ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ยโสธร เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 184 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 184 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านดู่ลาด 6
6 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 100.00%
2  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 14
4 28.57
2 14.29
6 42.86
2 14.29
0 0.00
0 0.00
14 100.00%
3  โรงเรียนบ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) 94
3 3.19
86 91.49
4 4.26
0 0.00
0 0.00
1 1.06
93 98.94%
4  โรงเรียนบ้านดอนฮี 135
45 33.33
31 22.96
13 9.63
22 16.30
11 8.15
13 9.63
122 90.37%
5  โรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ 99
11 11.11
33 33.33
17 17.17
10 10.10
17 17.17
11 11.11
88 88.89%
6  โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน 52
8 15.38
12 23.08
7 13.46
6 11.54
4 7.69
15 28.85
37 71.15%
7  โรงเรียนบ้านคำก้าว 44
30 68.18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 31.82
30 68.18%
8  โรงเรียนบ้านนาเวียง 118
29 24.58
24 20.34
24 20.34
0 0.00
0 0.00
41 34.75
77 65.25%
9  โรงเรียนบ้านสมสะอาด 110
7 6.36
11 10.00
8 7.27
18 16.36
18 16.36
48 43.64
62 56.36%
10  โรงเรียนบ้านนาเรียง 59
7 11.86
12 20.34
6 10.17
7 11.86
0 0.00
27 45.76
32 54.24%
11  โรงเรียนบ้านดงสวาง 33
8 24.24
5 15.15
3 9.09
1 3.03
0 0.00
16 48.48
17 51.52%
12  โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว 98
19 19.39
9 9.18
10 10.20
7 7.14
3 3.06
50 51.02
48 48.98%
13  โรงเรียนบ้านคำแขนศอก 45
3 6.67
4 8.89
4 8.89
11 24.44
0 0.00
23 51.11
22 48.89%
14  โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย 64
14 21.88
3 4.69
12 18.75
2 3.13
0 0.00
33 51.56
31 48.44%
15  โรงเรียนบ้านหนองหมี 138
34 24.64
14 10.14
8 5.80
9 6.52
0 0.00
73 52.90
65 47.10%
16  โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล) 69
10 14.49
6 8.70
1 1.45
14 20.29
0 0.00
38 55.07
31 44.93%
17  โรงเรียนบ้านป่าขี้ยาง 25
3 12.00
3 12.00
3 12.00
0 0.00
2 8.00
14 56.00
11 44.00%
18  โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ 82
14 17.07
7 8.54
8 9.76
0 0.00
7 8.54
46 56.10
36 43.90%
19  โรงเรียนบ้านหนองแก 94
16 17.02
10 10.64
14 14.89
0 0.00
0 0.00
54 57.45
40 42.55%
20  โรงเรียนบ้านห้วยยาง(คุรุประชาสรรค์) 50
18 36.00
0 0.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
29 58.00
21 42.00%
21  โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง 118
22 18.64
11 9.32
15 12.71
0 0.00
0 0.00
70 59.32
48 40.68%
22  โรงเรียนบ้านป่าตาว 57
3 5.26
4 7.02
11 19.30
2 3.51
1 1.75
36 63.16
21 36.84%
23  โรงเรียนบ้านหนองแคน 128
23 17.97
7 5.47
10 7.81
7 5.47
0 0.00
81 63.28
47 36.72%
24  โรงเรียนบ้านไทยเจริญ 89
9 10.11
8 8.99
10 11.24
5 5.62
0 0.00
57 64.04
32 35.96%
25  โรงเรียนบ้านกุดสำโรง 20
2 10.00
0 0.00
5 25.00
0 0.00
0 0.00
13 65.00
7 35.00%
26  โรงเรียนบ้านเซโนนม่วง 32
4 12.50
2 6.25
5 15.63
0 0.00
0 0.00
21 65.63
11 34.38%
27  โรงเรียนบ้านหนองบึง 76
7 9.21
4 5.26
7 9.21
8 10.53
0 0.00
50 65.79
26 34.21%
28  โรงเรียนบ้านสุขเกษม 118
17 14.41
8 6.78
10 8.47
4 3.39
1 0.85
78 66.10
40 33.90%
29  โรงเรียนบ้านนาโส่ 48
4 8.33
5 10.42
2 4.17
5 10.42
0 0.00
32 66.67
16 33.33%
30  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 54
9 16.67
6 11.11
3 5.56
0 0.00
0 0.00
36 66.67
18 33.33%
31  โรงเรียนบ้านโพง 114
8 7.02
7 6.14
11 9.65
4 3.51
8 7.02
76 66.67
38 33.33%
32  โรงเรียนบ้านนาจาน 87
12 13.79
7 8.05
4 4.60
5 5.75
0 0.00
59 67.82
28 32.18%
33  โรงเรียนบ้านหนองสำโรง 53
7 13.21
1 1.89
6 11.32
2 3.77
1 1.89
36 67.92
17 32.08%
34  โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา 95
15 15.79
0 0.00
9 9.47
6 6.32
0 0.00
65 68.42
30 31.58%
35  โรงเรียนบ้านนาซึม 70
5 7.14
13 18.57
1 1.43
0 0.00
3 4.29
48 68.57
22 31.43%
36  โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี 99
23 23.23
4 4.04
0 0.00
4 4.04
0 0.00
68 68.69
31 31.31%
37  โรงเรียนบ้านผักกะย่า 88
6 6.82
5 5.68
8 9.09
2 2.27
6 6.82
61 69.32
27 30.68%
38  โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย 211
25 11.85
8 3.79
17 8.06
12 5.69
2 0.95
147 69.67
64 30.33%
39  โรงเรียนบ้านโนนแดงประชานุเคราะห์ 66
6 9.09
5 7.58
0 0.00
0 0.00
9 13.64
46 69.70
20 30.30%
40  โรงเรียนบ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่) 54
9 16.67
2 3.70
5 9.26
0 0.00
0 0.00
38 70.37
16 29.63%
41  โรงเรียนบ้านโป่ง(คำประชานุกูล) 75
2 2.67
6 8.00
12 16.00
1 1.33
1 1.33
53 70.67
22 29.33%
42  โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว 41
6 14.63
2 4.88
3 7.32
0 0.00
1 2.44
29 70.73
12 29.27%
43  โรงเรียนบ้านสามแยกภูกอย 107
13 12.15
3 2.80
15 14.02
0 0.00
0 0.00
76 71.03
31 28.97%
44  โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ 178
30 16.85
0 0.00
10 5.62
9 5.06
0 0.00
129 72.47
49 27.53%
45  โรงเรียนบ้านด่าน 131
12 9.16
7 5.34
15 11.45
1 0.76
0 0.00
96 73.28
35 26.72%
46  โรงเรียนบ้านกุดโจด 60
3 5.00
0 0.00
7 11.67
1 1.67
5 8.33
44 73.33
16 26.67%
47  โรงเรียนบ้านโสกผักหวาน 34
2 5.88
2 5.88
3 8.82
2 5.88
0 0.00
25 73.53
9 26.47%
48  โรงเรียนบ้านศรีสว่าง 38
5 13.16
0 0.00
3 7.89
2 5.26
0 0.00
28 73.68
10 26.32%
49  โรงเรียนบ้านหนองบอน 95
12 12.63
3 3.16
10 10.53
0 0.00
0 0.00
70 73.68
25 26.32%
50  โรงเรียนบ้านเตาไห 133
7 5.26
13 9.77
12 9.02
1 0.75
2 1.50
98 73.68
35 26.32%
51  โรงเรียนบ้านโสกน้ำใส 19
2 10.53
0 0.00
3 15.79
0 0.00
0 0.00
14 73.68
5 26.32%
52  โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน 211
2 0.95
4 1.90
25 11.85
13 6.16
11 5.21
156 73.93
55 26.07%
53  โรงเรียนบ้านหัวนา 55
5 9.09
2 3.64
1 1.82
4 7.27
2 3.64
41 74.55
14 25.45%
54  โรงเรียนบ้านหนองแหน 150
14 9.33
10 6.67
10 6.67
4 2.67
0 0.00
112 74.67
38 25.33%
55  โรงเรียนบ้านดงสำราญ 83
12 14.46
4 4.82
5 6.02
0 0.00
0 0.00
62 74.70
21 25.30%
56  โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 733
57 7.78
26 3.55
94 12.82
1 0.14
3 0.41
552 75.31
181 24.69%
57  โรงเรียนบ้านโคกสุวรรณ 45
3 6.67
0 0.00
8 17.78
0 0.00
0 0.00
34 75.56
11 24.44%
58  โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ 58
14 24.14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 75.86
14 24.14%
59  โรงเรียนบ้านหวาย 104
12 11.54
2 1.92
11 10.58
0 0.00
0 0.00
79 75.96
25 24.04%
60  โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ 139
16 11.51
9 6.47
7 5.04
1 0.72
0 0.00
106 76.26
33 23.74%
61  โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 622
21 3.38
19 3.05
73 11.74
17 2.73
17 2.73
475 76.37
147 23.63%
62  โรงเรียนบ้านคำผักหนาม 134
8 5.97
3 2.24
13 9.70
7 5.22
0 0.00
103 76.87
31 23.13%
63  โรงเรียนบ้านคำเกิด 13
1 7.69
0 0.00
2 15.38
0 0.00
0 0.00
10 76.92
3 23.08%
64  โรงเรียนบ้านหนองซ่งแย้ 13
2 15.38
0 0.00
1 7.69
0 0.00
0 0.00
10 76.92
3 23.08%
65  โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง 200
16 8.00
16 8.00
10 5.00
4 2.00
0 0.00
154 77.00
46 23.00%
66  โรงเรียนบ้านแยประชาสรรค์ 108
8 7.41
0 0.00
7 6.48
6 5.56
3 2.78
84 77.78
24 22.22%
67  โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 54
1 1.85
0 0.00
11 20.37
0 0.00
0 0.00
42 77.78
12 22.22%
68  โรงเรียนบ้านกุดมะฮงดงสวาง 50
3 6.00
2 4.00
6 12.00
0 0.00
0 0.00
39 78.00
11 22.00%
69  โรงเรียนบ้านโคกนาโก 73
2 2.74
0 0.00
12 16.44
2 2.74
0 0.00
57 78.08
16 21.92%
70  โรงเรียนบ้านคำครตา 133
6 4.51
5 3.76
16 12.03
1 0.75
1 0.75
104 78.20
29 21.80%
71  โรงเรียนบ้านดงสวรรค์ 61
4 6.56
2 3.28
7 11.48
0 0.00
0 0.00
48 78.69
13 21.31%
72  โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 282
22 7.80
7 2.48
28 9.93
1 0.35
2 0.71
222 78.72
60 21.28%
73  โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี 118
2 1.69
0 0.00
7 5.93
5 4.24
11 9.32
93 78.81
25 21.19%
74  โรงเรียนบ้านหนองเลิงคำ 147
29 19.73
0 0.00
2 1.36
0 0.00
0 0.00
116 78.91
31 21.09%
75  โรงเรียนบ้านนาทม 48
6 12.50
0 0.00
2 4.17
2 4.17
0 0.00
38 79.17
10 20.83%
76  โรงเรียนบ้านโพนดินแดง 131
6 4.58
5 3.82
11 8.40
5 3.82
0 0.00
104 79.39
27 20.61%
77  โรงเรียนบ้านนิคม 34
2 5.88
0 0.00
5 14.71
0 0.00
0 0.00
27 79.41
7 20.59%
78  โรงเรียนบ้านน้ำคำ 79
6 7.59
2 2.53
2 2.53
4 5.06
2 2.53
63 79.75
16 20.25%
79  โรงเรียนนาจานเจริญวิทย์ 10
1 10.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 80.00
2 20.00%
80  โรงเรียนบ้านดอนหวาย 10
0 0.00
0 0.00
2 20.00
0 0.00
0 0.00
8 80.00
2 20.00%
81  โรงเรียนบ้านหนองแวง 40
4 10.00
2 5.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
32 80.00
8 20.00%
82  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 51
9 17.65
0 0.00
1 1.96
0 0.00
0 0.00
41 80.39
10 19.61%
83  โรงเรียนบ้านคำไผ่โนนบ้านใหม่ 31
3 9.68
1 3.23
2 6.45
0 0.00
0 0.00
25 80.65
6 19.35%
84  โรงเรียนบ้านส้มผ่อ 174
5 2.87
8 4.60
20 11.49
0 0.00
0 0.00
141 81.03
33 18.97%
85  โรงเรียนบ้านเซซ่งพัฒนา 37
1 2.70
2 5.41
4 10.81
0 0.00
0 0.00
30 81.08
7 18.92%
86  โรงเรียนบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ 59
0 0.00
4 6.78
5 8.47
2 3.39
0 0.00
48 81.36
11 18.64%
87  โรงเรียนบ้านมันปลา 71
3 4.23
5 7.04
5 7.04
0 0.00
0 0.00
58 81.69
13 18.31%
88  โรงเรียนบ้านป่าชาด 106
5 4.72
2 1.89
10 9.43
2 1.89
0 0.00
87 82.08
19 17.92%
89  โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง 62
5 8.06
1 1.61
3 4.84
2 3.23
0 0.00
51 82.26
11 17.74%
90  โรงเรียนบ้านนาเซแสงวิไล 51
3 5.88
2 3.92
4 7.84
0 0.00
0 0.00
42 82.35
9 17.65%
91  โรงเรียนบ้านเที่ยงนาเรียง 17
1 5.88
1 5.88
1 5.88
0 0.00
0 0.00
14 82.35
3 17.65%
92  โรงเรียนบ้านแสนสำราญ 40
2 5.00
0 0.00
5 12.50
0 0.00
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
93  โรงเรียนบ้านหวายกุดสว่าง 103
5 4.85
3 2.91
8 7.77
0 0.00
2 1.94
85 82.52
18 17.48%
94  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 63
7 11.11
0 0.00
4 6.35
0 0.00
0 0.00
52 82.54
11 17.46%
95  โรงเรียนบ้านม่วง 23
1 4.35
1 4.35
2 8.70
0 0.00
0 0.00
19 82.61
4 17.39%
96  โรงเรียนบ้านพืชคาม 41
3 7.32
2 4.88
2 4.88
0 0.00
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
97  โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง 233
19 8.15
6 2.58
14 6.01
0 0.00
0 0.00
194 83.26
39 16.74%
98  โรงเรียนบ้านท่าลาดโนนตูม 48
1 2.08
0 0.00
4 8.33
2 4.17
1 2.08
40 83.33
8 16.67%
99  โรงเรียนบ้านสองคร 54
6 11.11
0 0.00
3 5.56
0 0.00
0 0.00
45 83.33
9 16.67%
100  โรงเรียนบ้านกระจาย 127
9 7.09
2 1.57
10 7.87
0 0.00
0 0.00
106 83.46
21 16.54%
101  โรงเรียนบ้านภูถ้ำพระพรเจริญ 43
3 6.98
1 2.33
3 6.98
0 0.00
0 0.00
36 83.72
7 16.28%
102  โรงเรียนบ้านโนนยาง 173
8 4.62
8 4.62
12 6.94
0 0.00
0 0.00
145 83.82
28 16.18%
103  โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา 137
15 10.95
3 2.19
4 2.92
0 0.00
0 0.00
115 83.94
22 16.06%
104  โรงเรียนบ้านดงยาง(คุรุราษฏร์บำรุง) 79
3 3.80
3 3.80
3 3.80
2 2.53
1 1.27
67 84.81
12 15.19%
105  โรงเรียนบ้านโนนประทาย 215
8 3.72
3 1.40
19 8.84
2 0.93
0 0.00
183 85.12
32 14.88%
106  โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 197
7 3.55
8 4.06
7 3.55
7 3.55
0 0.00
168 85.28
29 14.72%
107  โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง 112
4 3.57
4 3.57
3 2.68
3 2.68
2 1.79
96 85.71
16 14.29%
108  โรงเรียนบ้านพรหมนิยม 86
3 3.49
1 1.16
4 4.65
4 4.65
0 0.00
74 86.05
12 13.95%
109  โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า 109
10 9.17
0 0.00
5 4.59
0 0.00
0 0.00
94 86.24
15 13.76%
110  โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191 51
3 5.88
0 0.00
4 7.84
0 0.00
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
111  โรงเรียนบ้านสามัคคี 22
0 0.00
3 13.64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 86.36
3 13.64%
112  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ 44
2 4.55
0 0.00
4 9.09
0 0.00
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
113  โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฏร์) 277
6 2.17
17 6.14
10 3.61
4 1.44
0 0.00
240 86.64
37 13.36%
114  โรงเรียนบ้านกุดหิน 90
10 11.11
0 0.00
2 2.22
0 0.00
0 0.00
78 86.67
12 13.33%
115  โรงเรียนบ้านโนนหาด 61
3 4.92
1 1.64
4 6.56
0 0.00
0 0.00
53 86.89
8 13.11%
116  โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 92
5 5.43
1 1.09
6 6.52
0 0.00
0 0.00
80 86.96
12 13.04%
117  โรงเรียนบ้านท่าศิลา 64
2 3.13
3 4.69
3 4.69
0 0.00
0 0.00
56 87.50
8 12.50%
118  โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย 120
6 5.00
0 0.00
0 0.00
3 2.50
6 5.00
105 87.50
15 12.50%
119  โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ 83
2 2.41
0 0.00
5 6.02
3 3.61
0 0.00
73 87.95
10 12.05%
120  โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 167
9 5.39
0 0.00
6 3.59
5 2.99
0 0.00
147 88.02
20 11.98%
121  โรงเรียนบ้านคำบอนศรีชุมพล 85
0 0.00
0 0.00
10 11.76
0 0.00
0 0.00
75 88.24
10 11.76%
122  โรงเรียนบ้านคึมยาว 34
0 0.00
0 0.00
4 11.76
0 0.00
0 0.00
30 88.24
4 11.76%
123  โรงเรียนบ้านหนองโสน 51
0 0.00
0 0.00
6 11.76
0 0.00
0 0.00
45 88.24
6 11.76%
124  โรงเรียนบ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี 69
2 2.90
2 2.90
2 2.90
2 2.90
0 0.00
61 88.41
8 11.59%
125  โรงเรียนบ้านโคกศรี 70
3 4.29
0 0.00
5 7.14
0 0.00
0 0.00
62 88.57
8 11.43%
126  โรงเรียนบ้านหนองแข้ 89
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 11.24
79 88.76
10 11.24%
127  โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า 107
4 3.74
1 0.93
7 6.54
0 0.00
0 0.00
95 88.79
12 11.21%
128  โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา 90
2 2.22
3 3.33
0 0.00
3 3.33
2 2.22
80 88.89
10 11.11%
129  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 64
3 4.69
0 0.00
3 4.69
0 0.00
1 1.56
57 89.06
7 10.94%
130  โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร) 220
12 5.45
1 0.45
11 5.00
0 0.00
0 0.00
196 89.09
24 10.91%
131  โรงเรียนบ้านแก้งนาคำ 47
4 8.51
0 0.00
0 0.00
1 2.13
0 0.00
42 89.36
5 10.64%
132  โรงเรียนบ้านโป่งหนองสิม 86
2 2.33
3 3.49
2 2.33
0 0.00
2 2.33
77 89.53
9 10.47%
133  โรงเรียนบ้านกุดแห่ 134
7 5.22
2 1.49
5 3.73
0 0.00
0 0.00
120 89.55
14 10.45%
134  โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร 129
0 0.00
1 0.78
9 6.98
3 2.33
0 0.00
116 89.92
13 10.08%
135  โรงเรียนบ้านโคกก่อง 40
1 2.50
1 2.50
2 5.00
0 0.00
0 0.00
36 90.00
4 10.00%
136  โรงเรียนบ้านนางาม 51
2 3.92
0 0.00
3 5.88
0 0.00
0 0.00
46 90.20
5 9.80%
137  โรงเรียนบ้านนาโป่ง 94
1 1.06
3 3.19
4 4.26
1 1.06
0 0.00
85 90.43
9 9.57%
138  โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง 137
8 5.84
0 0.00
5 3.65
0 0.00
0 0.00
124 90.51
13 9.49%
139  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 43
0 0.00
0 0.00
4 9.30
0 0.00
0 0.00
39 90.70
4 9.30%
140  โรงเรียนบ้านห้องแซง 166
0 0.00
0 0.00
15 9.04
0 0.00
0 0.00
151 90.96
15 9.04%
141  โรงเรียนบ้านกุดแดง 122
3 2.46
3 2.46
4 3.28
1 0.82
0 0.00
111 90.98
11 9.02%
142  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกยาว 103
1 0.97
0 0.00
8 7.77
0 0.00
0 0.00
94 91.26
9 8.74%
143  โรงเรียนบ้านดอนมะซ่อม 59
3 5.08
0 0.00
0 0.00
2 3.39
0 0.00
54 91.53
5 8.47%
144  โรงเรียนบ้านบุ่งค้า 61
2 3.28
1 1.64
2 3.28
0 0.00
0 0.00
56 91.80
5 8.20%
145  โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแตะแหละ 37
0 0.00
0 0.00
3 8.11
0 0.00
0 0.00
34 91.89
3 8.11%
146  โรงเรียนบ้านเหล่าเมย 40
1 2.50
0 0.00
1 2.50
1 2.50
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
147  โรงเรียนบ้านช่องเม็ก 175
1 0.57
3 1.71
8 4.57
0 0.00
0 0.00
163 93.14
12 6.86%
148  โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์) 134
1 0.75
0 0.00
5 3.73
1 0.75
2 1.49
125 93.28
9 6.72%
149  โรงเรียนบ้านหนองสนม 90
0 0.00
1 1.11
3 3.33
2 2.22
0 0.00
84 93.33
6 6.67%
150  โรงเรียนบ้านหินสิ่ว 135
3 2.22
0 0.00
6 4.44
0 0.00
0 0.00
126 93.33
9 6.67%
151  โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ 76
0 0.00
3 3.95
2 2.63
0 0.00
0 0.00
71 93.42
5 6.58%
152  โรงเรียนบ้านกุดกว้าง 32
0 0.00
0 0.00
2 6.25
0 0.00
0 0.00
30 93.75
2 6.25%
153  โรงเรียนบ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ 67
1 1.49
0 0.00
2 2.99
1 1.49
0 0.00
63 94.03
4 5.97%
154  โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย 85
0 0.00
1 1.18
4 4.71
0 0.00
0 0.00
80 94.12
5 5.88%
155  โรงเรียนบ้านคำกลาง 52
0 0.00
1 1.92
0 0.00
0 0.00
2 3.85
49 94.23
3 5.77%
156  โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก 194
2 1.03
2 1.03
5 2.58
2 1.03
0 0.00
183 94.33
11 5.67%
157  โรงเรียนบ้านคำเตย 75
2 2.67
1 1.33
1 1.33
0 0.00
0 0.00
71 94.67
4 5.33%
158  โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกสะอาด 97
2 2.06
0 0.00
0 0.00
3 3.09
0 0.00
92 94.85
5 5.15%
159  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 59
0 0.00
3 5.08
0 0.00
0 0.00
0 0.00
56 94.92
3 5.08%
160  โรงเรียนบ้านโสกท่าลาดพัฒนา 44
1 2.27
0 0.00
1 2.27
0 0.00
0 0.00
42 95.45
2 4.55%
161  โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ์ 137
2 1.46
0 0.00
3 2.19
1 0.73
0 0.00
131 95.62
6 4.38%
162  โรงเรียนบ้านคำเลา 25
0 0.00
0 0.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
24 96.00
1 4.00%
163  โรงเรียนบ้านกุดไกรสร 76
2 2.63
0 0.00
1 1.32
0 0.00
0 0.00
73 96.05
3 3.95%
164  โรงเรียนบ้านโชคชัยพรตาดไฮ 54
1 1.85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.85
52 96.30
2 3.70%
165  โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด 542
9 1.66
6 1.11
2 0.37
2 0.37
0 0.00
523 96.49
19 3.51%
166  โรงเรียนบ้านโนนแดง 57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.51
55 96.49
2 3.51%
167  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 152
1 0.66
1 0.66
3 1.97
0 0.00
0 0.00
147 96.71
5 3.29%
168  โรงเรียนน้อมเกล้า 169
0 0.00
2 1.18
0 0.00
0 0.00
3 1.78
164 97.04
5 2.96%
169  โรงเรียนบ้านดอนม่วงป่าโมง 107
0 0.00
0 0.00
3 2.80
0 0.00
0 0.00
104 97.20
3 2.80%
170  โรงเรียนบ้านบะคอม 39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.56
0 0.00
38 97.44
1 2.56%
171  โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 102
0 0.00
0 0.00
1 0.98
0 0.00
0 0.00
101 99.02
1 0.98%
172  โรงเรียนบ้านคำเกิ่ง 34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 100.00
0 0.00%
173  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์อ่างสร้างหิน 89
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
89 100.00
0 0.00%
174  โรงเรียนบ้านม่วงไข่ 49
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
49 100.00
0 0.00%
175  โรงเรียนบ้านป่าตอง 73
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
73 100.00
0 0.00%
176  โรงเรียนบ้านสีสุก 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00
0 0.00%
177  โรงเรียนบ้านหนองชุม 107
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
107 100.00
0 0.00%
178  โรงเรียนบ้านหนองลาดควาย 20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 100.00
0 0.00%
179  โรงเรียนบ้านหนองบาก 73
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
73 100.00
0 0.00%
180  โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง 183
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
183 100.00
0 0.00%
181  โรงเรียนบ้านหนองไก่ขาว(ฉวีบรรณสารพิจิตรอุปถัมภ์) 12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 100.00
0 0.00%
182  โรงเรียนบ้านเสาเล้า 32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 100.00
0 0.00%
183  โรงเรียนบ้านโพธิญาณ 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 100.00
0 0.00%
184  โรงเรียนป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,323 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,170 6.75
เตี้ย  677 3.91
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,142 6.59
ผอมและเตี้ย  337 1.95
อ้วนและเตี้ย  191 1.10
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,806 79.70
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,517 คน


20.30%


Powered By www.thaieducation.net