ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุบลราชธานี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 217 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 217 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านเกษม 126
10 7.94
35 27.78
25 19.84
23 18.25
12 9.52
21 16.67
105 83.33%
2  โรงเรียนบ้านกึ่งพุทธกาล 23
4 17.39
3 13.04
4 17.39
3 13.04
2 8.70
7 30.43
16 69.57%
3  โรงเรียนบ้านหนองผือ 314
25 7.96
45 14.33
14 4.46
70 22.29
59 18.79
101 32.17
213 67.83%
4  โรงเรียนบ้านถ้ำแข้(สาขาบ๋าหอย) 35
6 17.14
4 11.43
2 5.71
4 11.43
7 20.00
12 34.29
23 65.71%
5  โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ 272
47 17.28
40 14.71
35 12.87
37 13.60
9 3.31
104 38.24
168 61.76%
6  โรงเรียนบ้านพอก 154
18 11.69
27 17.53
5 3.25
31 20.13
14 9.09
59 38.31
95 61.69%
7  โรงเรียนบ้านหนองบั่ว 91
25 27.47
4 4.40
6 6.59
10 10.99
10 10.99
36 39.56
55 60.44%
8  โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ 266
52 19.55
16 6.02
50 18.80
12 4.51
20 7.52
116 43.61
150 56.39%
9  โรงเรียนบ้านคำข่า 78
28 35.90
4 5.13
4 5.13
4 5.13
0 0.00
38 48.72
40 51.28%
10  โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน 102
22 21.57
15 14.71
9 8.82
5 4.90
0 0.00
51 50.00
51 50.00%
11  โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ 53
6 11.32
4 7.55
4 7.55
2 3.77
10 18.87
27 50.94
26 49.06%
12  โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด 198
24 12.12
13 6.57
16 8.08
24 12.12
20 10.10
101 51.01
97 48.99%
13  โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน 124
26 20.97
22 17.74
8 6.45
4 3.23
0 0.00
64 51.61
60 48.39%
14  โรงเรียนบ้านดอน 48
10 20.83
6 12.50
2 4.17
4 8.33
0 0.00
26 54.17
22 45.83%
15  โรงเรียนบ้านตุ 147
14 9.52
7 4.76
13 8.84
19 12.93
13 8.84
81 55.10
66 44.90%
16  โรงเรียนบ้านดอนกะทอด 72
18 25.00
7 9.72
6 8.33
1 1.39
0 0.00
40 55.56
32 44.44%
17  โรงเรียนบ้านป่าข่า(เขมราฐ) 192
27 14.06
23 11.98
8 4.17
17 8.85
8 4.17
109 56.77
83 43.23%
18  โรงเรียนบ้านแหลไหล่ 50
4 8.00
3 6.00
4 8.00
4 8.00
6 12.00
29 58.00
21 42.00%
19  โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา 127
9 7.09
15 11.81
9 7.09
11 8.66
9 7.09
74 58.27
53 41.73%
20  โรงเรียนบ้านโบกม่วง 75
15 20.00
6 8.00
4 5.33
4 5.33
2 2.67
44 58.67
31 41.33%
21  โรงเรียนบ้านเลาะ 35
1 2.86
5 14.29
2 5.71
4 11.43
2 5.71
21 60.00
14 40.00%
22  โรงเรียนบ้านกาบิน 81
19 23.46
11 13.58
2 2.47
0 0.00
0 0.00
49 60.49
32 39.51%
23  โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา) 105
16 15.24
8 7.62
6 5.71
6 5.71
5 4.76
64 60.95
41 39.05%
24  โรงเรียนบ้านโคกน้อย 133
15 11.28
20 15.04
11 8.27
4 3.01
0 0.00
83 62.41
50 37.59%
25  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 76
19 25.00
3 3.95
5 6.58
1 1.32
0 0.00
48 63.16
28 36.84%
26  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 39
3 7.69
6 15.38
4 10.26
1 2.56
0 0.00
25 64.10
14 35.90%
27  โรงเรียนบ้านนาชุม 100
8 8.00
17 17.00
8 8.00
2 2.00
0 0.00
65 65.00
35 35.00%
28  โรงเรียนบ้านห้วยฝ้าย 164
15 9.15
5 3.05
17 10.37
20 12.20
0 0.00
107 65.24
57 34.76%
29  โรงเรียนบ้านบ่อหิน 145
13 8.97
14 9.66
15 10.34
8 5.52
0 0.00
95 65.52
50 34.48%
30  โรงเรียนบ้านดอนจิก 47
4 8.51
2 4.26
1 2.13
6 12.77
3 6.38
31 65.96
16 34.04%
31  โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง 124
14 11.29
7 5.65
2 1.61
19 15.32
0 0.00
82 66.13
42 33.87%
32  โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม 203
25 12.32
15 7.39
10 4.93
12 5.91
6 2.96
135 66.50
68 33.50%
33  โรงเรียนบ้านนาตาหมุด 54
3 5.56
2 3.70
3 5.56
5 9.26
5 9.26
36 66.67
18 33.33%
34  โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา 143
19 13.29
12 8.39
16 11.19
0 0.00
0 0.00
96 67.13
47 32.87%
35  โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุ้น(ศาสนานุเคราะห์) 311
22 7.07
27 8.68
47 15.11
2 0.64
3 0.96
210 67.52
101 32.48%
36  โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง 115
12 10.43
15 13.04
5 4.35
1 0.87
4 3.48
78 67.83
37 32.17%
37  โรงเรียนบ้านโป่งเป้า 60
6 10.00
4 6.67
5 8.33
2 3.33
1 1.67
42 70.00
18 30.00%
38  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 37
5 13.51
3 8.11
1 2.70
1 2.70
1 2.70
26 70.27
11 29.73%
39  โรงเรียนบ้านถ้ำแข้ 105
11 10.48
4 3.81
6 5.71
1 0.95
9 8.57
74 70.48
31 29.52%
40  โรงเรียนบ้านนาทราย 93
17 18.28
7 7.53
0 0.00
3 3.23
0 0.00
66 70.97
27 29.03%
41  โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 1024
92 8.98
72 7.03
101 9.86
23 2.25
8 0.78
728 71.09
296 28.91%
42  โรงเรียนบ้านห้วยที 102
26 25.49
0 0.00
3 2.94
0 0.00
0 0.00
73 71.57
29 28.43%
43  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 75
10 13.33
3 4.00
4 5.33
2 2.67
2 2.67
54 72.00
21 28.00%
44  โรงเรียนบ้านคำแคน 72
6 8.33
3 4.17
2 2.78
7 9.72
2 2.78
52 72.22
20 27.78%
45  โรงเรียนบ้านนาแวง 112
8 7.14
9 8.04
12 10.71
1 0.89
1 0.89
81 72.32
31 27.68%
46  โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 76
6 7.89
4 5.26
9 11.84
1 1.32
1 1.32
55 72.37
21 27.63%
47  โรงเรียนบ้านป่าข่า(กุดข้าวปุ้น) 44
6 13.64
1 2.27
5 11.36
0 0.00
0 0.00
32 72.73
12 27.27%
48  โรงเรียนบ้านพะลาน 55
9 16.36
3 5.45
3 5.45
0 0.00
0 0.00
40 72.73
15 27.27%
49  โรงเรียนบ้านนาหินโหง่นนาดง 128
20 15.63
7 5.47
6 4.69
0 0.00
1 0.78
94 73.44
34 26.56%
50  โรงเรียนบ้านแก้งใต้ 115
6 5.22
4 3.48
13 11.30
5 4.35
2 1.74
85 73.91
30 26.09%
51  โรงเรียนบ้านพะไล 78
8 10.26
6 7.69
6 7.69
0 0.00
0 0.00
58 74.36
20 25.64%
52  โรงเรียนบ้านนางิ้ว 43
7 16.28
3 6.98
1 2.33
0 0.00
0 0.00
32 74.42
11 25.58%
53  โรงเรียนบ้านนาส้มมอ 71
10 14.08
4 5.63
0 0.00
4 5.63
0 0.00
53 74.65
18 25.35%
54  โรงเรียนบ้านเป้า(รัฐราษฎร์บำรุง) 142
7 4.93
10 7.04
5 3.52
7 4.93
7 4.93
106 74.65
36 25.35%
55  โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง 156
8 5.13
4 2.56
23 14.74
4 2.56
0 0.00
117 75.00
39 25.00%
56  โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ 149
15 10.07
11 7.38
9 6.04
2 1.34
0 0.00
112 75.17
37 24.83%
57  โรงเรียนบ้านแพง 53
6 11.32
2 3.77
5 9.43
0 0.00
0 0.00
40 75.47
13 24.53%
58  โรงเรียนบ้านคำหาด 107
6 5.61
13 12.15
7 6.54
0 0.00
0 0.00
81 75.70
26 24.30%
59  โรงเรียนบ้านดงตาหวัง 222
9 4.05
25 11.26
16 7.21
1 0.45
2 0.90
169 76.13
53 23.87%
60  โรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที่ 159) 101
9 8.91
4 3.96
10 9.90
1 0.99
0 0.00
77 76.24
24 23.76%
61  โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ 277
28 10.11
17 6.14
20 7.22
0 0.00
0 0.00
212 76.53
65 23.47%
62  โรงเรียนบ้านโป่งเป้าสาขาบ้านคำจ้าว 99
6 6.06
4 4.04
7 7.07
5 5.05
1 1.01
76 76.77
23 23.23%
63  โรงเรียนบ้านแข็งขยัน 39
5 12.82
2 5.13
2 5.13
0 0.00
0 0.00
30 76.92
9 23.08%
64  โรงเรียนบ้านโพนแพง 143
12 8.39
3 2.10
9 6.29
5 3.50
4 2.80
110 76.92
33 23.08%
65  โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ 92
7 7.61
5 5.43
3 3.26
4 4.35
2 2.17
71 77.17
21 22.83%
66  โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา 160
12 7.50
9 5.63
15 9.38
0 0.00
0 0.00
124 77.50
36 22.50%
67  โรงเรียนเขมราฐ 349
24 6.88
16 4.58
23 6.59
15 4.30
0 0.00
271 77.65
78 22.35%
68  โรงเรียนบ้านไทรย้อย 94
3 3.19
4 4.26
13 13.83
1 1.06
0 0.00
73 77.66
21 22.34%
69  โรงเรียนบ้านคำมณี 144
1 0.69
4 2.78
8 5.56
6 4.17
13 9.03
112 77.78
32 22.22%
70  โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา 125
12 9.60
3 2.40
5 4.00
3 2.40
4 3.20
98 78.40
27 21.60%
71  โรงเรียนบ้านฮี 88
2 2.27
0 0.00
2 2.27
15 17.05
0 0.00
69 78.41
19 21.59%
72  โรงเรียนบ้านนาเดื่อ 51
5 9.80
2 3.92
2 3.92
2 3.92
0 0.00
40 78.43
11 21.57%
73  โรงเรียนบ้านไทรงาม 109
6 5.50
10 9.17
6 5.50
0 0.00
1 0.92
86 78.90
23 21.10%
74  โรงเรียนบ้านหนองแดง 120
2 1.67
6 5.00
17 14.17
0 0.00
0 0.00
95 79.17
25 20.83%
75  โรงเรียนบ้านบก 125
14 11.20
5 4.00
7 5.60
0 0.00
0 0.00
99 79.20
26 20.80%
76  โรงเรียนบ้านแก้งหลักด่าน 97
7 7.22
6 6.19
7 7.22
0 0.00
0 0.00
77 79.38
20 20.62%
77  โรงเรียนบ้านกะลึง 45
1 2.22
3 6.67
5 11.11
0 0.00
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
78  โรงเรียนเกษมบ้านนาคำ 65
0 0.00
2 3.08
0 0.00
2 3.08
9 13.85
52 80.00
13 20.00%
79  โรงเรียนบ้านด่านหม่วน 162
15 9.26
2 1.23
15 9.26
0 0.00
0 0.00
130 80.25
32 19.75%
80  โรงเรียนบ้านคำสมิง 214
23 10.75
8 3.74
11 5.14
0 0.00
0 0.00
172 80.37
42 19.63%
81  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง 84
6 7.14
3 3.57
7 8.33
0 0.00
0 0.00
68 80.95
16 19.05%
82  โรงเรียนบ้านหนองนกทา 100
7 7.00
7 7.00
4 4.00
1 1.00
0 0.00
81 81.00
19 19.00%
83  โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 98
6 6.12
3 3.06
8 8.16
1 1.02
0 0.00
80 81.63
18 18.37%
84  โรงเรียนบ้านนาจ่าย 74
4 5.41
3 4.05
3 4.05
2 2.70
1 1.35
61 82.43
13 17.57%
85  โรงเรียนบ้านนาพิน 181
10 5.52
9 4.97
7 3.87
3 1.66
2 1.10
150 82.87
31 17.13%
86  โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ 193
21 10.88
3 1.55
8 4.15
1 0.52
0 0.00
160 82.90
33 17.10%
87  โรงเรียนบ้านอีเติ่ง 245
14 5.71
10 4.08
16 6.53
1 0.41
0 0.00
204 83.27
41 16.73%
88  โรงเรียนบ้านขุมคำดงตาหวาน 138
1 0.72
2 1.45
8 5.80
4 2.90
8 5.80
115 83.33
23 16.67%
89  โรงเรียนบ้านนาขาม 180
9 5.00
14 7.78
7 3.89
0 0.00
0 0.00
150 83.33
30 16.67%
90  โรงเรียนบ้านนาไฮ(มิตรภาพที่ 145) 72
3 4.17
2 2.78
7 9.72
0 0.00
0 0.00
60 83.33
12 16.67%
91  โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 72
5 6.94
1 1.39
6 8.33
0 0.00
0 0.00
60 83.33
12 16.67%
92  โรงเรียนบ้านปากแซง 66
3 4.55
1 1.52
2 3.03
3 4.55
2 3.03
55 83.33
11 16.67%
93  โรงเรียนบ้านศรีสุข 60
2 3.33
2 3.33
2 3.33
2 3.33
2 3.33
50 83.33
10 16.67%
94  โรงเรียนบ้านตาดโตนแก้งกกก่อ 55
3 5.45
1 1.82
2 3.64
1 1.82
2 3.64
46 83.64
9 16.36%
95  โรงเรียนบ้านนานวน 105
4 3.81
6 5.71
7 6.67
0 0.00
0 0.00
88 83.81
17 16.19%
96  โรงเรียนบ้านหนองเต่าเพชรเจริญ 107
6 5.61
3 2.80
5 4.67
3 2.80
0 0.00
90 84.11
17 15.89%
97  โรงเรียนบ้านลาดสมดี 63
2 3.17
2 3.17
1 1.59
3 4.76
2 3.17
53 84.13
10 15.87%
98  โรงเรียนบ้านโหมน 38
3 7.89
0 0.00
3 7.89
0 0.00
0 0.00
32 84.21
6 15.79%
99  โรงเรียนบ้านค้อ 121
2 1.65
0 0.00
17 14.05
0 0.00
0 0.00
102 84.30
19 15.70%
100  โรงเรียนบ้านนาพะเนียงออ 45
2 4.44
2 4.44
3 6.67
0 0.00
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
101  โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี 58
2 3.45
0 0.00
4 6.90
3 5.17
0 0.00
49 84.48
9 15.52%
102  โรงเรียนบ้านบึงหอม 129
5 3.88
7 5.43
5 3.88
1 0.78
2 1.55
109 84.50
20 15.50%
103  โรงเรียนบ้านดอนชาด 65
1 1.54
2 3.08
7 10.77
0 0.00
0 0.00
55 84.62
10 15.38%
104  โรงเรียนบ้านสารภี 39
1 2.56
0 0.00
4 10.26
0 0.00
1 2.56
33 84.62
6 15.38%
105  โรงเรียนบ้านเทวัญ(คุรุราษฎร์นุกูล) 59
2 3.39
2 3.39
5 8.47
0 0.00
0 0.00
50 84.75
9 15.25%
106  โรงเรียนบ้านตาดแต้ 46
1 2.17
4 8.70
2 4.35
0 0.00
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
107  โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง 153
16 10.46
5 3.27
1 0.65
0 0.00
1 0.65
130 84.97
23 15.03%
108  โรงเรียนบ้านดงไม้งาม 35
1 2.86
1 2.86
3 8.57
0 0.00
0 0.00
30 85.71
5 14.29%
109  โรงเรียนบ้านเขือง 42
4 9.52
0 0.00
1 2.38
0 0.00
1 2.38
36 85.71
6 14.29%
110  โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสร้างแป้น 28
1 3.57
1 3.57
1 3.57
1 3.57
0 0.00
24 85.71
4 14.29%
111  โรงเรียนบ้านนาขนัน 92
7 7.61
0 0.00
6 6.52
0 0.00
0 0.00
79 85.87
13 14.13%
112  โรงเรียนบ้านโนนตูม 149
5 3.36
10 6.71
6 4.03
0 0.00
0 0.00
128 85.91
21 14.09%
113  โรงเรียนบ้านโคกจาน 57
0 0.00
0 0.00
4 7.02
2 3.51
2 3.51
49 85.96
8 14.04%
114  โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ 229
12 5.24
7 3.06
4 1.75
5 2.18
4 1.75
197 86.03
32 13.97%
115  โรงเรียนบ้านเสาธงใหญ่ 51
1 1.96
0 0.00
6 11.76
0 0.00
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
116  โรงเรียนบ้านไหล่สูง 95
1 1.05
6 6.32
6 6.32
0 0.00
0 0.00
82 86.32
13 13.68%
117  โรงเรียนบ้านโนนหอม 44
1 2.27
1 2.27
4 9.09
0 0.00
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
118  โรงเรียนชุมชนบ้านขามป้อม 141
8 5.67
0 0.00
11 7.80
0 0.00
0 0.00
122 86.52
19 13.48%
119  โรงเรียนบ้านด่านฮัง 90
2 2.22
0 0.00
10 11.11
0 0.00
0 0.00
78 86.67
12 13.33%
120  โรงเรียนบ้านนาคิแลน 38
1 2.63
0 0.00
4 10.53
0 0.00
0 0.00
33 86.84
5 13.16%
121  โรงเรียนบ้านลุมพุก 122
4 3.28
3 2.46
9 7.38
0 0.00
0 0.00
106 86.89
16 13.11%
122  โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) 85
0 0.00
5 5.88
6 7.06
0 0.00
0 0.00
74 87.06
11 12.94%
123  โรงเรียนสมาคมจักรยานสมัครเล่น 62
1 1.61
2 3.23
2 3.23
3 4.84
0 0.00
54 87.10
8 12.90%
124  โรงเรียนบ้านนายูง 215
5 2.33
6 2.79
12 5.58
4 1.86
0 0.00
188 87.44
27 12.56%
125  โรงเรียนบ้านโนนกุง 199
9 4.52
4 2.01
0 0.00
12 6.03
0 0.00
174 87.44
25 12.56%
126  โรงเรียนบ้านกองโพน 271
17 6.27
2 0.74
8 2.95
3 1.11
4 1.48
237 87.45
34 12.55%
127  โรงเรียนบ้านกุดกลอย 120
6 5.00
4 3.33
1 0.83
2 1.67
2 1.67
105 87.50
15 12.50%
128  โรงเรียนบ้านสารภี(สาขาหนองผักแว่น) 16
0 0.00
0 0.00
2 12.50
0 0.00
0 0.00
14 87.50
2 12.50%
129  โรงเรียนบ้านโปร่งเจริญ 32
1 3.13
1 3.13
2 6.25
0 0.00
0 0.00
28 87.50
4 12.50%
130  โรงเรียนบ้านป่าติ้ว 57
2 3.51
0 0.00
5 8.77
0 0.00
0 0.00
50 87.72
7 12.28%
131  โรงเรียนบ้านนาหว้า 98
6 6.12
1 1.02
2 2.04
3 3.06
0 0.00
86 87.76
12 12.24%
132  โรงเรียนบ้านนากลาง 90
3 3.33
0 0.00
8 8.89
0 0.00
0 0.00
79 87.78
11 12.22%
133  โรงเรียนบ้านดอนทับช้าง 99
1 1.01
4 4.04
5 5.05
0 0.00
2 2.02
87 87.88
12 12.12%
134  โรงเรียนบ้านหนองเอาะหนองสิม 33
2 6.06
0 0.00
0 0.00
2 6.06
0 0.00
29 87.88
4 12.12%
135  โรงเรียนบ้านสงยาง 25
1 4.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 88.00
3 12.00%
136  โรงเรียนบ้านเล้า 17
0 0.00
0 0.00
1 5.88
0 0.00
1 5.88
15 88.24
2 11.76%
137  โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง 119
1 0.84
7 5.88
6 5.04
0 0.00
0 0.00
105 88.24
14 11.76%
138  โรงเรียนชุมชนบ้านเซเป็ด 62
2 3.23
0 0.00
2 3.23
1 1.61
2 3.23
55 88.71
7 11.29%
139  โรงเรียนบ้านกะเตียด 99
5 5.05
0 0.00
4 4.04
2 2.02
0 0.00
88 88.89
11 11.11%
140  โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ 235
7 2.98
2 0.85
17 7.23
0 0.00
0 0.00
209 88.94
26 11.06%
141  โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ 166
3 1.81
9 5.42
5 3.01
1 0.60
0 0.00
148 89.16
18 10.84%
142  โรงเรียนบ้านคำไหล 47
0 0.00
0 0.00
5 10.64
0 0.00
0 0.00
42 89.36
5 10.64%
143  โรงเรียนบ้านสร้างโพน 57
1 1.75
2 3.51
2 3.51
1 1.75
0 0.00
51 89.47
6 10.53%
144  โรงเรียนบ้านเอ็นอ้า 38
0 0.00
0 0.00
3 7.89
1 2.63
0 0.00
34 89.47
4 10.53%
145  โรงเรียนบ้านดอนหมูวิทยา 67
2 2.99
2 2.99
3 4.48
0 0.00
0 0.00
60 89.55
7 10.45%
146  โรงเรียนบ้านน้ำคำ 125
7 5.60
4 3.20
2 1.60
0 0.00
0 0.00
112 89.60
13 10.40%
147  โรงเรียนบ้านกุดยาลวน 106
0 0.00
2 1.89
9 8.49
0 0.00
0 0.00
95 89.62
11 10.38%
148  โรงเรียนบ้านสองคอน 203
8 3.94
6 2.96
7 3.45
0 0.00
0 0.00
182 89.66
21 10.34%
149  โรงเรียนบ้านดงบัง 49
2 4.08
0 0.00
2 4.08
0 0.00
1 2.04
44 89.80
5 10.20%
150  โรงเรียนบ้านนานางวาน 108
3 2.78
3 2.78
4 3.70
1 0.93
0 0.00
97 89.81
11 10.19%
151  โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย 120
3 2.50
0 0.00
9 7.50
0 0.00
0 0.00
108 90.00
12 10.00%
152  โรงเรียนบ้านดอนตะมุน 50
0 0.00
0 0.00
3 6.00
0 0.00
2 4.00
45 90.00
5 10.00%
153  โรงเรียนบ้านดอนม่วง(แก้วประชาสรรค์) 50
0 0.00
0 0.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
154  โรงเรียนบ้านหนองเต่า 102
0 0.00
0 0.00
1 0.98
2 1.96
7 6.86
92 90.20
10 9.80%
155  โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ 225
13 5.78
0 0.00
9 4.00
0 0.00
0 0.00
203 90.22
22 9.78%
156  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 270
20 7.41
3 1.11
0 0.00
0 0.00
3 1.11
244 90.37
26 9.63%
157  โรงเรียนบ้านปากห้วยม่วง 139
8 5.76
0 0.00
5 3.60
0 0.00
0 0.00
126 90.65
13 9.35%
158  โรงเรียนบ้านนาห้วยแดง 102
3 2.94
1 0.98
5 4.90
0 0.00
0 0.00
93 91.18
9 8.82%
159  โรงเรียนบ้านโพนเมือง 182
11 6.04
2 1.10
3 1.65
0 0.00
0 0.00
166 91.21
16 8.79%
160  โรงเรียนเสาวนิต(บ้านวังแซ) 160
5 3.13
5 3.13
4 2.50
0 0.00
0 0.00
146 91.25
14 8.75%
161  โรงเรียนบ้านหินห่อม 23
0 0.00
0 0.00
1 4.35
1 4.35
0 0.00
21 91.30
2 8.70%
162  โรงเรียนขามเปี้ยบ้านศรีสุข 24
1 4.17
0 0.00
1 4.17
0 0.00
0 0.00
22 91.67
2 8.33%
163  โรงเรียนน้ำคำพิทยา 24
0 0.00
0 0.00
2 8.33
0 0.00
0 0.00
22 91.67
2 8.33%
164  โรงเรียนบ้านแอมเจริญ 156
2 1.28
6 3.85
3 1.92
2 1.28
0 0.00
143 91.67
13 8.33%
165  โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ 109
2 1.83
3 2.75
3 2.75
1 0.92
0 0.00
100 91.74
9 8.26%
166  โรงเรียนบ้านทรายพูล 158
4 2.53
3 1.90
2 1.27
1 0.63
3 1.90
145 91.77
13 8.23%
167  โรงเรียนบ้านดอนหมู 37
1 2.70
0 0.00
2 5.41
0 0.00
0 0.00
34 91.89
3 8.11%
168  โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง 112
2 1.79
2 1.79
2 1.79
3 2.68
0 0.00
103 91.96
9 8.04%
169  โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง 125
4 3.20
1 0.80
5 4.00
0 0.00
0 0.00
115 92.00
10 8.00%
170  โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 601
39 6.49
9 1.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
553 92.01
48 7.99%
171  โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 207
5 2.42
0 0.00
11 5.31
0 0.00
0 0.00
191 92.27
16 7.73%
172  โรงเรียนบ้านโนนขุมคำ 107
2 1.87
1 0.93
2 1.87
3 2.80
0 0.00
99 92.52
8 7.48%
173  โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 148
1 0.68
4 2.70
6 4.05
0 0.00
0 0.00
137 92.57
11 7.43%
174  โรงเรียนบ้านกาจับ 54
1 1.85
0 0.00
2 3.70
1 1.85
0 0.00
50 92.59
4 7.41%
175  โรงเรียนบ้านดอนก่อ 95
0 0.00
1 1.05
3 3.16
0 0.00
3 3.16
88 92.63
7 7.37%
176  โรงเรียนบ้านโนนสูงโนนสำราญ 85
1 1.18
0 0.00
4 4.71
1 1.18
0 0.00
79 92.94
6 7.06%
177  โรงเรียนบ้านร่องข่า 143
2 1.40
0 0.00
0 0.00
8 5.59
0 0.00
133 93.01
10 6.99%
178  โรงเรียนบ้านพังเคน 337
0 0.00
5 1.48
6 1.78
6 1.78
6 1.78
314 93.18
23 6.82%
179  โรงเรียนบ้านนาเมือง 163
4 2.45
3 1.84
4 2.45
0 0.00
0 0.00
152 93.25
11 6.75%
180  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 30
1 3.33
1 3.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 93.33
2 6.67%
181  โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) 63
1 1.59
1 1.59
1 1.59
1 1.59
0 0.00
59 93.65
4 6.35%
182  โรงเรียนบ้านพนมดี 32
0 0.00
1 3.13
1 3.13
0 0.00
0 0.00
30 93.75
2 6.25%
183  โรงเรียนบ้านพะลอง 65
1 1.54
1 1.54
2 3.08
0 0.00
0 0.00
61 93.85
4 6.15%
184  โรงเรียนบ้านคำกลาง 261
6 2.30
7 2.68
3 1.15
0 0.00
0 0.00
245 93.87
16 6.13%
185  โรงเรียนบ้านตระการ 131
5 3.82
0 0.00
3 2.29
0 0.00
0 0.00
123 93.89
8 6.11%
186  โรงเรียนตระการพืชผล 667
1 0.15
2 0.30
35 5.25
1 0.15
0 0.00
628 94.15
39 5.85%
187  โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่สองคอน 70
2 2.86
0 0.00
2 2.86
0 0.00
0 0.00
66 94.29
4 5.71%
188  โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ 163
3 1.84
1 0.61
4 2.45
1 0.61
0 0.00
154 94.48
9 5.52%
189  โรงเรียนบ้านคันพะลาน 37
2 5.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 94.59
2 5.41%
190  โรงเรียนบ้านกระเดียน 98
0 0.00
0 0.00
2 2.04
2 2.04
1 1.02
93 94.90
5 5.10%
191  โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 80
0 0.00
0 0.00
4 5.00
0 0.00
0 0.00
76 95.00
4 5.00%
192  โรงเรียนบุญจิราธร 165
0 0.00
1 0.61
2 1.21
3 1.82
2 1.21
157 95.15
8 4.85%
193  โรงเรียนบ้านตากแดด 299
6 2.01
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 2.34
286 95.65
13 4.35%
194  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 23
0 0.00
0 0.00
1 4.35
0 0.00
0 0.00
22 95.65
1 4.35%
195  โรงเรียนบ้านดอนงัว 116
3 2.59
0 0.00
2 1.72
0 0.00
0 0.00
111 95.69
5 4.31%
196  โรงเรียนบ้านโสกชัน 154
0 0.00
4 2.60
0 0.00
1 0.65
1 0.65
148 96.10
6 3.90%
197  โรงเรียนบ้านไหล่ธาตุ 85
0 0.00
1 1.18
1 1.18
0 0.00
1 1.18
82 96.47
3 3.53%
198  โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า 298
0 0.00
4 1.34
5 1.68
0 0.00
1 0.34
288 96.64
10 3.36%
199  โรงเรียนบ้านบุ่งเจริญ 122
0 0.00
0 0.00
2 1.64
2 1.64
0 0.00
118 96.72
4 3.28%
200  โรงเรียนบ้านโนนสูง(เขมราฐ) 31
0 0.00
0 0.00
1 3.23
0 0.00
0 0.00
30 96.77
1 3.23%
201  โรงเรียนบ้านกุศกร 94
0 0.00
0 0.00
3 3.19
0 0.00
0 0.00
91 96.81
3 3.19%
202  โรงเรียนบ้านทม 75
0 0.00
1 1.33
1 1.33
0 0.00
0 0.00
73 97.33
2 2.67%
203  โรงเรียนบ้านแก้งลิงโคกสว่าง 75
1 1.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.33
73 97.33
2 2.67%
204  โรงเรียนบ้านแสนอุดม 78
0 0.00
0 0.00
2 2.56
0 0.00
0 0.00
76 97.44
2 2.56%
205  โรงเรียนบ้านนางิ้ว(ประชาสามัคคี) 45
0 0.00
0 0.00
1 2.22
0 0.00
0 0.00
44 97.78
1 2.22%
206  โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 47
0 0.00
0 0.00
1 2.13
0 0.00
0 0.00
46 97.87
1 2.13%
207  โรงเรียนบ้านนาแมด 178
1 0.56
0 0.00
0 0.00
1 0.56
1 0.56
175 98.31
3 1.69%
208  โรงเรียนบ้านนาม่วง 129
0 0.00
1 0.78
1 0.78
0 0.00
0 0.00
127 98.45
2 1.55%
209  โรงเรียนตชด.บ้านป่งคอม 105
0 0.00
0 0.00
1 0.95
0 0.00
0 0.00
104 99.05
1 0.95%
210  โรงเรียนบ้านคอนสาย 108
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
108 100.00
0 0.00%
211  โรงเรียนบ้านคึม 53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 100.00
0 0.00%
212  โรงเรียนบ้านดอนหมากมาย(ราษฎร์สามัคคีวิทยา) 34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 100.00
0 0.00%
213  โรงเรียนบ้านท่าหลวง 122
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
122 100.00
0 0.00%
214  โรงเรียนบ้านบาก 162
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
162 100.00
0 0.00%
215  โรงเรียนบ้านสำโรง 22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 100.00
0 0.00%
216  โรงเรียนบ้านหนองหลวง 18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 100.00
0 0.00%
217  โรงเรียนบ้านไชยชนะ 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  25,484 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,547 6.07
เตี้ย  1,051 4.12
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,346 5.28
ผอมและเตี้ย  617 2.42
อ้วนและเตี้ย  381 1.50
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,542 80.61
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,942 คน


19.39%


Powered By www.thaieducation.net