ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 210 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 210 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านซำผักแว่น-นาซำ 70
17 24.29
16 22.86
10 14.29
3 4.29
0 0.00
24 34.29
46 65.71%
2  โรงเรียนบ้านแก 146
17 11.64
16 10.96
8 5.48
33 22.60
15 10.27
57 39.04
89 60.96%
3  โรงเรียนบ้านเสาธงชัย 98
20 20.41
19 19.39
6 6.12
14 14.29
0 0.00
39 39.80
59 60.20%
4  โรงเรียนบ้านหนองคับคา 40
4 10.00
4 10.00
6 15.00
4 10.00
6 15.00
16 40.00
24 60.00%
5  โรงเรียนบ้านหนองรุง 42
10 23.81
6 14.29
8 19.05
1 2.38
0 0.00
17 40.48
25 59.52%
6  โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง 80
17 21.25
17 21.25
10 12.50
1 1.25
1 1.25
34 42.50
46 57.50%
7  โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน 109
9 8.26
11 10.09
7 6.42
20 18.35
13 11.93
49 44.95
60 55.05%
8  โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส 118
20 16.95
22 18.64
7 5.93
15 12.71
0 0.00
54 45.76
64 54.24%
9  โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย 185
25 13.51
23 12.43
16 8.65
23 12.43
13 7.03
85 45.95
100 54.05%
10  โรงเรียนบ้านระโยง 87
7 8.05
5 5.75
8 9.20
12 13.79
13 14.94
42 48.28
45 51.72%
11  โรงเรียนบ้านโตนด 282
58 20.57
43 15.25
37 13.12
6 2.13
0 0.00
138 48.94
144 51.06%
12  โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา 120
11 9.17
7 5.83
11 9.17
18 15.00
14 11.67
59 49.17
61 50.83%
13  โรงเรียนบ้านขนา 149
24 16.11
15 10.07
10 6.71
24 16.11
0 0.00
76 51.01
73 48.99%
14  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 100
15 15.00
12 12.00
7 7.00
12 12.00
2 2.00
52 52.00
48 48.00%
15  โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) 93
9 9.68
9 9.68
2 2.15
18 19.35
6 6.45
49 52.69
44 47.31%
16  โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน 126
9 7.14
24 19.05
7 5.56
14 11.11
5 3.97
67 53.17
59 46.83%
17  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 9
1 11.11
0 0.00
1 11.11
1 11.11
1 11.11
5 55.56
4 44.44%
18  โรงเรียนโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ 162
18 11.11
16 9.88
14 8.64
10 6.17
13 8.02
91 56.17
71 43.83%
19  โรงเรียนบ้านคำสะอาด 132
11 8.33
5 3.79
17 12.88
20 15.15
4 3.03
75 56.82
57 43.18%
20  โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ 177
18 10.17
10 5.65
6 3.39
28 15.82
13 7.34
102 57.63
75 42.37%
21  โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข 82
7 8.54
4 4.88
10 12.20
7 8.54
6 7.32
48 58.54
34 41.46%
22  โรงเรียนบ้านภูมิซรอล 346
58 16.76
30 8.67
28 8.09
19 5.49
8 2.31
203 58.67
143 41.33%
23  โรงเรียนบ้านขุนหาญ 199
25 12.56
23 11.56
20 10.05
14 7.04
0 0.00
117 58.79
82 41.21%
24  โรงเรียนบ้านคำกลาง 64
6 9.38
9 14.06
6 9.38
4 6.25
1 1.56
38 59.38
26 40.63%
25  โรงเรียนน้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์ 135
8 5.93
6 4.44
10 7.41
14 10.37
16 11.85
81 60.00
54 40.00%
26  โรงเรียนบ้านตาเส็ด 65
10 15.38
2 3.08
11 16.92
3 4.62
0 0.00
39 60.00
26 40.00%
27  โรงเรียนบ้านโนนสูง(อำเภอกันทรลักษ์) 165
17 10.30
6 3.64
9 5.45
23 13.94
11 6.67
99 60.00
66 40.00%
28  โรงเรียนบ้านนาขนวน 211
24 11.37
7 3.32
11 5.21
31 14.69
11 5.21
127 60.19
84 39.81%
29  โรงเรียนบ้านปะทาย 159
33 20.75
6 3.77
18 11.32
3 1.89
0 0.00
99 62.26
60 37.74%
30  โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 642
182 28.35
28 4.36
13 2.02
18 2.80
0 0.00
401 62.46
241 37.54%
31  โรงเรียนบ้านสดำ 179
6 3.35
8 4.47
25 13.97
9 5.03
18 10.06
113 63.13
66 36.87%
32  โรงเรียนบ้านจองกอ 188
8 4.26
3 1.60
18 9.57
11 5.85
29 15.43
119 63.30
69 36.70%
33  โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง 155
21 13.55
11 7.10
22 14.19
1 0.65
1 0.65
99 63.87
56 36.13%
34  โรงเรียนบ้านด่าน(กันทรลักษ์) 407
67 16.46
45 11.06
29 7.13
6 1.47
0 0.00
260 63.88
147 36.12%
35  โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 133
3 2.26
8 6.02
12 9.02
11 8.27
14 10.53
85 63.91
48 36.09%
36  โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) 162
6 3.70
9 5.56
13 8.02
17 10.49
13 8.02
104 64.20
58 35.80%
37  โรงเรียนบ้านตานวน 28
5 17.86
3 10.71
2 7.14
0 0.00
0 0.00
18 64.29
10 35.71%
38  โรงเรียนบ้านพรทิพย์ 31
4 12.90
5 16.13
1 3.23
1 3.23
0 0.00
20 64.52
11 35.48%
39  โรงเรียนบ้านเพ็ก 96
15 15.63
4 4.17
3 3.13
8 8.33
4 4.17
62 64.58
34 35.42%
40  โรงเรียนบ้านโนนอ้อ 68
12 17.65
1 1.47
7 10.29
2 2.94
1 1.47
45 66.18
23 33.82%
41  โรงเรียนบ้านตายู(อสพป.32) 45
6 13.33
3 6.67
4 8.89
2 4.44
0 0.00
30 66.67
15 33.33%
42  โรงเรียนบ้านหนองยาว 102
17 16.67
6 5.88
6 5.88
5 4.90
0 0.00
68 66.67
34 33.33%
43  โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 119
18 15.13
7 5.88
8 6.72
6 5.04
0 0.00
80 67.23
39 32.77%
44  โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา 129
18 13.95
13 10.08
6 4.65
2 1.55
3 2.33
87 67.44
42 32.56%
45  โรงเรียนบ้านโนนแฝก 223
45 20.18
11 4.93
15 6.73
0 0.00
0 0.00
152 68.16
71 31.84%
46  โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล 268
26 9.70
26 9.70
25 9.33
8 2.99
0 0.00
183 68.28
85 31.72%
47  โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 237
13 5.49
17 7.17
14 5.91
20 8.44
11 4.64
162 68.35
75 31.65%
48  โรงเรียนบ้านชำแจงแมง 235
36 15.32
27 11.49
3 1.28
8 3.40
0 0.00
161 68.51
74 31.49%
49  โรงเรียนบ้านกราม 230
2 0.87
15 6.52
20 8.70
17 7.39
18 7.83
158 68.70
72 31.30%
50  โรงเรียนบ้านโนนสูง(อำเภอขุนหาญ) 128
15 11.72
8 6.25
10 7.81
5 3.91
2 1.56
88 68.75
40 31.25%
51  โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 203
20 9.85
5 2.46
9 4.43
20 9.85
9 4.43
140 68.97
63 31.03%
52  โรงเรียนบ้านนารังกา 185
23 12.43
13 7.03
4 2.16
13 7.03
3 1.62
129 69.73
56 30.27%
53  โรงเรียนบ้านอาราง 64
9 14.06
1 1.56
5 7.81
4 6.25
0 0.00
45 70.31
19 29.69%
54  โรงเรียนบ้านขะยูง 142
22 15.49
12 8.45
8 5.63
0 0.00
0 0.00
100 70.42
42 29.58%
55  โรงเรียนบ้านหนองทา 61
8 13.11
4 6.56
4 6.56
1 1.64
1 1.64
43 70.49
18 29.51%
56  โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม07 51
3 5.88
5 9.80
4 7.84
3 5.88
0 0.00
36 70.59
15 29.41%
57  โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก 82
11 13.41
2 2.44
11 13.41
0 0.00
0 0.00
58 70.73
24 29.27%
58  โรงเรียนบ้านจะเนียว 169
14 8.28
13 7.69
22 13.02
0 0.00
0 0.00
120 71.01
49 28.99%
59  โรงเรียนบ้านโดนอาว 585
38 6.50
47 8.03
71 12.14
11 1.88
1 0.17
417 71.28
168 28.72%
60  โรงเรียนบ้านโนนจักจั่นสาขาบ้านห้วยเสียว 7
1 14.29
0 0.00
1 14.29
0 0.00
0 0.00
5 71.43
2 28.57%
61  โรงเรียนบ้านกันจาน 53
5 9.43
8 15.09
0 0.00
2 3.77
0 0.00
38 71.70
15 28.30%
62  โรงเรียนบ้านตาแบน 64
8 12.50
3 4.69
7 10.94
0 0.00
0 0.00
46 71.88
18 28.13%
63  โรงเรียนบ้านนาไพรงาม 192
19 9.90
15 7.81
18 9.38
2 1.04
0 0.00
138 71.88
54 28.13%
64  โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 121
5 4.13
3 2.48
9 7.44
7 5.79
10 8.26
87 71.90
34 28.10%
65  โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว 203
9 4.43
11 5.42
15 7.39
8 3.94
14 6.90
146 71.92
57 28.08%
66  โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา (โรตารี่1) 119
20 16.81
6 5.04
5 4.20
2 1.68
0 0.00
86 72.27
33 27.73%
67  โรงเรียนบ้านสังเม็ก 318
46 14.47
23 7.23
12 3.77
6 1.89
1 0.31
230 72.33
88 27.67%
68  โรงเรียนบ้านโนนงาม 80
3 3.75
4 5.00
12 15.00
2 2.50
1 1.25
58 72.50
22 27.50%
69  โรงเรียนบ้านโนนจิก 88
13 14.77
3 3.41
6 6.82
2 2.27
0 0.00
64 72.73
24 27.27%
70  โรงเรียนบ้านโนนแก 33
4 12.12
2 6.06
3 9.09
0 0.00
0 0.00
24 72.73
9 27.27%
71  โรงเรียนบ้านไฮ(วันครู 2503) 90
12 13.33
1 1.11
8 8.89
3 3.33
0 0.00
66 73.33
24 26.67%
72  โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน 84
15 17.86
2 2.38
5 5.95
0 0.00
0 0.00
62 73.81
22 26.19%
73  โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 383
17 4.44
17 4.44
34 8.88
17 4.44
15 3.92
283 73.89
100 26.11%
74  โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด 174
6 3.45
8 4.60
16 9.20
15 8.62
0 0.00
129 74.14
45 25.86%
75  โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว 207
16 7.73
2 0.97
9 4.35
14 6.76
10 4.83
156 75.36
51 24.64%
76  โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ 280
21 7.50
27 9.64
19 6.79
2 0.71
0 0.00
211 75.36
69 24.64%
77  โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม 61
8 13.11
5 8.20
0 0.00
1 1.64
1 1.64
46 75.41
15 24.59%
78  โรงเรียนบ้านโนนสำโรง 53
1 1.89
2 3.77
10 18.87
0 0.00
0 0.00
40 75.47
13 24.53%
79  โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 267
23 8.61
21 7.87
19 7.12
2 0.75
0 0.00
202 75.66
65 24.34%
80  โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล 124
10 8.06
2 1.61
10 8.06
8 6.45
0 0.00
94 75.81
30 24.19%
81  โรงเรียนบ้านโคกระเวียง 91
6 6.59
12 13.19
4 4.40
0 0.00
0 0.00
69 75.82
22 24.18%
82  โรงเรียนบ้านตูม 965
35 3.63
165 17.10
33 3.42
0 0.00
0 0.00
732 75.85
233 24.15%
83  โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก 104
8 7.69
12 11.54
5 4.81
0 0.00
0 0.00
79 75.96
25 24.04%
84  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่-ตาไทย 50
6 12.00
4 8.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
38 76.00
12 24.00%
85  โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) 84
3 3.57
9 10.71
7 8.33
1 1.19
0 0.00
64 76.19
20 23.81%
86  โรงเรียนบ้านสามเส้า 320
17 5.31
18 5.63
26 8.13
12 3.75
0 0.00
247 77.19
73 22.81%
87  โรงเรียนบ้านเขวา (ราษฎรพัฒนา) 220
11 5.00
14 6.36
18 8.18
7 3.18
0 0.00
170 77.27
50 22.73%
88  โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี 84
4 4.76
4 4.76
10 11.90
1 1.19
0 0.00
65 77.38
19 22.62%
89  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 103
4 3.88
2 1.94
6 5.83
10 9.71
1 0.97
80 77.67
23 22.33%
90  โรงเรียนบ้านกระเจา 86
2 2.33
5 5.81
11 12.79
1 1.16
0 0.00
67 77.91
19 22.09%
91  โรงเรียนโรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก 204
15 7.35
13 6.37
15 7.35
2 0.98
0 0.00
159 77.94
45 22.06%
92  โรงเรียนบ้านโนนไหล่-หนองเลิง 144
11 7.64
8 5.56
12 8.33
0 0.00
0 0.00
113 78.47
31 21.53%
93  โรงเรียนบ้านศรีอุดม-ซำตารมย์ 219
18 8.22
13 5.94
9 4.11
3 1.37
4 1.83
172 78.54
47 21.46%
94  โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 239
10 4.18
12 5.02
27 11.30
2 0.84
0 0.00
188 78.66
51 21.34%
95  โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน 164
32 19.51
0 0.00
3 1.83
0 0.00
0 0.00
129 78.66
35 21.34%
96  โรงเรียนบ้านซำ 122
1 0.82
9 7.38
15 12.30
1 0.82
0 0.00
96 78.69
26 21.31%
97  โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ 216
14 6.48
8 3.70
17 7.87
6 2.78
1 0.46
170 78.70
46 21.30%
98  โรงเรียนบ้านจานบัว 151
9 5.96
10 6.62
6 3.97
7 4.64
0 0.00
119 78.81
32 21.19%
99  โรงเรียนบ้านระหาร 104
11 10.58
5 4.81
5 4.81
1 0.96
0 0.00
82 78.85
22 21.15%
100  โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์) 81
12 14.81
0 0.00
5 6.17
0 0.00
0 0.00
64 79.01
17 20.99%
101  โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 241
22 9.13
10 4.15
16 6.64
0 0.00
2 0.83
191 79.25
50 20.75%
102  โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก 160
25 15.63
2 1.25
6 3.75
0 0.00
0 0.00
127 79.38
33 20.63%
103  โรงเรียนบ้านตระกาจ 97
12 12.37
8 8.25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
77 79.38
20 20.62%
104  โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 578
46 7.96
18 3.11
32 5.54
23 3.98
0 0.00
459 79.41
119 20.59%
105  โรงเรียนบ้านกระทิง 83
8 9.64
9 10.84
0 0.00
0 0.00
0 0.00
66 79.52
17 20.48%
106  โรงเรียนบ้านหนองกระทิง 202
13 6.44
7 3.47
20 9.90
1 0.50
0 0.00
161 79.70
41 20.30%
107  โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 2207
160 7.25
35 1.59
252 11.42
0 0.00
0 0.00
1760 79.75
447 20.25%
108  โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย 99
8 8.08
7 7.07
4 4.04
1 1.01
0 0.00
79 79.80
20 20.20%
109  โรงเรียนบ้านศิวาลัย 129
11 8.53
3 2.33
11 8.53
1 0.78
0 0.00
103 79.84
26 20.16%
110  โรงเรียนบ้านกระเบา 110
5 4.55
5 4.55
10 9.09
2 1.82
0 0.00
88 80.00
22 20.00%
111  โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย 140
7 5.00
5 3.57
15 10.71
0 0.00
1 0.71
112 80.00
28 20.00%
112  โรงเรียนบ้านม่วงแยก 65
5 7.69
3 4.62
2 3.08
3 4.62
0 0.00
52 80.00
13 20.00%
113  โรงเรียนบ้านหนองจิก 150
11 7.33
6 4.00
11 7.33
2 1.33
0 0.00
120 80.00
30 20.00%
114  โรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนสำราญ 156
9 5.77
9 5.77
13 8.33
0 0.00
0 0.00
125 80.13
31 19.87%
115  โรงเรียนบัานกันจด 66
3 4.55
7 10.61
3 4.55
0 0.00
0 0.00
53 80.30
13 19.70%
116  โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) 224
13 5.80
9 4.02
18 8.04
4 1.79
0 0.00
180 80.36
44 19.64%
117  โรงเรียนบ้านขนาด 107
6 5.61
7 6.54
7 6.54
1 0.93
0 0.00
86 80.37
21 19.63%
118  โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา 253
13 5.14
10 3.95
25 9.88
1 0.40
0 0.00
204 80.63
49 19.37%
119  โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) 980
59 6.02
22 2.24
102 10.41
5 0.51
0 0.00
792 80.82
188 19.18%
120  โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่ 136
7 5.15
9 6.62
10 7.35
0 0.00
0 0.00
110 80.88
26 19.12%
121  โรงเรียนบ้านสว่าง 164
13 7.93
9 5.49
9 5.49
0 0.00
0 0.00
133 81.10
31 18.90%
122  โรงเรียนมหาราช 2 (ภูคำ) 106
12 11.32
3 2.83
5 4.72
0 0.00
0 0.00
86 81.13
20 18.87%
123  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 103
12 11.65
1 0.97
5 4.85
1 0.97
0 0.00
84 81.55
19 18.45%
124  โรงเรียนบ้านสะพุง 252
24 9.52
7 2.78
15 5.95
0 0.00
0 0.00
206 81.75
46 18.25%
125  โรงเรียนบ้านบึงมะลู 280
12 4.29
24 8.57
15 5.36
0 0.00
0 0.00
229 81.79
51 18.21%
126  โรงเรียนบ้านโนนคูณ 55
3 5.45
3 5.45
2 3.64
2 3.64
0 0.00
45 81.82
10 18.18%
127  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 171
8 4.68
7 4.09
13 7.60
3 1.75
0 0.00
140 81.87
31 18.13%
128  โรงเรียนบ้านหินวิทยา 105
3 2.86
0 0.00
16 15.24
0 0.00
0 0.00
86 81.90
19 18.10%
129  โรงเรียนบ้านตาหมื่น 73
2 2.74
4 5.48
7 9.59
0 0.00
0 0.00
60 82.19
13 17.81%
130  โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) 248
13 5.24
14 5.65
15 6.05
2 0.81
0 0.00
204 82.26
44 17.74%
131  โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 164
9 5.49
9 5.49
7 4.27
4 2.44
0 0.00
135 82.32
29 17.68%
132  โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา 80
5 6.25
5 6.25
0 0.00
4 5.00
0 0.00
66 82.50
14 17.50%
133  โรงเรียนบ้านน้ำเย็น(กองทัพบกอุปถัมภ์) 40
5 12.50
0 0.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
134  โรงเรียนบ้านตาเครือ 52
3 5.77
2 3.85
3 5.77
1 1.92
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
135  โรงเรียนบ้านตาเอก 139
6 4.32
15 10.79
3 2.16
0 0.00
0 0.00
115 82.73
24 17.27%
136  โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย 70
1 1.43
2 2.86
5 7.14
4 5.71
0 0.00
58 82.86
12 17.14%
137  โรงเรียนบ้านซำตาโตง 112
10 8.93
1 0.89
7 6.25
1 0.89
0 0.00
93 83.04
19 16.96%
138  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง) 225
14 6.22
21 9.33
0 0.00
2 0.89
1 0.44
187 83.11
38 16.89%
139  โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง 178
6 3.37
1 0.56
22 12.36
1 0.56
0 0.00
148 83.15
30 16.85%
140  โรงเรียนบ้านท่าคล้อ 132
9 6.82
9 6.82
3 2.27
1 0.76
0 0.00
110 83.33
22 16.67%
141  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 96
1 1.04
7 7.29
8 8.33
0 0.00
0 0.00
80 83.33
16 16.67%
142  โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ 92
6 6.52
2 2.17
7 7.61
0 0.00
0 0.00
77 83.70
15 16.30%
143  โรงเรียนบ้านหนองเก่า 62
4 6.45
3 4.84
3 4.84
0 0.00
0 0.00
52 83.87
10 16.13%
144  โรงเรียนบ้านโคกวิทยา 118
3 2.54
6 5.08
10 8.47
0 0.00
0 0.00
99 83.90
19 16.10%
145  โรงเรียนบ้านตาปรก 144
1 0.69
6 4.17
16 11.11
0 0.00
0 0.00
121 84.03
23 15.97%
146  โรงเรียนบ้านดอนเขียว 113
3 2.65
7 6.19
8 7.08
0 0.00
0 0.00
95 84.07
18 15.93%
147  โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) 127
10 7.87
5 3.94
5 3.94
0 0.00
0 0.00
107 84.25
20 15.75%
148  โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์) 198
17 8.59
7 3.54
7 3.54
0 0.00
0 0.00
167 84.34
31 15.66%
149  โรงเรียนชนะใช้กิจการ 90
3 3.33
5 5.56
6 6.67
0 0.00
0 0.00
76 84.44
14 15.56%
150  โรงเรียนบ้านกระหวัน 117
2 1.71
8 6.84
8 6.84
0 0.00
0 0.00
99 84.62
18 15.38%
151  โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย 78
4 5.13
1 1.28
6 7.69
1 1.28
0 0.00
66 84.62
12 15.38%
152  โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 444
25 5.63
11 2.48
21 4.73
9 2.03
2 0.45
376 84.68
68 15.32%
153  โรงเรียนบ้านขนุน 218
6 2.75
12 5.50
15 6.88
0 0.00
0 0.00
185 84.86
33 15.14%
154  โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ 152
7 4.61
3 1.97
10 6.58
3 1.97
0 0.00
129 84.87
23 15.13%
155  โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 53
3 5.66
0 0.00
4 7.55
0 0.00
1 1.89
45 84.91
8 15.09%
156  โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ 135
8 5.93
4 2.96
8 5.93
0 0.00
0 0.00
115 85.19
20 14.81%
157  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 122
5 4.10
8 6.56
4 3.28
1 0.82
0 0.00
104 85.25
18 14.75%
158  โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา 89
7 7.87
4 4.49
2 2.25
0 0.00
0 0.00
76 85.39
13 14.61%
159  โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา(กรป.กลางราษฎร์พัฒนา) 281
9 3.20
6 2.14
26 9.25
0 0.00
0 0.00
240 85.41
41 14.59%
160  โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์) 96
9 9.38
1 1.04
4 4.17
0 0.00
0 0.00
82 85.42
14 14.58%
161  โรงเรียนบ้านกระบี่ 145
6 4.14
11 7.59
4 2.76
0 0.00
0 0.00
124 85.52
21 14.48%
162  โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง 84
3 3.57
3 3.57
6 7.14
0 0.00
0 0.00
72 85.71
12 14.29%
163  โรงเรียนบ้านดู่ 163
13 7.98
5 3.07
5 3.07
0 0.00
0 0.00
140 85.89
23 14.11%
164  โรงเรียนบ้านซะวาซอ 50
6 12.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
165  โรงเรียนบ้านผือ 132
6 4.55
6 4.55
5 3.79
1 0.76
0 0.00
114 86.36
18 13.64%
166  โรงเรียนบ้านหนองบัว 147
12 8.16
1 0.68
7 4.76
0 0.00
0 0.00
127 86.39
20 13.61%
167  โรงเรียนบ้านเดื่อ 67
6 8.96
0 0.00
3 4.48
0 0.00
0 0.00
58 86.57
9 13.43%
168  โรงเรียนบ้านดอนข่า 83
4 4.82
3 3.61
4 4.82
0 0.00
0 0.00
72 86.75
11 13.25%
169  โรงเรียนบ้านทุ่งเลน 144
10 6.94
2 1.39
5 3.47
1 0.69
1 0.69
125 86.81
19 13.19%
170  โรงเรียนบ้านสลับ 114
3 2.63
5 4.39
6 5.26
1 0.88
0 0.00
99 86.84
15 13.16%
171  โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน 78
6 7.69
1 1.28
2 2.56
0 0.00
1 1.28
68 87.18
10 12.82%
172  โรงเรียนบ้านกันทรอม 305
20 6.56
5 1.64
13 4.26
0 0.00
0 0.00
267 87.54
38 12.46%
173  โรงเรียนบ้านตาแท่น 169
7 4.14
0 0.00
14 8.28
0 0.00
0 0.00
148 87.57
21 12.43%
174  โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 257
9 3.50
15 5.84
7 2.72
0 0.00
0 0.00
226 87.94
31 12.06%
175  โรงเรียนบ้านร่องตาซุน 203
12 5.91
6 2.96
6 2.96
0 0.00
0 0.00
179 88.18
24 11.82%
176  โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 139
4 2.88
4 2.88
8 5.76
0 0.00
0 0.00
123 88.49
16 11.51%
177  โรงเรียนบ้านศิลาทอง 79
2 2.53
1 1.27
6 7.59
0 0.00
0 0.00
70 88.61
9 11.39%
178  โรงเรียนบ้านชำเบ็ง 36
0 0.00
1 2.78
3 8.33
0 0.00
0 0.00
32 88.89
4 11.11%
179  โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา 63
3 4.76
1 1.59
3 4.76
0 0.00
0 0.00
56 88.89
7 11.11%
180  โรงเรียนบ้านโนนเปือย 45
3 6.67
0 0.00
1 2.22
1 2.22
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
181  โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) 190
13 6.84
0 0.00
5 2.63
0 0.00
3 1.58
169 88.95
21 11.05%
182  โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 309
17 5.50
8 2.59
4 1.29
5 1.62
0 0.00
275 89.00
34 11.00%
183  โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา 128
4 3.13
3 2.34
7 5.47
0 0.00
0 0.00
114 89.06
14 10.94%
184  โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์) 185
5 2.70
9 4.86
6 3.24
0 0.00
0 0.00
165 89.19
20 10.81%
185  โรงเรียนบ้านดาน(ขุนหาญ) 123
3 2.44
1 0.81
9 7.32
0 0.00
0 0.00
110 89.43
13 10.57%
186  โรงเรียนบ้านกระหวัน (ศร) 206
1 0.49
5 2.43
5 2.43
6 2.91
4 1.94
185 89.81
21 10.19%
187  โรงเรียนบ้านหนองขนาน 20
1 5.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
188  โรงเรียนบ้านบักดอง 274
8 2.92
9 3.28
9 3.28
0 0.00
0 0.00
248 90.51
26 9.49%
189  โรงเรียนบ้านหนองคู 109
1 0.92
6 5.50
3 2.75
0 0.00
0 0.00
99 90.83
10 9.17%
190  โรงเรียนบ้านละลายมีชัย 173
4 2.31
4 2.31
7 4.05
0 0.00
0 0.00
158 91.33
15 8.67%
191  โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ 61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 4.92
2 3.28
56 91.80
5 8.20%
192  โรงเรียนบ้านหนองผือ 37
1 2.70
1 2.70
1 2.70
0 0.00
0 0.00
34 91.89
3 8.11%
193  โรงเรียนบ้านหนองบักโทน 112
1 0.89
3 2.68
5 4.46
0 0.00
0 0.00
103 91.96
9 8.04%
194  โรงเรียนบ้านปุนวิทยา 64
0 0.00
2 3.13
3 4.69
0 0.00
0 0.00
59 92.19
5 7.81%
195  โรงเรียนบ้านจานเลียว 160
4 2.50
3 1.88
2 1.25
3 1.88
0 0.00
148 92.50
12 7.50%
196  โรงเรียนบ้านตระกวน 95
1 1.05
1 1.05
5 5.26
0 0.00
0 0.00
88 92.63
7 7.37%
197  โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น 82
0 0.00
6 7.32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
76 92.68
6 7.32%
198  โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ 113
0 0.00
4 3.54
4 3.54
0 0.00
0 0.00
105 92.92
8 7.08%
199  โรงเรียนบ้านชำเขียน 61
1 1.64
0 0.00
3 4.92
0 0.00
0 0.00
57 93.44
4 6.56%
200  โรงเรียนบ้านปุน 199
5 2.51
4 2.01
2 1.01
2 1.01
0 0.00
186 93.47
13 6.53%
201  โรงเรียนบ้านภูทอง 86
1 1.16
0 0.00
4 4.65
0 0.00
0 0.00
81 94.19
5 5.81%
202  โรงเรียนบ้านพยอม 88
2 2.27
2 2.27
1 1.14
0 0.00
0 0.00
83 94.32
5 5.68%
203  โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว 141
2 1.42
2 1.42
4 2.84
0 0.00
0 0.00
133 94.33
8 5.67%
204  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด 156
2 1.28
0 0.00
6 3.85
0 0.00
0 0.00
148 94.87
8 5.13%
205  โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ 260
3 1.15
4 1.54
6 2.31
0 0.00
0 0.00
247 95.00
13 5.00%
206  โรงเรียนบ้านรุงสมบุรณ์ 182
6 3.30
2 1.10
1 0.55
0 0.00
0 0.00
173 95.05
9 4.95%
207  โรงเรียนบ้านหนองฮาง 93
1 1.08
0 0.00
3 3.23
0 0.00
0 0.00
89 95.70
4 4.30%
208  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 74
2 2.70
0 0.00
1 1.35
0 0.00
0 0.00
71 95.95
3 4.05%
209  โรงเรียนบ้านชำม่วง 122
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 0.82
0 0.00
121 99.18
1 0.82%
210  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  34,056 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,642 7.76
เตี้ย  1,806 5.30
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,272 6.67
ผอมและเตี้ย  859 2.52
อ้วนและเตี้ย  376 1.10
ไม่มีภาวะโภชนาการ  26,101 76.64
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,955 คน


23.36%


Powered By www.thaieducation.net