ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุบลราชธานี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 217 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 217 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านด่านฮัง 7
2 28.57
0 0.00
5 71.43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 100.00%
2  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 36
13 36.11
7 19.44
9 25.00
3 8.33
3 8.33
1 2.78
35 97.22%
3  โรงเรียนบ้านตุ 147
29 19.73
19 12.93
17 11.56
48 32.65
17 11.56
17 11.56
130 88.44%
4  โรงเรียนบ้านดอน 57
9 15.79
24 42.11
6 10.53
1 1.75
2 3.51
15 26.32
42 73.68%
5  โรงเรียนบ้านกึ่งพุทธกาล 22
4 18.18
4 18.18
2 9.09
4 18.18
2 9.09
6 27.27
16 72.73%
6  โรงเรียนบ้านหนองหลวง 18
13 72.22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 27.78
13 72.22%
7  โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ 273
24 8.79
40 14.65
41 15.02
49 17.95
41 15.02
78 28.57
195 71.43%
8  โรงเรียนบ้านหนองผือ 314
26 8.28
49 15.61
18 5.73
53 16.88
67 21.34
101 32.17
213 67.83%
9  โรงเรียนบ้านแหลไหล่ 50
7 14.00
6 12.00
4 8.00
6 12.00
10 20.00
17 34.00
33 66.00%
10  โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ 54
13 24.07
8 14.81
7 12.96
6 11.11
0 0.00
20 37.04
34 62.96%
11  โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุ้น(ศาสนานุเคราะห์) 313
53 16.93
43 13.74
54 17.25
19 6.07
18 5.75
126 40.26
187 59.74%
12  โรงเรียนบ้านกาบิน 81
28 34.57
13 16.05
3 3.70
3 3.70
0 0.00
34 41.98
47 58.02%
13  โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง 112
7 6.25
16 14.29
5 4.46
31 27.68
5 4.46
48 42.86
64 57.14%
14  โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม 204
36 17.65
23 11.27
17 8.33
23 11.27
17 8.33
88 43.14
116 56.86%
15  โรงเรียนบ้านโป่งเป้า 60
3 5.00
15 25.00
12 20.00
3 5.00
1 1.67
26 43.33
34 56.67%
16  โรงเรียนบ้านคำข่า 78
31 39.74
4 5.13
4 5.13
4 5.13
0 0.00
35 44.87
43 55.13%
17  โรงเรียนบ้านพะไล 72
11 15.28
6 8.33
10 13.89
6 8.33
6 8.33
33 45.83
39 54.17%
18  โรงเรียนบ้านดอนหมู 37
6 16.22
6 16.22
1 2.70
6 16.22
1 2.70
17 45.95
20 54.05%
19  โรงเรียนบ้านดอนจิก 47
8 17.02
3 6.38
1 2.13
11 23.40
2 4.26
22 46.81
25 53.19%
20  โรงเรียนบ้านโบกม่วง 87
18 20.69
8 9.20
4 4.60
8 9.20
7 8.05
42 48.28
45 51.72%
21  โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน 118
24 20.34
24 20.34
8 6.78
5 4.24
0 0.00
57 48.31
61 51.69%
22  โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ 270
30 11.11
66 24.44
20 7.41
9 3.33
10 3.70
135 50.00
135 50.00%
23  โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง 123
33 26.83
22 17.89
4 3.25
2 1.63
0 0.00
62 50.41
61 49.59%
24  โรงเรียนเขมราฐ 346
34 9.83
22 6.36
18 5.20
56 16.18
40 11.56
176 50.87
170 49.13%
25  โรงเรียนบ้านปากห้วยม่วง 137
35 25.55
31 22.63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
71 51.82
66 48.18%
26  โรงเรียนบ้านร่องข่า 143
12 8.39
15 10.49
7 4.90
27 18.88
7 4.90
75 52.45
68 47.55%
27  โรงเรียนบ้านโหมน 38
6 15.79
6 15.79
6 15.79
0 0.00
0 0.00
20 52.63
18 47.37%
28  โรงเรียนบ้านนาจ่าย 73
5 6.85
4 5.48
10 13.70
9 12.33
6 8.22
39 53.42
34 46.58%
29  โรงเรียนบ้านโป่งเป้าสาขาบ้านคำจ้าว 95
10 10.53
7 7.37
7 7.37
12 12.63
8 8.42
51 53.68
44 46.32%
30  โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 77
14 18.18
8 10.39
9 11.69
2 2.60
1 1.30
43 55.84
34 44.16%
31  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 73
22 30.14
3 4.11
5 6.85
1 1.37
0 0.00
42 57.53
31 42.47%
32  โรงเรียนบ้านถ้ำแข้(สาขาบ๋าหอย) 55
3 5.45
5 9.09
3 5.45
8 14.55
4 7.27
32 58.18
23 41.82%
33  โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา 128
11 8.59
19 14.84
3 2.34
19 14.84
1 0.78
75 58.59
53 41.41%
34  โรงเรียนบ้านแข็งขยัน 39
6 15.38
4 10.26
3 7.69
3 7.69
0 0.00
23 58.97
16 41.03%
35  โรงเรียนบ้านนาทราย 93
27 29.03
7 7.53
0 0.00
4 4.30
0 0.00
55 59.14
38 40.86%
36  โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา 130
10 7.69
31 23.85
12 9.23
0 0.00
0 0.00
77 59.23
53 40.77%
37  โรงเรียนบ้านเลาะ 37
2 5.41
5 13.51
2 5.41
4 10.81
2 5.41
22 59.46
15 40.54%
38  โรงเรียนบ้านถ้ำแข้ 98
15 15.31
6 6.12
5 5.10
2 2.04
11 11.22
59 60.20
39 39.80%
39  โรงเรียนบ้านหนองนกทา 98
8 8.16
11 11.22
6 6.12
8 8.16
6 6.12
59 60.20
39 39.80%
40  โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา) 108
17 15.74
8 7.41
6 5.56
6 5.56
5 4.63
66 61.11
42 38.89%
41  โรงเรียนบ้านนางิ้ว 45
2 4.44
13 28.89
2 4.44
0 0.00
0 0.00
28 62.22
17 37.78%
42  โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน 104
14 13.46
15 14.42
2 1.92
8 7.69
0 0.00
65 62.50
39 37.50%
43  โรงเรียนเกษมบ้านนาคำ 64
1 1.56
2 3.13
6 9.38
3 4.69
12 18.75
40 62.50
24 37.50%
44  โรงเรียนบ้านนาหินโหง่นนาดง 128
33 25.78
10 7.81
4 3.13
0 0.00
0 0.00
81 63.28
47 36.72%
45  โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 71
3 4.23
14 19.72
9 12.68
0 0.00
0 0.00
45 63.38
26 36.62%
46  โรงเรียนบ้านคำหาด 107
19 17.76
13 12.15
7 6.54
0 0.00
0 0.00
68 63.55
39 36.45%
47  โรงเรียนบ้านป่าข่า(กุดข้าวปุ้น) 44
6 13.64
2 4.55
5 11.36
3 6.82
0 0.00
28 63.64
16 36.36%
48  โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสร้างแป้น 28
7 25.00
3 10.71
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 64.29
10 35.71%
49  โรงเรียนบ้านหนองเต่า 104
9 8.65
11 10.58
16 15.38
1 0.96
0 0.00
67 64.42
37 35.58%
50  โรงเรียนบ้านขุมคำดงตาหวาน 138
10 7.25
4 2.90
10 7.25
14 10.14
11 7.97
89 64.49
49 35.51%
51  โรงเรียนบ้านปากแซง 66
6 9.09
3 4.55
5 7.58
5 7.58
4 6.06
43 65.15
23 34.85%
52  โรงเรียนบ้านโคกน้อย 135
16 11.85
13 9.63
12 8.89
6 4.44
0 0.00
88 65.19
47 34.81%
53  โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง 114
17 14.91
14 12.28
5 4.39
1 0.88
2 1.75
75 65.79
39 34.21%
54  โรงเรียนบ้านพอก 155
31 20.00
12 7.74
6 3.87
0 0.00
4 2.58
102 65.81
53 34.19%
55  โรงเรียนบ้านคำแคน 78
6 7.69
6 7.69
2 2.56
7 8.97
5 6.41
52 66.67
26 33.33%
56  โรงเรียนบ้านศรีสุข 63
7 11.11
7 11.11
1 1.59
5 7.94
1 1.59
42 66.67
21 33.33%
57  โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง 157
31 19.75
14 8.92
7 4.46
0 0.00
0 0.00
105 66.88
52 33.12%
58  โรงเรียนบ้านบ่อหิน 145
14 9.66
15 10.34
18 12.41
1 0.69
0 0.00
97 66.90
48 33.10%
59  โรงเรียนบ้านโคกจาน 58
10 17.24
1 1.72
8 13.79
0 0.00
0 0.00
39 67.24
19 32.76%
60  โรงเรียนบ้านโนนหอม 44
3 6.82
6 13.64
4 9.09
1 2.27
0 0.00
30 68.18
14 31.82%
61  โรงเรียนบ้านเป้า(รัฐราษฎร์บำรุง) 139
10 7.19
11 7.91
5 3.60
11 7.91
7 5.04
95 68.35
44 31.65%
62  โรงเรียนบ้านนาขาม 181
21 11.60
25 13.81
11 6.08
0 0.00
0 0.00
124 68.51
57 31.49%
63  โรงเรียนบ้านหนองแดง 120
8 6.67
9 7.50
20 16.67
0 0.00
0 0.00
83 69.17
37 30.83%
64  โรงเรียนบ้านลุมพุก 124
21 16.94
2 1.61
12 9.68
3 2.42
0 0.00
86 69.35
38 30.65%
65  โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด 197
20 10.15
10 5.08
10 5.08
10 5.08
10 5.08
137 69.54
60 30.46%
66  โรงเรียนบ้านค้อ 69
7 10.14
4 5.80
10 14.49
0 0.00
0 0.00
48 69.57
21 30.43%
67  โรงเรียนบ้านนานวน 104
24 23.08
3 2.88
4 3.85
0 0.00
0 0.00
73 70.19
31 29.81%
68  โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ 277
41 14.80
20 7.22
18 6.50
2 0.72
1 0.36
195 70.40
82 29.60%
69  โรงเรียนบ้านตาดแต้ 44
5 11.36
2 4.55
2 4.55
3 6.82
1 2.27
31 70.45
13 29.55%
70  โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย 117
3 2.56
4 3.42
10 8.55
9 7.69
8 6.84
83 70.94
34 29.06%
71  โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง 159
13 8.18
9 5.66
17 10.69
7 4.40
0 0.00
113 71.07
46 28.93%
72  โรงเรียนบ้านแก้งใต้ 118
7 5.93
3 2.54
15 12.71
7 5.93
2 1.69
84 71.19
34 28.81%
73  โรงเรียนบ้านนาเมือง 164
12 7.32
11 6.71
5 3.05
7 4.27
12 7.32
117 71.34
47 28.66%
74  โรงเรียนบ้านนาส้มมอ 70
10 14.29
5 7.14
0 0.00
5 7.14
0 0.00
50 71.43
20 28.57%
75  โรงเรียนบ้านนาแวง 112
10 8.93
7 6.25
12 10.71
3 2.68
0 0.00
80 71.43
32 28.57%
76  โรงเรียนบ้านสร้างโพน 56
1 1.79
11 19.64
4 7.14
0 0.00
0 0.00
40 71.43
16 28.57%
77  โรงเรียนบ้านคำมณี 149
10 6.71
5 3.36
5 3.36
12 8.05
10 6.71
107 71.81
42 28.19%
78  โรงเรียนบ้านนานางวาน 108
14 12.96
5 4.63
8 7.41
2 1.85
0 0.00
79 73.15
29 26.85%
79  โรงเรียนบ้านโปร่งเจริญ 34
1 2.94
1 2.94
3 8.82
3 8.82
1 2.94
25 73.53
9 26.47%
80  โรงเรียนบ้านสารภี 38
6 15.79
0 0.00
3 7.89
0 0.00
1 2.63
28 73.68
10 26.32%
81  โรงเรียนบ้านนาพิน 183
13 7.10
16 8.74
9 4.92
6 3.28
4 2.19
135 73.77
48 26.23%
82  โรงเรียนบ้านคำสมิง 214
27 12.62
6 2.80
5 2.34
5 2.34
13 6.07
158 73.83
56 26.17%
83  โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ 192
36 18.75
4 2.08
9 4.69
1 0.52
0 0.00
142 73.96
50 26.04%
84  โรงเรียนบ้านโพนแพง 146
17 11.64
6 4.11
11 7.53
3 2.05
1 0.68
108 73.97
38 26.03%
85  โรงเรียนชุมชนบ้านเซเป็ด 62
4 6.45
3 4.84
4 6.45
1 1.61
4 6.45
46 74.19
16 25.81%
86  โรงเรียนบ้านลาดสมดี 66
6 9.09
2 3.03
2 3.03
5 7.58
2 3.03
49 74.24
17 25.76%
87  โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่สองคอน 70
15 21.43
0 0.00
3 4.29
0 0.00
0 0.00
52 74.29
18 25.71%
88  โรงเรียนบ้านโนนกุง 196
24 12.24
9 4.59
14 7.14
2 1.02
0 0.00
147 75.00
49 25.00%
89  โรงเรียนบ้านห้วยที 101
23 22.77
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 1.98
76 75.25
25 24.75%
90  โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ 149
15 10.07
10 6.71
9 6.04
2 1.34
0 0.00
113 75.84
36 24.16%
91  โรงเรียนบ้านตาดโตนแก้งกกก่อ 46
5 10.87
4 8.70
1 2.17
1 2.17
0 0.00
35 76.09
11 23.91%
92  โรงเรียนบ้านเกษม 126
23 18.25
0 0.00
1 0.79
4 3.17
2 1.59
96 76.19
30 23.81%
93  โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) 63
6 9.52
4 6.35
3 4.76
2 3.17
0 0.00
48 76.19
15 23.81%
94  โรงเรียนสมาคมจักรยานสมัครเล่น 63
2 3.17
3 4.76
4 6.35
6 9.52
0 0.00
48 76.19
15 23.81%
95  โรงเรียนเสาวนิต(บ้านวังแซ) 160
8 5.00
11 6.88
13 8.13
5 3.13
1 0.63
122 76.25
38 23.75%
96  โรงเรียนบ้านโนนตูม 149
11 7.38
18 12.08
6 4.03
0 0.00
0 0.00
114 76.51
35 23.49%
97  โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ 90
12 13.33
4 4.44
5 5.56
0 0.00
0 0.00
69 76.67
21 23.33%
98  โรงเรียนบ้านสงยาง 26
1 3.85
1 3.85
3 11.54
0 0.00
1 3.85
20 76.92
6 23.08%
99  โรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที่ 159) 102
15 14.71
3 2.94
4 3.92
1 0.98
0 0.00
79 77.45
23 22.55%
100  โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 99
5 5.05
3 3.03
4 4.04
6 6.06
4 4.04
77 77.78
22 22.22%
101  โรงเรียนบ้านน้ำคำ 126
10 7.94
9 7.14
7 5.56
2 1.59
0 0.00
98 77.78
28 22.22%
102  โรงเรียนตชด.บ้านป่งคอม 104
6 5.77
5 4.81
6 5.77
2 1.92
4 3.85
81 77.88
23 22.12%
103  โรงเรียนบ้านคอนสาย 109
14 12.84
7 6.42
3 2.75
0 0.00
0 0.00
85 77.98
24 22.02%
104  โรงเรียนบ้านนาห้วยแดง 100
14 14.00
3 3.00
5 5.00
0 0.00
0 0.00
78 78.00
22 22.00%
105  โรงเรียนบ้านดอนกะทอด 74
9 12.16
2 2.70
3 4.05
1 1.35
1 1.35
58 78.38
16 21.62%
106  โรงเรียนบ้านแสนอุดม 79
6 7.59
5 6.33
4 5.06
2 2.53
0 0.00
62 78.48
17 21.52%
107  โรงเรียนบ้านหนองเต่าเพชรเจริญ 106
12 11.32
3 2.83
7 6.60
0 0.00
0 0.00
84 79.25
22 20.75%
108  โรงเรียนบ้านแก้งหลักด่าน 102
9 8.82
4 3.92
6 5.88
2 1.96
0 0.00
81 79.41
21 20.59%
109  โรงเรียนบ้านดงตาหวัง 222
5 2.25
13 5.86
25 11.26
1 0.45
1 0.45
177 79.73
45 20.27%
110  โรงเรียนบ้านท่าหลวง 119
4 3.36
7 5.88
2 1.68
3 2.52
8 6.72
95 79.83
24 20.17%
111  โรงเรียนบ้านกุดยาลวน 105
10 9.52
2 1.90
9 8.57
0 0.00
0 0.00
84 80.00
21 20.00%
112  โรงเรียนบ้านนาพะเนียงออ 45
0 0.00
3 6.67
3 6.67
2 4.44
1 2.22
36 80.00
9 20.00%
113  โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา 125
11 8.80
4 3.20
4 3.20
6 4.80
0 0.00
100 80.00
25 20.00%
114  โรงเรียนบ้านสารภี(สาขาหนองผักแว่น) 15
1 6.67
0 0.00
1 6.67
0 0.00
1 6.67
12 80.00
3 20.00%
115  โรงเรียนบ้านห้วยฝ้าย 164
23 14.02
8 4.88
1 0.61
0 0.00
0 0.00
132 80.49
32 19.51%
116  โรงเรียนบ้านนาไฮ(มิตรภาพที่ 145) 67
11 16.42
0 0.00
2 2.99
0 0.00
0 0.00
54 80.60
13 19.40%
117  โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ 229
17 7.42
7 3.06
10 4.37
6 2.62
4 1.75
185 80.79
44 19.21%
118  โรงเรียนบ้านนาคิแลน 37
1 2.70
0 0.00
4 10.81
2 5.41
0 0.00
30 81.08
7 18.92%
119  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง 80
6 7.50
3 3.75
6 7.50
0 0.00
0 0.00
65 81.25
15 18.75%
120  โรงเรียนบ้านแอมเจริญ 155
3 1.94
20 12.90
5 3.23
1 0.65
0 0.00
126 81.29
29 18.71%
121  โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 1034
50 4.84
50 4.84
65 6.29
26 2.51
0 0.00
843 81.53
191 18.47%
122  โรงเรียนบ้านอีเติ่ง 245
15 6.12
11 4.49
18 7.35
1 0.41
0 0.00
200 81.63
45 18.37%
123  โรงเรียนบ้านนาหว้า 99
5 5.05
4 4.04
7 7.07
2 2.02
0 0.00
81 81.82
18 18.18%
124  โรงเรียนบ้านนาเดื่อ 44
1 2.27
2 4.55
3 6.82
2 4.55
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
125  โรงเรียนบ้านกะลึง 45
1 2.22
1 2.22
6 13.33
0 0.00
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
126  โรงเรียนบ้านเล้า 17
0 0.00
1 5.88
0 0.00
2 11.76
0 0.00
14 82.35
3 17.65%
127  โรงเรียนชุมชนบ้านขามป้อม 142
12 8.45
0 0.00
13 9.15
0 0.00
0 0.00
117 82.39
25 17.61%
128  โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 149
6 4.03
6 4.03
14 9.40
0 0.00
0 0.00
123 82.55
26 17.45%
129  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 75
5 6.67
1 1.33
4 5.33
3 4.00
0 0.00
62 82.67
13 17.33%
130  โรงเรียนบ้านด่านหม่วน 162
12 7.41
0 0.00
11 6.79
2 1.23
2 1.23
135 83.33
27 16.67%
131  โรงเรียนบ้านพะลาน 54
4 7.41
2 3.70
3 5.56
0 0.00
0 0.00
45 83.33
9 16.67%
132  โรงเรียนบ้านบึงหอม 127
5 3.94
8 6.30
5 3.94
1 0.79
2 1.57
106 83.46
21 16.54%
133  โรงเรียนบ้านบก 124
8 6.45
4 3.23
8 6.45
0 0.00
0 0.00
104 83.87
20 16.13%
134  โรงเรียนบ้านไทรงาม 106
2 1.89
7 6.60
8 7.55
0 0.00
0 0.00
89 83.96
17 16.04%
135  โรงเรียนบ้านกะเตียด 100
9 9.00
0 0.00
4 4.00
3 3.00
0 0.00
84 84.00
16 16.00%
136  โรงเรียนบ้านฮี 101
7 6.93
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 8.91
85 84.16
16 15.84%
137  โรงเรียนบ้านดงไม้งาม 38
2 5.26
2 5.26
2 5.26
0 0.00
0 0.00
32 84.21
6 15.79%
138  โรงเรียนบ้านเอ็นอ้า 38
3 7.89
1 2.63
2 5.26
0 0.00
0 0.00
32 84.21
6 15.79%
139  โรงเรียนบุญจิราธร 165
18 10.91
0 0.00
8 4.85
0 0.00
0 0.00
139 84.24
26 15.76%
140  โรงเรียนบ้านนาชุม 108
8 7.41
2 1.85
7 6.48
0 0.00
0 0.00
91 84.26
17 15.74%
141  โรงเรียนบ้านป่าข่า(เขมราฐ) 192
8 4.17
8 4.17
13 6.77
1 0.52
0 0.00
162 84.38
30 15.63%
142  โรงเรียนบ้านกุดกลอย 117
3 2.56
3 2.56
3 2.56
3 2.56
6 5.13
99 84.62
18 15.38%
143  โรงเรียนบ้านกระเดียน 98
3 3.06
3 3.06
5 5.10
4 4.08
0 0.00
83 84.69
15 15.31%
144  โรงเรียนบ้านสองคอน 203
12 5.91
9 4.43
9 4.43
0 0.00
1 0.49
172 84.73
31 15.27%
145  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 276
10 3.62
7 2.54
6 2.17
19 6.88
0 0.00
234 84.78
42 15.22%
146  โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี 60
2 3.33
2 3.33
5 8.33
0 0.00
0 0.00
51 85.00
9 15.00%
147  โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ 163
6 3.68
9 5.52
3 1.84
6 3.68
0 0.00
139 85.28
24 14.72%
148  โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ 167
6 3.59
12 7.19
5 2.99
1 0.60
0 0.00
143 85.63
24 14.37%
149  โรงเรียนบ้านดอนหมากมาย(ราษฎร์สามัคคีวิทยา) 35
3 8.57
0 0.00
2 5.71
0 0.00
0 0.00
30 85.71
5 14.29%
150  โรงเรียนตระการพืชผล 667
4 0.60
23 3.45
61 9.15
4 0.60
0 0.00
575 86.21
92 13.79%
151  โรงเรียนบ้านแพง 52
1 1.92
1 1.92
3 5.77
1 1.92
1 1.92
45 86.54
7 13.46%
152  โรงเรียนบ้านเทวัญ(คุรุราษฎร์นุกูล) 60
2 3.33
2 3.33
4 6.67
0 0.00
0 0.00
52 86.67
8 13.33%
153  โรงเรียนบ้านคำไหล 46
0 0.00
0 0.00
6 13.04
0 0.00
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
154  โรงเรียนบ้านนาม่วง 131
2 1.53
4 3.05
6 4.58
1 0.76
4 3.05
114 87.02
17 12.98%
155  โรงเรียนบ้านหนองบั่ว 93
2 2.15
3 3.23
5 5.38
2 2.15
0 0.00
81 87.10
12 12.90%
156  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 39
3 7.69
0 0.00
2 5.13
0 0.00
0 0.00
34 87.18
5 12.82%
157  โรงเรียนบ้านโพนเมือง 180
15 8.33
3 1.67
5 2.78
0 0.00
0 0.00
157 87.22
23 12.78%
158  โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) 87
0 0.00
5 5.75
6 6.90
0 0.00
0 0.00
76 87.36
11 12.64%
159  โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง 119
1 0.84
3 2.52
5 4.20
6 5.04
0 0.00
104 87.39
15 12.61%
160  โรงเรียนบ้านนายูง 216
1 0.46
14 6.48
9 4.17
3 1.39
0 0.00
189 87.50
27 12.50%
161  โรงเรียนบ้านไหล่ธาตุ 88
4 4.55
2 2.27
5 5.68
0 0.00
0 0.00
77 87.50
11 12.50%
162  โรงเรียนบ้านกุศกร 98
3 3.06
2 2.04
3 3.06
1 1.02
3 3.06
86 87.76
12 12.24%
163  โรงเรียนบ้านทรายพูล 158
6 3.80
3 1.90
4 2.53
4 2.53
2 1.27
139 87.97
19 12.03%
164  โรงเรียนบ้านกองโพน 271
19 7.01
2 0.74
8 2.95
2 0.74
1 0.37
239 88.19
32 11.81%
165  โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา 161
4 2.48
7 4.35
8 4.97
0 0.00
0 0.00
142 88.20
19 11.80%
166  โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ 225
7 3.11
2 0.89
17 7.56
0 0.00
0 0.00
199 88.44
26 11.56%
167  โรงเรียนบ้านป่าติ้ว 61
2 3.28
0 0.00
5 8.20
0 0.00
0 0.00
54 88.52
7 11.48%
168  โรงเรียนบ้านกาจับ 53
0 0.00
2 3.77
2 3.77
2 3.77
0 0.00
47 88.68
6 11.32%
169  โรงเรียนบ้านโนนสูงโนนสำราญ 45
0 0.00
0 0.00
5 11.11
0 0.00
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
170  โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 207
10 4.83
0 0.00
12 5.80
1 0.48
0 0.00
184 88.89
23 11.11%
171  โรงเรียนบ้านพนมดี 28
1 3.57
1 3.57
1 3.57
0 0.00
0 0.00
25 89.29
3 10.71%
172  โรงเรียนบ้านตระการ 131
9 6.87
0 0.00
4 3.05
0 0.00
0 0.00
118 90.08
13 9.92%
173  โรงเรียนบ้านดอนงัว 112
5 4.46
0 0.00
6 5.36
0 0.00
0 0.00
101 90.18
11 9.82%
174  โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ 113
1 0.88
2 1.77
3 2.65
5 4.42
0 0.00
102 90.27
11 9.73%
175  โรงเรียนบ้านเสาธงใหญ่ 52
2 3.85
0 0.00
2 3.85
0 0.00
1 1.92
47 90.38
5 9.62%
176  โรงเรียนบ้านดอนม่วง(แก้วประชาสรรค์) 53
0 0.00
0 0.00
5 9.43
0 0.00
0 0.00
48 90.57
5 9.43%
177  โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ 223
13 5.83
0 0.00
8 3.59
0 0.00
0 0.00
202 90.58
21 9.42%
178  โรงเรียนบ้านทม 75
0 0.00
1 1.33
6 8.00
0 0.00
0 0.00
68 90.67
7 9.33%
179  โรงเรียนบ้านหินห่อม 22
1 4.55
0 0.00
1 4.55
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
180  โรงเรียนบ้านคันพะลาน 34
1 2.94
1 2.94
0 0.00
1 2.94
0 0.00
31 91.18
3 8.82%
181  โรงเรียนบ้านดอนก่อ 93
1 1.08
1 1.08
1 1.08
3 3.23
2 2.15
85 91.40
8 8.60%
182  โรงเรียนบ้านโนนขุมคำ 108
7 6.48
1 0.93
0 0.00
1 0.93
0 0.00
99 91.67
9 8.33%
183  โรงเรียนบ้านตากแดด 302
3 0.99
3 0.99
3 0.99
0 0.00
15 4.97
278 92.05
24 7.95%
184  โรงเรียนบ้านดอนชาด 64
1 1.56
2 3.13
2 3.13
0 0.00
0 0.00
59 92.19
5 7.81%
185  โรงเรียนบ้านนาตาหมุด 54
1 1.85
0 0.00
0 0.00
3 5.56
0 0.00
50 92.59
4 7.41%
186  โรงเรียนบ้านไทรย้อย 95
0 0.00
2 2.11
5 5.26
0 0.00
0 0.00
88 92.63
7 7.37%
187  โรงเรียนบ้านดอนหมูวิทยา 70
1 1.43
1 1.43
2 2.86
0 0.00
1 1.43
65 92.86
5 7.14%
188  โรงเรียนบ้านดงบัง 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 6.38
44 93.62
3 6.38%
189  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 32
1 3.13
1 3.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 93.75
2 6.25%
190  โรงเรียนบ้านพะลอง 65
1 1.54
1 1.54
2 3.08
0 0.00
0 0.00
61 93.85
4 6.15%
191  โรงเรียนบ้านดอนตะมุน 49
0 0.00
0 0.00
3 6.12
0 0.00
0 0.00
46 93.88
3 6.12%
192  โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 605
16 2.64
7 1.16
10 1.65
4 0.66
0 0.00
568 93.88
37 6.12%
193  โรงเรียนบ้านนากลาง 82
1 1.22
0 0.00
3 3.66
1 1.22
0 0.00
77 93.90
5 6.10%
194  โรงเรียนบ้านหนองเอาะหนองสิม 34
2 5.88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 94.12
2 5.88%
195  โรงเรียนบ้านโสกชัน 154
0 0.00
4 2.60
0 0.00
1 0.65
4 2.60
145 94.16
9 5.84%
196  โรงเรียนบ้านบุ่งเจริญ 129
1 0.78
0 0.00
2 1.55
4 3.10
0 0.00
122 94.57
7 5.43%
197  โรงเรียนบ้านคำกลาง 261
5 1.92
5 1.92
4 1.53
0 0.00
0 0.00
247 94.64
14 5.36%
198  โรงเรียนบ้านไหล่สูง 95
0 0.00
0 0.00
5 5.26
0 0.00
0 0.00
90 94.74
5 5.26%
199  โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า 301
8 2.66
2 0.66
5 1.66
0 0.00
0 0.00
286 95.02
15 4.98%
200  โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 81
0 0.00
0 0.00
4 4.94
0 0.00
0 0.00
77 95.06
4 4.94%
201  โรงเรียนบ้านเขือง 41
0 0.00
0 0.00
1 2.44
1 2.44
0 0.00
39 95.12
2 4.88%
202  โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง 126
6 4.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
120 95.24
6 4.76%
203  โรงเรียนขามเปี้ยบ้านศรีสุข 23
1 4.35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 95.65
1 4.35%
204  โรงเรียนน้ำคำพิทยา 24
0 0.00
0 0.00
1 4.17
0 0.00
0 0.00
23 95.83
1 4.17%
205  โรงเรียนบ้านพังเคน 339
0 0.00
3 0.88
3 0.88
3 0.88
3 0.88
327 96.46
12 3.54%
206  โรงเรียนบ้านโนนสูง(เขมราฐ) 32
0 0.00
0 0.00
1 3.13
0 0.00
0 0.00
31 96.88
1 3.13%
207  โรงเรียนบ้านแก้งลิงโคกสว่าง 74
1 1.35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.35
72 97.30
2 2.70%
208  โรงเรียนบ้านนางิ้ว(ประชาสามัคคี) 44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.27
0 0.00
43 97.73
1 2.27%
209  โรงเรียนบ้านนาแมด 179
0 0.00
0 0.00
2 1.12
0 0.00
2 1.12
175 97.77
4 2.23%
210  โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 47
0 0.00
0 0.00
1 2.13
0 0.00
0 0.00
46 97.87
1 2.13%
211  โรงเรียนบ้านบาก 162
1 0.62
1 0.62
1 0.62
0 0.00
0 0.00
159 98.15
3 1.85%
212  โรงเรียนบ้านคึม 52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
52 100.00
0 0.00%
213  โรงเรียนบ้านดอนทับช้าง 100
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
100 100.00
0 0.00%
214  โรงเรียนบ้านนาขนัน 93
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
93 100.00
0 0.00%
215  โรงเรียนบ้านสำโรง 22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 100.00
0 0.00%
216  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%
217  โรงเรียนบ้านไชยชนะ 38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  25,367 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,997 7.87
เตี้ย  1,407 5.55
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,397 5.51
ผอมและเตี้ย  811 3.20
อ้วนและเตี้ย  509 2.01
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,246 75.87
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,121 คน


24.13%


Powered By www.thaieducation.net