ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 182 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 133 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 73.08
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านกุดหว้า 103
32 31.07
24 23.30
34 33.01
10 9.71
3 2.91
0 0.00
103 100.00%
2  โรงเรียนบ้านตะคร้อหนองหญ้าขาว 49
25 51.02
10 20.41
5 10.20
9 18.37
0 0.00
0 0.00
49 100.00%
3  โรงเรียนบ้านท่านางแนว 157
25 15.92
25 15.92
71 45.22
15 9.55
21 13.38
0 0.00
157 100.00%
4  โรงเรียนบ้านป่าเป้า 2
1 50.00
0 0.00
1 50.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00%
5  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 9
2 22.22
2 22.22
2 22.22
2 22.22
1 11.11
0 0.00
9 100.00%
6  โรงเรียนบ้านโคกสูงประชาสรรค์ 43
16 37.21
1 2.33
7 16.28
14 32.56
5 11.63
0 0.00
43 100.00%
7  โรงเรียนบ้านโนนทองหลางโคกสูง 21
8 38.10
4 19.05
2 9.52
7 33.33
0 0.00
0 0.00
21 100.00%
8  โรงเรียนบ้านโนนธาตุ 6
2 33.33
0 0.00
4 66.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 100.00%
9  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดประชาสรรค์ 53
22 41.51
0 0.00
31 58.49
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 100.00%
10  โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุง 83
21 25.30
10 12.05
41 49.40
5 6.02
6 7.23
0 0.00
83 100.00%
11  โรงเรียนบ้านโสกนกเต็น 169
25 14.79
25 14.79
60 35.50
25 14.79
34 20.12
0 0.00
169 100.00%
12  โรงเรียนมิตรภาพ 2 48
38 79.17
6 12.50
2 4.17
1 2.08
1 2.08
0 0.00
48 100.00%
13  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนหัน 123
23 18.70
18 14.63
8 6.50
41 33.33
26 21.14
7 5.69
116 94.31%
14  โรงเรียนบ้านป่าพร้าว-บูรณะ 12
2 16.67
2 16.67
2 16.67
2 16.67
1 8.33
3 25.00
9 75.00%
15  โรงเรียนบ้านหนองไผ่น้อย 64
19 29.69
25 39.06
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 31.25
44 68.75%
16  โรงเรียนนาโพธิ์ชีวิทยา 185
18 9.73
7 3.78
31 16.76
25 13.51
38 20.54
66 35.68
119 64.32%
17  โรงเรียนจตุคามวิทยา 73
11 15.07
15 20.55
10 13.70
10 13.70
0 0.00
27 36.99
46 63.01%
18  โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ 42
9 21.43
5 11.90
4 9.52
3 7.14
4 9.52
17 40.48
25 59.52%
19  โรงเรียนบ้านหนองไผ่วิทยา 75
26 34.67
6 8.00
3 4.00
6 8.00
3 4.00
31 41.33
44 58.67%
20  โรงเรียนบ้านหนองไฮประชาสรรค์ 70
10 14.29
10 14.29
6 8.57
8 11.43
6 8.57
30 42.86
40 57.14%
21  โรงเรียนบ้านแฝก 37
10 27.03
4 10.81
4 10.81
2 5.41
0 0.00
17 45.95
20 54.05%
22  โรงเรียนบ้านใหม่นาเพียง 72
8 11.11
8 11.11
8 11.11
6 8.33
8 11.11
34 47.22
38 52.78%
23  โรงเรียนบ้านโนนชาดวิทยา 69
13 18.84
0 0.00
23 33.33
0 0.00
0 0.00
33 47.83
36 52.17%
24  โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น 73
8 10.96
8 10.96
7 9.59
8 10.96
7 9.59
35 47.95
38 52.05%
25  โรงเรียนบ้านหนองแดง 68
7 10.29
7 10.29
8 11.76
3 4.41
9 13.24
34 50.00
34 50.00%
26  โรงเรียนบ้านลอมคอม 123
24 19.51
0 0.00
24 19.51
0 0.00
11 8.94
64 52.03
59 47.97%
27  โรงเรียนบ้านหนองบะโคกสว่าง 86
4 4.65
7 8.14
6 6.98
11 12.79
13 15.12
45 52.33
41 47.67%
28  โรงเรียนบ้านวังคูณ 98
12 12.24
8 8.16
15 15.31
4 4.08
7 7.14
52 53.06
46 46.94%
29  โรงเรียนบ้านรวงโนนไทโนนโจด 84
14 16.67
0 0.00
17 20.24
2 2.38
4 4.76
47 55.95
37 44.05%
30  โรงเรียนบ้านรัตนะ 153
8 5.23
13 8.50
7 4.58
21 13.73
17 11.11
87 56.86
66 43.14%
31  โรงเรียนบ้านตลาดหนองแก 40
2 5.00
1 2.50
10 25.00
4 10.00
0 0.00
23 57.50
17 42.50%
32  โรงเรียนบ้านดงเค็ง 124
15 12.10
7 5.65
20 16.13
6 4.84
2 1.61
74 59.68
50 40.32%
33  โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร 185
35 18.92
22 11.89
16 8.65
0 0.00
0 0.00
112 60.54
73 39.46%
34  โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 77
5 6.49
4 5.19
17 22.08
3 3.90
1 1.30
47 61.04
30 38.96%
35  โรงเรียนบ้านหินแร่ 65
9 13.85
6 9.23
9 13.85
1 1.54
0 0.00
40 61.54
25 38.46%
36  โรงเรียนบ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย 128
16 12.50
16 12.50
11 8.59
5 3.91
1 0.78
79 61.72
49 38.28%
37  โรงเรียนบ้านหนองดู่ประชาสรรค์ 81
9 11.11
7 8.64
5 6.17
5 6.17
5 6.17
50 61.73
31 38.27%
38  โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ 82
12 14.63
7 8.54
8 9.76
4 4.88
0 0.00
51 62.20
31 37.80%
39  โรงเรียนบ้านหนองแวงนางเบ้า 109
4 3.67
16 14.68
4 3.67
13 11.93
4 3.67
68 62.39
41 37.61%
40  โรงเรียนบ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์) 57
2 3.51
6 10.53
5 8.77
6 10.53
2 3.51
36 63.16
21 36.84%
41  โรงเรียนบ้านหนองแสง 88
10 11.36
7 7.95
8 9.09
7 7.95
0 0.00
56 63.64
32 36.36%
42  โรงเรียนบ้านยานางโนนแต้ 34
11 32.35
1 2.94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 64.71
12 35.29%
43  โรงเรียนบ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ 75
5 6.67
1 1.33
13 17.33
2 2.67
2 2.67
52 69.33
23 30.67%
44  โรงเรียนบ้านโนนข่าวิทยา 70
1 1.43
7 10.00
11 15.71
1 1.43
0 0.00
50 71.43
20 28.57%
45  โรงเรียนโพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือ 96
6 6.25
5 5.21
5 5.21
5 5.21
6 6.25
69 71.88
27 28.13%
46  โรงเรียนบ้านโคกกลางประชาสรรค์ 50
3 6.00
2 4.00
4 8.00
1 2.00
4 8.00
36 72.00
14 28.00%
47  โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา 29
0 0.00
0 0.00
8 27.59
0 0.00
0 0.00
21 72.41
8 27.59%
48  โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี 87
6 6.90
11 12.64
7 8.05
0 0.00
0 0.00
63 72.41
24 27.59%
49  โรงเรียน บ้านโนนตะโก 26
3 11.54
0 0.00
4 15.38
0 0.00
0 0.00
19 73.08
7 26.92%
50  โรงเรียนบ้านโคกสง่า 26
3 11.54
0 0.00
3 11.54
0 0.00
1 3.85
19 73.08
7 26.92%
51  โรงเรียนบ้านหัวนาหนองแวง 73
0 0.00
8 10.96
9 12.33
1 1.37
1 1.37
54 73.97
19 26.03%
52  โรงเรียนบ้านสำโรง 124
6 4.84
3 2.42
11 8.87
5 4.03
7 5.65
92 74.19
32 25.81%
53  โรงเรียนบ้านหนองสะแบงสามัคคี 35
2 5.71
0 0.00
4 11.43
0 0.00
3 8.57
26 74.29
9 25.71%
54  โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย 40
7 17.50
1 2.50
2 5.00
0 0.00
0 0.00
30 75.00
10 25.00%
55  โรงเรียนบ้านฮ่องหอยห้วยว่านหอมประชาสรรค์ 38
5 13.16
0 0.00
2 5.26
1 2.63
1 2.63
29 76.32
9 23.68%
56  โรงเรียนบ้านชาดหนองเหล็ก 93
9 9.68
1 1.08
11 11.83
0 0.00
0 0.00
72 77.42
21 22.58%
57  โรงเรียนบ้านหนองแซงแสงอรุณ 81
6 7.41
4 4.94
8 9.88
0 0.00
0 0.00
63 77.78
18 22.22%
58  โรงเรียนไตรคามราษฎร์บำรุง 45
1 2.22
2 4.44
7 15.56
0 0.00
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
59  โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดั่ง 131
4 3.05
3 2.29
12 9.16
5 3.82
5 3.82
102 77.86
29 22.14%
60  โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว 100
4 4.00
4 4.00
4 4.00
5 5.00
5 5.00
78 78.00
22 22.00%
61  โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง 193
15 7.77
9 4.66
15 7.77
0 0.00
3 1.55
151 78.24
42 21.76%
62  โรงเรียนบ้านหนองแปน 23
3 13.04
0 0.00
1 4.35
0 0.00
1 4.35
18 78.26
5 21.74%
63  โรงเรียนบ้านหนองแวงมน 134
11 8.21
2 1.49
15 11.19
0 0.00
0 0.00
106 79.10
28 20.90%
64  โรงเรียนบ้านโนนท่อน 48
3 6.25
0 0.00
2 4.17
1 2.08
4 8.33
38 79.17
10 20.83%
65  โรงเรียนบ้านผักหวาน 98
2 2.04
1 1.02
16 16.33
1 1.02
0 0.00
78 79.59
20 20.41%
66  โรงเรียนหนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา 59
2 3.39
3 5.08
7 11.86
0 0.00
0 0.00
47 79.66
12 20.34%
67  โรงเรียนป่าแดงคุรุราษฎร์บำรุง 55
4 7.27
4 7.27
3 5.45
0 0.00
0 0.00
44 80.00
11 20.00%
68  โรงเรียนบ้านหนองปลาหมอศรีสง่า 87
1 1.15
1 1.15
9 10.34
2 2.30
4 4.60
70 80.46
17 19.54%
69  โรงเรียนเบญจคามสามัคคี 97
9 9.28
3 3.09
5 5.15
1 1.03
0 0.00
79 81.44
18 18.56%
70  โรงเรียนบ้านทุ่งแค 60
3 5.00
0 0.00
6 10.00
1 1.67
1 1.67
49 81.67
11 18.33%
71  โรงเรียนบ้านหนองอรุณ 121
20 16.53
0 0.00
1 0.83
0 0.00
1 0.83
99 81.82
22 18.18%
72  โรงเรียนหนองกุงห้วยเสียววิทยา 147
9 6.12
4 2.72
9 6.12
4 2.72
0 0.00
121 82.31
26 17.69%
73  โรงเรียนบ้านหันใหญ่ 170
7 4.12
7 4.12
7 4.12
5 2.94
4 2.35
140 82.35
30 17.65%
74  โรงเรียนบ้านหนองคลองหนองทุ่ม 91
3 3.30
1 1.10
12 13.19
0 0.00
0 0.00
75 82.42
16 17.58%
75  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องพัฒนา 29
2 6.90
2 6.90
0 0.00
1 3.45
0 0.00
24 82.76
5 17.24%
76  โรงเรียนบ้านเหล่านกชุม 12
2 16.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 83.33
2 16.67%
77  โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก 43
3 6.98
1 2.33
2 4.65
1 2.33
0 0.00
36 83.72
7 16.28%
78  โรงเรียนบ้านหลุบคา 86
7 8.14
3 3.49
2 2.33
2 2.33
0 0.00
72 83.72
14 16.28%
79  โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง 68
1 1.47
0 0.00
10 14.71
0 0.00
0 0.00
57 83.82
11 16.18%
80  โรงเรียนหนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคี 73
0 0.00
1 1.37
5 6.85
0 0.00
5 6.85
62 84.93
11 15.07%
81  โรงเรียนชุมชนหนองเม็ก 197
10 5.08
5 2.54
4 2.03
6 3.05
3 1.52
169 85.79
28 14.21%
82  โรงเรียนบ้านหนองบัวทวิคามบำรุง 71
5 7.04
0 0.00
5 7.04
0 0.00
0 0.00
61 85.92
10 14.08%
83  โรงเรียนบ้านโจดใหญ่ 64
0 0.00
0 0.00
7 10.94
2 3.13
0 0.00
55 85.94
9 14.06%
84  โรงเรียนบ้านกุดหอยกาบ 36
0 0.00
0 0.00
5 13.89
0 0.00
0 0.00
31 86.11
5 13.89%
85  โรงเรียนบ้านโนนขามป้อม 72
1 1.39
0 0.00
9 12.50
0 0.00
0 0.00
62 86.11
10 13.89%
86  โรงเรียนวัดอัมพร(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 89
0 0.00
4 4.49
8 8.99
0 0.00
0 0.00
77 86.52
12 13.48%
87  โรงเรียนบ้านหันโจดหนองกุง 46
2 4.35
0 0.00
4 8.70
0 0.00
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
88  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง 62
0 0.00
2 3.23
2 3.23
0 0.00
4 6.45
54 87.10
8 12.90%
89  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 144
7 4.86
5 3.47
6 4.17
0 0.00
0 0.00
126 87.50
18 12.50%
90  โรงเรียนวังบงน้อยวิทยา 100
6 6.00
1 1.00
5 5.00
0 0.00
0 0.00
88 88.00
12 12.00%
91  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี 242
11 4.55
12 4.96
6 2.48
0 0.00
0 0.00
213 88.02
29 11.98%
92  โรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคี 101
3 2.97
3 2.97
4 3.96
0 0.00
1 0.99
90 89.11
11 10.89%
93  โรงเรียนบ้านหันศิลางาม 203
2 0.99
0 0.00
19 9.36
1 0.49
0 0.00
181 89.16
22 10.84%
94  โรงเรียนบ้านโนนเขวาประชาศึกษา 104
4 3.85
2 1.92
5 4.81
0 0.00
0 0.00
93 89.42
11 10.58%
95  โรงเรียนบ้านเมย 106
2 1.89
0 0.00
9 8.49
0 0.00
0 0.00
95 89.62
11 10.38%
96  โรงเรียนบ้านคอนฉิม 121
9 7.44
3 2.48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
109 90.08
12 9.92%
97  โรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์ 131
1 0.76
0 0.00
11 8.40
0 0.00
0 0.00
119 90.84
12 9.16%
98  โรงเรียนบ้านหนองเปล่ง 55
1 1.82
0 0.00
4 7.27
0 0.00
0 0.00
50 90.91
5 9.09%
99  โรงเรียนบ้านหนองไทร 33
0 0.00
0 0.00
3 9.09
0 0.00
0 0.00
30 90.91
3 9.09%
100  โรงเรียนสหราษฎร์อนุกูล 44
2 4.55
1 2.27
1 2.27
0 0.00
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
101  โรงเรียนบ้านหันน้อย 68
0 0.00
0 0.00
4 5.88
0 0.00
2 2.94
62 91.18
6 8.82%
102  โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม 104
0 0.00
2 1.92
3 2.88
0 0.00
4 3.85
95 91.35
9 8.65%
103  โรงเรียนบ้านหนองแวงนอก 62
1 1.61
0 0.00
2 3.23
0 0.00
2 3.23
57 91.94
5 8.06%
104  โรงเรียนบ้านหลักด่าน 56
0 0.00
0 0.00
4 7.14
0 0.00
0 0.00
52 92.86
4 7.14%
105  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 229
2 0.87
5 2.18
3 1.31
2 0.87
2 0.87
215 93.89
14 6.11%
106  โรงเรียนบ้านโสกไผ่ 67
2 2.99
0 0.00
2 2.99
0 0.00
0 0.00
63 94.03
4 5.97%
107  โรงเรียนบ้านกอกโนนแต้ 69
2 2.90
0 0.00
2 2.90
0 0.00
0 0.00
65 94.20
4 5.80%
108  โรงเรียนบ้านหนองยาง 69
0 0.00
0 0.00
2 2.90
0 0.00
2 2.90
65 94.20
4 5.80%
109  โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด 251
0 0.00
0 0.00
10 3.98
0 0.00
0 0.00
241 96.02
10 3.98%
110  โรงเรียนบ้านห้วยโจด 79
1 1.27
0 0.00
1 1.27
1 1.27
0 0.00
76 96.20
3 3.80%
111  โรงเรียน บ้านหนองวัดป่า 84
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 3.57
81 96.43
3 3.57%
112  โรงเรียนบ้านห้วยทรายทุ่งมน 134
2 1.49
0 0.00
2 1.49
0 0.00
0 0.00
130 97.01
4 2.99%
113  โรงเรียนบ้านโนนหอมโนนศาลา 69
1 1.45
0 0.00
1 1.45
0 0.00
0 0.00
67 97.10
2 2.90%
114  โรงเรียนบ้านโนนรังหนองบอน 51
0 0.00
0 0.00
1 1.96
0 0.00
0 0.00
50 98.04
1 1.96%
115  โรงเรียนบ้านศุภชัย 67
0 0.00
0 0.00
1 1.49
0 0.00
0 0.00
66 98.51
1 1.49%
116  โรงเรียนชุมชนบ้านชาด 92
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
92 100.00
0 0.00%
117  โรงเรียนบ้านละหานนา 78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
78 100.00
0 0.00%
118  โรงเรียนบ้านหญ้าคาท่าหลวง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
119  โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง 128
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
128 100.00
0 0.00%
120  โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
121  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองสะแบง 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00%
122  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
123  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงวิทยา 81
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
81 100.00
0 0.00%
124  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00%
125  โรงเรียนบ้านหนองหว้าสามัคคี 12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 100.00
0 0.00%
126  โรงเรียนบ้านหนองโกโสกกระหนวน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
127  โรงเรียนบ้านเปาะ 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 100.00
0 0.00%
128  โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
129  โรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
130  โรงเรียนหนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรร 39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 100.00
0 0.00%
131  โรงเรียนโนนชาดหนองช้างน้ำ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
132  โรงเรียนโนนจันทึกห้วยแกวิทยา 130
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
130 100.00
0 0.00%
133  โรงเรียนไตรมิตรพัฒนศึกษา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  10,316 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  828 8.03
เตี้ย  489 4.74
เริ่มอ้วน=>อ้วน  963 9.34
ผอมและเตี้ย  351 3.40
อ้วนและเตี้ย  321 3.11
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,364 71.38
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,952 คน


28.62%


Powered By www.thaieducation.net