ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 210 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 210 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน 84
19 22.62
27 32.14
5 5.95
6 7.14
6 7.14
21 25.00
63 75.00%
2  โรงเรียนบ้านกระทิง 80
3 3.75
9 11.25
7 8.75
12 15.00
16 20.00
33 41.25
47 58.75%
3  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง) 226
38 16.81
17 7.52
51 22.57
12 5.31
10 4.42
98 43.36
128 56.64%
4  โรงเรียนบ้านเสาธงชัย 98
13 13.27
19 19.39
6 6.12
14 14.29
0 0.00
46 46.94
52 53.06%
5  โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 642
108 16.82
34 5.30
16 2.49
142 22.12
40 6.23
302 47.04
340 52.96%
6  โรงเรียนบ้านแก 145
8 5.52
14 9.66
11 7.59
24 16.55
16 11.03
72 49.66
73 50.34%
7  โรงเรียนบ้านตาเส็ด 61
6 9.84
8 13.11
4 6.56
10 16.39
2 3.28
31 50.82
30 49.18%
8  โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก 86
11 12.79
3 3.49
20 23.26
7 8.14
1 1.16
44 51.16
42 48.84%
9  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 100
15 15.00
12 12.00
7 7.00
12 12.00
2 2.00
52 52.00
48 48.00%
10  โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส 121
15 12.40
18 14.88
8 6.61
12 9.92
4 3.31
64 52.89
57 47.11%
11  โรงเรียนบ้านขะยูง 137
36 26.28
20 14.60
8 5.84
0 0.00
0 0.00
73 53.28
64 46.72%
12  โรงเรียนบ้านภูมิซรอล 346
58 16.76
30 8.67
19 5.49
28 8.09
23 6.65
188 54.34
158 45.66%
13  โรงเรียนบ้านซำผักแว่น-นาซำ 68
8 11.76
11 16.18
12 17.65
0 0.00
0 0.00
37 54.41
31 45.59%
14  โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน 108
5 4.63
10 9.26
7 6.48
15 13.89
12 11.11
59 54.63
49 45.37%
15  โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์) 81
30 37.04
1 1.23
5 6.17
0 0.00
0 0.00
45 55.56
36 44.44%
16  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 9
1 11.11
0 0.00
1 11.11
1 11.11
1 11.11
5 55.56
4 44.44%
17  โรงเรียนบ้านคำสะอาด 132
11 8.33
17 12.88
20 15.15
9 6.82
0 0.00
75 56.82
57 43.18%
18  โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา(กรป.กลางราษฎร์พัฒนา) 284
24 8.45
21 7.39
43 15.14
10 3.52
24 8.45
162 57.04
122 42.96%
19  โรงเรียนบ้านหนองรุง 42
10 23.81
0 0.00
8 19.05
0 0.00
0 0.00
24 57.14
18 42.86%
20  โรงเรียนบ้านกระหวัน (ศร) 201
56 27.86
10 4.98
19 9.45
0 0.00
0 0.00
116 57.71
85 42.29%
21  โรงเรียนบ้านปุน 197
12 6.09
38 19.29
22 11.17
1 0.51
9 4.57
115 58.38
82 41.62%
22  โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 130
11 8.46
6 4.62
10 7.69
17 13.08
10 7.69
76 58.46
54 41.54%
23  โรงเรียนบ้านคำกลาง 64
6 9.38
9 14.06
6 9.38
4 6.25
1 1.56
38 59.38
26 40.63%
24  โรงเรียนบ้านเพ็ก 94
12 12.77
4 4.26
6 6.38
7 7.45
9 9.57
56 59.57
38 40.43%
25  โรงเรียนบ้านโนนไหล่-หนองเลิง 144
7 4.86
8 5.56
10 6.94
15 10.42
18 12.50
86 59.72
58 40.28%
26  โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย 183
36 19.67
22 12.02
4 2.19
7 3.83
4 2.19
110 60.11
73 39.89%
27  โรงเรียนบ้านขุนหาญ 200
20 10.00
24 12.00
23 11.50
11 5.50
0 0.00
122 61.00
78 39.00%
28  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 77
21 27.27
6 7.79
3 3.90
0 0.00
0 0.00
47 61.04
30 38.96%
29  โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 209
35 16.75
10 4.78
11 5.26
6 2.87
17 8.13
130 62.20
79 37.80%
30  โรงเรียนบ้านด่าน(กันทรลักษ์) 407
67 16.46
45 11.06
29 7.13
8 1.97
0 0.00
258 63.39
149 36.61%
31  โรงเรียนบ้านหนองทา 60
8 13.33
5 8.33
7 11.67
1 1.67
0 0.00
39 65.00
21 35.00%
32  โรงเรียนบ้านจองกอ 184
12 6.52
5 2.72
37 20.11
8 4.35
2 1.09
120 65.22
64 34.78%
33  โรงเรียนบ้านสว่าง 164
20 12.20
19 11.59
13 7.93
5 3.05
0 0.00
107 65.24
57 34.76%
34  โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด 175
9 5.14
7 4.00
18 10.29
25 14.29
0 0.00
116 66.29
59 33.71%
35  โรงเรียนบ้านพรทิพย์ 30
4 13.33
5 16.67
1 3.33
0 0.00
0 0.00
20 66.67
10 33.33%
36  โรงเรียนโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ 162
11 6.79
13 8.02
11 6.79
7 4.32
11 6.79
109 67.28
53 32.72%
37  โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา 129
18 13.95
13 10.08
6 4.65
2 1.55
3 2.33
87 67.44
42 32.56%
38  โรงเรียนบ้านโนนอ้อ 68
10 14.71
0 0.00
11 16.18
0 0.00
1 1.47
46 67.65
22 32.35%
39  โรงเรียนบ้านชำม่วง 122
9 7.38
8 6.56
17 13.93
3 2.46
1 0.82
84 68.85
38 31.15%
40  โรงเรียนบ้านอาราง 61
5 8.20
6 9.84
8 13.11
0 0.00
0 0.00
42 68.85
19 31.15%
41  โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) 84
7 8.33
11 13.10
7 8.33
1 1.19
0 0.00
58 69.05
26 30.95%
42  โรงเรียนบ้านท่าคล้อ 131
4 3.05
12 9.16
11 8.40
12 9.16
1 0.76
91 69.47
40 30.53%
43  โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) 250
14 5.60
39 15.60
22 8.80
1 0.40
0 0.00
174 69.60
76 30.40%
44  โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ 260
7 2.69
12 4.62
20 7.69
17 6.54
23 8.85
181 69.62
79 30.38%
45  โรงเรียนบ้านนารังกา 185
23 12.43
13 7.03
4 2.16
13 7.03
3 1.62
129 69.73
56 30.27%
46  โรงเรียนบ้านชำแจงแมง 235
51 21.70
11 4.68
3 1.28
6 2.55
0 0.00
164 69.79
71 30.21%
47  โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย 140
5 3.57
3 2.14
18 12.86
10 7.14
6 4.29
98 70.00
42 30.00%
48  โรงเรียนบ้านจานบัว 152
10 6.58
12 7.89
7 4.61
9 5.92
7 4.61
107 70.39
45 29.61%
49  โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม07 51
3 5.88
5 9.80
4 7.84
3 5.88
0 0.00
36 70.59
15 29.41%
50  โรงเรียนบ้านจะเนียว 169
14 8.28
13 7.69
22 13.02
0 0.00
0 0.00
120 71.01
49 28.99%
51  โรงเรียนบ้านตาแบน 66
5 7.58
4 6.06
4 6.06
4 6.06
2 3.03
47 71.21
19 28.79%
52  โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 236
11 4.66
16 6.78
14 5.93
15 6.36
11 4.66
169 71.61
67 28.39%
53  โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 2207
73 3.31
40 1.81
246 11.15
152 6.89
110 4.98
1586 71.86
621 28.14%
54  โรงเรียนบ้านโนนงาม 79
5 6.33
4 5.06
11 13.92
2 2.53
0 0.00
57 72.15
22 27.85%
55  โรงเรียนน้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์ 134
2 1.49
6 4.48
10 7.46
8 5.97
11 8.21
97 72.39
37 27.61%
56  โรงเรียนบ้านกันจาน 51
9 17.65
0 0.00
5 9.80
0 0.00
0 0.00
37 72.55
14 27.45%
57  โรงเรียนบ้านตูม 960
30 3.13
200 20.83
33 3.44
0 0.00
0 0.00
697 72.60
263 27.40%
58  โรงเรียนบ้านโนนแก 33
4 12.12
2 6.06
3 9.09
0 0.00
0 0.00
24 72.73
9 27.27%
59  โรงเรียนบ้านหนองยาว 104
7 6.73
7 6.73
5 4.81
8 7.69
1 0.96
76 73.08
28 26.92%
60  โรงเรียนบ้านโตนด 279
27 9.68
20 7.17
20 7.17
8 2.87
0 0.00
204 73.12
75 26.88%
61  โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 266
24 9.02
24 9.02
21 7.89
2 0.75
0 0.00
195 73.31
71 26.69%
62  โรงเรียนบ้านนาไพรงาม 193
17 8.81
15 7.77
17 8.81
2 1.04
0 0.00
142 73.58
51 26.42%
63  โรงเรียนบ้านตานวน 27
5 18.52
0 0.00
2 7.41
0 0.00
0 0.00
20 74.07
7 25.93%
64  โรงเรียนบ้านหนองคับคา 39
5 12.82
3 7.69
0 0.00
1 2.56
1 2.56
29 74.36
10 25.64%
65  โรงเรียนบ้านโนนสำโรง 55
0 0.00
3 5.45
11 20.00
0 0.00
0 0.00
41 74.55
14 25.45%
66  โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน 123
4 3.25
12 9.76
8 6.50
7 5.69
0 0.00
92 74.80
31 25.20%
67  โรงเรียนบ้านปะทาย 156
13 8.33
6 3.85
18 11.54
2 1.28
0 0.00
117 75.00
39 25.00%
68  โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง 80
7 8.75
5 6.25
8 10.00
0 0.00
0 0.00
60 75.00
20 25.00%
69  โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง 153
17 11.11
13 8.50
4 2.61
1 0.65
3 1.96
115 75.16
38 24.84%
70  โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ 149
12 8.05
6 4.03
18 12.08
1 0.67
0 0.00
112 75.17
37 24.83%
71  โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 383
16 4.18
16 4.18
33 8.62
15 3.92
15 3.92
288 75.20
95 24.80%
72  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 174
9 5.17
7 4.02
13 7.47
14 8.05
0 0.00
131 75.29
43 24.71%
73  โรงเรียนบ้านตาเครือ 49
5 10.20
6 12.24
1 2.04
0 0.00
0 0.00
37 75.51
12 24.49%
74  โรงเรียนบ้านตายู(อสพป.32) 45
0 0.00
5 11.11
6 13.33
0 0.00
0 0.00
34 75.56
11 24.44%
75  โรงเรียนบ้านโนนแฝก 221
24 10.86
11 4.98
19 8.60
0 0.00
0 0.00
167 75.57
54 24.43%
76  โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก 104
8 7.69
12 11.54
5 4.81
0 0.00
0 0.00
79 75.96
25 24.04%
77  โรงเรียนบ้านซะวาซอ 50
10 20.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
38 76.00
12 24.00%
78  โรงเรียนบ้านพยอม 88
0 0.00
2 2.27
10 11.36
2 2.27
7 7.95
67 76.14
21 23.86%
79  โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล 261
28 10.73
10 3.83
19 7.28
4 1.53
1 0.38
199 76.25
62 23.75%
80  โรงเรียนบ้านนาขนวน 211
12 5.69
4 1.90
8 3.79
16 7.58
10 4.74
161 76.30
50 23.70%
81  โรงเรียนบ้านตระกาจ 98
7 7.14
4 4.08
10 10.20
0 0.00
2 2.04
75 76.53
23 23.47%
82  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 95
11 11.58
3 3.16
6 6.32
2 2.11
0 0.00
73 76.84
22 23.16%
83  โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา 256
11 4.30
13 5.08
13 5.08
12 4.69
10 3.91
197 76.95
59 23.05%
84  โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 250
22 8.80
10 4.00
8 3.20
15 6.00
2 0.80
193 77.20
57 22.80%
85  โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข 79
5 6.33
3 3.80
9 11.39
1 1.27
0 0.00
61 77.22
18 22.78%
86  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 101
4 3.96
2 1.98
6 5.94
10 9.90
1 0.99
78 77.23
23 22.77%
87  โรงเรียนบ้านกราม 233
4 1.72
35 15.02
14 6.01
0 0.00
0 0.00
180 77.25
53 22.75%
88  โรงเรียนบ้านเขวา (ราษฎรพัฒนา) 221
11 4.98
14 6.33
18 8.14
7 3.17
0 0.00
171 77.38
50 22.62%
89  โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 120
12 10.00
4 3.33
9 7.50
2 1.67
0 0.00
93 77.50
27 22.50%
90  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่-ตาไทย 49
4 8.16
2 4.08
4 8.16
2 4.08
-1 -2.04
38 77.55
11 22.45%
91  โรงเรียนบ้านกระบี่ 134
12 8.96
6 4.48
12 8.96
0 0.00
0 0.00
104 77.61
30 22.39%
92  โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา (โรตารี่1) 121
20 16.53
3 2.48
4 3.31
0 0.00
0 0.00
94 77.69
27 22.31%
93  โรงเรียนบ้านตาเอก 139
9 6.47
5 3.60
3 2.16
11 7.91
3 2.16
108 77.70
31 22.30%
94  โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 122
4 3.28
2 1.64
8 6.56
6 4.92
7 5.74
95 77.87
27 22.13%
95  โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 163
12 7.36
10 6.13
14 8.59
0 0.00
0 0.00
127 77.91
36 22.09%
96  โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) 966
57 5.90
18 1.86
90 9.32
36 3.73
9 0.93
756 78.26
210 21.74%
97  โรงเรียนบ้านกันทรอม 306
27 8.82
12 3.92
10 3.27
17 5.56
0 0.00
240 78.43
66 21.57%
98  โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง 84
5 5.95
3 3.57
6 7.14
4 4.76
0 0.00
66 78.57
18 21.43%
99  โรงเรียนบ้านหนองกระทิง 201
15 7.46
9 4.48
19 9.45
0 0.00
0 0.00
158 78.61
43 21.39%
100  โรงเรียนบ้านซำ 122
1 0.82
9 7.38
15 12.30
1 0.82
0 0.00
96 78.69
26 21.31%
101  โรงเรียนบ้านสังเม็ก 320
35 10.94
24 7.50
7 2.19
2 0.63
0 0.00
252 78.75
68 21.25%
102  โรงเรียนโรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก 204
15 7.35
13 6.37
15 7.35
0 0.00
0 0.00
161 78.92
43 21.08%
103  โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 575
30 5.22
18 3.13
37 6.43
35 6.09
0 0.00
455 79.13
120 20.87%
104  โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว 140
5 3.57
6 4.29
7 5.00
6 4.29
5 3.57
111 79.29
29 20.71%
105  โรงเรียนบ้านสดำ 179
3 1.68
8 4.47
25 13.97
0 0.00
1 0.56
142 79.33
37 20.67%
106  โรงเรียนบ้านตาหมื่น 73
3 4.11
4 5.48
8 10.96
0 0.00
0 0.00
58 79.45
15 20.55%
107  โรงเรียนบ้านศิลาทอง 78
4 5.13
5 6.41
6 7.69
1 1.28
0 0.00
62 79.49
16 20.51%
108  โรงเรียนบ้านหินวิทยา 104
7 6.73
1 0.96
13 12.50
0 0.00
0 0.00
83 79.81
21 20.19%
109  โรงเรียนบ้านกระเจา 85
2 2.35
4 4.71
11 12.94
0 0.00
0 0.00
68 80.00
17 20.00%
110  โรงเรียนบ้านม่วงแยก 65
5 7.69
3 4.62
2 3.08
3 4.62
0 0.00
52 80.00
13 20.00%
111  โรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนสำราญ 156
9 5.77
9 5.77
13 8.33
0 0.00
0 0.00
125 80.13
31 19.87%
112  โรงเรียนบ้านระหาร 106
7 6.60
7 6.60
6 5.66
1 0.94
0 0.00
85 80.19
21 19.81%
113  โรงเรียนบ้านระโยง 86
11 12.79
0 0.00
6 6.98
0 0.00
0 0.00
69 80.23
17 19.77%
114  โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) 162
7 4.32
6 3.70
5 3.09
7 4.32
7 4.32
130 80.25
32 19.75%
115  โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม 61
8 13.11
3 4.92
1 1.64
0 0.00
0 0.00
49 80.33
12 19.67%
116  โรงเรียนบ้านขนา 153
17 11.11
5 3.27
8 5.23
0 0.00
0 0.00
123 80.39
30 19.61%
117  โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) 130
10 7.69
5 3.85
6 4.62
4 3.08
0 0.00
105 80.77
25 19.23%
118  โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี 79
3 3.80
1 1.27
8 10.13
3 3.80
0 0.00
64 81.01
15 18.99%
119  โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่ 137
9 6.57
8 5.84
9 6.57
0 0.00
0 0.00
111 81.02
26 18.98%
120  โรงเรียนมหาราช 2 (ภูคำ) 106
12 11.32
3 2.83
5 4.72
0 0.00
0 0.00
86 81.13
20 18.87%
121  โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก 160
19 11.88
2 1.25
8 5.00
1 0.63
0 0.00
130 81.25
30 18.75%
122  โรงเรียนบ้านโดนอาว 585
36 6.15
42 7.18
16 2.74
15 2.56
0 0.00
476 81.37
109 18.63%
123  โรงเรียนบ้านดอนเขียว 113
2 1.77
0 0.00
14 12.39
2 1.77
3 2.65
92 81.42
21 18.58%
124  โรงเรียนบ้านศิวาลัย 131
11 8.40
3 2.29
10 7.63
0 0.00
0 0.00
107 81.68
24 18.32%
125  โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 241
7 2.90
9 3.73
26 10.79
2 0.83
0 0.00
197 81.74
44 18.26%
126  โรงเรียนบ้านกระเบา 110
5 4.55
5 4.55
8 7.27
2 1.82
0 0.00
90 81.82
20 18.18%
127  โรงเรียนบ้านขนุน 221
7 3.17
15 6.79
18 8.14
0 0.00
0 0.00
181 81.90
40 18.10%
128  โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง 178
4 2.25
8 4.49
18 10.11
1 0.56
1 0.56
146 82.02
32 17.98%
129  โรงเรียนบ้านโคกวิทยา 117
3 2.56
8 6.84
9 7.69
1 0.85
0 0.00
96 82.05
21 17.95%
130  โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ 135
8 5.93
4 2.96
8 5.93
3 2.22
1 0.74
111 82.22
24 17.78%
131  โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์) 96
3 3.13
5 5.21
7 7.29
2 2.08
0 0.00
79 82.29
17 17.71%
132  โรงเรียนบ้านทุ่งเลน 142
10 7.04
4 2.82
8 5.63
2 1.41
1 0.70
117 82.39
25 17.61%
133  โรงเรียนบ้านไฮ(วันครู 2503) 92
7 7.61
1 1.09
5 5.43
3 3.26
0 0.00
76 82.61
16 17.39%
134  โรงเรียนบ้านโนนจิก 93
9 9.68
0 0.00
5 5.38
2 2.15
0 0.00
77 82.80
16 17.20%
135  โรงเรียนบ้านบึงมะลู 280
7 2.50
23 8.21
18 6.43
0 0.00
0 0.00
232 82.86
48 17.14%
136  โรงเรียนบ้านซำตาโตง 112
7 6.25
4 3.57
6 5.36
2 1.79
0 0.00
93 83.04
19 16.96%
137  โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์) 198
17 8.59
7 3.54
9 4.55
0 0.00
0 0.00
165 83.33
33 16.67%
138  โรงเรียนบ้านหนองจิก 150
4 2.67
9 6.00
10 6.67
1 0.67
1 0.67
125 83.33
25 16.67%
139  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 42
0 0.00
4 9.52
3 7.14
0 0.00
0 0.00
35 83.33
7 16.67%
140  โรงเรียนบ้านร่องตาซุน 205
15 7.32
12 5.85
7 3.41
0 0.00
0 0.00
171 83.41
34 16.59%
141  โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) 92
5 5.43
3 3.26
6 6.52
1 1.09
0 0.00
77 83.70
15 16.30%
142  โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล 123
6 4.88
2 1.63
12 9.76
0 0.00
0 0.00
103 83.74
20 16.26%
143  โรงเรียนบ้านชำเบ็ง 37
0 0.00
4 10.81
2 5.41
0 0.00
0 0.00
31 83.78
6 16.22%
144  โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย 99
5 5.05
5 5.05
4 4.04
2 2.02
0 0.00
83 83.84
16 16.16%
145  โรงเรียนบ้านขนาด 107
0 0.00
7 6.54
10 9.35
0 0.00
0 0.00
90 84.11
17 15.89%
146  โรงเรียนบ้านโนนคูณ 51
2 3.92
2 3.92
4 7.84
0 0.00
0 0.00
43 84.31
8 15.69%
147  โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา 64
1 1.56
7 10.94
2 3.13
0 0.00
0 0.00
54 84.38
10 15.63%
148  โรงเรียนบ้านโนนสูง(อำเภอขุนหาญ) 128
9 7.03
5 3.91
5 3.91
1 0.78
0 0.00
108 84.38
20 15.63%
149  โรงเรียนบ้านผือ 135
3 2.22
4 2.96
14 10.37
0 0.00
0 0.00
114 84.44
21 15.56%
150  โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ 91
5 5.49
1 1.10
8 8.79
0 0.00
0 0.00
77 84.62
14 15.38%
151  โรงเรียนบ้านกระหวัน 119
7 5.88
3 2.52
7 5.88
1 0.84
0 0.00
101 84.87
18 15.13%
152  โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน 80
6 7.50
3 3.75
3 3.75
0 0.00
0 0.00
68 85.00
12 15.00%
153  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 121
3 2.48
10 8.26
4 3.31
0 0.00
1 0.83
103 85.12
18 14.88%
154  โรงเรียนบ้านโนนสูง(อำเภอกันทรลักษ์) 168
1 0.60
8 4.76
16 9.52
0 0.00
0 0.00
143 85.12
25 14.88%
155  โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา 125
4 3.20
2 1.60
9 7.20
3 2.40
0 0.00
107 85.60
18 14.40%
156  โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) 216
4 1.85
5 2.31
17 7.87
4 1.85
1 0.46
185 85.65
31 14.35%
157  โรงเรียนบ้านหนองขนาน 21
1 4.76
1 4.76
1 4.76
0 0.00
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
158  โรงเรียนบ้านโคกระเวียง 91
2 2.20
2 2.20
8 8.79
1 1.10
0 0.00
78 85.71
13 14.29%
159  โรงเรียนบ้านโนนจักจั่นสาขาบ้านห้วยเสียว 7
0 0.00
0 0.00
1 14.29
0 0.00
0 0.00
6 85.71
1 14.29%
160  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 106
7 6.60
2 1.89
5 4.72
1 0.94
0 0.00
91 85.85
15 14.15%
161  โรงเรียนบ้านภูทอง 92
3 3.26
2 2.17
8 8.70
0 0.00
0 0.00
79 85.87
13 14.13%
162  โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย 78
4 5.13
1 1.28
6 7.69
0 0.00
0 0.00
67 85.90
11 14.10%
163  โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 447
22 4.92
10 2.24
21 4.70
8 1.79
2 0.45
384 85.91
63 14.09%
164  โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์) 178
8 4.49
12 6.74
5 2.81
0 0.00
0 0.00
153 85.96
25 14.04%
165  โรงเรียนบ้านสะพุง 243
18 7.41
2 0.82
14 5.76
0 0.00
0 0.00
209 86.01
34 13.99%
166  โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว 208
6 2.88
4 1.92
8 3.85
5 2.40
6 2.88
179 86.06
29 13.94%
167  โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว 203
11 5.42
3 1.48
3 1.48
1 0.49
10 4.93
175 86.21
28 13.79%
168  โรงเรียนบ้านเดื่อ 66
6 9.09
0 0.00
3 4.55
0 0.00
0 0.00
57 86.36
9 13.64%
169  โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ 177
7 3.95
1 0.56
5 2.82
11 6.21
0 0.00
153 86.44
24 13.56%
170  โรงเรียนบ้านตาปรก 142
1 0.70
5 3.52
13 9.15
0 0.00
0 0.00
123 86.62
19 13.38%
171  โรงเรียนชนะใช้กิจการ 90
5 5.56
3 3.33
3 3.33
1 1.11
0 0.00
78 86.67
12 13.33%
172  โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 53
0 0.00
0 0.00
6 11.32
0 0.00
1 1.89
46 86.79
7 13.21%
173  โรงเรียนบ้านดาน(ขุนหาญ) 122
5 4.10
3 2.46
8 6.56
0 0.00
0 0.00
106 86.89
16 13.11%
174  โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ 217
9 4.15
0 0.00
18 8.29
1 0.46
0 0.00
189 87.10
28 12.90%
175  โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย 70
0 0.00
2 2.86
5 7.14
2 2.86
0 0.00
61 87.14
9 12.86%
176  โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 253
13 5.14
12 4.74
7 2.77
0 0.00
0 0.00
221 87.35
32 12.65%
177  โรงเรียนบ้านหนองบัว 147
10 6.80
1 0.68
7 4.76
0 0.00
0 0.00
129 87.76
18 12.24%
178  โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ 269
9 3.35
9 3.35
6 2.23
8 2.97
0 0.00
237 88.10
32 11.90%
179  โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 143
8 5.59
0 0.00
9 6.29
0 0.00
0 0.00
126 88.11
17 11.89%
180  โรงเรียนบ้านสลับ 118
1 0.85
6 5.08
6 5.08
1 0.85
0 0.00
104 88.14
14 11.86%
181  โรงเรียนบ้านดู่ 161
5 3.11
4 2.48
6 3.73
3 1.86
1 0.62
142 88.20
19 11.80%
182  โรงเรียนบ้านละลายมีชัย 172
7 4.07
4 2.33
6 3.49
2 1.16
0 0.00
153 88.95
19 11.05%
183  โรงเรียนบ้านหนองคู 109
2 1.83
2 1.83
1 0.92
3 2.75
4 3.67
97 88.99
12 11.01%
184  โรงเรียนบ้านตาแท่น 167
5 2.99
1 0.60
12 7.19
0 0.00
0 0.00
149 89.22
18 10.78%
185  โรงเรียนบ้านจานเลียว 160
4 2.50
3 1.88
6 3.75
3 1.88
1 0.63
143 89.38
17 10.63%
186  โรงเรียนบ้านน้ำเย็น(กองทัพบกอุปถัมภ์) 40
4 10.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 90.00
4 10.00%
187  โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน 161
16 9.94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
145 90.06
16 9.94%
188  โรงเรียนบ้านบักดอง 274
8 2.92
9 3.28
9 3.28
0 0.00
0 0.00
248 90.51
26 9.49%
189  โรงเรียนบ้านดอนข่า 85
4 4.71
3 3.53
1 1.18
0 0.00
0 0.00
77 90.59
8 9.41%
190  โรงเรียนบ้านปุนวิทยา 64
2 3.13
1 1.56
1 1.56
2 3.13
0 0.00
58 90.63
6 9.38%
191  โรงเรียนบัานกันจด 66
3 4.55
0 0.00
3 4.55
0 0.00
0 0.00
60 90.91
6 9.09%
192  โรงเรียนบ้านศรีอุดม-ซำตารมย์ 219
8 3.65
4 1.83
7 3.20
0 0.00
0 0.00
200 91.32
19 8.68%
193  โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) 191
7 3.66
0 0.00
5 2.62
1 0.52
3 1.57
175 91.62
16 8.38%
194  โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ 60
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 5.00
2 3.33
55 91.67
5 8.33%
195  โรงเรียนบ้านหนองบักโทน 112
1 0.89
3 2.68
5 4.46
0 0.00
0 0.00
103 91.96
9 8.04%
196  โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา 91
4 4.40
0 0.00
3 3.30
0 0.00
0 0.00
84 92.31
7 7.69%
197  โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา 79
5 6.33
1 1.27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
73 92.41
6 7.59%
198  โรงเรียนบ้านหนองเก่า 54
2 3.70
2 3.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 92.59
4 7.41%
199  โรงเรียนบ้านตระกวน 95
1 1.05
1 1.05
5 5.26
0 0.00
0 0.00
88 92.63
7 7.37%
200  โรงเรียนบ้านหนองผือ 42
0 0.00
1 2.38
1 2.38
1 2.38
0 0.00
39 92.86
3 7.14%
201  โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 309
8 2.59
5 1.62
2 0.65
5 1.62
2 0.65
287 92.88
22 7.12%
202  โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ 113
0 0.00
4 3.54
4 3.54
0 0.00
0 0.00
105 92.92
8 7.08%
203  โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา 118
1 0.85
1 0.85
6 5.08
0 0.00
0 0.00
110 93.22
8 6.78%
204  โรงเรียนบ้านชำเขียน 61
1 1.64
0 0.00
3 4.92
0 0.00
0 0.00
57 93.44
4 6.56%
205  โรงเรียนบ้านโนนเปือย 47
1 2.13
0 0.00
1 2.13
1 2.13
0 0.00
44 93.62
3 6.38%
206  โรงเรียนบ้านหนองฮาง 92
1 1.09
0 0.00
3 3.26
1 1.09
0 0.00
87 94.57
5 5.43%
207  โรงเรียนบ้านสามเส้า 320
11 3.44
0 0.00
4 1.25
0 0.00
0 0.00
305 95.31
15 4.69%
208  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด 156
3 1.92
0 0.00
4 2.56
0 0.00
0 0.00
149 95.51
7 4.49%
209  โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น 73
0 0.00
3 4.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
70 95.89
3 4.11%
210  โรงเรียนบ้านรุงสมบุรณ์ 181
4 2.21
2 1.10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
175 96.69
6 3.31%

 

จำนวนนักเรียน  33,973 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,306 6.79
เตี้ย  1,795 5.28
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,308 6.79
ผอมและเตี้ย  1,081 3.18
อ้วนและเตี้ย  542 1.60
ไม่มีภาวะโภชนาการ  25,941 76.36
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,032 คน


23.64%


Powered By www.thaieducation.net