ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุบลราชธานี เขต 5
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 254 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 254 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านคำม่วง 52
20 38.46
20 38.46
12 23.08
0 0.00
0 0.00
0 0.00
52 100.00%
2  โรงเรียนบ้านบัวทอง 34
9 26.47
11 32.35
7 20.59
5 14.71
2 5.88
0 0.00
34 100.00%
3  โรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว 79
23 29.11
0 0.00
56 70.89
0 0.00
0 0.00
0 0.00
79 100.00%
4  โรงเรียนบ้านโซง 189
31 16.40
20 10.58
24 12.70
46 24.34
44 23.28
24 12.70
165 87.30%
5  โรงเรียนบ้านบก 100
24 24.00
26 26.00
6 6.00
24 24.00
6 6.00
14 14.00
86 86.00%
6  โรงเรียนโนนสูงโนนโฮมวิทยา 157
42 26.75
44 28.03
17 10.83
28 17.83
4 2.55
22 14.01
135 85.99%
7  โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน 157
27 17.20
16 10.19
33 21.02
43 27.39
15 9.55
23 14.65
134 85.35%
8  โรงเรียนดำรงสินสงเคราะห์ 27
10 37.04
6 22.22
3 11.11
4 14.81
0 0.00
4 14.81
23 85.19%
9  โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ 359
42 11.70
55 15.32
24 6.69
97 27.02
79 22.01
62 17.27
297 82.73%
10  โรงเรียนหนองโพดวิทยา 232
19 8.19
24 10.34
29 12.50
43 18.53
53 22.84
64 27.59
168 72.41%
11  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(น้ำขุ่น) 57
12 21.05
7 12.28
4 7.02
10 17.54
8 14.04
16 28.07
41 71.93%
12  โรงเรียนบ้านโนนว่าน 88
4 4.55
15 17.05
7 7.95
14 15.91
22 25.00
26 29.55
62 70.45%
13  โรงเรียนบ้านหนองทัพ 152
44 28.95
6 3.95
17 11.18
19 12.50
21 13.82
45 29.61
107 70.39%
14  โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี 64
12 18.75
15 23.44
9 14.06
4 6.25
5 7.81
19 29.69
45 70.31%
15  โรงเรียนบ้านหนองถาวร 51
10 19.61
9 17.65
3 5.88
9 17.65
4 7.84
16 31.37
35 68.63%
16  โรงเรียนบ้านดอนโมกข์ 99
21 21.21
29 29.29
2 2.02
15 15.15
0 0.00
32 32.32
67 67.68%
17  โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว 404
88 21.78
75 18.56
48 11.88
46 11.39
13 3.22
134 33.17
270 66.83%
18  โรงเรียนบ้านอิสานเศรษฐกิจ 46
10 21.74
12 26.09
3 6.52
5 10.87
0 0.00
16 34.78
30 65.22%
19  โรงเรียนบ้านแก้ง 304
73 24.01
55 18.09
16 5.26
47 15.46
3 0.99
110 36.18
194 63.82%
20  โรงเรียนบ้านแก้งโตน 170
28 16.47
60 35.29
16 9.41
0 0.00
0 0.00
66 38.82
104 61.18%
21  โรงเรียนบ้านม่วงนาดี 313
56 17.89
74 23.64
23 7.35
38 12.14
0 0.00
122 38.98
191 61.02%
22  โรงเรียนบ้านนาเจริญ 291
51 17.53
38 13.06
42 14.43
27 9.28
18 6.19
115 39.52
176 60.48%
23  โรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว 173
64 36.99
33 19.08
7 4.05
0 0.00
0 0.00
69 39.88
104 60.12%
24  โรงเรียนบ้านบัวเทียม 67
29 43.28
5 7.46
4 5.97
2 2.99
0 0.00
27 40.30
40 59.70%
25  โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ 49
7 14.29
10 20.41
5 10.20
6 12.24
1 2.04
20 40.82
29 59.18%
26  โรงเรียนบ้านโนนกาหลงน้อย 95
5 5.26
12 12.63
5 5.26
17 17.89
17 17.89
39 41.05
56 58.95%
27  โรงเรียนบ้านห่องเตย 51
7 13.73
8 15.69
5 9.80
6 11.76
4 7.84
21 41.18
30 58.82%
28  โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง 199
30 15.08
26 13.07
27 13.57
19 9.55
15 7.54
82 41.21
117 58.79%
29  โรงเรียนบ้านห้วยปอ 122
18 14.75
20 16.39
19 15.57
13 10.66
0 0.00
52 42.62
70 57.38%
30  โรงเรียนบ้านป่าหวาย 39
2 5.13
4 10.26
3 7.69
6 15.38
7 17.95
17 43.59
22 56.41%
31  โรงเรียนบ้านอุดมชาติ 52
9 17.31
8 15.38
5 9.62
4 7.69
3 5.77
23 44.23
29 55.77%
32  โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ 219
59 26.94
6 2.74
40 18.26
16 7.31
0 0.00
98 44.75
121 55.25%
33  โรงเรียนบ้านห้วยเสลา 58
14 24.14
12 20.69
6 10.34
0 0.00
0 0.00
26 44.83
32 55.17%
34  โรงเรียนบ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ) 82
17 20.73
11 13.41
7 8.54
9 10.98
1 1.22
37 45.12
45 54.88%
35  โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง 188
28 14.89
30 15.96
19 10.11
18 9.57
8 4.26
85 45.21
103 54.79%
36  โรงเรียนบ้านนากระแซง 274
39 14.23
32 11.68
26 9.49
21 7.66
24 8.76
132 48.18
142 51.82%
37  โรงเรียนบ้านเตย 175
36 20.57
17 9.71
20 11.43
15 8.57
2 1.14
85 48.57
90 51.43%
38  โรงเรียนบ้านนาแคน 164
29 17.68
16 9.76
18 10.98
12 7.32
9 5.49
80 48.78
84 51.22%
39  โรงเรียนบ้านแก้งสว่าง 59
13 22.03
8 13.56
2 3.39
6 10.17
1 1.69
29 49.15
30 50.85%
40  โรงเรียนบ้านยางใหญ่ 157
32 20.38
32 20.38
15 9.55
0 0.00
0 0.00
78 49.68
79 50.32%
41  โรงเรียนน้ำยืน 623
96 15.41
41 6.58
102 16.37
30 4.82
37 5.94
317 50.88
306 49.12%
42  โรงเรียนเวตวันวิทยา 132
14 10.61
6 4.55
9 6.82
20 15.15
15 11.36
68 51.52
64 48.48%
43  โรงเรียนบ้านยางกลาง 87
5 5.75
6 6.90
7 8.05
11 12.64
13 14.94
45 51.72
42 48.28%
44  โรงเรียนบ้านแขมเจริญ 276
36 13.04
18 6.52
37 13.41
16 5.80
25 9.06
144 52.17
132 47.83%
45  โรงเรียนบ้านแมด 119
18 15.13
6 5.04
19 15.97
6 5.04
7 5.88
63 52.94
56 47.06%
46  โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น 122
18 14.75
11 9.02
23 18.85
4 3.28
1 0.82
65 53.28
57 46.72%
47  โรงเรียนบ้านนาอุดม 93
30 32.26
5 5.38
5 5.38
3 3.23
0 0.00
50 53.76
43 46.24%
48  โรงเรียนบ้านหนองโด 89
11 12.36
6 6.74
8 8.99
10 11.24
6 6.74
48 53.93
41 46.07%
49  โรงเรียนบ้านป่าก้าว 171
16 9.36
27 15.79
17 9.94
10 5.85
8 4.68
93 54.39
78 45.61%
50  โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย 400
84 21.00
32 8.00
50 12.50
13 3.25
2 0.50
219 54.75
181 45.25%
51  โรงเรียนบ้านบัวงาม 387
44 11.37
32 8.27
57 14.73
21 5.43
20 5.17
213 55.04
174 44.96%
52  โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า 165
20 12.12
8 4.85
5 3.03
28 16.97
13 7.88
91 55.15
74 44.85%
53  โรงเรียนอนุบาลน้ำขุ่น 320
54 16.88
40 12.50
30 9.38
14 4.38
5 1.56
177 55.31
143 44.69%
54  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 220
28 12.73
23 10.45
25 11.36
21 9.55
0 0.00
123 55.91
97 44.09%
55  โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง 97
15 15.46
14 14.43
13 13.40
0 0.00
0 0.00
55 56.70
42 43.30%
56  โรงเรียนบ้านโคกน้อย 279
18 6.45
25 8.96
5 1.79
43 15.41
29 10.39
159 56.99
120 43.01%
57  โรงเรียนบ้านหนองกบ 126
20 15.87
9 7.14
19 15.08
6 4.76
0 0.00
72 57.14
54 42.86%
58  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(บุณฑริก) 312
42 13.46
27 8.65
23 7.37
17 5.45
23 7.37
180 57.69
132 42.31%
59  โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ 227
42 18.50
6 2.64
0 0.00
48 21.15
0 0.00
131 57.71
96 42.29%
60  โรงเรียนบ้านสมสะอาด 145
15 10.34
7 4.83
6 4.14
20 13.79
13 8.97
84 57.93
61 42.07%
61  โรงเรียนบ้านโนนกอย 58
12 20.69
6 10.34
2 3.45
4 6.90
0 0.00
34 58.62
24 41.38%
62  โรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์) 769
61 7.93
90 11.70
57 7.41
70 9.10
36 4.68
455 59.17
314 40.83%
63  โรงเรียนบ้านหนองแต้ 155
18 11.61
14 9.03
14 9.03
11 7.10
6 3.87
92 59.35
63 40.65%
64  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(นาจะหลวย) 74
3 4.05
4 5.41
6 8.11
7 9.46
10 13.51
44 59.46
30 40.54%
65  โรงเรียนบ้านโนนสวาง(เดชอุดม) 42
6 14.29
3 7.14
2 4.76
4 9.52
2 4.76
25 59.52
17 40.48%
66  โรงเรียนบ้านหนองเทา 103
6 5.83
21 20.39
4 3.88
6 5.83
4 3.88
62 60.19
41 39.81%
67  โรงเรียนบ้านโนนหมากเดือย 87
15 17.24
7 8.05
6 6.90
6 6.90
0 0.00
53 60.92
34 39.08%
68  โรงเรียนบ้านแก้งยาง 64
7 10.94
6 9.38
4 6.25
5 7.81
3 4.69
39 60.94
25 39.06%
69  โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน 95
14 14.74
12 12.63
9 9.47
2 2.11
0 0.00
58 61.05
37 38.95%
70  โรงเรียนบ้านโนนสูง 103
30 29.13
6 5.83
4 3.88
0 0.00
0 0.00
63 61.17
40 38.83%
71  โรงเรียนบ้านหลักป้ายประชานุเคราะห์ 75
9 12.00
9 12.00
10 13.33
1 1.33
0 0.00
46 61.33
29 38.67%
72  โรงเรียนบ้านโนนสว่างวังเสือ 109
5 4.59
23 21.10
12 11.01
2 1.83
0 0.00
67 61.47
42 38.53%
73  โรงเรียนบ้านกุดประทาย 92
11 11.96
10 10.87
7 7.61
5 5.43
2 2.17
57 61.96
35 38.04%
74  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 187
19 10.16
27 14.44
3 1.60
19 10.16
3 1.60
116 62.03
71 37.97%
75  โรงเรียนบ้านนาสามัคคี 232
26 11.21
16 6.90
29 12.50
10 4.31
7 3.02
144 62.07
88 37.93%
76  โรงเรียนบ้านดอนกลาง 119
17 14.29
9 7.56
17 14.29
2 1.68
0 0.00
74 62.18
45 37.82%
77  โรงเรียนบ้านประหูต 135
14 10.37
13 9.63
8 5.93
11 8.15
5 3.70
84 62.22
51 37.78%
78  โรงเรียนบ้านขอนแป้น 143
27 18.88
13 9.09
8 5.59
6 4.20
0 0.00
89 62.24
54 37.76%
79  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโนโนนจันทร์ 216
32 14.81
12 5.56
31 14.35
6 2.78
0 0.00
135 62.50
81 37.50%
80  โรงเรียนบ้านแสนสุข 155
27 17.42
11 7.10
11 7.10
9 5.81
0 0.00
97 62.58
58 37.42%
81  โรงเรียนตชด.บ้านเกษตรสมบูรณ์ 117
16 13.68
4 3.42
6 5.13
17 14.53
0 0.00
74 63.25
43 36.75%
82  โรงเรียนบ้านตาโอง 140
5 3.57
6 4.29
10 7.14
11 7.86
19 13.57
89 63.57
51 36.43%
83  โรงเรียนบ้านโพนแอวขัน 55
3 5.45
8 14.55
7 12.73
2 3.64
0 0.00
35 63.64
20 36.36%
84  โรงเรียนบ้านไพบูลย์ 44
6 13.64
5 11.36
1 2.27
4 9.09
0 0.00
28 63.64
16 36.36%
85  โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง 312
31 9.94
19 6.09
19 6.09
28 8.97
16 5.13
199 63.78
113 36.22%
86  โรงเรียนบ้านป่าพอก 53
6 11.32
5 9.43
2 3.77
5 9.43
1 1.89
34 64.15
19 35.85%
87  โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง) 276
33 11.96
51 18.48
4 1.45
8 2.90
0 0.00
180 65.22
96 34.78%
88  โรงเรียนบ้านโนนขาม 210
23 10.95
21 10.00
23 10.95
6 2.86
0 0.00
137 65.24
73 34.76%
89  โรงเรียนบ้านหนองยู 32
5 15.63
2 6.25
1 3.13
2 6.25
1 3.13
21 65.63
11 34.38%
90  โรงเรียนบ้านหนองคู(น้ำยืน) 70
7 10.00
7 10.00
4 5.71
5 7.14
1 1.43
46 65.71
24 34.29%
91  โรงเรียนบ้านซำงู 117
3 2.56
8 6.84
5 4.27
11 9.40
13 11.11
77 65.81
40 34.19%
92  โรงเรียนบ้านป่าเตี้ย 83
17 20.48
7 8.43
1 1.20
2 2.41
1 1.20
55 66.27
28 33.73%
93  โรงเรียนบ้านป่าตาว 36
11 30.56
0 0.00
1 2.78
0 0.00
0 0.00
24 66.67
12 33.33%
94  โรงเรียนบ้านโนนคูณแสนสุข 75
9 12.00
0 0.00
9 12.00
7 9.33
0 0.00
50 66.67
25 33.33%
95  โรงเรียนบ้านหม้อทอง 61
12 19.67
3 4.92
4 6.56
1 1.64
0 0.00
41 67.21
20 32.79%
96  โรงเรียนเจริญศึกษา 105
7 6.67
8 7.62
10 9.52
9 8.57
0 0.00
71 67.62
34 32.38%
97  โรงเรียนเมืองเดช 137
17 12.41
9 6.57
18 13.14
0 0.00
0 0.00
93 67.88
44 32.12%
98  โรงเรียนบ้านหนองขอน 94
16 17.02
5 5.32
6 6.38
3 3.19
0 0.00
64 68.09
30 31.91%
99  โรงเรียนบ้านกระเบื้อง 45
6 13.33
6 13.33
2 4.44
0 0.00
0 0.00
31 68.89
14 31.11%
100  โรงเรียนบ้านดวน 103
12 11.65
3 2.91
4 3.88
13 12.62
0 0.00
71 68.93
32 31.07%
101  โรงเรียนพิชัยศึกษา 100
12 12.00
6 6.00
7 7.00
0 0.00
6 6.00
69 69.00
31 31.00%
102  โรงเรียนบ้านเปือย 107
9 8.41
2 1.87
5 4.67
13 12.15
4 3.74
74 69.16
33 30.84%
103  โรงเรียนบ้านหาดทรายคูณ 313
21 6.71
8 2.56
15 4.79
29 9.27
23 7.35
217 69.33
96 30.67%
104  โรงเรียนบ้านโพนทอง 85
7 8.24
1 1.18
14 16.47
1 1.18
3 3.53
59 69.41
26 30.59%
105  โรงเรียนบ้านสร้างหอม 208
21 10.10
21 10.10
3 1.44
14 6.73
3 1.44
146 70.19
62 29.81%
106  โรงเรียนบ้านหนองแสงเจริญพัฒนา 160
17 10.63
4 2.50
5 3.13
21 13.13
0 0.00
113 70.63
47 29.38%
107  โรงเรียนบ้านสมพรรัตน์ 110
15 13.64
9 8.18
6 5.45
1 0.91
1 0.91
78 70.91
32 29.09%
108  โรงเรียนบ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้า 69
11 15.94
2 2.90
6 8.70
1 1.45
0 0.00
49 71.01
20 28.99%
109  โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 243
17 7.00
25 10.29
18 7.41
7 2.88
3 1.23
173 71.19
70 28.81%
110  โรงเรียนบ้านหัวแข้ 125
15 12.00
8 6.40
6 4.80
4 3.20
3 2.40
89 71.20
36 28.80%
111  โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย 136
15 11.03
0 0.00
14 10.29
10 7.35
0 0.00
97 71.32
39 28.68%
112  โรงเรียนบ้านแก้งขี้เหล็ก 136
14 10.29
18 13.24
7 5.15
0 0.00
0 0.00
97 71.32
39 28.68%
113  โรงเรียนบ้านนาส่วง 175
18 10.29
13 7.43
19 10.86
0 0.00
0 0.00
125 71.43
50 28.57%
114  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ 102
28 27.45
1 0.98
0 0.00
0 0.00
0 0.00
73 71.57
29 28.43%
115  โรงเรียนบ้านโนนแก้ง 67
0 0.00
0 0.00
6 8.96
6 8.96
7 10.45
48 71.64
19 28.36%
116  โรงเรียนบ้านดอนชัยชนะ 53
8 15.09
3 5.66
2 3.77
1 1.89
1 1.89
38 71.70
15 28.30%
117  โรงเรียนผอบ ณ นคร 2 129
26 20.16
3 2.33
4 3.10
0 0.00
3 2.33
93 72.09
36 27.91%
118  โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย 291
44 15.12
0 0.00
32 11.00
0 0.00
5 1.72
210 72.16
81 27.84%
119  โรงเรียนบ้านดงเมย 131
20 15.27
7 5.34
7 5.34
2 1.53
0 0.00
95 72.52
36 27.48%
120  โรงเรียนบ้านป่าสน 102
8 7.84
0 0.00
4 3.92
16 15.69
0 0.00
74 72.55
28 27.45%
121  โรงเรียนบ้านหมากแหน่ง 153
9 5.88
9 5.88
19 12.42
3 1.96
2 1.31
111 72.55
42 27.45%
122  โรงเรียนบ้านเสาเล้า 180
31 17.22
14 7.78
4 2.22
0 0.00
0 0.00
131 72.78
49 27.22%
123  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(เดชอุดม) 48
3 6.25
7 14.58
3 6.25
0 0.00
0 0.00
35 72.92
13 27.08%
124  โรงเรียนประชาสามัคคี 96
8 8.33
9 9.38
6 6.25
3 3.13
0 0.00
70 72.92
26 27.08%
125  โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน 119
12 10.08
14 11.76
4 3.36
1 0.84
1 0.84
87 73.11
32 26.89%
126  โรงเรียนบ้านโนนหุ่ง 56
10 17.86
4 7.14
1 1.79
0 0.00
0 0.00
41 73.21
15 26.79%
127  โรงเรียนบ้านหนองคู(เดชอุดม) 60
2 3.33
0 0.00
9 15.00
4 6.67
1 1.67
44 73.33
16 26.67%
128  โรงเรียนบ้านแข้ด่อน 130
17 13.08
11 8.46
3 2.31
3 2.31
0 0.00
96 73.85
34 26.15%
129  โรงเรียนบ้านโชคชัย 46
6 13.04
2 4.35
4 8.70
0 0.00
0 0.00
34 73.91
12 26.09%
130  โรงเรียนอุดมสามัคคี 92
5 5.43
10 10.87
4 4.35
5 5.43
0 0.00
68 73.91
24 26.09%
131  โรงเรียนบ้านป่าแขมหนองเรือ 152
19 12.50
6 3.95
12 7.89
2 1.32
0 0.00
113 74.34
39 25.66%
132  โรงเรียนบ้านแสนถาวร 43
1 2.33
2 4.65
7 16.28
0 0.00
1 2.33
32 74.42
11 25.58%
133  โรงเรียนบ้านโนนจิก(เดชอุดม) 129
22 17.05
2 1.55
9 6.98
0 0.00
0 0.00
96 74.42
33 25.58%
134  โรงเรียนอนุบาลบุณฑริก 345
24 6.96
10 2.90
43 12.46
11 3.19
0 0.00
257 74.49
88 25.51%
135  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 253
25 9.88
11 4.35
12 4.74
16 6.32
0 0.00
189 74.70
64 25.30%
136  โรงเรียนบ้านยาง 176
6 3.41
8 4.55
5 2.84
14 7.95
11 6.25
132 75.00
44 25.00%
137  โรงเรียนบ้านหนองบัวอารี 56
0 0.00
4 7.14
2 3.57
8 14.29
0 0.00
42 75.00
14 25.00%
138  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(เดชอุดม) 117
10 8.55
6 5.13
3 2.56
5 4.27
5 4.27
88 75.21
29 24.79%
139  โรงเรียนบ้านตบหู 282
20 7.09
13 4.61
12 4.26
13 4.61
10 3.55
214 75.89
68 24.11%
140  โรงเรียนบ้านเก่ากลาง 79
3 3.80
3 3.80
7 8.86
3 3.80
3 3.80
60 75.95
19 24.05%
141  โรงเรียนบ้านป่าไร่ 25
2 8.00
2 8.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
19 76.00
6 24.00%
142  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 151
15 9.93
0 0.00
21 13.91
0 0.00
0 0.00
115 76.16
36 23.84%
143  โรงเรียนบ้านโนน 106
16 15.09
4 3.77
5 4.72
0 0.00
0 0.00
81 76.42
25 23.58%
144  โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 809
33 4.08
62 7.66
87 10.75
6 0.74
2 0.25
619 76.51
190 23.49%
145  โรงเรียนบ้านไฮตาก 222
20 9.01
17 7.66
10 4.50
3 1.35
2 0.90
170 76.58
52 23.42%
146  โรงเรียนบ้านคำบาก 223
9 4.04
31 13.90
8 3.59
2 0.90
2 0.90
171 76.68
52 23.32%
147  โรงเรียนบ้านตาเกาตาโกย 165
4 2.42
27 16.36
5 3.03
2 1.21
0 0.00
127 76.97
38 23.03%
148  โรงเรียนบ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์) 154
22 14.29
10 6.49
3 1.95
0 0.00
0 0.00
119 77.27
35 22.73%
149  โรงเรียนบ้านโนนค้อ(บุณฑริก) 203
4 1.97
6 2.96
10 4.93
10 4.93
16 7.88
157 77.34
46 22.66%
150  โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา 292
21 7.19
7 2.40
17 5.82
10 3.42
11 3.77
226 77.40
66 22.60%
151  โรงเรียนบ้านนาประดู่ 31
1 3.23
0 0.00
5 16.13
1 3.23
0 0.00
24 77.42
7 22.58%
152  โรงเรียนบ้านคำครั่ง 111
8 7.21
7 6.31
3 2.70
5 4.50
2 1.80
86 77.48
25 22.52%
153  โรงเรียนบ้านโนนแคน 192
10 5.21
14 7.29
6 3.13
3 1.56
10 5.21
149 77.60
43 22.40%
154  โรงเรียนบ้านค้อ 132
9 6.82
9 6.82
7 5.30
4 3.03
0 0.00
103 78.03
29 21.97%
155  โรงเรียนบ้านตายอย 196
29 14.80
5 2.55
9 4.59
0 0.00
0 0.00
153 78.06
43 21.94%
156  โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม 187
10 5.35
22 11.76
6 3.21
2 1.07
1 0.53
146 78.07
41 21.93%
157  โรงเรียนบ้านหนองแปน 105
4 3.81
11 10.48
5 4.76
3 2.86
0 0.00
82 78.10
23 21.90%
158  โรงเรียนบ้านตาโม 153
14 9.15
5 3.27
14 9.15
0 0.00
0 0.00
120 78.43
33 21.57%
159  โรงเรียนบ้านโนนยาง 209
17 8.13
20 9.57
8 3.83
0 0.00
0 0.00
164 78.47
45 21.53%
160  โรงเรียนบ้านโนนค้อ(เดชอุดม) 215
7 3.26
11 5.12
13 6.05
5 2.33
10 4.65
169 78.60
46 21.40%
161  โรงเรียนบ้านหนองสนม 273
0 0.00
0 0.00
22 8.06
36 13.19
0 0.00
215 78.75
58 21.25%
162  โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง 179
13 7.26
9 5.03
16 8.94
0 0.00
0 0.00
141 78.77
38 21.23%
163  โรงเรียนบ้านห้วยข่า 175
5 2.86
0 0.00
9 5.14
23 13.14
0 0.00
138 78.86
37 21.14%
164  โรงเรียนบ้านคำกลางวังม่วง 95
1 1.05
10 10.53
2 2.11
7 7.37
0 0.00
75 78.95
20 21.05%
165  โรงเรียนบ้านกุดเรือ 124
7 5.65
13 10.48
3 2.42
3 2.42
0 0.00
98 79.03
26 20.97%
166  โรงเรียนบ้านหนองหัวลิงหนองขอน 115
10 8.70
9 7.83
5 4.35
0 0.00
0 0.00
91 79.13
24 20.87%
167  โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง 24
0 0.00
4 16.67
1 4.17
0 0.00
0 0.00
19 79.17
5 20.83%
168  โรงเรียนบ้านโนนบก 96
4 4.17
8 8.33
8 8.33
0 0.00
0 0.00
76 79.17
20 20.83%
169  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 144
12 8.33
7 4.86
4 2.78
5 3.47
2 1.39
114 79.17
30 20.83%
170  โรงเรียนบ้านดงกระชู 101
1 0.99
8 7.92
12 11.88
0 0.00
0 0.00
80 79.21
21 20.79%
171  โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ 97
6 6.19
4 4.12
3 3.09
4 4.12
3 3.09
77 79.38
20 20.62%
172  โรงเรียนบ้านหนองบัว(บุณฑริก) 78
3 3.85
4 5.13
6 7.69
3 3.85
0 0.00
62 79.49
16 20.51%
173  โรงเรียนบ้านกลาง 275
8 2.91
12 4.36
12 4.36
12 4.36
12 4.36
219 79.64
56 20.36%
174  โรงเรียนบ้านหนองแสง 2078
84 4.04
100 4.81
118 5.68
51 2.45
69 3.32
1656 79.69
422 20.31%
175  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 133
10 7.52
9 6.77
8 6.02
0 0.00
0 0.00
106 79.70
27 20.30%
176  โรงเรียนบ้านกวางดีด 70
5 7.14
3 4.29
5 7.14
1 1.43
0 0.00
56 80.00
14 20.00%
177  โรงเรียนบ้านห่องคำ 70
7 10.00
2 2.86
4 5.71
1 1.43
0 0.00
56 80.00
14 20.00%
178  โรงเรียนบ้านโนนจานหนองสีขา 40
4 10.00
1 2.50
3 7.50
0 0.00
0 0.00
32 80.00
8 20.00%
179  โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 75
12 16.00
0 0.00
3 4.00
0 0.00
0 0.00
60 80.00
15 20.00%
180  โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 146
16 10.96
7 4.79
6 4.11
0 0.00
0 0.00
117 80.14
29 19.86%
181  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(บุณฑริก) 157
11 7.01
6 3.82
3 1.91
9 5.73
2 1.27
126 80.25
31 19.75%
182  โรงเรียนบ้านโคกเทียม 82
3 3.66
2 2.44
5 6.10
5 6.10
1 1.22
66 80.49
16 19.51%
183  โรงเรียนบ้านโพนดวน 241
17 7.05
12 4.98
17 7.05
1 0.41
0 0.00
194 80.50
47 19.50%
184  โรงเรียนบ้านคำสำราญ 100
5 5.00
6 6.00
3 3.00
5 5.00
0 0.00
81 81.00
19 19.00%
185  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 280
30 10.71
0 0.00
23 8.21
0 0.00
0 0.00
227 81.07
53 18.93%
186  โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 157
12 7.64
7 4.46
6 3.82
3 1.91
0 0.00
129 82.17
28 17.83%
187  โรงเรียนบ้านจันลา 125
6 4.80
3 2.40
12 9.60
1 0.80
0 0.00
103 82.40
22 17.60%
188  โรงเรียนบ้านห่องปอ 46
5 10.87
0 0.00
3 6.52
0 0.00
0 0.00
38 82.61
8 17.39%
189  โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 121
7 5.79
4 3.31
8 6.61
2 1.65
0 0.00
100 82.64
21 17.36%
190  โรงเรียนบ้านหนองแปก 225
8 3.56
12 5.33
9 4.00
6 2.67
3 1.33
187 83.11
38 16.89%
191  โรงเรียนบ้านฝั่งเพ 155
2 1.29
6 3.87
14 9.03
3 1.94
1 0.65
129 83.23
26 16.77%
192  โรงเรียนบ้านโนนรังหนองบัวดง 36
6 16.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
193  โรงเรียนบ้านเก่าขาม 223
26 11.66
0 0.00
6 2.69
5 2.24
0 0.00
186 83.41
37 16.59%
194  โรงเรียนบ้านบุ่งคำ 98
5 5.10
4 4.08
7 7.14
0 0.00
0 0.00
82 83.67
16 16.33%
195  โรงเรียนบ้านดอนยาว 129
7 5.43
12 9.30
2 1.55
0 0.00
0 0.00
108 83.72
21 16.28%
196  โรงเรียนบ้านนานวล 80
2 2.50
5 6.25
6 7.50
0 0.00
0 0.00
67 83.75
13 16.25%
197  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 522
31 5.94
27 5.17
20 3.83
3 0.57
0 0.00
441 84.48
81 15.52%
198  โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์ 86
3 3.49
2 2.33
4 4.65
2 2.33
2 2.33
73 84.88
13 15.12%
199  โรงเรียนบ้านโนนน้อย 86
6 6.98
3 3.49
2 2.33
2 2.33
0 0.00
73 84.88
13 15.12%
200  โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา 94
9 9.57
0 0.00
3 3.19
2 2.13
0 0.00
80 85.11
14 14.89%
201  โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ 128
5 3.91
3 2.34
5 3.91
2 1.56
4 3.13
109 85.16
19 14.84%
202  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 27
0 0.00
0 0.00
4 14.81
0 0.00
0 0.00
23 85.19
4 14.81%
203  โรงเรียนบ้านโนนเลียงกรุงเจริญ 184
13 7.07
3 1.63
11 5.98
0 0.00
0 0.00
157 85.33
27 14.67%
204  โรงเรียนบ้านหนองสำราญ 28
2 7.14
0 0.00
2 7.14
0 0.00
0 0.00
24 85.71
4 14.29%
205  โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 84
1 1.19
3 3.57
1 1.19
4 4.76
3 3.57
72 85.71
12 14.29%
206  โรงเรียนบ้านโคกชำแระ 358
7 1.96
5 1.40
11 3.07
12 3.35
16 4.47
307 85.75
51 14.25%
207  โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด) 177
19 10.73
0 0.00
6 3.39
0 0.00
0 0.00
152 85.88
25 14.12%
208  โรงเรียนบ้านป่าโมง 157
15 9.55
0 0.00
7 4.46
0 0.00
0 0.00
135 85.99
22 14.01%
209  โรงเรียนบ้านซำหวาย 173
13 7.51
7 4.05
2 1.16
2 1.16
0 0.00
149 86.13
24 13.87%
210  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 65
5 7.69
1 1.54
3 4.62
0 0.00
0 0.00
56 86.15
9 13.85%
211  โรงเรียนบ้านโนนสวาง(น้ำยืน) 58
1 1.72
0 0.00
4 6.90
2 3.45
1 1.72
50 86.21
8 13.79%
212  โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ 67
2 2.99
7 10.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
58 86.57
9 13.43%
213  โรงเรียนบ้านบัวเจริญ 105
3 2.86
3 2.86
8 7.62
0 0.00
0 0.00
91 86.67
14 13.33%
214  โรงเรียนรัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา 136
5 3.68
4 2.94
0 0.00
0 0.00
9 6.62
118 86.76
18 13.24%
215  โรงเรียนบ้านนาห่อม 91
0 0.00
9 9.89
2 2.20
0 0.00
1 1.10
79 86.81
12 13.19%
216  โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย 205
7 3.41
5 2.44
13 6.34
2 0.98
0 0.00
178 86.83
27 13.17%
217  โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น 76
5 6.58
0 0.00
5 6.58
0 0.00
0 0.00
66 86.84
10 13.16%
218  โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 178
14 7.87
6 3.37
3 1.69
0 0.00
0 0.00
155 87.08
23 12.92%
219  โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 70
9 12.86
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 87.14
9 12.86%
220  โรงเรียนบ้านคำอุดม 238
15 6.30
7 2.94
7 2.94
1 0.42
0 0.00
208 87.39
30 12.61%
221  โรงเรียนบ้านนาโดม 40
3 7.50
0 0.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
35 87.50
5 12.50%
222  โรงเรียนบ้านโนนจิก(บุณฑริก) 72
3 4.17
4 5.56
1 1.39
1 1.39
0 0.00
63 87.50
9 12.50%
223  โรงเรียนบ้านดอนม่วย 18
0 0.00
0 0.00
2 11.11
0 0.00
0 0.00
16 88.89
2 11.11%
224  โรงเรียนบ้านหนองดุม 154
3 1.95
2 1.30
9 5.84
1 0.65
2 1.30
137 88.96
17 11.04%
225  โรงเรียนบ้านนาเลิง 46
0 0.00
0 0.00
2 4.35
3 6.52
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
226  โรงเรียนบ้านคำบอน 166
5 3.01
10 6.02
3 1.81
0 0.00
0 0.00
148 89.16
18 10.84%
227  โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 331
21 6.34
10 3.02
4 1.21
0 0.00
0 0.00
296 89.43
35 10.57%
228  โรงเรียนบ้านหมากมาย 106
5 4.72
2 1.89
3 2.83
0 0.00
0 0.00
96 90.57
10 9.43%
229  โรงเรียนบ้านโนนหลี่ 53
2 3.77
2 3.77
1 1.89
0 0.00
0 0.00
48 90.57
5 9.43%
230  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรี 261
4 1.53
5 1.92
7 2.68
3 1.15
4 1.53
238 91.19
23 8.81%
231  โรงเรียนบ้านทับไฮ 81
1 1.23
0 0.00
6 7.41
0 0.00
0 0.00
74 91.36
7 8.64%
232  โรงเรียนบ้านคอแลน 168
5 2.98
5 2.98
0 0.00
4 2.38
0 0.00
154 91.67
14 8.33%
233  โรงเรียนบ้านโสกแสง 156
1 0.64
3 1.92
9 5.77
0 0.00
0 0.00
143 91.67
13 8.33%
234  โรงเรียนบ้านอุดมสุข 50
0 0.00
2 4.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
46 92.00
4 8.00%
235  โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ 303
3 0.99
5 1.65
10 3.30
6 1.98
0 0.00
279 92.08
24 7.92%
236  โรงเรียนบ้านคำกลาง 96
4 4.17
1 1.04
2 2.08
0 0.00
0 0.00
89 92.71
7 7.29%
237  โรงเรียนบ้านแก้งขอ 28
1 3.57
0 0.00
1 3.57
0 0.00
0 0.00
26 92.86
2 7.14%
238  โรงเรียนบ้านสองคอน 60
3 5.00
0 0.00
1 1.67
0 0.00
0 0.00
56 93.33
4 6.67%
239  โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ 288
10 3.47
4 1.39
5 1.74
0 0.00
0 0.00
269 93.40
19 6.60%
240  โรงเรียนบ้านโนนแฝก 46
-1 -2.17
1 2.17
2 4.35
0 0.00
1 2.17
43 93.48
3 6.52%
241  โรงเรียนบ้านนาแก 100
3 3.00
0 0.00
3 3.00
0 0.00
0 0.00
94 94.00
6 6.00%
242  โรงเรียนบ้านม่วง 52
0 0.00
3 5.77
0 0.00
0 0.00
0 0.00
49 94.23
3 5.77%
243  โรงเรียนบ้านดอนโจด 83
2 2.41
0 0.00
2 2.41
0 0.00
0 0.00
79 95.18
4 4.82%
244  โรงเรียนบ้านท่าก่อ 226
0 0.00
1 0.44
6 2.65
0 0.00
3 1.33
216 95.58
10 4.42%
245  โรงเรียนบ้านม่วงโนนกระแต 108
3 2.78
0 0.00
0 0.00
1 0.93
0 0.00
104 96.30
4 3.70%
246  โรงเรียนบ้านหนองบัว(เดชอุดม) 30
0 0.00
0 0.00
1 3.33
0 0.00
0 0.00
29 96.67
1 3.33%
247  โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ 61
0 0.00
0 0.00
2 3.28
0 0.00
0 0.00
59 96.72
2 3.28%
248  โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี 86
0 0.00
0 0.00
2 2.33
0 0.00
0 0.00
84 97.67
2 2.33%
249  โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน 260
0 0.00
0 0.00
3 1.15
1 0.38
0 0.00
256 98.46
4 1.54%
250  โรงเรียนตชด.บ้านค้อ 147
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
147 100.00
0 0.00%
251  โรงเรียนบ้านคำนาแซง 89
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
89 100.00
0 0.00%
252  โรงเรียนบ้านวารีอุดม 12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 100.00
0 0.00%
253  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
57 100.00
0 0.00%
254  โรงเรียนบ้านโนนสนาม 28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  38,449 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  3,769 9.80
เตี้ย  2,735 7.11
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,656 6.91
ผอมและเตี้ย  1,868 4.86
อ้วนและเตี้ย  1,027 2.67
ไม่มีภาวะโภชนาการ  26,394 68.65
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 12,055 คน


31.35%


Powered By www.thaieducation.net