ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ยโสธร เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 184 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 184 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านกุดไกรสร 74
2 2.70
71 95.95
1 1.35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
74 100.00%
2  โรงเรียนบ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่) 53
49 92.45
1 1.89
3 5.66
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 100.00%
3  โรงเรียนบ้านไทยเจริญ 86
48 55.81
12 13.95
12 13.95
13 15.12
1 1.16
0 0.00
86 100.00%
4  โรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ 100
11 11.00
33 33.00
18 18.00
10 10.00
17 17.00
11 11.00
89 89.00%
5  โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า 106
7 6.60
31 29.25
27 25.47
12 11.32
16 15.09
13 12.26
93 87.74%
6  โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกสะอาด 98
17 17.35
21 21.43
11 11.22
20 20.41
7 7.14
22 22.45
76 77.55%
7  โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน 50
8 16.00
12 24.00
7 14.00
6 12.00
4 8.00
13 26.00
37 74.00%
8  โรงเรียนบ้านคำก้าว 44
30 68.18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 31.82
30 68.18%
9  โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ 82
14 17.07
13 15.85
6 7.32
13 15.85
3 3.66
33 40.24
49 59.76%
10  โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก 195
33 16.92
33 16.92
12 6.15
33 16.92
0 0.00
84 43.08
111 56.92%
11  โรงเรียนบ้านสมสะอาด 108
7 6.48
11 10.19
8 7.41
14 12.96
18 16.67
50 46.30
58 53.70%
12  โรงเรียนบ้านกุดแห่ 130
13 10.00
16 12.31
14 10.77
12 9.23
14 10.77
61 46.92
69 53.08%
13  โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง 119
25 21.01
10 8.40
13 10.92
6 5.04
8 6.72
57 47.90
62 52.10%
14  โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์) 138
14 10.14
14 10.14
15 10.87
10 7.25
16 11.59
69 50.00
69 50.00%
15  โรงเรียนบ้านคำเกิด 12
0 0.00
2 16.67
2 16.67
0 0.00
2 16.67
6 50.00
6 50.00%
16  โรงเรียนบ้านเสาเล้า 32
16 50.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 50.00
16 50.00%
17  โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว 98
19 19.39
9 9.18
10 10.20
7 7.14
3 3.06
50 51.02
48 48.98%
18  โรงเรียนบ้านห้วยยาง(คุรุประชาสรรค์) 50
20 40.00
0 0.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
26 52.00
24 48.00%
19  โรงเรียนบ้านสุขเกษม 119
17 14.29
21 17.65
13 10.92
5 4.20
1 0.84
62 52.10
57 47.90%
20  โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี 97
13 13.40
13 13.40
4 4.12
12 12.37
3 3.09
52 53.61
45 46.39%
21  โรงเรียนบ้านป่าขี้ยาง 25
3 12.00
3 12.00
3 12.00
0 0.00
2 8.00
14 56.00
11 44.00%
22  โรงเรียนบ้านนาเรียง 57
5 8.77
8 14.04
5 8.77
5 8.77
0 0.00
34 59.65
23 40.35%
23  โรงเรียนบ้านกุดสำโรง 20
4 20.00
0 0.00
4 20.00
0 0.00
0 0.00
12 60.00
8 40.00%
24  โรงเรียนบ้านหนองแวง 40
5 12.50
4 10.00
7 17.50
0 0.00
0 0.00
24 60.00
16 40.00%
25  โรงเรียนบ้านนาทม 48
9 18.75
0 0.00
3 6.25
7 14.58
0 0.00
29 60.42
19 39.58%
26  โรงเรียนบ้านคำไผ่โนนบ้านใหม่ 31
4 12.90
3 9.68
3 9.68
1 3.23
1 3.23
19 61.29
12 38.71%
27  โรงเรียนบ้านหนองหมี 138
32 23.19
11 7.97
3 2.17
7 5.07
0 0.00
85 61.59
53 38.41%
28  โรงเรียนบ้านสามแยกภูกอย 107
5 4.67
12 11.21
20 18.69
0 0.00
1 0.93
69 64.49
38 35.51%
29  โรงเรียนบ้านป่าตาว 61
2 3.28
3 4.92
13 21.31
2 3.28
1 1.64
40 65.57
21 34.43%
30  โรงเรียนบ้านดงสวาง 32
4 12.50
3 9.38
1 3.13
3 9.38
0 0.00
21 65.63
11 34.38%
31  โรงเรียนบ้านเซโนนม่วง 32
4 12.50
2 6.25
5 15.63
0 0.00
0 0.00
21 65.63
11 34.38%
32  โรงเรียนบ้านหนองบึง 76
7 9.21
4 5.26
7 9.21
8 10.53
0 0.00
50 65.79
26 34.21%
33  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 62
8 12.90
3 4.84
10 16.13
0 0.00
0 0.00
41 66.13
21 33.87%
34  โรงเรียนบ้านคำแขนศอก 45
7 15.56
0 0.00
4 8.89
4 8.89
0 0.00
30 66.67
15 33.33%
35  โรงเรียนบ้านนาโส่ 48
4 8.33
5 10.42
2 4.17
5 10.42
0 0.00
32 66.67
16 33.33%
36  โรงเรียนบ้านเซซ่งพัฒนา 37
4 10.81
3 8.11
5 13.51
0 0.00
0 0.00
25 67.57
12 32.43%
37  โรงเรียนบ้านนาจาน 87
12 13.79
7 8.05
4 4.60
5 5.75
0 0.00
59 67.82
28 32.18%
38  โรงเรียนบ้านคำผักหนาม 137
16 11.68
6 4.38
14 10.22
8 5.84
0 0.00
93 67.88
44 32.12%
39  โรงเรียนบ้านโพธิญาณ 44
5 11.36
2 4.55
5 11.36
1 2.27
1 2.27
30 68.18
14 31.82%
40  โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา 95
15 15.79
0 0.00
9 9.47
6 6.32
0 0.00
65 68.42
30 31.58%
41  โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย 64
6 9.38
-5 -7.81
12 18.75
6 9.38
1 1.56
44 68.75
20 31.25%
42  โรงเรียนบ้านแก้งนาคำ 45
3 6.67
4 8.89
6 13.33
1 2.22
0 0.00
31 68.89
14 31.11%
43  โรงเรียนบ้านป่าตอง 74
0 0.00
4 5.41
19 25.68
0 0.00
0 0.00
51 68.92
23 31.08%
44  โรงเรียนบ้านนาซึม 68
5 7.35
13 19.12
3 4.41
0 0.00
0 0.00
47 69.12
21 30.88%
45  โรงเรียนบ้านโพง 111
6 5.41
5 4.50
11 9.91
4 3.60
8 7.21
77 69.37
34 30.63%
46  โรงเรียนบ้านหนองแคน 128
15 11.72
7 5.47
12 9.38
5 3.91
0 0.00
89 69.53
39 30.47%
47  โรงเรียนบ้านโนนแดงประชานุเคราะห์ 66
6 9.09
5 7.58
0 0.00
0 0.00
9 13.64
46 69.70
20 30.30%
48  โรงเรียนบ้านหนองสำโรง 53
4 7.55
7 13.21
3 5.66
1 1.89
1 1.89
37 69.81
16 30.19%
49  โรงเรียนบ้านมันปลา 70
6 8.57
7 10.00
8 11.43
0 0.00
0 0.00
49 70.00
21 30.00%
50  โรงเรียนบ้านโคกสุวรรณ 43
6 13.95
0 0.00
6 13.95
0 0.00
0 0.00
31 72.09
12 27.91%
51  โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา 137
17 12.41
11 8.03
8 5.84
2 1.46
0 0.00
99 72.26
38 27.74%
52  โรงเรียนบ้านโพนดินแดง 128
9 7.03
9 7.03
9 7.03
8 6.25
0 0.00
93 72.66
35 27.34%
53  โรงเรียนบ้านกุดโจด 66
5 7.58
1 1.52
4 6.06
6 9.09
2 3.03
48 72.73
18 27.27%
54  โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 92
15 16.30
6 6.52
4 4.35
0 0.00
0 0.00
67 72.83
25 27.17%
55  โรงเรียนบ้านด่าน 131
12 9.16
7 5.34
15 11.45
1 0.76
0 0.00
96 73.28
35 26.72%
56  โรงเรียนบ้านกุดหิน 90
8 8.89
7 7.78
2 2.22
7 7.78
0 0.00
66 73.33
24 26.67%
57  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 64
8 12.50
3 4.69
5 7.81
1 1.56
0 0.00
47 73.44
17 26.56%
58  โรงเรียนบ้านศรีสว่าง 38
5 13.16
0 0.00
3 7.89
2 5.26
0 0.00
28 73.68
10 26.32%
59  โรงเรียนบ้านหัวนา 57
11 19.30
1 1.75
3 5.26
0 0.00
0 0.00
42 73.68
15 26.32%
60  โรงเรียนบ้านหนองแก 89
3 3.37
15 16.85
2 2.25
3 3.37
0 0.00
66 74.16
23 25.84%
61  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์อ่างสร้างหิน 93
7 7.53
10 10.75
7 7.53
0 0.00
0 0.00
69 74.19
24 25.81%
62  โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว 39
4 10.26
2 5.13
3 7.69
0 0.00
1 2.56
29 74.36
10 25.64%
63  โรงเรียนบ้านดงสำราญ 83
12 14.46
4 4.82
5 6.02
0 0.00
0 0.00
62 74.70
21 25.30%
64  โรงเรียนบ้านโสกผักหวาน 32
6 18.75
0 0.00
2 6.25
0 0.00
0 0.00
24 75.00
8 25.00%
65  โรงเรียนบ้านดอนฮี 137
6 4.38
4 2.92
13 9.49
7 5.11
4 2.92
103 75.18
34 24.82%
66  โรงเรียนบ้านหนองแข้ 85
3 3.53
3 3.53
6 7.06
4 4.71
5 5.88
64 75.29
21 24.71%
67  โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ 140
16 11.43
9 6.43
7 5.00
1 0.71
0 0.00
107 76.43
33 23.57%
68  โรงเรียนบ้านเที่ยงนาเรียง 17
2 11.76
1 5.88
1 5.88
0 0.00
0 0.00
13 76.47
4 23.53%
69  โรงเรียนบ้านท่าศิลา 64
2 3.13
5 7.81
8 12.50
0 0.00
0 0.00
49 76.56
15 23.44%
70  โรงเรียนบ้านหนองซ่งแย้ 13
2 15.38
0 0.00
1 7.69
0 0.00
0 0.00
10 76.92
3 23.08%
71  โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง 227
45 19.82
5 2.20
2 0.88
0 0.00
0 0.00
175 77.09
52 22.91%
72  โรงเรียนบ้านป่าชาด 105
13 12.38
1 0.95
8 7.62
1 0.95
1 0.95
81 77.14
24 22.86%
73  โรงเรียนบ้านดงสวรรค์ 62
2 3.23
4 6.45
8 12.90
0 0.00
0 0.00
48 77.42
14 22.58%
74  โรงเรียนบ้านกุดมะฮงดงสวาง 50
1 2.00
3 6.00
3 6.00
4 8.00
0 0.00
39 78.00
11 22.00%
75  โรงเรียนบ้านนาเซแสงวิไล 51
5 9.80
0 0.00
6 11.76
0 0.00
0 0.00
40 78.43
11 21.57%
76  โรงเรียนป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล 147
14 9.52
6 4.08
11 7.48
0 0.00
0 0.00
116 78.91
31 21.09%
77  โรงเรียนบ้านแสนสำราญ 43
1 2.33
0 0.00
7 16.28
1 2.33
0 0.00
34 79.07
9 20.93%
78  โรงเรียนบ้านคำครตา 134
7 5.22
5 3.73
14 10.45
1 0.75
1 0.75
106 79.10
28 20.90%
79  โรงเรียนบ้านดงยาง(คุรุราษฏร์บำรุง) 82
3 3.66
2 2.44
3 3.66
4 4.88
5 6.10
65 79.27
17 20.73%
80  โรงเรียนบ้านนิคม 34
2 5.88
0 0.00
5 14.71
0 0.00
0 0.00
27 79.41
7 20.59%
81  โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 54
0 0.00
0 0.00
11 20.37
0 0.00
0 0.00
43 79.63
11 20.37%
82  โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ 179
21 11.73
0 0.00
9 5.03
6 3.35
0 0.00
143 79.89
36 20.11%
83  โรงเรียนนาจานเจริญวิทย์ 10
1 10.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 80.00
2 20.00%
84  โรงเรียนบ้านโสกน้ำใส 20
0 0.00
0 0.00
3 15.00
1 5.00
0 0.00
16 80.00
4 20.00%
85  โรงเรียนบ้านหนองแหน 151
12 7.95
7 4.64
7 4.64
4 2.65
0 0.00
121 80.13
30 19.87%
86  โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแตะแหละ 36
3 8.33
0 0.00
4 11.11
0 0.00
0 0.00
29 80.56
7 19.44%
87  โรงเรียนบ้านส้มผ่อ 175
5 2.86
9 5.14
20 11.43
0 0.00
0 0.00
141 80.57
34 19.43%
88  โรงเรียนบ้านดู่ลาด 57
2 3.51
5 8.77
2 3.51
2 3.51
0 0.00
46 80.70
11 19.30%
89  โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 730
40 5.48
9 1.23
75 10.27
13 1.78
0 0.00
593 81.23
137 18.77%
90  โรงเรียนบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ 59
0 0.00
4 6.78
5 8.47
2 3.39
0 0.00
48 81.36
11 18.64%
91  โรงเรียนบ้านสามัคคี 22
2 9.09
1 4.55
0 0.00
1 4.55
0 0.00
18 81.82
4 18.18%
92  โรงเรียนบ้านน้ำคำ 78
4 5.13
3 3.85
3 3.85
4 5.13
0 0.00
64 82.05
14 17.95%
93  โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี 118
1 0.85
0 0.00
5 4.24
4 3.39
11 9.32
97 82.20
21 17.80%
94  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 51
9 17.65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 82.35
9 17.65%
95  โรงเรียนบ้านแยประชาสรรค์ 108
10 9.26
2 1.85
7 6.48
0 0.00
0 0.00
89 82.41
19 17.59%
96  โรงเรียนบ้านหนองเลิงคำ 148
7 4.73
12 8.11
1 0.68
6 4.05
0 0.00
122 82.43
26 17.57%
97  โรงเรียนบ้านม่วง 23
2 8.70
0 0.00
1 4.35
1 4.35
0 0.00
19 82.61
4 17.39%
98  โรงเรียนบ้านโป่ง(คำประชานุกูล) 75
3 4.00
2 2.67
8 10.67
0 0.00
0 0.00
62 82.67
13 17.33%
99  โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 623
29 4.65
11 1.77
66 10.59
0 0.00
0 0.00
517 82.99
106 17.01%
100  โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน 212
10 4.72
1 0.47
25 11.79
0 0.00
0 0.00
176 83.02
36 16.98%
101  โรงเรียนบ้านนาเวียง 120
9 7.50
1 0.83
10 8.33
0 0.00
0 0.00
100 83.33
20 16.67%
102  โรงเรียนบ้านสองคร 54
6 11.11
0 0.00
3 5.56
0 0.00
0 0.00
45 83.33
9 16.67%
103  โรงเรียนบ้านโนนยาง 175
8 4.57
8 4.57
12 6.86
0 0.00
0 0.00
147 84.00
28 16.00%
104  โรงเรียนบ้านเตาไห 133
5 3.76
2 1.50
13 9.77
1 0.75
0 0.00
112 84.21
21 15.79%
105  โรงเรียนบ้านกุดแดง 121
3 2.48
5 4.13
8 6.61
3 2.48
0 0.00
102 84.30
19 15.70%
106  โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ์ 137
7 5.11
5 3.65
9 6.57
0 0.00
0 0.00
116 84.67
21 15.33%
107  โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 191
10 5.24
11 5.76
8 4.19
0 0.00
0 0.00
162 84.82
29 15.18%
108  โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง 112
3 2.68
3 2.68
4 3.57
3 2.68
4 3.57
95 84.82
17 15.18%
109  โรงเรียนบ้านโคกนาโก 73
2 2.74
1 1.37
3 4.11
2 2.74
3 4.11
62 84.93
11 15.07%
110  โรงเรียนบ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ 67
6 8.96
1 1.49
3 4.48
0 0.00
0 0.00
57 85.07
10 14.93%
111  โรงเรียนบ้านกระจาย 132
7 5.30
4 3.03
8 6.06
0 0.00
0 0.00
113 85.61
19 14.39%
112  โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง 227
16 7.05
4 1.76
12 5.29
0 0.00
0 0.00
195 85.90
32 14.10%
113  โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า 109
6 5.50
4 3.67
2 1.83
2 1.83
1 0.92
94 86.24
15 13.76%
114  โรงเรียนบ้านนางาม 51
3 5.88
0 0.00
4 7.84
0 0.00
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
115  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ 44
3 6.82
1 2.27
2 4.55
0 0.00
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
116  โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฏร์) 277
6 2.17
17 6.14
10 3.61
4 1.44
0 0.00
240 86.64
37 13.36%
117  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 55
2 3.64
0 0.00
3 5.45
2 3.64
0 0.00
48 87.27
7 12.73%
118  โรงเรียนบ้านคำเลา 25
1 4.00
1 4.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
22 88.00
3 12.00%
119  โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด 150
4 2.67
5 3.33
7 4.67
2 1.33
0 0.00
132 88.00
18 12.00%
120  โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 167
9 5.39
0 0.00
6 3.59
5 2.99
0 0.00
147 88.02
20 11.98%
121  โรงเรียนบ้านคำบอนศรีชุมพล 85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 11.76
75 88.24
10 11.76%
122  โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา 94
4 4.26
4 4.26
0 0.00
3 3.19
0 0.00
83 88.30
11 11.70%
123  โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ 86
2 2.33
0 0.00
5 5.81
3 3.49
0 0.00
76 88.37
10 11.63%
124  โรงเรียนบ้านพรหมนิยม 86
4 4.65
2 2.33
4 4.65
0 0.00
0 0.00
76 88.37
10 11.63%
125  โรงเรียนบ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี 69
2 2.90
2 2.90
2 2.90
2 2.90
0 0.00
61 88.41
8 11.59%
126  โรงเรียนบ้านโนนประทาย 208
6 2.88
5 2.40
7 3.37
3 1.44
3 1.44
184 88.46
24 11.54%
127  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 64
3 4.69
0 0.00
3 4.69
0 0.00
1 1.56
57 89.06
7 10.94%
128  โรงเรียนบ้านโคกก่อง 37
2 5.41
1 2.70
1 2.70
0 0.00
0 0.00
33 89.19
4 10.81%
129  โรงเรียนบ้านดอนมะซ่อม 58
2 3.45
4 6.90
0 0.00
0 0.00
0 0.00
52 89.66
6 10.34%
130  โรงเรียนบ้านผักกะย่า 87
3 3.45
1 1.15
4 4.60
1 1.15
0 0.00
78 89.66
9 10.34%
131  โรงเรียนบ้านคึมยาว 39
0 0.00
0 0.00
4 10.26
0 0.00
0 0.00
35 89.74
4 10.26%
132  โรงเรียนบ้านโป่งหนองสิม 88
2 2.27
3 3.41
2 2.27
0 0.00
2 2.27
79 89.77
9 10.23%
133  โรงเรียนบ้านท่าลาดโนนตูม 49
2 4.08
0 0.00
3 6.12
0 0.00
0 0.00
44 89.80
5 10.20%
134  โรงเรียนบ้านโคกศรี 69
1 1.45
2 2.90
0 0.00
4 5.80
0 0.00
62 89.86
7 10.14%
135  โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191 50
3 6.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
136  โรงเรียนบ้านหนองลาดควาย 20
0 0.00
1 5.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
137  โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ 60
4 6.67
0 0.00
0 0.00
2 3.33
0 0.00
54 90.00
6 10.00%
138  โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย 211
11 5.21
0 0.00
10 4.74
0 0.00
0 0.00
190 90.05
21 9.95%
139  โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล) 71
1 1.41
0 0.00
3 4.23
3 4.23
0 0.00
64 90.14
7 9.86%
140  โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร 134
0 0.00
1 0.75
9 6.72
3 2.24
0 0.00
121 90.30
13 9.70%
141  โรงเรียนบ้านห้องแซง 166
0 0.00
0 0.00
15 9.04
0 0.00
1 0.60
150 90.36
16 9.64%
142  โรงเรียนบ้านเหล่าเมย 42
2 4.76
0 0.00
1 2.38
1 2.38
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
143  โรงเรียนบ้านหนองบอน 95
0 0.00
2 2.11
7 7.37
0 0.00
0 0.00
86 90.53
9 9.47%
144  โรงเรียนบ้านภูถ้ำพระพรเจริญ 43
0 0.00
1 2.33
3 6.98
0 0.00
0 0.00
39 90.70
4 9.30%
145  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกยาว 103
1 0.97
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 7.77
94 91.26
9 8.74%
146  โรงเรียนบ้านหวายกุดสว่าง 104
2 1.92
0 0.00
7 6.73
0 0.00
0 0.00
95 91.35
9 8.65%
147  โรงเรียนบ้านโนนแดง 58
1 1.72
1 1.72
2 3.45
1 1.72
0 0.00
53 91.38
5 8.62%
148  โรงเรียนบ้านพืชคาม 35
3 8.57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 91.43
3 8.57%
149  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 152
7 4.61
0 0.00
4 2.63
2 1.32
0 0.00
139 91.45
13 8.55%
150  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 47
1 2.13
0 0.00
3 6.38
0 0.00
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
151  โรงเรียนบ้านนาโป่ง 97
0 0.00
3 3.09
5 5.15
0 0.00
0 0.00
89 91.75
8 8.25%
152  โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง 135
6 4.44
0 0.00
5 3.70
0 0.00
0 0.00
124 91.85
11 8.15%
153  โรงเรียนบ้านโนนหาด 62
0 0.00
1 1.61
4 6.45
0 0.00
0 0.00
57 91.94
5 8.06%
154  โรงเรียนบ้านหนองโสน 51
0 0.00
0 0.00
2 3.92
0 0.00
2 3.92
47 92.16
4 7.84%
155  โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย 84
0 0.00
0 0.00
6 7.14
0 0.00
0 0.00
78 92.86
6 7.14%
156  โรงเรียนบ้านช่องเม็ก 175
1 0.57
3 1.71
8 4.57
0 0.00
0 0.00
163 93.14
12 6.86%
157  โรงเรียนบ้านคำเตย 74
0 0.00
0 0.00
2 2.70
2 2.70
1 1.35
69 93.24
5 6.76%
158  โรงเรียนบ้านหนองสนม 90
0 0.00
1 1.11
3 3.33
2 2.22
0 0.00
84 93.33
6 6.67%
159  โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง 60
0 0.00
0 0.00
3 5.00
1 1.67
0 0.00
56 93.33
4 6.67%
160  โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ 76
0 0.00
3 3.95
1 1.32
0 0.00
0 0.00
72 94.74
4 5.26%
161  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 58
1 1.72
2 3.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
55 94.83
3 5.17%
162  โรงเรียนบ้านหินสิ่ว 136
1 0.74
0 0.00
6 4.41
0 0.00
0 0.00
129 94.85
7 5.15%
163  โรงเรียนบ้านบะคอม 40
0 0.00
0 0.00
1 2.50
1 2.50
0 0.00
38 95.00
2 5.00%
164  โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร) 220
4 1.82
1 0.45
6 2.73
0 0.00
0 0.00
209 95.00
11 5.00%
165  โรงเรียนบ้านบุ่งค้า 63
1 1.59
0 0.00
2 3.17
0 0.00
0 0.00
60 95.24
3 4.76%
166  โรงเรียนบ้านโสกท่าลาดพัฒนา 45
1 2.22
0 0.00
1 2.22
0 0.00
0 0.00
43 95.56
2 4.44%
167  โรงเรียนบ้านโชคชัยพรตาดไฮ 53
1 1.89
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.89
51 96.23
2 3.77%
168  โรงเรียนน้อมเกล้า 166
0 0.00
0 0.00
5 3.01
0 0.00
0 0.00
161 96.99
5 3.01%
169  โรงเรียนบ้านหนองบาก 70
2 2.86
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
68 97.14
2 2.86%
170  โรงเรียนบ้านดอนม่วงป่าโมง 109
0 0.00
0 0.00
3 2.75
0 0.00
0 0.00
106 97.25
3 2.75%
171  โรงเรียนบ้านคำกลาง 51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.96
0 0.00
50 98.04
1 1.96%
172  โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 281
0 0.00
0 0.00
4 1.42
0 0.00
0 0.00
277 98.58
4 1.42%
173  โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 104
0 0.00
0 0.00
1 0.96
0 0.00
0 0.00
103 99.04
1 0.96%
174  โรงเรียนบ้านหนองชุม 107
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 0.93
106 99.07
1 0.93%
175  โรงเรียนบ้านกุดกว้าง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
176  โรงเรียนบ้านคำเกิ่ง 35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 100.00
0 0.00%
177  โรงเรียนบ้านดอนหวาย 10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00
0 0.00%
178  โรงเรียนบ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) 96
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
96 100.00
0 0.00%
179  โรงเรียนบ้านม่วงไข่ 48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 100.00
0 0.00%
180  โรงเรียนบ้านสีสุก 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00
0 0.00%
181  โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง 183
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
183 100.00
0 0.00%
182  โรงเรียนบ้านหนองไก่ขาว(ฉวีบรรณสารพิจิตรอุปถัมภ์) 12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 100.00
0 0.00%
183  โรงเรียนบ้านหวาย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
184  โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย 120
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
120 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,072 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,185 6.94
เตี้ย  757 4.43
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,112 6.51
ผอมและเตี้ย  408 2.39
อ้วนและเตี้ย  206 1.21
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,404 78.51
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,668 คน


21.49%


Powered By www.thaieducation.net