ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุบลราชธานี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 217 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 217 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านด่านฮัง 10
1 10.00
0 0.00
9 90.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00%
2  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 36
10 27.78
5 13.89
16 44.44
2 5.56
3 8.33
0 0.00
36 100.00%
3  โรงเรียนบ้านกาบิน 81
36 44.44
13 16.05
3 3.70
3 3.70
0 0.00
26 32.10
55 67.90%
4  โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ 54
13 24.07
8 14.81
9 16.67
6 11.11
0 0.00
18 33.33
36 66.67%
5  โรงเรียนบ้านกึ่งพุทธกาล 22
3 13.64
3 13.64
2 9.09
4 18.18
2 9.09
8 36.36
14 63.64%
6  โรงเรียนบ้านคำมณี 146
29 19.86
7 4.79
3 2.05
37 25.34
11 7.53
59 40.41
87 59.59%
7  โรงเรียนบ้านหนองผือ 313
21 6.71
43 13.74
17 5.43
49 15.65
55 17.57
128 40.89
185 59.11%
8  โรงเรียนบ้านห้วยฝ้าย 164
23 14.02
9 5.49
32 19.51
32 19.51
0 0.00
68 41.46
96 58.54%
9  โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุ้น(ศาสนานุเคราะห์) 313
40 12.78
45 14.38
52 16.61
20 6.39
25 7.99
131 41.85
182 58.15%
10  โรงเรียนบ้านดอน 57
5 8.77
18 31.58
7 12.28
0 0.00
2 3.51
25 43.86
32 56.14%
11  โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ 270
96 35.56
29 10.74
22 8.15
3 1.11
0 0.00
120 44.44
150 55.56%
12  โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ 273
20 7.33
35 12.82
30 10.99
35 12.82
30 10.99
123 45.05
150 54.95%
13  โรงเรียนเขมราฐ 377
26 6.90
22 5.84
41 10.88
48 12.73
63 16.71
177 46.95
200 53.05%
14  โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม 204
33 16.18
21 10.29
15 7.35
21 10.29
15 7.35
99 48.53
105 51.47%
15  โรงเรียนบ้านพะไล 72
10 13.89
5 6.94
10 13.89
6 8.33
6 8.33
35 48.61
37 51.39%
16  โรงเรียนบ้านดอนกะทอด 74
19 25.68
8 10.81
7 9.46
3 4.05
1 1.35
36 48.65
38 51.35%
17  โรงเรียนบ้านคำข่า 78
29 37.18
4 5.13
4 5.13
3 3.85
0 0.00
38 48.72
40 51.28%
18  โรงเรียนบ้านแหลไหล่ 50
5 10.00
4 8.00
4 8.00
4 8.00
8 16.00
25 50.00
25 50.00%
19  โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา 128
11 8.59
13 10.16
17 13.28
11 8.59
11 8.59
65 50.78
63 49.22%
20  โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง 124
33 26.61
22 17.74
4 3.23
2 1.61
0 0.00
63 50.81
61 49.19%
21  โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน 118
23 19.49
22 18.64
8 6.78
4 3.39
0 0.00
61 51.69
57 48.31%
22  โรงเรียนบ้านตุ 147
16 10.88
7 4.76
13 8.84
22 14.97
13 8.84
76 51.70
71 48.30%
23  โรงเรียนบ้านโป่งเป้าสาขาบ้านคำจ้าว 95
10 10.53
7 7.37
7 7.37
12 12.63
8 8.42
51 53.68
44 46.32%
24  โรงเรียนบ้านสงยาง 26
7 26.92
3 11.54
1 3.85
0 0.00
0 0.00
15 57.69
11 42.31%
25  โรงเรียนบ้านโบกม่วง 87
13 14.94
6 6.90
4 4.60
7 8.05
6 6.90
51 58.62
36 41.38%
26  โรงเรียนบ้านร่องข่า 143
10 6.99
12 8.39
6 4.20
25 17.48
6 4.20
84 58.74
59 41.26%
27  โรงเรียนบ้านแข็งขยัน 39
6 15.38
4 10.26
3 7.69
3 7.69
0 0.00
23 58.97
16 41.03%
28  โรงเรียนบ้านเลาะ 37
2 5.41
5 13.51
2 5.41
4 10.81
2 5.41
22 59.46
15 40.54%
29  โรงเรียนบ้านโป่งเป้า 60
12 20.00
4 6.67
6 10.00
2 3.33
0 0.00
36 60.00
24 40.00%
30  โรงเรียนบ้านนาจ่าย 73
7 9.59
6 8.22
6 8.22
5 6.85
5 6.85
44 60.27
29 39.73%
31  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 73
20 27.40
3 4.11
5 6.85
1 1.37
0 0.00
44 60.27
29 39.73%
32  โรงเรียนบ้านโหมน 38
5 13.16
5 13.16
5 13.16
0 0.00
0 0.00
23 60.53
15 39.47%
33  โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา) 108
17 15.74
8 7.41
6 5.56
6 5.56
5 4.63
66 61.11
42 38.89%
34  โรงเรียนบ้านนางิ้ว 45
2 4.44
13 28.89
2 4.44
0 0.00
0 0.00
28 62.22
17 37.78%
35  โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน 104
14 13.46
15 14.42
2 1.92
8 7.69
0 0.00
65 62.50
39 37.50%
36  โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา 140
23 16.43
14 10.00
12 8.57
0 0.00
0 0.00
91 65.00
49 35.00%
37  โรงเรียนบ้านโคกจาน 58
10 17.24
1 1.72
8 13.79
1 1.72
0 0.00
38 65.52
20 34.48%
38  โรงเรียนบ้านเกษม 126
26 20.63
0 0.00
3 2.38
10 7.94
4 3.17
83 65.87
43 34.13%
39  โรงเรียนบ้านดอนจิก 47
4 8.51
2 4.26
1 2.13
6 12.77
3 6.38
31 65.96
16 34.04%
40  โรงเรียนบ้านศรีสุข 63
7 11.11
7 11.11
1 1.59
5 7.94
1 1.59
42 66.67
21 33.33%
41  โรงเรียนบ้านหนองหลวง 18
6 33.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 66.67
6 33.33%
42  โรงเรียนบ้านบ่อหิน 145
14 9.66
15 10.34
18 12.41
1 0.69
0 0.00
97 66.90
48 33.10%
43  โรงเรียนบ้านโคกน้อย 135
14 10.37
12 8.89
12 8.89
6 4.44
0 0.00
91 67.41
44 32.59%
44  โรงเรียนบ้านพอก 157
1 0.64
9 5.73
15 9.55
10 6.37
16 10.19
106 67.52
51 32.48%
45  โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง 114
12 10.53
15 13.16
5 4.39
1 0.88
4 3.51
77 67.54
37 32.46%
46  โรงเรียนบ้านป่าข่า(กุดข้าวปุ้น) 44
6 13.64
4 9.09
4 9.09
0 0.00
0 0.00
30 68.18
14 31.82%
47  โรงเรียนบ้านหนองนกทา 98
7 7.14
10 10.20
5 5.10
4 4.08
5 5.10
67 68.37
31 31.63%
48  โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 77
9 11.69
4 5.19
10 12.99
0 0.00
1 1.30
53 68.83
24 31.17%
49  โรงเรียนบ้านหนองแดง 120
8 6.67
9 7.50
20 16.67
0 0.00
0 0.00
83 69.17
37 30.83%
50  โรงเรียนบ้านสารภี 39
8 20.51
0 0.00
3 7.69
0 0.00
1 2.56
27 69.23
12 30.77%
51  โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด 197
20 10.15
10 5.08
10 5.08
10 5.08
10 5.08
137 69.54
60 30.46%
52  โรงเรียนบ้านปากห้วยม่วง 140
24 17.14
18 12.86
0 0.00
0 0.00
0 0.00
98 70.00
42 30.00%
53  โรงเรียนบ้านนาทราย 93
17 18.28
7 7.53
0 0.00
3 3.23
0 0.00
66 70.97
27 29.03%
54  โรงเรียนบ้านถ้ำแข้ 98
11 11.22
4 4.08
3 3.06
1 1.02
9 9.18
70 71.43
28 28.57%
55  โรงเรียนบ้านขุมคำดงตาหวาน 138
2 1.45
4 2.90
11 7.97
6 4.35
15 10.87
100 72.46
38 27.54%
56  โรงเรียนบ้านนาหินโหง่นนาดง 128
24 18.75
6 4.69
5 3.91
0 0.00
0 0.00
93 72.66
35 27.34%
57  โรงเรียนบ้านถ้ำแข้(สาขาบ๋าหอย) 55
1 1.82
4 7.27
2 3.64
5 9.09
3 5.45
40 72.73
15 27.27%
58  โรงเรียนบ้านโนนหอม 44
3 6.82
4 9.09
4 9.09
1 2.27
0 0.00
32 72.73
12 27.27%
59  โรงเรียนบ้านเป้า(รัฐราษฎร์บำรุง) 140
8 5.71
10 7.14
5 3.57
8 5.71
7 5.00
102 72.86
38 27.14%
60  โรงเรียนบ้านลาดสมดี 64
6 9.38
2 3.13
2 3.13
5 7.81
2 3.13
47 73.44
17 26.56%
61  โรงเรียนบ้านโปร่งเจริญ 34
1 2.94
1 2.94
3 8.82
3 8.82
1 2.94
25 73.53
9 26.47%
62  โรงเรียนบ้านนาส้มมอ 70
10 14.29
4 5.71
0 0.00
4 5.71
0 0.00
52 74.29
18 25.71%
63  โรงเรียนบ้านคำแคน 78
6 7.69
3 3.85
2 2.56
7 8.97
2 2.56
58 74.36
20 25.64%
64  โรงเรียนบ้านโนนกุง 196
20 10.20
9 4.59
18 9.18
2 1.02
1 0.51
146 74.49
50 25.51%
65  โรงเรียนบ้านแก้งใต้ 118
6 5.08
4 3.39
13 11.02
5 4.24
2 1.69
88 74.58
30 25.42%
66  โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง 158
28 17.72
3 1.90
9 5.70
0 0.00
0 0.00
118 74.68
40 25.32%
67  โรงเรียนบ้านห้วยที 102
23 22.55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 1.96
77 75.49
25 24.51%
68  โรงเรียนบ้านปากแซง 66
3 4.55
2 3.03
4 6.06
5 7.58
2 3.03
50 75.76
16 24.24%
69  โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ 277
33 11.91
17 6.14
14 5.05
2 0.72
0 0.00
211 76.17
66 23.83%
70  โรงเรียนบ้านโนนตูม 149
11 7.38
18 12.08
6 4.03
0 0.00
0 0.00
114 76.51
35 23.49%
71  โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ 149
15 10.07
10 6.71
8 5.37
2 1.34
0 0.00
114 76.51
35 23.49%
72  โรงเรียนบ้านโพนแพง 146
15 10.27
4 2.74
11 7.53
3 2.05
1 0.68
112 76.71
34 23.29%
73  โรงเรียนบ้านสร้างโพน 56
1 1.79
7 12.50
5 8.93
0 0.00
0 0.00
43 76.79
13 23.21%
74  โรงเรียนบ้านหนองเต่า 104
11 10.58
2 1.92
11 10.58
0 0.00
0 0.00
80 76.92
24 23.08%
75  โรงเรียนบ้านตาดแต้ 44
2 4.55
2 4.55
3 6.82
3 6.82
0 0.00
34 77.27
10 22.73%
76  โรงเรียนบ้านพะลาน 54
6 11.11
3 5.56
3 5.56
0 0.00
0 0.00
42 77.78
12 22.22%
77  โรงเรียนสมาคมจักรยานสมัครเล่น 63
1 1.59
3 4.76
4 6.35
6 9.52
0 0.00
49 77.78
14 22.22%
78  โรงเรียนบ้านตาดโตนแก้งกกก่อ 46
3 6.52
4 8.70
1 2.17
2 4.35
0 0.00
36 78.26
10 21.74%
79  โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา 125
12 9.60
3 2.40
5 4.00
3 2.40
4 3.20
98 78.40
27 21.60%
80  โรงเรียนบ้านคำหาด 107
8 7.48
6 5.61
9 8.41
0 0.00
0 0.00
84 78.50
23 21.50%
81  โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่สองคอน 70
12 17.14
0 0.00
3 4.29
0 0.00
0 0.00
55 78.57
15 21.43%
82  โรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที่ 159) 102
10 9.80
4 3.92
6 5.88
1 0.98
0 0.00
81 79.41
21 20.59%
83  โรงเรียนเกษมบ้านนาคำ 64
0 0.00
2 3.13
0 0.00
2 3.13
9 14.06
51 79.69
13 20.31%
84  โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 99
4 4.04
3 3.03
4 4.04
3 3.03
6 6.06
79 79.80
20 20.20%
85  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง 80
6 7.50
3 3.75
7 8.75
0 0.00
0 0.00
64 80.00
16 20.00%
86  โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ 90
10 11.11
3 3.33
5 5.56
0 0.00
0 0.00
72 80.00
18 20.00%
87  โรงเรียนบ้านดงตาหวัง 222
5 2.25
12 5.41
24 10.81
1 0.45
1 0.45
179 80.63
43 19.37%
88  โรงเรียนบ้านลุมพุก 124
16 12.90
5 4.03
2 1.61
1 0.81
0 0.00
100 80.65
24 19.35%
89  โรงเรียนบ้านคอนสาย 109
9 8.26
6 5.50
6 5.50
0 0.00
0 0.00
88 80.73
21 19.27%
90  โรงเรียนบ้านนาพิน 183
10 5.46
13 7.10
7 3.83
3 1.64
2 1.09
148 80.87
35 19.13%
91  โรงเรียนบ้านน้ำคำ 126
11 8.73
3 2.38
9 7.14
0 0.00
1 0.79
102 80.95
24 19.05%
92  โรงเรียนบ้านนาเมือง 165
6 3.64
9 5.45
3 1.82
5 3.03
8 4.85
134 81.21
31 18.79%
93  โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ 192
23 11.98
3 1.56
9 4.69
1 0.52
0 0.00
156 81.25
36 18.75%
94  โรงเรียนบ้านหนองเต่าเพชรเจริญ 107
10 9.35
3 2.80
7 6.54
0 0.00
0 0.00
87 81.31
20 18.69%
95  โรงเรียนบ้านแก้งหลักด่าน 102
7 6.86
4 3.92
6 5.88
2 1.96
0 0.00
83 81.37
19 18.63%
96  โรงเรียนบ้านเอ็นอ้า 38
2 5.26
2 5.26
2 5.26
1 2.63
0 0.00
31 81.58
7 18.42%
97  โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง 159
8 5.03
4 2.52
14 8.81
3 1.89
0 0.00
130 81.76
29 18.24%
98  โรงเรียนบ้านกุดยาลวน 105
8 7.62
3 2.86
8 7.62
0 0.00
0 0.00
86 81.90
19 18.10%
99  โรงเรียนบ้านนาไฮ(มิตรภาพที่ 145) 67
3 4.48
2 2.99
7 10.45
0 0.00
0 0.00
55 82.09
12 17.91%
100  โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสร้างแป้น 28
3 10.71
2 7.14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 82.14
5 17.86%
101  โรงเรียนบ้านกะลึง 45
1 2.22
1 2.22
6 13.33
0 0.00
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
102  โรงเรียนชุมชนบ้านเซเป็ด 62
2 3.23
0 0.00
4 6.45
1 1.61
4 6.45
51 82.26
11 17.74%
103  โรงเรียนบ้านนาขาม 181
11 6.08
14 7.73
7 3.87
0 0.00
0 0.00
149 82.32
32 17.68%
104  โรงเรียนบ้านบก 124
10 8.06
3 2.42
8 6.45
0 0.00
0 0.00
103 83.06
21 16.94%
105  โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ 167
5 2.99
10 5.99
12 7.19
1 0.60
0 0.00
139 83.23
28 16.77%
106  โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา 161
4 2.48
0 0.00
11 6.83
3 1.86
9 5.59
134 83.23
27 16.77%
107  โรงเรียนบ้านอีเติ่ง 245
14 5.71
10 4.08
16 6.53
1 0.41
0 0.00
204 83.27
41 16.73%
108  โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 1034
45 4.35
43 4.16
63 6.09
22 2.13
0 0.00
861 83.27
173 16.73%
109  โรงเรียนบ้านดงไม้งาม 36
2 5.56
2 5.56
2 5.56
0 0.00
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
110  โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 72
0 0.00
3 4.17
9 12.50
0 0.00
0 0.00
60 83.33
12 16.67%
111  โรงเรียนบ้านนายูง 216
5 2.31
7 3.24
20 9.26
3 1.39
0 0.00
181 83.80
35 16.20%
112  โรงเรียนบ้านฮี 101
7 6.93
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 8.91
85 84.16
16 15.84%
113  โรงเรียนบ้านนาคิแลน 38
1 2.63
0 0.00
4 10.53
1 2.63
0 0.00
32 84.21
6 15.79%
114  โรงเรียนบ้านนาชุม 110
8 7.27
2 1.82
7 6.36
0 0.00
0 0.00
93 84.55
17 15.45%
115  โรงเรียนบ้านคำสมิง 214
15 7.01
3 1.40
3 1.40
3 1.40
9 4.21
181 84.58
33 15.42%
116  โรงเรียนบ้านกุดกลอย 117
3 2.56
3 2.56
3 2.56
3 2.56
6 5.13
99 84.62
18 15.38%
117  โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย 118
10 8.47
8 6.78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
100 84.75
18 15.25%
118  โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง 112
3 2.68
5 4.46
2 1.79
7 6.25
0 0.00
95 84.82
17 15.18%
119  โรงเรียนบ้านท่าหลวง 119
3 2.52
6 5.04
2 1.68
2 1.68
5 4.20
101 84.87
18 15.13%
120  โรงเรียนบ้านนาเดื่อ 47
1 2.13
2 4.26
2 4.26
2 4.26
0 0.00
40 85.11
7 14.89%
121  โรงเรียนบ้านนานางวาน 108
5 4.63
4 3.70
6 5.56
1 0.93
0 0.00
92 85.19
16 14.81%
122  โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 149
4 2.68
4 2.68
14 9.40
0 0.00
0 0.00
127 85.23
22 14.77%
123  โรงเรียนบ้านแอมเจริญ 156
2 1.28
12 7.69
6 3.85
3 1.92
0 0.00
133 85.26
23 14.74%
124  โรงเรียนบ้านป่าข่า(เขมราฐ) 200
8 4.00
8 4.00
12 6.00
1 0.50
0 0.00
171 85.50
29 14.50%
125  โรงเรียนตชด.บ้านป่งคอม 104
3 2.88
4 3.85
3 2.88
1 0.96
4 3.85
89 85.58
15 14.42%
126  โรงเรียนบ้านนาแวง 112
3 2.68
5 4.46
6 5.36
2 1.79
0 0.00
96 85.71
16 14.29%
127  โรงเรียนบ้านนาหว้า 99
4 4.04
3 3.03
5 5.05
2 2.02
0 0.00
85 85.86
14 14.14%
128  โรงเรียนบ้านกะเตียด 100
7 7.00
0 0.00
4 4.00
3 3.00
0 0.00
86 86.00
14 14.00%
129  โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ 229
15 6.55
7 3.06
3 1.31
4 1.75
3 1.31
197 86.03
32 13.97%
130  โรงเรียนบ้านค้อ 125
3 2.40
3 2.40
11 8.80
0 0.00
0 0.00
108 86.40
17 13.60%
131  โรงเรียนบ้านแพง 52
1 1.92
1 1.92
3 5.77
1 1.92
1 1.92
45 86.54
7 13.46%
132  โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง 119
2 1.68
2 1.68
5 4.20
7 5.88
0 0.00
103 86.55
16 13.45%
133  โรงเรียนชุมชนบ้านขามป้อม 142
9 6.34
0 0.00
10 7.04
0 0.00
0 0.00
123 86.62
19 13.38%
134  โรงเรียนบ้านสารภี(สาขาหนองผักแว่น) 15
0 0.00
0 0.00
1 6.67
0 0.00
1 6.67
13 86.67
2 13.33%
135  โรงเรียนบ้านเทวัญ(คุรุราษฎร์นุกูล) 60
2 3.33
2 3.33
4 6.67
0 0.00
0 0.00
52 86.67
8 13.33%
136  โรงเรียนบ้านสองคอน 203
10 4.93
8 3.94
8 3.94
0 0.00
1 0.49
176 86.70
27 13.30%
137  โรงเรียนบ้านทรายพูล 158
3 1.90
4 2.53
7 4.43
4 2.53
3 1.90
137 86.71
21 13.29%
138  โรงเรียนบ้านหนองบั่ว 91
2 2.20
3 3.30
5 5.49
2 2.20
0 0.00
79 86.81
12 13.19%
139  โรงเรียนเสาวนิต(บ้านวังแซ) 160
6 3.75
4 2.50
9 5.63
2 1.25
0 0.00
139 86.88
21 13.13%
140  โรงเรียนบ้านคำไหล 46
0 0.00
0 0.00
6 13.04
0 0.00
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
141  โรงเรียนบ้านบึงหอม 126
4 3.17
7 5.56
4 3.17
1 0.79
0 0.00
110 87.30
16 12.70%
142  โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) 63
4 6.35
2 3.17
1 1.59
1 1.59
0 0.00
55 87.30
8 12.70%
143  โรงเรียนบ้านนาพะเนียงออ 40
0 0.00
3 7.50
1 2.50
1 2.50
0 0.00
35 87.50
5 12.50%
144  โรงเรียนบ้านไทรงาม 106
2 1.89
4 3.77
7 6.60
0 0.00
0 0.00
93 87.74
13 12.26%
145  โรงเรียนบ้านโพนเมือง 180
14 7.78
3 1.67
5 2.78
0 0.00
0 0.00
158 87.78
22 12.22%
146  โรงเรียนบ้านกองโพน 271
17 6.27
2 0.74
7 2.58
3 1.11
4 1.48
238 87.82
33 12.18%
147  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 75
3 4.00
1 1.33
3 4.00
2 2.67
0 0.00
66 88.00
9 12.00%
148  โรงเรียนบ้านเล้า 17
0 0.00
1 5.88
0 0.00
1 5.88
0 0.00
15 88.24
2 11.76%
149  โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ 224
7 3.13
2 0.89
17 7.59
0 0.00
0 0.00
198 88.39
26 11.61%
150  โรงเรียนบ้านดอนม่วง(แก้วประชาสรรค์) 52
0 0.00
0 0.00
6 11.54
0 0.00
0 0.00
46 88.46
6 11.54%
151  โรงเรียนบ้านนานวน 104
4 3.85
4 3.85
4 3.85
0 0.00
0 0.00
92 88.46
12 11.54%
152  โรงเรียนบ้านป่าติ้ว 61
2 3.28
0 0.00
5 8.20
0 0.00
0 0.00
54 88.52
7 11.48%
153  โรงเรียนบ้านดอนหมากมาย(ราษฎร์สามัคคีวิทยา) 35
2 5.71
0 0.00
2 5.71
0 0.00
0 0.00
31 88.57
4 11.43%
154  โรงเรียนตระการพืชผล 667
1 0.15
7 1.05
67 10.04
1 0.15
0 0.00
591 88.61
76 11.39%
155  โรงเรียนบ้านไหล่ธาตุ 88
4 4.55
2 2.27
4 4.55
0 0.00
0 0.00
78 88.64
10 11.36%
156  โรงเรียนบ้านโนนขุมคำ 106
3 2.83
1 0.94
3 2.83
5 4.72
0 0.00
94 88.68
12 11.32%
157  โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 81
0 0.00
2 2.47
1 1.23
0 0.00
6 7.41
72 88.89
9 11.11%
158  โรงเรียนบ้านโนนสูงโนนสำราญ 45
0 0.00
0 0.00
5 11.11
0 0.00
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
159  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 39
2 5.13
0 0.00
2 5.13
0 0.00
0 0.00
35 89.74
4 10.26%
160  โรงเรียนบ้านแสนอุดม 79
2 2.53
3 3.80
3 3.80
0 0.00
0 0.00
71 89.87
8 10.13%
161  โรงเรียนบ้านดอนทับช้าง 100
2 2.00
0 0.00
8 8.00
0 0.00
0 0.00
90 90.00
10 10.00%
162  โรงเรียนบ้านนาห้วยแดง 100
4 4.00
2 2.00
4 4.00
0 0.00
0 0.00
90 90.00
10 10.00%
163  โรงเรียนบ้านเสาธงใหญ่ 51
2 3.92
0 0.00
2 3.92
0 0.00
1 1.96
46 90.20
5 9.80%
164  โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ 113
1 0.88
2 1.77
3 2.65
5 4.42
0 0.00
102 90.27
11 9.73%
165  โรงเรียนบ้านดอนก่อ 93
4 4.30
3 3.23
2 2.15
0 0.00
0 0.00
84 90.32
9 9.68%
166  โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ 223
13 5.83
0 0.00
8 3.59
0 0.00
0 0.00
202 90.58
21 9.42%
167  โรงเรียนบ้านกาจับ 54
0 0.00
2 3.70
1 1.85
2 3.70
0 0.00
49 90.74
5 9.26%
168  โรงเรียนบ้านหินห่อม 22
1 4.55
0 0.00
1 4.55
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
169  โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี 60
0 0.00
0 0.00
5 8.33
0 0.00
0 0.00
55 91.67
5 8.33%
170  โรงเรียนบ้านดอนหมู 37
1 2.70
0 0.00
2 5.41
0 0.00
0 0.00
34 91.89
3 8.11%
171  โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) 87
0 0.00
2 2.30
5 5.75
0 0.00
0 0.00
80 91.95
7 8.05%
172  โรงเรียนบ้านด่านหม่วน 162
5 3.09
1 0.62
5 3.09
1 0.62
1 0.62
149 91.98
13 8.02%
173  โรงเรียนบ้านคันพะลาน 38
1 2.63
1 2.63
0 0.00
1 2.63
0 0.00
35 92.11
3 7.89%
174  โรงเรียนบุญจิราธร 165
10 6.06
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 1.82
152 92.12
13 7.88%
175  โรงเรียนบ้านดอนชาด 64
1 1.56
2 3.13
2 3.13
0 0.00
0 0.00
59 92.19
5 7.81%
176  โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 207
5 2.42
0 0.00
11 5.31
0 0.00
0 0.00
191 92.27
16 7.73%
177  โรงเรียนบ้านตระการ 131
4 3.05
0 0.00
6 4.58
0 0.00
0 0.00
121 92.37
10 7.63%
178  โรงเรียนบ้านดอนหมูวิทยา 70
1 1.43
1 1.43
3 4.29
0 0.00
0 0.00
65 92.86
5 7.14%
179  โรงเรียนบ้านพนมดี 28
0 0.00
1 3.57
1 3.57
0 0.00
0 0.00
26 92.86
2 7.14%
180  โรงเรียนบ้านทม 75
0 0.00
1 1.33
4 5.33
0 0.00
0 0.00
70 93.33
5 6.67%
181  โรงเรียนบ้านดงบัง 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 6.38
44 93.62
3 6.38%
182  โรงเรียนบ้านกุศกร 96
2 2.08
2 2.08
0 0.00
2 2.08
0 0.00
90 93.75
6 6.25%
183  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 32
1 3.13
1 3.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 93.75
2 6.25%
184  โรงเรียนบ้านพะลอง 65
1 1.54
1 1.54
2 3.08
0 0.00
0 0.00
61 93.85
4 6.15%
185  โรงเรียนบ้านดอนตะมุน 49
0 0.00
0 0.00
3 6.12
0 0.00
0 0.00
46 93.88
3 6.12%
186  โรงเรียนบ้านนากลาง 84
1 1.19
0 0.00
3 3.57
1 1.19
0 0.00
79 94.05
5 5.95%
187  โรงเรียนบ้านหนองเอาะหนองสิม 34
2 5.88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 94.12
2 5.88%
188  โรงเรียนบ้านโสกชัน 154
0 0.00
4 2.60
0 0.00
1 0.65
4 2.60
145 94.16
9 5.84%
189  โรงเรียนบ้านนาตาหมุด 54
1 1.85
0 0.00
0 0.00
2 3.70
0 0.00
51 94.44
3 5.56%
190  โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ 163
3 1.84
3 1.84
2 1.23
1 0.61
0 0.00
154 94.48
9 5.52%
191  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 276
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 5.43
0 0.00
261 94.57
15 5.43%
192  โรงเรียนบ้านบุ่งเจริญ 130
1 0.77
0 0.00
2 1.54
4 3.08
0 0.00
123 94.62
7 5.38%
193  โรงเรียนบ้านดอนงัว 112
3 2.68
0 0.00
3 2.68
0 0.00
0 0.00
106 94.64
6 5.36%
194  โรงเรียนบ้านตากแดด 302
7 2.32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 2.98
286 94.70
16 5.30%
195  โรงเรียนบ้านกระเดียน 98
0 0.00
3 3.06
2 2.04
0 0.00
0 0.00
93 94.90
5 5.10%
196  โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 605
12 1.98
6 0.99
10 1.65
2 0.33
0 0.00
575 95.04
30 4.96%
197  โรงเรียนบ้านเขือง 41
0 0.00
0 0.00
1 2.44
1 2.44
0 0.00
39 95.12
2 4.88%
198  โรงเรียนขามเปี้ยบ้านศรีสุข 23
1 4.35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 95.65
1 4.35%
199  โรงเรียนบ้านนาขนัน 93
0 0.00
0 0.00
4 4.30
0 0.00
0 0.00
89 95.70
4 4.30%
200  โรงเรียนบ้านไหล่สูง 93
0 0.00
0 0.00
4 4.30
0 0.00
0 0.00
89 95.70
4 4.30%
201  โรงเรียนบ้านคำกลาง 261
4 1.53
4 1.53
3 1.15
0 0.00
0 0.00
250 95.79
11 4.21%
202  โรงเรียนบ้านไทรย้อย 95
0 0.00
1 1.05
3 3.16
0 0.00
0 0.00
91 95.79
4 4.21%
203  โรงเรียนน้ำคำพิทยา 24
0 0.00
0 0.00
1 4.17
0 0.00
0 0.00
23 95.83
1 4.17%
204  โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง 126
5 3.97
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
121 96.03
5 3.97%
205  โรงเรียนบ้านนาม่วง 129
0 0.00
1 0.78
3 2.33
0 0.00
1 0.78
124 96.12
5 3.88%
206  โรงเรียนบ้านพังเคน 339
0 0.00
3 0.88
3 0.88
3 0.88
3 0.88
327 96.46
12 3.54%
207  โรงเรียนบ้านโนนสูง(เขมราฐ) 32
1 3.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 96.88
1 3.13%
208  โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า 304
4 1.32
2 0.66
3 0.99
0 0.00
0 0.00
295 97.04
9 2.96%
209  โรงเรียนบ้านนาแมด 179
0 0.00
0 0.00
2 1.12
1 0.56
2 1.12
174 97.21
5 2.79%
210  โรงเรียนบ้านแก้งลิงโคกสว่าง 74
2 2.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
72 97.30
2 2.70%
211  โรงเรียนบ้านนางิ้ว(ประชาสามัคคี) 44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.27
43 97.73
1 2.27%
212  โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 47
0 0.00
0 0.00
1 2.13
0 0.00
0 0.00
46 97.87
1 2.13%
213  โรงเรียนบ้านคึม 52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
52 100.00
0 0.00%
214  โรงเรียนบ้านบาก 162
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
162 100.00
0 0.00%
215  โรงเรียนบ้านสำโรง 22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 100.00
0 0.00%
216  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%
217  โรงเรียนบ้านไชยชนะ 38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  25,481 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,692 6.64
เตี้ย  1,085 4.26
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,381 5.42
ผอมและเตี้ย  680 2.67
อ้วนและเตี้ย  493 1.93
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,150 79.08
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,331 คน


20.92%


Powered By www.thaieducation.net