ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุบลราชธานี เขต 5
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 254 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 254 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านบัวทอง 35
2 5.71
2 5.71
31 88.57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 100.00%
2  โรงเรียนบ้านนาโดม 34
1 2.94
7 20.59
16 47.06
9 26.47
0 0.00
1 2.94
33 97.06%
3  โรงเรียนเวตวันวิทยา 226
138 61.06
32 14.16
12 5.31
2 0.88
3 1.33
39 17.26
187 82.74%
4  โรงเรียนบ้านหนองถาวร 47
12 25.53
7 14.89
3 6.38
6 12.77
2 4.26
17 36.17
30 63.83%
5  โรงเรียนบ้านหนองทัพ 148
30 20.27
21 14.19
21 14.19
12 8.11
6 4.05
58 39.19
90 60.81%
6  โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน 99
10 10.10
6 6.06
13 13.13
15 15.15
16 16.16
39 39.39
60 60.61%
7  โรงเรียนบ้านซำงู 112
16 14.29
8 7.14
8 7.14
18 16.07
14 12.50
48 42.86
64 57.14%
8  โรงเรียนบ้านป่าหวาย 33
5 15.15
2 6.06
5 15.15
2 6.06
4 12.12
15 45.45
18 54.55%
9  โรงเรียนบ้านอิสานเศรษฐกิจ 44
7 15.91
6 13.64
10 22.73
0 0.00
0 0.00
21 47.73
23 52.27%
10  โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ 220
24 10.91
32 14.55
0 0.00
56 25.45
0 0.00
108 49.09
112 50.91%
11  โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ 348
20 5.75
31 8.91
21 6.03
51 14.66
53 15.23
172 49.43
176 50.57%
12  โรงเรียนบ้านหนองกบ 128
21 16.41
14 10.94
17 13.28
8 6.25
4 3.13
64 50.00
64 50.00%
13  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(น้ำขุ่น) 61
9 14.75
10 16.39
7 11.48
4 6.56
0 0.00
31 50.82
30 49.18%
14  โรงเรียนบ้านเตย 171
25 14.62
19 11.11
5 2.92
14 8.19
21 12.28
87 50.88
84 49.12%
15  โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม 171
9 5.26
18 10.53
5 2.92
27 15.79
23 13.45
89 52.05
82 47.95%
16  โรงเรียนบ้านตาโอง 128
13 10.16
5 3.91
15 11.72
18 14.06
10 7.81
67 52.34
61 47.66%
17  โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง 19
5 26.32
1 5.26
1 5.26
1 5.26
1 5.26
10 52.63
9 47.37%
18  โรงเรียนบ้านป่าแขมหนองเรือ 150
32 21.33
26 17.33
7 4.67
5 3.33
1 0.67
79 52.67
71 47.33%
19  โรงเรียนดำรงสินสงเคราะห์ 30
3 10.00
4 13.33
3 10.00
4 13.33
0 0.00
16 53.33
14 46.67%
20  โรงเรียนบ้านโซง 327
45 13.76
25 7.65
18 5.50
44 13.46
19 5.81
176 53.82
151 46.18%
21  โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว 390
36 9.23
72 18.46
22 5.64
35 8.97
15 3.85
210 53.85
180 46.15%
22  โรงเรียนบ้านบก 106
7 6.60
12 11.32
3 2.83
13 12.26
13 12.26
58 54.72
48 45.28%
23  โรงเรียนบ้านบัวเทียม 69
13 18.84
10 14.49
5 7.25
3 4.35
0 0.00
38 55.07
31 44.93%
24  โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง 318
56 17.61
48 15.09
38 11.95
0 0.00
0 0.00
176 55.35
142 44.65%
25  โรงเรียนตชด.บ้านค้อ 146
8 5.48
11 7.53
8 5.48
19 13.01
19 13.01
81 55.48
65 44.52%
26  โรงเรียนบ้านอุดมชาติ 57
9 15.79
4 7.02
3 5.26
5 8.77
3 5.26
33 57.89
24 42.11%
27  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 214
37 17.29
26 12.15
23 10.75
3 1.40
1 0.47
124 57.94
90 42.06%
28  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(นาจะหลวย) 81
5 6.17
5 6.17
8 9.88
8 9.88
8 9.88
47 58.02
34 41.98%
29  โรงเรียนเจริญศึกษา 103
20 19.42
8 7.77
11 10.68
2 1.94
1 0.97
61 59.22
42 40.78%
30  โรงเรียนบ้านโนนหุ่ง 48
13 27.08
4 8.33
1 2.08
1 2.08
0 0.00
29 60.42
19 39.58%
31  โรงเรียนบ้านหาดทรายคูณ 291
17 5.84
15 5.15
18 6.19
32 11.00
33 11.34
176 60.48
115 39.52%
32  โรงเรียนบ้านแขมเจริญ 271
25 9.23
16 5.90
32 11.81
11 4.06
23 8.49
164 60.52
107 39.48%
33  โรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว 162
35 21.60
17 10.49
8 4.94
2 1.23
0 0.00
100 61.73
62 38.27%
34  โรงเรียนบ้านโนนกาหลงน้อย 90
2 2.22
19 21.11
10 11.11
1 1.11
2 2.22
56 62.22
34 37.78%
35  โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ 288
23 7.99
5 1.74
26 9.03
34 11.81
20 6.94
180 62.50
108 37.50%
36  โรงเรียนบ้านเก่าขาม 206
25 12.14
24 11.65
16 7.77
11 5.34
0 0.00
130 63.11
76 36.89%
37  โรงเรียนบ้านโพนดวน 229
33 14.41
35 15.28
15 6.55
0 0.00
0 0.00
146 63.76
83 36.24%
38  โรงเรียนบ้านห่องเตย 47
5 10.64
4 8.51
2 4.26
5 10.64
1 2.13
30 63.83
17 36.17%
39  โรงเรียนบ้านโนนเลียงกรุงเจริญ 178
26 14.61
11 6.18
6 3.37
6 3.37
15 8.43
114 64.04
64 35.96%
40  โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 78
20 25.64
4 5.13
2 2.56
2 2.56
0 0.00
50 64.10
28 35.90%
41  โรงเรียนบ้านห้วยเสลา 60
5 8.33
0 0.00
6 10.00
6 10.00
4 6.67
39 65.00
21 35.00%
42  โรงเรียนบ้านดงเมย 141
9 6.38
20 14.18
5 3.55
10 7.09
5 3.55
92 65.25
49 34.75%
43  โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ 183
34 18.58
9 4.92
17 9.29
3 1.64
0 0.00
120 65.57
63 34.43%
44  โรงเรียนบ้านนาแคน 125
14 11.20
12 9.60
17 13.60
0 0.00
0 0.00
82 65.60
43 34.40%
45  โรงเรียนน้ำยืน 623
86 13.80
52 8.35
35 5.62
39 6.26
0 0.00
411 65.97
212 34.03%
46  โรงเรียนบ้านเก่ากลาง 77
3 3.90
12 15.58
11 14.29
0 0.00
0 0.00
51 66.23
26 33.77%
47  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ 99
18 18.18
7 7.07
8 8.08
0 0.00
0 0.00
66 66.67
33 33.33%
48  โรงเรียนบ้านหนองขอน 96
17 17.71
2 2.08
13 13.54
0 0.00
0 0.00
64 66.67
32 33.33%
49  โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น 115
7 6.09
8 6.96
8 6.96
7 6.09
8 6.96
77 66.96
38 33.04%
50  โรงเรียนบ้านโนนกอย 58
9 15.52
5 8.62
4 6.90
1 1.72
0 0.00
39 67.24
19 32.76%
51  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 31
4 12.90
0 0.00
5 16.13
0 0.00
1 3.23
21 67.74
10 32.26%
52  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 494
83 16.80
27 5.47
43 8.70
2 0.40
2 0.40
337 68.22
157 31.78%
53  โรงเรียนบ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ) 86
11 12.79
6 6.98
8 9.30
2 2.33
0 0.00
59 68.60
27 31.40%
54  โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน 121
19 15.70
0 0.00
15 12.40
4 3.31
0 0.00
83 68.60
38 31.40%
55  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 234
18 7.69
16 6.84
16 6.84
14 5.98
9 3.85
161 68.80
73 31.20%
56  โรงเรียนบ้านเปือย 94
9 9.57
3 3.19
5 5.32
8 8.51
4 4.26
65 69.15
29 30.85%
57  โรงเรียนบ้านตาโม 156
12 7.69
10 6.41
17 10.90
4 2.56
5 3.21
108 69.23
48 30.77%
58  โรงเรียนบ้านแก้งโตน 164
29 17.68
10 6.10
6 3.66
5 3.05
0 0.00
114 69.51
50 30.49%
59  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโนโนนจันทร์ 208
23 11.06
10 4.81
20 9.62
10 4.81
0 0.00
145 69.71
63 30.29%
60  โรงเรียนบ้านหมากมาย 109
5 4.59
2 1.83
6 5.50
14 12.84
6 5.50
76 69.72
33 30.28%
61  โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย 405
59 14.57
22 5.43
38 9.38
3 0.74
0 0.00
283 69.88
122 30.12%
62  โรงเรียนบ้านโนนสว่างวังเสือ 110
8 7.27
10 9.09
9 8.18
5 4.55
1 0.91
77 70.00
33 30.00%
63  โรงเรียนบ้านไพบูลย์ 40
4 10.00
2 5.00
4 10.00
0 0.00
2 5.00
28 70.00
12 30.00%
64  โรงเรียนบ้านตายอย 194
7 3.61
17 8.76
18 9.28
14 7.22
0 0.00
138 71.13
56 28.87%
65  โรงเรียนโนนสูงโนนโฮมวิทยา 163
10 6.13
20 12.27
14 8.59
1 0.61
2 1.23
116 71.17
47 28.83%
66  โรงเรียนหนองโพดวิทยา 227
26 11.45
17 7.49
14 6.17
8 3.52
0 0.00
162 71.37
65 28.63%
67  โรงเรียนบ้านตบหู 257
35 13.62
13 5.06
8 3.11
9 3.50
8 3.11
184 71.60
73 28.40%
68  โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน 164
9 5.49
7 4.27
9 5.49
6 3.66
15 9.15
118 71.95
46 28.05%
69  โรงเรียนบ้านดอนกลาง 115
8 6.96
12 10.43
11 9.57
1 0.87
0 0.00
83 72.17
32 27.83%
70  โรงเรียนบ้านโนนขาม 216
22 10.19
14 6.48
12 5.56
11 5.09
0 0.00
157 72.69
59 27.31%
71  โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 308
38 12.34
4 1.30
38 12.34
3 0.97
1 0.32
224 72.73
84 27.27%
72  โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ 278
42 15.11
15 5.40
14 5.04
3 1.08
1 0.36
203 73.02
75 26.98%
73  โรงเรียนบ้านหนองโด 89
14 15.73
3 3.37
5 5.62
0 0.00
2 2.25
65 73.03
24 26.97%
74  โรงเรียนบ้านค้อ 147
10 6.80
7 4.76
11 7.48
11 7.48
0 0.00
108 73.47
39 26.53%
75  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(บุณฑริก) 335
12 3.58
5 1.49
45 13.43
16 4.78
10 2.99
247 73.73
88 26.27%
76  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 165
38 23.03
2 1.21
3 1.82
0 0.00
0 0.00
122 73.94
43 26.06%
77  โรงเรียนบ้านกุดประทาย 85
11 12.94
6 7.06
2 2.35
2 2.35
1 1.18
63 74.12
22 25.88%
78  โรงเรียนบ้านโคกเทียม 78
6 7.69
7 8.97
6 7.69
1 1.28
0 0.00
58 74.36
20 25.64%
79  โรงเรียนบ้านหม้อทอง 51
7 13.73
1 1.96
3 5.88
2 3.92
0 0.00
38 74.51
13 25.49%
80  โรงเรียนบ้านแก้ง 305
20 6.56
22 7.21
24 7.87
10 3.28
1 0.33
228 74.75
77 25.25%
81  โรงเรียนบ้านหนองแสงเจริญพัฒนา 151
13 8.61
15 9.93
9 5.96
0 0.00
0 0.00
114 75.50
37 24.50%
82  โรงเรียนบ้านป่าโมง 152
13 8.55
6 3.95
17 11.18
1 0.66
0 0.00
115 75.66
37 24.34%
83  โรงเรียนบ้านโชคชัย 50
1 2.00
2 4.00
8 16.00
1 2.00
0 0.00
38 76.00
12 24.00%
84  โรงเรียนบ้านหนองบัวอารี 55
9 16.36
1 1.82
3 5.45
0 0.00
0 0.00
42 76.36
13 23.64%
85  โรงเรียนบ้านขอนแป้น 132
8 6.06
18 13.64
5 3.79
0 0.00
0 0.00
101 76.52
31 23.48%
86  โรงเรียนบ้านม่วงนาดี 318
13 4.09
0 0.00
24 7.55
13 4.09
24 7.55
244 76.73
74 23.27%
87  โรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์) 783
67 8.56
46 5.87
51 6.51
14 1.79
4 0.51
601 76.76
182 23.24%
88  โรงเรียนบ้านป่าเตี้ย 82
4 4.88
7 8.54
4 4.88
3 3.66
1 1.22
63 76.83
19 23.17%
89  โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 880
61 6.93
40 4.55
97 11.02
5 0.57
0 0.00
677 76.93
203 23.07%
90  โรงเรียนบ้านสร้างหอม 200
25 12.50
9 4.50
10 5.00
2 1.00
0 0.00
154 77.00
46 23.00%
91  โรงเรียนบ้านห้วยปอ 122
10 8.20
8 6.56
5 4.10
0 0.00
5 4.10
94 77.05
28 22.95%
92  โรงเรียนบ้านยางกลาง 83
4 4.82
6 7.23
8 9.64
1 1.20
0 0.00
64 77.11
19 22.89%
93  โรงเรียนบ้านนาประดู่ 35
0 0.00
4 11.43
4 11.43
0 0.00
0 0.00
27 77.14
8 22.86%
94  โรงเรียนบ้านโนนยาง 228
18 7.89
11 4.82
19 8.33
4 1.75
0 0.00
176 77.19
52 22.81%
95  โรงเรียนบ้านโนนแคน 180
15 8.33
13 7.22
11 6.11
2 1.11
0 0.00
139 77.22
41 22.78%
96  โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง 182
9 4.95
12 6.59
10 5.49
6 3.30
4 2.20
141 77.47
41 22.53%
97  โรงเรียนบ้านคอแลน 169
8 4.73
10 5.92
8 4.73
4 2.37
8 4.73
131 77.51
38 22.49%
98  โรงเรียนบ้านป่าก้าว 143
6 4.20
9 6.29
7 4.90
7 4.90
3 2.10
111 77.62
32 22.38%
99  โรงเรียนบ้านหนองสำราญ 27
5 18.52
0 0.00
1 3.70
0 0.00
0 0.00
21 77.78
6 22.22%
100  โรงเรียนบ้านแมด 117
8 6.84
0 0.00
13 11.11
0 0.00
5 4.27
91 77.78
26 22.22%
101  โรงเรียนพิชัยศึกษา 90
11 12.22
0 0.00
7 7.78
2 2.22
0 0.00
70 77.78
20 22.22%
102  โรงเรียนบ้านโนน 95
7 7.37
4 4.21
10 10.53
0 0.00
0 0.00
74 77.89
21 22.11%
103  โรงเรียนบ้านหนองหัวลิงหนองขอน 109
7 6.42
12 11.01
3 2.75
2 1.83
0 0.00
85 77.98
24 22.02%
104  โรงเรียนบ้านหัวแข้ 123
19 15.45
5 4.07
3 2.44
0 0.00
0 0.00
96 78.05
27 21.95%
105  โรงเรียนรัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา 128
5 3.91
5 3.91
18 14.06
0 0.00
0 0.00
100 78.13
28 21.88%
106  โรงเรียนบ้านคำครั่ง 124
7 5.65
7 5.65
5 4.03
6 4.84
2 1.61
97 78.23
27 21.77%
107  โรงเรียนบ้านหนองดุม 147
7 4.76
5 3.40
12 8.16
8 5.44
0 0.00
115 78.23
32 21.77%
108  โรงเรียนบ้านกระเบื้อง 46
0 0.00
0 0.00
8 17.39
2 4.35
0 0.00
36 78.26
10 21.74%
109  โรงเรียนบ้านหนองยู 28
1 3.57
3 10.71
1 3.57
1 3.57
0 0.00
22 78.57
6 21.43%
110  โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ 47
2 4.26
0 0.00
8 17.02
0 0.00
0 0.00
37 78.72
10 21.28%
111  โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 245
6 2.45
5 2.04
25 10.20
11 4.49
5 2.04
193 78.78
52 21.22%
112  โรงเรียนเมืองเดช 139
6 4.32
4 2.88
14 10.07
2 1.44
3 2.16
110 79.14
29 20.86%
113  โรงเรียนบ้านหนองแสง 2019
88 4.36
60 2.97
100 4.95
148 7.33
25 1.24
1598 79.15
421 20.85%
114  โรงเรียนอนุบาลน้ำขุ่น 327
26 7.95
15 4.59
26 7.95
1 0.31
0 0.00
259 79.20
68 20.80%
115  โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย 145
7 4.83
6 4.14
6 4.14
3 2.07
8 5.52
115 79.31
30 20.69%
116  โรงเรียนบ้านเสาเล้า 175
10 5.71
6 3.43
15 8.57
5 2.86
0 0.00
139 79.43
36 20.57%
117  โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง) 265
30 11.32
10 3.77
11 4.15
3 1.13
0 0.00
211 79.62
54 20.38%
118  โรงเรียนบ้านหนองสนม 275
10 3.64
3 1.09
26 9.45
17 6.18
0 0.00
219 79.64
56 20.36%
119  โรงเรียนบ้านโนนหลี่ 59
2 3.39
3 5.08
7 11.86
0 0.00
0 0.00
47 79.66
12 20.34%
120  โรงเรียนประชาสามัคคี 84
6 7.14
4 4.76
4 4.76
2 2.38
1 1.19
67 79.76
17 20.24%
121  โรงเรียนตชด.บ้านเกษตรสมบูรณ์ 119
10 8.40
4 3.36
8 6.72
2 1.68
0 0.00
95 79.83
24 20.17%
122  โรงเรียนบ้านสมพรรัตน์ 118
6 5.08
5 4.24
12 10.17
0 0.00
0 0.00
95 80.51
23 19.49%
123  โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด) 154
8 5.19
6 3.90
14 9.09
1 0.65
1 0.65
124 80.52
30 19.48%
124  โรงเรียนบ้านกุดเรือ 129
5 3.88
4 3.10
7 5.43
3 2.33
6 4.65
104 80.62
25 19.38%
125  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรี 223
23 10.31
0 0.00
19 8.52
0 0.00
1 0.45
180 80.72
43 19.28%
126  โรงเรียนบ้านแสนถาวร 42
1 2.38
0 0.00
2 4.76
4 9.52
1 2.38
34 80.95
8 19.05%
127  โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 142
14 9.86
10 7.04
2 1.41
1 0.70
0 0.00
115 80.99
27 19.01%
128  โรงเรียนบ้านนาส่วง 180
13 7.22
5 2.78
16 8.89
0 0.00
0 0.00
146 81.11
34 18.89%
129  โรงเรียนบ้านโนนบก 106
3 2.83
5 4.72
4 3.77
8 7.55
0 0.00
86 81.13
20 18.87%
130  โรงเรียนบ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์) 159
18 11.32
7 4.40
4 2.52
1 0.63
0 0.00
129 81.13
30 18.87%
131  โรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว 80
5 6.25
6 7.50
3 3.75
1 1.25
0 0.00
65 81.25
15 18.75%
132  โรงเรียนบ้านโนนรังหนองบัวดง 32
6 18.75
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 81.25
6 18.75%
133  โรงเรียนบ้านโพนทอง 75
7 9.33
6 8.00
0 0.00
0 0.00
1 1.33
61 81.33
14 18.67%
134  โรงเรียนบ้านนาเลิง 43
4 9.30
0 0.00
4 9.30
0 0.00
0 0.00
35 81.40
8 18.60%
135  โรงเรียนบ้านประหูต 129
8 6.20
1 0.78
8 6.20
5 3.88
2 1.55
105 81.40
24 18.60%
136  โรงเรียนบ้านนาสามัคคี 215
8 3.72
7 3.26
20 9.30
4 1.86
0 0.00
176 81.86
39 18.14%
137  โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน 232
14 6.03
13 5.60
14 6.03
0 0.00
1 0.43
190 81.90
42 18.10%
138  โรงเรียนบ้านดอนโมกข์ 100
3 3.00
11 11.00
3 3.00
1 1.00
0 0.00
82 82.00
18 18.00%
139  โรงเรียนบ้านบัวงาม 400
19 4.75
8 2.00
45 11.25
0 0.00
0 0.00
328 82.00
72 18.00%
140  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 135
5 3.70
4 2.96
13 9.63
2 1.48
0 0.00
111 82.22
24 17.78%
141  โรงเรียนบ้านกลาง 287
15 5.23
24 8.36
10 3.48
2 0.70
0 0.00
236 82.23
51 17.77%
142  โรงเรียนบ้านทับไฮ 79
7 8.86
0 0.00
5 6.33
1 1.27
1 1.27
65 82.28
14 17.72%
143  โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง 192
11 5.73
6 3.13
14 7.29
3 1.56
0 0.00
158 82.29
34 17.71%
144  โรงเรียนบ้านดอนชัยชนะ 51
4 7.84
3 5.88
2 3.92
0 0.00
0 0.00
42 82.35
9 17.65%
145  โรงเรียนบ้านฝั่งเพ 155
16 10.32
6 3.87
5 3.23
0 0.00
0 0.00
128 82.58
27 17.42%
146  โรงเรียนบ้านนาเจริญ 299
24 8.03
16 5.35
7 2.34
4 1.34
1 0.33
247 82.61
52 17.39%
147  โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 144
13 9.03
1 0.69
11 7.64
0 0.00
0 0.00
119 82.64
25 17.36%
148  โรงเรียนบ้านโนนว่าน 104
14 13.46
3 2.88
0 0.00
0 0.00
1 0.96
86 82.69
18 17.31%
149  โรงเรียนบ้านคำบอน 151
7 4.64
7 4.64
12 7.95
0 0.00
0 0.00
125 82.78
26 17.22%
150  โรงเรียนบ้านม่วงโนนกระแต 100
0 0.00
4 4.00
11 11.00
2 2.00
0 0.00
83 83.00
17 17.00%
151  โรงเรียนบ้านหนองคู(เดชอุดม) 65
1 1.54
0 0.00
9 13.85
0 0.00
1 1.54
54 83.08
11 16.92%
152  โรงเรียนบ้านไฮตาก 215
9 4.19
12 5.58
13 6.05
1 0.47
1 0.47
179 83.26
36 16.74%
153  โรงเรียนบ้านคำกลางวังม่วง 92
1 1.09
4 4.35
9 9.78
1 1.09
0 0.00
77 83.70
15 16.30%
154  โรงเรียนบ้านบุ่งคำ 99
2 2.02
3 3.03
11 11.11
0 0.00
0 0.00
83 83.84
16 16.16%
155  โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ 56
6 10.71
2 3.57
1 1.79
0 0.00
0 0.00
47 83.93
9 16.07%
156  โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย 289
14 4.84
9 3.11
7 2.42
7 2.42
9 3.11
243 84.08
46 15.92%
157  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 51
3 5.88
2 3.92
2 3.92
0 0.00
1 1.96
43 84.31
8 15.69%
158  โรงเรียนบ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้า 64
0 0.00
5 7.81
5 7.81
0 0.00
0 0.00
54 84.38
10 15.63%
159  โรงเรียนบ้านหนองบัว(บุณฑริก) 64
4 6.25
2 3.13
3 4.69
1 1.56
0 0.00
54 84.38
10 15.63%
160  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 143
6 4.20
4 2.80
12 8.39
0 0.00
0 0.00
121 84.62
22 15.38%
161  โรงเรียนบ้านยางใหญ่ 144
8 5.56
7 4.86
7 4.86
0 0.00
0 0.00
122 84.72
22 15.28%
162  โรงเรียนบ้านห่องคำ 72
4 5.56
3 4.17
1 1.39
3 4.17
0 0.00
61 84.72
11 15.28%
163  โรงเรียนบ้านหนองแปน 131
6 4.58
6 4.58
6 4.58
2 1.53
0 0.00
111 84.73
20 15.27%
164  โรงเรียนบ้านนาแก 105
5 4.76
0 0.00
11 10.48
0 0.00
0 0.00
89 84.76
16 15.24%
165  โรงเรียนบ้านโนนสวาง(น้ำยืน) 53
3 5.66
0 0.00
5 9.43
0 0.00
0 0.00
45 84.91
8 15.09%
166  โรงเรียนบ้านโนนสนาม 20
2 10.00
0 0.00
0 0.00
1 5.00
0 0.00
17 85.00
3 15.00%
167  โรงเรียนบ้านหนองแต้ 132
11 8.33
4 3.03
4 3.03
0 0.00
0 0.00
113 85.61
19 14.39%
168  โรงเรียนบ้านคำอุดม 237
14 5.91
6 2.53
3 1.27
10 4.22
1 0.42
203 85.65
34 14.35%
169  โรงเรียนบ้านกวางดีด 70
1 1.43
2 2.86
2 2.86
2 2.86
3 4.29
60 85.71
10 14.29%
170  โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา 285
14 4.91
9 3.16
1 0.35
8 2.81
8 2.81
245 85.96
40 14.04%
171  โรงเรียนอนุบาลบุณฑริก 326
16 4.91
2 0.61
26 7.98
1 0.31
0 0.00
281 86.20
45 13.80%
172  โรงเรียนบ้านหมากแหน่ง 138
13 9.42
1 0.72
4 2.90
1 0.72
0 0.00
119 86.23
19 13.77%
173  โรงเรียนบ้านยาง 168
4 2.38
5 2.98
13 7.74
1 0.60
0 0.00
145 86.31
23 13.69%
174  โรงเรียนบ้านนานวล 81
2 2.47
1 1.23
4 4.94
0 0.00
4 4.94
70 86.42
11 13.58%
175  โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น 74
2 2.70
1 1.35
7 9.46
0 0.00
0 0.00
64 86.49
10 13.51%
176  โรงเรียนบ้านซำหวาย 178
4 2.25
2 1.12
11 6.18
7 3.93
0 0.00
154 86.52
24 13.48%
177  โรงเรียนบ้านโนนแฝก 45
3 6.67
0 0.00
3 6.67
0 0.00
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
178  โรงเรียนบ้านดงกระชู 92
2 2.17
0 0.00
10 10.87
0 0.00
0 0.00
80 86.96
12 13.04%
179  โรงเรียนบ้านท่าก่อ 215
17 7.91
2 0.93
7 3.26
2 0.93
0 0.00
187 86.98
28 13.02%
180  โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา 100
4 4.00
4 4.00
2 2.00
3 3.00
0 0.00
87 87.00
13 13.00%
181  โรงเรียนบ้านหนองบัว(เดชอุดม) 31
1 3.23
1 3.23
2 6.45
0 0.00
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
182  โรงเรียนบ้านนาอุดม 94
7 7.45
0 0.00
5 5.32
0 0.00
0 0.00
82 87.23
12 12.77%
183  โรงเรียนบ้านม่วง 55
3 5.45
2 3.64
2 3.64
0 0.00
0 0.00
48 87.27
7 12.73%
184  โรงเรียนบ้านโสกแสง 150
4 2.67
0 0.00
14 9.33
1 0.67
0 0.00
131 87.33
19 12.67%
185  โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 174
15 8.62
1 0.57
6 3.45
0 0.00
0 0.00
152 87.36
22 12.64%
186  โรงเรียนบ้านคำสำราญ 103
7 6.80
1 0.97
5 4.85
0 0.00
0 0.00
90 87.38
13 12.62%
187  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(เดชอุดม) 119
3 2.52
6 5.04
6 5.04
0 0.00
0 0.00
104 87.39
15 12.61%
188  โรงเรียนบ้านแก้งสว่าง 48
2 4.17
2 4.17
2 4.17
0 0.00
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
189  โรงเรียนบ้านโพนแอวขัน 56
0 0.00
0 0.00
4 7.14
3 5.36
0 0.00
49 87.50
7 12.50%
190  โรงเรียนบ้านห้วยข่า 145
2 1.38
10 6.90
5 3.45
1 0.69
0 0.00
127 87.59
18 12.41%
191  โรงเรียนบ้านโคกชำแระ 381
8 2.10
20 5.25
12 3.15
7 1.84
0 0.00
334 87.66
47 12.34%
192  โรงเรียนบ้านจันลา 122
1 0.82
9 7.38
5 4.10
0 0.00
0 0.00
107 87.70
15 12.30%
193  โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง 98
5 5.10
1 1.02
4 4.08
2 2.04
0 0.00
86 87.76
12 12.24%
194  โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ 124
3 2.42
3 2.42
8 6.45
1 0.81
0 0.00
109 87.90
15 12.10%
195  โรงเรียนบ้านป่าไร่ 25
2 8.00
0 0.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
22 88.00
3 12.00%
196  โรงเรียนบ้านแก้งขอ 25
1 4.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
22 88.00
3 12.00%
197  โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 77
4 5.19
0 0.00
5 6.49
0 0.00
0 0.00
68 88.31
9 11.69%
198  โรงเรียนบ้านหนองแปก 224
3 1.34
0 0.00
12 5.36
11 4.91
0 0.00
198 88.39
26 11.61%
199  โรงเรียนบ้านโนนจานหนองสีขา 35
1 2.86
0 0.00
3 8.57
0 0.00
0 0.00
31 88.57
4 11.43%
200  โรงเรียนบ้านแก้งยาง 53
1 1.89
4 7.55
0 0.00
0 0.00
1 1.89
47 88.68
6 11.32%
201  โรงเรียนบ้านแข้ด่อน 125
1 0.80
3 2.40
9 7.20
1 0.80
0 0.00
111 88.80
14 11.20%
202  โรงเรียนบ้านห่องปอ 45
2 4.44
0 0.00
3 6.67
0 0.00
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
203  โรงเรียนบ้านบัวเจริญ 109
2 1.83
2 1.83
3 2.75
3 2.75
2 1.83
97 88.99
12 11.01%
204  โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี 64
1 1.56
1 1.56
5 7.81
0 0.00
0 0.00
57 89.06
7 10.94%
205  โรงเรียนบ้านโคกน้อย 265
5 1.89
7 2.64
8 3.02
5 1.89
4 1.51
236 89.06
29 10.94%
206  โรงเรียนบ้านหนองคู(น้ำยืน) 68
2 2.94
1 1.47
3 4.41
1 1.47
0 0.00
61 89.71
7 10.29%
207  โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 121
5 4.13
0 0.00
5 4.13
2 1.65
0 0.00
109 90.08
12 9.92%
208  โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย 187
9 4.81
0 0.00
9 4.81
0 0.00
0 0.00
169 90.37
18 9.63%
209  โรงเรียนบ้านหนองเทา 105
3 2.86
0 0.00
4 3.81
2 1.90
1 0.95
95 90.48
10 9.52%
210  โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 74
0 0.00
2 2.70
2 2.70
1 1.35
2 2.70
67 90.54
7 9.46%
211  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(เดชอุดม) 53
0 0.00
2 3.77
1 1.89
2 3.77
0 0.00
48 90.57
5 9.43%
212  โรงเรียนบ้านโนนคูณแสนสุข 55
2 3.64
0 0.00
3 5.45
0 0.00
0 0.00
50 90.91
5 9.09%
213  โรงเรียนบ้านคำบาก 211
2 0.95
9 4.27
8 3.79
0 0.00
0 0.00
192 91.00
19 9.00%
214  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 278
11 3.96
2 0.72
12 4.32
0 0.00
0 0.00
253 91.01
25 8.99%
215  โรงเรียนบ้านโนนจิก(บุณฑริก) 67
0 0.00
5 7.46
1 1.49
0 0.00
0 0.00
61 91.04
6 8.96%
216  โรงเรียนบ้านแสนสุข 179
4 2.23
1 0.56
7 3.91
3 1.68
0 0.00
164 91.62
15 8.38%
217  โรงเรียนบ้านโนนแก้ง 61
2 3.28
0 0.00
3 4.92
0 0.00
0 0.00
56 91.80
5 8.20%
218  โรงเรียนบ้านป่าสน 101
6 5.94
0 0.00
0 0.00
1 0.99
1 0.99
93 92.08
8 7.92%
219  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(บุณฑริก) 139
6 4.32
0 0.00
5 3.60
0 0.00
0 0.00
128 92.09
11 7.91%
220  โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง 183
4 2.19
5 2.73
5 2.73
0 0.00
0 0.00
169 92.35
14 7.65%
221  โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ 53
1 1.89
0 0.00
3 5.66
0 0.00
0 0.00
49 92.45
4 7.55%
222  โรงเรียนบ้านโนนค้อ(บุณฑริก) 188
3 1.60
5 2.66
6 3.19
0 0.00
0 0.00
174 92.55
14 7.45%
223  โรงเรียนบ้านแก้งขี้เหล็ก 136
7 5.15
0 0.00
3 2.21
0 0.00
0 0.00
126 92.65
10 7.35%
224  โรงเรียนบ้านโนนสูง 109
3 2.75
0 0.00
5 4.59
0 0.00
0 0.00
101 92.66
8 7.34%
225  โรงเรียนบ้านโนนสวาง(เดชอุดม) 42
2 4.76
0 0.00
1 2.38
0 0.00
0 0.00
39 92.86
3 7.14%
226  โรงเรียนบ้านนากระแซง 272
5 1.84
3 1.10
3 1.10
4 1.47
3 1.10
254 93.38
18 6.62%
227  โรงเรียนบ้านป่าพอก 47
0 0.00
0 0.00
3 6.38
0 0.00
0 0.00
44 93.62
3 6.38%
228  โรงเรียนบ้านโนนหมากเดือย 80
2 2.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 3.75
75 93.75
5 6.25%
229  โรงเรียนบ้านดวน 98
0 0.00
0 0.00
5 5.10
1 1.02
0 0.00
92 93.88
6 6.12%
230  โรงเรียนบ้านวารีอุดม 17
1 5.88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 94.12
1 5.88%
231  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 68
2 2.94
1 1.47
1 1.47
0 0.00
0 0.00
64 94.12
4 5.88%
232  โรงเรียนอุดมสามัคคี 88
0 0.00
0 0.00
5 5.68
0 0.00
0 0.00
83 94.32
5 5.68%
233  โรงเรียนบ้านโนนค้อ(เดชอุดม) 195
1 0.51
1 0.51
6 3.08
1 0.51
2 1.03
184 94.36
11 5.64%
234  โรงเรียนบ้านตาเกาตาโกย 162
3 1.85
3 1.85
1 0.62
2 1.23
0 0.00
153 94.44
9 5.56%
235  โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ 90
2 2.22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 3.33
85 94.44
5 5.56%
236  โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า 170
0 0.00
1 0.59
8 4.71
0 0.00
0 0.00
161 94.71
9 5.29%
237  โรงเรียนบ้านนาห่อม 95
1 1.05
0 0.00
4 4.21
0 0.00
0 0.00
90 94.74
5 5.26%
238  โรงเรียนบ้านหลักป้ายประชานุเคราะห์ 76
0 0.00
2 2.63
2 2.63
0 0.00
0 0.00
72 94.74
4 5.26%
239  โรงเรียนบ้านอุดมสุข 59
1 1.69
0 0.00
2 3.39
0 0.00
0 0.00
56 94.92
3 5.08%
240  โรงเรียนบ้านสองคอน 64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 4.69
0 0.00
61 95.31
3 4.69%
241  โรงเรียนบ้านโนนจิก(เดชอุดม) 123
0 0.00
0 0.00
4 3.25
0 0.00
1 0.81
118 95.93
5 4.07%
242  โรงเรียนบ้านดอนโจด 75
2 2.67
0 0.00
1 1.33
0 0.00
0 0.00
72 96.00
3 4.00%
243  โรงเรียนบ้านคำกลาง 101
2 1.98
0 0.00
2 1.98
0 0.00
0 0.00
97 96.04
4 3.96%
244  โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์ 81
0 0.00
0 0.00
3 3.70
0 0.00
0 0.00
78 96.30
3 3.70%
245  โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี 79
0 0.00
0 0.00
2 2.53
0 0.00
0 0.00
77 97.47
2 2.53%
246  โรงเรียนบ้านสมสะอาด 146
0 0.00
0 0.00
3 2.05
0 0.00
0 0.00
143 97.95
3 2.05%
247  โรงเรียนบ้านดอนยาว 115
0 0.00
0 0.00
2 1.74
0 0.00
0 0.00
113 98.26
2 1.74%
248  โรงเรียนบ้านคำม่วง 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 100.00
0 0.00%
249  โรงเรียนบ้านคำนาแซง 77
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
77 100.00
0 0.00%
250  โรงเรียนบ้านดอนม่วย 13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 100.00
0 0.00%
251  โรงเรียนบ้านป่าตาว 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00
0 0.00%
252  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 186
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
186 100.00
0 0.00%
253  โรงเรียนบ้านโนนน้อย 80
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
80 100.00
0 0.00%
254  โรงเรียนผอบ ณ นคร 2 132
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
132 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  37,872 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,847 7.52
เตี้ย  1,803 4.76
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,399 6.33
ผอมและเตี้ย  1,154 3.05
อ้วนและเตี้ย  584 1.54
ไม่มีภาวะโภชนาการ  29,085 76.80
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,787 คน


23.20%


Powered By www.thaieducation.net