ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 182 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 19 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 10.44
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 10
2 20.00
2 20.00
4 40.00
2 20.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00%
2  โรงเรียนบ้านโคกสูงประชาสรรค์ 39
14 35.90
9 23.08
4 10.26
9 23.08
3 7.69
0 0.00
39 100.00%
3  โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น 76
7 9.21
6 7.89
5 6.58
6 7.89
7 9.21
45 59.21
31 40.79%
4  โรงเรียนโพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือ 86
3 3.49
6 6.98
5 5.81
6 6.98
5 5.81
61 70.93
25 29.07%
5  โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 157
15 9.55
4 2.55
17 10.83
6 3.82
0 0.00
115 73.25
42 26.75%
6  โรงเรียนบ้านโคกสง่า 22
1 4.55
0 0.00
3 13.64
0 0.00
1 4.55
17 77.27
5 22.73%
7  โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดั่ง 122
4 3.28
6 4.92
8 6.56
5 4.10
3 2.46
96 78.69
26 21.31%
8  โรงเรียนป่าแดงคุรุราษฎร์บำรุง 50
5 10.00
1 2.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
9  โรงเรียนบ้านบะแหบหญ้าคา 66
4 6.06
5 7.58
4 6.06
0 0.00
0 0.00
53 80.30
13 19.70%
10  โรงเรียนบ้านกุดหว้า 89
4 4.49
4 4.49
7 7.87
1 1.12
0 0.00
73 82.02
16 17.98%
11  โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก 41
1 2.44
0 0.00
5 12.20
0 0.00
1 2.44
34 82.93
7 17.07%
12  โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง 167
9 5.39
0 0.00
13 7.78
0 0.00
0 0.00
145 86.83
22 13.17%
13  โรงเรียนบ้านหนองแปน 17
1 5.88
0 0.00
1 5.88
0 0.00
0 0.00
15 88.24
2 11.76%
14  โรงเรียนบ้านหนองไทร 34
0 0.00
0 0.00
3 8.82
0 0.00
0 0.00
31 91.18
3 8.82%
15  โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายสามัคคี 170
2 1.18
2 1.18
7 4.12
2 1.18
0 0.00
157 92.35
13 7.65%
16  โรงเรียนบ้านหลักด่าน 46
1 2.17
0 0.00
2 4.35
0 0.00
0 0.00
43 93.48
3 6.52%
17  โรงเรียนบ้านศุภชัย 60
0 0.00
0 0.00
2 3.33
0 0.00
0 0.00
58 96.67
2 3.33%
18  โรงเรียนบ้านโนนกราด 9
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 100.00
0 0.00%
19  โรงเรียนบ้านโนนข่าวิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  1,261 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  73 5.79
เตี้ย  45 3.57
เริ่มอ้วน=>อ้วน  94 7.45
ผอมและเตี้ย  37 2.93
อ้วนและเตี้ย  20 1.59
ไม่มีภาวะโภชนาการ  992 78.67
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 269 คน


21.33%


Powered By www.thaieducation.net