ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 210 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 210 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านศรีอุดม-ซำตารมย์ 214
93 43.46
79 36.92
32 14.95
5 2.34
5 2.34
0 0.00
214 100.00%
2  โรงเรียนบ้านเสาธงชัย 98
20 20.41
19 19.39
6 6.12
14 14.29
0 0.00
39 39.80
59 60.20%
3  โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน 109
5 4.59
14 12.84
8 7.34
19 17.43
19 17.43
44 40.37
65 59.63%
4  โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) 95
12 12.63
10 10.53
1 1.05
23 24.21
9 9.47
40 42.11
55 57.89%
5  โรงเรียนบ้านซำผักแว่น-นาซำ 68
15 22.06
15 22.06
7 10.29
2 2.94
0 0.00
29 42.65
39 57.35%
6  โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน 126
11 8.73
28 22.22
10 7.94
16 12.70
7 5.56
54 42.86
72 57.14%
7  โรงเรียนบ้านหนองรุง 45
8 17.78
4 8.89
9 20.00
4 8.89
0 0.00
20 44.44
25 55.56%
8  โรงเรียนบ้านหนองคับคา 40
4 10.00
4 10.00
6 15.00
4 10.00
4 10.00
18 45.00
22 55.00%
9  โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส 119
21 17.65
22 18.49
7 5.88
15 12.61
0 0.00
54 45.38
65 54.62%
10  โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 122
13 10.66
8 6.56
9 7.38
21 17.21
15 12.30
56 45.90
66 54.10%
11  โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข 82
15 18.29
2 2.44
9 10.98
15 18.29
3 3.66
38 46.34
44 53.66%
12  โรงเรียนบ้านแก 143
12 8.39
13 9.09
10 6.99
25 17.48
16 11.19
67 46.85
76 53.15%
13  โรงเรียนบ้านระโยง 87
7 8.05
5 5.75
8 9.20
12 13.79
13 14.94
42 48.28
45 51.72%
14  โรงเรียนบ้านขนา 149
25 16.78
16 10.74
9 6.04
27 18.12
0 0.00
72 48.32
77 51.68%
15  โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล 122
22 18.03
2 1.64
9 7.38
22 18.03
8 6.56
59 48.36
63 51.64%
16  โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย 186
16 8.60
23 12.37
10 5.38
29 15.59
18 9.68
90 48.39
96 51.61%
17  โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง 76
12 15.79
14 18.42
9 11.84
4 5.26
0 0.00
37 48.68
39 51.32%
18  โรงเรียนบ้านโตนด 282
58 20.57
43 15.25
37 13.12
6 2.13
0 0.00
138 48.94
144 51.06%
19  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 99
15 15.15
12 12.12
7 7.07
12 12.12
2 2.02
51 51.52
48 48.48%
20  โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ 177
25 14.12
9 5.08
7 3.95
34 19.21
9 5.08
93 52.54
84 47.46%
21  โรงเรียนบ้านกันจาน 53
12 22.64
8 15.09
2 3.77
3 5.66
0 0.00
28 52.83
25 47.17%
22  โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 209
22 10.53
3 1.44
22 10.53
25 11.96
25 11.96
112 53.59
97 46.41%
23  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 9
1 11.11
0 0.00
1 11.11
1 11.11
1 11.11
5 55.56
4 44.44%
24  โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา 120
10 8.33
5 4.17
11 9.17
15 12.50
12 10.00
67 55.83
53 44.17%
25  โรงเรียนโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ 162
20 12.35
16 9.88
11 6.79
13 8.02
11 6.79
91 56.17
71 43.83%
26  โรงเรียนบ้านคำสะอาด 132
11 8.33
17 12.88
20 15.15
9 6.82
0 0.00
75 56.82
57 43.18%
27  โรงเรียนบ้านโนนจักจั่นสาขาบ้านห้วยเสียว 7
2 28.57
0 0.00
1 14.29
0 0.00
0 0.00
4 57.14
3 42.86%
28  โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 642
198 30.84
34 5.30
16 2.49
22 3.43
0 0.00
372 57.94
270 42.06%
29  โรงเรียนบ้านคำกลาง 65
6 9.23
9 13.85
6 9.23
5 7.69
1 1.54
38 58.46
27 41.54%
30  โรงเรียนบ้านภูมิซรอล 346
58 16.76
30 8.67
28 8.09
19 5.49
8 2.31
203 58.67
143 41.33%
31  โรงเรียนบ้านอาราง 64
15 23.44
1 1.56
5 7.81
5 7.81
0 0.00
38 59.38
26 40.63%
32  โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) 162
8 4.94
10 6.17
14 8.64
18 11.11
15 9.26
97 59.88
65 40.12%
33  โรงเรียนน้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์ 135
8 5.93
6 4.44
10 7.41
14 10.37
16 11.85
81 60.00
54 40.00%
34  โรงเรียนบ้านตาเส็ด 65
10 15.38
2 3.08
11 16.92
3 4.62
0 0.00
39 60.00
26 40.00%
35  โรงเรียนบ้านโนนสูง(อำเภอกันทรลักษ์) 165
17 10.30
6 3.64
9 5.45
23 13.94
11 6.67
99 60.00
66 40.00%
36  โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน 84
9 10.71
8 9.52
0 0.00
16 19.05
0 0.00
51 60.71
33 39.29%
37  โรงเรียนบ้านขุนหาญ 200
30 15.00
19 9.50
14 7.00
14 7.00
0 0.00
123 61.50
77 38.50%
38  โรงเรียนบ้านปะทาย 161
33 20.50
6 3.73
19 11.80
3 1.86
0 0.00
100 62.11
61 37.89%
39  โรงเรียนบ้านเพ็ก 95
7 7.37
5 5.26
7 7.37
7 7.37
10 10.53
59 62.11
36 37.89%
40  โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 237
16 6.75
23 9.70
16 6.75
21 8.86
13 5.49
148 62.45
89 37.55%
41  โรงเรียนบ้านจองกอ 188
8 4.26
3 1.60
18 9.57
11 5.85
29 15.43
119 63.30
69 36.70%
42  โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง 155
21 13.55
11 7.10
22 14.19
1 0.65
1 0.65
99 63.87
56 36.13%
43  โรงเรียนบ้านด่าน(กันทรลักษ์) 407
67 16.46
45 11.06
29 7.13
6 1.47
0 0.00
260 63.88
147 36.12%
44  โรงเรียนบ้านหนองทา 61
8 13.11
5 8.20
7 11.48
1 1.64
1 1.64
39 63.93
22 36.07%
45  โรงเรียนบ้านตานวน 28
5 17.86
3 10.71
2 7.14
0 0.00
0 0.00
18 64.29
10 35.71%
46  โรงเรียนบ้านไฮ(วันครู 2503) 90
20 22.22
0 0.00
8 8.89
4 4.44
0 0.00
58 64.44
32 35.56%
47  โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด 177
18 10.17
9 5.08
12 6.78
23 12.99
0 0.00
115 64.97
62 35.03%
48  โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 447
51 11.41
51 11.41
15 3.36
32 7.16
7 1.57
291 65.10
156 34.90%
49  โรงเรียนบ้านชำแจงแมง 235
57 24.26
14 5.96
4 1.70
7 2.98
0 0.00
153 65.11
82 34.89%
50  โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 119
20 16.81
7 5.88
8 6.72
6 5.04
0 0.00
78 65.55
41 34.45%
51  โรงเรียนบ้านกราม 230
3 1.30
15 6.52
20 8.70
18 7.83
23 10.00
151 65.65
79 34.35%
52  โรงเรียนบ้านหนองยาว 102
18 17.65
6 5.88
5 4.90
6 5.88
0 0.00
67 65.69
35 34.31%
53  โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 386
5 1.30
20 5.18
39 10.10
25 6.48
43 11.14
254 65.80
132 34.20%
54  โรงเรียนบ้านโนนอ้อ 68
12 17.65
1 1.47
8 11.76
2 2.94
0 0.00
45 66.18
23 33.82%
55  โรงเรียนบ้านตายู(อสพป.32) 45
5 11.11
5 11.11
5 11.11
0 0.00
0 0.00
30 66.67
15 33.33%
56  โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล 255
26 10.20
26 10.20
25 9.80
8 3.14
0 0.00
170 66.67
85 33.33%
57  โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก 82
12 14.63
2 2.44
13 15.85
0 0.00
0 0.00
55 67.07
27 32.93%
58  โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา 129
18 13.95
13 10.08
6 4.65
2 1.55
3 2.33
87 67.44
42 32.56%
59  โรงเรียนบ้านโนนแฝก 219
53 24.20
6 2.74
11 5.02
0 0.00
0 0.00
149 68.04
70 31.96%
60  โรงเรียนบ้านโดนอาว 585
40 6.84
54 9.23
77 13.16
13 2.22
2 0.34
399 68.21
186 31.79%
61  โรงเรียนบ้านตระกาจ 98
12 12.24
9 9.18
8 8.16
0 0.00
2 2.04
67 68.37
31 31.63%
62  โรงเรียนบ้านตาแบน 64
11 17.19
2 3.13
7 10.94
0 0.00
0 0.00
44 68.75
20 31.25%
63  โรงเรียนบ้านโนนสูง(อำเภอขุนหาญ) 128
15 11.72
8 6.25
10 7.81
5 3.91
2 1.56
88 68.75
40 31.25%
64  โรงเรียนบ้านขะยูง 141
22 15.60
14 9.93
8 5.67
0 0.00
0 0.00
97 68.79
44 31.21%
65  โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) 84
7 8.33
11 13.10
7 8.33
1 1.19
0 0.00
58 69.05
26 30.95%
66  โรงเรียนบ้านจะเนียว 169
15 8.88
13 7.69
24 14.20
0 0.00
0 0.00
117 69.23
52 30.77%
67  โรงเรียนบ้านโนนจิก 88
18 20.45
1 1.14
6 6.82
2 2.27
0 0.00
61 69.32
27 30.68%
68  โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) 248
41 16.53
15 6.05
15 6.05
3 1.21
1 0.40
173 69.76
75 30.24%
69  โรงเรียนบ้านนาไพรงาม 192
23 11.98
15 7.81
18 9.38
2 1.04
0 0.00
134 69.79
58 30.21%
70  โรงเรียนบ้านสดำ 176
7 3.98
4 2.27
20 11.36
11 6.25
11 6.25
123 69.89
53 30.11%
71  โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก 160
35 21.88
2 1.25
9 5.63
2 1.25
0 0.00
112 70.00
48 30.00%
72  โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา (โรตารี่1) 119
25 21.01
6 5.04
2 1.68
1 0.84
1 0.84
84 70.59
35 29.41%
73  โรงเรียนบ้านโนนงาม 80
5 6.25
2 2.50
12 15.00
3 3.75
1 1.25
57 71.25
23 28.75%
74  โรงเรียนบ้านนารังกา 189
25 13.23
9 4.76
4 2.12
11 5.82
4 2.12
136 71.96
53 28.04%
75  โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม 61
10 16.39
5 8.20
0 0.00
1 1.64
1 1.64
44 72.13
17 27.87%
76  โรงเรียนบ้านกระทิง 83
15 18.07
8 9.64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
60 72.29
23 27.71%
77  โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว 203
12 5.91
7 3.45
14 6.90
12 5.91
11 5.42
147 72.41
56 27.59%
78  โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม07 51
2 3.92
6 11.76
4 7.84
2 3.92
0 0.00
37 72.55
14 27.45%
79  โรงเรียนบ้านโนนแก 33
4 12.12
2 6.06
3 9.09
0 0.00
0 0.00
24 72.73
9 27.27%
80  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 104
10 9.62
6 5.77
11 10.58
1 0.96
0 0.00
76 73.08
28 26.92%
81  โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 121
4 3.31
2 1.65
10 8.26
6 4.96
10 8.26
89 73.55
32 26.45%
82  โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 267
16 5.99
25 9.36
21 7.87
8 3.00
0 0.00
197 73.78
70 26.22%
83  โรงเรียนโรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก 207
23 11.11
14 6.76
14 6.76
3 1.45
0 0.00
153 73.91
54 26.09%
84  โรงเรียนบ้านตูม 965
43 4.46
161 16.68
45 4.66
0 0.00
0 0.00
716 74.20
249 25.80%
85  โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 583
67 11.49
21 3.60
33 5.66
28 4.80
1 0.17
433 74.27
150 25.73%
86  โรงเรียนบ้านนาขนวน 210
10 4.76
5 2.38
14 6.67
15 7.14
10 4.76
156 74.29
54 25.71%
87  โรงเรียนบ้านสังเม็ก 315
47 14.92
14 4.44
9 2.86
10 3.17
1 0.32
234 74.29
81 25.71%
88  โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ 284
24 8.45
27 9.51
19 6.69
3 1.06
0 0.00
211 74.30
73 25.70%
89  โรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนสำราญ 156
10 6.41
14 8.97
16 10.26
0 0.00
0 0.00
116 74.36
40 25.64%
90  โรงเรียนบ้านเขวา (ราษฎรพัฒนา) 219
13 5.94
16 7.31
20 9.13
7 3.20
0 0.00
163 74.43
56 25.57%
91  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 103
10 9.71
3 2.91
4 3.88
8 7.77
1 0.97
77 74.76
26 25.24%
92  โรงเรียนบ้านหนองบัว 147
25 17.01
3 2.04
9 6.12
0 0.00
0 0.00
110 74.83
37 25.17%
93  โรงเรียนบ้านจานบัว 152
10 6.58
12 7.89
7 4.61
9 5.92
0 0.00
114 75.00
38 25.00%
94  โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก 104
9 8.65
12 11.54
5 4.81
0 0.00
0 0.00
78 75.00
26 25.00%
95  โรงเรียนบ้านซะวาซอ 48
9 18.75
3 6.25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 75.00
12 25.00%
96  โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว 207
16 7.73
2 0.97
9 4.35
14 6.76
10 4.83
156 75.36
51 24.64%
97  โรงเรียนบ้านม่วงแยก 65
6 9.23
4 6.15
2 3.08
3 4.62
1 1.54
49 75.38
16 24.62%
98  โรงเรียนบ้านซำ 122
2 1.64
12 9.84
14 11.48
1 0.82
1 0.82
92 75.41
30 24.59%
99  โรงเรียนบ้านระหาร 106
13 12.26
5 4.72
6 5.66
2 1.89
0 0.00
80 75.47
26 24.53%
100  โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย 70
6 8.57
1 1.43
5 7.14
5 7.14
0 0.00
53 75.71
17 24.29%
101  โรงเรียนบ้านโคกระเวียง 91
6 6.59
12 13.19
4 4.40
0 0.00
0 0.00
69 75.82
22 24.18%
102  โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย 100
5 5.00
10 10.00
4 4.00
5 5.00
0 0.00
76 76.00
24 24.00%
103  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 42
1 2.38
3 7.14
3 7.14
3 7.14
0 0.00
32 76.19
10 23.81%
104  โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา 80
6 7.50
6 7.50
2 2.50
3 3.75
2 2.50
61 76.25
19 23.75%
105  โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์) 81
15 18.52
0 0.00
4 4.94
0 0.00
0 0.00
62 76.54
19 23.46%
106  โรงเรียนบ้านกระบี่ 145
8 5.52
11 7.59
15 10.34
0 0.00
0 0.00
111 76.55
34 23.45%
107  โรงเรียนบัานกันจด 64
4 6.25
7 10.94
3 4.69
1 1.56
0 0.00
49 76.56
15 23.44%
108  โรงเรียนบ้านโคกวิทยา 118
4 3.39
11 9.32
11 9.32
1 0.85
0 0.00
91 77.12
27 22.88%
109  โรงเรียนบ้านท่าคล้อ 127
13 10.24
9 7.09
6 4.72
1 0.79
0 0.00
98 77.17
29 22.83%
110  โรงเรียนบ้านสะพุง 252
27 10.71
7 2.78
20 7.94
3 1.19
0 0.00
195 77.38
57 22.62%
111  โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี 84
3 3.57
4 4.76
11 13.10
1 1.19
0 0.00
65 77.38
19 22.62%
112  โรงเรียนบ้านหนองกระทิง 200
17 8.50
8 4.00
17 8.50
3 1.50
0 0.00
155 77.50
45 22.50%
113  โรงเรียนบ้านซำตาโตง 112
12 10.71
2 1.79
9 8.04
2 1.79
0 0.00
87 77.68
25 22.32%
114  โรงเรียนบ้านกระหวัน 117
10 8.55
7 5.98
9 7.69
0 0.00
0 0.00
91 77.78
26 22.22%
115  โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ 135
10 7.41
10 7.41
10 7.41
0 0.00
0 0.00
105 77.78
30 22.22%
116  โรงเรียนบ้านหนองบักโทน 113
4 3.54
10 8.85
10 8.85
1 0.88
0 0.00
88 77.88
25 22.12%
117  โรงเรียนบ้านกระเจา 86
2 2.33
5 5.81
12 13.95
0 0.00
0 0.00
67 77.91
19 22.09%
118  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่-ตาไทย 50
0 0.00
4 8.00
1 2.00
6 12.00
0 0.00
39 78.00
11 22.00%
119  โรงเรียนบ้านตาหมื่น 73
3 4.11
4 5.48
9 12.33
0 0.00
0 0.00
57 78.08
16 21.92%
120  โรงเรียนบ้านตาเครือ 51
5 9.80
2 3.92
3 5.88
1 1.96
0 0.00
40 78.43
11 21.57%
121  โรงเรียนบ้านตาปรก 144
4 2.78
8 5.56
19 13.19
0 0.00
0 0.00
113 78.47
31 21.53%
122  โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 233
22 9.44
10 4.29
16 6.87
0 0.00
2 0.86
183 78.54
50 21.46%
123  โรงเรียนบ้านโนนสำโรง 56
5 8.93
0 0.00
7 12.50
0 0.00
0 0.00
44 78.57
12 21.43%
124  โรงเรียนบ้านหนองจิก 150
13 8.67
6 4.00
11 7.33
2 1.33
0 0.00
118 78.67
32 21.33%
125  โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย 141
6 4.26
3 2.13
20 14.18
0 0.00
1 0.71
111 78.72
30 21.28%
126  โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน 165
32 19.39
0 0.00
3 1.82
0 0.00
0 0.00
130 78.79
35 21.21%
127  โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา(กรป.กลางราษฎร์พัฒนา) 284
15 5.28
12 4.23
33 11.62
0 0.00
0 0.00
224 78.87
60 21.13%
128  โรงเรียนบ้านโนนไหล่-หนองเลิง 147
13 8.84
8 5.44
9 6.12
1 0.68
0 0.00
116 78.91
31 21.09%
129  โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง 81
8 9.88
2 2.47
7 8.64
0 0.00
0 0.00
64 79.01
17 20.99%
130  โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) 977
68 6.96
24 2.46
108 11.05
4 0.41
0 0.00
773 79.12
204 20.88%
131  โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง 178
6 3.37
7 3.93
23 12.92
1 0.56
0 0.00
141 79.21
37 20.79%
132  โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ 213
8 3.76
17 7.98
15 7.04
4 1.88
0 0.00
169 79.34
44 20.66%
133  โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 238
9 3.78
20 8.40
20 8.40
0 0.00
0 0.00
189 79.41
49 20.59%
134  โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่ 136
11 8.09
8 5.88
9 6.62
0 0.00
0 0.00
108 79.41
28 20.59%
135  โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา 254
15 5.91
10 3.94
26 10.24
0 0.00
1 0.39
202 79.53
52 20.47%
136  โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 2207
156 7.07
32 1.45
262 11.87
0 0.00
0 0.00
1757 79.61
450 20.39%
137  โรงเรียนมหาราช 2 (ภูคำ) 108
9 8.33
4 3.70
8 7.41
1 0.93
0 0.00
86 79.63
22 20.37%
138  โรงเรียนบ้านดาน(ขุนหาญ) 123
10 8.13
3 2.44
9 7.32
1 0.81
2 1.63
98 79.67
25 20.33%
139  โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) 128
11 8.59
10 7.81
5 3.91
0 0.00
0 0.00
102 79.69
26 20.31%
140  โรงเรียนบ้านดู่ 163
20 12.27
6 3.68
5 3.07
2 1.23
0 0.00
130 79.75
33 20.25%
141  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 100
2 2.00
8 8.00
10 10.00
0 0.00
0 0.00
80 80.00
20 20.00%
142  โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) 224
13 5.80
9 4.02
18 8.04
4 1.79
0 0.00
180 80.36
44 19.64%
143  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง) 225
14 6.22
21 9.33
6 2.67
2 0.89
1 0.44
181 80.44
44 19.56%
144  โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 139
13 9.35
5 3.60
9 6.47
0 0.00
0 0.00
112 80.58
27 19.42%
145  โรงเรียนบ้านผือ 135
14 10.37
7 5.19
4 2.96
1 0.74
0 0.00
109 80.74
26 19.26%
146  โรงเรียนบ้านดอนเขียว 115
8 6.96
6 5.22
8 6.96
0 0.00
0 0.00
93 80.87
22 19.13%
147  โรงเรียนบ้านน้ำเย็น(กองทัพบกอุปถัมภ์) 42
5 11.90
0 0.00
3 7.14
0 0.00
0 0.00
34 80.95
8 19.05%
148  โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์) 100
4 4.00
7 7.00
6 6.00
2 2.00
0 0.00
81 81.00
19 19.00%
149  โรงเรียนบ้านศิวาลัย 129
11 8.53
3 2.33
9 6.98
1 0.78
0 0.00
105 81.40
24 18.60%
150  โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 309
28 9.06
14 4.53
8 2.59
7 2.27
0 0.00
252 81.55
57 18.45%
151  โรงเรียนบ้านร่องตาซุน 201
23 11.44
8 3.98
6 2.99
0 0.00
0 0.00
164 81.59
37 18.41%
152  โรงเรียนบ้านกระเบา 110
3 2.73
4 3.64
9 8.18
2 1.82
2 1.82
90 81.82
20 18.18%
153  โรงเรียนบ้านพรทิพย์ 33
3 9.09
2 6.06
1 3.03
0 0.00
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
154  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 171
8 4.68
7 4.09
13 7.60
3 1.75
0 0.00
140 81.87
31 18.13%
155  โรงเรียนบ้านสว่าง 163
11 6.75
10 6.13
8 4.91
0 0.00
0 0.00
134 82.21
29 17.79%
156  โรงเรียนบ้านหนองเก่า 62
5 8.06
3 4.84
3 4.84
0 0.00
0 0.00
51 82.26
11 17.74%
157  โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 164
9 5.49
9 5.49
7 4.27
4 2.44
0 0.00
135 82.32
29 17.68%
158  โรงเรียนบ้านโนนคูณ 57
3 5.26
3 5.26
2 3.51
2 3.51
0 0.00
47 82.46
10 17.54%
159  โรงเรียนบ้านตาเอก 139
6 4.32
15 10.79
3 2.16
0 0.00
0 0.00
115 82.73
24 17.27%
160  โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ 152
11 7.24
3 1.97
12 7.89
0 0.00
0 0.00
126 82.89
26 17.11%
161  โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 53
2 3.77
1 1.89
5 9.43
0 0.00
1 1.89
44 83.02
9 16.98%
162  โรงเรียนบ้านบึงมะลู 275
14 5.09
12 4.36
20 7.27
0 0.00
0 0.00
229 83.27
46 16.73%
163  โรงเรียนชนะใช้กิจการ 90
3 3.33
6 6.67
6 6.67
0 0.00
0 0.00
75 83.33
15 16.67%
164  โรงเรียนบ้านกันทรอม 306
28 9.15
10 3.27
13 4.25
0 0.00
0 0.00
255 83.33
51 16.67%
165  โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา 128
8 6.25
3 2.34
10 7.81
0 0.00
0 0.00
107 83.59
21 16.41%
166  โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ 92
6 6.52
2 2.17
7 7.61
0 0.00
0 0.00
77 83.70
15 16.30%
167  โรงเรียนบ้านชำเบ็ง 37
0 0.00
4 10.81
2 5.41
0 0.00
0 0.00
31 83.78
6 16.22%
168  โรงเรียนบ้านปุน 198
15 7.58
12 6.06
0 0.00
2 1.01
2 1.01
167 84.34
31 15.66%
169  โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์) 198
17 8.59
7 3.54
7 3.54
0 0.00
0 0.00
167 84.34
31 15.66%
170  โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา 109
10 9.17
4 3.67
2 1.83
0 0.00
0 0.00
93 85.32
16 14.68%
171  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 75
10 13.33
0 0.00
1 1.33
0 0.00
0 0.00
64 85.33
11 14.67%
172  โรงเรียนบ้านขนาด 105
0 0.00
7 6.67
8 7.62
0 0.00
0 0.00
90 85.71
15 14.29%
173  โรงเรียนบ้านบักดอง 274
11 4.01
14 5.11
14 5.11
0 0.00
0 0.00
235 85.77
39 14.23%
174  โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน 78
8 10.26
1 1.28
2 2.56
0 0.00
0 0.00
67 85.90
11 14.10%
175  โรงเรียนบ้านปุนวิทยา 64
1 1.56
5 7.81
0 0.00
3 4.69
0 0.00
55 85.94
9 14.06%
176  โรงเรียนบ้านศิลาทอง 79
3 3.80
1 1.27
6 7.59
1 1.27
0 0.00
68 86.08
11 13.92%
177  โรงเรียนบ้านเดื่อ 67
6 8.96
0 0.00
3 4.48
0 0.00
0 0.00
58 86.57
9 13.43%
178  โรงเรียนบ้านหินวิทยา 105
0 0.00
0 0.00
14 13.33
0 0.00
0 0.00
91 86.67
14 13.33%
179  โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 257
10 3.89
16 6.23
7 2.72
1 0.39
0 0.00
223 86.77
34 13.23%
180  โรงเรียนบ้านทุ่งเลน 144
10 6.94
2 1.39
5 3.47
1 0.69
1 0.69
125 86.81
19 13.19%
181  โรงเรียนบ้านสลับ 114
3 2.63
5 4.39
6 5.26
1 0.88
0 0.00
99 86.84
15 13.16%
182  โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์) 185
8 4.32
9 4.86
7 3.78
0 0.00
0 0.00
161 87.03
24 12.97%
183  โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย 78
4 5.13
1 1.28
5 6.41
0 0.00
0 0.00
68 87.18
10 12.82%
184  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 118
6 5.08
6 5.08
3 2.54
0 0.00
0 0.00
103 87.29
15 12.71%
185  โรงเรียนบ้านตาแท่น 173
6 3.47
0 0.00
15 8.67
0 0.00
0 0.00
152 87.86
21 12.14%
186  โรงเรียนบ้านดอนข่า 83
5 6.02
0 0.00
0 0.00
5 6.02
0 0.00
73 87.95
10 12.05%
187  โรงเรียนบ้านขนุน 218
8 3.67
11 5.05
6 2.75
1 0.46
0 0.00
192 88.07
26 11.93%
188  โรงเรียนบ้านสามเส้า 320
25 7.81
0 0.00
13 4.06
0 0.00
0 0.00
282 88.13
38 11.88%
189  โรงเรียนบ้านชำเขียน 63
4 6.35
0 0.00
1 1.59
0 0.00
2 3.17
56 88.89
7 11.11%
190  โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา 63
2 3.17
2 3.17
3 4.76
0 0.00
0 0.00
56 88.89
7 11.11%
191  โรงเรียนบ้านโนนเปือย 45
3 6.67
0 0.00
1 2.22
1 2.22
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
192  โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) 190
13 6.84
0 0.00
5 2.63
0 0.00
3 1.58
169 88.95
21 11.05%
193  โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น 82
1 1.22
8 9.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
73 89.02
9 10.98%
194  โรงเรียนบ้านหนองผือ 37
1 2.70
1 2.70
1 2.70
1 2.70
0 0.00
33 89.19
4 10.81%
195  โรงเรียนบ้านจานเลียว 160
5 3.13
3 1.88
4 2.50
4 2.50
1 0.63
143 89.38
17 10.63%
196  โรงเรียนบ้านหนองขนาน 20
1 5.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
197  โรงเรียนบ้านละลายมีชัย 169
4 2.37
4 2.37
6 3.55
0 0.00
0 0.00
155 91.72
14 8.28%
198  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด 157
6 3.82
0 0.00
7 4.46
0 0.00
0 0.00
144 91.72
13 8.28%
199  โรงเรียนบ้านกระหวัน (ศร) 208
12 5.77
3 1.44
2 0.96
0 0.00
0 0.00
191 91.83
17 8.17%
200  โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ 62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 4.84
2 3.23
57 91.94
5 8.06%
201  โรงเรียนบ้านพยอม 88
2 2.27
2 2.27
2 2.27
1 1.14
0 0.00
81 92.05
7 7.95%
202  โรงเรียนบ้านหนองคู 109
2 1.83
3 2.75
3 2.75
0 0.00
0 0.00
101 92.66
8 7.34%
203  โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ 113
0 0.00
4 3.54
4 3.54
0 0.00
0 0.00
105 92.92
8 7.08%
204  โรงเรียนบ้านตระกวน 95
0 0.00
1 1.05
5 5.26
0 0.00
0 0.00
89 93.68
6 6.32%
205  โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว 141
2 1.42
2 1.42
4 2.84
0 0.00
0 0.00
133 94.33
8 5.67%
206  โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ 260
3 1.15
4 1.54
6 2.31
0 0.00
0 0.00
247 95.00
13 5.00%
207  โรงเรียนบ้านรุงสมบุรณ์ 182
6 3.30
2 1.10
1 0.55
0 0.00
0 0.00
173 95.05
9 4.95%
208  โรงเรียนบ้านหนองฮาง 92
1 1.09
0 0.00
3 3.26
0 0.00
0 0.00
88 95.65
4 4.35%
209  โรงเรียนบ้านภูทอง 86
0 0.00
1 1.16
1 1.16
0 0.00
0 0.00
84 97.67
2 2.33%
210  โรงเรียนบ้านชำม่วง 121
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 0.83
0 0.00
120 99.17
1 0.83%

 

จำนวนนักเรียน  34,065 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  3,131 9.19
เตี้ย  1,993 5.85
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,380 6.99
ผอมและเตี้ย  990 2.91
อ้วนและเตี้ย  452 1.33
ไม่มีภาวะโภชนาการ  25,119 73.74
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,946 คน


26.26%


Powered By www.thaieducation.net