ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 180 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 133 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 73.89
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านกุดหว้า 103
31 30.10
24 23.30
35 33.98
10 9.71
3 2.91
0 0.00
103 100.00%
2  โรงเรียนบ้านตะคร้อหนองหญ้าขาว 49
29 59.18
6 12.24
3 6.12
11 22.45
0 0.00
0 0.00
49 100.00%
3  โรงเรียนบ้านท่านางแนว 162
30 18.52
25 15.43
65 40.12
20 12.35
22 13.58
0 0.00
162 100.00%
4  โรงเรียนบ้านป่าเป้า 2
1 50.00
0 0.00
1 50.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00%
5  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 10
4 40.00
2 20.00
2 20.00
2 20.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00%
6  โรงเรียนบ้านโคกสูงประชาสรรค์ 39
18 46.15
5 12.82
15 38.46
0 0.00
1 2.56
0 0.00
39 100.00%
7  โรงเรียนบ้านโนนทองหลางโคกสูง 21
8 38.10
4 19.05
2 9.52
7 33.33
0 0.00
0 0.00
21 100.00%
8  โรงเรียนบ้านโนนธาตุ 6
2 33.33
0 0.00
4 66.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 100.00%
9  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดประชาสรรค์ 53
22 41.51
0 0.00
31 58.49
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 100.00%
10  โรงเรียนบ้านโสกนกเต็น 168
24 14.29
25 14.88
64 38.10
24 14.29
31 18.45
0 0.00
168 100.00%
11  โรงเรียนมิตรภาพ 2 48
40 83.33
3 6.25
2 4.17
2 4.17
1 2.08
0 0.00
48 100.00%
12  โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุง 83
18 21.69
9 10.84
44 53.01
5 6.02
6 7.23
1 1.20
82 98.80%
13  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนหัน 123
22 17.89
17 13.82
8 6.50
39 31.71
25 20.33
12 9.76
111 90.24%
14  โรงเรียนนาโพธิ์ชีวิทยา 185
15 8.11
15 8.11
36 19.46
30 16.22
51 27.57
38 20.54
147 79.46%
15  โรงเรียนบ้านหนองไผ่น้อย 64
19 29.69
25 39.06
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 31.25
44 68.75%
16  โรงเรียนบ้านป่าพร้าว-บูรณะ 12
1 8.33
3 25.00
2 16.67
1 8.33
1 8.33
4 33.33
8 66.67%
17  โรงเรียนบ้านดงบังท่าเยี่ยมคุรุราษฎร์บำรุง 42
5 11.90
6 14.29
4 9.52
6 14.29
6 14.29
15 35.71
27 64.29%
18  โรงเรียนบ้านรัตนะ 151
20 13.25
14 9.27
6 3.97
34 22.52
20 13.25
57 37.75
94 62.25%
19  โรงเรียนบ้านหนองไผ่วิทยา 74
26 35.14
6 8.11
3 4.05
6 8.11
2 2.70
31 41.89
43 58.11%
20  โรงเรียนบ้านหนองไฮประชาสรรค์ 70
10 14.29
10 14.29
6 8.57
10 14.29
2 2.86
32 45.71
38 54.29%
21  โรงเรียนบ้านแฝก 37
10 27.03
4 10.81
4 10.81
2 5.41
0 0.00
17 45.95
20 54.05%
22  โรงเรียนจตุคามวิทยา 67
11 16.42
10 14.93
6 8.96
9 13.43
0 0.00
31 46.27
36 53.73%
23  โรงเรียนบ้านใหม่นาเพียง 72
8 11.11
8 11.11
8 11.11
6 8.33
8 11.11
34 47.22
38 52.78%
24  โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น 73
8 10.96
8 10.96
7 9.59
8 10.96
7 9.59
35 47.95
38 52.05%
25  โรงเรียนบ้านลอมคอม 123
24 19.51
0 0.00
24 19.51
0 0.00
11 8.94
64 52.03
59 47.97%
26  โรงเรียนบ้านหินแร่ 64
10 15.63
9 14.06
8 12.50
3 4.69
0 0.00
34 53.13
30 46.88%
27  โรงเรียนบ้านหนองบะโคกสว่าง 86
3 3.49
5 5.81
9 10.47
8 9.30
14 16.28
47 54.65
39 45.35%
28  โรงเรียนบ้านดงเค็ง 124
15 12.10
7 5.65
20 16.13
6 4.84
7 5.65
69 55.65
55 44.35%
29  โรงเรียนบ้านหนองแดง 68
6 8.82
5 7.35
9 13.24
2 2.94
8 11.76
38 55.88
30 44.12%
30  โรงเรียนบ้านรวงโนนไทโนนโจด 84
14 16.67
0 0.00
17 20.24
2 2.38
4 4.76
47 55.95
37 44.05%
31  โรงเรียนบ้านโนนชาดวิทยา 69
11 15.94
0 0.00
19 27.54
0 0.00
0 0.00
39 56.52
30 43.48%
32  โรงเรียนบ้านวังคูณ 98
10 10.20
7 7.14
12 12.24
5 5.10
8 8.16
56 57.14
42 42.86%
33  โรงเรียนบ้านตลาดหนองแก 40
2 5.00
1 2.50
10 25.00
4 10.00
0 0.00
23 57.50
17 42.50%
34  โรงเรียนบ้านหนองดู่ประชาสรรค์ 70
8 11.43
6 8.57
5 7.14
4 5.71
4 5.71
43 61.43
27 38.57%
35  โรงเรียนบ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย 128
17 13.28
17 13.28
10 7.81
3 2.34
2 1.56
79 61.72
49 38.28%
36  โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ 83
12 14.46
7 8.43
8 9.64
4 4.82
0 0.00
52 62.65
31 37.35%
37  โรงเรียนบ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์) 57
4 7.02
4 7.02
5 8.77
6 10.53
2 3.51
36 63.16
21 36.84%
38  โรงเรียนบ้านยานางโนนแต้ 34
11 32.35
1 2.94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 64.71
12 35.29%
39  โรงเรียนบ้านหนองแสง 88
9 10.23
7 7.95
8 9.09
7 7.95
0 0.00
57 64.77
31 35.23%
40  โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร 185
29 15.68
20 10.81
16 8.65
0 0.00
0 0.00
120 64.86
65 35.14%
41  โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 77
3 3.90
4 5.19
16 20.78
3 3.90
1 1.30
50 64.94
27 35.06%
42  โรงเรียนบ้านโนนข่าวิทยา 70
0 0.00
7 10.00
14 20.00
1 1.43
0 0.00
48 68.57
22 31.43%
43  โรงเรียนบ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ 75
5 6.67
1 1.33
13 17.33
2 2.67
2 2.67
52 69.33
23 30.67%
44  โรงเรียนบ้านหนองแวงนางเบ้า 109
2 1.83
12 11.01
3 2.75
11 10.09
3 2.75
78 71.56
31 28.44%
45  โรงเรียนบ้านโคกกลางประชาสรรค์ 50
3 6.00
2 4.00
4 8.00
1 2.00
4 8.00
36 72.00
14 28.00%
46  โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี 87
6 6.90
11 12.64
7 8.05
0 0.00
0 0.00
63 72.41
24 27.59%
47  โรงเรียน บ้านโนนตะโก 26
3 11.54
0 0.00
4 15.38
0 0.00
0 0.00
19 73.08
7 26.92%
48  โรงเรียนบ้านหัวนาหนองแวง 73
0 0.00
8 10.96
9 12.33
1 1.37
1 1.37
54 73.97
19 26.03%
49  โรงเรียนบ้านสำโรง 124
6 4.84
3 2.42
11 8.87
5 4.03
7 5.65
92 74.19
32 25.81%
50  โรงเรียนบ้านหนองสะแบงสามัคคี 35
2 5.71
0 0.00
4 11.43
0 0.00
3 8.57
26 74.29
9 25.71%
51  โรงเรียน บ้านดอนหันนาจาน 40
3 7.50
0 0.00
5 12.50
2 5.00
0 0.00
30 75.00
10 25.00%
52  โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย 40
7 17.50
1 2.50
2 5.00
0 0.00
0 0.00
30 75.00
10 25.00%
53  โรงเรียนบ้านโคกสง่า 20
1 5.00
0 0.00
3 15.00
0 0.00
1 5.00
15 75.00
5 25.00%
54  โรงเรียนหนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคี 76
0 0.00
0 0.00
10 13.16
0 0.00
9 11.84
57 75.00
19 25.00%
55  โรงเรียนโพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือ 96
5 5.21
5 5.21
6 6.25
4 4.17
4 4.17
72 75.00
24 25.00%
56  โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา 29
0 0.00
0 0.00
7 24.14
0 0.00
0 0.00
22 75.86
7 24.14%
57  โรงเรียนบ้านฮ่องหอยห้วยว่านหอมประชาสรรค์ 38
5 13.16
0 0.00
2 5.26
1 2.63
1 2.63
29 76.32
9 23.68%
58  โรงเรียนบ้านหนองแซงแสงอรุณ 81
6 7.41
4 4.94
8 9.88
0 0.00
0 0.00
63 77.78
18 22.22%
59  โรงเรียนไตรคามราษฎร์บำรุง 45
1 2.22
2 4.44
7 15.56
0 0.00
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
60  โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดั่ง 122
5 4.10
4 3.28
13 10.66
3 2.46
2 1.64
95 77.87
27 22.13%
61  โรงเรียนบ้านชาดหนองเหล็ก 87
10 11.49
0 0.00
9 10.34
0 0.00
0 0.00
68 78.16
19 21.84%
62  โรงเรียนบ้านทุ่งแค 57
3 5.26
0 0.00
6 10.53
2 3.51
1 1.75
45 78.95
12 21.05%
63  โรงเรียนบ้านหนองแวงมน 134
11 8.21
2 1.49
15 11.19
0 0.00
0 0.00
106 79.10
28 20.90%
64  โรงเรียนบ้านโนนท่อน 48
2 4.17
0 0.00
2 4.17
2 4.17
4 8.33
38 79.17
10 20.83%
65  โรงเรียนบ้านหนองปลาหมอศรีสง่า 87
1 1.15
1 1.15
10 11.49
2 2.30
4 4.60
69 79.31
18 20.69%
66  โรงเรียนหนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา 56
1 1.79
0 0.00
5 8.93
5 8.93
0 0.00
45 80.36
11 19.64%
67  โรงเรียนบ้านผักหวาน 97
2 2.06
1 1.03
15 15.46
1 1.03
0 0.00
78 80.41
19 19.59%
68  โรงเรียนเบญจคามสามัคคี 92
9 9.78
2 2.17
6 6.52
1 1.09
0 0.00
74 80.43
18 19.57%
69  โรงเรียนป่าแดงคุรุราษฎร์บำรุง 50
1 2.00
3 6.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
41 82.00
9 18.00%
70  โรงเรียนหนองกุงห้วยเสียววิทยา 147
9 6.12
4 2.72
9 6.12
4 2.72
0 0.00
121 82.31
26 17.69%
71  โรงเรียนบ้านหนองคลองหนองทุ่ม 91
3 3.30
1 1.10
12 13.19
0 0.00
0 0.00
75 82.42
16 17.58%
72  โรงเรียนบ้านหลุบคา 86
6 6.98
4 4.65
3 3.49
2 2.33
0 0.00
71 82.56
15 17.44%
73  โรงเรียนบ้านหนองแปน 23
2 8.70
0 0.00
1 4.35
0 0.00
1 4.35
19 82.61
4 17.39%
74  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องพัฒนา 29
2 6.90
2 6.90
0 0.00
1 3.45
0 0.00
24 82.76
5 17.24%
75  โรงเรียนบ้านเหล่านกชุม 12
2 16.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 83.33
2 16.67%
76  โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง 68
1 1.47
0 0.00
10 14.71
0 0.00
0 0.00
57 83.82
11 16.18%
77  โรงเรียนบ้านหนองบัวทวิคามบำรุง 68
5 7.35
0 0.00
6 8.82
0 0.00
0 0.00
57 83.82
11 16.18%
78  โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง 192
6 3.13
7 3.65
15 7.81
0 0.00
0 0.00
164 85.42
28 14.58%
79  โรงเรียนบ้านกุดหอยกาบ 36
0 0.00
0 0.00
5 13.89
0 0.00
0 0.00
31 86.11
5 13.89%
80  โรงเรียนบ้านโนนขามป้อม 72
1 1.39
0 0.00
9 12.50
0 0.00
0 0.00
62 86.11
10 13.89%
81  โรงเรียนวัดอัมพร(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 89
0 0.00
4 4.49
8 8.99
0 0.00
0 0.00
77 86.52
12 13.48%
82  โรงเรียนบ้านหันใหญ่ 170
4 2.35
4 2.35
6 3.53
5 2.94
3 1.76
148 87.06
22 12.94%
83  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 136
5 3.68
4 2.94
8 5.88
0 0.00
0 0.00
119 87.50
17 12.50%
84  โรงเรียนวังบงน้อยวิทยา 101
3 2.97
3 2.97
4 3.96
2 1.98
0 0.00
89 88.12
12 11.88%
85  โรงเรียนชุมชนหนองเม็ก 188
13 6.91
3 1.60
2 1.06
2 1.06
2 1.06
166 88.30
22 11.70%
86  โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก 43
2 4.65
1 2.33
2 4.65
0 0.00
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
87  โรงเรียนบ้านโนนเขวาประชาศึกษา 104
4 3.85
2 1.92
6 5.77
0 0.00
0 0.00
92 88.46
12 11.54%
88  โรงเรียนบ้านเมย 106
2 1.89
0 0.00
10 9.43
0 0.00
0 0.00
94 88.68
12 11.32%
89  โรงเรียนบ้านโจดใหญ่ 64
0 0.00
0 0.00
7 10.94
0 0.00
0 0.00
57 89.06
7 10.94%
90  โรงเรียนบ้านหันโจดหนองกุง 46
1 2.17
0 0.00
4 8.70
0 0.00
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
91  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี 242
8 3.31
10 4.13
4 1.65
0 0.00
0 0.00
220 90.91
22 9.09%
92  โรงเรียนบ้านคอนฉิม 121
7 5.79
1 0.83
2 1.65
1 0.83
0 0.00
110 90.91
11 9.09%
93  โรงเรียนบ้านหนองไทร 33
0 0.00
0 0.00
3 9.09
0 0.00
0 0.00
30 90.91
3 9.09%
94  โรงเรียนสหราษฎร์อนุกูล 44
2 4.55
1 2.27
1 2.27
0 0.00
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
95  โรงเรียนบ้านหันน้อย 68
0 0.00
0 0.00
4 5.88
0 0.00
2 2.94
62 91.18
6 8.82%
96  โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม 109
5 4.59
4 3.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
100 91.74
9 8.26%
97  โรงเรียนบ้านหนองแวงนอกหนองแวงในสามัคคี 62
1 1.61
0 0.00
2 3.23
0 0.00
2 3.23
57 91.94
5 8.06%
98  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง 63
0 0.00
0 0.00
5 7.94
0 0.00
0 0.00
58 92.06
5 7.94%
99  โรงเรียนบ้านหันศิลางาม 203
1 0.49
0 0.00
15 7.39
0 0.00
0 0.00
187 92.12
16 7.88%
100  โรงเรียนบ้านหนองเปล่ง 55
0 0.00
0 0.00
4 7.27
0 0.00
0 0.00
51 92.73
4 7.27%
101  โรงเรียนบ้านหลักด่าน 56
0 0.00
0 0.00
4 7.14
0 0.00
0 0.00
52 92.86
4 7.14%
102  โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว 101
2 1.98
2 1.98
1 0.99
1 0.99
1 0.99
94 93.07
7 6.93%
103  โรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์ 131
1 0.76
0 0.00
8 6.11
0 0.00
0 0.00
122 93.13
9 6.87%
104  โรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคี 105
1 0.95
0 0.00
4 3.81
1 0.95
1 0.95
98 93.33
7 6.67%
105  โรงเรียนบ้านกอกโนนแต้ 69
2 2.90
0 0.00
2 2.90
0 0.00
0 0.00
65 94.20
4 5.80%
106  โรงเรียนบ้านหนองอรุณ 121
5 4.13
2 1.65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
114 94.21
7 5.79%
107  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 229
0 0.00
3 1.31
5 2.18
4 1.75
0 0.00
217 94.76
12 5.24%
108  โรงเรียนบ้านโสกไผ่ 62
2 3.23
0 0.00
1 1.61
0 0.00
0 0.00
59 95.16
3 4.84%
109  โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด 251
0 0.00
0 0.00
12 4.78
0 0.00
0 0.00
239 95.22
12 4.78%
110  โรงเรียนบ้านห้วยโจด 79
1 1.27
0 0.00
1 1.27
1 1.27
0 0.00
76 96.20
3 3.80%
111  โรงเรียน บ้านหนองวัดป่า 84
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 3.57
81 96.43
3 3.57%
112  โรงเรียนบ้านโนนรังหนองบอน 51
0 0.00
0 0.00
1 1.96
0 0.00
0 0.00
50 98.04
1 1.96%
113  โรงเรียนบ้านศุภชัย 67
0 0.00
0 0.00
1 1.49
0 0.00
0 0.00
66 98.51
1 1.49%
114  โรงเรียนบ้านห้วยทรายทุ่งมน 134
2 1.49
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
132 98.51
2 1.49%
115  โรงเรียนชุมชนบ้านชาด 92
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
92 100.00
0 0.00%
116  โรงเรียนบ้านละหานนา 78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
78 100.00
0 0.00%
117  โรงเรียนบ้านหญ้าคาท่าหลวง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
118  โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
119  โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง 128
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
128 100.00
0 0.00%
120  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองสะแบง 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%
121  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
122  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงวิทยา 81
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
81 100.00
0 0.00%
123  โรงเรียนบ้านหนองยาง 68
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
68 100.00
0 0.00%
124  โรงเรียนบ้านหนองหว้าสามัคคี 9
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 100.00
0 0.00%
125  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00%
126  โรงเรียนบ้านหนองโกโสกกระหนวน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
127  โรงเรียนบ้านเปาะ 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 100.00
0 0.00%
128  โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
129  โรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
130  โรงเรียนหนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรร 38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 100.00
0 0.00%
131  โรงเรียนโนนจันทึกห้วยแกวิทยา 130
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
130 100.00
0 0.00%
132  โรงเรียนไตรมิตรพัฒนศึกษา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
133  โรงเรียนโนนชาดหนองช้างน้ำ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  10,209 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  781 7.65
เตี้ย  460 4.51
เริ่มอ้วน=>อ้วน  966 9.46
ผอมและเตี้ย  357 3.50
อ้วนและเตี้ย  308 3.02
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,337 71.87
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,872 คน


28.13%


Powered By www.thaieducation.net