ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ยโสธร เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 184 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 184 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านดู่ลาด 7
7 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 100.00%
2  โรงเรียนบ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) 91
3 3.30
84 92.31
4 4.40
0 0.00
0 0.00
0 0.00
91 100.00%
3  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 13
3 23.08
2 15.38
6 46.15
2 15.38
0 0.00
0 0.00
13 100.00%
4  โรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ 99
11 11.11
33 33.33
17 17.17
10 10.10
17 17.17
11 11.11
88 88.89%
5  โรงเรียนบ้านดอนฮี 135
51 37.78
28 20.74
11 8.15
22 16.30
7 5.19
16 11.85
119 88.15%
6  โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน 52
8 15.38
12 23.08
7 13.46
6 11.54
4 7.69
15 28.85
37 71.15%
7  โรงเรียนบ้านนาเวียง 118
32 27.12
29 24.58
21 17.80
0 0.00
0 0.00
36 30.51
82 69.49%
8  โรงเรียนบ้านคำก้าว 44
30 68.18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 31.82
30 68.18%
9  โรงเรียนบ้านคำแขนศอก 45
12 26.67
7 15.56
5 11.11
5 11.11
1 2.22
15 33.33
30 66.67%
10  โรงเรียนบ้านห้วยยาง(คุรุประชาสรรค์) 50
29 58.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
19 38.00
31 62.00%
11  โรงเรียนบ้านนาเรียง 59
7 11.86
14 23.73
6 10.17
7 11.86
0 0.00
25 42.37
34 57.63%
12  โรงเรียนบ้านสมสะอาด 111
7 6.31
11 9.91
8 7.21
18 16.22
18 16.22
49 44.14
62 55.86%
13  โรงเรียนบ้านหนองหมี 138
43 31.16
20 14.49
7 5.07
0 0.00
2 1.45
66 47.83
72 52.17%
14  โรงเรียนบ้านโคกสุวรรณ 42
6 14.29
6 14.29
7 16.67
2 4.76
0 0.00
21 50.00
21 50.00%
15  โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว 98
13 13.27
9 9.18
13 13.27
9 9.18
4 4.08
50 51.02
48 48.98%
16  โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย 64
14 21.88
3 4.69
11 17.19
2 3.13
0 0.00
34 53.13
30 46.88%
17  โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา 94
23 24.47
0 0.00
12 12.77
9 9.57
0 0.00
50 53.19
44 46.81%
18  โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน 214
15 7.01
28 13.08
23 10.75
13 6.07
21 9.81
114 53.27
100 46.73%
19  โรงเรียนบ้านพืชคาม 41
7 17.07
4 9.76
2 4.88
4 9.76
2 4.88
22 53.66
19 46.34%
20  โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล) 69
10 14.49
6 8.70
1 1.45
14 20.29
0 0.00
38 55.07
31 44.93%
21  โรงเรียนบ้านป่าขี้ยาง 25
3 12.00
3 12.00
3 12.00
0 0.00
2 8.00
14 56.00
11 44.00%
22  โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ 83
14 16.87
7 8.43
8 9.64
0 0.00
7 8.43
47 56.63
36 43.37%
23  โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง 120
23 19.17
11 9.17
15 12.50
0 0.00
0 0.00
71 59.17
49 40.83%
24  โรงเรียนบ้านไทยเจริญ 87
12 13.79
8 9.20
10 11.49
5 5.75
0 0.00
52 59.77
35 40.23%
25  โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ 58
17 29.31
0 0.00
5 8.62
0 0.00
0 0.00
36 62.07
22 37.93%
26  โรงเรียนบ้านหนองบึง 74
8 10.81
5 6.76
7 9.46
8 10.81
0 0.00
46 62.16
28 37.84%
27  โรงเรียนบ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่) 54
10 18.52
2 3.70
8 14.81
0 0.00
0 0.00
34 62.96
20 37.04%
28  โรงเรียนบ้านป่าตาว 57
3 5.26
4 7.02
11 19.30
2 3.51
1 1.75
36 63.16
21 36.84%
29  โรงเรียนบ้านนาจาน 87
14 16.09
8 9.20
4 4.60
6 6.90
0 0.00
55 63.22
32 36.78%
30  โรงเรียนบ้านหนองแคน 128
23 17.97
7 5.47
10 7.81
7 5.47
0 0.00
81 63.28
47 36.72%
31  โรงเรียนบ้านนาโส่ 45
4 8.89
5 11.11
2 4.44
5 11.11
0 0.00
29 64.44
16 35.56%
32  โรงเรียนบ้านโพง 116
8 6.90
7 6.03
12 10.34
5 4.31
9 7.76
75 64.66
41 35.34%
33  โรงเรียนบ้านสุขเกษม 116
17 14.66
8 6.90
10 8.62
4 3.45
1 0.86
76 65.52
40 34.48%
34  โรงเรียนบ้านเซโนนม่วง 32
4 12.50
2 6.25
5 15.63
0 0.00
0 0.00
21 65.63
11 34.38%
35  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 54
9 16.67
6 11.11
3 5.56
0 0.00
0 0.00
36 66.67
18 33.33%
36  โรงเรียนบ้านผักกะย่า 88
8 9.09
5 5.68
8 9.09
2 2.27
6 6.82
59 67.05
29 32.95%
37  โรงเรียนบ้านหนองแหน 153
19 12.42
12 7.84
13 8.50
6 3.92
0 0.00
103 67.32
50 32.68%
38  โรงเรียนบ้านโสกผักหวาน 34
3 8.82
3 8.82
3 8.82
2 5.88
0 0.00
23 67.65
11 32.35%
39  โรงเรียนบ้านหนองสำโรง 53
8 15.09
1 1.89
5 9.43
2 3.77
1 1.89
36 67.92
17 32.08%
40  โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย 209
25 11.96
8 3.83
18 8.61
14 6.70
2 0.96
142 67.94
67 32.06%
41  โรงเรียนบ้านนาซึม 70
5 7.14
13 18.57
1 1.43
0 0.00
3 4.29
48 68.57
22 31.43%
42  โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย 119
18 15.13
0 0.00
0 0.00
6 5.04
13 10.92
82 68.91
37 31.09%
43  โรงเรียนบ้านหนองซ่งแย้ 13
3 23.08
0 0.00
1 7.69
0 0.00
0 0.00
9 69.23
4 30.77%
44  โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ 178
32 17.98
0 0.00
13 7.30
9 5.06
0 0.00
124 69.66
54 30.34%
45  โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี 99
23 23.23
4 4.04
0 0.00
3 3.03
0 0.00
69 69.70
30 30.30%
46  โรงเรียนบ้านโนนแดงประชานุเคราะห์ 66
6 9.09
5 7.58
0 0.00
0 0.00
9 13.64
46 69.70
20 30.30%
47  โรงเรียนบ้านโป่ง(คำประชานุกูล) 76
3 3.95
6 7.89
12 15.79
1 1.32
1 1.32
53 69.74
23 30.26%
48  โรงเรียนนาจานเจริญวิทย์ 10
2 20.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 10.00
7 70.00
3 30.00%
49  โรงเรียนบ้านมันปลา 70
6 8.57
7 10.00
8 11.43
0 0.00
0 0.00
49 70.00
21 30.00%
50  โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว 41
6 14.63
2 4.88
3 7.32
0 0.00
1 2.44
29 70.73
12 29.27%
51  โรงเรียนบ้านหนองบอน 96
14 14.58
4 4.17
10 10.42
0 0.00
0 0.00
68 70.83
28 29.17%
52  โรงเรียนบ้านหัวนา 55
6 10.91
2 3.64
1 1.82
5 9.09
2 3.64
39 70.91
16 29.09%
53  โรงเรียนบ้านหนองเลิงคำ 146
21 14.38
18 12.33
3 2.05
0 0.00
0 0.00
104 71.23
42 28.77%
54  โรงเรียนบ้านสามแยกภูกอย 106
10 9.43
0 0.00
20 18.87
0 0.00
0 0.00
76 71.70
30 28.30%
55  โรงเรียนบ้านคำผักหนาม 135
13 9.63
7 5.19
13 9.63
5 3.70
0 0.00
97 71.85
38 28.15%
56  โรงเรียนบ้านนาทม 48
8 16.67
0 0.00
2 4.17
3 6.25
0 0.00
35 72.92
13 27.08%
57  โรงเรียนบ้านเตาไห 133
7 5.26
14 10.53
12 9.02
1 0.75
2 1.50
97 72.93
36 27.07%
58  โรงเรียนบ้านด่าน 129
11 8.53
7 5.43
15 11.63
1 0.78
0 0.00
95 73.64
34 26.36%
59  โรงเรียนบ้านศรีสว่าง 38
5 13.16
0 0.00
3 7.89
2 5.26
0 0.00
28 73.68
10 26.32%
60  โรงเรียนบ้านม่วง 23
2 8.70
1 4.35
2 8.70
1 4.35
0 0.00
17 73.91
6 26.09%
61  โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 90
7 7.78
4 4.44
11 12.22
1 1.11
0 0.00
67 74.44
23 25.56%
62  โรงเรียนบ้านดงสำราญ 83
12 14.46
4 4.82
5 6.02
0 0.00
0 0.00
62 74.70
21 25.30%
63  โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 733
60 8.19
26 3.55
95 12.96
1 0.14
3 0.41
548 74.76
185 25.24%
64  โรงเรียนบ้านกุดสำโรง 20
2 10.00
0 0.00
3 15.00
0 0.00
0 0.00
15 75.00
5 25.00%
65  โรงเรียนบ้านคำครตา 133
7 5.26
5 3.76
18 13.53
1 0.75
1 0.75
101 75.94
32 24.06%
66  โรงเรียนบ้านกุดมะฮงดงสวาง 50
5 10.00
2 4.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
38 76.00
12 24.00%
67  โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 619
21 3.39
19 3.07
73 11.79
17 2.75
17 2.75
472 76.25
147 23.75%
68  โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ 139
16 11.51
9 6.47
7 5.04
1 0.72
0 0.00
106 76.26
33 23.74%
69  โรงเรียนบ้านเที่ยงนาเรียง 17
1 5.88
1 5.88
2 11.76
0 0.00
0 0.00
13 76.47
4 23.53%
70  โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด 146
12 8.22
12 8.22
3 2.05
4 2.74
3 2.05
112 76.71
34 23.29%
71  โรงเรียนบ้านกุดแห่ 134
14 10.45
7 5.22
9 6.72
1 0.75
0 0.00
103 76.87
31 23.13%
72  โรงเรียนบ้านคำเกิด 13
1 7.69
0 0.00
2 15.38
0 0.00
0 0.00
10 76.92
3 23.08%
73  โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง 200
16 8.00
16 8.00
10 5.00
4 2.00
0 0.00
154 77.00
46 23.00%
74  โรงเรียนบ้านโสกน้ำใส 22
2 9.09
0 0.00
3 13.64
0 0.00
0 0.00
17 77.27
5 22.73%
75  โรงเรียนบ้านหนองโสน 53
6 11.32
0 0.00
6 11.32
0 0.00
0 0.00
41 77.36
12 22.64%
76  โรงเรียนบ้านเสาเล้า 31
0 0.00
0 0.00
1 3.23
6 19.35
0 0.00
24 77.42
7 22.58%
77  โรงเรียนบ้านแสนสำราญ 40
3 7.50
0 0.00
6 15.00
0 0.00
0 0.00
31 77.50
9 22.50%
78  โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 54
1 1.85
0 0.00
11 20.37
0 0.00
0 0.00
42 77.78
12 22.22%
79  โรงเรียนบ้านหวาย 104
16 15.38
2 1.92
5 4.81
0 0.00
0 0.00
81 77.88
23 22.12%
80  โรงเรียนบ้านเซซ่งพัฒนา 37
1 2.70
1 2.70
6 16.22
0 0.00
0 0.00
29 78.38
8 21.62%
81  โรงเรียนบ้านโคกนาโก 74
2 2.70
0 0.00
12 16.22
2 2.70
0 0.00
58 78.38
16 21.62%
82  โรงเรียนบ้านโพนดินแดง 131
6 4.58
5 3.82
12 9.16
5 3.82
0 0.00
103 78.63
28 21.37%
83  โรงเรียนบ้านดงสวรรค์ 61
4 6.56
2 3.28
7 11.48
0 0.00
0 0.00
48 78.69
13 21.31%
84  โรงเรียนบ้านแยประชาสรรค์ 108
5 4.63
7 6.48
2 1.85
4 3.70
5 4.63
85 78.70
23 21.30%
85  โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 282
22 7.80
7 2.48
28 9.93
1 0.35
2 0.71
222 78.72
60 21.28%
86  โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี 118
2 1.69
0 0.00
7 5.93
5 4.24
11 9.32
93 78.81
25 21.19%
87  โรงเรียนบ้านดงยาง(คุรุราษฏร์บำรุง) 76
5 6.58
4 5.26
4 5.26
2 2.63
1 1.32
60 78.95
16 21.05%
88  โรงเรียนบ้านนิคม 34
1 2.94
0 0.00
6 17.65
0 0.00
0 0.00
27 79.41
7 20.59%
89  โรงเรียนบ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี 69
4 5.80
4 5.80
2 2.90
4 5.80
0 0.00
55 79.71
14 20.29%
90  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์อ่างสร้างหิน 89
8 8.99
10 11.24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
71 79.78
18 20.22%
91  โรงเรียนบ้านส้มผ่อ 174
5 2.87
8 4.60
22 12.64
0 0.00
0 0.00
139 79.89
35 20.11%
92  โรงเรียนบ้านดอนหวาย 10
0 0.00
0 0.00
2 20.00
0 0.00
0 0.00
8 80.00
2 20.00%
93  โรงเรียนบ้านหนองแวง 40
5 12.50
2 5.00
0 0.00
0 0.00
1 2.50
32 80.00
8 20.00%
94  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 51
9 17.65
0 0.00
1 1.96
0 0.00
0 0.00
41 80.39
10 19.61%
95  โรงเรียนบ้านหวายกุดสว่าง 103
6 5.83
3 2.91
7 6.80
1 0.97
3 2.91
83 80.58
20 19.42%
96  โรงเรียนบ้านคำไผ่โนนบ้านใหม่ 31
4 12.90
0 0.00
2 6.45
0 0.00
0 0.00
25 80.65
6 19.35%
97  โรงเรียนบ้านกระจาย 127
10 7.87
3 2.36
10 7.87
1 0.79
0 0.00
103 81.10
24 18.90%
98  โรงเรียนบ้านท่าลาดโนนตูม 48
1 2.08
0 0.00
5 10.42
2 4.17
1 2.08
39 81.25
9 18.75%
99  โรงเรียนบ้านน้ำคำ 80
5 6.25
2 2.50
2 2.50
5 6.25
1 1.25
65 81.25
15 18.75%
100  โรงเรียนบ้านป่าชาด 107
5 4.67
3 2.80
10 9.35
2 1.87
0 0.00
87 81.31
20 18.69%
101  โรงเรียนบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ 59
0 0.00
4 6.78
5 8.47
2 3.39
0 0.00
48 81.36
11 18.64%
102  โรงเรียนบ้านโนนยาง 169
11 6.51
9 5.33
11 6.51
0 0.00
0 0.00
138 81.66
31 18.34%
103  โรงเรียนบ้านสามัคคี 22
1 4.55
3 13.64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 81.82
4 18.18%
104  โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา 138
17 12.32
4 2.90
4 2.90
0 0.00
0 0.00
113 81.88
25 18.12%
105  โรงเรียนบ้านนาเซแสงวิไล 51
3 5.88
2 3.92
4 7.84
0 0.00
0 0.00
42 82.35
9 17.65%
106  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 63
7 11.11
0 0.00
4 6.35
0 0.00
0 0.00
52 82.54
11 17.46%
107  โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง 63
5 7.94
1 1.59
3 4.76
2 3.17
0 0.00
52 82.54
11 17.46%
108  โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง 233
19 8.15
6 2.58
14 6.01
0 0.00
0 0.00
194 83.26
39 16.74%
109  โรงเรียนบ้านสองคร 54
6 11.11
0 0.00
3 5.56
0 0.00
0 0.00
45 83.33
9 16.67%
110  โรงเรียนบ้านภูถ้ำพระพรเจริญ 43
3 6.98
1 2.33
3 6.98
0 0.00
0 0.00
36 83.72
7 16.28%
111  โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแตะแหละ 37
3 8.11
0 0.00
3 8.11
0 0.00
0 0.00
31 83.78
6 16.22%
112  โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฏร์) 278
6 2.16
17 6.12
13 4.68
8 2.88
0 0.00
234 84.17
44 15.83%
113  โรงเรียนบ้านพรหมนิยม 87
3 3.45
1 1.15
5 5.75
4 4.60
0 0.00
74 85.06
13 14.94%
114  โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 198
7 3.54
8 4.04
7 3.54
7 3.54
0 0.00
169 85.35
29 14.65%
115  โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง 112
4 3.57
4 3.57
3 2.68
3 2.68
2 1.79
96 85.71
16 14.29%
116  โรงเรียนบ้านท่าศิลา 64
1 1.56
7 10.94
1 1.56
0 0.00
0 0.00
55 85.94
9 14.06%
117  โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191 50
3 6.00
0 0.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
118  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 43
2 4.65
0 0.00
4 9.30
0 0.00
0 0.00
37 86.05
6 13.95%
119  โรงเรียนบ้านหนองแก 94
8 8.51
0 0.00
1 1.06
2 2.13
2 2.13
81 86.17
13 13.83%
120  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ 44
2 4.55
0 0.00
4 9.09
0 0.00
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
121  โรงเรียนบ้านกุดหิน 90
10 11.11
0 0.00
2 2.22
0 0.00
0 0.00
78 86.67
12 13.33%
122  โรงเรียนบ้านโนนหาด 64
3 4.69
1 1.56
4 6.25
0 0.00
0 0.00
56 87.50
8 12.50%
123  โรงเรียนบ้านโนนประทาย 215
2 0.93
3 1.40
19 8.84
2 0.93
0 0.00
189 87.91
26 12.09%
124  โรงเรียนบ้านคำบอนศรีชุมพล 85
0 0.00
0 0.00
10 11.76
0 0.00
0 0.00
75 88.24
10 11.76%
125  โรงเรียนบ้านคึมยาว 34
0 0.00
0 0.00
4 11.76
0 0.00
0 0.00
30 88.24
4 11.76%
126  โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ 86
2 2.33
0 0.00
5 5.81
3 3.49
0 0.00
76 88.37
10 11.63%
127  โรงเรียนบ้านหนองแข้ 88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 11.36
78 88.64
10 11.36%
128  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 63
3 4.76
0 0.00
3 4.76
0 0.00
1 1.59
56 88.89
7 11.11%
129  โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา 90
2 2.22
3 3.33
0 0.00
3 3.33
2 2.22
80 88.89
10 11.11%
130  โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร) 220
12 5.45
1 0.45
11 5.00
0 0.00
0 0.00
196 89.09
24 10.91%
131  โรงเรียนบ้านแก้งนาคำ 47
4 8.51
0 0.00
0 0.00
1 2.13
0 0.00
42 89.36
5 10.64%
132  โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า 108
4 3.70
1 0.93
6 5.56
0 0.00
0 0.00
97 89.81
11 10.19%
133  โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร 129
0 0.00
1 0.78
9 6.98
3 2.33
0 0.00
116 89.92
13 10.08%
134  โรงเรียนบ้านโคกศรี 70
3 4.29
0 0.00
4 5.71
0 0.00
0 0.00
63 90.00
7 10.00%
135  โรงเรียนบ้านบุ่งค้า 61
3 4.92
1 1.64
2 3.28
0 0.00
0 0.00
55 90.16
6 9.84%
136  โรงเรียนบ้านนางาม 51
2 3.92
0 0.00
3 5.88
0 0.00
0 0.00
46 90.20
5 9.80%
137  โรงเรียนบ้านโคกก่อง 41
1 2.44
1 2.44
2 4.88
0 0.00
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
138  โรงเรียนบ้านกุดแดง 124
4 3.23
2 1.61
4 3.23
2 1.61
0 0.00
112 90.32
12 9.68%
139  โรงเรียนบ้านนาโป่ง 94
1 1.06
3 3.19
4 4.26
1 1.06
0 0.00
85 90.43
9 9.57%
140  โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง 137
8 5.84
0 0.00
5 3.65
0 0.00
0 0.00
124 90.51
13 9.49%
141  โรงเรียนบ้านกุดกว้าง 32
0 0.00
0 0.00
3 9.38
0 0.00
0 0.00
29 90.63
3 9.38%
142  โรงเรียนบ้านโป่งหนองสิม 86
2 2.33
0 0.00
4 4.65
0 0.00
2 2.33
78 90.70
8 9.30%
143  โรงเรียนบ้านช่องเม็ก 175
2 1.14
3 1.71
11 6.29
0 0.00
0 0.00
159 90.86
16 9.14%
144  โรงเรียนบ้านห้องแซง 165
0 0.00
0 0.00
14 8.48
0 0.00
1 0.61
150 90.91
15 9.09%
145  โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 167
9 5.39
0 0.00
1 0.60
5 2.99
0 0.00
152 91.02
15 8.98%
146  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกยาว 104
1 0.96
0 0.00
8 7.69
0 0.00
0 0.00
95 91.35
9 8.65%
147  โรงเรียนบ้านกุดโจด 60
4 6.67
0 0.00
0 0.00
1 1.67
0 0.00
55 91.67
5 8.33%
148  โรงเรียนบ้านดอนมะซ่อม 60
3 5.00
0 0.00
0 0.00
2 3.33
0 0.00
55 91.67
5 8.33%
149  โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ 76
0 0.00
3 3.95
3 3.95
0 0.00
0 0.00
70 92.11
6 7.89%
150  โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง 179
0 0.00
0 0.00
9 5.03
5 2.79
0 0.00
165 92.18
14 7.82%
151  โรงเรียนบ้านเหล่าเมย 40
1 2.50
0 0.00
1 2.50
1 2.50
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
152  โรงเรียนบ้านหนองสนม 90
0 0.00
1 1.11
3 3.33
2 2.22
0 0.00
84 93.33
6 6.67%
153  โรงเรียนบ้านหินสิ่ว 135
3 2.22
0 0.00
6 4.44
0 0.00
0 0.00
126 93.33
9 6.67%
154  โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก 195
3 1.54
3 1.54
4 2.05
2 1.03
0 0.00
183 93.85
12 6.15%
155  โรงเรียนบ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ 66
0 0.00
0 0.00
3 4.55
1 1.52
0 0.00
62 93.94
4 6.06%
156  โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย 85
0 0.00
1 1.18
4 4.71
0 0.00
0 0.00
80 94.12
5 5.88%
157  โรงเรียนบ้านคำกลาง 52
0 0.00
1 1.92
0 0.00
0 0.00
2 3.85
49 94.23
3 5.77%
158  โรงเรียนบ้านคำเตย 75
2 2.67
1 1.33
1 1.33
0 0.00
0 0.00
71 94.67
4 5.33%
159  โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์) 134
1 0.75
0 0.00
5 3.73
1 0.75
0 0.00
127 94.78
7 5.22%
160  โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกสะอาด 97
2 2.06
0 0.00
0 0.00
3 3.09
0 0.00
92 94.85
5 5.15%
161  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 59
0 0.00
3 5.08
0 0.00
0 0.00
0 0.00
56 94.92
3 5.08%
162  โรงเรียนบ้านโสกท่าลาดพัฒนา 44
1 2.27
0 0.00
1 2.27
0 0.00
0 0.00
42 95.45
2 4.55%
163  โรงเรียนบ้านคำเลา 25
0 0.00
0 0.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
24 96.00
1 4.00%
164  โรงเรียนบ้านกุดไกรสร 76
2 2.63
0 0.00
1 1.32
0 0.00
0 0.00
73 96.05
3 3.95%
165  โรงเรียนบ้านดอนม่วงป่าโมง 107
1 0.93
0 0.00
3 2.80
0 0.00
0 0.00
103 96.26
4 3.74%
166  โรงเรียนบ้านบะคอม 39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.56
0 0.00
38 97.44
1 2.56%
167  โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ์ 137
2 1.46
0 0.00
0 0.00
1 0.73
0 0.00
134 97.81
3 2.19%
168  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 152
0 0.00
1 0.66
2 1.32
0 0.00
0 0.00
149 98.03
3 1.97%
169  โรงเรียนบ้านหนองชุม 107
0 0.00
0 0.00
2 1.87
0 0.00
0 0.00
105 98.13
2 1.87%
170  โรงเรียนน้อมเกล้า 169
0 0.00
2 1.18
0 0.00
0 0.00
1 0.59
166 98.22
3 1.78%
171  โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 102
0 0.00
0 0.00
1 0.98
0 0.00
0 0.00
101 99.02
1 0.98%
172  โรงเรียนบ้านคำเกิ่ง 34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 100.00
0 0.00%
173  โรงเรียนบ้านดงสวาง 33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 100.00
0 0.00%
174  โรงเรียนบ้านป่าตอง 73
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
73 100.00
0 0.00%
175  โรงเรียนบ้านม่วงไข่ 48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 100.00
0 0.00%
176  โรงเรียนบ้านสีสุก 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00
0 0.00%
177  โรงเรียนบ้านหนองบาก 73
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
73 100.00
0 0.00%
178  โรงเรียนบ้านหนองลาดควาย 20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 100.00
0 0.00%
179  โรงเรียนบ้านหนองไก่ขาว(ฉวีบรรณสารพิจิตรอุปถัมภ์) 12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 100.00
0 0.00%
180  โรงเรียนบ้านโชคชัยพรตาดไฮ 54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 100.00
0 0.00%
181  โรงเรียนบ้านโนนแดง 58
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
58 100.00
0 0.00%
182  โรงเรียนบ้านโพธิญาณ 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 100.00
0 0.00%
183  โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
184  โรงเรียนป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล 147
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
147 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  16,960 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,290 7.61
เตี้ย  769 4.53
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,148 6.77
ผอมและเตี้ย  366 2.16
อ้วนและเตี้ย  209 1.23
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,178 77.70
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,782 คน


22.30%


Powered By www.thaieducation.net