ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ยโสธร เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 190 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 190 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง 114
64 56.14
10 8.77
22 19.30
9 7.89
9 7.89
0 0.00
114 100.00%
2  โรงเรียนบ้านกุดตากล้า 14
13 92.86
0 0.00
1 7.14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 100.00%
3  โรงเรียนบ้านคำน้ำเกี้ยง 24
0 0.00
23 95.83
1 4.17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00%
4  โรงเรียนบ้านดอนขะยอม 16
5 31.25
0 0.00
3 18.75
6 37.50
2 12.50
0 0.00
16 100.00%
5  โรงเรียนบ้านทรายงาม 63
47 74.60
2 3.17
14 22.22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
63 100.00%
6  โรงเรียนบ้านสามเพียแสนจำปา 45
4 8.89
41 91.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 100.00%
7  โรงเรียนบ้านหนองทองหลางโนนกุง 85
8 9.41
77 90.59
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
85 100.00%
8  โรงเรียนบ้านดอนยางกล้วยสำโรง 26
10 38.46
4 15.38
3 11.54
6 23.08
2 7.69
1 3.85
25 96.15%
9  โรงเรียนบ้านคุยตับเต่า 28
23 82.14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 17.86
23 82.14%
10  โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย 36
9 25.00
0 0.00
20 55.56
0 0.00
0 0.00
7 19.44
29 80.56%
11  โรงเรียนบ้านกุดกง 21
13 61.90
0 0.00
3 14.29
0 0.00
0 0.00
5 23.81
16 76.19%
12  โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) 925
124 13.41
104 11.24
133 14.38
120 12.97
92 9.95
352 38.05
573 61.95%
13  โรงเรียนบ้านหนองเทา 28
7 25.00
0 0.00
3 10.71
5 17.86
1 3.57
12 42.86
16 57.14%
14  โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ 144
36 25.00
26 18.06
15 10.42
0 0.00
0 0.00
67 46.53
77 53.47%
15  โรงเรียนบ้านน้ำโผ่ 32
4 12.50
3 9.38
6 18.75
4 12.50
0 0.00
15 46.88
17 53.13%
16  โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา 121
23 19.01
8 6.61
28 23.14
3 2.48
0 0.00
59 48.76
62 51.24%
17  โรงเรียนบ้านยางเครือ 79
22 27.85
3 3.80
2 2.53
11 13.92
2 2.53
39 49.37
40 50.63%
18  โรงเรียนบ้านเหล่ามะเขียว 55
10 18.18
5 9.09
12 21.82
0 0.00
0 0.00
28 50.91
27 49.09%
19  โรงเรียนบ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง 133
34 25.56
16 12.03
3 2.26
12 9.02
0 0.00
68 51.13
65 48.87%
20  โรงเรียนบ้านหนองเป็ด 113
19 16.81
10 8.85
15 13.27
8 7.08
0 0.00
61 53.98
52 46.02%
21  โรงเรียนบ้านดอนมะยาง กม.3 49
10 20.41
3 6.12
8 16.33
1 2.04
0 0.00
27 55.10
22 44.90%
22  โรงเรียนชุมชนกู่จาน 182
17 9.34
27 14.84
19 10.44
17 9.34
0 0.00
102 56.04
80 43.96%
23  โรงเรียนบ้านชาดศาลา 62
9 14.52
6 9.68
6 9.68
4 6.45
0 0.00
37 59.68
25 40.32%
24  โรงเรียนบ้านหนองยาง 105
8 7.62
17 16.19
5 4.76
11 10.48
1 0.95
63 60.00
42 40.00%
25  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 33
6 18.18
2 6.06
3 9.09
2 6.06
0 0.00
20 60.61
13 39.39%
26  โรงเรียนบ้านซำ 41
5 12.20
5 12.20
3 7.32
2 4.88
1 2.44
25 60.98
16 39.02%
27  โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย 90
14 15.56
9 10.00
11 12.22
0 0.00
1 1.11
55 61.11
35 38.89%
28  โรงเรียนบ้านสำโรง 26
4 15.38
0 0.00
2 7.69
4 15.38
0 0.00
16 61.54
10 38.46%
29  โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม 171
4 2.34
6 3.51
20 11.70
10 5.85
25 14.62
106 61.99
65 38.01%
30  โรงเรียนบ้านโนนทรายงาม 8
1 12.50
0 0.00
2 25.00
0 0.00
0 0.00
5 62.50
3 37.50%
31  โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 192
10 5.21
10 5.21
38 19.79
13 6.77
0 0.00
121 63.02
71 36.98%
32  โรงเรียนบ้านคุ้ม 122
25 20.49
0 0.00
20 16.39
0 0.00
0 0.00
77 63.11
45 36.89%
33  โรงเรียนบ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา 100
5 5.00
8 8.00
3 3.00
7 7.00
10 10.00
67 67.00
33 33.00%
34  โรงเรียนบ้านดู่ทุ่งคำบอน 94
12 12.77
4 4.26
8 8.51
0 0.00
6 6.38
64 68.09
30 31.91%
35  โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง 202
4 1.98
8 3.96
50 24.75
2 0.99
0 0.00
138 68.32
64 31.68%
36  โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 76
8 10.53
6 7.89
9 11.84
1 1.32
0 0.00
52 68.42
24 31.58%
37  โรงเรียนบ้านผือฮี 108
11 10.19
7 6.48
16 14.81
0 0.00
0 0.00
74 68.52
34 31.48%
38  โรงเรียนบ้านขาม 54
6 11.11
5 9.26
5 9.26
0 0.00
0 0.00
38 70.37
16 29.63%
39  โรงเรียนบ้านผิผ่วน 21
5 23.81
0 0.00
1 4.76
0 0.00
0 0.00
15 71.43
6 28.57%
40  โรงเรียนอนุบาลค้อวัง 324
5 1.54
20 6.17
35 10.80
15 4.63
17 5.25
232 71.60
92 28.40%
41  โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ 222
21 9.46
10 4.50
22 9.91
7 3.15
3 1.35
159 71.62
63 28.38%
42  โรงเรียนบ้านดงเจริญ 141
17 12.06
3 2.13
18 12.77
2 1.42
0 0.00
101 71.63
40 28.37%
43  โรงเรียนบ้านปอแดงโคกสะอาด 96
9 9.38
0 0.00
8 8.33
0 0.00
10 10.42
69 71.88
27 28.13%
44  โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1932
124 6.42
116 6.00
250 12.94
49 2.54
4 0.21
1389 71.89
543 28.11%
45  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย 132
18 13.64
1 0.76
11 8.33
3 2.27
4 3.03
95 71.97
37 28.03%
46  โรงเรียนอนุบาลฟ้าหยาดราษฏร์นิยม 499
40 8.02
15 3.01
63 12.63
20 4.01
0 0.00
361 72.34
138 27.66%
47  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 107
5 4.67
3 2.80
18 16.82
2 1.87
1 0.93
78 72.90
29 27.10%
48  โรงเรียนบ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ 52
9 17.31
2 3.85
3 5.77
0 0.00
0 0.00
38 73.08
14 26.92%
49  โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ 85
5 5.88
2 2.35
15 17.65
0 0.00
0 0.00
63 74.12
22 25.88%
50  โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) 101
6 5.94
9 8.91
11 10.89
0 0.00
0 0.00
75 74.26
26 25.74%
51  โรงเรียนบ้านดงมะหรี่ 78
12 15.38
2 2.56
6 7.69
0 0.00
0 0.00
58 74.36
20 25.64%
52  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 172
31 18.02
0 0.00
12 6.98
0 0.00
0 0.00
129 75.00
43 25.00%
53  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 32
1 3.13
4 12.50
3 9.38
0 0.00
0 0.00
24 75.00
8 25.00%
54  โรงเรียนบ้านหนองแฝก 12
0 0.00
0 0.00
1 8.33
2 16.67
0 0.00
9 75.00
3 25.00%
55  โรงเรียนบ้านขุมเงิน 109
5 4.59
11 10.09
10 9.17
1 0.92
0 0.00
82 75.23
27 24.77%
56  โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) 101
4 3.96
0 0.00
16 15.84
4 3.96
1 0.99
76 75.25
25 24.75%
57  โรงเรียนมหาชนะชัย 203
7 3.45
9 4.43
31 15.27
2 0.99
0 0.00
154 75.86
49 24.14%
58  โรงเรียนหนองแสง 38
2 5.26
0 0.00
4 10.53
2 5.26
1 2.63
29 76.32
9 23.68%
59  โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี(คุรุราษฏร์วิชาคม) 153
18 11.76
10 6.54
7 4.58
1 0.65
0 0.00
117 76.47
36 23.53%
60  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนผึ้ง 70
5 7.14
0 0.00
8 11.43
3 4.29
0 0.00
54 77.14
16 22.86%
61  โรงเรียนบ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี) 120
9 7.50
9 7.50
5 4.17
3 2.50
1 0.83
93 77.50
27 22.50%
62  โรงเรียนบ้านดงบัง 98
7 7.14
1 1.02
14 14.29
0 0.00
0 0.00
76 77.55
22 22.45%
63  โรงเรียนบ้านคำแหลม 23
0 0.00
0 0.00
2 8.70
3 13.04
0 0.00
18 78.26
5 21.74%
64  โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว 286
16 5.59
18 6.29
13 4.55
12 4.20
2 0.70
225 78.67
61 21.33%
65  โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย 75
8 10.67
0 0.00
8 10.67
0 0.00
0 0.00
59 78.67
16 21.33%
66  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 62
5 8.06
6 9.68
2 3.23
0 0.00
0 0.00
49 79.03
13 20.97%
67  โรงเรียนบ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์ 82
1 1.22
1 1.22
8 9.76
7 8.54
0 0.00
65 79.27
17 20.73%
68  โรงเรียนบ้านแจนแลน 49
5 10.20
1 2.04
4 8.16
0 0.00
0 0.00
39 79.59
10 20.41%
69  โรงเรียนบ้านนาถ่ม 69
6 8.70
3 4.35
3 4.35
2 2.90
0 0.00
55 79.71
14 20.29%
70  โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง 79
4 5.06
2 2.53
6 7.59
4 5.06
0 0.00
63 79.75
16 20.25%
71  โรงเรียนบ้านทุ่งมน 110
8 7.27
4 3.64
10 9.09
0 0.00
0 0.00
88 80.00
22 20.00%
72  โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม) 60
4 6.67
0 0.00
8 13.33
0 0.00
0 0.00
48 80.00
12 20.00%
73  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง) 55
1 1.82
3 5.45
2 3.64
0 0.00
5 9.09
44 80.00
11 20.00%
74  โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย 91
5 5.49
0 0.00
4 4.40
1 1.10
8 8.79
73 80.22
18 19.78%
75  โรงเรียนบ้านหนองหิน 61
7 11.48
0 0.00
5 8.20
0 0.00
0 0.00
49 80.33
12 19.67%
76  โรงเรียนบ้านหัวดง 56
2 3.57
2 3.57
5 8.93
1 1.79
1 1.79
45 80.36
11 19.64%
77  โรงเรียนบ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์ 56
4 7.14
0 0.00
6 10.71
1 1.79
0 0.00
45 80.36
11 19.64%
78  โรงเรียนสหประชาสรรค์ 37
0 0.00
3 8.11
4 10.81
0 0.00
0 0.00
30 81.08
7 18.92%
79  โรงเรียนบ้านหนองเป้า 101
7 6.93
1 0.99
11 10.89
0 0.00
0 0.00
82 81.19
19 18.81%
80  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 64
9 14.06
3 4.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
52 81.25
12 18.75%
81  โรงเรียนบ้านสงยาง 134
9 6.72
6 4.48
3 2.24
5 3.73
2 1.49
109 81.34
25 18.66%
82  โรงเรียนวัดบ้านเปาะ 49
1 2.04
0 0.00
7 14.29
1 2.04
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
83  โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน 95
4 4.21
4 4.21
4 4.21
4 4.21
1 1.05
78 82.11
17 17.89%
84  โรงเรียนบ้านสมสะอาดหนองแวง 28
2 7.14
0 0.00
1 3.57
0 0.00
2 7.14
23 82.14
5 17.86%
85  โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก 84
6 7.14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 10.71
69 82.14
15 17.86%
86  โรงเรียนโซงเหล่าโป่วิทยา 73
3 4.11
3 4.11
7 9.59
0 0.00
0 0.00
60 82.19
13 17.81%
87  โรงเรียนบ้านหนองบกโนนสวาท 40
4 10.00
0 0.00
3 7.50
0 0.00
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
88  โรงเรียนบ้านโนนธาตุ(พิศาลราษฏร์พัฒนา) 92
5 5.43
5 5.43
6 6.52
0 0.00
0 0.00
76 82.61
16 17.39%
89  โรงเรียนบ้านกลางนา 35
1 2.86
2 5.71
3 8.57
0 0.00
0 0.00
29 82.86
6 17.14%
90  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 94
4 4.26
3 3.19
7 7.45
2 2.13
0 0.00
78 82.98
16 17.02%
91  โรงเรียนบ้านสว่างเชียงหวาง 100
8 8.00
0 0.00
8 8.00
0 0.00
1 1.00
83 83.00
17 17.00%
92  โรงเรียนบ้านโนนกอย(จูมสุรพรรควิทยา) 53
4 7.55
2 3.77
2 3.77
1 1.89
0 0.00
44 83.02
9 16.98%
93  โรงเรียนบ้านโนนยาง 71
2 2.82
4 5.63
4 5.63
2 2.82
0 0.00
59 83.10
12 16.90%
94  โรงเรียนบ้านพลับหนองคำ 42
2 4.76
3 7.14
1 2.38
0 0.00
1 2.38
35 83.33
7 16.67%
95  โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง 181
12 6.63
7 3.87
11 6.08
0 0.00
0 0.00
151 83.43
30 16.57%
96  โรงเรียนบ้านเหมือดขาว 116
7 6.03
5 4.31
2 1.72
3 2.59
2 1.72
97 83.62
19 16.38%
97  โรงเรียนบ้านบาก 69
4 5.80
3 4.35
4 5.80
0 0.00
0 0.00
58 84.06
11 15.94%
98  โรงเรียนบ้านบัวขาว 65
1 1.54
0 0.00
7 10.77
0 0.00
2 3.08
55 84.62
10 15.38%
99  โรงเรียนบ้านหนองไร่จันทร์เกษม 46
4 8.70
0 0.00
2 4.35
0 0.00
1 2.17
39 84.78
7 15.22%
100  โรงเรียนบ้านนาดีนาอุดม 53
0 0.00
3 5.66
3 5.66
2 3.77
0 0.00
45 84.91
8 15.09%
101  โรงเรียนบ้านหัวดอน 54
4 7.41
2 3.70
0 0.00
0 0.00
2 3.70
46 85.19
8 14.81%
102  โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ 55
6 10.91
2 3.64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 85.45
8 14.55%
103  โรงเรียนบ้านพลไว 108
0 0.00
0 0.00
15 13.89
0 0.00
0 0.00
93 86.11
15 13.89%
104  โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) 95
5 5.26
0 0.00
8 8.42
0 0.00
0 0.00
82 86.32
13 13.68%
105  โรงเรียนบ้านขาทรายมะเขือสามัคคี 30
2 6.67
2 6.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 86.67
4 13.33%
106  โรงเรียนบ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี) 105
8 7.62
0 0.00
5 4.76
1 0.95
0 0.00
91 86.67
14 13.33%
107  โรงเรียนบ้านแหล่งหนู 60
3 5.00
0 0.00
5 8.33
0 0.00
0 0.00
52 86.67
8 13.33%
108  โรงเรียนบ้านหนองขอนโพนสิม 70
5 7.14
0 0.00
4 5.71
0 0.00
0 0.00
61 87.14
9 12.86%
109  โรงเรียนบ้านนาห่อม 73
2 2.74
3 4.11
4 5.48
0 0.00
0 0.00
64 87.67
9 12.33%
110  โรงเรียนบ้านดงจงอาง 125
8 6.40
7 5.60
0 0.00
0 0.00
0 0.00
110 88.00
15 12.00%
111  โรงเรียนบ้านแดงประชาสรรค์ 34
1 2.94
1 2.94
2 5.88
0 0.00
0 0.00
30 88.24
4 11.76%
112  โรงเรียนบ้านหนองตุ 52
0 0.00
0 0.00
1 1.92
5 9.62
0 0.00
46 88.46
6 11.54%
113  โรงเรียนบ้านห้องข่าหนองเสือตาย 104
2 1.92
0 0.00
7 6.73
3 2.88
0 0.00
92 88.46
12 11.54%
114  โรงเรียนบ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก 61
0 0.00
0 0.00
7 11.48
0 0.00
0 0.00
54 88.52
7 11.48%
115  โรงเรียนบ้านหมากมาย 35
3 8.57
0 0.00
1 2.86
0 0.00
0 0.00
31 88.57
4 11.43%
116  โรงเรียนบ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) 83
1 1.20
2 2.41
2 2.41
4 4.82
0 0.00
74 89.16
9 10.84%
117  โรงเรียนบ้านตาดทอง 181
12 6.63
4 2.21
3 1.66
0 0.00
0 0.00
162 89.50
19 10.50%
118  โรงเรียนบ้านน้ำคำใหญ่(ประกาศราษฎร์รังสรรค์) 10
0 0.00
0 0.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
9 90.00
1 10.00%
119  โรงเรียนบ้านแดง 41
2 4.88
1 2.44
1 2.44
0 0.00
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
120  โรงเรียนบ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก 42
0 0.00
0 0.00
4 9.52
0 0.00
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
121  โรงเรียนบ้านคูเมือง 21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 9.52
19 90.48
2 9.52%
122  โรงเรียนบ้านคำฮี 65
0 0.00
0 0.00
4 6.15
2 3.08
0 0.00
59 90.77
6 9.23%
123  โรงเรียนบ้านเขื่องคำ 109
2 1.83
0 0.00
8 7.34
0 0.00
0 0.00
99 90.83
10 9.17%
124  โรงเรียนบ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน 89
1 1.12
1 1.12
6 6.74
0 0.00
0 0.00
81 91.01
8 8.99%
125  โรงเรียนบ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ 78
1 1.28
0 0.00
5 6.41
1 1.28
0 0.00
71 91.03
7 8.97%
126  โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ 159
7 4.40
2 1.26
3 1.89
1 0.63
1 0.63
145 91.19
14 8.81%
127  โรงเรียนบ้านดอนกลองหนองไฮ 58
0 0.00
2 3.45
3 5.17
0 0.00
0 0.00
53 91.38
5 8.62%
128  โรงเรียนบ้านหนามแท่งไชยประสิทธิ์ 35
0 0.00
0 0.00
1 2.86
1 2.86
1 2.86
32 91.43
3 8.57%
129  โรงเรียนบ้านกุดระหวี่ 36
2 5.56
0 0.00
1 2.78
0 0.00
0 0.00
33 91.67
3 8.33%
130  โรงเรียนบ้านดวนบากน้อย 87
1 1.15
0 0.00
4 4.60
2 2.30
0 0.00
80 91.95
7 8.05%
131  โรงเรียนกุดพันเขียว 90
3 3.33
2 2.22
2 2.22
0 0.00
0 0.00
83 92.22
7 7.78%
132  โรงเรียนบ้านนาคำปักแฮด 52
0 0.00
2 3.85
2 3.85
0 0.00
0 0.00
48 92.31
4 7.69%
133  โรงเรียนบ้านเหมือดป่าตอง 121
6 4.96
0 0.00
0 0.00
3 2.48
0 0.00
112 92.56
9 7.44%
134  โรงเรียนบ้านสว่างดอนดู่ 54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 7.41
50 92.59
4 7.41%
135  โรงเรียนบ้านยางน้อย 43
0 0.00
0 0.00
3 6.98
0 0.00
0 0.00
40 93.02
3 6.98%
136  โรงเรียนบ้านกว้างท่าเยี่ยมศาลาแดง 128
2 1.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 4.69
120 93.75
8 6.25%
137  โรงเรียนคูสองชั้น 51
3 5.88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 94.12
3 5.88%
138  โรงเรียนบ้านสำราญ 102
2 1.96
0 0.00
4 3.92
0 0.00
0 0.00
96 94.12
6 5.88%
139  โรงเรียนบ้านบากเรือ 52
0 0.00
0 0.00
2 3.85
0 0.00
1 1.92
49 94.23
3 5.77%
140  โรงเรียนบ้านหัวขัว 52
0 0.00
1 1.92
2 3.85
0 0.00
0 0.00
49 94.23
3 5.77%
141  โรงเรียนบ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์) 63
0 0.00
0 0.00
2 3.17
1 1.59
0 0.00
60 95.24
3 4.76%
142  โรงเรียนบ้านนาคำ(นาคำวิทยาคาร) 44
1 2.27
0 0.00
1 2.27
0 0.00
0 0.00
42 95.45
2 4.55%
143  โรงเรียนบ้านหนองเสียวชัยมงคล 67
0 0.00
0 0.00
2 2.99
1 1.49
0 0.00
64 95.52
3 4.48%
144  โรงเรียนบ้านสงเปือย 90
1 1.11
0 0.00
3 3.33
0 0.00
0 0.00
86 95.56
4 4.44%
145  โรงเรียนบ้านตับเต่า 68
0 0.00
0 0.00
3 4.41
0 0.00
0 0.00
65 95.59
3 4.41%
146  โรงเรียนบ้านเวินชัย(คุรุราษฏร์บำรุง) 47
0 0.00
1 2.13
1 2.13
0 0.00
0 0.00
45 95.74
2 4.26%
147  โรงเรียนบ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว 71
0 0.00
0 0.00
3 4.23
0 0.00
0 0.00
68 95.77
3 4.23%
148  โรงเรียนบ้านดงยาง 34
0 0.00
0 0.00
1 2.94
0 0.00
0 0.00
33 97.06
1 2.94%
149  โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง 72
1 1.39
0 0.00
1 1.39
0 0.00
0 0.00
70 97.22
2 2.78%
150  โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง 72
0 0.00
0 0.00
2 2.78
0 0.00
0 0.00
70 97.22
2 2.78%
151  โรงเรียนดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง 74
0 0.00
0 0.00
2 2.70
0 0.00
0 0.00
72 97.30
2 2.70%
152  โรงเรียนบ้านหนองบัว 48
1 2.08
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 97.92
1 2.08%
153  โรงเรียนบ้านกุดกุง 49
0 0.00
0 0.00
1 2.04
0 0.00
0 0.00
48 97.96
1 2.04%
154  โรงเรียนบ้านเดิด 101
0 0.00
0 0.00
2 1.98
0 0.00
0 0.00
99 98.02
2 1.98%
155  โรงเรียนบ้านคำม่วง 107
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 1.87
105 98.13
2 1.87%
156  โรงเรียนชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา 98
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
98 100.00
0 0.00%
157  โรงเรียนบ้านกุดเป่ง 15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 100.00
0 0.00%
158  โรงเรียนบ้านดงขวาง 17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 100.00
0 0.00%
159  โรงเรียนบ้านจานทุ่ง 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 100.00
0 0.00%
160  โรงเรียนบ้านดอนกลอย 110
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
110 100.00
0 0.00%
161  โรงเรียนบ้านนาดีดอนจาน 79
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
79 100.00
0 0.00%
162  โรงเรียนบ้านนาสีนวลโนนสะอาด 65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
65 100.00
0 0.00%
163  โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00%
164  โรงเรียนบ้านผักบุ้ง 57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
57 100.00
0 0.00%
165  โรงเรียนบ้านผือฮีนาลานาจาน 56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
56 100.00
0 0.00%
166  โรงเรียนบ้านปลาอีด 2
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00%
167  โรงเรียนบ้านยางกลาง 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%
168  โรงเรียนบ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม 166
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
166 100.00
0 0.00%
169  โรงเรียนบ้านศิริพัฒนา 107
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
107 100.00
0 0.00%
170  โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 131
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
131 100.00
0 0.00%
171  โรงเรียนบ้านสะเดา (คุรุประชาวิทยาคาร) 28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 100.00
0 0.00%
172  โรงเรียนบ้านราชมุนี 9
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 100.00
0 0.00%
173  โรงเรียนบ้านสิงห์ 85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
85 100.00
0 0.00%
174  โรงเรียนบ้านหนองบั่ว (สาขาบ้านโพนขวาว) 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 100.00
0 0.00%
175  โรงเรียนบ้านหนองนางตุ้มบากหัวคำ 127
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
127 100.00
0 0.00%
176  โรงเรียนบ้านหนองบั่ว 32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 100.00
0 0.00%
177  โรงเรียนบ้านหนองหงอก 60
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
60 100.00
0 0.00%
178  โรงเรียนบ้านเชือกน้อย 39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 100.00
0 0.00%
179  โรงเรียนบ้านเชือก 64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
64 100.00
0 0.00%
180  โรงเรียนบ้านเลียบ 119
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
119 100.00
0 0.00%
181  โรงเรียนบ้านเหล่าหุ่ง 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%
182  โรงเรียนบ้านแหล่งแป้น 69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
69 100.00
0 0.00%
183  โรงเรียนบ้านโคกป่าจิก 32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 100.00
0 0.00%
184  โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 100.00
0 0.00%
185  โรงเรียนบ้านโนนค้อ 9
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 100.00
0 0.00%
186  โรงเรียนบ้านโพนทัน 97
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
97 100.00
0 0.00%
187  โรงเรียนประชาสงเคราะห์ 73
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
73 100.00
0 0.00%
188  โรงเรียนบ้านใหม่ชุมพร 30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 100.00
0 0.00%
189  โรงเรียนบ้านโพนแบง 36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 100.00
0 0.00%
190  โรงเรียนวุฒิศักดิ์คุรุราษฏร์อุปถัมภ์ 62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
62 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,609 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,272 7.22
เตี้ย  814 4.62
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,414 8.03
ผอมและเตี้ย  450 2.56
อ้วนและเตี้ย  250 1.42
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,409 76.15
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,200 คน


23.85%


Powered By www.thaieducation.net