ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุบลราชธานี เขต 5
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 254 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 254 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านบัวทอง 35
0 0.00
0 0.00
31 88.57
4 11.43
0 0.00
0 0.00
35 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง 19
7 36.84
3 15.79
5 26.32
2 10.53
2 10.53
0 0.00
19 100.00%
3  โรงเรียนบ้านหนองยู 28
2 7.14
1 3.57
0 0.00
0 0.00
25 89.29
0 0.00
28 100.00%
4  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(เดชอุดม) 119
47 39.50
20 16.81
30 25.21
15 12.61
7 5.88
0 0.00
119 100.00%
5  โรงเรียนผอบ ณ นคร 2 132
14 10.61
41 31.06
31 23.48
9 6.82
18 13.64
19 14.39
113 85.61%
6  โรงเรียนบ้านหนองทัพ 148
33 22.30
21 14.19
22 14.86
15 10.14
7 4.73
50 33.78
98 66.22%
7  โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม 171
11 6.43
25 14.62
6 3.51
36 21.05
31 18.13
62 36.26
109 63.74%
8  โรงเรียนบ้านอิสานเศรษฐกิจ 44
8 18.18
6 13.64
6 13.64
5 11.36
3 6.82
16 36.36
28 63.64%
9  โรงเรียนดำรงสินสงเคราะห์ 30
8 26.67
6 20.00
3 10.00
2 6.67
0 0.00
11 36.67
19 63.33%
10  โรงเรียนตชด.บ้านค้อ 146
12 8.22
15 10.27
11 7.53
27 18.49
26 17.81
55 37.67
91 62.33%
11  โรงเรียนบ้านม่วงนาดี 314
18 5.73
31 9.87
36 11.46
46 14.65
61 19.43
122 38.85
192 61.15%
12  โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน 99
10 10.10
6 6.06
13 13.13
15 15.15
16 16.16
39 39.39
60 60.61%
13  โรงเรียนเวตวันวิทยา 218
21 9.63
18 8.26
27 12.39
39 17.89
27 12.39
86 39.45
132 60.55%
14  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 234
43 18.38
48 20.51
24 10.26
18 7.69
7 2.99
94 40.17
140 59.83%
15  โรงเรียนบ้านซำงู 112
16 14.29
8 7.14
8 7.14
18 16.07
14 12.50
48 42.86
64 57.14%
16  โรงเรียนอนุบาลน้ำขุ่น 327
75 22.94
62 18.96
12 3.67
35 10.70
0 0.00
143 43.73
184 56.27%
17  โรงเรียนบ้านเตย 171
27 15.79
22 12.87
5 2.92
14 8.19
22 12.87
81 47.37
90 52.63%
18  โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 245
19 7.76
18 7.35
45 18.37
7 2.86
38 15.51
118 48.16
127 51.84%
19  โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง 318
57 17.92
44 13.84
38 11.95
25 7.86
0 0.00
154 48.43
164 51.57%
20  โรงเรียนบ้านหนองกบ 128
22 17.19
14 10.94
18 14.06
8 6.25
4 3.13
62 48.44
66 51.56%
21  โรงเรียนบ้านป่าแขมหนองเรือ 150
29 19.33
27 18.00
3 2.00
17 11.33
0 0.00
74 49.33
76 50.67%
22  โรงเรียนบ้านบก 106
8 7.55
14 13.21
3 2.83
14 13.21
14 13.21
53 50.00
53 50.00%
23  โรงเรียนบ้านโสกแสง 148
21 14.19
15 10.14
20 13.51
10 6.76
7 4.73
75 50.68
73 49.32%
24  โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 880
61 6.93
45 5.11
124 14.09
100 11.36
104 11.82
446 50.68
434 49.32%
25  โรงเรียนบ้านห้วยเสลา 60
13 21.67
0 0.00
14 23.33
2 3.33
0 0.00
31 51.67
29 48.33%
26  โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ 348
20 5.75
31 8.91
17 4.89
51 14.66
48 13.79
181 52.01
167 47.99%
27  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(บุณฑริก) 335
16 4.78
23 6.87
28 8.36
16 4.78
73 21.79
179 53.43
156 46.57%
28  โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว 388
36 9.28
72 18.56
19 4.90
36 9.28
15 3.87
210 54.12
178 45.88%
29  โรงเรียนบ้านโซง 325
45 13.85
23 7.08
18 5.54
44 13.54
19 5.85
176 54.15
149 45.85%
30  โรงเรียนบ้านหนองแสง 2019
66 3.27
121 5.99
163 8.07
188 9.31
382 18.92
1099 54.43
920 45.57%
31  โรงเรียนบ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้า 66
9 13.64
9 13.64
12 18.18
0 0.00
0 0.00
36 54.55
30 45.45%
32  โรงเรียนบ้านห่องเตย 44
8 18.18
10 22.73
2 4.55
0 0.00
0 0.00
24 54.55
20 45.45%
33  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(นาจะหลวย) 81
9 11.11
8 9.88
6 7.41
6 7.41
7 8.64
45 55.56
36 44.44%
34  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(น้ำขุ่น) 61
11 18.03
5 8.20
7 11.48
4 6.56
0 0.00
34 55.74
27 44.26%
35  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโนโนนจันทร์ 207
26 12.56
19 9.18
35 16.91
11 5.31
0 0.00
116 56.04
91 43.96%
36  โรงเรียนบ้านหาดทรายคูณ 291
19 6.53
16 5.50
19 6.53
35 12.03
35 12.03
167 57.39
124 42.61%
37  โรงเรียนบ้านโนนสว่างวังเสือ 110
14 12.73
12 10.91
16 14.55
4 3.64
0 0.00
64 58.18
46 41.82%
38  โรงเรียนบ้านโนนกาหลงน้อย 91
8 8.79
8 8.79
9 9.89
8 8.79
5 5.49
53 58.24
38 41.76%
39  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 214
35 16.36
28 13.08
22 10.28
3 1.40
1 0.47
125 58.41
89 41.59%
40  โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 77
19 24.68
6 7.79
4 5.19
3 3.90
0 0.00
45 58.44
32 41.56%
41  โรงเรียนบ้านแขมเจริญ 271
27 9.96
16 5.90
34 12.55
11 4.06
23 8.49
160 59.04
111 40.96%
42  โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ 220
24 10.91
29 13.18
6 2.73
12 5.45
19 8.64
130 59.09
90 40.91%
43  โรงเรียนบ้านตายอย 194
4 2.06
20 10.31
22 11.34
30 15.46
3 1.55
115 59.28
79 40.72%
44  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 143
28 19.58
9 6.29
21 14.69
0 0.00
0 0.00
85 59.44
58 40.56%
45  โรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว 162
38 23.46
18 11.11
7 4.32
2 1.23
0 0.00
97 59.88
65 40.12%
46  โรงเรียนบ้านอุดมชาติ 55
8 14.55
4 7.27
3 5.45
4 7.27
3 5.45
33 60.00
22 40.00%
47  โรงเรียนบ้านโนนน้อย 80
13 16.25
6 7.50
6 7.50
7 8.75
0 0.00
48 60.00
32 40.00%
48  โรงเรียนบ้านป่าก้าว 143
13 9.09
15 10.49
14 9.79
8 5.59
6 4.20
87 60.84
56 39.16%
49  โรงเรียนบ้านหมากมาย 105
8 7.62
3 2.86
11 10.48
11 10.48
8 7.62
64 60.95
41 39.05%
50  โรงเรียนบ้านนาเจริญ 299
31 10.37
29 9.70
39 13.04
11 3.68
5 1.67
184 61.54
115 38.46%
51  โรงเรียนน้ำยืน 619
92 14.86
57 9.21
41 6.62
46 7.43
0 0.00
383 61.87
236 38.13%
52  โรงเรียนบ้านเก่าขาม 211
27 12.80
25 11.85
16 7.58
12 5.69
0 0.00
131 62.09
80 37.91%
53  โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย 144
10 6.94
18 12.50
12 8.33
6 4.17
8 5.56
90 62.50
54 37.50%
54  โรงเรียนบ้านหมากแหน่ง 139
22 15.83
7 5.04
17 12.23
6 4.32
0 0.00
87 62.59
52 37.41%
55  โรงเรียนบ้านโพนดวน 229
34 14.85
35 15.28
16 6.99
0 0.00
0 0.00
144 62.88
85 37.12%
56  โรงเรียนบ้านตาโอง 130
8 6.15
4 3.08
10 7.69
12 9.23
14 10.77
82 63.08
48 36.92%
57  โรงเรียนบ้านโนนสวาง(เดชอุดม) 41
5 12.20
3 7.32
2 4.88
2 4.88
3 7.32
26 63.41
15 36.59%
58  โรงเรียนบ้านหนองถาวร 47
12 25.53
0 0.00
5 10.64
0 0.00
0 0.00
30 63.83
17 36.17%
59  โรงเรียนบ้านตาโม 153
15 9.80
11 7.19
19 12.42
4 2.61
5 3.27
99 64.71
54 35.29%
60  โรงเรียนบ้านเก่ากลาง 77
3 3.90
13 16.88
11 14.29
0 0.00
0 0.00
50 64.94
27 35.06%
61  โรงเรียนบ้านโนนสนาม 20
4 20.00
0 0.00
0 0.00
3 15.00
0 0.00
13 65.00
7 35.00%
62  โรงเรียนบ้านโนนเลียงกรุงเจริญ 178
33 18.54
11 6.18
6 3.37
6 3.37
6 3.37
116 65.17
62 34.83%
63  โรงเรียนบ้านดงเมย 141
9 6.38
20 14.18
5 3.55
10 7.09
5 3.55
92 65.25
49 34.75%
64  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ 98
23 23.47
2 2.04
1 1.02
8 8.16
0 0.00
64 65.31
34 34.69%
65  โรงเรียนบ้านนาแคน 125
14 11.20
12 9.60
17 13.60
0 0.00
0 0.00
82 65.60
43 34.40%
66  โรงเรียนบ้านหนองโด 89
9 10.11
3 3.37
9 10.11
8 8.99
1 1.12
59 66.29
30 33.71%
67  โรงเรียนตชด.บ้านเกษตรสมบูรณ์ 119
25 21.01
4 3.36
11 9.24
0 0.00
0 0.00
79 66.39
40 33.61%
68  โรงเรียนบ้านสมพรรัตน์ 118
10 8.47
8 6.78
19 16.10
0 0.00
2 1.69
79 66.95
39 33.05%
69  โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น 115
7 6.09
8 6.96
8 6.96
7 6.09
8 6.96
77 66.96
38 33.04%
70  โรงเรียนหนองโพดวิทยา 224
30 13.39
18 8.04
19 8.48
7 3.13
0 0.00
150 66.96
74 33.04%
71  โรงเรียนบ้านแก้งโตน 164
33 20.12
10 6.10
6 3.66
5 3.05
0 0.00
110 67.07
54 32.93%
72  โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน 122
19 15.57
1 0.82
16 13.11
4 3.28
0 0.00
82 67.21
40 32.79%
73  โรงเรียนบ้านโนนกอย 58
9 15.52
5 8.62
4 6.90
1 1.72
0 0.00
39 67.24
19 32.76%
74  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 494
86 17.41
27 5.47
44 8.91
2 0.40
2 0.40
333 67.41
161 32.59%
75  โรงเรียนบ้านดอนกลาง 115
9 7.83
13 11.30
13 11.30
2 1.74
0 0.00
78 67.83
37 32.17%
76  โรงเรียนบ้านโนนขาม 216
27 12.50
17 7.87
14 6.48
11 5.09
0 0.00
147 68.06
69 31.94%
77  โรงเรียนบ้านตบหู 257
37 14.40
16 6.23
9 3.50
10 3.89
9 3.50
176 68.48
81 31.52%
78  โรงเรียนบ้านเปือย 92
8 8.70
3 3.26
5 5.43
8 8.70
5 5.43
63 68.48
29 31.52%
79  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 165
47 28.48
2 1.21
3 1.82
0 0.00
0 0.00
113 68.48
52 31.52%
80  โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ 184
33 17.93
9 4.89
13 7.07
3 1.63
0 0.00
126 68.48
58 31.52%
81  โรงเรียนบ้านโนนหุ่ง 48
10 20.83
2 4.17
1 2.08
2 4.17
0 0.00
33 68.75
15 31.25%
82  โรงเรียนบ้านโคกเทียม 78
9 11.54
5 6.41
5 6.41
4 5.13
1 1.28
54 69.23
24 30.77%
83  โรงเรียนบ้านหม้อทอง 49
7 14.29
1 2.04
5 10.20
2 4.08
0 0.00
34 69.39
15 30.61%
84  โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย 405
58 14.32
21 5.19
39 9.63
4 0.99
0 0.00
283 69.88
122 30.12%
85  โรงเรียนบ้านไพบูลย์ 40
5 12.50
3 7.50
0 0.00
1 2.50
3 7.50
28 70.00
12 30.00%
86  โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ 288
27 9.38
7 2.43
15 5.21
17 5.90
20 6.94
202 70.14
86 29.86%
87  โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 312
46 14.74
4 1.28
38 12.18
3 0.96
1 0.32
220 70.51
92 29.49%
88  โรงเรียนบ้านหนองแสงเจริญพัฒนา 151
16 10.60
16 10.60
10 6.62
2 1.32
0 0.00
107 70.86
44 29.14%
89  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(บุณฑริก) 141
22 15.60
0 0.00
16 11.35
3 2.13
0 0.00
100 70.92
41 29.08%
90  โรงเรียนโนนสูงโนนโฮมวิทยา 163
10 6.13
20 12.27
14 8.59
1 0.61
2 1.23
116 71.17
47 28.83%
91  โรงเรียนบ้านค้อ 146
14 9.59
12 8.22
5 3.42
6 4.11
5 3.42
104 71.23
42 28.77%
92  โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน 164
11 6.71
7 4.27
8 4.88
6 3.66
15 9.15
117 71.34
47 28.66%
93  โรงเรียนบ้านห่องปอ 42
9 21.43
0 0.00
3 7.14
0 0.00
0 0.00
30 71.43
12 28.57%
94  โรงเรียนบ้านหนองขอน 95
12 12.63
1 1.05
13 13.68
1 1.05
0 0.00
68 71.58
27 28.42%
95  โรงเรียนบ้านขอนแป้น 132
10 7.58
21 15.91
6 4.55
0 0.00
0 0.00
95 71.97
37 28.03%
96  โรงเรียนบ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์) 159
27 16.98
11 6.92
5 3.14
1 0.63
0 0.00
115 72.33
44 27.67%
97  โรงเรียนพิชัยศึกษา 90
13 14.44
0 0.00
9 10.00
2 2.22
0 0.00
66 73.33
24 26.67%
98  โรงเรียนบ้านกุดเรือ 129
7 5.43
6 4.65
9 6.98
6 4.65
6 4.65
95 73.64
34 26.36%
99  โรงเรียนบ้านกุดประทาย 85
11 12.94
6 7.06
2 2.35
2 2.35
1 1.18
63 74.12
22 25.88%
100  โรงเรียนบ้านป่าโมง 151
22 14.57
0 0.00
15 9.93
2 1.32
0 0.00
112 74.17
39 25.83%
101  โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง 181
12 6.63
13 7.18
10 5.52
7 3.87
4 2.21
135 74.59
46 25.41%
102  โรงเรียนบ้านดอนโมกข์ 100
7 7.00
11 11.00
2 2.00
3 3.00
2 2.00
75 75.00
25 25.00%
103  โรงเรียนบ้านป่าเตี้ย 84
10 11.90
3 3.57
4 4.76
3 3.57
1 1.19
63 75.00
21 25.00%
104  โรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว 80
6 7.50
9 11.25
3 3.75
2 2.50
0 0.00
60 75.00
20 25.00%
105  โรงเรียนบ้านหนองหัวลิงหนองขอน 109
8 7.34
13 11.93
3 2.75
3 2.75
0 0.00
82 75.23
27 24.77%
106  โรงเรียนบ้านคำนาแซง 77
5 6.49
6 7.79
8 10.39
0 0.00
0 0.00
58 75.32
19 24.68%
107  โรงเรียนบ้านหนองบัว(บุณฑริก) 66
7 10.61
1 1.52
6 9.09
2 3.03
0 0.00
50 75.76
16 24.24%
108  โรงเรียนบ้านยางกลาง 83
4 4.82
6 7.23
9 10.84
1 1.20
0 0.00
63 75.90
20 24.10%
109  โรงเรียนบ้านโชคชัย 50
1 2.00
2 4.00
8 16.00
1 2.00
0 0.00
38 76.00
12 24.00%
110  โรงเรียนบ้านโพนทอง 75
9 12.00
0 0.00
9 12.00
0 0.00
0 0.00
57 76.00
18 24.00%
111  โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 143
8 5.59
12 8.39
6 4.20
8 5.59
0 0.00
109 76.22
34 23.78%
112  โรงเรียนบ้านโคกน้อย 265
12 4.53
15 5.66
13 4.91
13 4.91
10 3.77
202 76.23
63 23.77%
113  โรงเรียนบ้านโนนยาง 228
21 9.21
12 5.26
17 7.46
4 1.75
0 0.00
174 76.32
54 23.68%
114  โรงเรียนรัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา 127
5 3.94
6 4.72
18 14.17
1 0.79
0 0.00
97 76.38
30 23.62%
115  โรงเรียนบ้านคำอุดม 238
21 8.82
11 4.62
8 3.36
15 6.30
1 0.42
182 76.47
56 23.53%
116  โรงเรียนเจริญศึกษา 103
5 4.85
5 4.85
10 9.71
4 3.88
0 0.00
79 76.70
24 23.30%
117  โรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์) 783
67 8.56
46 5.87
51 6.51
14 1.79
4 0.51
601 76.76
182 23.24%
118  โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา 285
15 5.26
12 4.21
20 7.02
4 1.40
15 5.26
219 76.84
66 23.16%
119  โรงเรียนบ้านสร้างหอม 200
25 12.50
9 4.50
10 5.00
2 1.00
0 0.00
154 77.00
46 23.00%
120  โรงเรียนบ้านหัวแข้ 122
18 14.75
7 5.74
3 2.46
0 0.00
0 0.00
94 77.05
28 22.95%
121  โรงเรียนบ้านนาประดู่ 35
0 0.00
4 11.43
4 11.43
0 0.00
0 0.00
27 77.14
8 22.86%
122  โรงเรียนบ้านโนนแคน 180
14 7.78
13 7.22
11 6.11
3 1.67
0 0.00
139 77.22
41 22.78%
123  โรงเรียนบ้านโนนว่าน 101
16 15.84
5 4.95
1 0.99
0 0.00
1 0.99
78 77.23
23 22.77%
124  โรงเรียนบ้านหนองดุม 146
11 7.53
2 1.37
15 10.27
5 3.42
0 0.00
113 77.40
33 22.60%
125  โรงเรียนบ้านฝั่งเพ 155
19 12.26
9 5.81
7 4.52
0 0.00
0 0.00
120 77.42
35 22.58%
126  โรงเรียนบ้านคอแลน 169
8 4.73
10 5.92
8 4.73
4 2.37
8 4.73
131 77.51
38 22.49%
127  โรงเรียนบ้านหนองแปน 130
5 3.85
3 2.31
9 6.92
12 9.23
0 0.00
101 77.69
29 22.31%
128  โรงเรียนบ้านห้วยปอ 122
6 4.92
7 5.74
12 9.84
2 1.64
0 0.00
95 77.87
27 22.13%
129  โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง 192
14 7.29
15 7.81
9 4.69
4 2.08
0 0.00
150 78.13
42 21.88%
130  โรงเรียนบ้านป่าหวาย 32
3 9.38
0 0.00
4 12.50
0 0.00
0 0.00
25 78.13
7 21.88%
131  โรงเรียนบ้านหนองสนม 271
0 0.00
0 0.00
25 9.23
34 12.55
0 0.00
212 78.23
59 21.77%
132  โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ 56
9 16.07
2 3.57
1 1.79
0 0.00
0 0.00
44 78.57
12 21.43%
133  โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด) 154
10 6.49
7 4.55
16 10.39
0 0.00
0 0.00
121 78.57
33 21.43%
134  โรงเรียนบ้านห้วยข่า 142
4 2.82
18 12.68
7 4.93
1 0.70
0 0.00
112 78.87
30 21.13%
135  โรงเรียนบ้านทับไฮ 78
7 8.97
0 0.00
5 6.41
3 3.85
1 1.28
62 79.49
16 20.51%
136  โรงเรียนบ้านโนนหลี่ 59
2 3.39
3 5.08
7 11.86
0 0.00
0 0.00
47 79.66
12 20.34%
137  โรงเรียนบ้านประหูต 133
10 7.52
1 0.75
9 6.77
5 3.76
2 1.50
106 79.70
27 20.30%
138  โรงเรียนบ้านนาส่วง 180
8 4.44
9 5.00
8 4.44
8 4.44
3 1.67
144 80.00
36 20.00%
139  โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ 50
2 4.00
0 0.00
8 16.00
0 0.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
140  โรงเรียนบ้านม่วงโนนกระแต 100
3 3.00
4 4.00
11 11.00
2 2.00
0 0.00
80 80.00
20 20.00%
141  โรงเรียนบ้านแก้งขอ 25
1 4.00
2 8.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
20 80.00
5 20.00%
142  โรงเรียนอนุบาลบุณฑริก 322
29 9.01
7 2.17
26 8.07
2 0.62
0 0.00
258 80.12
64 19.88%
143  โรงเรียนบ้านนาสามัคคี 217
15 6.91
5 2.30
21 9.68
1 0.46
1 0.46
174 80.18
43 19.82%
144  โรงเรียนบ้านโนนบก 106
3 2.83
5 4.72
5 4.72
8 7.55
0 0.00
85 80.19
21 19.81%
145  โรงเรียนบ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ) 86
7 8.14
2 2.33
7 8.14
1 1.16
0 0.00
69 80.23
17 19.77%
146  โรงเรียนบ้านคำครั่ง 124
6 4.84
7 5.65
3 2.42
6 4.84
2 1.61
100 80.65
24 19.35%
147  โรงเรียนบ้านหนองบัว(เดชอุดม) 31
2 6.45
1 3.23
2 6.45
1 3.23
0 0.00
25 80.65
6 19.35%
148  โรงเรียนบ้านโพนแอวขัน 57
0 0.00
1 1.75
6 10.53
4 7.02
0 0.00
46 80.70
11 19.30%
149  โรงเรียนเมืองเดช 140
6 4.29
4 2.86
14 10.00
1 0.71
2 1.43
113 80.71
27 19.29%
150  โรงเรียนบ้านแข้ด่อน 125
5 4.00
7 5.60
11 8.80
1 0.80
0 0.00
101 80.80
24 19.20%
151  โรงเรียนบ้านบุ่งคำ 99
2 2.02
6 6.06
11 11.11
0 0.00
0 0.00
80 80.81
19 19.19%
152  โรงเรียนบ้านแสนถาวร 42
4 9.52
0 0.00
4 9.52
0 0.00
0 0.00
34 80.95
8 19.05%
153  โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน 232
15 6.47
13 5.60
15 6.47
0 0.00
1 0.43
188 81.03
44 18.97%
154  โรงเรียนบ้านหนองสำราญ 27
4 14.81
0 0.00
1 3.70
0 0.00
0 0.00
22 81.48
5 18.52%
155  โรงเรียนบ้านแก้งขี้เหล็ก 136
20 14.71
1 0.74
4 2.94
0 0.00
0 0.00
111 81.62
25 18.38%
156  โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย 289
16 5.54
11 3.81
8 2.77
7 2.42
11 3.81
236 81.66
53 18.34%
157  โรงเรียนบ้านไฮตาก 214
10 4.67
12 5.61
15 7.01
2 0.93
0 0.00
175 81.78
39 18.22%
158  โรงเรียนบ้านหนองแต้ 132
15 11.36
5 3.79
4 3.03
0 0.00
0 0.00
108 81.82
24 18.18%
159  โรงเรียนบ้านดอนยาว 116
14 12.07
5 4.31
0 0.00
2 1.72
0 0.00
95 81.90
21 18.10%
160  โรงเรียนบ้านจันลา 122
7 5.74
10 8.20
5 4.10
0 0.00
0 0.00
100 81.97
22 18.03%
161  โรงเรียนบ้านบัวงาม 400
19 4.75
8 2.00
45 11.25
0 0.00
0 0.00
328 82.00
72 18.00%
162  โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 146
14 9.59
1 0.68
11 7.53
0 0.00
0 0.00
120 82.19
26 17.81%
163  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 135
4 2.96
5 3.70
13 9.63
2 1.48
0 0.00
111 82.22
24 17.78%
164  โรงเรียนบ้านแก้ง 305
6 1.97
4 1.31
27 8.85
16 5.25
1 0.33
251 82.30
54 17.70%
165  โรงเรียนบ้านดอนชัยชนะ 51
4 7.84
3 5.88
2 3.92
0 0.00
0 0.00
42 82.35
9 17.65%
166  โรงเรียนบ้านนาโดม 34
0 0.00
3 8.82
0 0.00
3 8.82
0 0.00
28 82.35
6 17.65%
167  โรงเรียนบ้านโนน 102
8 7.84
4 3.92
5 4.90
1 0.98
0 0.00
84 82.35
18 17.65%
168  โรงเรียนบ้านกลาง 287
15 5.23
24 8.36
10 3.48
1 0.35
0 0.00
237 82.58
50 17.42%
169  โรงเรียนประชาสามัคคี 83
5 6.02
2 2.41
4 4.82
1 1.20
2 2.41
69 83.13
14 16.87%
170  โรงเรียนบ้านวารีอุดม 18
2 11.11
1 5.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 83.33
3 16.67%
171  โรงเรียนบ้านแก้งสว่าง 48
4 8.33
0 0.00
2 4.17
1 2.08
1 2.08
40 83.33
8 16.67%
172  โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 121
4 3.31
3 2.48
4 3.31
5 4.13
4 3.31
101 83.47
20 16.53%
173  โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น 73
3 4.11
2 2.74
7 9.59
0 0.00
0 0.00
61 83.56
12 16.44%
174  โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง) 263
22 8.37
8 3.04
13 4.94
0 0.00
0 0.00
220 83.65
43 16.35%
175  โรงเรียนบ้านคำกลางวังม่วง 92
1 1.09
4 4.35
9 9.78
1 1.09
0 0.00
77 83.70
15 16.30%
176  โรงเรียนบ้านนาแก 105
6 5.71
0 0.00
11 10.48
0 0.00
0 0.00
88 83.81
17 16.19%
177  โรงเรียนบ้านยางใหญ่ 144
8 5.56
5 3.47
6 4.17
4 2.78
0 0.00
121 84.03
23 15.97%
178  โรงเรียนบ้านกวางดีด 70
2 2.86
2 2.86
2 2.86
2 2.86
3 4.29
59 84.29
11 15.71%
179  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 51
5 9.80
2 3.92
1 1.96
0 0.00
0 0.00
43 84.31
8 15.69%
180  โรงเรียนบ้านท่าก่อ 221
22 9.95
2 0.90
8 3.62
2 0.90
0 0.00
187 84.62
34 15.38%
181  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรี 223
20 8.97
8 3.59
5 2.24
0 0.00
1 0.45
189 84.75
34 15.25%
182  โรงเรียนบ้านโนนคูณแสนสุข 59
3 5.08
0 0.00
6 10.17
0 0.00
0 0.00
50 84.75
9 15.25%
183  โรงเรียนบ้านโนนสวาง(น้ำยืน) 54
3 5.56
0 0.00
5 9.26
0 0.00
0 0.00
46 85.19
8 14.81%
184  โรงเรียนบ้านซำหวาย 178
6 3.37
2 1.12
11 6.18
7 3.93
0 0.00
152 85.39
26 14.61%
185  โรงเรียนบ้านป่าพอก 48
4 8.33
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
41 85.42
7 14.58%
186  โรงเรียนบ้านคำบอน 151
4 2.65
6 3.97
12 7.95
0 0.00
0 0.00
129 85.43
22 14.57%
187  โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ 124
3 2.42
3 2.42
10 8.06
2 1.61
0 0.00
106 85.48
18 14.52%
188  โรงเรียนบ้านบัวเทียม 69
1 1.45
1 1.45
2 2.90
3 4.35
3 4.35
59 85.51
10 14.49%
189  โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 76
5 6.58
2 2.63
3 3.95
0 0.00
1 1.32
65 85.53
11 14.47%
190  โรงเรียนบ้านโนนจานหนองสีขา 35
1 2.86
0 0.00
3 8.57
0 0.00
1 2.86
30 85.71
5 14.29%
191  โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ 283
22 7.77
8 2.83
5 1.77
4 1.41
1 0.35
243 85.87
40 14.13%
192  โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี 64
1 1.56
1 1.56
7 10.94
0 0.00
0 0.00
55 85.94
9 14.06%
193  โรงเรียนบ้านเสาเล้า 178
6 3.37
4 2.25
10 5.62
4 2.25
1 0.56
153 85.96
25 14.04%
194  โรงเรียนบ้านหนองคู(เดชอุดม) 65
0 0.00
2 3.08
6 9.23
0 0.00
1 1.54
56 86.15
9 13.85%
195  โรงเรียนบ้านยาง 167
4 2.40
5 2.99
13 7.78
1 0.60
0 0.00
144 86.23
23 13.77%
196  โรงเรียนบ้านหนองบัวอารี 51
4 7.84
0 0.00
3 5.88
0 0.00
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
197  โรงเรียนบ้านโนนจิก(บุณฑริก) 67
0 0.00
5 7.46
4 5.97
0 0.00
0 0.00
58 86.57
9 13.43%
198  โรงเรียนบ้านโนนแฝก 45
3 6.67
0 0.00
3 6.67
0 0.00
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
199  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 31
0 0.00
0 0.00
4 12.90
0 0.00
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
200  โรงเรียนบ้านโคกชำแระ 381
9 2.36
21 5.51
12 3.15
7 1.84
0 0.00
332 87.14
49 12.86%
201  โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย 187
10 5.35
0 0.00
14 7.49
0 0.00
0 0.00
163 87.17
24 12.83%
202  โรงเรียนบ้านนาอุดม 94
7 7.45
0 0.00
5 5.32
0 0.00
0 0.00
82 87.23
12 12.77%
203  โรงเรียนบ้านม่วง 55
2 3.64
1 1.82
2 3.64
2 3.64
0 0.00
48 87.27
7 12.73%
204  โรงเรียนบ้านคำสำราญ 104
10 9.62
1 0.96
2 1.92
0 0.00
0 0.00
91 87.50
13 12.50%
205  โรงเรียนบ้านห่องคำ 72
4 5.56
1 1.39
1 1.39
3 4.17
0 0.00
63 87.50
9 12.50%
206  โรงเรียนบ้านโนนรังหนองบัวดง 32
3 9.38
0 0.00
0 0.00
1 3.13
0 0.00
28 87.50
4 12.50%
207  โรงเรียนบ้านหนองแปก 225
3 1.33
13 5.78
9 4.00
3 1.33
0 0.00
197 87.56
28 12.44%
208  โรงเรียนบ้านคำม่วง 42
3 7.14
0 0.00
2 4.76
0 0.00
0 0.00
37 88.10
5 11.90%
209  โรงเรียนบ้านป่าสน 102
9 8.82
0 0.00
0 0.00
1 0.98
2 1.96
90 88.24
12 11.76%
210  โรงเรียนบ้านหนองคู(น้ำยืน) 68
2 2.94
1 1.47
3 4.41
0 0.00
2 2.94
60 88.24
8 11.76%
211  โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 174
12 6.90
1 0.57
7 4.02
0 0.00
0 0.00
154 88.51
20 11.49%
212  โรงเรียนบ้านป่าตาว 35
2 5.71
1 2.86
1 2.86
0 0.00
0 0.00
31 88.57
4 11.43%
213  โรงเรียนบ้านหนองเทา 105
3 2.86
0 0.00
5 4.76
2 1.90
2 1.90
93 88.57
12 11.43%
214  โรงเรียนบ้านแก้งยาง 53
1 1.89
5 9.43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 88.68
6 11.32%
215  โรงเรียนบ้านแมด 115
3 2.61
0 0.00
6 5.22
4 3.48
0 0.00
102 88.70
13 11.30%
216  โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง 98
4 4.08
0 0.00
2 2.04
4 4.08
1 1.02
87 88.78
11 11.22%
217  โรงเรียนบ้านนานวล 81
4 4.94
0 0.00
4 4.94
1 1.23
0 0.00
72 88.89
9 11.11%
218  โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา 100
2 2.00
3 3.00
6 6.00
0 0.00
0 0.00
89 89.00
11 11.00%
219  โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 73
3 4.11
2 2.74
2 2.74
1 1.37
0 0.00
65 89.04
8 10.96%
220  โรงเรียนบ้านคำบาก 210
3 1.43
10 4.76
10 4.76
0 0.00
0 0.00
187 89.05
23 10.95%
221  โรงเรียนบ้านดอนโจด 76
3 3.95
3 3.95
2 2.63
0 0.00
0 0.00
68 89.47
8 10.53%
222  โรงเรียนบ้านโนนหมากเดือย 80
2 2.50
0 0.00
6 7.50
0 0.00
0 0.00
72 90.00
8 10.00%
223  โรงเรียนบ้านโนนแก้ง 61
3 4.92
1 1.64
2 3.28
0 0.00
0 0.00
55 90.16
6 9.84%
224  โรงเรียนบ้านดงกระชู 93
0 0.00
0 0.00
9 9.68
0 0.00
0 0.00
84 90.32
9 9.68%
225  โรงเรียนบ้านแสนสุข 179
5 2.79
1 0.56
8 4.47
3 1.68
0 0.00
162 90.50
17 9.50%
226  โรงเรียนบ้านบัวเจริญ 107
2 1.87
2 1.87
2 1.87
2 1.87
2 1.87
97 90.65
10 9.35%
227  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 278
12 4.32
2 0.72
12 4.32
0 0.00
0 0.00
252 90.65
26 9.35%
228  โรงเรียนบ้านตาเกาตาโกย 162
5 3.09
5 3.09
1 0.62
4 2.47
0 0.00
147 90.74
15 9.26%
229  โรงเรียนบ้านหลักป้ายประชานุเคราะห์ 76
0 0.00
3 3.95
4 5.26
0 0.00
0 0.00
69 90.79
7 9.21%
230  โรงเรียนบ้านโนนค้อ(บุณฑริก) 188
4 2.13
6 3.19
7 3.72
0 0.00
0 0.00
171 90.96
17 9.04%
231  โรงเรียนบ้านกระเบื้อง 46
1 2.17
0 0.00
3 6.52
0 0.00
0 0.00
42 91.30
4 8.70%
232  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 186
13 6.99
0 0.00
3 1.61
0 0.00
0 0.00
170 91.40
16 8.60%
233  โรงเรียนบ้านป่าไร่ 24
0 0.00
0 0.00
2 8.33
0 0.00
0 0.00
22 91.67
2 8.33%
234  โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง 184
4 2.17
5 2.72
6 3.26
0 0.00
0 0.00
169 91.85
15 8.15%
235  โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ 90
4 4.44
0 0.00
3 3.33
0 0.00
0 0.00
83 92.22
7 7.78%
236  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(เดชอุดม) 53
0 0.00
1 1.89
2 3.77
1 1.89
0 0.00
49 92.45
4 7.55%
237  โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์ 81
2 2.47
0 0.00
2 2.47
0 0.00
2 2.47
75 92.59
6 7.41%
238  โรงเรียนบ้านโนนสูง 109
5 4.59
0 0.00
3 2.75
0 0.00
0 0.00
101 92.66
8 7.34%
239  โรงเรียนบ้านดวน 98
0 0.00
0 0.00
5 5.10
2 2.04
0 0.00
91 92.86
7 7.14%
240  โรงเรียนบ้านนากระแซง 272
0 0.00
4 1.47
10 3.68
4 1.47
1 0.37
253 93.01
19 6.99%
241  โรงเรียนบ้านนาเลิง 43
0 0.00
0 0.00
1 2.33
2 4.65
0 0.00
40 93.02
3 6.98%
242  โรงเรียนบ้านนาห่อม 94
1 1.06
0 0.00
5 5.32
0 0.00
0 0.00
88 93.62
6 6.38%
243  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 66
0 0.00
0 0.00
3 4.55
1 1.52
0 0.00
62 93.94
4 6.06%
244  โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ 53
0 0.00
0 0.00
3 5.66
0 0.00
0 0.00
50 94.34
3 5.66%
245  โรงเรียนบ้านโนนค้อ(เดชอุดม) 195
1 0.51
1 0.51
6 3.08
1 0.51
2 1.03
184 94.36
11 5.64%
246  โรงเรียนอุดมสามัคคี 89
1 1.12
0 0.00
4 4.49
0 0.00
0 0.00
84 94.38
5 5.62%
247  โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า 170
1 0.59
8 4.71
0 0.00
0 0.00
0 0.00
161 94.71
9 5.29%
248  โรงเรียนบ้านคำกลาง 101
2 1.98
3 2.97
0 0.00
0 0.00
0 0.00
96 95.05
5 4.95%
249  โรงเรียนบ้านสมสะอาด 146
0 0.00
3 2.05
2 1.37
1 0.68
1 0.68
139 95.21
7 4.79%
250  โรงเรียนบ้านสองคอน 64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 4.69
0 0.00
61 95.31
3 4.69%
251  โรงเรียนบ้านอุดมสุข 58
0 0.00
0 0.00
2 3.45
0 0.00
0 0.00
56 96.55
2 3.45%
252  โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี 80
0 0.00
0 0.00
2 2.50
0 0.00
0 0.00
78 97.50
2 2.50%
253  โรงเรียนบ้านโนนจิก(เดชอุดม) 123
0 0.00
0 0.00
3 2.44
0 0.00
0 0.00
120 97.56
3 2.44%
254  โรงเรียนบ้านดอนม่วย 13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  37,850 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  3,175 8.39
เตี้ย  2,208 5.83
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,734 7.22
ผอมและเตี้ย  1,555 4.11
อ้วนและเตี้ย  1,311 3.46
ไม่มีภาวะโภชนาการ  26,867 70.98
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 10,983 คน


29.02%


Powered By www.thaieducation.net