ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 180 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 180 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา 5
1 20.00
0 0.00
4 80.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 10
3 30.00
3 30.00
3 30.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00%
3  โรงเรียนบ้านหันโสกเชือก 13
7 53.85
1 7.69
0 0.00
4 30.77
1 7.69
0 0.00
13 100.00%
4  โรงเรียนบ้านแวงน้อย 66
22 33.33
0 0.00
44 66.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
66 100.00%
5  โรงเรียนบ้านโนนทองหลางโคกสูง 23
5 21.74
5 21.74
4 17.39
5 21.74
4 17.39
0 0.00
23 100.00%
6  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ1(บ้านลาด) 1
0 0.00
0 0.00
1 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00%
7  โรงเรียนบ้านโคกสูงประชาสรรค์ 39
12 30.77
8 20.51
5 12.82
7 17.95
3 7.69
4 10.26
35 89.74%
8  โรงเรียนบ้านหนองไฮประชาสรรค์ 75
22 29.33
14 18.67
14 18.67
11 14.67
4 5.33
10 13.33
65 86.67%
9  โรงเรียนบ้านป่าพร้าว-บูรณะ 4
0 0.00
0 0.00
3 75.00
0 0.00
0 0.00
1 25.00
3 75.00%
10  โรงเรียนบ้านดอนชาด 54
33 61.11
7 12.96
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 25.93
40 74.07%
11  โรงเรียนวังบงน้อยวิทยา 95
40 42.11
14 14.74
5 5.26
8 8.42
0 0.00
28 29.47
67 70.53%
12  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดประชาสรรค์ 60
15 25.00
7 11.67
5 8.33
7 11.67
8 13.33
18 30.00
42 70.00%
13  โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา 112
12 10.71
11 9.82
30 26.79
8 7.14
13 11.61
38 33.93
74 66.07%
14  โรงเรียนบ้านตะคร้อหนองหญ้าขาว 52
20 38.46
6 11.54
7 13.46
1 1.92
0 0.00
18 34.62
34 65.38%
15  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 133
45 33.83
5 3.76
24 18.05
1 0.75
11 8.27
47 35.34
86 64.66%
16  โรงเรียนบ้านโนนข่าวิทยา 65
5 7.69
6 9.23
19 29.23
3 4.62
6 9.23
26 40.00
39 60.00%
17  โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว 120
15 12.50
20 16.67
9 7.50
11 9.17
7 5.83
58 48.33
62 51.67%
18  โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง 92
11 11.96
11 11.96
13 14.13
7 7.61
5 5.43
45 48.91
47 51.09%
19  โรงเรียนบ้านหินแร่ 63
8 12.70
9 14.29
9 14.29
6 9.52
0 0.00
31 49.21
32 50.79%
20  โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม 109
28 25.69
12 11.01
4 3.67
9 8.26
2 1.83
54 49.54
55 50.46%
21  โรงเรียนบ้านกอกโนนแต้ 61
17 27.87
8 13.11
4 6.56
0 0.00
0 0.00
32 52.46
29 47.54%
22  โรงเรียนจตุคามวิทยา 67
4 5.97
13 19.40
10 14.93
2 2.99
2 2.99
36 53.73
31 46.27%
23  โรงเรียนโนนทองวิทยา 102
12 11.76
1 0.98
18 17.65
6 5.88
10 9.80
55 53.92
47 46.08%
24  โรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บ 157
45 28.66
13 8.28
9 5.73
3 1.91
0 0.00
87 55.41
70 44.59%
25  โรงเรียนบ้านหนองบะโคกสว่าง 98
9 9.18
7 7.14
11 11.22
5 5.10
11 11.22
55 56.12
43 43.88%
26  โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง 71
10 14.08
5 7.04
10 14.08
6 8.45
0 0.00
40 56.34
31 43.66%
27  โรงเรียนบ้านหนองแซงแสงอรุณ 81
5 6.17
6 7.41
17 20.99
2 2.47
5 6.17
46 56.79
35 43.21%
28  โรงเรียนบ้านหนองไผ่วิทยา 82
18 21.95
9 10.98
5 6.10
2 2.44
0 0.00
48 58.54
34 41.46%
29  โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น 76
7 9.21
6 7.89
5 6.58
6 7.89
7 9.21
45 59.21
31 40.79%
30  โรงเรียนบ้านโคกสง่า 21
5 23.81
0 0.00
1 4.76
0 0.00
2 9.52
13 61.90
8 38.10%
31  โรงเรียนบ้านฝาผนังวังจาน 50
6 12.00
2 4.00
8 16.00
1 2.00
2 4.00
31 62.00
19 38.00%
32  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 133
13 9.77
9 6.77
21 15.79
6 4.51
0 0.00
84 63.16
49 36.84%
33  โรงเรียนโนนชาดหนองช้างน้ำ 95
9 9.47
7 7.37
16 16.84
3 3.16
0 0.00
60 63.16
35 36.84%
34  โรงเรียนบ้านแฝก 44
7 15.91
3 6.82
4 9.09
2 4.55
0 0.00
28 63.64
16 36.36%
35  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนหัน 122
14 11.48
7 5.74
13 10.66
9 7.38
0 0.00
79 64.75
43 35.25%
36  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 20
5 25.00
1 5.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
13 65.00
7 35.00%
37  โรงเรียนบ้านโนนเขวาประชาศึกษา 98
9 9.18
6 6.12
12 12.24
7 7.14
0 0.00
64 65.31
34 34.69%
38  โรงเรียนบ้านตลาดหนองแก 38
3 7.89
4 10.53
3 7.89
1 2.63
2 5.26
25 65.79
13 34.21%
39  โรงเรียนสหราษฎร์อนุกูล 50
3 6.00
1 2.00
4 8.00
3 6.00
6 12.00
33 66.00
17 34.00%
40  โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ 77
10 12.99
2 2.60
7 9.09
5 6.49
2 2.60
51 66.23
26 33.77%
41  โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุง 78
6 7.69
5 6.41
6 7.69
4 5.13
5 6.41
52 66.67
26 33.33%
42  โรงเรียนบ้านกุดหอยกาบ 37
3 8.11
0 0.00
7 18.92
0 0.00
2 5.41
25 67.57
12 32.43%
43  โรงเรียนบ้านหนองโกโสกกระหนวน 92
7 7.61
5 5.43
17 18.48
0 0.00
0 0.00
63 68.48
29 31.52%
44  โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร 191
35 18.32
22 11.52
3 1.57
0 0.00
0 0.00
131 68.59
60 31.41%
45  โรงเรียนบ้านหนองแสง 81
8 9.88
8 9.88
2 2.47
3 3.70
4 4.94
56 69.14
25 30.86%
46  โรงเรียนบ้านโนนท่อน 43
3 6.98
1 2.33
6 13.95
3 6.98
0 0.00
30 69.77
13 30.23%
47  โรงเรียนโพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือ 86
5 5.81
6 6.98
15 17.44
0 0.00
0 0.00
60 69.77
26 30.23%
48  โรงเรียนบ้านทางขวาง 60
5 8.33
2 3.33
6 10.00
3 5.00
2 3.33
42 70.00
18 30.00%
49  โรงเรียนบ้านหนองคลองหนองทุ่ม 95
7 7.37
7 7.37
10 10.53
3 3.16
1 1.05
67 70.53
28 29.47%
50  โรงเรียนบ้านท่านางแนว 161
6 3.73
7 4.35
20 12.42
7 4.35
7 4.35
114 70.81
47 29.19%
51  โรงเรียนบ้านหนองแวงนอกหนองแวงในสามัคคี 69
10 14.49
3 4.35
6 8.70
0 0.00
1 1.45
49 71.01
20 28.99%
52  โรงเรียนบ้านหนองสะแบงสามัคคี 28
3 10.71
1 3.57
3 10.71
0 0.00
1 3.57
20 71.43
8 28.57%
53  โรงเรียนบ้านหนองดู่ประชาสรรค์ 68
4 5.88
5 7.35
5 7.35
2 2.94
3 4.41
49 72.06
19 27.94%
54  โรงเรียน บ้านโนนตะโก 18
3 16.67
0 0.00
2 11.11
0 0.00
0 0.00
13 72.22
5 27.78%
55  โรงเรียนหนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคี 72
11 15.28
0 0.00
9 12.50
0 0.00
0 0.00
52 72.22
20 27.78%
56  โรงเรียนไตรมิตรพัฒนศึกษา 144
8 5.56
11 7.64
7 4.86
7 4.86
7 4.86
104 72.22
40 27.78%
57  โรงเรียนหนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา 44
7 15.91
0 0.00
5 11.36
0 0.00
0 0.00
32 72.73
12 27.27%
58  โรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์) 165
23 13.94
2 1.21
15 9.09
4 2.42
1 0.61
120 72.73
45 27.27%
59  โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 157
15 9.55
4 2.55
17 10.83
6 3.82
0 0.00
115 73.25
42 26.75%
60  โรงเรียนบ้านคอนฉิม 120
11 9.17
2 1.67
8 6.67
11 9.17
0 0.00
88 73.33
32 26.67%
61  โรงเรียนนาโพธิ์ชีวิทยา 173
15 8.67
0 0.00
31 17.92
0 0.00
0 0.00
127 73.41
46 26.59%
62  โรงเรียนบ้านโนนข่าประชานุเคราะห์ 31
1 3.23
2 6.45
4 12.90
0 0.00
1 3.23
23 74.19
8 25.81%
63  โรงเรียนบ้านหนองม่วงโนนงิ้ว 39
2 5.13
3 7.69
5 12.82
0 0.00
0 0.00
29 74.36
10 25.64%
64  โรงเรียนบ้านหนองหว้าสามัคคี 8
0 0.00
1 12.50
1 12.50
0 0.00
0 0.00
6 75.00
2 25.00%
65  โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อมหัวขัว 44
5 11.36
0 0.00
6 13.64
0 0.00
0 0.00
33 75.00
11 25.00%
66  โรงเรียนบ้านรวงโนนไทโนนโจด 77
6 7.79
6 7.79
7 9.09
0 0.00
0 0.00
58 75.32
19 24.68%
67  โรงเรียนบ้านโนนชาดวิทยา 57
7 12.28
0 0.00
4 7.02
0 0.00
3 5.26
43 75.44
14 24.56%
68  โรงเรียนบ้านลอมคอม 106
8 7.55
5 4.72
5 4.72
5 4.72
3 2.83
80 75.47
26 24.53%
69  โรงเรียนบ้านทุ่งแค 78
8 10.26
3 3.85
7 8.97
1 1.28
0 0.00
59 75.64
19 24.36%
70  โรงเรียนบ้านวังคูณ 96
5 5.21
6 6.25
5 5.21
4 4.17
3 3.13
73 76.04
23 23.96%
71  โรงเรียน บ้านหนองวัดป่า 86
6 6.98
0 0.00
14 16.28
0 0.00
0 0.00
66 76.74
20 23.26%
72  โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 78
5 6.41
3 3.85
8 10.26
1 1.28
1 1.28
60 76.92
18 23.08%
73  โรงเรียนบ้านกุดรู 61
4 6.56
4 6.56
6 9.84
0 0.00
0 0.00
47 77.05
14 22.95%
74  โรงเรียนบ้านหนองอรุณ 119
7 5.88
7 5.88
13 10.92
0 0.00
0 0.00
92 77.31
27 22.69%
75  โรงเรียนบ้านชาดหนองเหล็ก 85
8 9.41
2 2.35
9 10.59
0 0.00
0 0.00
66 77.65
19 22.35%
76  โรงเรียนบ้านหญ้าคาท่าหลวง 45
3 6.67
0 0.00
2 4.44
3 6.67
2 4.44
35 77.78
10 22.22%
77  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องพัฒนา 18
2 11.11
1 5.56
1 5.56
0 0.00
0 0.00
14 77.78
4 22.22%
78  โรงเรียนบ้านปอแดง 65
4 6.15
4 6.15
3 4.62
2 3.08
1 1.54
51 78.46
14 21.54%
79  โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล 89
3 3.37
0 0.00
14 15.73
0 0.00
2 2.25
70 78.65
19 21.35%
80  โรงเรียนบ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย 143
7 4.90
6 4.20
16 11.19
1 0.70
0 0.00
113 79.02
30 20.98%
81  โรงเรียนบ้านยานางโนนแต้ 43
7 16.28
2 4.65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 79.07
9 20.93%
82  โรงเรียนบ้านทับบา 115
8 6.96
3 2.61
8 6.96
2 1.74
3 2.61
91 79.13
24 20.87%
83  โรงเรียนป่าแดงคุรุราษฎร์บำรุง 48
5 10.42
1 2.08
4 8.33
0 0.00
0 0.00
38 79.17
10 20.83%
84  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง 63
2 3.17
4 6.35
7 11.11
0 0.00
0 0.00
50 79.37
13 20.63%
85  โรงเรียนบ้านหนองแดง 68
8 11.76
0 0.00
6 8.82
0 0.00
0 0.00
54 79.41
14 20.59%
86  โรงเรียนบ้านหลุบคา 80
4 5.00
3 3.75
3 3.75
4 5.00
2 2.50
64 80.00
16 20.00%
87  โรงเรียนบ้านโสกนกเต็น 160
10 6.25
9 5.63
3 1.88
7 4.38
2 1.25
129 80.63
31 19.38%
88  โรงเรียนเบญจคามสามัคคี 93
6 6.45
1 1.08
8 8.60
3 3.23
0 0.00
75 80.65
18 19.35%
89  โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 822
45 5.47
53 6.45
60 7.30
0 0.00
0 0.00
664 80.78
158 19.22%
90  โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย 42
3 7.14
0 0.00
4 9.52
1 2.38
0 0.00
34 80.95
8 19.05%
91  โรงเรียนชุมชนวังหิน 43
0 0.00
0 0.00
8 18.60
0 0.00
0 0.00
35 81.40
8 18.60%
92  โรงเรียนบ้านบะแหบหญ้าคา 66
4 6.06
4 6.06
4 6.06
0 0.00
0 0.00
54 81.82
12 18.18%
93  โรงเรียนบ้านโคกกลางประชาสรรค์ 50
1 2.00
4 8.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
41 82.00
9 18.00%
94  โรงเรียนบ้านเมย 107
4 3.74
3 2.80
11 10.28
1 0.93
0 0.00
88 82.24
19 17.76%
95  โรงเรียนบ้านโจดใหญ่ 62
4 6.45
0 0.00
6 9.68
1 1.61
0 0.00
51 82.26
11 17.74%
96  โรงเรียนบ้านหนองแปน 17
1 5.88
0 0.00
2 11.76
0 0.00
0 0.00
14 82.35
3 17.65%
97  โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู 108
6 5.56
0 0.00
13 12.04
0 0.00
0 0.00
89 82.41
19 17.59%
98  โรงเรียนบ้านสำราญ 74
6 8.11
2 2.70
5 6.76
0 0.00
0 0.00
61 82.43
13 17.57%
99  โรงเรียนบ้านหนองแวงมน 139
10 7.19
2 1.44
12 8.63
0 0.00
0 0.00
115 82.73
24 17.27%
100  โรงเรียนมิตรภาพ 2 64
4 6.25
2 3.13
5 7.81
0 0.00
0 0.00
53 82.81
11 17.19%
101  โรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์ 134
9 6.72
0 0.00
14 10.45
0 0.00
0 0.00
111 82.84
23 17.16%
102  โรงเรียนบ้านป่าเป้งน้ำซับ 35
4 11.43
0 0.00
2 5.71
0 0.00
0 0.00
29 82.86
6 17.14%
103  โรงเรียนบ้านกุดหว้า 90
3 3.33
1 1.11
11 12.22
0 0.00
0 0.00
75 83.33
15 16.67%
104  โรงเรียนบ้านดงบังท่าเยี่ยมคุรุราษฎร์บำรุง 42
1 2.38
2 4.76
4 9.52
0 0.00
0 0.00
35 83.33
7 16.67%
105  โรงเรียนวัดอัมพร(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 79
2 2.53
1 1.27
8 10.13
2 2.53
0 0.00
66 83.54
13 16.46%
106  โรงเรียนบ้านหนองบัวทวิคามบำรุง 68
5 7.35
0 0.00
6 8.82
0 0.00
0 0.00
57 83.82
11 16.18%
107  โรงเรียนบ้านละหานนา 102
9 8.82
1 0.98
6 5.88
0 0.00
0 0.00
86 84.31
16 15.69%
108  โรงเรียนบ้านหนองตะครองบ้านโกรก 78
6 7.69
2 2.56
4 5.13
0 0.00
0 0.00
66 84.62
12 15.38%
109  โรงเรียนบ้านท่าหนองหว้า 79
0 0.00
0 0.00
12 15.19
0 0.00
0 0.00
67 84.81
12 15.19%
110  โรงเรียนหนองกุงห้วยเสียววิทยา 134
7 5.22
3 2.24
7 5.22
3 2.24
0 0.00
114 85.07
20 14.93%
111  โรงเรียนบ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์) 54
2 3.70
2 3.70
4 7.41
0 0.00
0 0.00
46 85.19
8 14.81%
112  โรงเรียนบ้านใหม่นาเพียง 75
1 1.33
0 0.00
10 13.33
0 0.00
0 0.00
64 85.33
11 14.67%
113  โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก 41
1 2.44
0 0.00
5 12.20
0 0.00
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
114  โรงเรียน บ้านดอนหันนาจาน 31
2 6.45
0 0.00
1 3.23
1 3.23
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
115  โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน 125
0 0.00
2 1.60
8 6.40
6 4.80
0 0.00
109 87.20
16 12.80%
116  โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง 167
9 5.39
0 0.00
12 7.19
0 0.00
0 0.00
146 87.43
21 12.57%
117  โรงเรียนบ้านคึมชาตหนองผงนาดี 48
3 6.25
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
118  โรงเรียนบ้านหนองไผ่น้อย 72
3 4.17
2 2.78
2 2.78
0 0.00
2 2.78
63 87.50
9 12.50%
119  โรงเรียนบ้านโนนธาตุ 56
4 7.14
0 0.00
3 5.36
0 0.00
0 0.00
49 87.50
7 12.50%
120  โรงเรียนบ้านดอนดู่ 89
2 2.25
2 2.25
4 4.49
3 3.37
0 0.00
78 87.64
11 12.36%
121  โรงเรียนบ้านสำโรง 115
2 1.74
2 1.74
5 4.35
0 0.00
5 4.35
101 87.83
14 12.17%
122  โรงเรียนบ้านหันน้อย 74
5 6.76
1 1.35
3 4.05
0 0.00
0 0.00
65 87.84
9 12.16%
123  โรงเรียนบ้านห้วยทรายทุ่งมน 134
11 8.21
0 0.00
5 3.73
0 0.00
0 0.00
118 88.06
16 11.94%
124  โรงเรียนบ้านโนนขามป้อม 69
1 1.45
0 0.00
7 10.14
0 0.00
0 0.00
61 88.41
8 11.59%
125  โรงเรียนบ้านหันใหญ่ 167
5 2.99
4 2.40
5 2.99
2 1.20
3 1.80
148 88.62
19 11.38%
126  โรงเรียนหนองพลวงมิตรประชา 62
2 3.23
2 3.23
3 4.84
0 0.00
0 0.00
55 88.71
7 11.29%
127  โรงเรียนบ้านเหล่านกชุม 9
1 11.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 88.89
1 11.11%
128  โรงเรียนบ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ 66
4 6.06
0 0.00
3 4.55
0 0.00
0 0.00
59 89.39
7 10.61%
129  โรงเรียนบ้านรัตนะ 160
6 3.75
3 1.88
6 3.75
1 0.63
0 0.00
144 90.00
16 10.00%
130  โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดั่ง 121
2 1.65
2 1.65
4 3.31
2 1.65
2 1.65
109 90.08
12 9.92%
131  โรงเรียนบ้านหันศิลางาม 193
0 0.00
1 0.52
17 8.81
0 0.00
0 0.00
175 90.67
18 9.33%
132  โรงเรียนไตรคามราษฎร์บำรุง 54
0 0.00
0 0.00
5 9.26
0 0.00
0 0.00
49 90.74
5 9.26%
133  โรงเรียนบ้านหนองเปล่ง 44
0 0.00
0 0.00
4 9.09
0 0.00
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
134  โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม 136
5 3.68
2 1.47
2 1.47
0 0.00
3 2.21
124 91.18
12 8.82%
135  โรงเรียนบ้านหนองไทร 34
0 0.00
0 0.00
3 8.82
0 0.00
0 0.00
31 91.18
3 8.82%
136  โรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคี 96
2 2.08
1 1.04
0 0.00
1 1.04
4 4.17
88 91.67
8 8.33%
137  โรงเรียนบ้านตะกั่วป่า 85
2 2.35
2 2.35
2 2.35
1 1.18
0 0.00
78 91.76
7 8.24%
138  โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ 402
6 1.49
4 1.00
17 4.23
6 1.49
0 0.00
369 91.79
33 8.21%
139  โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายสามัคคี 167
2 1.20
2 1.20
7 4.19
2 1.20
0 0.00
154 92.22
13 7.78%
140  โรงเรียนบ้านหนองปลาหมอศรีสง่า 92
0 0.00
0 0.00
7 7.61
0 0.00
0 0.00
85 92.39
7 7.61%
141  โรงเรียนบ้านห้วยแคน 66
3 4.55
0 0.00
1 1.52
1 1.52
0 0.00
61 92.42
5 7.58%
142  โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด 182
0 0.00
0 0.00
13 7.14
0 0.00
0 0.00
169 92.86
13 7.14%
143  โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี 100
0 0.00
3 3.00
4 4.00
0 0.00
0 0.00
93 93.00
7 7.00%
144  โรงเรียนบ้านหนองแวงนางเบ้า 115
3 2.61
0 0.00
5 4.35
0 0.00
0 0.00
107 93.04
8 6.96%
145  โรงเรียนบ้านเก่างิ้วหนองบั่ว(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) 46
0 0.00
0 0.00
3 6.52
0 0.00
0 0.00
43 93.48
3 6.52%
146  โรงเรียนบ้านผักหวาน 93
2 2.15
0 0.00
4 4.30
0 0.00
0 0.00
87 93.55
6 6.45%
147  โรงเรียนบ้านหัวนาหนองแวง 63
2 3.17
0 0.00
1 1.59
1 1.59
0 0.00
59 93.65
4 6.35%
148  โรงเรียนบ้านโสกไผ่ 63
4 6.35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
59 93.65
4 6.35%
149  โรงเรียนชุมชนหนองเม็ก 186
3 1.61
0 0.00
5 2.69
2 1.08
1 0.54
175 94.09
11 5.91%
150  โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว 103
2 1.94
2 1.94
2 1.94
0 0.00
0 0.00
97 94.17
6 5.83%
151  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 206
7 3.40
4 1.94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
195 94.66
11 5.34%
152  โรงเรียนขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ 197
4 2.03
0 0.00
5 2.54
0 0.00
1 0.51
187 94.92
10 5.08%
153  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองหว้า 20
1 5.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 95.00
1 5.00%
154  โรงเรียนบ้านฮ่องหอยห้วยว่านหอมประชาสรรค์ 42
1 2.38
0 0.00
1 2.38
0 0.00
0 0.00
40 95.24
2 4.76%
155  โรงเรียนบ้านหินลาดนาดี 67
0 0.00
0 0.00
3 4.48
0 0.00
0 0.00
64 95.52
3 4.48%
156  โรงเรียนชุมชนบ้านชาด 92
0 0.00
0 0.00
4 4.35
0 0.00
0 0.00
88 95.65
4 4.35%
157  โรงเรียนบ้านหลักด่าน 46
0 0.00
0 0.00
2 4.35
0 0.00
0 0.00
44 95.65
2 4.35%
158  โรงเรียนบ้านโนนรังหนองบอน 46
0 0.00
0 0.00
2 4.35
0 0.00
0 0.00
44 95.65
2 4.35%
159  โรงเรียนบ้านหันโจดหนองกุง 47
0 0.00
0 0.00
2 4.26
0 0.00
0 0.00
45 95.74
2 4.26%
160  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี 243
3 1.23
0 0.00
7 2.88
0 0.00
0 0.00
233 95.88
10 4.12%
161  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา 75
0 0.00
0 0.00
3 4.00
0 0.00
0 0.00
72 96.00
3 4.00%
162  โรงเรียนบ้านดอนโจด 79
0 0.00
0 0.00
1 1.27
2 2.53
0 0.00
76 96.20
3 3.80%
163  โรงเรียนบ้านเหล่าโนนคูณ 85
0 0.00
1 1.18
2 2.35
0 0.00
0 0.00
82 96.47
3 3.53%
164  โรงเรียนบ้านหนองยาง 58
0 0.00
0 0.00
1 1.72
0 0.00
1 1.72
56 96.55
2 3.45%
165  โรงเรียนบ้านดงเค็ง 128
2 1.56
0 0.00
1 0.78
1 0.78
0 0.00
124 96.88
4 3.13%
166  โรงเรียนบ้านโนนหอมโนนศาลา 64
0 0.00
0 0.00
2 3.13
0 0.00
0 0.00
62 96.88
2 3.13%
167  โรงเรียนบ้านป่าเป้า 65
0 0.00
0 0.00
2 3.08
0 0.00
0 0.00
63 96.92
2 3.08%
168  โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง 140
0 0.00
0 0.00
4 2.86
0 0.00
0 0.00
136 97.14
4 2.86%
169  โรงเรียนบ้านห้วยโจด 75
1 1.33
0 0.00
1 1.33
0 0.00
0 0.00
73 97.33
2 2.67%
170  โรงเรียนบ้านศุภชัย 60
0 0.00
0 0.00
1 1.67
0 0.00
0 0.00
59 98.33
1 1.67%
171  โรงเรียนบ้านหนองกาว 29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 100.00
0 0.00%
172  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองสะแบง 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%
173  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00%
174  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงวิทยา 81
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
81 100.00
0 0.00%
175  โรงเรียนบ้านเปาะ 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%
176  โรงเรียนบ้านเพ็กใหญ่และสระบัว(คุรุราษฏร์สามัคคี) 83
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
83 100.00
0 0.00%
177  โรงเรียนบ้านโนนกราด 9
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 100.00
0 0.00%
178  โรงเรียนบ้านโนนแดง 131
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
131 100.00
0 0.00%
179  โรงเรียนโนนจันทึกห้วยแกวิทยา 128
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
128 100.00
0 0.00%
180  โรงเรียนหนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรร 38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  15,570 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,106 7.10
เตี้ย  540 3.47
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,198 7.69
ผอมและเตี้ย  284 1.82
อ้วนและเตี้ย  192 1.23
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,250 78.68
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,320 คน


21.32%


Powered By www.thaieducation.net