ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 210 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 210 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านโตนด 274
130 47.45
53 19.34
9 3.28
0 0.00
0 0.00
82 29.93
192 70.07%
2  โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) 79
8 10.13
8 10.13
6 7.59
15 18.99
12 15.19
30 37.97
49 62.03%
3  โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส 116
20 17.24
20 17.24
9 7.76
12 10.34
0 0.00
55 47.41
61 52.59%
4  โรงเรียนบ้านซำผักแว่น-นาซำ 66
10 15.15
11 16.67
12 18.18
0 0.00
0 0.00
33 50.00
33 50.00%
5  โรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนสำราญ 143
13 9.09
3 2.10
18 12.59
16 11.19
21 14.69
72 50.35
71 49.65%
6  โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา(กรป.กลางราษฎร์พัฒนา) 274
37 13.50
22 8.03
40 14.60
11 4.01
18 6.57
146 53.28
128 46.72%
7  โรงเรียนบ้านกระหวัน (ศร) 195
52 26.67
21 10.77
12 6.15
3 1.54
0 0.00
107 54.87
88 45.13%
8  โรงเรียนบ้านกระทิง 83
8 9.64
5 6.02
3 3.61
13 15.66
8 9.64
46 55.42
37 44.58%
9  โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย 174
26 14.94
9 5.17
11 6.32
22 12.64
2 1.15
104 59.77
70 40.23%
10  โรงเรียนบ้านแก 147
24 16.33
16 10.88
12 8.16
7 4.76
0 0.00
88 59.86
59 40.14%
11  โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก 78
5 6.41
2 2.56
16 20.51
3 3.85
5 6.41
47 60.26
31 39.74%
12  โรงเรียนบ้านปะทาย 145
15 10.34
17 11.72
10 6.90
14 9.66
1 0.69
88 60.69
57 39.31%
13  โรงเรียนบ้านอาราง 67
9 13.43
9 13.43
8 11.94
0 0.00
0 0.00
41 61.19
26 38.81%
14  โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ 138
32 23.19
6 4.35
15 10.87
0 0.00
0 0.00
85 61.59
53 38.41%
15  โรงเรียนบ้านหนองทา 58
9 15.52
9 15.52
4 6.90
0 0.00
0 0.00
36 62.07
22 37.93%
16  โรงเรียนบ้านเพ็ก 91
7 7.69
6 6.59
11 12.09
2 2.20
8 8.79
57 62.64
34 37.36%
17  โรงเรียนบ้านบึงมะลู 277
15 5.42
13 4.69
21 7.58
29 10.47
25 9.03
174 62.82
103 37.18%
18  โรงเรียนบ้านคำกลาง 73
10 13.70
7 9.59
7 9.59
3 4.11
0 0.00
46 63.01
27 36.99%
19  โรงเรียนบ้านโนนแก 31
4 12.90
2 6.45
5 16.13
0 0.00
0 0.00
20 64.52
11 35.48%
20  โรงเรียนบ้านโนนงาม 82
7 8.54
3 3.66
15 18.29
3 3.66
1 1.22
53 64.63
29 35.37%
21  โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน 91
11 12.09
11 12.09
10 10.99
0 0.00
0 0.00
59 64.84
32 35.16%
22  โรงเรียนบ้านจานบัว 147
13 8.84
19 12.93
7 4.76
12 8.16
0 0.00
96 65.31
51 34.69%
23  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง) 221
18 8.14
33 14.93
3 1.36
18 8.14
3 1.36
146 66.06
75 33.94%
24  โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข 74
12 16.22
2 2.70
9 12.16
2 2.70
0 0.00
49 66.22
25 33.78%
25  โรงเรียนบ้านขุนหาญ 203
15 7.39
21 10.34
19 9.36
13 6.40
0 0.00
135 66.50
68 33.50%
26  โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 2209
174 7.88
43 1.95
278 12.58
83 3.76
160 7.24
1471 66.59
738 33.41%
27  โรงเรียนบ้านด่าน(กันทรลักษ์) 406
54 13.30
33 8.13
38 9.36
10 2.46
0 0.00
271 66.75
135 33.25%
28  โรงเรียนบ้านดอนเขียว 113
6 5.31
5 4.42
9 7.96
9 7.96
8 7.08
76 67.26
37 32.74%
29  โรงเรียนบ้านขะยูง 135
20 14.81
14 10.37
10 7.41
0 0.00
0 0.00
91 67.41
44 32.59%
30  โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 163
10 6.13
10 6.13
16 9.82
11 6.75
5 3.07
111 68.10
52 31.90%
31  โรงเรียนบ้านโดนอาว 439
26 5.92
32 7.29
37 8.43
19 4.33
21 4.78
304 69.25
135 30.75%
32  โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) 202
22 10.89
8 3.96
18 8.91
10 4.95
4 1.98
140 69.31
62 30.69%
33  โรงเรียนบ้านเดื่อ 62
13 20.97
0 0.00
6 9.68
0 0.00
0 0.00
43 69.35
19 30.65%
34  โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 607
111 18.29
28 4.61
27 4.45
20 3.29
0 0.00
421 69.36
186 30.64%
35  โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน 167
15 8.98
15 8.98
6 3.59
12 7.19
3 1.80
116 69.46
51 30.54%
36  โรงเรียนบ้านตายู(อสพป.32) 46
4 8.70
1 2.17
4 8.70
5 10.87
0 0.00
32 69.57
14 30.43%
37  โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา 126
14 11.11
14 11.11
5 3.97
2 1.59
3 2.38
88 69.84
38 30.16%
38  โรงเรียนบ้านนารังกา 180
14 7.78
7 3.89
14 7.78
14 7.78
5 2.78
126 70.00
54 30.00%
39  โรงเรียนบ้านตาเส็ด 61
5 8.20
8 13.11
4 6.56
1 1.64
0 0.00
43 70.49
18 29.51%
40  โรงเรียนบ้านโนนอ้อ 61
10 16.39
0 0.00
8 13.11
0 0.00
0 0.00
43 70.49
18 29.51%
41  โรงเรียนบ้านตาปรก 143
20 13.99
13 9.09
9 6.29
0 0.00
0 0.00
101 70.63
42 29.37%
42  โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 369
9 2.44
15 4.07
37 10.03
22 5.96
24 6.50
262 71.00
107 29.00%
43  โรงเรียนบ้านคำสะอาด 138
8 5.80
15 10.87
11 7.97
6 4.35
0 0.00
98 71.01
40 28.99%
44  โรงเรียนบ้านหนองฮาง 90
7 7.78
8 8.89
11 12.22
0 0.00
0 0.00
64 71.11
26 28.89%
45  โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ 126
18 14.29
6 4.76
12 9.52
0 0.00
0 0.00
90 71.43
36 28.57%
46  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 70
18 25.71
2 2.86
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 71.43
20 28.57%
47  โรงเรียนบ้านดู่ 148
18 12.16
14 9.46
6 4.05
3 2.03
1 0.68
106 71.62
42 28.38%
48  โรงเรียนบ้านบักดอง 265
34 12.83
18 6.79
20 7.55
0 0.00
0 0.00
193 72.83
72 27.17%
49  โรงเรียนบ้านนาขนวน 200
9 4.50
8 4.00
9 4.50
17 8.50
11 5.50
146 73.00
54 27.00%
50  โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด 180
13 7.22
11 6.11
16 8.89
7 3.89
0 0.00
133 73.89
47 26.11%
51  โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ 278
20 7.19
11 3.96
16 5.76
14 5.04
11 3.96
206 74.10
72 25.90%
52  โรงเรียนบ้านโนนสำโรง 62
4 6.45
0 0.00
12 19.35
0 0.00
0 0.00
46 74.19
16 25.81%
53  โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว 137
12 8.76
11 8.03
12 8.76
0 0.00
0 0.00
102 74.45
35 25.55%
54  โรงเรียนบ้านหนองรุง 47
5 10.64
2 4.26
5 10.64
0 0.00
0 0.00
35 74.47
12 25.53%
55  โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 216
22 10.19
14 6.48
11 5.09
5 2.31
3 1.39
161 74.54
55 25.46%
56  โรงเรียนบ้านท่าคล้อ 110
9 8.18
9 8.18
10 9.09
0 0.00
0 0.00
82 74.55
28 25.45%
57  โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่ 138
14 10.14
8 5.80
13 9.42
0 0.00
0 0.00
103 74.64
35 25.36%
58  โรงเรียนบ้านจองกอ 187
8 4.28
9 4.81
19 10.16
11 5.88
0 0.00
140 74.87
47 25.13%
59  โรงเรียนน้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์ 140
5 3.57
8 5.71
6 4.29
9 6.43
7 5.00
105 75.00
35 25.00%
60  โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 104
8 7.69
6 5.77
12 11.54
0 0.00
0 0.00
78 75.00
26 25.00%
61  โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 268
21 7.84
24 8.96
19 7.09
2 0.75
0 0.00
202 75.37
66 24.63%
62  โรงเรียนบ้านโคกวิทยา 122
5 4.10
8 6.56
9 7.38
8 6.56
0 0.00
92 75.41
30 24.59%
63  โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา 245
17 6.94
10 4.08
12 4.90
10 4.08
11 4.49
185 75.51
60 24.49%
64  โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ 214
24 11.21
10 4.67
17 7.94
1 0.47
0 0.00
162 75.70
52 24.30%
65  โรงเรียนบัานกันจด 66
5 7.58
7 10.61
2 3.03
2 3.03
0 0.00
50 75.76
16 24.24%
66  โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว 188
13 6.91
5 2.66
7 3.72
11 5.85
9 4.79
143 76.06
45 23.94%
67  โรงเรียนบ้านกันทรอม 290
29 10.00
6 2.07
20 6.90
14 4.83
0 0.00
221 76.21
69 23.79%
68  โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ 266
16 6.02
8 3.01
7 2.63
26 9.77
6 2.26
203 76.32
63 23.68%
69  โรงเรียนบ้านหนองเก่า 55
5 9.09
5 9.09
3 5.45
0 0.00
0 0.00
42 76.36
13 23.64%
70  โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 194
12 6.19
10 5.15
9 4.64
8 4.12
6 3.09
149 76.80
45 23.20%
71  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 95
1 1.05
8 8.42
4 4.21
9 9.47
0 0.00
73 76.84
22 23.16%
72  โรงเรียนบ้านตูม 877
55 6.27
106 12.09
41 4.68
0 0.00
0 0.00
675 76.97
202 23.03%
73  โรงเรียนบ้านตาแบน 70
11 15.71
0 0.00
3 4.29
0 0.00
2 2.86
54 77.14
16 22.86%
74  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่-ตาไทย 57
8 14.04
2 3.51
3 5.26
0 0.00
0 0.00
44 77.19
13 22.81%
75  โรงเรียนบ้านตระกาจ 97
7 7.22
4 4.12
9 9.28
0 0.00
2 2.06
75 77.32
22 22.68%
76  โรงเรียนบ้านศิวาลัย 138
13 9.42
4 2.90
14 10.14
0 0.00
0 0.00
107 77.54
31 22.46%
77  โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง 85
5 5.88
5 5.88
6 7.06
2 2.35
1 1.18
66 77.65
19 22.35%
78  โรงเรียนบ้านพรทิพย์ 36
7 19.44
0 0.00
1 2.78
0 0.00
0 0.00
28 77.78
8 22.22%
79  โรงเรียนบ้านภูมิซรอล 351
42 11.97
8 2.28
26 7.41
2 0.57
0 0.00
273 77.78
78 22.22%
80  โรงเรียนบ้านสว่าง 158
10 6.33
12 7.59
11 6.96
2 1.27
0 0.00
123 77.85
35 22.15%
81  โรงเรียนบ้านสลับ 122
13 10.66
5 4.10
7 5.74
2 1.64
0 0.00
95 77.87
27 22.13%
82  โรงเรียนโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ 159
9 5.66
6 3.77
12 7.55
4 2.52
4 2.52
124 77.99
35 22.01%
83  โรงเรียนบ้านหนองคับคา 41
2 4.88
2 4.88
3 7.32
2 4.88
0 0.00
32 78.05
9 21.95%
84  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 41
1 2.44
4 9.76
3 7.32
1 2.44
0 0.00
32 78.05
9 21.95%
85  โรงเรียนบ้านศรีอุดม-ซำตารมย์ 179
9 5.03
6 3.35
12 6.70
7 3.91
5 2.79
140 78.21
39 21.79%
86  โรงเรียนบ้านกันจาน 51
4 7.84
4 7.84
3 5.88
0 0.00
0 0.00
40 78.43
11 21.57%
87  โรงเรียนบ้านขนุน 211
12 5.69
12 5.69
20 9.48
1 0.47
0 0.00
166 78.67
45 21.33%
88  โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 240
18 7.50
9 3.75
17 7.08
2 0.83
5 2.08
189 78.75
51 21.25%
89  โรงเรียนบ้านจะเนียว 170
12 7.06
5 2.94
10 5.88
6 3.53
3 1.76
134 78.82
36 21.18%
90  โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 222
12 5.41
9 4.05
25 11.26
1 0.45
0 0.00
175 78.83
47 21.17%
91  โรงเรียนบ้านสดำ 166
8 4.82
7 4.22
16 9.64
4 2.41
0 0.00
131 78.92
35 21.08%
92  โรงเรียนบ้านเขวา (ราษฎรพัฒนา) 214
11 5.14
9 4.21
16 7.48
9 4.21
0 0.00
169 78.97
45 21.03%
93  โรงเรียนบ้านโนนแฝก 214
16 7.48
11 5.14
17 7.94
0 0.00
1 0.47
169 78.97
45 21.03%
94  โรงเรียนบ้านสังเม็ก 301
33 10.96
18 5.98
8 2.66
4 1.33
0 0.00
238 79.07
63 20.93%
95  โรงเรียนบ้านตาเอก 139
4 2.88
7 5.04
4 2.88
9 6.47
5 3.60
110 79.14
29 20.86%
96  โรงเรียนบ้านขนา 140
9 6.43
11 7.86
9 6.43
0 0.00
0 0.00
111 79.29
29 20.71%
97  โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน 116
3 2.59
10 8.62
6 5.17
5 4.31
0 0.00
92 79.31
24 20.69%
98  โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก 146
13 8.90
6 4.11
11 7.53
0 0.00
0 0.00
116 79.45
30 20.55%
99  โรงเรียนบ้านหนองบัว 146
9 6.16
7 4.79
14 9.59
0 0.00
0 0.00
116 79.45
30 20.55%
100  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 161
7 4.35
7 4.35
19 11.80
0 0.00
0 0.00
128 79.50
33 20.50%
101  โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน 114
2 1.75
12 10.53
8 7.02
1 0.88
0 0.00
91 79.82
23 20.18%
102  โรงเรียนบ้านตานวน 30
5 16.67
0 0.00
1 3.33
0 0.00
0 0.00
24 80.00
6 20.00%
103  โรงเรียนบ้านผือ 130
9 6.92
5 3.85
12 9.23
0 0.00
0 0.00
104 80.00
26 20.00%
104  โรงเรียนบ้านพยอม 85
12 14.12
2 2.35
3 3.53
0 0.00
0 0.00
68 80.00
17 20.00%
105  โรงเรียนบ้านหนองยาว 100
9 9.00
4 4.00
5 5.00
2 2.00
0 0.00
80 80.00
20 20.00%
106  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 10.00
1 10.00
8 80.00
2 20.00%
107  โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 121
6 4.96
3 2.48
7 5.79
1 0.83
7 5.79
97 80.17
24 19.83%
108  โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์) 171
19 11.11
7 4.09
6 3.51
1 0.58
0 0.00
138 80.70
33 19.30%
109  โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย 130
10 7.69
2 1.54
13 10.00
0 0.00
0 0.00
105 80.77
25 19.23%
110  โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง 130
6 4.62
7 5.38
9 6.92
3 2.31
0 0.00
105 80.77
25 19.23%
111  โรงเรียนบ้านโนนไหล่-หนองเลิง 141
6 4.26
6 4.26
13 9.22
1 0.71
1 0.71
114 80.85
27 19.15%
112  โรงเรียนโรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก 199
12 6.03
5 2.51
2 1.01
19 9.55
0 0.00
161 80.90
38 19.10%
113  โรงเรียนบ้านชำแจงแมง 226
28 12.39
4 1.77
7 3.10
4 1.77
0 0.00
183 80.97
43 19.03%
114  โรงเรียนบ้านสามเส้า 301
12 3.99
15 4.98
29 9.63
1 0.33
0 0.00
244 81.06
57 18.94%
115  โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) 218
8 3.67
6 2.75
19 8.72
5 2.29
3 1.38
177 81.19
41 18.81%
116  โรงเรียนบ้านหนองกระทิง 209
11 5.26
8 3.83
20 9.57
0 0.00
0 0.00
170 81.34
39 18.66%
117  โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์) 70
4 5.71
3 4.29
6 8.57
0 0.00
0 0.00
57 81.43
13 18.57%
118  โรงเรียนบ้านไฮ(วันครู 2503) 108
9 8.33
0 0.00
9 8.33
2 1.85
0 0.00
88 81.48
20 18.52%
119  โรงเรียนบ้านระหาร 104
5 4.81
6 5.77
8 7.69
0 0.00
0 0.00
85 81.73
19 18.27%
120  โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์) 193
21 10.88
5 2.59
7 3.63
2 1.04
0 0.00
158 81.87
35 18.13%
121  โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) 127
13 10.24
2 1.57
8 6.30
0 0.00
0 0.00
104 81.89
23 18.11%
122  โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย 56
4 7.14
1 1.79
5 8.93
0 0.00
0 0.00
46 82.14
10 17.86%
123  โรงเรียนบ้านปุน 197
8 4.06
13 6.60
14 7.11
0 0.00
0 0.00
162 82.23
35 17.77%
124  โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) 170
11 6.47
5 2.94
13 7.65
1 0.59
0 0.00
140 82.35
30 17.65%
125  โรงเรียนบ้านชำม่วง 125
6 4.80
4 3.20
12 9.60
0 0.00
0 0.00
103 82.40
22 17.60%
126  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 92
2 2.17
7 7.61
7 7.61
0 0.00
0 0.00
76 82.61
16 17.39%
127  โรงเรียนบ้านสะพุง 232
11 4.74
8 3.45
19 8.19
2 0.86
0 0.00
192 82.76
40 17.24%
128  โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล 262
22 8.40
5 1.91
15 5.73
2 0.76
1 0.38
217 82.82
45 17.18%
129  โรงเรียนมหาราช 2 (ภูคำ) 99
4 4.04
2 2.02
10 10.10
1 1.01
0 0.00
82 82.83
17 17.17%
130  โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี 76
3 3.95
2 2.63
8 10.53
0 0.00
0 0.00
63 82.89
13 17.11%
131  โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) 975
48 4.92
23 2.36
92 9.44
0 0.00
3 0.31
809 82.97
166 17.03%
132  โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา 65
3 4.62
3 4.62
2 3.08
3 4.62
0 0.00
54 83.08
11 16.92%
133  โรงเรียนบ้านซำตาโตง 119
6 5.04
1 0.84
13 10.92
0 0.00
0 0.00
99 83.19
20 16.81%
134  โรงเรียนบ้านตาเครือ 48
5 10.42
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
40 83.33
8 16.67%
135  โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 574
23 4.01
13 2.26
34 5.92
25 4.36
0 0.00
479 83.45
95 16.55%
136  โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล 129
6 4.65
3 2.33
12 9.30
0 0.00
0 0.00
108 83.72
21 16.28%
137  โรงเรียนบ้านหินวิทยา 111
3 2.70
2 1.80
13 11.71
0 0.00
0 0.00
93 83.78
18 16.22%
138  โรงเรียนบ้านระโยง 87
7 8.05
2 2.30
5 5.75
0 0.00
0 0.00
73 83.91
14 16.09%
139  โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน 81
5 6.17
3 3.70
1 1.23
0 0.00
4 4.94
68 83.95
13 16.05%
140  โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 288
20 6.94
13 4.51
11 3.82
2 0.69
0 0.00
242 84.03
46 15.97%
141  โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม 63
3 4.76
2 3.17
5 7.94
0 0.00
0 0.00
53 84.13
10 15.87%
142  โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก 95
6 6.32
3 3.16
5 5.26
1 1.05
0 0.00
80 84.21
15 15.79%
143  โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม07 45
1 2.22
2 4.44
2 4.44
2 4.44
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
144  โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 117
0 0.00
7 5.98
9 7.69
2 1.71
0 0.00
99 84.62
18 15.38%
145  โรงเรียนบ้านปุนวิทยา 59
2 3.39
2 3.39
5 8.47
0 0.00
0 0.00
50 84.75
9 15.25%
146  โรงเรียนบ้านตาหมื่น 66
2 3.03
1 1.52
7 10.61
0 0.00
0 0.00
56 84.85
10 15.15%
147  โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา 126
8 6.35
3 2.38
7 5.56
1 0.79
0 0.00
107 84.92
19 15.08%
148  โรงเรียนบ้านศิลาทอง 74
4 5.41
3 4.05
4 5.41
0 0.00
0 0.00
63 85.14
11 14.86%
149  โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) 243
8 3.29
14 5.76
14 5.76
0 0.00
0 0.00
207 85.19
36 14.81%
150  โรงเรียนบ้านชำเขียน 61
3 4.92
4 6.56
2 3.28
0 0.00
0 0.00
52 85.25
9 14.75%
151  โรงเรียนบ้านโนนสูง(อำเภอกันทรลักษ์) 156
2 1.28
9 5.77
12 7.69
0 0.00
0 0.00
133 85.26
23 14.74%
152  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 75
1 1.33
4 5.33
5 6.67
1 1.33
0 0.00
64 85.33
11 14.67%
153  โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย 96
4 4.17
5 5.21
4 4.17
1 1.04
0 0.00
82 85.42
14 14.58%
154  โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 55
0 0.00
1 1.82
6 10.91
0 0.00
1 1.82
47 85.45
8 14.55%
155  โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว 201
10 4.98
0 0.00
19 9.45
0 0.00
0 0.00
172 85.57
29 14.43%
156  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 113
9 7.96
0 0.00
6 5.31
1 0.88
0 0.00
97 85.84
16 14.16%
157  โรงเรียนบ้านดาน(ขุนหาญ) 122
2 1.64
6 4.92
8 6.56
1 0.82
0 0.00
105 86.07
17 13.93%
158  โรงเรียนบ้านหนองจิก 146
7 4.79
5 3.42
7 4.79
1 0.68
0 0.00
126 86.30
20 13.70%
159  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 103
2 1.94
4 3.88
7 6.80
0 0.00
1 0.97
89 86.41
14 13.59%
160  โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง 89
4 4.49
3 3.37
3 3.37
2 2.25
0 0.00
77 86.52
12 13.48%
161  โรงเรียนชนะใช้กิจการ 104
5 4.81
4 3.85
5 4.81
0 0.00
0 0.00
90 86.54
14 13.46%
162  โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์) 75
4 5.33
1 1.33
2 2.67
3 4.00
0 0.00
65 86.67
10 13.33%
163  โรงเรียนบ้านกระหวัน 128
5 3.91
3 2.34
9 7.03
0 0.00
0 0.00
111 86.72
17 13.28%
164  โรงเรียนบ้านขนาด 107
1 0.93
5 4.67
8 7.48
0 0.00
0 0.00
93 86.92
14 13.08%
165  โรงเรียนบ้านหนองขนาน 23
1 4.35
2 8.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 86.96
3 13.04%
166  โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ 181
9 4.97
5 2.76
5 2.76
4 2.21
0 0.00
158 87.29
23 12.71%
167  โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 150
10 6.67
5 3.33
4 2.67
0 0.00
0 0.00
131 87.33
19 12.67%
168  โรงเรียนบ้านร่องตาซุน 198
8 4.04
12 6.06
5 2.53
0 0.00
0 0.00
173 87.37
25 12.63%
169  โรงเรียนบ้านน้ำเย็น(กองทัพบกอุปถัมภ์) 40
2 5.00
0 0.00
3 7.50
0 0.00
0 0.00
35 87.50
5 12.50%
170  โรงเรียนบ้านม่วงแยก 64
1 1.56
1 1.56
6 9.38
0 0.00
0 0.00
56 87.50
8 12.50%
171  โรงเรียนบ้านหนองผือ 40
0 0.00
2 5.00
2 5.00
1 2.50
0 0.00
35 87.50
5 12.50%
172  โรงเรียนบ้านโนนคูณ 56
1 1.79
1 1.79
5 8.93
0 0.00
0 0.00
49 87.50
7 12.50%
173  โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา (โรตารี่1) 121
15 12.40
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
106 87.60
15 12.40%
174  โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) 89
3 3.37
3 3.37
4 4.49
1 1.12
0 0.00
78 87.64
11 12.36%
175  โรงเรียนบ้านโคกระเวียง 89
3 3.37
0 0.00
8 8.99
0 0.00
0 0.00
78 87.64
11 12.36%
176  โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 246
19 7.72
5 2.03
6 2.44
0 0.00
0 0.00
216 87.80
30 12.20%
177  โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง 164
2 1.22
2 1.22
11 6.71
2 1.22
3 1.83
144 87.80
20 12.20%
178  โรงเรียนบ้านกระเบา 102
5 4.90
0 0.00
7 6.86
0 0.00
0 0.00
90 88.24
12 11.76%
179  โรงเรียนบ้านกราม 214
4 1.87
17 7.94
4 1.87
0 0.00
0 0.00
189 88.32
25 11.68%
180  โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 438
16 3.65
10 2.28
18 4.11
7 1.60
0 0.00
387 88.36
51 11.64%
181  โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ 105
3 2.86
1 0.95
8 7.62
0 0.00
0 0.00
93 88.57
12 11.43%
182  โรงเรียนบ้านดอนข่า 80
7 8.75
2 2.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
71 88.75
9 11.25%
183  โรงเรียนบ้านหนองบักโทน 107
2 1.87
2 1.87
5 4.67
0 0.00
3 2.80
95 88.79
12 11.21%
184  โรงเรียนบ้านทุ่งเลน 135
5 3.70
3 2.22
2 1.48
4 2.96
1 0.74
120 88.89
15 11.11%
185  โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ 55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 10.91
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
186  โรงเรียนบ้านซำ 120
1 0.83
5 4.17
0 0.00
3 2.50
4 3.33
107 89.17
13 10.83%
187  โรงเรียนบ้านตาแท่น 157
3 1.91
3 1.91
6 3.82
2 1.27
3 1.91
140 89.17
17 10.83%
188  โรงเรียนบ้านกระเจา 94
3 3.19
2 2.13
5 5.32
0 0.00
0 0.00
84 89.36
10 10.64%
189  โรงเรียนบ้านหนองคู 115
1 0.87
4 3.48
7 6.09
0 0.00
0 0.00
103 89.57
12 10.43%
190  โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา 87
5 5.75
4 4.60
0 0.00
0 0.00
0 0.00
78 89.66
9 10.34%
191  โรงเรียนบ้านตระกวน 99
4 4.04
4 4.04
2 2.02
0 0.00
0 0.00
89 89.90
10 10.10%
192  โรงเรียนบ้านละลายมีชัย 171
2 1.17
6 3.51
9 5.26
0 0.00
0 0.00
154 90.06
17 9.94%
193  โรงเรียนบ้านโนนจิก 82
3 3.66
0 0.00
3 3.66
2 2.44
0 0.00
74 90.24
8 9.76%
194  โรงเรียนบ้านโนนสูง(อำเภอขุนหาญ) 123
3 2.44
3 2.44
6 4.88
0 0.00
0 0.00
111 90.24
12 9.76%
195  โรงเรียนบ้านชำเบ็ง 32
2 6.25
0 0.00
1 3.13
0 0.00
0 0.00
29 90.63
3 9.38%
196  โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ 112
4 3.57
2 1.79
3 2.68
1 0.89
0 0.00
102 91.07
10 8.93%
197  โรงเรียนบ้านจานเลียว 146
5 3.42
1 0.68
4 2.74
1 0.68
2 1.37
133 91.10
13 8.90%
198  โรงเรียนบ้านภูทอง 80
4 5.00
0 0.00
3 3.75
0 0.00
0 0.00
73 91.25
7 8.75%
199  โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย 70
0 0.00
0 0.00
6 8.57
0 0.00
0 0.00
64 91.43
6 8.57%
200  โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา 82
5 6.10
2 2.44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
75 91.46
7 8.54%
201  โรงเรียนบ้านรุงสมบุรณ์ 168
8 4.76
2 1.19
4 2.38
0 0.00
0 0.00
154 91.67
14 8.33%
202  โรงเรียนบ้านโนนเปือย 41
1 2.44
1 2.44
1 2.44
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
203  โรงเรียนบ้านเสาธงชัย 93
0 0.00
6 6.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
87 93.55
6 6.45%
204  โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา 115
0 0.00
1 0.87
6 5.22
0 0.00
0 0.00
108 93.91
7 6.09%
205  โรงเรียนบ้านกระบี่ 132
0 0.00
4 3.03
0 0.00
3 2.27
0 0.00
125 94.70
7 5.30%
206  โรงเรียนบ้านซะวาซอ 43
2 4.65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 95.35
2 4.65%
207  โรงเรียนบ้านนาไพรงาม 185
5 2.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 1.62
177 95.68
8 4.32%
208  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด 153
0 0.00
0 0.00
5 3.27
0 0.00
0 0.00
148 96.73
5 3.27%
209  โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น 72
0 0.00
0 0.00
1 1.39
0 0.00
0 0.00
71 98.61
1 1.39%
210  โรงเรียนบ้านโนนจักจั่นสาขาบ้านห้วยเสียว 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  32,998 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,454 7.44
เตี้ย  1,557 4.72
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,291 6.94
ผอมและเตี้ย  774 2.35
อ้วนและเตี้ย  471 1.43
ไม่มีภาวะโภชนาการ  25,451 77.13
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,547 คน


22.87%


Powered By www.thaieducation.net