ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุดรธานี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 220 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 220 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3 175
22 12.57
5 2.86
62 35.43
30 17.14
56 32.00
0 0.00
175 100.00%
2  โรงเรียนบ้านนาทาม 23
7 30.43
5 21.74
9 39.13
0 0.00
2 8.70
0 0.00
23 100.00%
3  โรงเรียนบ้านน้ำพ่น 142
17 11.97
19 13.38
62 43.66
16 11.27
28 19.72
0 0.00
142 100.00%
4  โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ 44
8 18.18
6 13.64
19 43.18
5 11.36
6 13.64
0 0.00
44 100.00%
5  โรงเรียนบ้านยวด 108
18 16.67
14 12.96
45 41.67
17 15.74
14 12.96
0 0.00
108 100.00%
6  โรงเรียนบ้านหนองน้ำเค็ม 21
0 0.00
4 19.05
12 57.14
5 23.81
0 0.00
0 0.00
21 100.00%
7  โรงเรียนบ้านอูบมุง 139
54 38.85
42 30.22
43 30.94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
139 100.00%
8  โรงเรียนบ้านหม้อ 90
5 5.56
82 91.11
3 3.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
90 100.00%
9  โรงเรียนบ้านโนนชาดวรุบลวิทยา 69
7 10.14
7 10.14
34 49.28
14 20.29
7 10.14
0 0.00
69 100.00%
10  โรงเรียนบ้านใหม่ 46
0 0.00
46 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 100.00%
11  โรงเรียนบ้านดู่ 87
8 9.20
16 18.39
15 17.24
25 28.74
20 22.99
3 3.45
84 96.55%
12  โรงเรียนบ้านหมากหญ้า 253
36 14.23
22 8.70
29 11.46
58 22.92
51 20.16
57 22.53
196 77.47%
13  โรงเรียนบ้านดอนข่าคำผักหนามประชาสามัคคี 242
28 11.57
35 14.46
37 15.29
46 19.01
34 14.05
62 25.62
180 74.38%
14  โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ 19
5 26.32
5 26.32
1 5.26
2 10.53
0 0.00
6 31.58
13 68.42%
15  โรงเรียนชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา 173
20 11.56
12 6.94
21 12.14
32 18.50
33 19.08
55 31.79
118 68.21%
16  โรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยา 89
5 5.62
34 38.20
14 15.73
3 3.37
2 2.25
31 34.83
58 65.17%
17  โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 3560
119 3.34
219 6.15
354 9.94
533 14.97
1003 28.17
1332 37.42
2228 62.58%
18  โรงเรียนบ้านพรานเหมือน 188
30 15.96
30 15.96
15 7.98
17 9.04
20 10.64
76 40.43
112 59.57%
19  โรงเรียนบ้านนาทรายนาม่วง 89
18 20.22
22 24.72
6 6.74
3 3.37
3 3.37
37 41.57
52 58.43%
20  โรงเรียนบ้านนาคำหลวง 228
55 24.12
24 10.53
4 1.75
18 7.89
32 14.04
95 41.67
133 58.33%
21  โรงเรียนบ้านหลุบหวายป่าขาม 86
11 12.79
8 9.30
8 9.30
15 17.44
7 8.14
37 43.02
49 56.98%
22  โรงเรียนบ้านเลื่อม 205
16 7.80
28 13.66
39 19.02
14 6.83
14 6.83
94 45.85
111 54.15%
23  โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประขานุกูล 1111
129 11.61
124 11.16
199 17.91
67 6.03
67 6.03
525 47.25
586 52.75%
24  โรงเรียนบ้านหนองเม็กห้วยทราย 97
14 14.43
6 6.19
23 23.71
6 6.19
2 2.06
46 47.42
51 52.58%
25  โรงเรียนบ้านโนนชัยศรี 67
11 16.42
6 8.96
10 14.93
6 8.96
2 2.99
32 47.76
35 52.24%
26  โรงเรียนบ้านชาด 113
12 10.62
8 7.08
10 8.85
19 16.81
10 8.85
54 47.79
59 52.21%
27  โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน 128
6 4.69
14 10.94
6 4.69
20 15.63
20 15.63
62 48.44
66 51.56%
28  โรงเรียนบ้านจั่นศรีวิไล 120
26 21.67
9 7.50
21 17.50
3 2.50
2 1.67
59 49.17
61 50.83%
29  โรงเรียนบ้านโก่ย 81
17 20.99
6 7.41
12 14.81
3 3.70
3 3.70
40 49.38
41 50.62%
30  โรงเรียนบ้านนาดี 47
1 2.13
11 23.40
5 10.64
4 8.51
2 4.26
24 51.06
23 48.94%
31  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 87
0 0.00
6 6.90
12 13.79
6 6.90
18 20.69
45 51.72
42 48.28%
32  โรงเรียนบ้านเลา 56
7 12.50
7 12.50
5 8.93
5 8.93
3 5.36
29 51.79
27 48.21%
33  โรงเรียนบ้านยามกาโนนคำ 162
30 18.52
7 4.32
23 14.20
5 3.09
12 7.41
85 52.47
77 47.53%
34  โรงเรียนบ้านสะอาดนาพังศรีเจริญ 180
23 12.78
30 16.67
18 10.00
12 6.67
0 0.00
97 53.89
83 46.11%
35  โรงเรียนบ้านเชียงพิณ 120
10 8.33
8 6.67
21 17.50
6 5.00
10 8.33
65 54.17
55 45.83%
36  โรงเรียนบ้านหนองแวงชุมพล 191
41 21.47
21 10.99
23 12.04
2 1.05
0 0.00
104 54.45
87 45.55%
37  โรงเรียนบ้านข่าทุ่งม่วงโนนศรีสมบูรณ์ 129
26 20.16
16 12.40
9 6.98
5 3.88
1 0.78
72 55.81
57 44.19%
38  โรงเรียนบ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยา 50
5 10.00
6 12.00
4 8.00
2 4.00
5 10.00
28 56.00
22 44.00%
39  โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย 162
23 14.20
19 11.73
15 9.26
13 8.02
0 0.00
92 56.79
70 43.21%
40  โรงเรียนบ้านงอยเลิงทอง 85
9 10.59
9 10.59
17 20.00
0 0.00
0 0.00
50 58.82
35 41.18%
41  โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 208
24 11.54
15 7.21
11 5.29
10 4.81
25 12.02
123 59.13
85 40.87%
42  โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 2224
75 3.37
102 4.59
131 5.89
55 2.47
535 24.06
1326 59.62
898 40.38%
43  โรงเรียนบ้านสร้างหลวงสร้างคำ 127
19 14.96
4 3.15
14 11.02
13 10.24
1 0.79
76 59.84
51 40.16%
44  โรงเรียนบ้านดงขันทอง 60
6 10.00
4 6.67
6 10.00
5 8.33
2 3.33
37 61.67
23 38.33%
45  โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 79
3 3.80
9 11.39
15 18.99
0 0.00
3 3.80
49 62.03
30 37.97%
46  โรงเรียนบ้านหนองโอนหนองฮาง 95
11 11.58
8 8.42
11 11.58
3 3.16
3 3.16
59 62.11
36 37.89%
47  โรงเรียนบ้านป่าก้าวดอนแดง 46
2 4.35
6 13.04
3 6.52
6 13.04
0 0.00
29 63.04
17 36.96%
48  โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา 452
59 13.05
55 12.17
23 5.09
8 1.77
22 4.87
285 63.05
167 36.95%
49  โรงเรียนบ้านถิ่น สุขาวิทยา 138
12 8.70
10 7.25
13 9.42
11 7.97
4 2.90
88 63.77
50 36.23%
50  โรงเรียนบ้านท่าหนาด 83
12 14.46
6 7.23
5 6.02
5 6.02
2 2.41
53 63.86
30 36.14%
51  โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม 372
68 18.28
26 6.99
32 8.60
8 2.15
0 0.00
238 63.98
134 36.02%
52  โรงเรียนมิตรภาพ 6 163
13 7.98
10 6.13
18 11.04
10 6.13
7 4.29
105 64.42
58 35.58%
53  โรงเรียนบ้านเชียงดา 130
18 13.85
13 10.00
11 8.46
4 3.08
0 0.00
84 64.62
46 35.38%
54  โรงเรียนหนองไฮวิทยา 167
16 9.58
11 6.59
27 16.17
5 2.99
0 0.00
108 64.67
59 35.33%
55  โรงเรียนบ้านเชียงยืน 196
28 14.29
5 2.55
26 13.27
10 5.10
0 0.00
127 64.80
69 35.20%
56  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เพ็ญ) 90
11 12.22
13 14.44
7 7.78
0 0.00
0 0.00
59 65.56
31 34.44%
57  โรงเรียนบ้านปากดงส่งเสริมธรรม 73
7 9.59
3 4.11
15 20.55
0 0.00
0 0.00
48 65.75
25 34.25%
58  โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ 92
20 21.74
7 7.61
4 4.35
0 0.00
0 0.00
61 66.30
31 33.70%
59  โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง 119
14 11.76
6 5.04
19 15.97
1 0.84
0 0.00
79 66.39
40 33.61%
60  โรงเรียนบ้านหนองสวรรค์ (ไชยเชียงพิณ) 90
8 8.89
9 10.00
11 12.22
1 1.11
1 1.11
60 66.67
30 33.33%
61  โรงเรียนชุมชนบ้านเดื่อวิทยา 73
9 12.33
7 9.59
0 0.00
8 10.96
0 0.00
49 67.12
24 32.88%
62  โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์) 410
38 9.27
20 4.88
49 11.95
14 3.41
13 3.17
276 67.32
134 32.68%
63  โรงเรียนบ้านเหล่าดอนแตง 49
10 20.41
4 8.16
2 4.08
0 0.00
0 0.00
33 67.35
16 32.65%
64  โรงเรียนบ้านดอนหาดดงเหล่าต้อง 90
10 11.11
7 7.78
6 6.67
6 6.67
0 0.00
61 67.78
29 32.22%
65  โรงเรียนบ้านนาพูนทรัพย์ 53
6 11.32
3 5.66
3 5.66
5 9.43
0 0.00
36 67.92
17 32.08%
66  โรงเรียนจอมตาลโนนดู่โนนสำราญ 236
23 9.75
20 8.47
12 5.08
15 6.36
2 0.85
164 69.49
72 30.51%
67  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน 141
24 17.02
11 7.80
8 5.67
0 0.00
0 0.00
98 69.50
43 30.50%
68  โรงเรียนบ้านอีหลุ่ง 105
4 3.81
10 9.52
7 6.67
11 10.48
0 0.00
73 69.52
32 30.48%
69  โรงเรียนบ้านหนองกุง 99
4 4.04
7 7.07
18 18.18
1 1.01
0 0.00
69 69.70
30 30.30%
70  โรงเรียนบ้านหนองหลอด 157
10 6.37
7 4.46
29 18.47
0 0.00
1 0.64
110 70.06
47 29.94%
71  โรงเรียนบ้านป่องมหิดลอนุสรณ์ 6 41
3 7.32
3 7.32
4 9.76
2 4.88
0 0.00
29 70.73
12 29.27%
72  โรงเรียนบ้านขาว 66
5 7.58
3 4.55
3 4.55
5 7.58
3 4.55
47 71.21
19 28.79%
73  โรงเรียนบ้านหนองบัว 198
19 9.60
5 2.53
23 11.62
6 3.03
4 2.02
141 71.21
57 28.79%
74  โรงเรียนบ้านหนองบั่วประชาสรรค์ 108
12 11.11
13 12.04
6 5.56
0 0.00
0 0.00
77 71.30
31 28.70%
75  โรงเรียนบ้านหนองผง 42
3 7.14
0 0.00
8 19.05
1 2.38
0 0.00
30 71.43
12 28.57%
76  โรงเรียนบ้านโนนเดื่อ 95
7 7.37
9 9.47
9 9.47
2 2.11
0 0.00
68 71.58
27 28.42%
77  โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์สินเจริญ 64
0 0.00
0 0.00
11 17.19
7 10.94
0 0.00
46 71.88
18 28.13%
78  โรงเรียนบ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ 100
13 13.00
0 0.00
14 14.00
1 1.00
0 0.00
72 72.00
28 28.00%
79  โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองไผ่ 147
16 10.88
8 5.44
8 5.44
5 3.40
4 2.72
106 72.11
41 27.89%
80  โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 130
18 13.85
3 2.31
7 5.38
3 2.31
5 3.85
94 72.31
36 27.69%
81  โรงเรียนบ้านหนองคอนแสน 11
1 9.09
0 0.00
0 0.00
1 9.09
1 9.09
8 72.73
3 27.27%
82  โรงเรียนบ้านดงปอ 89
0 0.00
9 10.11
8 8.99
7 7.87
0 0.00
65 73.03
24 26.97%
83  โรงเรียนบ้านกุดลิงง้อหนองแก 52
3 5.77
0 0.00
11 21.15
0 0.00
0 0.00
38 73.08
14 26.92%
84  โรงเรียนบ้านกิ่วดงมะไฟ 123
13 10.57
0 0.00
7 5.69
13 10.57
0 0.00
90 73.17
33 26.83%
85  โรงเรียนบ้านยางซอง 127
15 11.81
0 0.00
19 14.96
0 0.00
0 0.00
93 73.23
34 26.77%
86  โรงเรียนบ้านดงยางนารายณ์ 154
9 5.84
12 7.79
4 2.60
10 6.49
5 3.25
114 74.03
40 25.97%
87  โรงเรียนบ้านหนองนาคำ 398
21 5.28
17 4.27
40 10.05
15 3.77
9 2.26
296 74.37
102 25.63%
88  โรงเรียนบ้านนาคอมนาดอกไม้ 141
10 7.09
4 2.84
13 9.22
9 6.38
0 0.00
105 74.47
36 25.53%
89  โรงเรียนบ้านนาพู่ 203
20 9.85
12 5.91
11 5.42
1 0.49
7 3.45
152 74.88
51 25.12%
90  โรงเรียนบ้านข้าวสาร 53
7 13.21
3 5.66
2 3.77
1 1.89
0 0.00
40 75.47
13 24.53%
91  โรงเรียนบ้านเลี่ยมพิลึก 82
3 3.66
1 1.22
9 10.98
3 3.66
4 4.88
62 75.61
20 24.39%
92  โรงเรียนบ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67 185
11 5.95
15 8.11
17 9.19
2 1.08
0 0.00
140 75.68
45 24.32%
93  โรงเรียนบ้านโนนนกหอ(เพ็งแสนวิทยา) 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 8.00
4 16.00
19 76.00
6 24.00%
94  โรงเรียนบ้านคอนเลียบ 59
6 10.17
2 3.39
4 6.78
2 3.39
0 0.00
45 76.27
14 23.73%
95  โรงเรียนบ้านหนองอ้อ 216
16 7.41
9 4.17
26 12.04
0 0.00
0 0.00
165 76.39
51 23.61%
96  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1 85
3 3.53
6 7.06
11 12.94
0 0.00
0 0.00
65 76.47
20 23.53%
97  โรงเรียนสุมเส้าวิทยา 264
22 8.33
7 2.65
28 10.61
5 1.89
0 0.00
202 76.52
62 23.48%
98  โรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์ 90
8 8.89
0 0.00
11 12.22
2 2.22
0 0.00
69 76.67
21 23.33%
99  โรงเรียนบ้านบ่อน้อยประชาสรรค์ 90
8 8.89
0 0.00
11 12.22
2 2.22
0 0.00
69 76.67
21 23.33%
100  โรงเรียนบ้านหมูม่นโพนสว่าง 138
15 10.87
9 6.52
8 5.80
0 0.00
0 0.00
106 76.81
32 23.19%
101  โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน(หนองวัวซอ) 164
10 6.10
5 3.05
15 9.15
5 3.05
3 1.83
126 76.83
38 23.17%
102  โรงเรียนบ้านโคกผักหอม 175
16 9.14
9 5.14
11 6.29
4 2.29
0 0.00
135 77.14
40 22.86%
103  โรงเรียนบ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์ 84
9 10.71
4 4.76
4 4.76
2 2.38
0 0.00
65 77.38
19 22.62%
104  โรงเรียนบ้านศรีสุวรรณโพนสว่าง 93
6 6.45
6 6.45
4 4.30
5 5.38
0 0.00
72 77.42
21 22.58%
105  โรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยา 126
10 7.94
5 3.97
11 8.73
2 1.59
0 0.00
98 77.78
28 22.22%
106  โรงเรียนบ้านโพนงามหนองตุ 163
15 9.20
10 6.13
9 5.52
2 1.23
0 0.00
127 77.91
36 22.09%
107  โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2 37
2 5.41
1 2.70
5 13.51
0 0.00
0 0.00
29 78.38
8 21.62%
108  โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ 42
0 0.00
2 4.76
7 16.67
0 0.00
0 0.00
33 78.57
9 21.43%
109  โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคม 52
3 5.77
4 7.69
0 0.00
4 7.69
0 0.00
41 78.85
11 21.15%
110  โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ 776
53 6.83
51 6.57
44 5.67
10 1.29
0 0.00
618 79.64
158 20.36%
111  โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว 94
2 2.13
9 9.57
4 4.26
4 4.26
0 0.00
75 79.79
19 20.21%
112  โรงเรียนบ้านดงผักเทียม 45
2 4.44
2 4.44
4 8.89
1 2.22
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
113  โรงเรียนบ้านดอนกลอยดอนอุดม 115
7 6.09
10 8.70
6 5.22
0 0.00
0 0.00
92 80.00
23 20.00%
114  โรงเรียนชุมชนบ้านธาตุ 126
22 17.46
2 1.59
0 0.00
1 0.79
0 0.00
101 80.16
25 19.84%
115  โรงเรียนบ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ 127
9 7.09
11 8.66
4 3.15
1 0.79
0 0.00
102 80.31
25 19.69%
116  โรงเรียนบ้านโนนหวาย 250
7 2.80
7 2.80
33 13.20
1 0.40
1 0.40
201 80.40
49 19.60%
117  โรงเรียนบ้านโนนสวาง 67
10 14.93
0 0.00
3 4.48
0 0.00
0 0.00
54 80.60
13 19.40%
118  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 258
25 9.69
0 0.00
10 3.88
6 2.33
9 3.49
208 80.62
50 19.38%
119  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 31
1 3.23
1 3.23
4 12.90
0 0.00
0 0.00
25 80.65
6 19.35%
120  โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่ 57
2 3.51
1 1.75
4 7.02
1 1.75
3 5.26
46 80.70
11 19.30%
121  โรงเรียนนิคมโนนสมบูรณ์ 37
6 16.22
0 0.00
1 2.70
0 0.00
0 0.00
30 81.08
7 18.92%
122  โรงเรียนบ้านหนองตุ 173
12 6.94
5 2.89
12 6.94
3 1.73
0 0.00
141 81.50
32 18.50%
123  โรงเรียนชุมชนสามพร้าว 683
30 4.39
30 4.39
65 9.52
0 0.00
0 0.00
558 81.70
125 18.30%
124  โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย 153
10 6.54
6 3.92
5 3.27
5 3.27
2 1.31
125 81.70
28 18.30%
125  โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน 66
5 7.58
1 1.52
5 7.58
1 1.52
0 0.00
54 81.82
12 18.18%
126  โรงเรียนบ้านเก่าน้อย 28
0 0.00
3 10.71
2 7.14
0 0.00
0 0.00
23 82.14
5 17.86%
127  โรงเรียนบ้านท่าเสียว 131
3 2.29
3 2.29
17 12.98
0 0.00
0 0.00
108 82.44
23 17.56%
128  โรงเรียนบ้านหนองแวงฮีคำหมากคูณ 160
8 5.00
13 8.13
5 3.13
0 0.00
2 1.25
132 82.50
28 17.50%
129  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5 63
2 3.17
3 4.76
3 4.76
1 1.59
2 3.17
52 82.54
11 17.46%
130  โรงเรียนชุมชนหนองแสง 123
10 8.13
4 3.25
5 4.07
2 1.63
0 0.00
102 82.93
21 17.07%
131  โรงเรียนบ้านดงบัง 53
3 5.66
0 0.00
6 11.32
0 0.00
0 0.00
44 83.02
9 16.98%
132  โรงเรียนบ้านดงมะกรูดทรายทอง 197
11 5.58
12 6.09
0 0.00
10 5.08
0 0.00
164 83.25
33 16.75%
133  โรงเรียนบ้านโคกหนองแซง 82
6 7.32
2 2.44
5 6.10
0 0.00
0 0.00
69 84.15
13 15.85%
134  โรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา 89
3 3.37
2 2.25
9 10.11
0 0.00
0 0.00
75 84.27
14 15.73%
135  โรงเรียนบ้านเซประชาอุทิศ 70
3 4.29
0 0.00
6 8.57
2 2.86
0 0.00
59 84.29
11 15.71%
136  โรงเรียนชุมชนโนนสูง 435
26 5.98
0 0.00
22 5.06
20 4.60
0 0.00
367 84.37
68 15.63%
137  โรงเรียนบ้านหว้าน 32
0 0.00
0 0.00
4 12.50
1 3.13
0 0.00
27 84.38
5 15.63%
138  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุข 224
15 6.70
10 4.46
10 4.46
0 0.00
0 0.00
189 84.38
35 15.63%
139  โรงเรียนบ้านดอนบาก 90
6 6.67
2 2.22
6 6.67
0 0.00
0 0.00
76 84.44
14 15.56%
140  โรงเรียนรัฐประชา 509 123
5 4.07
3 2.44
6 4.88
5 4.07
0 0.00
104 84.55
19 15.45%
141  โรงเรียนบ้านแพงศรี 34
0 0.00
1 2.94
4 11.76
0 0.00
0 0.00
29 85.29
5 14.71%
142  โรงเรียนบ้านทอนดอนยาว 189
10 5.29
0 0.00
11 5.82
1 0.53
5 2.65
162 85.71
27 14.29%
143  โรงเรียนบ้านม่วงสว่างสามัคคี 126
4 3.17
1 0.79
4 3.17
8 6.35
1 0.79
108 85.71
18 14.29%
144  โรงเรียนบ้านไชยฟอง 21
3 14.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
145  โรงเรียนนาคลองหนองศรีคามวิทยา 85
5 5.88
5 5.88
2 2.35
0 0.00
0 0.00
73 85.88
12 14.12%
146  โรงเรียนบ้านดงเค็ง (นําวัฒนาอุปถัมภ์) 71
4 5.63
1 1.41
5 7.04
0 0.00
0 0.00
61 85.92
10 14.08%
147  โรงเรียนบ้านดงอุดม 93
2 2.15
2 2.15
4 4.30
2 2.15
3 3.23
80 86.02
13 13.98%
148  โรงเรียนบ้านเตาไห 66
2 3.03
3 4.55
4 6.06
0 0.00
0 0.00
57 86.36
9 13.64%
149  โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน(เพ็ญ) 59
4 6.78
1 1.69
1 1.69
1 1.69
1 1.69
51 86.44
8 13.56%
150  โรงเรียนบ้านนาน้ำชุ่ม 229
0 0.00
0 0.00
28 12.23
3 1.31
0 0.00
198 86.46
31 13.54%
151  โรงเรียนบ้านนาสะอาด 38
2 5.26
0 0.00
3 7.89
0 0.00
0 0.00
33 86.84
5 13.16%
152  โรงเรียนบ้านนาแอง 86
2 2.33
2 2.33
3 3.49
2 2.33
2 2.33
75 87.21
11 12.79%
153  โรงเรียนบ้านเม่น 95
4 4.21
2 2.11
2 2.11
2 2.11
2 2.11
83 87.37
12 12.63%
154  โรงเรียนบ้านหนองแก 56
2 3.57
0 0.00
5 8.93
0 0.00
0 0.00
49 87.50
7 12.50%
155  โรงเรียนบ้านนาหว้า(สันติราษฎร์พิทยาคม) 76
1 1.32
3 3.95
3 3.95
1 1.32
1 1.32
67 88.16
9 11.84%
156  โรงเรียนบ้านดอนหวาย 43
2 4.65
0 0.00
3 6.98
0 0.00
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
157  โรงเรียนบ้านโคกล่าม 123
4 3.25
0 0.00
8 6.50
1 0.81
1 0.81
109 88.62
14 11.38%
158  โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง 132
4 3.03
2 1.52
9 6.82
0 0.00
0 0.00
117 88.64
15 11.36%
159  โรงเรียนบ้านหนองบุนาหล่ำ 160
0 0.00
9 5.63
4 2.50
5 3.13
0 0.00
142 88.75
18 11.25%
160  โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง(เมือง) 45
1 2.22
3 6.67
0 0.00
1 2.22
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
161  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน-สร้างแก้ว 128
3 2.34
0 0.00
11 8.59
0 0.00
0 0.00
114 89.06
14 10.94%
162  โรงเรียนบ้านหนองตูม 147
0 0.00
1 0.68
15 10.20
0 0.00
0 0.00
131 89.12
16 10.88%
163  โรงเรียนบ้านดอนเดื่อ 123
3 2.44
1 0.81
8 6.50
1 0.81
0 0.00
110 89.43
13 10.57%
164  โรงเรียนโคกโพธิ์วิทยา 180
9 5.00
3 1.67
7 3.89
0 0.00
0 0.00
161 89.44
19 10.56%
165  โรงเรียนบ้านหนองตอสูงแคน 95
3 3.16
0 0.00
7 7.37
0 0.00
0 0.00
85 89.47
10 10.53%
166  โรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด 171
7 4.09
3 1.75
6 3.51
2 1.17
0 0.00
153 89.47
18 10.53%
167  โรงเรียนบ้านแม่นนท์ 87
4 4.60
1 1.15
2 2.30
2 2.30
0 0.00
78 89.66
9 10.34%
168  โรงเรียนบ้านจำปาโนนสะอาด 98
5 5.10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 5.10
88 89.80
10 10.20%
169  โรงเรียนบ้านนามั่ง 149
4 2.68
1 0.67
5 3.36
5 3.36
0 0.00
134 89.93
15 10.07%
170  โรงเรียนบ้านนาพัง 40
1 2.50
0 0.00
3 7.50
0 0.00
0 0.00
36 90.00
4 10.00%
171  โรงเรียนบ้านดอนอุดม(เนยอุปถัมภ์) 41
1 2.44
0 0.00
2 4.88
1 2.44
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
172  โรงเรียนประชาสามัคคี 131
1 0.76
0 0.00
11 8.40
0 0.00
0 0.00
119 90.84
12 9.16%
173  โรงเรียนบ้านอี่เลี่ยน 180
9 5.00
0 0.00
7 3.89
0 0.00
0 0.00
164 91.11
16 8.89%
174  โรงเรียนบ้านเชียงหวางสร้างลาน 158
6 3.80
5 3.16
3 1.90
0 0.00
0 0.00
144 91.14
14 8.86%
175  โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ 218
1 0.46
1 0.46
14 6.42
2 0.92
0 0.00
200 91.74
18 8.26%
176  โรงเรียนบ้านจำปา 61
0 0.00
0 0.00
4 6.56
0 0.00
1 1.64
56 91.80
5 8.20%
177  โรงเรียนบ้านโพนเลาโพนทอง 86
0 0.00
2 2.33
2 2.33
2 2.33
1 1.16
79 91.86
7 8.14%
178  โรงเรียนบ้านหนองนาเจริญ 63
3 4.76
0 0.00
2 3.17
0 0.00
0 0.00
58 92.06
5 7.94%
179  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 38
1 2.63
0 0.00
1 2.63
1 2.63
0 0.00
35 92.11
3 7.89%
180  โรงเรียนบ้านโคกลาด 217
1 0.46
7 3.23
7 3.23
2 0.92
0 0.00
200 92.17
17 7.83%
181  โรงเรียนบ้านโคกก่องหนองแวงยาว 64
4 6.25
1 1.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
59 92.19
5 7.81%
182  โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง(เพ็ญ) 52
2 3.85
2 3.85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 92.31
4 7.69%
183  โรงเรียนบ้านดงยาง 171
2 1.17
4 2.34
1 0.58
3 1.75
3 1.75
158 92.40
13 7.60%
184  โรงเรียนเจ ซี บ้านอินทร์แปลง 66
0 0.00
0 0.00
5 7.58
0 0.00
0 0.00
61 92.42
5 7.58%
185  โรงเรียนบ้านหนองโสกดาว 146
3 2.05
3 2.05
5 3.42
0 0.00
0 0.00
135 92.47
11 7.53%
186  โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา 97
0 0.00
0 0.00
7 7.22
0 0.00
0 0.00
90 92.78
7 7.22%
187  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๒ (ชุมชนนาข่า) 194
7 3.61
3 1.55
4 2.06
0 0.00
0 0.00
180 92.78
14 7.22%
188  โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 141
2 1.42
2 1.42
4 2.84
2 1.42
0 0.00
131 92.91
10 7.09%
189  โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง 145
2 1.38
0 0.00
8 5.52
0 0.00
0 0.00
135 93.10
10 6.90%
190  โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง 59
0 0.00
1 1.69
0 0.00
0 0.00
3 5.08
55 93.22
4 6.78%
191  โรงเรียนบ้านด่าน 79
0 0.00
1 1.27
4 5.06
0 0.00
0 0.00
74 93.67
5 6.33%
192  โรงเรียนบ้านนาสีนวล 65
1 1.54
2 3.08
0 0.00
0 0.00
1 1.54
61 93.85
4 6.15%
193  โรงเรียนบ้านหนองแวงเดิด 50
3 6.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 94.00
3 6.00%
194  โรงเรียนบ้านโนนยางโนนบ่อ 51
1 1.96
0 0.00
2 3.92
0 0.00
0 0.00
48 94.12
3 5.88%
195  โรงเรียนบ้านกกสะทอนเครือหวายดิน 73
2 2.74
2 2.74
0 0.00
0 0.00
0 0.00
69 94.52
4 5.48%
196  โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 80
2 2.50
1 1.25
1 1.25
0 0.00
0 0.00
76 95.00
4 5.00%
197  โรงเรียนถ่อนใหญ่ถ่อนน้อย 90
0 0.00
0 0.00
2 2.22
1 1.11
1 1.11
86 95.56
4 4.44%
198  โรงเรียนบ้านผาสิงห์ 91
1 1.10
0 0.00
3 3.30
0 0.00
0 0.00
87 95.60
4 4.40%
199  โรงเรียนบ้านสังซาวังน้ำขาว 97
3 3.09
0 0.00
0 0.00
1 1.03
0 0.00
93 95.88
4 4.12%
200  โรงเรียนบ้านยาง (คุรุราษฎร์วิทยา) 84
2 2.38
1 1.19
0 0.00
0 0.00
0 0.00
81 96.43
3 3.57%
201  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 57
0 0.00
0 0.00
2 3.51
0 0.00
0 0.00
55 96.49
2 3.51%
202  โรงเรียนบ้านแมดวิทยาคม 96
2 2.08
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
94 97.92
2 2.08%
203  โรงเรียนบ้านขมิ้นบ่อโคลน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
204  โรงเรียนบ้านจอมศรี 108
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
108 100.00
0 0.00%
205  โรงเรียนบ้านคำกลิ้ง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
206  โรงเรียนบ้านดงศรีสําราญ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
207  โรงเรียนบ้านตาด 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
208  โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ 40
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
40 100.00
0 0.00%
209  โรงเรียนบ้านนาส่อนโพนทัน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
210  โรงเรียนบ้านนาเยีย 41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 100.00
0 0.00%
211  โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
212  โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
213  โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
214  โรงเรียนบ้านหนองอ้อน้อย 30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 100.00
0 0.00%
215  โรงเรียนบ้านหัวบึง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
216  โรงเรียนบ้านหินโงม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
217  โรงเรียนบ้านเชียงพัง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
218  โรงเรียนบ้านเสาเล้า 34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 100.00
0 0.00%
219  โรงเรียนบ้านแมด 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
220  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(สร้างคอม) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  31,488 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,262 7.18
เตี้ย  1,888 6.00
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,778 8.82
ผอมและเตี้ย  1,510 4.80
อ้วนและเตี้ย  2,209 7.02
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,841 66.19
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 10,647 คน


33.81%


Powered By www.thaieducation.net