ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุบลราชธานี เขต 5
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 254 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 254 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านนาโดม 38
6 15.79
6 15.79
18 47.37
5 13.16
3 7.89
0 0.00
38 100.00%
2  โรงเรียนบ้านบัวทอง 36
1 2.78
0 0.00
18 50.00
0 0.00
17 47.22
0 0.00
36 100.00%
3  โรงเรียนบ้านแก้งสว่าง 59
4 6.78
2 3.39
52 88.14
0 0.00
1 1.69
0 0.00
59 100.00%
4  โรงเรียนบ้านโคกเทียม 81
50 61.73
4 4.94
15 18.52
7 8.64
5 6.17
0 0.00
81 100.00%
5  โรงเรียนบ้านไพบูลย์ 39
6 15.38
10 25.64
20 51.28
2 5.13
1 2.56
0 0.00
39 100.00%
6  โรงเรียนรัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา 133
8 6.02
6 4.51
100 75.19
0 0.00
19 14.29
0 0.00
133 100.00%
7  โรงเรียนบ้านหนองแสง 2085
163 7.82
126 6.04
392 18.80
66 3.17
1313 62.97
25 1.20
2060 98.80%
8  โรงเรียนบ้านหนองขอน 86
60 69.77
5 5.81
2 2.33
5 5.81
10 11.63
4 4.65
82 95.35%
9  โรงเรียนบ้านโซง 189
23 12.17
23 12.17
27 14.29
46 24.34
45 23.81
25 13.23
164 86.77%
10  โรงเรียนเวตวันวิทยา 135
16 11.85
11 8.15
21 15.56
27 20.00
32 23.70
28 20.74
107 79.26%
11  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(เดชอุดม) 113
45 39.82
20 17.70
10 8.85
10 8.85
0 0.00
28 24.78
85 75.22%
12  โรงเรียนดำรงสินสงเคราะห์ 27
12 44.44
2 7.41
3 11.11
1 3.70
0 0.00
9 33.33
18 66.67%
13  โรงเรียนบ้านโนนว่าน 85
2 2.35
12 14.12
6 7.06
15 17.65
19 22.35
31 36.47
54 63.53%
14  โรงเรียนบ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้า 39
11 28.21
6 15.38
7 17.95
0 0.00
0 0.00
15 38.46
24 61.54%
15  โรงเรียนบ้านป่าหวาย 39
2 5.13
4 10.26
3 7.69
6 15.38
7 17.95
17 43.59
22 56.41%
16  โรงเรียนบ้านโนนกอย 60
14 23.33
10 16.67
1 1.67
8 13.33
0 0.00
27 45.00
33 55.00%
17  โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ 364
18 4.95
33 9.07
18 4.95
79 21.70
51 14.01
165 45.33
199 54.67%
18  โรงเรียนบ้านดอนกลาง 119
16 13.45
19 15.97
11 9.24
15 12.61
1 0.84
57 47.90
62 52.10%
19  โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี 64
11 17.19
12 18.75
7 10.94
2 3.13
1 1.56
31 48.44
33 51.56%
20  โรงเรียนตชด.บ้านค้อ 148
7 4.73
17 11.49
5 3.38
24 16.22
22 14.86
73 49.32
75 50.68%
21  โรงเรียนเมืองเดช 137
13 9.49
14 10.22
22 16.06
7 5.11
13 9.49
68 49.64
69 50.36%
22  โรงเรียนบ้านหนองบัว(เดชอุดม) 30
12 40.00
0 0.00
1 3.33
0 0.00
2 6.67
15 50.00
15 50.00%
23  โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน 93
4 4.30
4 4.30
16 17.20
5 5.38
16 17.20
48 51.61
45 48.39%
24  โรงเรียนบ้านหนองทัพ 150
25 16.67
13 8.67
10 6.67
11 7.33
11 7.33
80 53.33
70 46.67%
25  โรงเรียนบ้านนาเจริญ 298
52 17.45
30 10.07
31 10.40
24 8.05
0 0.00
161 54.03
137 45.97%
26  โรงเรียนบ้านสมสะอาด 143
17 11.89
33 23.08
10 6.99
5 3.50
0 0.00
78 54.55
65 45.45%
27  โรงเรียนบ้านแก้งโตน 165
29 17.58
17 10.30
18 10.91
11 6.67
0 0.00
90 54.55
75 45.45%
28  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(น้ำขุ่น) 58
7 12.07
7 12.07
5 8.62
7 12.07
0 0.00
32 55.17
26 44.83%
29  โรงเรียนบ้านโพนดวน 240
19 7.92
28 11.67
17 7.08
6 2.50
37 15.42
133 55.42
107 44.58%
30  โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง 27
7 25.93
0 0.00
5 18.52
0 0.00
0 0.00
15 55.56
12 44.44%
31  โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว 409
40 9.78
72 17.60
19 4.65
36 8.80
14 3.42
228 55.75
181 44.25%
32  โรงเรียนบ้านหนองกบ 125
21 16.80
8 6.40
19 15.20
5 4.00
0 0.00
72 57.60
53 42.40%
33  โรงเรียนบ้านนาแคน 151
13 8.61
4 2.65
20 13.25
3 1.99
24 15.89
87 57.62
64 42.38%
34  โรงเรียนบ้านแขมเจริญ 274
29 10.58
15 5.47
35 12.77
13 4.74
23 8.39
159 58.03
115 41.97%
35  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(บุณฑริก) 319
16 5.02
19 5.96
49 15.36
16 5.02
33 10.34
186 58.31
133 41.69%
36  โรงเรียนบ้านหนองโด 87
15 17.24
1 1.15
14 16.09
5 5.75
1 1.15
51 58.62
36 41.38%
37  โรงเรียนโนนสูงโนนโฮมวิทยา 160
7 4.38
12 7.50
8 5.00
19 11.88
20 12.50
94 58.75
66 41.25%
38  โรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์) 765
61 7.97
95 12.42
53 6.93
61 7.97
36 4.71
459 60.00
306 40.00%
39  โรงเรียนบ้านเก่าขาม 229
44 19.21
21 9.17
18 7.86
6 2.62
2 0.87
138 60.26
91 39.74%
40  โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 247
21 8.50
15 6.07
40 16.19
7 2.83
15 6.07
149 60.32
98 39.68%
41  โรงเรียนบ้านอุดมชาติ 53
4 7.55
4 7.55
4 7.55
5 9.43
4 7.55
32 60.38
21 39.62%
42  โรงเรียนบ้านห้วยปอ 122
8 6.56
16 13.11
19 15.57
5 4.10
0 0.00
74 60.66
48 39.34%
43  โรงเรียนบ้านหนองสำราญ 28
6 21.43
3 10.71
1 3.57
1 3.57
0 0.00
17 60.71
11 39.29%
44  โรงเรียนบ้านโนนหุ่ง 56
14 25.00
3 5.36
2 3.57
3 5.36
0 0.00
34 60.71
22 39.29%
45  โรงเรียนบ้านหาดทรายคูณ 309
17 5.50
12 3.88
25 8.09
29 9.39
37 11.97
189 61.17
120 38.83%
46  โรงเรียนหนองโพดวิทยา 232
8 3.45
13 5.60
17 7.33
21 9.05
30 12.93
143 61.64
89 38.36%
47  โรงเรียนบ้านโนนสว่างวังเสือ 107
14 13.08
8 7.48
15 14.02
4 3.74
0 0.00
66 61.68
41 38.32%
48  โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ 228
47 20.61
4 1.75
8 3.51
26 11.40
0 0.00
143 62.72
85 37.28%
49  โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น 121
16 13.22
2 1.65
24 19.83
1 0.83
2 1.65
76 62.81
45 37.19%
50  โรงเรียนบ้านหม้อทอง 63
13 20.63
4 6.35
6 9.52
0 0.00
0 0.00
40 63.49
23 36.51%
51  โรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว 77
13 16.88
7 9.09
4 5.19
3 3.90
1 1.30
49 63.64
28 36.36%
52  โรงเรียนบ้านห้วยเสลา 58
10 17.24
7 12.07
3 5.17
1 1.72
0 0.00
37 63.79
21 36.21%
53  โรงเรียนบ้านป่าก้าว 169
11 6.51
15 8.88
17 10.06
7 4.14
11 6.51
108 63.91
61 36.09%
54  โรงเรียนบ้านโนนสนาม 28
4 14.29
3 10.71
0 0.00
3 10.71
0 0.00
18 64.29
10 35.71%
55  โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ 49
5 10.20
4 8.16
6 12.24
0 0.00
2 4.08
32 65.31
17 34.69%
56  โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 811
18 2.22
48 5.92
61 7.52
67 8.26
86 10.60
531 65.47
280 34.53%
57  โรงเรียนบ้านแก้งยาง 62
4 6.45
4 6.45
5 8.06
3 4.84
5 8.06
41 66.13
21 33.87%
58  โรงเรียนบ้านตายอย 196
10 5.10
15 7.65
23 11.73
18 9.18
0 0.00
130 66.33
66 33.67%
59  โรงเรียนบ้านโนนรังหนองบัวดง 36
0 0.00
4 11.11
1 2.78
7 19.44
0 0.00
24 66.67
12 33.33%
60  โรงเรียนบ้านโนนขาม 213
19 8.92
26 12.21
14 6.57
10 4.69
0 0.00
144 67.61
69 32.39%
61  โรงเรียนอนุบาลน้ำขุ่น 326
37 11.35
30 9.20
23 7.06
8 2.45
5 1.53
223 68.40
103 31.60%
62  โรงเรียนบ้านนาส่วง 177
28 15.82
6 3.39
18 10.17
2 1.13
0 0.00
123 69.49
54 30.51%
63  โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง 188
13 6.91
17 9.04
14 7.45
9 4.79
3 1.60
132 70.21
56 29.79%
64  โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า 166
19 11.45
7 4.22
17 10.24
2 1.20
4 2.41
117 70.48
49 29.52%
65  โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ 305
36 11.80
33 10.82
21 6.89
0 0.00
0 0.00
215 70.49
90 29.51%
66  โรงเรียนบ้านห่องเตย 51
5 9.80
5 9.80
4 7.84
1 1.96
0 0.00
36 70.59
15 29.41%
67  โรงเรียนบ้านป่าแขมหนองเรือ 151
14 9.27
8 5.30
12 7.95
5 3.31
5 3.31
107 70.86
44 29.14%
68  โรงเรียนบ้านบก 100
0 0.00
6 6.00
10 10.00
3 3.00
10 10.00
71 71.00
29 29.00%
69  โรงเรียนบ้านหนองแต้ 130
14 10.77
6 4.62
8 6.15
6 4.62
3 2.31
93 71.54
37 28.46%
70  โรงเรียนบ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ) 88
9 10.23
4 4.55
7 7.95
5 5.68
0 0.00
63 71.59
25 28.41%
71  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโนโนนจันทร์ 214
8 3.74
8 3.74
39 18.22
5 2.34
0 0.00
154 71.96
60 28.04%
72  โรงเรียนบ้านโพนทอง 75
10 13.33
11 14.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 72.00
21 28.00%
73  โรงเรียนบ้านยางใหญ่ 155
17 10.97
0 0.00
26 16.77
0 0.00
0 0.00
112 72.26
43 27.74%
74  โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน 160
6 3.75
6 3.75
10 6.25
8 5.00
14 8.75
116 72.50
44 27.50%
75  โรงเรียนบ้านกลาง 282
17 6.03
15 5.32
14 4.96
16 5.67
15 5.32
205 72.70
77 27.30%
76  โรงเรียนบ้านหนองเทา 103
8 7.77
9 8.74
7 6.80
2 1.94
2 1.94
75 72.82
28 27.18%
77  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(นาจะหลวย) 74
4 5.41
3 4.05
4 5.41
5 6.76
4 5.41
54 72.97
20 27.03%
78  โรงเรียนบ้านโนนค้อ(เดชอุดม) 217
4 1.84
2 0.92
25 11.52
27 12.44
0 0.00
159 73.27
58 26.73%
79  โรงเรียนบ้านโนนคูณแสนสุข 75
5 6.67
0 0.00
11 14.67
3 4.00
1 1.33
55 73.33
20 26.67%
80  โรงเรียนบ้านซำงู 117
2 1.71
7 5.98
5 4.27
9 7.69
8 6.84
86 73.50
31 26.50%
81  โรงเรียนบ้านประหูต 129
9 6.98
8 6.20
6 4.65
6 4.65
5 3.88
95 73.64
34 26.36%
82  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(เดชอุดม) 50
2 4.00
8 16.00
2 4.00
1 2.00
0 0.00
37 74.00
13 26.00%
83  โรงเรียนบ้านบัวเทียม 66
6 9.09
1 1.52
7 10.61
0 0.00
3 4.55
49 74.24
17 25.76%
84  โรงเรียนบ้านเตย 175
29 16.57
15 8.57
0 0.00
0 0.00
1 0.57
130 74.29
45 25.71%
85  โรงเรียนบ้านยางกลาง 86
4 4.65
7 8.14
7 8.14
3 3.49
1 1.16
64 74.42
22 25.58%
86  โรงเรียนบ้านสมพรรัตน์ 110
14 12.73
0 0.00
9 8.18
4 3.64
1 0.91
82 74.55
28 25.45%
87  โรงเรียนบ้านม่วงนาดี 319
9 2.82
10 3.13
24 7.52
19 5.96
19 5.96
238 74.61
81 25.39%
88  โรงเรียนบ้านหนองแสงเจริญพัฒนา 154
9 5.84
14 9.09
12 7.79
3 1.95
1 0.65
115 74.68
39 25.32%
89  โรงเรียนบ้านโนนสูง 103
22 21.36
3 2.91
1 0.97
0 0.00
0 0.00
77 74.76
26 25.24%
90  โรงเรียนบ้านแมด 119
9 7.56
3 2.52
11 9.24
3 2.52
4 3.36
89 74.79
30 25.21%
91  โรงเรียนบ้านกุดประทาย 93
9 9.68
5 5.38
8 8.60
1 1.08
0 0.00
70 75.27
23 24.73%
92  โรงเรียนบ้านดงเมย 130
18 13.85
1 0.77
13 10.00
0 0.00
0 0.00
98 75.38
32 24.62%
93  โรงเรียนบ้านโนนกาหลงน้อย 94
4 4.26
8 8.51
10 10.64
1 1.06
0 0.00
71 75.53
23 24.47%
94  โรงเรียนบ้านค้อ 131
5 3.82
3 2.29
22 16.79
2 1.53
0 0.00
99 75.57
32 24.43%
95  โรงเรียนบ้านเปือย 99
9 9.09
2 2.02
11 11.11
2 2.02
0 0.00
75 75.76
24 24.24%
96  โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม 186
3 1.61
7 3.76
9 4.84
10 5.38
16 8.60
141 75.81
45 24.19%
97  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรี 261
41 15.71
8 3.07
11 4.21
3 1.15
0 0.00
198 75.86
63 24.14%
98  โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 323
9 2.79
6 1.86
27 8.36
8 2.48
25 7.74
248 76.78
75 23.22%
99  โรงเรียนบ้านคำครั่ง 109
7 6.42
7 6.42
3 2.75
6 5.50
2 1.83
84 77.06
25 22.94%
100  โรงเรียนบ้านนาอุดม 92
3 3.26
2 2.17
14 15.22
2 2.17
0 0.00
71 77.17
21 22.83%
101  โรงเรียนบ้านห้วยข่า 127
8 6.30
6 4.72
3 2.36
5 3.94
7 5.51
98 77.17
29 22.83%
102  โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา 290
18 6.21
0 0.00
15 5.17
18 6.21
15 5.17
224 77.24
66 22.76%
103  โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ 123
5 4.07
7 5.69
4 3.25
7 5.69
5 4.07
95 77.24
28 22.76%
104  โรงเรียนบ้านเสาเล้า 182
19 10.44
0 0.00
22 12.09
0 0.00
0 0.00
141 77.47
41 22.53%
105  โรงเรียนเจริญศึกษา 103
5 4.85
8 7.77
7 6.80
3 2.91
0 0.00
80 77.67
23 22.33%
106  โรงเรียนบ้านอิสานเศรษฐกิจ 46
3 6.52
3 6.52
2 4.35
2 4.35
0 0.00
36 78.26
10 21.74%
107  โรงเรียนบ้านสร้างหอม 213
17 7.98
17 7.98
4 1.88
6 2.82
2 0.94
167 78.40
46 21.60%
108  โรงเรียนบ้านหมากมาย 102
5 4.90
5 4.90
5 4.90
2 1.96
5 4.90
80 78.43
22 21.57%
109  โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 84
5 5.95
5 5.95
5 5.95
2 2.38
1 1.19
66 78.57
18 21.43%
110  โรงเรียนประชาสามัคคี 94
1 1.06
1 1.06
7 7.45
9 9.57
2 2.13
74 78.72
20 21.28%
111  โรงเรียนบ้านคำกลางวังม่วง 95
1 1.05
10 10.53
2 2.11
7 7.37
0 0.00
75 78.95
20 21.05%
112  โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น 76
6 7.89
2 2.63
7 9.21
1 1.32
0 0.00
60 78.95
16 21.05%
113  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 247
9 3.64
13 5.26
15 6.07
7 2.83
8 3.24
195 78.95
52 21.05%
114  โรงเรียนบ้านป่าโมง 158
8 5.06
5 3.16
12 7.59
5 3.16
3 1.90
125 79.11
33 20.89%
115  โรงเรียนอุดมสามัคคี 96
3 3.13
8 8.33
5 5.21
4 4.17
0 0.00
76 79.17
20 20.83%
116  โรงเรียนบ้านขอนแป้น 136
17 12.50
6 4.41
3 2.21
2 1.47
0 0.00
108 79.41
28 20.59%
117  โรงเรียนบ้านโนนแคน 186
12 6.45
13 6.99
10 5.38
3 1.61
0 0.00
148 79.57
38 20.43%
118  โรงเรียนบ้านตาโอง 141
5 3.55
6 4.26
17 12.06
0 0.00
0 0.00
113 80.14
28 19.86%
119  โรงเรียนบ้านแก้งขี้เหล็ก 136
9 6.62
13 9.56
3 2.21
2 1.47
0 0.00
109 80.15
27 19.85%
120  โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน 121
15 12.40
0 0.00
9 7.44
0 0.00
0 0.00
97 80.17
24 19.83%
121  โรงเรียนบ้านนาประดู่ 31
1 3.23
0 0.00
5 16.13
0 0.00
0 0.00
25 80.65
6 19.35%
122  โรงเรียนบ้านโนนยาง 208
11 5.29
14 6.73
15 7.21
0 0.00
0 0.00
168 80.77
40 19.23%
123  โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง 199
10 5.03
9 4.52
19 9.55
0 0.00
0 0.00
161 80.90
38 19.10%
124  โรงเรียนบ้านป่าสน 100
6 6.00
10 10.00
3 3.00
0 0.00
0 0.00
81 81.00
19 19.00%
125  โรงเรียนบ้านหมากแหน่ง 154
7 4.55
5 3.25
13 8.44
2 1.30
2 1.30
125 81.17
29 18.83%
126  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 133
13 9.77
3 2.26
9 6.77
0 0.00
0 0.00
108 81.20
25 18.80%
127  โรงเรียนบ้านม่วงโนนกระแต 107
1 0.93
4 3.74
14 13.08
1 0.93
0 0.00
87 81.31
20 18.69%
128  โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 157
9 5.73
9 5.73
10 6.37
1 0.64
0 0.00
128 81.53
29 18.47%
129  โรงเรียนบ้านดอนโมกข์ 98
3 3.06
8 8.16
2 2.04
5 5.10
0 0.00
80 81.63
18 18.37%
130  โรงเรียนบ้านหนองแปน 109
5 4.59
4 3.67
8 7.34
3 2.75
0 0.00
89 81.65
20 18.35%
131  โรงเรียนบ้านยาง 176
18 10.23
3 1.70
5 2.84
5 2.84
1 0.57
144 81.82
32 18.18%
132  โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ 221
5 2.26
0 0.00
16 7.24
5 2.26
14 6.33
181 81.90
40 18.10%
133  โรงเรียนบ้านดอนชัยชนะ 50
4 8.00
1 2.00
2 4.00
1 2.00
1 2.00
41 82.00
9 18.00%
134  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 28
0 0.00
0 0.00
5 17.86
0 0.00
0 0.00
23 82.14
5 17.86%
135  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 146
8 5.48
5 3.42
12 8.22
1 0.68
0 0.00
120 82.19
26 17.81%
136  โรงเรียนบ้านโคกน้อย 279
5 1.79
10 3.58
4 1.43
12 4.30
18 6.45
230 82.44
49 17.56%
137  โรงเรียนบ้านไฮตาก 223
14 6.28
10 4.48
13 5.83
0 0.00
2 0.90
184 82.51
39 17.49%
138  โรงเรียนบ้านหนองคู(น้ำยืน) 69
3 4.35
2 2.90
4 5.80
3 4.35
0 0.00
57 82.61
12 17.39%
139  โรงเรียนบ้านทับไฮ 81
5 6.17
0 0.00
6 7.41
3 3.70
0 0.00
67 82.72
14 17.28%
140  โรงเรียนบ้านกวางดีด 70
4 5.71
2 2.86
5 7.14
1 1.43
0 0.00
58 82.86
12 17.14%
141  โรงเรียนบ้านกุดเรือ 124
4 3.23
9 7.26
5 4.03
3 2.42
0 0.00
103 83.06
21 16.94%
142  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 226
7 3.10
11 4.87
11 4.87
9 3.98
0 0.00
188 83.19
38 16.81%
143  โรงเรียนบ้านหัวแข้ 125
8 6.40
7 5.60
3 2.40
0 0.00
3 2.40
104 83.20
21 16.80%
144  โรงเรียนบ้านหนองคู(เดชอุดม) 60
1 1.67
0 0.00
8 13.33
0 0.00
1 1.67
50 83.33
10 16.67%
145  โรงเรียนบ้านตาเกาตาโกย 165
11 6.67
12 7.27
1 0.61
3 1.82
0 0.00
138 83.64
27 16.36%
146  โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 148
13 8.78
5 3.38
6 4.05
0 0.00
0 0.00
124 83.78
24 16.22%
147  โรงเรียนบ้านหลักป้ายประชานุเคราะห์ 75
1 1.33
6 8.00
5 6.67
0 0.00
0 0.00
63 84.00
12 16.00%
148  โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ 289
10 3.46
4 1.38
7 2.42
14 4.84
11 3.81
243 84.08
46 15.92%
149  โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง 319
6 1.88
10 3.13
25 7.84
9 2.82
0 0.00
269 84.33
50 15.67%
150  โรงเรียนบ้านป่าเตี้ย 83
9 10.84
3 3.61
0 0.00
1 1.20
0 0.00
70 84.34
13 15.66%
151  โรงเรียนบ้านคำบาก 224
7 3.13
12 5.36
16 7.14
0 0.00
0 0.00
189 84.38
35 15.63%
152  โรงเรียนบ้านโนนบก 96
3 3.13
6 6.25
6 6.25
0 0.00
0 0.00
81 84.38
15 15.63%
153  โรงเรียนบ้านเก่ากลาง 77
2 2.60
3 3.90
4 5.19
1 1.30
2 2.60
65 84.42
12 15.58%
154  โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย 289
13 4.50
7 2.42
10 3.46
5 1.73
10 3.46
244 84.43
45 15.57%
155  โรงเรียนบ้านกระเบื้อง 45
1 2.22
0 0.00
6 13.33
0 0.00
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
156  โรงเรียนบ้านโนนสวาง(น้ำยืน) 58
1 1.72
0 0.00
4 6.90
3 5.17
1 1.72
49 84.48
9 15.52%
157  โรงเรียนบ้านตาโม 155
8 5.16
5 3.23
11 7.10
0 0.00
0 0.00
131 84.52
24 15.48%
158  โรงเรียนบ้านนาสามัคคี 237
6 2.53
0 0.00
29 12.24
0 0.00
1 0.42
201 84.81
36 15.19%
159  โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา 99
6 6.06
2 2.02
7 7.07
0 0.00
0 0.00
84 84.85
15 15.15%
160  โรงเรียนบ้านตบหู 284
19 6.69
8 2.82
7 2.46
8 2.82
1 0.35
241 84.86
43 15.14%
161  โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง 100
5 5.00
6 6.00
4 4.00
0 0.00
0 0.00
85 85.00
15 15.00%
162  โรงเรียนบ้านโนนหลี่ 54
0 0.00
2 3.70
0 0.00
1 1.85
5 9.26
46 85.19
8 14.81%
163  โรงเรียนบ้านหนองสนม 271
1 0.37
0 0.00
16 5.90
23 8.49
0 0.00
231 85.24
40 14.76%
164  โรงเรียนบ้านหนองแปก 225
7 3.11
5 2.22
10 4.44
8 3.56
3 1.33
192 85.33
33 14.67%
165  โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย 410
23 5.61
12 2.93
19 4.63
5 1.22
1 0.24
350 85.37
60 14.63%
166  โรงเรียนบ้านโนนจานหนองสีขา 41
3 7.32
0 0.00
2 4.88
0 0.00
1 2.44
35 85.37
6 14.63%
167  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 55
2 3.64
3 5.45
3 5.45
0 0.00
0 0.00
47 85.45
8 14.55%
168  โรงเรียนบ้านแข้ด่อน 131
7 5.34
0 0.00
11 8.40
1 0.76
0 0.00
112 85.50
19 14.50%
169  โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 174
9 5.17
5 2.87
10 5.75
1 0.57
0 0.00
149 85.63
25 14.37%
170  โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย 210
5 2.38
0 0.00
25 11.90
0 0.00
0 0.00
180 85.71
30 14.29%
171  โรงเรียนบ้านป่าพอก 50
0 0.00
0 0.00
3 6.00
3 6.00
1 2.00
43 86.00
7 14.00%
172  โรงเรียนบ้านคำอุดม 237
14 5.91
13 5.49
5 2.11
1 0.42
0 0.00
204 86.08
33 13.92%
173  โรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว 173
10 5.78
2 1.16
3 1.73
9 5.20
0 0.00
149 86.13
24 13.87%
174  โรงเรียนบ้านแก้ง 305
12 3.93
9 2.95
21 6.89
0 0.00
0 0.00
263 86.23
42 13.77%
175  โรงเรียนบ้านนานวล 81
4 4.94
0 0.00
7 8.64
0 0.00
0 0.00
70 86.42
11 13.58%
176  โรงเรียนบ้านบัวงาม 385
18 4.68
6 1.56
27 7.01
1 0.26
0 0.00
333 86.49
52 13.51%
177  โรงเรียนบ้านป่าตาว 37
1 2.70
1 2.70
2 5.41
1 2.70
0 0.00
32 86.49
5 13.51%
178  โรงเรียนน้ำยืน 640
29 4.53
10 1.56
27 4.22
18 2.81
2 0.31
554 86.56
86 13.44%
179  โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ 97
3 3.09
3 3.09
3 3.09
2 2.06
2 2.06
84 86.60
13 13.40%
180  โรงเรียนผอบ ณ นคร 2 127
5 3.94
3 2.36
9 7.09
0 0.00
0 0.00
110 86.61
17 13.39%
181  โรงเรียนบ้านหนองยู 30
2 6.67
0 0.00
2 6.67
0 0.00
0 0.00
26 86.67
4 13.33%
182  โรงเรียนบ้านห่องปอ 45
3 6.67
0 0.00
3 6.67
0 0.00
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
183  โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย 144
0 0.00
2 1.39
5 3.47
0 0.00
12 8.33
125 86.81
19 13.19%
184  โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 76
6 7.89
1 1.32
3 3.95
0 0.00
0 0.00
66 86.84
10 13.16%
185  โรงเรียนบ้านหนองถาวร 54
7 12.96
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 87.04
7 12.96%
186  โรงเรียนบ้านโพนแอวขัน 54
0 0.00
2 3.70
5 9.26
0 0.00
0 0.00
47 87.04
7 12.96%
187  โรงเรียนบ้านคำสำราญ 102
5 4.90
3 2.94
2 1.96
3 2.94
0 0.00
89 87.25
13 12.75%
188  โรงเรียนบ้านดงกระชู 91
0 0.00
0 0.00
11 12.09
0 0.00
0 0.00
80 87.91
11 12.09%
189  โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง) 273
21 7.69
4 1.47
7 2.56
1 0.37
0 0.00
240 87.91
33 12.09%
190  โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน 259
0 0.00
0 0.00
10 3.86
19 7.34
2 0.77
228 88.03
31 11.97%
191  โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ 67
3 4.48
5 7.46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
59 88.06
8 11.94%
192  โรงเรียนบ้านโนนน้อย 84
4 4.76
4 4.76
2 2.38
0 0.00
0 0.00
74 88.10
10 11.90%
193  โรงเรียนบ้านนากระแซง 268
12 4.48
8 2.99
7 2.61
4 1.49
0 0.00
237 88.43
31 11.57%
194  โรงเรียนบ้านป่าไร่ 26
1 3.85
1 3.85
1 3.85
0 0.00
0 0.00
23 88.46
3 11.54%
195  โรงเรียนบ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์) 156
13 8.33
0 0.00
5 3.21
0 0.00
0 0.00
138 88.46
18 11.54%
196  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 522
22 4.21
5 0.96
16 3.07
15 2.87
2 0.38
462 88.51
60 11.49%
197  โรงเรียนบ้านโนนเลียงกรุงเจริญ 183
9 4.92
3 1.64
9 4.92
0 0.00
0 0.00
162 88.52
21 11.48%
198  โรงเรียนบ้านดอนยาว 131
3 2.29
3 2.29
9 6.87
0 0.00
0 0.00
116 88.55
15 11.45%
199  โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 70
2 2.86
0 0.00
5 7.14
1 1.43
0 0.00
62 88.57
8 11.43%
200  โรงเรียนบ้านบัวเจริญ 106
3 2.83
2 1.89
5 4.72
0 0.00
2 1.89
94 88.68
12 11.32%
201  โรงเรียนบ้านโนนจิก(บุณฑริก) 72
3 4.17
3 4.17
2 2.78
0 0.00
0 0.00
64 88.89
8 11.11%
202  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(บุณฑริก) 158
6 3.80
0 0.00
9 5.70
2 1.27
0 0.00
141 89.24
17 10.76%
203  โรงเรียนบ้านแก้งขอ 28
1 3.57
0 0.00
2 7.14
0 0.00
0 0.00
25 89.29
3 10.71%
204  โรงเรียนบ้านโชคชัย 48
2 4.17
0 0.00
2 4.17
1 2.08
0 0.00
43 89.58
5 10.42%
205  โรงเรียนบ้านหนองบัว(บุณฑริก) 77
2 2.60
1 1.30
4 5.19
1 1.30
0 0.00
69 89.61
8 10.39%
206  โรงเรียนบ้านคำบอน 159
6 3.77
4 2.52
6 3.77
0 0.00
0 0.00
143 89.94
16 10.06%
207  โรงเรียนบ้านบุ่งคำ 102
3 2.94
1 0.98
6 5.88
0 0.00
0 0.00
92 90.20
10 9.80%
208  โรงเรียนบ้านหนองหัวลิงหนองขอน 114
10 8.77
0 0.00
1 0.88
0 0.00
0 0.00
103 90.35
11 9.65%
209  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 280
13 4.64
0 0.00
14 5.00
0 0.00
0 0.00
253 90.36
27 9.64%
210  โรงเรียนอนุบาลบุณฑริก 344
6 1.74
4 1.16
22 6.40
0 0.00
0 0.00
312 90.70
32 9.30%
211  โรงเรียนบ้านจันลา 132
2 1.52
1 0.76
9 6.82
0 0.00
0 0.00
120 90.91
12 9.09%
212  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 66
3 4.55
0 0.00
3 4.55
0 0.00
0 0.00
60 90.91
6 9.09%
213  โรงเรียนบ้านแสนสุข 156
5 3.21
2 1.28
6 3.85
1 0.64
0 0.00
142 91.03
14 8.97%
214  โรงเรียนบ้านหนองบัวอารี 56
1 1.79
1 1.79
3 5.36
0 0.00
0 0.00
51 91.07
5 8.93%
215  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ 101
6 5.94
1 0.99
2 1.98
0 0.00
0 0.00
92 91.09
9 8.91%
216  โรงเรียนบ้านแสนถาวร 45
0 0.00
0 0.00
4 8.89
0 0.00
0 0.00
41 91.11
4 8.89%
217  โรงเรียนบ้านท่าก่อ 225
5 2.22
0 0.00
14 6.22
0 0.00
0 0.00
206 91.56
19 8.44%
218  โรงเรียนบ้านโนนหมากเดือย 87
1 1.15
0 0.00
6 6.90
0 0.00
0 0.00
80 91.95
7 8.05%
219  โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง 177
4 2.26
5 2.82
5 2.82
0 0.00
0 0.00
163 92.09
14 7.91%
220  โรงเรียนบ้านซำหวาย 178
0 0.00
1 0.56
9 5.06
4 2.25
0 0.00
164 92.13
14 7.87%
221  โรงเรียนบ้านอุดมสุข 51
0 0.00
2 3.92
1 1.96
0 0.00
1 1.96
47 92.16
4 7.84%
222  โรงเรียนบ้านฝั่งเพ 154
5 3.25
7 4.55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
142 92.21
12 7.79%
223  โรงเรียนบ้านโนน 106
3 2.83
1 0.94
3 2.83
1 0.94
0 0.00
98 92.45
8 7.55%
224  โรงเรียนบ้านนาแก 98
2 2.04
0 0.00
5 5.10
0 0.00
0 0.00
91 92.86
7 7.14%
225  โรงเรียนบ้านโคกชำแระ 364
5 1.37
4 1.10
7 1.92
6 1.65
4 1.10
338 92.86
26 7.14%
226  โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด) 176
5 2.84
3 1.70
4 2.27
0 0.00
0 0.00
164 93.18
12 6.82%
227  โรงเรียนบ้านนาเลิง 45
0 0.00
0 0.00
1 2.22
2 4.44
0 0.00
42 93.33
3 6.67%
228  โรงเรียนบ้านสองคอน 60
0 0.00
1 1.67
0 0.00
3 5.00
0 0.00
56 93.33
4 6.67%
229  โรงเรียนบ้านนาห่อม 91
0 0.00
4 4.40
2 2.20
0 0.00
0 0.00
85 93.41
6 6.59%
230  โรงเรียนบ้านคอแลน 170
1 0.59
0 0.00
7 4.12
1 0.59
2 1.18
159 93.53
11 6.47%
231  โรงเรียนบ้านโนนค้อ(บุณฑริก) 202
1 0.50
3 1.49
9 4.46
0 0.00
0 0.00
189 93.56
13 6.44%
232  โรงเรียนบ้านโนนจิก(เดชอุดม) 132
0 0.00
0 0.00
8 6.06
0 0.00
0 0.00
124 93.94
8 6.06%
233  โรงเรียนบ้านโนนแก้ง 67
1 1.49
0 0.00
3 4.48
0 0.00
0 0.00
63 94.03
4 5.97%
234  โรงเรียนตชด.บ้านเกษตรสมบูรณ์ 120
3 2.50
0 0.00
2 1.67
2 1.67
0 0.00
113 94.17
7 5.83%
235  โรงเรียนบ้านดอนม่วย 19
0 0.00
0 0.00
1 5.26
0 0.00
0 0.00
18 94.74
1 5.26%
236  โรงเรียนบ้านคำกลาง 97
2 2.06
0 0.00
3 3.09
0 0.00
0 0.00
92 94.85
5 5.15%
237  โรงเรียนบ้านโนนสวาง(เดชอุดม) 40
0 0.00
0 0.00
1 2.50
1 2.50
0 0.00
38 95.00
2 5.00%
238  โรงเรียนบ้านดวน 101
1 0.99
1 0.99
3 2.97
0 0.00
0 0.00
96 95.05
5 4.95%
239  โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 123
0 0.00
0 0.00
6 4.88
0 0.00
0 0.00
117 95.12
6 4.88%
240  โรงเรียนบ้านคำนาแซง 88
3 3.41
0 0.00
1 1.14
0 0.00
0 0.00
84 95.45
4 4.55%
241  โรงเรียนบ้านห่องคำ 70
1 1.43
0 0.00
0 0.00
2 2.86
0 0.00
67 95.71
3 4.29%
242  โรงเรียนบ้านโนนแฝก 48
0 0.00
0 0.00
2 4.17
0 0.00
0 0.00
46 95.83
2 4.17%
243  โรงเรียนพิชัยศึกษา 99
0 0.00
0 0.00
4 4.04
0 0.00
0 0.00
95 95.96
4 4.04%
244  โรงเรียนบ้านม่วง 52
1 1.92
0 0.00
0 0.00
1 1.92
0 0.00
50 96.15
2 3.85%
245  โรงเรียนบ้านหนองดุม 158
2 1.27
0 0.00
4 2.53
0 0.00
0 0.00
152 96.20
6 3.80%
246  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 149
4 2.68
1 0.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
144 96.64
5 3.36%
247  โรงเรียนบ้านดอนโจด 84
0 0.00
0 0.00
2 2.38
0 0.00
0 0.00
82 97.62
2 2.38%
248  โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์ 85
0 0.00
0 0.00
2 2.35
0 0.00
0 0.00
83 97.65
2 2.35%
249  โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี 86
0 0.00
0 0.00
2 2.33
0 0.00
0 0.00
84 97.67
2 2.33%
250  โรงเรียนบ้านโสกแสง 154
1 0.65
0 0.00
2 1.30
0 0.00
0 0.00
151 98.05
3 1.95%
251  โรงเรียนบ้านคำม่วง 52
0 0.00
0 0.00
1 1.92
0 0.00
0 0.00
51 98.08
1 1.92%
252  โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ 60
0 0.00
0 0.00
1 1.67
0 0.00
0 0.00
59 98.33
1 1.67%
253  โรงเรียนบ้านวารีอุดม 12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 100.00
0 0.00%
254  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 183
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
183 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  38,365 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,478 6.46
เตี้ย  1,750 4.56
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,911 7.59
ผอมและเตี้ย  1,298 3.38
อ้วนและเตี้ย  2,280 5.94
ไม่มีภาวะโภชนาการ  27,648 72.07
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 10,717 คน


27.93%


Powered By www.thaieducation.net