ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ยโสธร เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 190 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 190 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง 114
45 39.47
29 25.44
18 15.79
13 11.40
9 7.89
0 0.00
114 100.00%
2  โรงเรียนบ้านกว้างท่าเยี่ยมศาลาแดง 96
8 8.33
30 31.25
31 32.29
14 14.58
13 13.54
0 0.00
96 100.00%
3  โรงเรียนบ้านกุดตากล้า 13
13 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 100.00%
4  โรงเรียนบ้านซำ 36
1 2.78
14 38.89
9 25.00
7 19.44
5 13.89
0 0.00
36 100.00%
5  โรงเรียนบ้านผือฮีนาลานาจาน 6
3 50.00
1 16.67
2 33.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 100.00%
6  โรงเรียนบ้านหนองทองหลางโนนกุง 85
7 8.24
78 91.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
85 100.00%
7  โรงเรียนบ้านสามเพียแสนจำปา 46
4 8.70
42 91.30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 100.00%
8  โรงเรียนบ้านหนามแท่งไชยประสิทธิ์ 3
0 0.00
1 33.33
1 33.33
1 33.33
0 0.00
0 0.00
3 100.00%
9  โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย 36
34 94.44
2 5.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 100.00%
10  โรงเรียนบ้านยางน้อย 40
10 25.00
5 12.50
9 22.50
6 15.00
6 15.00
4 10.00
36 90.00%
11  โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา 120
12 10.00
33 27.50
30 25.00
13 10.83
12 10.00
20 16.67
100 83.33%
12  โรงเรียนบ้านทรายงาม 61
11 18.03
11 18.03
9 14.75
12 19.67
3 4.92
15 24.59
46 75.41%
13  โรงเรียนบ้านหนองบัว 42
11 26.19
5 11.90
5 11.90
7 16.67
2 4.76
12 28.57
30 71.43%
14  โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ 143
30 20.98
30 20.98
17 11.89
12 8.39
7 4.90
47 32.87
96 67.13%
15  โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) 921
118 12.81
97 10.53
141 15.31
116 12.60
97 10.53
352 38.22
569 61.78%
16  โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 7
0 0.00
0 0.00
2 28.57
0 0.00
2 28.57
3 42.86
4 57.14%
17  โรงเรียนบ้านดอนมะยาง กม.3 49
7 14.29
5 10.20
7 14.29
7 14.29
0 0.00
23 46.94
26 53.06%
18  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 61
21 34.43
0 0.00
8 13.11
2 3.28
1 1.64
29 47.54
32 52.46%
19  โรงเรียนบ้านยางเครือ 78
16 20.51
3 3.85
7 8.97
8 10.26
3 3.85
41 52.56
37 47.44%
20  โรงเรียนบ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง 136
25 18.38
16 11.76
3 2.21
15 11.03
3 2.21
74 54.41
62 45.59%
21  โรงเรียนบ้านหนองแฝก 12
2 16.67
2 16.67
1 8.33
0 0.00
0 0.00
7 58.33
5 41.67%
22  โรงเรียนบ้านหนองเทา 30
1 3.33
7 23.33
2 6.67
1 3.33
1 3.33
18 60.00
12 40.00%
23  โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1932
121 6.26
67 3.47
465 24.07
46 2.38
0 0.00
1233 63.82
699 36.18%
24  โรงเรียนบ้านดงขวาง 17
2 11.76
2 11.76
2 11.76
0 0.00
0 0.00
11 64.71
6 35.29%
25  โรงเรียนบ้านนาห่อม 68
11 16.18
5 7.35
4 5.88
4 5.88
0 0.00
44 64.71
24 35.29%
26  โรงเรียนบ้านดู่ทุ่งคำบอน 89
6 6.74
3 3.37
15 16.85
2 2.25
5 5.62
58 65.17
31 34.83%
27  โรงเรียนชุมชนกู่จาน 182
12 6.59
22 12.09
15 8.24
12 6.59
0 0.00
121 66.48
61 33.52%
28  โรงเรียนบ้านน้ำโผ่ 30
4 13.33
2 6.67
4 13.33
0 0.00
0 0.00
20 66.67
10 33.33%
29  โรงเรียนบ้านโนนทรายงาม 6
0 0.00
0 0.00
2 33.33
0 0.00
0 0.00
4 66.67
2 33.33%
30  โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย 91
9 9.89
6 6.59
9 9.89
5 5.49
0 0.00
62 68.13
29 31.87%
31  โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม) 60
5 8.33
0 0.00
8 13.33
2 3.33
4 6.67
41 68.33
19 31.67%
32  โรงเรียนบ้านปอแดงโคกสะอาด 95
6 6.32
7 7.37
17 17.89
0 0.00
0 0.00
65 68.42
30 31.58%
33  โรงเรียนบ้านเหล่ามะเขียว 57
9 15.79
2 3.51
3 5.26
4 7.02
0 0.00
39 68.42
18 31.58%
34  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 61
2 3.28
6 9.84
5 8.20
4 6.56
1 1.64
43 70.49
18 29.51%
35  โรงเรียนบ้านกลางนา 35
4 11.43
2 5.71
4 11.43
0 0.00
0 0.00
25 71.43
10 28.57%
36  โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) 98
9 9.18
7 7.14
12 12.24
0 0.00
0 0.00
70 71.43
28 28.57%
37  โรงเรียนบ้านหนองขอนโพนสิม 71
4 5.63
4 5.63
11 15.49
1 1.41
0 0.00
51 71.83
20 28.17%
38  โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 62
8 12.90
0 0.00
9 14.52
0 0.00
0 0.00
45 72.58
17 27.42%
39  โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก 84
1 1.19
2 2.38
19 22.62
1 1.19
0 0.00
61 72.62
23 27.38%
40  โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง 71
7 9.86
2 2.82
7 9.86
3 4.23
0 0.00
52 73.24
19 26.76%
41  โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ 159
15 9.43
4 2.52
22 13.84
1 0.63
0 0.00
117 73.58
42 26.42%
42  โรงเรียนมหาชนะชัย 202
9 4.46
11 5.45
3 1.49
30 14.85
0 0.00
149 73.76
53 26.24%
43  โรงเรียนบ้านบัวขาว 65
3 4.62
2 3.08
10 15.38
2 3.08
0 0.00
48 73.85
17 26.15%
44  โรงเรียนบ้านหนองตุ 50
1 2.00
0 0.00
11 22.00
1 2.00
0 0.00
37 74.00
13 26.00%
45  โรงเรียนบ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ 51
9 17.65
2 3.92
2 3.92
0 0.00
0 0.00
38 74.51
13 25.49%
46  โรงเรียนบ้านดอนขะยอม 16
1 6.25
2 12.50
1 6.25
0 0.00
0 0.00
12 75.00
4 25.00%
47  โรงเรียนบ้านขุมเงิน 109
5 4.59
11 10.09
10 9.17
1 0.92
0 0.00
82 75.23
27 24.77%
48  โรงเรียนบ้านหนองยาง 105
7 6.67
2 1.90
8 7.62
9 8.57
0 0.00
79 75.24
26 24.76%
49  โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ 57
4 7.02
0 0.00
7 12.28
2 3.51
0 0.00
44 77.19
13 22.81%
50  โรงเรียนบ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี) 120
9 7.50
9 7.50
5 4.17
3 2.50
1 0.83
93 77.50
27 22.50%
51  โรงเรียนบ้านกุดกุง 49
5 10.20
2 4.08
4 8.16
0 0.00
0 0.00
38 77.55
11 22.45%
52  โรงเรียนโซงเหล่าโป่วิทยา 73
3 4.11
5 6.85
8 10.96
0 0.00
0 0.00
57 78.08
16 21.92%
53  โรงเรียนบ้านชาดศาลา 60
5 8.33
3 5.00
4 6.67
1 1.67
0 0.00
47 78.33
13 21.67%
54  โรงเรียนบ้านหนองหงอก 51
5 9.80
0 0.00
6 11.76
0 0.00
0 0.00
40 78.43
11 21.57%
55  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง) 56
0 0.00
5 8.93
5 8.93
0 0.00
2 3.57
44 78.57
12 21.43%
56  โรงเรียนบ้านหมากมาย 33
4 12.12
0 0.00
3 9.09
0 0.00
0 0.00
26 78.79
7 21.21%
57  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 104
5 4.81
3 2.88
11 10.58
2 1.92
1 0.96
82 78.85
22 21.15%
58  โรงเรียนบ้านหัวดอน 53
7 13.21
0 0.00
4 7.55
0 0.00
0 0.00
42 79.25
11 20.75%
59  โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ 82
3 3.66
1 1.22
8 9.76
2 2.44
3 3.66
65 79.27
17 20.73%
60  โรงเรียนบ้านกุดเป่ง 15
0 0.00
0 0.00
3 20.00
0 0.00
0 0.00
12 80.00
3 20.00%
61  โรงเรียนบ้านทุ่งมน 111
7 6.31
4 3.60
10 9.01
0 0.00
0 0.00
90 81.08
21 18.92%
62  โรงเรียนสหประชาสรรค์ 37
0 0.00
3 8.11
4 10.81
0 0.00
0 0.00
30 81.08
7 18.92%
63  โรงเรียนบ้านดงเจริญ 135
5 3.70
3 2.22
16 11.85
1 0.74
0 0.00
110 81.48
25 18.52%
64  โรงเรียนบ้านสมสะอาดหนองแวง 27
1 3.70
0 0.00
3 11.11
1 3.70
0 0.00
22 81.48
5 18.52%
65  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 33
1 3.03
1 3.03
4 12.12
0 0.00
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
66  โรงเรียนบ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี) 105
8 7.62
0 0.00
9 8.57
2 1.90
0 0.00
86 81.90
19 18.10%
67  โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย 72
6 8.33
1 1.39
5 6.94
0 0.00
1 1.39
59 81.94
13 18.06%
68  โรงเรียนบ้านหัวดง 56
2 3.57
1 1.79
5 8.93
1 1.79
1 1.79
46 82.14
10 17.86%
69  โรงเรียนบ้านนาดีดอนจาน 79
6 7.59
0 0.00
6 7.59
2 2.53
0 0.00
65 82.28
14 17.72%
70  โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม 170
10 5.88
1 0.59
19 11.18
0 0.00
0 0.00
140 82.35
30 17.65%
71  โรงเรียนบ้านโนนยาง 75
3 4.00
0 0.00
10 13.33
0 0.00
0 0.00
62 82.67
13 17.33%
72  โรงเรียนบ้านเลียบ 117
3 2.56
2 1.71
9 7.69
3 2.56
3 2.56
97 82.91
20 17.09%
73  โรงเรียนบ้านหนองเป้า 101
4 3.96
4 3.96
3 2.97
3 2.97
3 2.97
84 83.17
17 16.83%
74  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย 132
18 13.64
0 0.00
4 3.03
0 0.00
0 0.00
110 83.33
22 16.67%
75  โรงเรียนบ้านดงบัง 96
3 3.13
2 2.08
8 8.33
0 0.00
3 3.13
80 83.33
16 16.67%
76  โรงเรียนวัดบ้านเปาะ 49
3 6.12
1 2.04
4 8.16
0 0.00
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
77  โรงเรียนบ้านขาทรายมะเขือสามัคคี 31
3 9.68
1 3.23
1 3.23
0 0.00
0 0.00
26 83.87
5 16.13%
78  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 93
0 0.00
1 1.08
7 7.53
7 7.53
0 0.00
78 83.87
15 16.13%
79  โรงเรียนบ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา 87
4 4.60
0 0.00
5 5.75
5 5.75
0 0.00
73 83.91
14 16.09%
80  โรงเรียนบ้านบาก 69
4 5.80
3 4.35
4 5.80
0 0.00
0 0.00
58 84.06
11 15.94%
81  โรงเรียนบ้านสงยาง 134
7 5.22
6 4.48
3 2.24
3 2.24
2 1.49
113 84.33
21 15.67%
82  โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง 183
9 4.92
5 2.73
14 7.65
0 0.00
0 0.00
155 84.70
28 15.30%
83  โรงเรียนบ้านหนองไร่จันทร์เกษม 46
4 8.70
0 0.00
2 4.35
0 0.00
1 2.17
39 84.78
7 15.22%
84  โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี(คุรุราษฏร์วิชาคม) 153
12 7.84
5 3.27
6 3.92
0 0.00
0 0.00
130 84.97
23 15.03%
85  โรงเรียนบ้านคำม่วง 107
9 8.41
1 0.93
5 4.67
1 0.93
0 0.00
91 85.05
16 14.95%
86  โรงเรียนบ้านพลไว 108
0 0.00
0 0.00
15 13.89
1 0.93
0 0.00
92 85.19
16 14.81%
87  โรงเรียนบ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก 41
1 2.44
1 2.44
2 4.88
1 2.44
1 2.44
35 85.37
6 14.63%
88  โรงเรียนบ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์ 82
0 0.00
0 0.00
6 7.32
6 7.32
0 0.00
70 85.37
12 14.63%
89  โรงเรียนบ้านโพนแบง 36
2 5.56
0 0.00
3 8.33
0 0.00
0 0.00
31 86.11
5 13.89%
90  โรงเรียนบ้านคำแหลม 22
0 0.00
1 4.55
2 9.09
0 0.00
0 0.00
19 86.36
3 13.64%
91  โรงเรียนบ้านนาดีนาอุดม 53
0 0.00
0 0.00
4 7.55
3 5.66
0 0.00
46 86.79
7 13.21%
92  โรงเรียนบ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก 61
0 0.00
1 1.64
7 11.48
0 0.00
0 0.00
53 86.89
8 13.11%
93  โรงเรียนบ้านเวินชัย(คุรุราษฏร์บำรุง) 46
0 0.00
0 0.00
4 8.70
1 2.17
1 2.17
40 86.96
6 13.04%
94  โรงเรียนบ้านเชือกน้อย 39
2 5.13
1 2.56
2 5.13
0 0.00
0 0.00
34 87.18
5 12.82%
95  โรงเรียนอนุบาลค้อวัง 322
6 1.86
6 1.86
27 8.39
2 0.62
0 0.00
281 87.27
41 12.73%
96  โรงเรียนบ้านเขื่องคำ 116
1 0.86
3 2.59
7 6.03
1 0.86
2 1.72
102 87.93
14 12.07%
97  โรงเรียนบ้านบากเรือ 50
0 0.00
1 2.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
44 88.00
6 12.00%
98  โรงเรียนบ้านยางกลาง 25
0 0.00
0 0.00
3 12.00
0 0.00
0 0.00
22 88.00
3 12.00%
99  โรงเรียนบ้านเหมือดขาว 117
4 3.42
5 4.27
1 0.85
2 1.71
2 1.71
103 88.03
14 11.97%
100  โรงเรียนบ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์ 51
0 0.00
0 0.00
2 3.92
3 5.88
1 1.96
45 88.24
6 11.76%
101  โรงเรียนบ้านนาคำปักแฮด 52
1 1.92
2 3.85
3 5.77
0 0.00
0 0.00
46 88.46
6 11.54%
102  โรงเรียนบ้านสำโรง 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 3.85
2 7.69
23 88.46
3 11.54%
103  โรงเรียนบ้านเหมือดป่าตอง 122
4 3.28
0 0.00
10 8.20
0 0.00
0 0.00
108 88.52
14 11.48%
104  โรงเรียนบ้านสว่างดอนดู่ 54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 7.41
2 3.70
48 88.89
6 11.11%
105  โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) 95
4 4.21
0 0.00
6 6.32
0 0.00
0 0.00
85 89.47
10 10.53%
106  โรงเรียนบ้านตาดทอง 181
4 2.21
3 1.66
5 2.76
4 2.21
3 1.66
162 89.50
19 10.50%
107  โรงเรียนบ้านหนองเป็ด 115
0 0.00
4 3.48
2 1.74
6 5.22
0 0.00
103 89.57
12 10.43%
108  โรงเรียนบ้านสำราญ 80
3 3.75
0 0.00
5 6.25
0 0.00
0 0.00
72 90.00
8 10.00%
109  โรงเรียนบ้านโพนทัน 101
1 0.99
1 0.99
4 3.96
1 0.99
3 2.97
91 90.10
10 9.90%
110  โรงเรียนบ้านผือฮี 105
3 2.86
0 0.00
7 6.67
0 0.00
0 0.00
95 90.48
10 9.52%
111  โรงเรียนบ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน 86
1 1.16
1 1.16
6 6.98
0 0.00
0 0.00
78 90.70
8 9.30%
112  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 33
1 3.03
0 0.00
2 6.06
0 0.00
0 0.00
30 90.91
3 9.09%
113  โรงเรียนบ้านคำฮี 67
3 4.48
1 1.49
2 2.99
0 0.00
0 0.00
61 91.04
6 8.96%
114  โรงเรียนบ้านกุดระหวี่ 36
0 0.00
0 0.00
2 5.56
1 2.78
0 0.00
33 91.67
3 8.33%
115  โรงเรียนบ้านแจนแลน 49
1 2.04
0 0.00
3 6.12
0 0.00
0 0.00
45 91.84
4 8.16%
116  โรงเรียนประชาสงเคราะห์ 74
2 2.70
0 0.00
4 5.41
0 0.00
0 0.00
68 91.89
6 8.11%
117  โรงเรียนบ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์) 63
1 1.59
1 1.59
2 3.17
1 1.59
0 0.00
58 92.06
5 7.94%
118  โรงเรียนกุดพันเขียว 92
2 2.17
2 2.17
2 2.17
0 0.00
1 1.09
85 92.39
7 7.61%
119  โรงเรียนบ้านหนองเสียวชัยมงคล 66
1 1.52
0 0.00
3 4.55
1 1.52
0 0.00
61 92.42
5 7.58%
120  โรงเรียนบ้านนาถ่ม 69
3 4.35
0 0.00
2 2.90
0 0.00
0 0.00
64 92.75
5 7.25%
121  โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 127
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 7.09
118 92.91
9 7.09%
122  โรงเรียนบ้านใหม่ชุมพร 29
0 0.00
0 0.00
2 6.90
0 0.00
0 0.00
27 93.10
2 6.90%
123  โรงเรียนบ้านหนองบั่ว 31
0 0.00
0 0.00
1 3.23
0 0.00
1 3.23
29 93.55
2 6.45%
124  โรงเรียนบ้านแดงประชาสรรค์ 33
1 3.03
0 0.00
1 3.03
0 0.00
0 0.00
31 93.94
2 6.06%
125  โรงเรียนบ้านหนองนางตุ้มบากหัวคำ 134
0 0.00
1 0.75
7 5.22
0 0.00
0 0.00
126 94.03
8 5.97%
126  โรงเรียนบ้านห้องข่าหนองเสือตาย 102
0 0.00
0 0.00
5 4.90
0 0.00
0 0.00
97 95.10
5 4.90%
127  โรงเรียนบ้านเชือก 64
0 0.00
0 0.00
3 4.69
0 0.00
0 0.00
61 95.31
3 4.69%
128  โรงเรียนบ้านจานทุ่ง 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 4.26
45 95.74
2 4.26%
129  โรงเรียนบ้านเหล่าหุ่ง 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 4.17
23 95.83
1 4.17%
130  โรงเรียนบ้านโนนกอย(จูมสุรพรรควิทยา) 54
1 1.85
0 0.00
1 1.85
0 0.00
0 0.00
52 96.30
2 3.70%
131  โรงเรียนบ้านผักบุ้ง 57
0 0.00
0 0.00
2 3.51
0 0.00
0 0.00
55 96.49
2 3.51%
132  โรงเรียนบ้านโนนธาตุ(พิศาลราษฏร์พัฒนา) 92
1 1.09
2 2.17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
89 96.74
3 3.26%
133  โรงเรียนบ้านสงเปือย 93
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 3.23
90 96.77
3 3.23%
134  โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน 96
0 0.00
0 0.00
2 2.08
1 1.04
0 0.00
93 96.88
3 3.13%
135  โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 41
1 2.44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
40 97.56
1 2.44%
136  โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง 79
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.27
78 98.73
1 1.27%
137  โรงเรียนบ้านสิงห์ 86
1 1.16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
85 98.84
1 1.16%
138  โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
139  โรงเรียนคูสองชั้น 52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
52 100.00
0 0.00%
140  โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ 224
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
224 100.00
0 0.00%
141  โรงเรียนชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
142  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนผึ้ง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
143  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
144  โรงเรียนดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง 74
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
74 100.00
0 0.00%
145  โรงเรียนบ้านกุดกง 21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 100.00
0 0.00%
146  โรงเรียนบ้านขาม 53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 100.00
0 0.00%
147  โรงเรียนบ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ 78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
78 100.00
0 0.00%
148  โรงเรียนบ้านคำน้ำเกี้ยง 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%
149  โรงเรียนบ้านคุ้ม 122
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
122 100.00
0 0.00%
150  โรงเรียนบ้านคุยตับเต่า 28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 100.00
0 0.00%
151  โรงเรียนบ้านคูเมือง 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 100.00
0 0.00%
152  โรงเรียนบ้านดงจงอาง 125
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
125 100.00
0 0.00%
153  โรงเรียนบ้านดงมะหรี่ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
154  โรงเรียนบ้านดงยาง 34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 100.00
0 0.00%
155  โรงเรียนบ้านดอนกลองหนองไฮ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
156  โรงเรียนบ้านดอนกลอย 112
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
112 100.00
0 0.00%
157  โรงเรียนบ้านตับเต่า 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
158  โรงเรียนบ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) 83
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
83 100.00
0 0.00%
159  โรงเรียนบ้านดอนยางกล้วยสำโรง 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00%
160  โรงเรียนบ้านนาคำ(นาคำวิทยาคาร) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
161  โรงเรียนบ้านนาสีนวลโนนสะอาด 66
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
66 100.00
0 0.00%
162  โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
163  โรงเรียนบ้านดวนบากน้อย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
164  โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
165  โรงเรียนบ้านปลาอีด 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
166  โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 192
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
192 100.00
0 0.00%
167  โรงเรียนบ้านพลับหนองคำ 51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 100.00
0 0.00%
168  โรงเรียนบ้านน้ำคำใหญ่(ประกาศราษฎร์รังสรรค์) 10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00
0 0.00%
169  โรงเรียนบ้านศิริพัฒนา 107
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
107 100.00
0 0.00%
170  โรงเรียนบ้านราชมุนี 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
171  โรงเรียนบ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม 166
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
166 100.00
0 0.00%
172  โรงเรียนบ้านสะเดา (คุรุประชาวิทยาคาร) 28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 100.00
0 0.00%
173  โรงเรียนบ้านผิผ่วน 21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 100.00
0 0.00%
174  โรงเรียนบ้านสว่างเชียงหวาง 100
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
100 100.00
0 0.00%
175  โรงเรียนบ้านหนองบั่ว (สาขาบ้านโพนขวาว) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
176  โรงเรียนบ้านหนองหิน 61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 100.00
0 0.00%
177  โรงเรียนบ้านหนองบกโนนสวาท 40
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
40 100.00
0 0.00%
178  โรงเรียนบ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว 71
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
71 100.00
0 0.00%
179  โรงเรียนบ้านหัวขัว 53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 100.00
0 0.00%
180  โรงเรียนบ้านเดิด 98
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
98 100.00
0 0.00%
181  โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
182  โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง 202
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
202 100.00
0 0.00%
183  โรงเรียนบ้านแหล่งหนู 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
184  โรงเรียนบ้านโนนค้อ 9
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 100.00
0 0.00%
185  โรงเรียนบ้านแหล่งแป้น 69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
69 100.00
0 0.00%
186  โรงเรียนบ้านแดง 41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 100.00
0 0.00%
187  โรงเรียนบ้านโคกป่าจิก 32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 100.00
0 0.00%
188  โรงเรียนวุฒิศักดิ์คุรุราษฏร์อุปถัมภ์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
189  โรงเรียนอนุบาลฟ้าหยาดราษฏร์นิยม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
190  โรงเรียนหนองแสง 38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  15,534 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  887 5.71
เตี้ย  694 4.47
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,398 9.00
ผอมและเตี้ย  441 2.84
อ้วนและเตี้ย  230 1.48
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,884 76.50
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,650 คน


23.50%


Powered By www.thaieducation.net