ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ยโสธร เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 184 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 184 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านกุดไกรสร 74
2 2.70
71 95.95
1 1.35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
74 100.00%
2  โรงเรียนบ้านไทยเจริญ 62
32 51.61
12 19.35
7 11.29
6 9.68
0 0.00
5 8.06
57 91.94%
3  โรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ 100
11 11.00
33 33.00
18 18.00
10 10.00
17 17.00
11 11.00
89 89.00%
4  โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า 106
7 6.60
31 29.25
27 25.47
12 11.32
16 15.09
13 12.26
93 87.74%
5  โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน 50
8 16.00
12 24.00
7 14.00
6 12.00
4 8.00
13 26.00
37 74.00%
6  โรงเรียนบ้านเสาเล้า 32
19 59.38
0 0.00
1 3.13
0 0.00
0 0.00
12 37.50
20 62.50%
7  โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก 195
33 16.92
33 16.92
12 6.15
33 16.92
0 0.00
84 43.08
111 56.92%
8  โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ 83
14 16.87
13 15.66
4 4.82
13 15.66
0 0.00
39 46.99
44 53.01%
9  โรงเรียนบ้านห้วยยาง(คุรุประชาสรรค์) 50
22 44.00
0 0.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
24 48.00
26 52.00%
10  โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกสะอาด 98
8 8.16
14 14.29
9 9.18
14 14.29
5 5.10
48 48.98
50 51.02%
11  โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง 119
22 18.49
10 8.40
15 12.61
5 4.20
8 6.72
59 49.58
60 50.42%
12  โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์) 138
13 9.42
14 10.14
16 11.59
10 7.25
16 11.59
69 50.00
69 50.00%
13  โรงเรียนบ้านคำเกิด 12
0 0.00
2 16.67
2 16.67
0 0.00
2 16.67
6 50.00
6 50.00%
14  โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย 64
6 9.38
8 12.50
13 20.31
5 7.81
0 0.00
32 50.00
32 50.00%
15  โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว 98
19 19.39
9 9.18
10 10.20
7 7.14
3 3.06
50 51.02
48 48.98%
16  โรงเรียนบ้านสุขเกษม 119
17 14.29
21 17.65
13 10.92
5 4.20
1 0.84
62 52.10
57 47.90%
17  โรงเรียนบ้านสมสะอาด 108
6 5.56
8 7.41
8 7.41
13 12.04
16 14.81
57 52.78
51 47.22%
18  โรงเรียนบ้านกุดสำโรง 20
5 25.00
0 0.00
4 20.00
0 0.00
0 0.00
11 55.00
9 45.00%
19  โรงเรียนบ้านป่าขี้ยาง 25
3 12.00
3 12.00
3 12.00
0 0.00
2 8.00
14 56.00
11 44.00%
20  โรงเรียนบ้านหนองแวง 40
5 12.50
4 10.00
7 17.50
0 0.00
0 0.00
24 60.00
16 40.00%
21  โรงเรียนบ้านนาทม 48
9 18.75
0 0.00
3 6.25
7 14.58
0 0.00
29 60.42
19 39.58%
22  โรงเรียนบ้านหนองซ่งแย้ 13
3 23.08
0 0.00
2 15.38
0 0.00
0 0.00
8 61.54
5 38.46%
23  โรงเรียนบ้านสามแยกภูกอย 107
6 5.61
12 11.21
22 20.56
0 0.00
1 0.93
66 61.68
41 38.32%
24  โรงเรียนบ้านป่าตาว 61
2 3.28
3 4.92
13 21.31
2 3.28
1 1.64
40 65.57
21 34.43%
25  โรงเรียนบ้านเซโนนม่วง 32
4 12.50
2 6.25
5 15.63
0 0.00
0 0.00
21 65.63
11 34.38%
26  โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง 199
27 13.57
19 9.55
9 4.52
12 6.03
0 0.00
132 66.33
67 33.67%
27  โรงเรียนบ้านนาโส่ 48
4 8.33
5 10.42
2 4.17
5 10.42
0 0.00
32 66.67
16 33.33%
28  โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา 90
15 16.67
0 0.00
9 10.00
6 6.67
0 0.00
60 66.67
30 33.33%
29  โรงเรียนบ้านเซซ่งพัฒนา 37
4 10.81
3 8.11
5 13.51
0 0.00
0 0.00
25 67.57
12 32.43%
30  โรงเรียนบ้านคำไผ่โนนบ้านใหม่ 31
4 12.90
2 6.45
3 9.68
0 0.00
1 3.23
21 67.74
10 32.26%
31  โรงเรียนบ้านนาจาน 87
12 13.79
7 8.05
4 4.60
5 5.75
0 0.00
59 67.82
28 32.18%
32  โรงเรียนบ้านหนองสำโรง 53
5 9.43
5 9.43
5 9.43
1 1.89
1 1.89
36 67.92
17 32.08%
33  โรงเรียนบ้านกุดแห่ 131
8 6.11
10 7.63
6 4.58
9 6.87
9 6.87
89 67.94
42 32.06%
34  โรงเรียนบ้านหนองหมี 138
29 21.01
8 5.80
2 1.45
5 3.62
0 0.00
94 68.12
44 31.88%
35  โรงเรียนบ้านโพธิญาณ 44
5 11.36
2 4.55
5 11.36
1 2.27
1 2.27
30 68.18
14 31.82%
36  โรงเรียนบ้านคำผักหนาม 137
16 11.68
6 4.38
13 9.49
8 5.84
0 0.00
94 68.61
43 31.39%
37  โรงเรียนบ้านนาเซแสงวิไล 51
5 9.80
5 9.80
6 11.76
0 0.00
0 0.00
35 68.63
16 31.37%
38  โรงเรียนบ้านดงสวาง 32
4 12.50
3 9.38
1 3.13
2 6.25
0 0.00
22 68.75
10 31.25%
39  โรงเรียนบ้านนาซึม 68
5 7.35
13 19.12
3 4.41
0 0.00
0 0.00
47 69.12
21 30.88%
40  โรงเรียนบ้านโนนแดงประชานุเคราะห์ 66
6 9.09
5 7.58
0 0.00
0 0.00
9 13.64
46 69.70
20 30.30%
41  โรงเรียนบ้านหนองบึง 76
7 9.21
3 3.95
6 7.89
7 9.21
0 0.00
53 69.74
23 30.26%
42  โรงเรียนบ้านมันปลา 70
6 8.57
7 10.00
8 11.43
0 0.00
0 0.00
49 70.00
21 30.00%
43  โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี 94
10 10.64
9 9.57
2 2.13
6 6.38
1 1.06
66 70.21
28 29.79%
44  โรงเรียนบ้านคำก้าว 44
13 29.55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 70.45
13 29.55%
45  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 62
10 16.13
0 0.00
8 12.90
0 0.00
0 0.00
44 70.97
18 29.03%
46  โรงเรียนบ้านแก้งนาคำ 45
2 4.44
4 8.89
7 15.56
0 0.00
0 0.00
32 71.11
13 28.89%
47  โรงเรียนบ้านป่าตอง 73
0 0.00
4 5.48
17 23.29
0 0.00
0 0.00
52 71.23
21 28.77%
48  โรงเรียนบ้านคำแขนศอก 42
4 9.52
2 4.76
1 2.38
5 11.90
0 0.00
30 71.43
12 28.57%
49  โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว 39
5 12.82
2 5.13
3 7.69
0 0.00
1 2.56
28 71.79
11 28.21%
50  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกยาว 103
6 5.83
0 0.00
13 12.62
0 0.00
10 9.71
74 71.84
29 28.16%
51  โรงเรียนบ้านคำเลา 25
2 8.00
2 8.00
3 12.00
0 0.00
0 0.00
18 72.00
7 28.00%
52  โรงเรียนบ้านกุดหิน 90
9 10.00
7 7.78
2 2.22
6 6.67
0 0.00
66 73.33
24 26.67%
53  โรงเรียนบ้านโพนดินแดง 128
9 7.03
8 6.25
9 7.03
8 6.25
0 0.00
94 73.44
34 26.56%
54  โรงเรียนบ้านด่าน 129
11 8.53
7 5.43
15 11.63
1 0.78
0 0.00
95 73.64
34 26.36%
55  โรงเรียนบ้านศรีสว่าง 38
5 13.16
0 0.00
3 7.89
2 5.26
0 0.00
28 73.68
10 26.32%
56  โรงเรียนบ้านโพง 111
5 4.50
4 3.60
10 9.01
4 3.60
6 5.41
82 73.87
29 26.13%
57  โรงเรียนบ้านหนองแก 89
3 3.37
15 16.85
2 2.25
3 3.37
0 0.00
66 74.16
23 25.84%
58  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์อ่างสร้างหิน 93
7 7.53
10 10.75
7 7.53
0 0.00
0 0.00
69 74.19
24 25.81%
59  โรงเรียนบ้านดงสำราญ 83
12 14.46
4 4.82
5 6.02
0 0.00
0 0.00
62 74.70
21 25.30%
60  โรงเรียนบ้านหนองแข้ 85
3 3.53
3 3.53
6 7.06
4 4.71
5 5.88
64 75.29
21 24.71%
61  โรงเรียนบ้านหัวนา 57
9 15.79
2 3.51
3 5.26
0 0.00
0 0.00
43 75.44
14 24.56%
62  โรงเรียนบ้านดอนฮี 137
5 3.65
2 1.46
12 8.76
10 7.30
4 2.92
104 75.91
33 24.09%
63  โรงเรียนบ้านท่าศิลา 63
3 4.76
4 6.35
8 12.70
0 0.00
0 0.00
48 76.19
15 23.81%
64  โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ 140
16 11.43
9 6.43
7 5.00
1 0.71
0 0.00
107 76.43
33 23.57%
65  โรงเรียนบ้านดงสวรรค์ 62
2 3.23
4 6.45
8 12.90
0 0.00
0 0.00
48 77.42
14 22.58%
66  โรงเรียนบ้านป่าชาด 103
12 11.65
1 0.97
8 7.77
1 0.97
1 0.97
80 77.67
23 22.33%
67  โรงเรียนบ้านโสกผักหวาน 32
5 15.63
0 0.00
2 6.25
0 0.00
0 0.00
25 78.13
7 21.88%
68  โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา 138
15 10.87
9 6.52
6 4.35
0 0.00
0 0.00
108 78.26
30 21.74%
69  โรงเรียนป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล 147
14 9.52
6 4.08
11 7.48
0 0.00
0 0.00
116 78.91
31 21.09%
70  โรงเรียนบ้านนาเรียง 57
2 3.51
4 7.02
5 8.77
1 1.75
0 0.00
45 78.95
12 21.05%
71  โรงเรียนบ้านแสนสำราญ 43
1 2.33
0 0.00
7 16.28
1 2.33
0 0.00
34 79.07
9 20.93%
72  โรงเรียนบ้านคำครตา 134
6 4.48
5 3.73
15 11.19
1 0.75
1 0.75
106 79.10
28 20.90%
73  โรงเรียนบ้านม่วง 24
2 8.33
1 4.17
1 4.17
1 4.17
0 0.00
19 79.17
5 20.83%
74  โรงเรียนบ้านน้ำคำ 77
5 6.49
3 3.90
3 3.90
4 5.19
1 1.30
61 79.22
16 20.78%
75  โรงเรียนบ้านนิคม 34
2 5.88
0 0.00
5 14.71
0 0.00
0 0.00
27 79.41
7 20.59%
76  โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 54
0 0.00
0 0.00
11 20.37
0 0.00
0 0.00
43 79.63
11 20.37%
77  โรงเรียนนาจานเจริญวิทย์ 10
1 10.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 80.00
2 20.00%
78  โรงเรียนบ้านดงยาง(คุรุราษฏร์บำรุง) 81
3 3.70
2 2.47
3 3.70
3 3.70
5 6.17
65 80.25
16 19.75%
79  โรงเรียนบ้านดู่ลาด 56
2 3.57
5 8.93
2 3.57
2 3.57
0 0.00
45 80.36
11 19.64%
80  โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 92
11 11.96
4 4.35
3 3.26
0 0.00
0 0.00
74 80.43
18 19.57%
81  โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน 210
10 4.76
2 0.95
27 12.86
2 0.95
0 0.00
169 80.48
41 19.52%
82  โรงเรียนบ้านหนองแหน 151
10 6.62
7 4.64
8 5.30
4 2.65
0 0.00
122 80.79
29 19.21%
83  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 63
6 9.52
2 3.17
4 6.35
0 0.00
0 0.00
51 80.95
12 19.05%
84  โรงเรียนบ้านหนองแคน 128
9 7.03
4 3.13
11 8.59
0 0.00
0 0.00
104 81.25
24 18.75%
85  โรงเรียนบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ 59
0 0.00
4 6.78
5 8.47
2 3.39
0 0.00
48 81.36
11 18.64%
86  โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ 180
19 10.56
0 0.00
8 4.44
6 3.33
0 0.00
147 81.67
33 18.33%
87  โรงเรียนบ้านโคกสุวรรณ 44
2 4.55
1 2.27
5 11.36
0 0.00
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
88  โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี 118
1 0.85
0 0.00
5 4.24
4 3.39
11 9.32
97 82.20
21 17.80%
89  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 51
9 17.65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 82.35
9 17.65%
90  โรงเรียนบ้านเที่ยงนาเรียง 17
1 5.88
1 5.88
1 5.88
0 0.00
0 0.00
14 82.35
3 17.65%
91  โรงเรียนบ้านแยประชาสรรค์ 108
10 9.26
2 1.85
7 6.48
0 0.00
0 0.00
89 82.41
19 17.59%
92  โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 729
38 5.21
8 1.10
70 9.60
11 1.51
0 0.00
602 82.58
127 17.42%
93  โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ์ 138
12 8.70
1 0.72
11 7.97
0 0.00
0 0.00
114 82.61
24 17.39%
94  โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 623
27 4.33
11 1.77
67 10.75
0 0.00
0 0.00
518 83.15
105 16.85%
95  โรงเรียนบ้านนาเวียง 120
9 7.50
1 0.83
10 8.33
0 0.00
0 0.00
100 83.33
20 16.67%
96  โรงเรียนบ้านสองคร 54
6 11.11
0 0.00
3 5.56
0 0.00
0 0.00
45 83.33
9 16.67%
97  โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแตะแหละ 36
1 2.78
0 0.00
5 13.89
0 0.00
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
98  โรงเรียนบ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ 67
8 11.94
0 0.00
3 4.48
0 0.00
0 0.00
56 83.58
11 16.42%
99  โรงเรียนบ้านหนองเลิงคำ 148
5 3.38
15 10.14
1 0.68
3 2.03
0 0.00
124 83.78
24 16.22%
100  โรงเรียนบ้านโคกก่อง 37
2 5.41
3 8.11
1 2.70
0 0.00
0 0.00
31 83.78
6 16.22%
101  โรงเรียนบ้านเตาไห 133
5 3.76
2 1.50
13 9.77
1 0.75
0 0.00
112 84.21
21 15.79%
102  โรงเรียนบ้านส้มผ่อ 175
5 2.86
8 4.57
14 8.00
0 0.00
0 0.00
148 84.57
27 15.43%
103  โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 191
10 5.24
11 5.76
8 4.19
0 0.00
0 0.00
162 84.82
29 15.18%
104  โรงเรียนบ้านผักกะย่า 87
4 4.60
3 3.45
5 5.75
1 1.15
0 0.00
74 85.06
13 14.94%
105  โรงเรียนบ้านโป่ง(คำประชานุกูล) 75
1 1.33
2 2.67
8 10.67
0 0.00
0 0.00
64 85.33
11 14.67%
106  โรงเรียนบ้านโนนยาง 175
7 4.00
7 4.00
11 6.29
0 0.00
0 0.00
150 85.71
25 14.29%
107  โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง 226
16 7.08
4 1.77
12 5.31
0 0.00
0 0.00
194 85.84
32 14.16%
108  โรงเรียนบ้านกระจาย 128
7 5.47
4 3.13
7 5.47
0 0.00
0 0.00
110 85.94
18 14.06%
109  โรงเรียนบ้านกุดมะฮงดงสวาง 50
1 2.00
1 2.00
3 6.00
2 4.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
110  โรงเรียนบ้านนางาม 51
3 5.88
0 0.00
4 7.84
0 0.00
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
111  โรงเรียนบ้านกุดโจด 66
2 3.03
0 0.00
3 4.55
3 4.55
1 1.52
57 86.36
9 13.64%
112  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ 44
3 6.82
1 2.27
0 0.00
0 0.00
2 4.55
38 86.36
6 13.64%
113  โรงเรียนบ้านโนนประทาย 208
5 2.40
5 2.40
8 3.85
3 1.44
7 3.37
180 86.54
28 13.46%
114  โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฏร์) 277
6 2.17
17 6.14
10 3.61
4 1.44
0 0.00
240 86.64
37 13.36%
115  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 55
2 3.64
0 0.00
3 5.45
2 3.64
0 0.00
48 87.27
7 12.73%
116  โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง 112
2 1.79
3 2.68
3 2.68
3 2.68
3 2.68
98 87.50
14 12.50%
117  โรงเรียนบ้านโคกนาโก 73
2 2.74
2 2.74
3 4.11
2 2.74
0 0.00
64 87.67
9 12.33%
118  โรงเรียนบ้านคำบอนศรีชุมพล 84
0 0.00
0 0.00
10 11.90
0 0.00
0 0.00
74 88.10
10 11.90%
119  โรงเรียนบ้านหนองบอน 93
0 0.00
2 2.15
9 9.68
0 0.00
0 0.00
82 88.17
11 11.83%
120  โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ 85
2 2.35
0 0.00
5 5.88
3 3.53
0 0.00
75 88.24
10 11.76%
121  โรงเรียนบ้านหนองโสน 51
2 3.92
0 0.00
2 3.92
0 0.00
2 3.92
45 88.24
6 11.76%
122  โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา 94
4 4.26
4 4.26
0 0.00
3 3.19
0 0.00
83 88.30
11 11.70%
123  โรงเรียนบ้านกุดแดง 121
4 3.31
3 2.48
6 4.96
1 0.83
0 0.00
107 88.43
14 11.57%
124  โรงเรียนบ้านพรหมนิยม 88
4 4.55
2 2.27
4 4.55
0 0.00
0 0.00
78 88.64
10 11.36%
125  โรงเรียนบ้านนาโป่ง 97
2 2.06
0 0.00
9 9.28
0 0.00
0 0.00
86 88.66
11 11.34%
126  โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด 150
4 2.67
3 2.00
7 4.67
2 1.33
1 0.67
133 88.67
17 11.33%
127  โรงเรียนบ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่) 53
3 5.66
0 0.00
3 5.66
0 0.00
0 0.00
47 88.68
6 11.32%
128  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 64
3 4.69
0 0.00
3 4.69
0 0.00
1 1.56
57 89.06
7 10.94%
129  โรงเรียนบ้านดอนมะซ่อม 58
2 3.45
4 6.90
0 0.00
0 0.00
0 0.00
52 89.66
6 10.34%
130  โรงเรียนบ้านคึมยาว 39
0 0.00
0 0.00
4 10.26
0 0.00
0 0.00
35 89.74
4 10.26%
131  โรงเรียนบ้านโป่งหนองสิม 88
2 2.27
3 3.41
2 2.27
0 0.00
2 2.27
79 89.77
9 10.23%
132  โรงเรียนบ้านท่าลาดโนนตูม 49
2 4.08
0 0.00
3 6.12
0 0.00
0 0.00
44 89.80
5 10.20%
133  โรงเรียนบ้านโคกศรี 69
0 0.00
3 4.35
0 0.00
4 5.80
0 0.00
62 89.86
7 10.14%
134  โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า 109
6 5.50
3 2.75
1 0.92
1 0.92
0 0.00
98 89.91
11 10.09%
135  โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191 50
3 6.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
136  โรงเรียนบ้านหนองลาดควาย 20
0 0.00
1 5.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
137  โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย 211
11 5.21
0 0.00
10 4.74
0 0.00
0 0.00
190 90.05
21 9.95%
138  โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล) 71
0 0.00
0 0.00
3 4.23
4 5.63
0 0.00
64 90.14
7 9.86%
139  โรงเรียนบ้านเหล่าเมย 42
2 4.76
0 0.00
1 2.38
1 2.38
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
140  โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร 134
0 0.00
0 0.00
9 6.72
3 2.24
0 0.00
122 91.04
12 8.96%
141  โรงเรียนบ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี 68
3 4.41
2 2.94
1 1.47
0 0.00
0 0.00
62 91.18
6 8.82%
142  โรงเรียนบ้านโนนแดง 57
1 1.75
1 1.75
3 5.26
0 0.00
0 0.00
52 91.23
5 8.77%
143  โรงเรียนบ้านหวายกุดสว่าง 104
2 1.92
0 0.00
7 6.73
0 0.00
0 0.00
95 91.35
9 8.65%
144  โรงเรียนบ้านห้องแซง 165
0 0.00
0 0.00
14 8.48
0 0.00
0 0.00
151 91.52
14 8.48%
145  โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ 60
2 3.33
0 0.00
0 0.00
3 5.00
0 0.00
55 91.67
5 8.33%
146  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 49
1 2.04
0 0.00
3 6.12
0 0.00
0 0.00
45 91.84
4 8.16%
147  โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง 135
6 4.44
0 0.00
5 3.70
0 0.00
0 0.00
124 91.85
11 8.15%
148  โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 167
8 4.79
0 0.00
1 0.60
4 2.40
0 0.00
154 92.22
13 7.78%
149  โรงเรียนบ้านภูถ้ำพระพรเจริญ 41
0 0.00
0 0.00
3 7.32
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
150  โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย 84
0 0.00
0 0.00
6 7.14
0 0.00
0 0.00
78 92.86
6 7.14%
151  โรงเรียนบ้านคำเตย 74
0 0.00
0 0.00
2 2.70
2 2.70
1 1.35
69 93.24
5 6.76%
152  โรงเรียนบ้านหนองสนม 90
0 0.00
1 1.11
3 3.33
2 2.22
0 0.00
84 93.33
6 6.67%
153  โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง 60
0 0.00
0 0.00
3 5.00
1 1.67
0 0.00
56 93.33
4 6.67%
154  โรงเรียนบ้านโสกท่าลาดพัฒนา 45
2 4.44
0 0.00
1 2.22
0 0.00
0 0.00
42 93.33
3 6.67%
155  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 152
5 3.29
0 0.00
3 1.97
2 1.32
0 0.00
142 93.42
10 6.58%
156  โรงเรียนบ้านโนนหาด 62
0 0.00
1 1.61
3 4.84
0 0.00
0 0.00
58 93.55
4 6.45%
157  โรงเรียนบ้านช่องเม็ก 175
0 0.00
3 1.71
8 4.57
0 0.00
0 0.00
164 93.71
11 6.29%
158  โรงเรียนบ้านพืชคาม 35
2 5.71
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 94.29
2 5.71%
159  โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ 76
0 0.00
3 3.95
1 1.32
0 0.00
0 0.00
72 94.74
4 5.26%
160  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 58
1 1.72
2 3.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
55 94.83
3 5.17%
161  โรงเรียนบ้านหินสิ่ว 136
1 0.74
0 0.00
6 4.41
0 0.00
0 0.00
129 94.85
7 5.15%
162  โรงเรียนบ้านบะคอม 40
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.50
1 2.50
38 95.00
2 5.00%
163  โรงเรียนบ้านโสกน้ำใส 20
0 0.00
0 0.00
2 10.00
-1 -5.00
0 0.00
19 95.00
1 5.00%
164  โรงเรียนบ้านบุ่งค้า 63
1 1.59
0 0.00
2 3.17
0 0.00
0 0.00
60 95.24
3 4.76%
165  โรงเรียนบ้านสามัคคี 22
1 4.55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 95.45
1 4.55%
166  โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร) 220
4 1.82
0 0.00
6 2.73
0 0.00
0 0.00
210 95.45
10 4.55%
167  โรงเรียนบ้านโชคชัยพรตาดไฮ 54
1 1.85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.85
52 96.30
2 3.70%
168  โรงเรียนน้อมเกล้า 166
0 0.00
0 0.00
5 3.01
0 0.00
0 0.00
161 96.99
5 3.01%
169  โรงเรียนบ้านหนองบาก 70
2 2.86
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
68 97.14
2 2.86%
170  โรงเรียนบ้านดอนม่วงป่าโมง 109
0 0.00
0 0.00
2 1.83
0 0.00
0 0.00
107 98.17
2 1.83%
171  โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง 184
1 0.54
0 0.00
2 1.09
0 0.00
0 0.00
181 98.37
3 1.63%
172  โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 281
0 0.00
0 0.00
4 1.42
0 0.00
0 0.00
277 98.58
4 1.42%
173  โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 104
0 0.00
1 0.96
0 0.00
0 0.00
0 0.00
103 99.04
1 0.96%
174  โรงเรียนบ้านหนองชุม 107
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 0.93
106 99.07
1 0.93%
175  โรงเรียนบ้านกุดกว้าง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
176  โรงเรียนบ้านคำกลาง 50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 100.00
0 0.00%
177  โรงเรียนบ้านคำเกิ่ง 35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 100.00
0 0.00%
178  โรงเรียนบ้านดอนหวาย 10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00
0 0.00%
179  โรงเรียนบ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) 95
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
95 100.00
0 0.00%
180  โรงเรียนบ้านม่วงไข่ 48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 100.00
0 0.00%
181  โรงเรียนบ้านสีสุก 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00
0 0.00%
182  โรงเรียนบ้านหนองไก่ขาว(ฉวีบรรณสารพิจิตรอุปถัมภ์) 12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 100.00
0 0.00%
183  โรงเรียนบ้านหวาย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
184  โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย 120
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
120 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  16,993 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,036 6.10
เตี้ย  735 4.33
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,103 6.49
ผอมและเตี้ย  362 2.13
อ้วนและเตี้ย  182 1.07
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,575 79.89
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,418 คน


20.11%


Powered By www.thaieducation.net