ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุบลราชธานี เขต 5
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 254 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 254 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านคำม่วง 52
20 38.46
20 38.46
12 23.08
0 0.00
0 0.00
0 0.00
52 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว 79
23 29.11
0 0.00
56 70.89
0 0.00
0 0.00
0 0.00
79 100.00%
3  โรงเรียนดำรงสินสงเคราะห์ 27
9 33.33
7 25.93
3 11.11
5 18.52
0 0.00
3 11.11
24 88.89%
4  โรงเรียนบ้านโซง 189
31 16.40
20 10.58
24 12.70
46 24.34
44 23.28
24 12.70
165 87.30%
5  โรงเรียนโนนสูงโนนโฮมวิทยา 159
42 26.42
44 27.67
17 10.69
28 17.61
4 2.52
24 15.09
135 84.91%
6  โรงเรียนบ้านบก 103
24 23.30
25 24.27
5 4.85
25 24.27
5 4.85
19 18.45
84 81.55%
7  โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี 64
18 28.13
16 25.00
9 14.06
4 6.25
2 3.13
15 23.44
49 76.56%
8  โรงเรียนบ้านหนองทัพ 152
36 23.68
18 11.84
17 11.18
18 11.84
19 12.50
44 28.95
108 71.05%
9  โรงเรียนบ้านบัวเทียม 67
31 46.27
4 5.97
5 7.46
4 5.97
3 4.48
20 29.85
47 70.15%
10  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(บุณฑริก) 315
42 13.33
29 9.21
83 26.35
18 5.71
29 9.21
114 36.19
201 63.81%
11  โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ 358
47 13.13
33 9.22
17 4.75
80 22.35
50 13.97
131 36.59
227 63.41%
12  โรงเรียนบ้านแก้ง 304
73 24.01
53 17.43
16 5.26
40 13.16
3 0.99
119 39.14
185 60.86%
13  โรงเรียนบ้านแก้งโตน 168
26 15.48
60 35.71
16 9.52
0 0.00
0 0.00
66 39.29
102 60.71%
14  โรงเรียนบ้านโนนว่าน 88
4 4.55
13 14.77
5 5.68
13 14.77
18 20.45
35 39.77
53 60.23%
15  โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย 411
115 27.98
13 3.16
97 23.60
14 3.41
7 1.70
165 40.15
246 59.85%
16  โรงเรียนบ้านโนนกาหลงน้อย 94
5 5.32
12 12.77
5 5.32
17 18.09
17 18.09
38 40.43
56 59.57%
17  โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ 49
7 14.29
10 20.41
5 10.20
6 12.24
1 2.04
20 40.82
29 59.18%
18  โรงเรียนบ้านอิสานเศรษฐกิจ 46
12 26.09
7 15.22
4 8.70
4 8.70
0 0.00
19 41.30
27 58.70%
19  โรงเรียนบ้านแก้งสว่าง 59
15 25.42
7 11.86
3 5.08
5 8.47
4 6.78
25 42.37
34 57.63%
20  โรงเรียนบ้านอุดมชาติ 55
12 21.82
8 14.55
5 9.09
4 7.27
2 3.64
24 43.64
31 56.36%
21  โรงเรียนบ้านป่าหวาย 40
2 5.00
4 10.00
3 7.50
6 15.00
7 17.50
18 45.00
22 55.00%
22  โรงเรียนบ้านนาแคน 162
28 17.28
16 9.88
21 12.96
12 7.41
11 6.79
74 45.68
88 54.32%
23  โรงเรียนบ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ) 83
15 18.07
11 13.25
6 7.23
9 10.84
3 3.61
39 46.99
44 53.01%
24  โรงเรียนหนองโพดวิทยา 232
12 5.17
18 7.76
22 9.48
30 12.93
39 16.81
111 47.84
121 52.16%
25  โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน 157
11 7.01
18 11.46
8 5.10
27 17.20
16 10.19
77 49.04
80 50.96%
26  โรงเรียนบ้านม่วงนาดี 314
40 12.74
67 21.34
24 7.64
27 8.60
0 0.00
156 49.68
158 50.32%
27  โรงเรียนบ้านห้วยปอ 122
14 11.48
19 15.57
17 13.93
11 9.02
0 0.00
61 50.00
61 50.00%
28  โรงเรียนบ้านหนองถาวร 51
8 15.69
7 13.73
2 3.92
6 11.76
2 3.92
26 50.98
25 49.02%
29  โรงเรียนบ้านนาเจริญ 292
44 15.07
29 9.93
38 13.01
18 6.16
13 4.45
150 51.37
142 48.63%
30  โรงเรียนบ้านยางใหญ่ 157
35 22.29
28 17.83
13 8.28
0 0.00
0 0.00
81 51.59
76 48.41%
31  โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว 402
46 11.44
75 18.66
13 3.23
33 8.21
13 3.23
222 55.22
180 44.78%
32  โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง 188
19 10.11
24 12.77
20 10.64
15 7.98
6 3.19
104 55.32
84 44.68%
33  โรงเรียนบ้านบัวทอง 34
7 20.59
5 14.71
3 8.82
0 0.00
0 0.00
19 55.88
15 44.12%
34  โรงเรียนบ้านนาอุดม 93
25 26.88
7 7.53
3 3.23
4 4.30
2 2.15
52 55.91
41 44.09%
35  โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ 227
37 16.30
6 2.64
4 1.76
43 18.94
10 4.41
127 55.95
100 44.05%
36  โรงเรียนบ้านยางกลาง 87
2 2.30
7 8.05
7 8.05
9 10.34
13 14.94
49 56.32
38 43.68%
37  โรงเรียนบ้านเตย 175
30 17.14
15 8.57
17 9.71
13 7.43
1 0.57
99 56.57
76 43.43%
38  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 56
4 7.14
4 7.14
2 3.57
11 19.64
3 5.36
32 57.14
24 42.86%
39  โรงเรียนบ้านแขมเจริญ 276
31 11.23
15 5.43
35 12.68
14 5.07
23 8.33
158 57.25
118 42.75%
40  โรงเรียนบ้านห่องเตย 51
6 11.76
4 7.84
3 5.88
5 9.80
3 5.88
30 58.82
21 41.18%
41  โรงเรียนบ้านป่าก้าว 171
13 7.60
25 14.62
16 9.36
8 4.68
8 4.68
101 59.06
70 40.94%
42  โรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์) 769
62 8.06
97 12.61
56 7.28
62 8.06
36 4.68
456 59.30
313 40.70%
43  โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน 119
12 10.08
14 11.76
18 15.13
3 2.52
1 0.84
71 59.66
48 40.34%
44  โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ 219
42 19.18
3 1.37
30 13.70
12 5.48
0 0.00
132 60.27
87 39.73%
45  โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง 97
13 13.40
14 14.43
11 11.34
0 0.00
0 0.00
59 60.82
38 39.18%
46  โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน 95
14 14.74
12 12.63
9 9.47
2 2.11
0 0.00
58 61.05
37 38.95%
47  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 220
25 11.36
19 8.64
22 10.00
19 8.64
0 0.00
135 61.36
85 38.64%
48  โรงเรียนบ้านหนองกบ 126
17 13.49
9 7.14
17 13.49
5 3.97
0 0.00
78 61.90
48 38.10%
49  โรงเรียนบ้านห้วยเสลา 58
10 17.24
7 12.07
5 8.62
0 0.00
0 0.00
36 62.07
22 37.93%
50  โรงเรียนเวตวันวิทยา 132
10 7.58
4 3.03
9 6.82
14 10.61
13 9.85
82 62.12
50 37.88%
51  โรงเรียนบ้านดอนกลาง 119
17 14.29
9 7.56
17 14.29
2 1.68
0 0.00
74 62.18
45 37.82%
52  โรงเรียนบ้านบัวงาม 387
35 9.04
29 7.49
50 12.92
15 3.88
17 4.39
241 62.27
146 37.73%
53  โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น 122
17 13.93
2 1.64
24 19.67
1 0.82
2 1.64
76 62.30
46 37.70%
54  โรงเรียนบ้านโนนสว่างวังเสือ 107
9 8.41
20 18.69
11 10.28
0 0.00
0 0.00
67 62.62
40 37.38%
55  โรงเรียนบ้านเก่ากลาง 79
7 8.86
5 6.33
10 12.66
2 2.53
5 6.33
50 63.29
29 36.71%
56  โรงเรียนบ้านหนองโด 90
14 15.56
4 4.44
9 10.00
6 6.67
0 0.00
57 63.33
33 36.67%
57  โรงเรียนบ้านประหูต 135
14 10.37
12 8.89
8 5.93
11 8.15
4 2.96
86 63.70
49 36.30%
58  โรงเรียนบ้านโนนสูง 103
28 27.18
5 4.85
4 3.88
0 0.00
0 0.00
66 64.08
37 35.92%
59  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(เดชอุดม) 117
14 11.97
7 5.98
8 6.84
7 5.98
6 5.13
75 64.10
42 35.90%
60  โรงเรียนบ้านกุดประทาย 92
8 8.70
10 10.87
8 8.70
5 5.43
2 2.17
59 64.13
33 35.87%
61  โรงเรียนบ้านหนองแต้ 155
15 9.68
14 9.03
11 7.10
10 6.45
5 3.23
100 64.52
55 35.48%
62  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโนโนนจันทร์ 216
27 12.50
12 5.56
31 14.35
6 2.78
0 0.00
140 64.81
76 35.19%
63  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(น้ำขุ่น) 57
10 17.54
0 0.00
2 3.51
0 0.00
8 14.04
37 64.91
20 35.09%
64  โรงเรียนบ้านนากระแซง 274
26 9.49
21 7.66
18 6.57
12 4.38
18 6.57
179 65.33
95 34.67%
65  โรงเรียนอนุบาลน้ำขุ่น 326
40 12.27
33 10.12
24 7.36
10 3.07
5 1.53
214 65.64
112 34.36%
66  โรงเรียนบ้านดอนชัยชนะ 53
7 13.21
3 5.66
4 7.55
1 1.89
3 5.66
35 66.04
18 33.96%
67  โรงเรียนบ้านหาดทรายคูณ 314
20 6.37
10 3.18
21 6.69
30 9.55
25 7.96
208 66.24
106 33.76%
68  โรงเรียนบ้านแมด 119
12 10.08
4 3.36
14 11.76
4 3.36
5 4.20
80 67.23
39 32.77%
69  โรงเรียนบ้านสมสะอาด 145
7 4.83
7 4.83
6 4.14
14 9.66
13 8.97
98 67.59
47 32.41%
70  โรงเรียนบ้านแก้งยาง 62
7 11.29
4 6.45
3 4.84
4 6.45
2 3.23
42 67.74
20 32.26%
71  โรงเรียนบ้านขอนแป้น 143
24 16.78
11 7.69
6 4.20
5 3.50
0 0.00
97 67.83
46 32.17%
72  โรงเรียนเมืองเดช 137
17 12.41
9 6.57
18 13.14
0 0.00
0 0.00
93 67.88
44 32.12%
73  โรงเรียนบ้านหลักป้ายประชานุเคราะห์ 75
7 9.33
9 12.00
8 10.67
0 0.00
0 0.00
51 68.00
24 32.00%
74  โรงเรียนบ้านโนนขาม 210
18 8.57
22 10.48
17 8.10
10 4.76
0 0.00
143 68.10
67 31.90%
75  โรงเรียนบ้านค้อ 132
9 6.82
9 6.82
8 6.06
16 12.12
0 0.00
90 68.18
42 31.82%
76  โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 158
22 13.92
14 8.86
9 5.70
5 3.16
0 0.00
108 68.35
50 31.65%
77  โรงเรียนบ้านหมากมาย 105
6 5.71
6 5.71
5 4.76
9 8.57
7 6.67
72 68.57
33 31.43%
78  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(นาจะหลวย) 74
3 4.05
3 4.05
4 5.41
5 6.76
8 10.81
51 68.92
23 31.08%
79  โรงเรียนบ้านโคกน้อย 279
9 3.23
20 7.17
4 1.43
29 10.39
24 8.60
193 69.18
86 30.82%
80  โรงเรียนบ้านซำงู 117
3 2.56
8 6.84
5 4.27
11 9.40
9 7.69
81 69.23
36 30.77%
81  โรงเรียนบ้านโนนหมากเดือย 87
10 11.49
5 5.75
6 6.90
5 5.75
0 0.00
61 70.11
26 29.89%
82  โรงเรียนบ้านหนองเทา 103
9 8.74
9 8.74
8 7.77
2 1.94
2 1.94
73 70.87
30 29.13%
83  โรงเรียนบ้านกระเบื้อง 45
7 15.56
2 4.44
4 8.89
0 0.00
0 0.00
32 71.11
13 28.89%
84  โรงเรียนบ้านสมพรรัตน์ 111
11 9.91
5 4.50
8 7.21
6 5.41
2 1.80
79 71.17
32 28.83%
85  โรงเรียนบ้านโนนหุ่ง 56
11 19.64
4 7.14
1 1.79
0 0.00
0 0.00
40 71.43
16 28.57%
86  โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 244
16 6.56
21 8.61
24 9.84
4 1.64
4 1.64
175 71.72
69 28.28%
87  โรงเรียนบ้านโชคชัย 46
7 15.22
2 4.35
4 8.70
0 0.00
0 0.00
33 71.74
13 28.26%
88  โรงเรียนบ้านหนองยู 32
5 15.63
2 6.25
1 3.13
0 0.00
1 3.13
23 71.88
9 28.13%
89  โรงเรียนบ้านโนนคูณแสนสุข 75
7 9.33
0 0.00
9 12.00
5 6.67
0 0.00
54 72.00
21 28.00%
90  โรงเรียนบ้านเสาเล้า 180
23 12.78
9 5.00
13 7.22
4 2.22
0 0.00
131 72.78
49 27.22%
91  โรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว 173
20 11.56
15 8.67
12 6.94
0 0.00
0 0.00
126 72.83
47 27.17%
92  โรงเรียนบ้านดอนโมกข์ 96
5 5.21
9 9.38
2 2.08
10 10.42
0 0.00
70 72.92
26 27.08%
93  โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย 288
43 14.93
0 0.00
31 10.76
0 0.00
4 1.39
210 72.92
78 27.08%
94  โรงเรียนบ้านสร้างหอม 208
19 9.13
19 9.13
3 1.44
12 5.77
3 1.44
152 73.08
56 26.92%
95  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 132
11 8.33
12 9.09
12 9.09
0 0.00
0 0.00
97 73.48
35 26.52%
96  โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง 196
17 8.67
7 3.57
21 10.71
6 3.06
0 0.00
145 73.98
51 26.02%
97  โรงเรียนบ้านโพนแอวขัน 55
0 0.00
6 10.91
5 9.09
3 5.45
0 0.00
41 74.55
14 25.45%
98  โรงเรียนบ้านแก้งขี้เหล็ก 134
9 6.72
18 13.43
7 5.22
0 0.00
0 0.00
100 74.63
34 25.37%
99  โรงเรียนบ้านนาสามัคคี 236
18 7.63
3 1.27
32 13.56
6 2.54
0 0.00
177 75.00
59 25.00%
100  โรงเรียนบ้านหนองคู(น้ำยืน) 69
4 5.80
4 5.80
4 5.80
4 5.80
1 1.45
52 75.36
17 24.64%
101  โรงเรียนบ้านโนนจิก(เดชอุดม) 131
17 12.98
2 1.53
13 9.92
0 0.00
0 0.00
99 75.57
32 24.43%
102  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 250
16 6.40
16 6.40
13 5.20
16 6.40
0 0.00
189 75.60
61 24.40%
103  โรงเรียนประชาสามัคคี 93
6 6.45
8 8.60
6 6.45
2 2.15
0 0.00
71 76.34
22 23.66%
104  โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า 163
20 12.27
0 0.00
5 3.07
0 0.00
13 7.98
125 76.69
38 23.31%
105  โรงเรียนบ้านดงเมย 130
19 14.62
0 0.00
11 8.46
0 0.00
0 0.00
100 76.92
30 23.08%
106  โรงเรียนบ้านจันลา 126
15 11.90
6 4.76
6 4.76
2 1.59
0 0.00
97 76.98
29 23.02%
107  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 187
20 10.70
18 9.63
3 1.60
0 0.00
2 1.07
144 77.01
43 22.99%
108  โรงเรียนบ้านป่าพอก 53
5 9.43
1 1.89
6 11.32
0 0.00
0 0.00
41 77.36
12 22.64%
109  โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 817
35 4.28
58 7.10
85 10.40
5 0.61
2 0.24
632 77.36
185 22.64%
110  โรงเรียนบ้านคำครั่ง 111
8 7.21
7 6.31
3 2.70
5 4.50
2 1.80
86 77.48
25 22.52%
111  โรงเรียนบ้านโนนจานหนองสีขา 40
4 10.00
2 5.00
3 7.50
0 0.00
0 0.00
31 77.50
9 22.50%
112  โรงเรียนบ้านเก่าขาม 227
29 12.78
15 6.61
2 0.88
4 1.76
1 0.44
176 77.53
51 22.47%
113  โรงเรียนบ้านโนนแก้ง 67
0 0.00
0 0.00
6 8.96
5 7.46
4 5.97
52 77.61
15 22.39%
114  โรงเรียนบ้านโนนแคน 191
7 3.66
16 8.38
6 3.14
3 1.57
10 5.24
149 78.01
42 21.99%
115  โรงเรียนเจริญศึกษา 106
5 4.72
8 7.55
7 6.60
3 2.83
0 0.00
83 78.30
23 21.70%
116  โรงเรียนบ้านเปือย 107
13 12.15
3 2.80
7 6.54
0 0.00
0 0.00
84 78.50
23 21.50%
117  โรงเรียนพิชัยศึกษา 100
6 6.00
6 6.00
4 4.00
0 0.00
5 5.00
79 79.00
21 21.00%
118  โรงเรียนบ้านตบหู 282
17 6.03
11 3.90
10 3.55
11 3.90
10 3.55
223 79.08
59 20.92%
119  โรงเรียนบ้านตายอย 196
16 8.16
19 9.69
6 3.06
0 0.00
0 0.00
155 79.08
41 20.92%
120  โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง 24
0 0.00
4 16.67
1 4.17
0 0.00
0 0.00
19 79.17
5 20.83%
121  โรงเรียนบ้านหมากแหน่ง 154
8 5.19
5 3.25
15 9.74
2 1.30
2 1.30
122 79.22
32 20.78%
122  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 145
15 10.34
0 0.00
15 10.34
0 0.00
0 0.00
115 79.31
30 20.69%
123  โรงเรียนอุดมสามัคคี 92
3 3.26
8 8.70
4 4.35
4 4.35
0 0.00
73 79.35
19 20.65%
124  โรงเรียนบ้านหนองแสงเจริญพัฒนา 160
15 9.38
1 0.63
7 4.38
10 6.25
0 0.00
127 79.38
33 20.63%
125  โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ 97
6 6.19
4 4.12
3 3.09
4 4.12
3 3.09
77 79.38
20 20.62%
126  โรงเรียนบ้านตาเกาตาโกย 165
14 8.48
14 8.48
2 1.21
4 2.42
0 0.00
131 79.39
34 20.61%
127  โรงเรียนบ้านป่าแขมหนองเรือ 152
10 6.58
7 4.61
11 7.24
3 1.97
0 0.00
121 79.61
31 20.39%
128  โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม 187
11 5.88
14 7.49
11 5.88
2 1.07
0 0.00
149 79.68
38 20.32%
129  โรงเรียนบ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้า 69
8 11.59
2 2.90
3 4.35
1 1.45
0 0.00
55 79.71
14 20.29%
130  โรงเรียนบ้านป่าไร่ 25
1 4.00
1 4.00
3 12.00
0 0.00
0 0.00
20 80.00
5 20.00%
131  โรงเรียนบ้านห่องคำ 70
7 10.00
2 2.86
4 5.71
1 1.43
0 0.00
56 80.00
14 20.00%
132  โรงเรียนบ้านโนนค้อ(เดชอุดม) 215
6 2.79
10 4.65
13 6.05
5 2.33
9 4.19
172 80.00
43 20.00%
133  โรงเรียนบ้านโพนทอง 85
5 5.88
1 1.18
10 11.76
0 0.00
1 1.18
68 80.00
17 20.00%
134  โรงเรียนบ้านหนองแสง 2078
80 3.85
99 4.76
118 5.68
49 2.36
68 3.27
1664 80.08
414 19.92%
135  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 146
15 10.27
4 2.74
9 6.16
0 0.00
1 0.68
117 80.14
29 19.86%
136  โรงเรียนบ้านโคกเทียม 82
3 3.66
2 2.44
5 6.10
5 6.10
1 1.22
66 80.49
16 19.51%
137  โรงเรียนบ้านโนนรังหนองบัวดง 36
7 19.44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 80.56
7 19.44%
138  โรงเรียนบ้านนาประดู่ 31
1 3.23
0 0.00
5 16.13
0 0.00
0 0.00
25 80.65
6 19.35%
139  โรงเรียนบ้านยาง 176
20 11.36
4 2.27
4 2.27
5 2.84
1 0.57
142 80.68
34 19.32%
140  โรงเรียนบ้านกลาง 276
11 3.99
10 3.62
12 4.35
15 5.43
5 1.81
223 80.80
53 19.20%
141  โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา 292
17 5.82
4 1.37
16 5.48
9 3.08
10 3.42
236 80.82
56 19.18%
142  โรงเรียนบ้านโนนกอย 58
5 8.62
2 3.45
3 5.17
1 1.72
0 0.00
47 81.03
11 18.97%
143  โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง 317
10 3.15
14 4.42
22 6.94
14 4.42
0 0.00
257 81.07
60 18.93%
144  โรงเรียนบ้านนาส่วง 175
7 4.00
8 4.57
17 9.71
0 0.00
1 0.57
142 81.14
33 18.86%
145  โรงเรียนบ้านตาโม 154
11 7.14
5 3.25
13 8.44
0 0.00
0 0.00
125 81.17
29 18.83%
146  โรงเรียนบ้านโนนบก 96
7 7.29
6 6.25
5 5.21
0 0.00
0 0.00
78 81.25
18 18.75%
147  โรงเรียนผอบ ณ นคร 2 129
12 9.30
6 4.65
6 4.65
0 0.00
0 0.00
105 81.40
24 18.60%
148  โรงเรียนบ้านกุดเรือ 124
6 4.84
11 8.87
3 2.42
3 2.42
0 0.00
101 81.45
23 18.55%
149  โรงเรียนบ้านทับไฮ 81
2 2.47
0 0.00
9 11.11
4 4.94
0 0.00
66 81.48
15 18.52%
150  โรงเรียนบ้านโนนยาง 209
11 5.26
20 9.57
7 3.35
0 0.00
0 0.00
171 81.82
38 18.18%
151  โรงเรียนบ้านไพบูลย์ 44
2 4.55
3 6.82
1 2.27
2 4.55
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
152  โรงเรียนบ้านป่าเตี้ย 83
7 8.43
5 6.02
2 2.41
1 1.20
0 0.00
68 81.93
15 18.07%
153  โรงเรียนบ้านไฮตาก 222
15 6.76
10 4.50
14 6.31
0 0.00
1 0.45
182 81.98
40 18.02%
154  โรงเรียนบ้านคำกลางวังม่วง 95
1 1.05
8 8.42
2 2.11
6 6.32
0 0.00
78 82.11
17 17.89%
155  โรงเรียนบ้านตาโอง 140
2 1.43
3 2.14
6 4.29
5 3.57
9 6.43
115 82.14
25 17.86%
156  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 280
28 10.00
0 0.00
22 7.86
0 0.00
0 0.00
230 82.14
50 17.86%
157  โรงเรียนบ้านห่องปอ 45
5 11.11
0 0.00
3 6.67
0 0.00
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
158  โรงเรียนบ้านป่าสน 102
5 4.90
0 0.00
3 2.94
10 9.80
0 0.00
84 82.35
18 17.65%
159  โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 148
13 8.78
7 4.73
6 4.05
0 0.00
0 0.00
122 82.43
26 17.57%
160  โรงเรียนบ้านแข้ด่อน 131
7 5.34
5 3.82
11 8.40
0 0.00
0 0.00
108 82.44
23 17.56%
161  โรงเรียนบ้านแสนสุข 157
8 5.10
4 2.55
12 7.64
3 1.91
0 0.00
130 82.80
27 17.20%
162  โรงเรียนบ้านฝั่งเพ 153
2 1.31
6 3.92
14 9.15
3 1.96
1 0.65
127 83.01
26 16.99%
163  โรงเรียนบ้านโนน 106
10 9.43
4 3.77
4 3.77
0 0.00
0 0.00
88 83.02
18 16.98%
164  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ 102
17 16.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
85 83.33
17 16.67%
165  โรงเรียนบ้านป่าตาว 36
5 13.89
0 0.00
1 2.78
0 0.00
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
166  โรงเรียนบ้านโนนสวาง(เดชอุดม) 42
4 9.52
1 2.38
0 0.00
1 2.38
1 2.38
35 83.33
7 16.67%
167  โรงเรียนรัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา 137
5 3.65
9 6.57
0 0.00
2 1.46
6 4.38
115 83.94
22 16.06%
168  โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา 94
6 6.38
2 2.13
7 7.45
0 0.00
0 0.00
79 84.04
15 15.96%
169  โรงเรียนบ้านโพนดวน 241
11 4.56
10 4.15
15 6.22
1 0.41
1 0.41
203 84.23
38 15.77%
170  โรงเรียนบ้านกวางดีด 70
4 5.71
2 2.86
5 7.14
0 0.00
0 0.00
59 84.29
11 15.71%
171  โรงเรียนบ้านหนองบัว(บุณฑริก) 78
3 3.85
3 3.85
4 5.13
2 2.56
0 0.00
66 84.62
12 15.38%
172  โรงเรียนตชด.บ้านเกษตรสมบูรณ์ 118
7 5.93
2 1.69
4 3.39
5 4.24
0 0.00
100 84.75
18 15.25%
173  โรงเรียนบ้านหัวแข้ 125
7 5.60
7 5.60
2 1.60
0 0.00
3 2.40
106 84.80
19 15.20%
174  โรงเรียนน้ำยืน 627
30 4.78
12 1.91
30 4.78
20 3.19
3 0.48
532 84.85
95 15.15%
175  โรงเรียนบ้านนาโดม 40
4 10.00
0 0.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
34 85.00
6 15.00%
176  โรงเรียนบ้านหนองคู(เดชอุดม) 60
1 1.67
0 0.00
7 11.67
0 0.00
1 1.67
51 85.00
9 15.00%
177  โรงเรียนบ้านดวน 101
0 0.00
1 0.99
9 8.91
5 4.95
0 0.00
86 85.15
15 14.85%
178  โรงเรียนบ้านหนองสนม 270
1 0.37
0 0.00
16 5.93
23 8.52
0 0.00
230 85.19
40 14.81%
179  โรงเรียนบ้านคำบาก 223
7 3.14
18 8.07
7 3.14
1 0.45
0 0.00
190 85.20
33 14.80%
180  โรงเรียนบ้านหม้อทอง 61
4 6.56
3 4.92
2 3.28
0 0.00
0 0.00
52 85.25
9 14.75%
181  โรงเรียนบ้านโนนเลียงกรุงเจริญ 184
13 7.07
3 1.63
11 5.98
0 0.00
0 0.00
157 85.33
27 14.67%
182  โรงเรียนอนุบาลบุณฑริก 345
15 4.35
5 1.45
25 7.25
5 1.45
0 0.00
295 85.51
50 14.49%
183  โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย 205
4 1.95
5 2.44
18 8.78
2 0.98
0 0.00
176 85.85
29 14.15%
184  โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 121
5 4.13
4 3.31
6 4.96
2 1.65
0 0.00
104 85.95
17 14.05%
185  โรงเรียนบ้านคำสำราญ 100
3 3.00
4 4.00
2 2.00
5 5.00
0 0.00
86 86.00
14 14.00%
186  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 522
28 5.36
8 1.53
19 3.64
16 3.07
2 0.38
449 86.02
73 13.98%
187  โรงเรียนบ้านแสนถาวร 43
0 0.00
0 0.00
6 13.95
0 0.00
0 0.00
37 86.05
6 13.95%
188  โรงเรียนบ้านโนนน้อย 86
5 5.81
2 2.33
3 3.49
2 2.33
0 0.00
74 86.05
12 13.95%
189  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 29
0 0.00
0 0.00
4 13.79
0 0.00
0 0.00
25 86.21
4 13.79%
190  โรงเรียนบ้านหนองแปก 225
8 3.56
9 4.00
9 4.00
5 2.22
0 0.00
194 86.22
31 13.78%
191  โรงเรียนบ้านดอนยาว 131
7 5.34
4 3.05
7 5.34
0 0.00
0 0.00
113 86.26
18 13.74%
192  โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ 67
4 5.97
5 7.46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
58 86.57
9 13.43%
193  โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 75
7 9.33
0 0.00
3 4.00
0 0.00
0 0.00
65 86.67
10 13.33%
194  โรงเรียนบ้านบุ่งคำ 98
4 4.08
2 2.04
7 7.14
0 0.00
0 0.00
85 86.73
13 13.27%
195  โรงเรียนบ้านหนองแปน 106
4 3.77
2 1.89
6 5.66
2 1.89
0 0.00
92 86.79
14 13.21%
196  โรงเรียนบ้านนาห่อม 91
0 0.00
8 8.79
2 2.20
0 0.00
2 2.20
79 86.81
12 13.19%
197  โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น 76
5 6.58
0 0.00
5 6.58
0 0.00
0 0.00
66 86.84
10 13.16%
198  โรงเรียนบ้านดงกระชู 101
1 0.99
1 0.99
11 10.89
0 0.00
0 0.00
88 87.13
13 12.87%
199  โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ 125
4 3.20
2 1.60
5 4.00
1 0.80
4 3.20
109 87.20
16 12.80%
200  โรงเรียนบ้านนานวล 80
2 2.50
4 5.00
4 5.00
0 0.00
0 0.00
70 87.50
10 12.50%
201  โรงเรียนบ้านซำหวาย 177
13 7.34
1 0.56
7 3.95
1 0.56
0 0.00
155 87.57
22 12.43%
202  โรงเรียนบ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์) 156
8 5.13
9 5.77
2 1.28
0 0.00
0 0.00
137 87.82
19 12.18%
203  โรงเรียนบ้านโนนสวาง(น้ำยืน) 58
1 1.72
0 0.00
3 5.17
2 3.45
1 1.72
51 87.93
7 12.07%
204  โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย 140
2 1.43
14 10.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
124 88.57
16 11.43%
205  โรงเรียนบ้านโนนค้อ(บุณฑริก) 203
2 0.99
5 2.46
16 7.88
0 0.00
0 0.00
180 88.67
23 11.33%
206  โรงเรียนบ้านโนนหลี่ 53
2 3.77
1 1.89
2 3.77
0 0.00
1 1.89
47 88.68
6 11.32%
207  โรงเรียนบ้านดอนม่วย 18
0 0.00
0 0.00
2 11.11
0 0.00
0 0.00
16 88.89
2 11.11%
208  โรงเรียนบ้านนาเลิง 45
0 0.00
0 0.00
2 4.44
3 6.67
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
209  โรงเรียนบ้านหนองดุม 154
3 1.95
2 1.30
9 5.84
1 0.65
2 1.30
137 88.96
17 11.04%
210  โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 85
1 1.18
2 2.35
1 1.18
3 3.53
2 2.35
76 89.41
9 10.59%
211  โรงเรียนบ้านคำอุดม 238
13 5.46
5 2.10
6 2.52
1 0.42
0 0.00
213 89.50
25 10.50%
212  โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์ 86
2 2.33
0 0.00
4 4.65
0 0.00
3 3.49
77 89.53
9 10.47%
213  โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด) 175
8 4.57
5 2.86
5 2.86
0 0.00
0 0.00
157 89.71
18 10.29%
214  โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 178
10 5.62
4 2.25
4 2.25
0 0.00
0 0.00
160 89.89
18 10.11%
215  โรงเรียนบ้านโนนจิก(บุณฑริก) 72
4 5.56
2 2.78
1 1.39
0 0.00
0 0.00
65 90.28
7 9.72%
216  โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 330
18 5.45
10 3.03
4 1.21
0 0.00
0 0.00
298 90.30
32 9.70%
217  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(บุณฑริก) 155
8 5.16
0 0.00
2 1.29
3 1.94
2 1.29
140 90.32
15 9.68%
218  โรงเรียนบ้านหนองหัวลิงหนองขอน 115
7 6.09
2 1.74
2 1.74
0 0.00
0 0.00
104 90.43
11 9.57%
219  โรงเรียนบ้านป่าโมง 158
1 0.63
0 0.00
12 7.59
2 1.27
0 0.00
143 90.51
15 9.49%
220  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 65
3 4.62
0 0.00
3 4.62
0 0.00
0 0.00
59 90.77
6 9.23%
221  โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง 179
5 2.79
5 2.79
6 3.35
0 0.00
0 0.00
163 91.06
16 8.94%
222  โรงเรียนบ้านหนองบัวอารี 56
1 1.79
1 1.79
3 5.36
0 0.00
0 0.00
51 91.07
5 8.93%
223  โรงเรียนบ้านโนนแฝก 46
1 2.17
1 2.17
0 0.00
0 0.00
2 4.35
42 91.30
4 8.70%
224  โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง) 278
11 3.96
8 2.88
4 1.44
1 0.36
0 0.00
254 91.37
24 8.63%
225  โรงเรียนบ้านคอแลน 168
5 2.98
5 2.98
0 0.00
4 2.38
0 0.00
154 91.67
14 8.33%
226  โรงเรียนบ้านโคกชำแระ 360
5 1.39
5 1.39
8 2.22
7 1.94
5 1.39
330 91.67
30 8.33%
227  โรงเรียนบ้านอุดมสุข 50
0 0.00
2 4.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
46 92.00
4 8.00%
228  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(เดชอุดม) 50
0 0.00
3 6.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
46 92.00
4 8.00%
229  โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ 302
3 0.99
5 1.66
10 3.31
6 1.99
0 0.00
278 92.05
24 7.95%
230  โรงเรียนบ้านบัวเจริญ 105
2 1.90
2 1.90
4 3.81
0 0.00
0 0.00
97 92.38
8 7.62%
231  โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ 288
10 3.47
4 1.39
7 2.43
0 0.00
0 0.00
267 92.71
21 7.29%
232  โรงเรียนบ้านแก้งขอ 28
1 3.57
0 0.00
1 3.57
0 0.00
0 0.00
26 92.86
2 7.14%
233  โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 70
5 7.14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
65 92.86
5 7.14%
234  โรงเรียนบ้านนาแก 100
3 3.00
0 0.00
4 4.00
0 0.00
0 0.00
93 93.00
7 7.00%
235  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรี 261
3 1.15
0 0.00
15 5.75
0 0.00
0 0.00
243 93.10
18 6.90%
236  โรงเรียนบ้านสองคอน 60
0 0.00
0 0.00
1 1.67
3 5.00
0 0.00
56 93.33
4 6.67%
237  โรงเรียนบ้านหนองบัว(เดชอุดม) 30
0 0.00
0 0.00
2 6.67
0 0.00
0 0.00
28 93.33
2 6.67%
238  โรงเรียนบ้านม่วงโนนกระแต 108
0 0.00
0 0.00
3 2.78
4 3.70
0 0.00
101 93.52
7 6.48%
239  โรงเรียนบ้านม่วง 52
0 0.00
2 3.85
1 1.92
0 0.00
0 0.00
49 94.23
3 5.77%
240  โรงเรียนบ้านคำบอน 165
1 0.61
4 2.42
4 2.42
0 0.00
0 0.00
156 94.55
9 5.45%
241  โรงเรียนบ้านคำกลาง 96
4 4.17
0 0.00
1 1.04
0 0.00
0 0.00
91 94.79
5 5.21%
242  โรงเรียนบ้านท่าก่อ 226
2 0.88
1 0.44
5 2.21
0 0.00
3 1.33
215 95.13
11 4.87%
243  โรงเรียนบ้านดอนโจด 83
2 2.41
0 0.00
2 2.41
0 0.00
0 0.00
79 95.18
4 4.82%
244  โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน 259
0 0.00
1 0.39
11 4.25
0 0.00
0 0.00
247 95.37
12 4.63%
245  โรงเรียนบ้านโสกแสง 156
0 0.00
0 0.00
2 1.28
5 3.21
0 0.00
149 95.51
7 4.49%
246  โรงเรียนบ้านห้วยข่า 175
2 1.14
0 0.00
5 2.86
0 0.00
0 0.00
168 96.00
7 4.00%
247  โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ 61
0 0.00
0 0.00
2 3.28
0 0.00
0 0.00
59 96.72
2 3.28%
248  โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี 86
0 0.00
0 0.00
2 2.33
0 0.00
0 0.00
84 97.67
2 2.33%
249  โรงเรียนตชด.บ้านค้อ 149
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
149 100.00
0 0.00%
250  โรงเรียนบ้านคำนาแซง 89
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
89 100.00
0 0.00%
251  โรงเรียนบ้านวารีอุดม 12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 100.00
0 0.00%
252  โรงเรียนบ้านหนองขอน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
253  โรงเรียนบ้านหนองสำราญ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
254  โรงเรียนบ้านโนนสนาม 28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  38,367 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  3,034 7.91
เตี้ย  2,224 5.80
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,547 6.64
ผอมและเตี้ย  1,419 3.70
อ้วนและเตี้ย  822 2.14
ไม่มีภาวะโภชนาการ  28,321 73.82
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 10,046 คน


26.18%


Powered By www.thaieducation.net