ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุบลราชธานี เขต 5
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 254 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 254 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านบัวทอง 36
8 22.22
0 0.00
18 50.00
0 0.00
10 27.78
0 0.00
36 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองขอน 86
66 76.74
10 11.63
0 0.00
0 0.00
10 11.63
0 0.00
86 100.00%
3  โรงเรียนบ้านแก้งสว่าง 59
5 8.47
2 3.39
50 84.75
1 1.69
1 1.69
0 0.00
59 100.00%
4  โรงเรียนบ้านไพบูลย์ 39
10 25.64
11 28.21
15 38.46
3 7.69
0 0.00
0 0.00
39 100.00%
5  โรงเรียนรัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา 135
18 13.33
0 0.00
108 80.00
0 0.00
9 6.67
0 0.00
135 100.00%
6  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(เดชอุดม) 113
35 30.97
45 39.82
15 13.27
12 10.62
5 4.42
1 0.88
112 99.12%
7  โรงเรียนบ้านหนองแสง 2085
163 7.82
126 6.04
392 18.80
66 3.17
1313 62.97
25 1.20
2060 98.80%
8  โรงเรียนบ้านโคกเทียม 82
53 64.63
5 6.10
11 13.41
7 8.54
5 6.10
1 1.22
81 98.78%
9  โรงเรียนบ้านนาโดม 38
2 5.26
2 5.26
10 26.32
16 42.11
6 15.79
2 5.26
36 94.74%
10  โรงเรียนบ้านห้วยเสลา 58
9 15.52
7 12.07
6 10.34
0 0.00
31 53.45
5 8.62
53 91.38%
11  โรงเรียนบ้านโซง 189
20 10.58
24 12.70
46 24.34
44 23.28
24 12.70
31 16.40
158 83.60%
12  โรงเรียนบ้านหนองทัพ 152
44 28.95
18 11.84
18 11.84
18 11.84
19 12.50
35 23.03
117 76.97%
13  โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ 219
27 12.33
19 8.68
25 11.42
48 21.92
49 22.37
51 23.29
168 76.71%
14  โรงเรียนดำรงสินสงเคราะห์ 27
13 48.15
3 11.11
3 11.11
0 0.00
0 0.00
8 29.63
19 70.37%
15  โรงเรียนบ้านหนองบัว(เดชอุดม) 30
13 43.33
0 0.00
1 3.33
5 16.67
2 6.67
9 30.00
21 70.00%
16  โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม 187
8 4.28
27 14.44
13 6.95
35 18.72
42 22.46
62 33.16
125 66.84%
17  โรงเรียนบ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้า 39
11 28.21
6 15.38
7 17.95
1 2.56
0 0.00
14 35.90
25 64.10%
18  โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี 64
16 25.00
13 20.31
7 10.94
3 4.69
1 1.56
24 37.50
40 62.50%
19  โรงเรียนบ้านโนนว่าน 85
2 2.35
12 14.12
5 5.88
15 17.65
18 21.18
33 38.82
52 61.18%
20  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(บุณฑริก) 319
44 13.79
32 10.03
29 9.09
18 5.64
63 19.75
133 41.69
186 58.31%
21  โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน 93
5 5.38
5 5.38
17 18.28
10 10.75
17 18.28
39 41.94
54 58.06%
22  โรงเรียนตชด.บ้านค้อ 148
8 5.41
19 12.84
6 4.05
27 18.24
25 16.89
63 42.57
85 57.43%
23  โรงเรียนบ้านป่าหวาย 39
2 5.13
4 10.26
3 7.69
6 15.38
7 17.95
17 43.59
22 56.41%
24  โรงเรียนบ้านโนนรังหนองบัวดง 36
0 0.00
6 16.67
1 2.78
12 33.33
1 2.78
16 44.44
20 55.56%
25  โรงเรียนบ้านห่องเตย 51
8 15.69
13 25.49
5 9.80
2 3.92
0 0.00
23 45.10
28 54.90%
26  โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ 364
19 5.22
33 9.07
17 4.67
80 21.98
50 13.74
165 45.33
199 54.67%
27  โรงเรียนบ้านโนนกอย 58
13 22.41
9 15.52
1 1.72
8 13.79
0 0.00
27 46.55
31 53.45%
28  โรงเรียนบ้านนาเจริญ 298
57 19.13
34 11.41
38 12.75
30 10.07
0 0.00
139 46.64
159 53.36%
29  โรงเรียนบ้านโพนดวน 240
22 9.17
28 11.67
20 8.33
8 3.33
38 15.83
124 51.67
116 48.33%
30  โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง 25
7 28.00
0 0.00
5 20.00
0 0.00
0 0.00
13 52.00
12 48.00%
31  โรงเรียนเมืองเดช 137
13 9.49
14 10.22
20 14.60
7 5.11
11 8.03
72 52.55
65 47.45%
32  โรงเรียนหนองโพดวิทยา 232
11 4.74
16 6.90
20 8.62
26 11.21
36 15.52
123 53.02
109 46.98%
33  โรงเรียนบ้านสมสะอาด 145
18 12.41
32 22.07
12 8.28
5 3.45
0 0.00
78 53.79
67 46.21%
34  โรงเรียนบ้านป่าก้าว 171
16 9.36
27 15.79
17 9.94
10 5.85
8 4.68
93 54.39
78 45.61%
35  โรงเรียนบ้านอุดมชาติ 55
5 9.09
5 9.09
3 5.45
7 12.73
5 9.09
30 54.55
25 45.45%
36  โรงเรียนบ้านดอนกลาง 119
23 19.33
10 8.40
11 9.24
9 7.56
1 0.84
65 54.62
54 45.38%
37  โรงเรียนบ้านหนองโด 87
16 18.39
3 3.45
14 16.09
5 5.75
1 1.15
48 55.17
39 44.83%
38  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(น้ำขุ่น) 58
7 12.07
7 12.07
5 8.62
7 12.07
0 0.00
32 55.17
26 44.83%
39  โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว 402
43 10.70
75 18.66
16 3.98
33 8.21
13 3.23
222 55.22
180 44.78%
40  โรงเรียนบ้านแก้งโตน 169
29 17.16
17 10.06
18 10.65
11 6.51
0 0.00
94 55.62
75 44.38%
41  โรงเรียนบ้านป่าแขมหนองเรือ 151
18 11.92
11 7.28
18 11.92
9 5.96
9 5.96
86 56.95
65 43.05%
42  โรงเรียนบ้านห้วยข่า 127
13 10.24
12 9.45
3 2.36
12 9.45
14 11.02
73 57.48
54 42.52%
43  โรงเรียนบ้านหนองกบ 125
21 16.80
8 6.40
19 15.20
5 4.00
0 0.00
72 57.60
53 42.40%
44  โรงเรียนบ้านเก่าขาม 226
46 20.35
21 9.29
16 7.08
10 4.42
1 0.44
132 58.41
94 41.59%
45  โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ 228
50 21.93
4 1.75
7 3.07
22 9.65
11 4.82
134 58.77
94 41.23%
46  โรงเรียนบ้านโนนสว่างวังเสือ 107
8 7.48
19 17.76
16 14.95
0 0.00
1 0.93
63 58.88
44 41.12%
47  โรงเรียนบ้านนาแคน 151
12 7.95
3 1.99
21 13.91
2 1.32
24 15.89
89 58.94
62 41.06%
48  โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 811
25 3.08
55 6.78
71 8.75
80 9.86
102 12.58
478 58.94
333 41.06%
49  โรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว 78
16 20.51
4 5.13
2 2.56
7 8.97
3 3.85
46 58.97
32 41.03%
50  โรงเรียนบ้านหม้อทอง 61
15 24.59
1 1.64
4 6.56
5 8.20
0 0.00
36 59.02
25 40.98%
51  โรงเรียนบ้านห้วยปอ 122
9 7.38
17 13.93
19 15.57
5 4.10
0 0.00
72 59.02
50 40.98%
52  โรงเรียนบ้านโนนสนาม 27
5 18.52
3 11.11
0 0.00
3 11.11
0 0.00
16 59.26
11 40.74%
53  โรงเรียนบ้านโนนกาหลงน้อย 94
4 4.26
27 28.72
7 7.45
0 0.00
0 0.00
56 59.57
38 40.43%
54  โรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์) 765
62 8.10
95 12.42
54 7.06
62 8.10
36 4.71
456 59.61
309 40.39%
55  โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 246
21 8.54
15 6.10
40 16.26
7 2.85
15 6.10
148 60.16
98 39.84%
56  โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 325
15 4.62
9 2.77
59 18.15
4 1.23
41 12.62
197 60.62
128 39.38%
57  โรงเรียนโนนสูงโนนโฮมวิทยา 159
6 3.77
11 6.92
8 5.03
17 10.69
19 11.95
98 61.64
61 38.36%
58  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 133
21 15.79
12 9.02
17 12.78
0 0.00
0 0.00
83 62.41
50 37.59%
59  โรงเรียนบ้านโนนหุ่ง 56
14 25.00
1 1.79
2 3.57
4 7.14
0 0.00
35 62.50
21 37.50%
60  โรงเรียนบ้านตายอย 196
12 6.12
17 8.67
22 11.22
21 10.71
1 0.51
123 62.76
73 37.24%
61  โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น 121
16 13.22
2 1.65
24 19.83
1 0.83
2 1.65
76 62.81
45 37.19%
62  โรงเรียนเวตวันวิทยา 132
8 6.06
4 3.03
9 6.82
14 10.61
13 9.85
84 63.64
48 36.36%
63  โรงเรียนบ้านหนองสำราญ 28
6 21.43
2 7.14
1 3.57
1 3.57
0 0.00
18 64.29
10 35.71%
64  โรงเรียนบ้านหาดทรายคูณ 313
18 5.75
9 2.88
23 7.35
27 8.63
32 10.22
204 65.18
109 34.82%
65  โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ 49
5 10.20
4 8.16
6 12.24
0 0.00
2 4.08
32 65.31
17 34.69%
66  โรงเรียนบ้านบก 100
0 0.00
6 6.00
12 12.00
4 4.00
12 12.00
66 66.00
34 34.00%
67  โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน 160
8 5.00
7 4.38
13 8.13
10 6.25
16 10.00
106 66.25
54 33.75%
68  โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง 188
13 6.91
18 9.57
17 9.04
11 5.85
4 2.13
125 66.49
63 33.51%
69  โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า 166
20 12.05
8 4.82
18 10.84
5 3.01
4 2.41
111 66.87
55 33.13%
70  โรงเรียนบ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ) 88
10 11.36
7 7.95
5 5.68
7 7.95
0 0.00
59 67.05
29 32.95%
71  โรงเรียนบ้านหนองแต้ 130
16 12.31
7 5.38
9 6.92
7 5.38
3 2.31
88 67.69
42 32.31%
72  โรงเรียนบ้านแก้งยาง 62
7 11.29
4 6.45
3 4.84
4 6.45
2 3.23
42 67.74
20 32.26%
73  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(นาจะหลวย) 75
4 5.33
4 5.33
5 6.67
6 8.00
5 6.67
51 68.00
24 32.00%
74  โรงเรียนอนุบาลน้ำขุ่น 326
36 11.04
31 9.51
23 7.06
9 2.76
5 1.53
222 68.10
104 31.90%
75  โรงเรียนบ้านโนนขาม 213
18 8.45
22 10.33
17 7.98
10 4.69
0 0.00
146 68.54
67 31.46%
76  โรงเรียนบ้านเตย 175
36 20.57
17 9.71
0 0.00
0 0.00
1 0.57
121 69.14
54 30.86%
77  โรงเรียนบ้านประหูต 133
12 9.02
11 8.27
5 3.76
8 6.02
5 3.76
92 69.17
41 30.83%
78  โรงเรียนบ้านโนนสูง 103
24 23.30
0 0.00
6 5.83
1 0.97
0 0.00
72 69.90
31 30.10%
79  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโนโนนจันทร์ 214
11 5.14
9 4.21
39 18.22
5 2.34
0 0.00
150 70.09
64 29.91%
80  โรงเรียนบ้านหนองแสงเจริญพัฒนา 154
13 8.44
15 9.74
12 7.79
4 2.60
1 0.65
109 70.78
45 29.22%
81  โรงเรียนบ้านโคกน้อย 279
8 2.87
19 6.81
4 1.43
26 9.32
24 8.60
198 70.97
81 29.03%
82  โรงเรียนบ้านซำงู 117
3 2.56
7 5.98
5 4.27
9 7.69
9 7.69
84 71.79
33 28.21%
83  โรงเรียนบ้านหนองเทา 103
8 7.77
9 8.74
8 7.77
2 1.94
2 1.94
74 71.84
29 28.16%
84  โรงเรียนบ้านโนนคูณแสนสุข 75
7 9.33
0 0.00
10 13.33
4 5.33
0 0.00
54 72.00
21 28.00%
85  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(เดชอุดม) 50
2 4.00
8 16.00
2 4.00
2 4.00
0 0.00
36 72.00
14 28.00%
86  โรงเรียนบ้านโพนทอง 75
10 13.33
11 14.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 72.00
21 28.00%
87  โรงเรียนบ้านกลาง 279
20 7.17
20 7.17
21 7.53
7 2.51
9 3.23
202 72.40
77 27.60%
88  โรงเรียนบ้านสร้างหอม 213
17 7.98
20 9.39
5 2.35
13 6.10
3 1.41
155 72.77
58 27.23%
89  โรงเรียนบ้านขอนแป้น 136
20 14.71
9 6.62
5 3.68
3 2.21
0 0.00
99 72.79
37 27.21%
90  โรงเรียนบ้านแมด 119
10 8.40
3 2.52
12 10.08
3 2.52
4 3.36
87 73.11
32 26.89%
91  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 183
20 10.93
6 3.28
14 7.65
5 2.73
4 2.19
134 73.22
49 26.78%
92  โรงเรียนบ้านยางกลาง 86
5 5.81
7 8.14
7 8.14
3 3.49
1 1.16
63 73.26
23 26.74%
93  โรงเรียนบ้านนาส่วง 177
20 11.30
8 4.52
18 10.17
1 0.56
0 0.00
130 73.45
47 26.55%
94  โรงเรียนบ้านตาโอง 140
12 8.57
7 5.00
18 12.86
0 0.00
0 0.00
103 73.57
37 26.43%
95  โรงเรียนบ้านม่วงนาดี 317
9 2.84
11 3.47
23 7.26
20 6.31
20 6.31
234 73.82
83 26.18%
96  โรงเรียนบ้านดอนชัยชนะ 50
7 14.00
4 8.00
1 2.00
0 0.00
1 2.00
37 74.00
13 26.00%
97  โรงเรียนบ้านบัวเทียม 66
6 9.09
1 1.52
7 10.61
0 0.00
3 4.55
49 74.24
17 25.76%
98  โรงเรียนบ้านแก้งขี้เหล็ก 136
12 8.82
13 9.56
8 5.88
2 1.47
0 0.00
101 74.26
35 25.74%
99  โรงเรียนบ้านหมากมาย 102
7 6.86
5 4.90
6 5.88
2 1.96
6 5.88
76 74.51
26 25.49%
100  โรงเรียนบ้านสมพรรัตน์ 110
14 12.73
0 0.00
9 8.18
4 3.64
1 0.91
82 74.55
28 25.45%
101  โรงเรียนบ้านม่วงโนนกระแต 107
1 0.93
6 5.61
18 16.82
2 1.87
0 0.00
80 74.77
27 25.23%
102  โรงเรียนบ้านป่าสน 100
9 9.00
12 12.00
4 4.00
0 0.00
0 0.00
75 75.00
25 25.00%
103  โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 84
5 5.95
6 7.14
4 4.76
4 4.76
2 2.38
63 75.00
21 25.00%
104  โรงเรียนบ้านเปือย 100
11 11.00
5 5.00
6 6.00
3 3.00
0 0.00
75 75.00
25 25.00%
105  โรงเรียนบ้านหนองแปน 109
7 6.42
8 7.34
8 7.34
4 3.67
0 0.00
82 75.23
27 24.77%
106  โรงเรียนบ้านแขมเจริญ 274
15 5.47
9 3.28
19 6.93
13 4.74
11 4.01
207 75.55
67 24.45%
107  โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ 122
6 4.92
8 6.56
2 1.64
8 6.56
5 4.10
93 76.23
29 23.77%
108  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรี 261
40 15.33
7 2.68
13 4.98
2 0.77
0 0.00
199 76.25
62 23.75%
109  โรงเรียนบ้านโนนค้อ(เดชอุดม) 217
3 1.38
7 3.23
18 8.29
20 9.22
3 1.38
166 76.50
51 23.50%
110  โรงเรียนบ้านยางใหญ่ 155
20 12.90
0 0.00
16 10.32
0 0.00
0 0.00
119 76.77
36 23.23%
111  โรงเรียนบ้านหนองหัวลิงหนองขอน 114
14 12.28
4 3.51
6 5.26
2 1.75
0 0.00
88 77.19
26 22.81%
112  โรงเรียนบ้านเสาเล้า 182
24 13.19
0 0.00
17 9.34
0 0.00
0 0.00
141 77.47
41 22.53%
113  โรงเรียนบ้านป่าโมง 158
11 6.96
6 3.80
13 8.23
3 1.90
2 1.27
123 77.85
35 22.15%
114  โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา 290
18 6.21
0 0.00
14 4.83
18 6.21
14 4.83
226 77.93
64 22.07%
115  โรงเรียนบ้านคำครั่ง 109
7 6.42
7 6.42
3 2.75
5 4.59
2 1.83
85 77.98
24 22.02%
116  โรงเรียนบ้านอิสานเศรษฐกิจ 46
3 6.52
3 6.52
2 4.35
2 4.35
0 0.00
36 78.26
10 21.74%
117  โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง 199
12 6.03
10 5.03
21 10.55
0 0.00
0 0.00
156 78.39
43 21.61%
118  โรงเรียนบ้านดงเมย 130
18 13.85
0 0.00
10 7.69
0 0.00
0 0.00
102 78.46
28 21.54%
119  โรงเรียนบ้านดอนโมกข์ 98
4 4.08
9 9.18
2 2.04
6 6.12
0 0.00
77 78.57
21 21.43%
120  โรงเรียนบ้านหลักป้ายประชานุเคราะห์ 75
3 4.00
6 8.00
7 9.33
0 0.00
0 0.00
59 78.67
16 21.33%
121  โรงเรียนบ้านคำกลางวังม่วง 95
1 1.05
10 10.53
2 2.11
7 7.37
0 0.00
75 78.95
20 21.05%
122  โรงเรียนประชาสามัคคี 95
1 1.05
1 1.05
7 7.37
10 10.53
1 1.05
75 78.95
20 21.05%
123  โรงเรียนบ้านโนนสวาง(น้ำยืน) 58
1 1.72
0 0.00
6 10.34
4 6.90
1 1.72
46 79.31
12 20.69%
124  โรงเรียนบ้านนาอุดม 92
3 3.26
2 2.17
14 15.22
0 0.00
0 0.00
73 79.35
19 20.65%
125  โรงเรียนบ้านป่าเตี้ย 83
9 10.84
5 6.02
2 2.41
1 1.20
0 0.00
66 79.52
17 20.48%
126  โรงเรียนเจริญศึกษา 103
7 6.80
7 6.80
5 4.85
2 1.94
0 0.00
82 79.61
21 20.39%
127  โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ 305
28 9.18
18 5.90
16 5.25
0 0.00
0 0.00
243 79.67
62 20.33%
128  โรงเรียนบ้านกุดเรือ 124
6 4.84
11 8.87
5 4.03
3 2.42
0 0.00
99 79.84
25 20.16%
129  โรงเรียนบ้านกวางดีด 70
5 7.14
3 4.29
5 7.14
1 1.43
0 0.00
56 80.00
14 20.00%
130  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 55
3 5.45
5 9.09
2 3.64
1 1.82
0 0.00
44 80.00
11 20.00%
131  โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน 121
15 12.40
0 0.00
9 7.44
0 0.00
0 0.00
97 80.17
24 19.83%
132  โรงเรียนอุดมสามัคคี 96
3 3.13
8 8.33
4 4.17
4 4.17
0 0.00
77 80.21
19 19.79%
133  โรงเรียนบ้านตบหู 284
20 7.04
10 3.52
9 3.17
10 3.52
7 2.46
228 80.28
56 19.72%
134  โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ 97
5 5.15
4 4.12
3 3.09
4 4.12
3 3.09
78 80.41
19 19.59%
135  โรงเรียนบ้านโนนจานหนองสีขา 41
6 14.63
0 0.00
2 4.88
0 0.00
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
136  โรงเรียนบ้านหมากแหน่ง 154
7 4.55
5 3.25
14 9.09
2 1.30
2 1.30
124 80.52
30 19.48%
137  โรงเรียนบ้านนาประดู่ 31
1 3.23
0 0.00
5 16.13
0 0.00
0 0.00
25 80.65
6 19.35%
138  โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 157
9 5.73
9 5.73
11 7.01
1 0.64
0 0.00
127 80.89
30 19.11%
139  โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง 100
8 8.00
6 6.00
5 5.00
0 0.00
0 0.00
81 81.00
19 19.00%
140  โรงเรียนบ้านป่าตาว 37
4 10.81
0 0.00
1 2.70
1 2.70
1 2.70
30 81.08
7 18.92%
141  โรงเรียนบ้านหนองคู(น้ำยืน) 69
4 5.80
2 2.90
4 5.80
3 4.35
0 0.00
56 81.16
13 18.84%
142  โรงเรียนบ้านยาง 176
18 10.23
4 2.27
5 2.84
5 2.84
1 0.57
143 81.25
33 18.75%
143  โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย 288
17 5.90
8 2.78
11 3.82
6 2.08
12 4.17
234 81.25
54 18.75%
144  โรงเรียนบ้านทับไฮ 81
4 4.94
0 0.00
8 9.88
3 3.70
0 0.00
66 81.48
15 18.52%
145  โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น 76
6 7.89
2 2.63
5 6.58
1 1.32
0 0.00
62 81.58
14 18.42%
146  โรงเรียนบ้านตาโม 155
9 5.81
6 3.87
13 8.39
0 0.00
0 0.00
127 81.94
28 18.06%
147  โรงเรียนบ้านไฮตาก 223
15 6.73
10 4.48
14 6.28
0 0.00
1 0.45
183 82.06
40 17.94%
148  โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 148
13 8.78
7 4.73
6 4.05
0 0.00
0 0.00
122 82.43
26 17.57%
149  โรงเรียนบ้านนากระแซง 268
15 5.60
12 4.48
9 3.36
7 2.61
4 1.49
221 82.46
47 17.54%
150  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 29
0 0.00
0 0.00
5 17.24
0 0.00
0 0.00
24 82.76
5 17.24%
151  โรงเรียนบ้านโนนหมากเดือย 87
9 10.34
0 0.00
6 6.90
0 0.00
0 0.00
72 82.76
15 17.24%
152  โรงเรียนบ้านกุดประทาย 93
5 5.38
3 3.23
6 6.45
1 1.08
1 1.08
77 82.80
16 17.20%
153  โรงเรียนพิชัยศึกษา 99
8 8.08
0 0.00
9 9.09
0 0.00
0 0.00
82 82.83
17 17.17%
154  โรงเรียนบ้านตาเกาตาโกย 165
12 7.27
12 7.27
1 0.61
3 1.82
0 0.00
137 83.03
28 16.97%
155  โรงเรียนบ้านหัวแข้ 125
8 6.40
7 5.60
2 1.60
1 0.80
3 2.40
104 83.20
21 16.80%
156  โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 174
12 6.90
6 3.45
9 5.17
2 1.15
0 0.00
145 83.33
29 16.67%
157  โรงเรียนบ้านหนองคู(เดชอุดม) 60
1 1.67
0 0.00
8 13.33
0 0.00
1 1.67
50 83.33
10 16.67%
158  โรงเรียนบ้านหนองถาวร 54
9 16.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 83.33
9 16.67%
159  โรงเรียนบ้านโนนบก 96
5 5.21
6 6.25
5 5.21
0 0.00
0 0.00
80 83.33
16 16.67%
160  โรงเรียนบ้านโนนแคน 186
10 5.38
13 6.99
5 2.69
3 1.61
0 0.00
155 83.33
31 16.67%
161  โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย 410
23 5.61
13 3.17
26 6.34
5 1.22
1 0.24
342 83.41
68 16.59%
162  โรงเรียนบ้านคำบาก 224
8 3.57
10 4.46
19 8.48
0 0.00
0 0.00
187 83.48
37 16.52%
163  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 146
9 6.16
2 1.37
13 8.90
0 0.00
0 0.00
122 83.56
24 16.44%
164  โรงเรียนบ้านแสนถาวร 43
0 0.00
0 0.00
5 11.63
0 0.00
2 4.65
36 83.72
7 16.28%
165  โรงเรียนบ้านคำบอน 161
7 4.35
7 4.35
7 4.35
5 3.11
0 0.00
135 83.85
26 16.15%
166  โรงเรียนบ้านป่าพอก 50
0 0.00
0 0.00
3 6.00
4 8.00
1 2.00
42 84.00
8 16.00%
167  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 226
9 3.98
12 5.31
13 5.75
2 0.88
0 0.00
190 84.07
36 15.93%
168  โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ 289
10 3.46
4 1.38
7 2.42
14 4.84
11 3.81
243 84.08
46 15.92%
169  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 246
5 2.03
12 4.88
13 5.28
5 2.03
4 1.63
207 84.15
39 15.85%
170  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ 101
10 9.90
2 1.98
4 3.96
0 0.00
0 0.00
85 84.16
16 15.84%
171  โรงเรียนบ้านเก่ากลาง 77
2 2.60
4 5.19
4 5.19
1 1.30
1 1.30
65 84.42
12 15.58%
172  โรงเรียนบ้านกระเบื้อง 45
1 2.22
0 0.00
6 13.33
0 0.00
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
173  โรงเรียนบ้านห่องปอ 45
3 6.67
0 0.00
3 6.67
0 0.00
1 2.22
38 84.44
7 15.56%
174  โรงเรียนบ้านโนนยาง 206
9 4.37
6 2.91
15 7.28
2 0.97
0 0.00
174 84.47
32 15.53%
175  โรงเรียนบ้านป่าไร่ 26
1 3.85
2 7.69
1 3.85
0 0.00
0 0.00
22 84.62
4 15.38%
176  โรงเรียนบ้านบัวงาม 385
21 5.45
6 1.56
31 8.05
1 0.26
0 0.00
326 84.68
59 15.32%
177  โรงเรียนบ้านแข้ด่อน 131
7 5.34
0 0.00
11 8.40
2 1.53
0 0.00
111 84.73
20 15.27%
178  โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา 99
6 6.06
2 2.02
7 7.07
0 0.00
0 0.00
84 84.85
15 15.15%
179  โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง 319
6 1.88
10 3.13
22 6.90
10 3.13
0 0.00
271 84.95
48 15.05%
180  โรงเรียนบ้านโพนแอวขัน 54
0 0.00
3 5.56
5 9.26
0 0.00
0 0.00
46 85.19
8 14.81%
181  โรงเรียนบ้านหนองแปก 225
8 3.56
5 2.22
9 4.00
8 3.56
3 1.33
192 85.33
33 14.67%
182  โรงเรียนน้ำยืน 641
29 4.52
12 1.87
32 4.99
19 2.96
2 0.31
547 85.34
94 14.66%
183  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(บุณฑริก) 158
7 4.43
4 2.53
8 5.06
4 2.53
0 0.00
135 85.44
23 14.56%
184  โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย 210
5 2.38
0 0.00
25 11.90
0 0.00
0 0.00
180 85.71
30 14.29%
185  โรงเรียนบ้านโนนน้อย 84
3 3.57
5 5.95
2 2.38
2 2.38
0 0.00
72 85.71
12 14.29%
186  โรงเรียนบ้านคำอุดม 237
14 5.91
13 5.49
5 2.11
1 0.42
0 0.00
204 86.08
33 13.92%
187  โรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว 173
11 6.36
2 1.16
2 1.16
9 5.20
0 0.00
149 86.13
24 13.87%
188  โรงเรียนบ้านแก้ง 305
12 3.93
9 2.95
21 6.89
0 0.00
0 0.00
263 86.23
42 13.77%
189  โรงเรียนบ้านบุ่งคำ 102
4 3.92
2 1.96
8 7.84
0 0.00
0 0.00
88 86.27
14 13.73%
190  โรงเรียนบ้านหนองสนม 271
1 0.37
0 0.00
17 6.27
19 7.01
0 0.00
234 86.35
37 13.65%
191  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 522
28 5.36
7 1.34
18 3.45
16 3.07
2 0.38
451 86.40
71 13.60%
192  โรงเรียนบ้านนานวล 81
4 4.94
0 0.00
7 8.64
0 0.00
0 0.00
70 86.42
11 13.58%
193  โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ 67
4 5.97
5 7.46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
58 86.57
9 13.43%
194  โรงเรียนผอบ ณ นคร 2 127
6 4.72
4 3.15
7 5.51
0 0.00
0 0.00
110 86.61
17 13.39%
195  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 280
20 7.14
0 0.00
17 6.07
0 0.00
0 0.00
243 86.79
37 13.21%
196  โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย 144
0 0.00
0 0.00
5 3.47
2 1.39
12 8.33
125 86.81
19 13.19%
197  โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 76
6 7.89
1 1.32
3 3.95
0 0.00
0 0.00
66 86.84
10 13.16%
198  โรงเรียนบ้านโนนเลียงกรุงเจริญ 183
9 4.92
3 1.64
11 6.01
0 0.00
1 0.55
159 86.89
24 13.11%
199  โรงเรียนบ้านโนนหลี่ 54
0 0.00
3 5.56
0 0.00
0 0.00
4 7.41
47 87.04
7 12.96%
200  โรงเรียนบ้านหนองยู 31
2 6.45
1 3.23
1 3.23
0 0.00
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
201  โรงเรียนบ้านคำสำราญ 102
5 4.90
3 2.94
2 1.96
3 2.94
0 0.00
89 87.25
13 12.75%
202  โรงเรียนบ้านนาสามัคคี 238
9 3.78
9 3.78
12 5.04
0 0.00
0 0.00
208 87.39
30 12.61%
203  โรงเรียนบ้านโนนจิก(บุณฑริก) 72
4 5.56
3 4.17
2 2.78
0 0.00
0 0.00
63 87.50
9 12.50%
204  โรงเรียนบ้านแสนสุข 156
6 3.85
3 1.92
8 5.13
2 1.28
0 0.00
137 87.82
19 12.18%
205  โรงเรียนบ้านดงกระชู 91
0 0.00
0 0.00
11 12.09
0 0.00
0 0.00
80 87.91
11 12.09%
206  โรงเรียนบ้านหนองบัว(บุณฑริก) 77
2 2.60
1 1.30
5 6.49
1 1.30
0 0.00
68 88.31
9 11.69%
207  โรงเรียนบ้านดอนยาว 131
3 2.29
3 2.29
9 6.87
0 0.00
0 0.00
116 88.55
15 11.45%
208  โรงเรียนบ้านคำนาแซง 88
6 6.82
0 0.00
4 4.55
0 0.00
0 0.00
78 88.64
10 11.36%
209  โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง) 273
15 5.49
8 2.93
8 2.93
0 0.00
0 0.00
242 88.64
31 11.36%
210  โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน 259
0 0.00
0 0.00
8 3.09
20 7.72
1 0.39
230 88.80
29 11.20%
211  โรงเรียนบ้านค้อ 130
3 2.31
4 3.08
6 4.62
1 0.77
0 0.00
116 89.23
14 10.77%
212  โรงเรียนบ้านแก้งขอ 28
1 3.57
0 0.00
2 7.14
0 0.00
0 0.00
25 89.29
3 10.71%
213  โรงเรียนบ้านโชคชัย 48
2 4.17
0 0.00
2 4.17
1 2.08
0 0.00
43 89.58
5 10.42%
214  โรงเรียนบ้านโนน 106
3 2.83
3 2.83
3 2.83
2 1.89
0 0.00
95 89.62
11 10.38%
215  โรงเรียนบ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์) 156
13 8.33
1 0.64
2 1.28
0 0.00
0 0.00
140 89.74
16 10.26%
216  โรงเรียนอนุบาลบุณฑริก 339
8 2.36
4 1.18
22 6.49
0 0.00
0 0.00
305 89.97
34 10.03%
217  โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 70
2 2.86
0 0.00
3 4.29
1 1.43
1 1.43
63 90.00
7 10.00%
218  โรงเรียนบ้านโนนค้อ(บุณฑริก) 202
2 0.99
6 2.97
11 5.45
0 0.00
1 0.50
182 90.10
20 9.90%
219  โรงเรียนบ้านจันลา 132
2 1.52
3 2.27
8 6.06
0 0.00
0 0.00
119 90.15
13 9.85%
220  โรงเรียนบ้านอุดมสุข 51
0 0.00
2 3.92
1 1.96
0 0.00
2 3.92
46 90.20
5 9.80%
221  โรงเรียนบ้านม่วง 52
4 7.69
0 0.00
0 0.00
1 1.92
0 0.00
47 90.38
5 9.62%
222  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 66
3 4.55
0 0.00
3 4.55
0 0.00
0 0.00
60 90.91
6 9.09%
223  โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง 177
5 2.82
5 2.82
6 3.39
0 0.00
0 0.00
161 90.96
16 9.04%
224  โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 123
0 0.00
0 0.00
6 4.88
5 4.07
0 0.00
112 91.06
11 8.94%
225  โรงเรียนบ้านหนองบัวอารี 56
1 1.79
1 1.79
3 5.36
0 0.00
0 0.00
51 91.07
5 8.93%
226  โรงเรียนบ้านดวน 101
4 3.96
2 1.98
3 2.97
0 0.00
0 0.00
92 91.09
9 8.91%
227  โรงเรียนบ้านท่าก่อ 225
5 2.22
0 0.00
15 6.67
0 0.00
0 0.00
205 91.11
20 8.89%
228  โรงเรียนบ้านนาเลิง 45
0 0.00
1 2.22
1 2.22
2 4.44
0 0.00
41 91.11
4 8.89%
229  โรงเรียนตชด.บ้านเกษตรสมบูรณ์ 120
3 2.50
2 1.67
2 1.67
2 1.67
1 0.83
110 91.67
10 8.33%
230  โรงเรียนบ้านโนนแฝก 48
1 2.08
1 2.08
2 4.17
0 0.00
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
231  โรงเรียนบ้านคอแลน 170
1 0.59
1 0.59
7 4.12
3 1.76
2 1.18
156 91.76
14 8.24%
232  โรงเรียนบ้านโคกชำแระ 364
5 1.37
5 1.37
8 2.20
7 1.92
5 1.37
334 91.76
30 8.24%
233  โรงเรียนบ้านนาแก 98
3 3.06
0 0.00
5 5.10
0 0.00
0 0.00
90 91.84
8 8.16%
234  โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด) 176
6 3.41
4 2.27
4 2.27
0 0.00
0 0.00
162 92.05
14 7.95%
235  โรงเรียนบ้านซำหวาย 178
0 0.00
1 0.56
9 5.06
4 2.25
0 0.00
164 92.13
14 7.87%
236  โรงเรียนบ้านบัวเจริญ 106
2 1.89
2 1.89
4 3.77
0 0.00
0 0.00
98 92.45
8 7.55%
237  โรงเรียนบ้านโนนสวาง(เดชอุดม) 40
0 0.00
0 0.00
1 2.50
2 5.00
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
238  โรงเรียนบ้านโนนแก้ง 67
2 2.99
0 0.00
3 4.48
0 0.00
0 0.00
62 92.54
5 7.46%
239  โรงเรียนบ้านสองคอน 60
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 6.67
0 0.00
56 93.33
4 6.67%
240  โรงเรียนบ้านนาห่อม 91
0 0.00
4 4.40
2 2.20
0 0.00
0 0.00
85 93.41
6 6.59%
241  โรงเรียนบ้านคำกลาง 97
2 2.06
0 0.00
4 4.12
0 0.00
0 0.00
91 93.81
6 6.19%
242  โรงเรียนบ้านโนนจิก(เดชอุดม) 132
0 0.00
0 0.00
8 6.06
0 0.00
0 0.00
124 93.94
8 6.06%
243  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 149
6 4.03
2 1.34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
141 94.63
8 5.37%
244  โรงเรียนบ้านดอนม่วย 19
0 0.00
0 0.00
1 5.26
0 0.00
0 0.00
18 94.74
1 5.26%
245  โรงเรียนบ้านโสกแสง 154
3 1.95
0 0.00
4 2.60
0 0.00
0 0.00
147 95.45
7 4.55%
246  โรงเรียนบ้านห่องคำ 70
1 1.43
0 0.00
0 0.00
2 2.86
0 0.00
67 95.71
3 4.29%
247  โรงเรียนบ้านดอนโจด 84
1 1.19
0 0.00
2 2.38
0 0.00
0 0.00
81 96.43
3 3.57%
248  โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์ 85
2 2.35
0 0.00
0 0.00
1 1.18
0 0.00
82 96.47
3 3.53%
249  โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ 60
1 1.67
0 0.00
1 1.67
0 0.00
0 0.00
58 96.67
2 3.33%
250  โรงเรียนบ้านฝั่งเพ 154
2 1.30
3 1.95
0 0.00
0 0.00
0 0.00
149 96.75
5 3.25%
251  โรงเรียนบ้านหนองดุม 158
2 1.27
0 0.00
3 1.90
0 0.00
0 0.00
153 96.84
5 3.16%
252  โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี 86
0 0.00
0 0.00
2 2.33
0 0.00
0 0.00
84 97.67
2 2.33%
253  โรงเรียนบ้านคำม่วง 52
0 0.00
0 0.00
1 1.92
0 0.00
0 0.00
51 98.08
1 1.92%
254  โรงเรียนบ้านวารีอุดม 12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  38,358 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,794 7.28
เตี้ย  1,992 5.19
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,976 7.76
ผอมและเตี้ย  1,483 3.87
อ้วนและเตี้ย  2,427 6.33
ไม่มีภาวะโภชนาการ  26,686 69.57
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 11,672 คน


30.43%


Powered By www.thaieducation.net