ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 198 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 198 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านกฤษณา 134
79 58.96
14 10.45
28 20.90
10 7.46
3 2.24
0 0.00
134 100.00%
2  โรงเรียนบ้านศาลา(ปรางค์กู่) 129
17 13.18
112 86.82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
129 100.00%
3  โรงเรียนบ้านใหม่ประชาสามัคคี 55
9 16.36
16 29.09
7 12.73
3 5.45
9 16.36
11 20.00
44 80.00%
4  โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม 119
55 46.22
12 10.08
9 7.56
9 7.56
8 6.72
26 21.85
93 78.15%
5  โรงเรียนบ้านปรือคัน 302
82 27.15
71 23.51
18 5.96
50 16.56
3 0.99
78 25.83
224 74.17%
6  โรงเรียนบ้านหนองระนาม 66
16 24.24
4 6.06
3 4.55
17 25.76
7 10.61
19 28.79
47 71.21%
7  โรงเรียนบ้านหนองบัวตาคง 85
28 32.94
24 28.24
6 7.06
0 0.00
0 0.00
27 31.76
58 68.24%
8  โรงเรียนบ้านบัวบก 61
20 32.79
4 6.56
2 3.28
10 16.39
4 6.56
21 34.43
40 65.57%
9  โรงเรียนบ้านคำเผีอ 35
5 14.29
10 28.57
2 5.71
4 11.43
0 0.00
14 40.00
21 60.00%
10  โรงเรียนบ้านสวายสนิท 113
32 28.32
19 16.81
3 2.65
5 4.42
8 7.08
46 40.71
67 59.29%
11  โรงเรียนบ้านสนาย 133
13 9.77
7 5.26
13 9.77
23 17.29
20 15.04
57 42.86
76 57.14%
12  โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 505
32 6.34
68 13.47
9 1.78
105 20.79
68 13.47
223 44.16
282 55.84%
13  โรงเรียนบ้านภูมิศาลา 72
11 15.28
11 15.28
7 9.72
5 6.94
6 8.33
32 44.44
40 55.56%
14  โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 511
42 8.22
36 7.05
51 9.98
78 15.26
67 13.11
237 46.38
274 53.62%
15  โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 176
17 9.66
32 18.18
10 5.68
34 19.32
0 0.00
83 47.16
93 52.84%
16  โรงเรียนบ้านเรียม 67
5 7.46
11 16.42
0 0.00
17 25.37
2 2.99
32 47.76
35 52.24%
17  โรงเรียนบ้านโคกตาล 254
4 1.57
12 4.72
9 3.54
101 39.76
3 1.18
125 49.21
129 50.79%
18  โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา 133
16 12.03
12 9.02
12 9.02
13 9.77
12 9.02
68 51.13
65 48.87%
19  โรงเรียนบ้านท่าคอยนาง 88
10 11.36
7 7.95
1 1.14
17 19.32
8 9.09
45 51.14
43 48.86%
20  โรงเรียนบ้านตูม 155
7 4.52
15 9.68
8 5.16
22 14.19
23 14.84
80 51.61
75 48.39%
21  โรงเรียนบ้านกระแมด 52
8 15.38
7 13.46
4 7.69
5 9.62
1 1.92
27 51.92
25 48.08%
22  โรงเรียนบ้านโป่ง(ไพรบึง) 77
1 1.30
9 11.69
4 5.19
10 12.99
13 16.88
40 51.95
37 48.05%
23  โรงเรียนบ้านศาลาประปุน 42
6 14.29
6 14.29
4 9.52
4 9.52
0 0.00
22 52.38
20 47.62%
24  โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา 377
68 18.04
61 16.18
34 9.02
12 3.18
4 1.06
198 52.52
179 47.48%
25  โรงเรียนบ้านติ้ว 116
24 20.69
20 17.24
6 5.17
4 3.45
1 0.86
61 52.59
55 47.41%
26  โรงเรียนบ้านผือ 104
9 8.65
15 14.42
6 5.77
11 10.58
8 7.69
55 52.88
49 47.12%
27  โรงเรียนบ้านหนองพัง 43
0 0.00
4 9.30
15 34.88
0 0.00
0 0.00
24 55.81
19 44.19%
28  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25) 141
3 2.13
10 7.09
18 12.77
13 9.22
17 12.06
80 56.74
61 43.26%
29  โรงเรียนบ้านโคกเพชร 56
8 14.29
6 10.71
6 10.71
4 7.14
0 0.00
32 57.14
24 42.86%
30  โรงเรียนบ้านสมอ 131
14 10.69
9 6.87
11 8.40
13 9.92
9 6.87
75 57.25
56 42.75%
31  โรงเรียนบ้านมะขาม 244
37 15.16
19 7.79
1 0.41
26 10.66
17 6.97
144 59.02
100 40.98%
32  โรงเรียนบ้านตะเคียนบังอีง 107
1 0.93
12 11.21
4 3.74
12 11.21
14 13.08
64 59.81
43 40.19%
33  โรงเรียนบ้านสวาย-สนวน 123
10 8.13
7 5.69
4 3.25
17 13.82
11 8.94
74 60.16
49 39.84%
34  โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือ 163
16 9.82
9 5.52
14 8.59
25 15.34
0 0.00
99 60.74
64 39.26%
35  โรงเรียนบ้านโพนปลัด 64
8 12.50
6 9.38
10 15.63
1 1.56
0 0.00
39 60.94
25 39.06%
36  โรงเรียนบ้านปุดเนียม 75
19 25.33
2 2.67
8 10.67
0 0.00
0 0.00
46 61.33
29 38.67%
37  โรงเรียนบ้านทำนบ 114
17 14.91
10 8.77
14 12.28
3 2.63
0 0.00
70 61.40
44 38.60%
38  โรงเรียนบ้านไทร 121
4 3.31
6 4.96
10 8.26
10 8.26
16 13.22
75 61.98
46 38.02%
39  โรงเรียนบ้านตรอย 57
6 10.53
6 10.53
3 5.26
2 3.51
4 7.02
36 63.16
21 36.84%
40  โรงเรียนบ้านอาลัย 55
2 3.64
5 9.09
13 23.64
0 0.00
0 0.00
35 63.64
20 36.36%
41  โรงเรียนบ้านปะอุง 80
8 10.00
9 11.25
2 2.50
8 10.00
2 2.50
51 63.75
29 36.25%
42  โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น 201
21 10.45
10 4.98
17 8.46
14 6.97
8 3.98
131 65.17
70 34.83%
43  โรงเรียนบ้านกุดปราสาท 110
12 10.91
6 5.45
6 5.45
7 6.36
7 6.36
72 65.45
38 34.55%
44  โรงเรียนบ้านแซรไปร 267
25 9.36
45 16.85
21 7.87
0 0.00
0 0.00
176 65.92
91 34.08%
45  โรงเรียนสวงษ์พัฒนศึกษา 156
20 12.82
10 6.41
5 3.21
13 8.33
5 3.21
103 66.03
53 33.97%
46  โรงเรียนบ้านตาสุด 233
31 13.30
34 14.59
11 4.72
0 0.00
0 0.00
157 67.38
76 32.62%
47  โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน 360
35 9.72
31 8.61
10 2.78
31 8.61
9 2.50
244 67.78
116 32.22%
48  โรงเรียนบ้านหนองเพดาน 115
7 6.09
9 7.83
21 18.26
0 0.00
0 0.00
78 67.83
37 32.17%
49  โรงเรียนบ้านหนองคูขาม 41
3 7.32
3 7.32
7 17.07
0 0.00
0 0.00
28 68.29
13 31.71%
50  โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์ 133
22 16.54
5 3.76
4 3.01
3 2.26
8 6.02
91 68.42
42 31.58%
51  โรงเรียนบ้านจันลม 187
29 15.51
13 6.95
5 2.67
7 3.74
5 2.67
128 68.45
59 31.55%
52  โรงเรียนบ้านปราสาท 222
29 13.06
14 6.31
9 4.05
14 6.31
2 0.90
154 69.37
68 30.63%
53  โรงเรียนบ้านตาเปียง 164
7 4.27
5 3.05
10 6.10
13 7.93
15 9.15
114 69.51
50 30.49%
54  โรงเรียนอนุบาลภูสิงห์ 356
15 4.21
24 6.74
37 10.39
30 8.43
1 0.28
249 69.94
107 30.06%
55  โรงเรียนบ้านเรือทองคลองคำ 90
4 4.44
4 4.44
4 4.44
8 8.89
7 7.78
63 70.00
27 30.00%
56  โรงเรียนบ้านตราด 71
4 5.63
5 7.04
3 4.23
5 7.04
4 5.63
50 70.42
21 29.58%
57  โรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาว 182
8 4.40
15 8.24
11 6.04
8 4.40
11 6.04
129 70.88
53 29.12%
58  โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์) 189
12 6.35
9 4.76
12 6.35
11 5.82
11 5.82
134 70.90
55 29.10%
59  โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก 194
34 17.53
0 0.00
22 11.34
0 0.00
0 0.00
138 71.13
56 28.87%
60  โรงเรียนบ้านพนมชัย 122
14 11.48
8 6.56
11 9.02
0 0.00
2 1.64
87 71.31
35 28.69%
61  โรงเรียนวัดเขียน 227
39 17.18
0 0.00
26 11.45
0 0.00
0 0.00
162 71.37
65 28.63%
62  โรงเรียนบ้านโคกสูง 202
5 2.48
9 4.46
10 4.95
14 6.93
19 9.41
145 71.78
57 28.22%
63  โรงเรียนบ้านตาอุด 374
18 4.81
11 2.94
28 7.49
29 7.75
19 5.08
269 71.93
105 28.07%
64  โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515) 187
7 3.74
12 6.42
11 5.88
18 9.63
4 2.14
135 72.19
52 27.81%
65  โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ 141
9 6.38
24 17.02
6 4.26
0 0.00
0 0.00
102 72.34
39 27.66%
66  โรงเรียนบ้านแขว 221
15 6.79
31 14.03
10 4.52
4 1.81
1 0.45
160 72.40
61 27.60%
67  โรงเรียนบ้านป่าใต้ 193
20 10.36
0 0.00
17 8.81
16 8.29
0 0.00
140 72.54
53 27.46%
68  โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม 187
37 19.79
0 0.00
14 7.49
0 0.00
0 0.00
136 72.73
51 27.27%
69  โรงเรียนบ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ 177
14 7.91
4 2.26
9 5.08
8 4.52
13 7.34
129 72.88
48 27.12%
70  โรงเรียนบ้านชำแระ 96
7 7.29
6 6.25
9 9.38
4 4.17
0 0.00
70 72.92
26 27.08%
71  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 137
14 10.22
7 5.11
11 8.03
5 3.65
0 0.00
100 72.99
37 27.01%
72  โรงเรียนบ้านอังกุล 146
4 2.74
6 4.11
12 8.22
10 6.85
6 4.11
108 73.97
38 26.03%
73  โรงเรียนบ้านหนองสะแกสน 97
9 9.28
1 1.03
4 4.12
10 10.31
1 1.03
72 74.23
25 25.77%
74  โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 293
14 4.78
20 6.83
27 9.22
14 4.78
0 0.00
218 74.40
75 25.60%
75  โรงเรียนบ้านขะยูง(โนนเจริญศึกษา) 55
12 21.82
2 3.64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 74.55
14 25.45%
76  โรงเรียนบ้านคล้อโคกกว้าง 76
2 2.63
3 3.95
3 3.95
5 6.58
6 7.89
57 75.00
19 25.00%
77  โรงเรียนบ้านไฮ 109
8 7.34
11 10.09
2 1.83
4 3.67
2 1.83
82 75.23
27 24.77%
78  โรงเรียนบ้านทุ่งศักดิ์ 110
6 5.45
6 5.45
2 1.82
6 5.45
7 6.36
83 75.45
27 24.55%
79  โรงเรียนบ้านคอกหนองไพร 139
13 9.35
11 7.91
5 3.60
4 2.88
1 0.72
105 75.54
34 24.46%
80  โรงเรียนบ้านนาวา 127
4 3.15
2 1.57
22 17.32
3 2.36
0 0.00
96 75.59
31 24.41%
81  โรงเรียนบ้านโนนดู่ 168
4 2.38
14 8.33
1 0.60
14 8.33
8 4.76
127 75.60
41 24.40%
82  โรงเรียนบ้านจำปานวง 211
8 3.79
29 13.74
14 6.64
0 0.00
0 0.00
160 75.83
51 24.17%
83  โรงเรียนเพียงหลวง ๑๔ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 124
9 7.26
4 3.23
11 8.87
0 0.00
5 4.03
95 76.61
29 23.39%
84  โรงเรียนบ้านนาก๊อก 148
17 11.49
8 5.41
9 6.08
0 0.00
0 0.00
114 77.03
34 22.97%
85  โรงเรียนบ้านตะเคียนราม 496
27 5.44
22 4.44
34 6.85
30 6.05
0 0.00
383 77.22
113 22.78%
86  โรงเรียนบ้านขามฆ้อง 62
5 8.06
2 3.23
7 11.29
0 0.00
0 0.00
48 77.42
14 22.58%
87  โรงเรียนบ้านโพงกอก 76
3 3.95
6 7.89
5 6.58
2 2.63
1 1.32
59 77.63
17 22.37%
88  โรงเรียนบ้านนาตราว 189
16 8.47
9 4.76
13 6.88
2 1.06
2 1.06
147 77.78
42 22.22%
89  โรงเรียนบ้านเหล็ก 442
5 1.13
5 1.13
6 1.36
41 9.28
41 9.28
344 77.83
98 22.17%
90  โรงเรียนบ้านบัลลังก์ 104
3 2.88
9 8.65
3 2.88
5 4.81
3 2.88
81 77.88
23 22.12%
91  โรงเรียนบ้านใจดี 141
10 7.09
2 1.42
17 12.06
2 1.42
0 0.00
110 78.01
31 21.99%
92  โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 215
22 10.23
10 4.65
12 5.58
3 1.40
0 0.00
168 78.14
47 21.86%
93  โรงเรียนบ้านโพธิ์สามัคคี 88
13 14.77
5 5.68
0 0.00
0 0.00
1 1.14
69 78.41
19 21.59%
94  โรงเรียนบ้านสกุล 89
8 8.99
6 6.74
3 3.37
1 1.12
1 1.12
70 78.65
19 21.35%
95  โรงเรียนบ้านทะลอก 147
10 6.80
6 4.08
6 4.08
3 2.04
6 4.08
116 78.91
31 21.09%
96  โรงเรียนบ้านบ่อทอง 110
2 1.82
10 9.09
10 9.09
1 0.91
0 0.00
87 79.09
23 20.91%
97  โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1257
32 2.55
26 2.07
204 16.23
0 0.00
0 0.00
995 79.16
262 20.84%
98  โรงเรียนบ้านขี้นาค 160
11 6.88
7 4.38
12 7.50
3 1.88
0 0.00
127 79.38
33 20.63%
99  โรงเรียนบ้านตรางสวาย 123
10 8.13
4 3.25
1 0.81
10 8.13
0 0.00
98 79.67
25 20.33%
100  โรงเรียนบ้านกำแมด 135
5 3.70
10 7.41
11 8.15
1 0.74
0 0.00
108 80.00
27 20.00%
101  โรงเรียนบ้านละลม 382
16 4.19
17 4.45
13 3.40
18 4.71
12 3.14
306 80.10
76 19.90%
102  โรงเรียนบ้านหนองกาด 126
10 7.94
13 10.32
2 1.59
0 0.00
0 0.00
101 80.16
25 19.84%
103  โรงเรียนบ้านหนองระเยียว 66
3 4.55
4 6.06
6 9.09
0 0.00
0 0.00
53 80.30
13 19.70%
104  โรงเรียนบ้านสะอาง(ประชาสามัคคี) 122
12 9.84
0 0.00
12 9.84
0 0.00
0 0.00
98 80.33
24 19.67%
105  โรงเรียนบ้านดอนหลี่ 138
9 6.52
7 5.07
11 7.97
0 0.00
0 0.00
111 80.43
27 19.57%
106  โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี 235
14 5.96
9 3.83
21 8.94
2 0.85
0 0.00
189 80.43
46 19.57%
107  โรงเรียนบ้านสระบานสามัคคี 67
7 10.45
4 5.97
0 0.00
2 2.99
0 0.00
54 80.60
13 19.40%
108  โรงเรียนบ้านดินแดง 68
2 2.94
1 1.47
5 7.35
0 0.00
5 7.35
55 80.88
13 19.12%
109  โรงเรียนบ้านสวาย 230
10 4.35
10 4.35
15 6.52
6 2.61
2 0.87
187 81.30
43 18.70%
110  โรงเรียนบ้านเขวิก 75
5 6.67
0 0.00
9 12.00
0 0.00
0 0.00
61 81.33
14 18.67%
111  โรงเรียนวนาสวรรค์ 270
23 8.52
9 3.33
15 5.56
3 1.11
0 0.00
220 81.48
50 18.52%
112  โรงเรียนบ้านโสน 152
6 3.95
0 0.00
12 7.89
0 0.00
10 6.58
124 81.58
28 18.42%
113  โรงเรียนบ้านสะเดาน้อย 60
5 8.33
3 5.00
3 5.00
0 0.00
0 0.00
49 81.67
11 18.33%
114  โรงเรียนบ้านดองกำเม็ด 104
10 9.62
1 0.96
8 7.69
0 0.00
0 0.00
85 81.73
19 18.27%
115  โรงเรียนบ้านหว้าน 121
10 8.26
7 5.79
5 4.13
0 0.00
0 0.00
99 81.82
22 18.18%
116  โรงเรียนบ้านหว้า 94
11 11.70
1 1.06
5 5.32
0 0.00
0 0.00
77 81.91
17 18.09%
117  โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 283
12 4.24
11 3.89
18 6.36
7 2.47
3 1.06
232 81.98
51 18.02%
118  โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน 100
2 2.00
1 1.00
15 15.00
0 0.00
0 0.00
82 82.00
18 18.00%
119  โรงเรียนบ้านอาวอย 202
10 4.95
10 4.95
16 7.92
0 0.00
0 0.00
166 82.18
36 17.82%
120  โรงเรียนบ้านดู่ 214
5 2.34
4 1.87
8 3.74
9 4.21
12 5.61
176 82.24
38 17.76%
121  โรงเรียนนิคม ๒(ตชด.สงเคราะห์) 132
2 1.52
5 3.79
2 1.52
7 5.30
7 5.30
109 82.58
23 17.42%
122  โรงเรียนบ้านระกา 98
4 4.08
5 5.10
3 3.06
5 5.10
0 0.00
81 82.65
17 17.35%
123  โรงเรียนบ้านเค็ง 127
11 8.66
5 3.94
6 4.72
0 0.00
0 0.00
105 82.68
22 17.32%
124  โรงเรียนบ้านกันตรวจ 88
5 5.68
7 7.95
3 3.41
0 0.00
0 0.00
73 82.95
15 17.05%
125  โรงเรียนบ้านโนนดั่ง 71
2 2.82
2 2.82
7 9.86
1 1.41
0 0.00
59 83.10
12 16.90%
126  โรงเรียนบ้านกะดึ 107
10 9.35
3 2.80
3 2.80
2 1.87
0 0.00
89 83.18
18 16.82%
127  โรงเรียนสวัสดีวิทยา 149
0 0.00
4 2.68
12 8.05
1 0.67
8 5.37
124 83.22
25 16.78%
128  โรงเรียนขุขันธ์วิทยา 390
16 4.10
9 2.31
37 9.49
0 0.00
3 0.77
325 83.33
65 16.67%
129  โรงเรียนบ้านละเบิกตาฮีง 84
0 0.00
3 3.57
4 4.76
3 3.57
4 4.76
70 83.33
14 16.67%
130  โรงเรียนบ้านเขวา 6
0 0.00
1 16.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 83.33
1 16.67%
131  โรงเรียนบ้านโพง 90
6 6.67
5 5.56
3 3.33
1 1.11
0 0.00
75 83.33
15 16.67%
132  โรงเรียนบ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) 97
10 10.31
2 2.06
3 3.09
1 1.03
0 0.00
81 83.51
16 16.49%
133  โรงเรียนบ้านตาเจา 128
0 0.00
7 5.47
9 7.03
5 3.91
0 0.00
107 83.59
21 16.41%
134  โรงเรียนบ้านขอนแต้ 56
0 0.00
0 0.00
3 5.36
6 10.71
0 0.00
47 83.93
9 16.07%
135  โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ 315
4 1.27
6 1.90
15 4.76
10 3.17
15 4.76
265 84.13
50 15.87%
136  โรงเรียนบ้านคะนาสามัคคี 102
6 5.88
5 4.90
5 4.90
0 0.00
0 0.00
86 84.31
16 15.69%
137  โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ 142
6 4.23
11 7.75
5 3.52
0 0.00
0 0.00
120 84.51
22 15.49%
138  โรงเรียนบ้านไฮเลิง 136
13 9.56
6 4.41
2 1.47
0 0.00
0 0.00
115 84.56
21 15.44%
139  โรงเรียนบ้านนกยูง(อสพป.30) 109
2 1.83
0 0.00
6 5.50
2 1.83
6 5.50
93 85.32
16 14.68%
140  โรงเรียนบ้านไฮน้อย 84
2 2.38
2 2.38
4 4.76
0 0.00
4 4.76
72 85.71
12 14.29%
141  โรงเรียนบ้านติม(พันธ์พิทยาคม) 120
4 3.33
4 3.33
8 6.67
1 0.83
0 0.00
103 85.83
17 14.17%
142  โรงเรียนบ้านโป่ง(ปรางค์กู่) 43
0 0.00
0 0.00
1 2.33
5 11.63
0 0.00
37 86.05
6 13.95%
143  โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย 152
5 3.29
5 3.29
11 7.24
0 0.00
0 0.00
131 86.18
21 13.82%
144  โรงเรียนบ้านกู่ 80
3 3.75
0 0.00
8 10.00
0 0.00
0 0.00
69 86.25
11 13.75%
145  โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์ 175
2 1.14
12 6.86
10 5.71
0 0.00
0 0.00
151 86.29
24 13.71%
146  โรงเรียนโรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 103
4 3.88
4 3.88
6 5.83
0 0.00
0 0.00
89 86.41
14 13.59%
147  โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 214
5 2.34
9 4.21
10 4.67
4 1.87
1 0.47
185 86.45
29 13.55%
148  โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม 192
5 2.60
9 4.69
11 5.73
1 0.52
0 0.00
166 86.46
26 13.54%
149  โรงเรียนบ้านตะเภา 82
8 9.76
0 0.00
3 3.66
0 0.00
0 0.00
71 86.59
11 13.41%
150  โรงเรียนบ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37) 82
1 1.22
4 4.88
5 6.10
1 1.22
0 0.00
71 86.59
11 13.41%
151  โรงเรียนนิคม 4(กรมประชาสงเคราะห์) 91
4 4.40
0 0.00
8 8.79
0 0.00
0 0.00
79 86.81
12 13.19%
152  โรงเรียนบ้านสามขา 76
6 7.89
0 0.00
4 5.26
0 0.00
0 0.00
66 86.84
10 13.16%
153  โรงเรียนบ้านไม้แก่น 69
4 5.80
1 1.45
2 2.90
2 2.90
0 0.00
60 86.96
9 13.04%
154  โรงเรียนหนองอารีพิทยา 116
6 5.17
0 0.00
9 7.76
0 0.00
0 0.00
101 87.07
15 12.93%
155  โรงเรียนบ้านกันจาน 120
12 10.00
2 1.67
1 0.83
0 0.00
0 0.00
105 87.50
15 12.50%
156  โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 226
13 5.75
2 0.88
7 3.10
5 2.21
1 0.44
198 87.61
28 12.39%
157  โรงเรียนบ้านคูสี่แจ 25
2 8.00
0 0.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
22 88.00
3 12.00%
158  โรงเรียนบ้านกะกำ 134
2 1.49
4 2.99
8 5.97
2 1.49
0 0.00
118 88.06
16 11.94%
159  โรงเรียนบ้านขามหนองครอง 43
3 6.98
0 0.00
2 4.65
0 0.00
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
160  โรงเรียนบ้านกันแตสระรุน 62
0 0.00
1 1.61
6 9.68
0 0.00
0 0.00
55 88.71
7 11.29%
161  โรงเรียนบ้านตาโสม 179
10 5.59
1 0.56
2 1.12
4 2.23
3 1.68
159 88.83
20 11.17%
162  โรงเรียนบ้านเริงรมย์ 110
4 3.64
2 1.82
6 5.45
0 0.00
0 0.00
98 89.09
12 10.91%
163  โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน 113
4 3.54
0 0.00
8 7.08
0 0.00
0 0.00
101 89.38
12 10.62%
164  โรงเรียนบ้านแซรสะโบว 288
2 0.69
7 2.43
12 4.17
7 2.43
2 0.69
258 89.58
30 10.42%
165  โรงเรียนบ้านสำโรง 77
3 3.90
3 3.90
2 2.60
0 0.00
0 0.00
69 89.61
8 10.39%
166  โรงเรียนบ้านขามทับขอน 190
2 1.05
5 2.63
8 4.21
1 0.53
3 1.58
171 90.00
19 10.00%
167  โรงเรียนบ้านตาจวน 61
1 1.64
1 1.64
4 6.56
0 0.00
0 0.00
55 90.16
6 9.84%
168  โรงเรียนบ้านตาดม 41
2 4.88
0 0.00
2 4.88
0 0.00
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
169  โรงเรียนบ้านคลองเพชรสวาย 62
4 6.45
1 1.61
0 0.00
1 1.61
0 0.00
56 90.32
6 9.68%
170  โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ 160
2 1.25
0 0.00
8 5.00
4 2.50
1 0.63
145 90.63
15 9.38%
171  โรงเรียนบ้านหลัก 76
2 2.63
2 2.63
1 1.32
2 2.63
0 0.00
69 90.79
7 9.21%
172  โรงเรียนบ้านหนองแวง 165
10 6.06
1 0.61
4 2.42
0 0.00
0 0.00
150 90.91
15 9.09%
173  โรงเรียนบ้านเปี่ยมตะลวก 46
2 4.35
0 0.00
0 0.00
2 4.35
0 0.00
42 91.30
4 8.70%
174  โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9) 127
4 3.15
2 1.57
2 1.57
2 1.57
1 0.79
116 91.34
11 8.66%
175  โรงเรียนบ้านพราน 63
0 0.00
1 1.59
2 3.17
2 3.17
0 0.00
58 92.06
5 7.94%
176  โรงเรียนบ้านดองดึง 84
0 0.00
0 0.00
3 3.57
0 0.00
3 3.57
78 92.86
6 7.14%
177  โรงเรียนนิคม ๑ 144
4 2.78
3 2.08
3 2.08
0 0.00
0 0.00
134 93.06
10 6.94%
178  โรงเรียนบ้านบ่อ 119
8 6.72
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
111 93.28
8 6.72%
179  โรงเรียนบ้านกอกหวาน 135
5 3.70
1 0.74
3 2.22
0 0.00
0 0.00
126 93.33
9 6.67%
180  โรงเรียนบ้านพอก 128
0 0.00
2 1.56
4 3.13
2 1.56
0 0.00
120 93.75
8 6.25%
181  โรงเรียนบ้านศาลา(ภูสิงห์) 162
7 4.32
2 1.23
1 0.62
0 0.00
0 0.00
152 93.83
10 6.17%
182  โรงเรียนบ้านแทรง 99
0 0.00
0 0.00
6 6.06
0 0.00
0 0.00
93 93.94
6 6.06%
183  โรงเรียนบ้านแดง 35
1 2.86
0 0.00
1 2.86
0 0.00
0 0.00
33 94.29
2 5.71%
184  โรงเรียนบ้านห้วยสระภูมิ 141
5 3.55
1 0.71
0 0.00
1 0.71
1 0.71
133 94.33
8 5.67%
185  โรงเรียนบ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์) 176
1 0.57
1 0.57
2 1.14
2 1.14
3 1.70
167 94.89
9 5.11%
186  โรงเรียนบ้านทุ่ม(อสพป.3) 61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 4.92
0 0.00
58 95.08
3 4.92%
187  โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว 247
9 3.64
2 0.81
0 0.00
0 0.00
0 0.00
236 95.55
11 4.45%
188  โรงเรียนบ้านหนองอิไทย 139
3 2.16
3 2.16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
133 95.68
6 4.32%
189  โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ 127
3 2.36
1 0.79
1 0.79
0 0.00
0 0.00
122 96.06
5 3.94%
190  โรงเรียนบ้านหัวช้าง 104
0 0.00
0 0.00
4 3.85
0 0.00
0 0.00
100 96.15
4 3.85%
191  โรงเรียนทับทิมสยาม ๐๖ 87
0 0.00
0 0.00
1 1.15
1 1.15
1 1.15
84 96.55
3 3.45%
192  โรงเรียนบ้านสร้างใหญ่ 132
2 1.52
0 0.00
2 1.52
0 0.00
0 0.00
128 96.97
4 3.03%
193  โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 115
0 0.00
1 0.87
1 0.87
0 0.00
0 0.00
113 98.26
2 1.74%
194  โรงเรียนจะกงวิทยา 184
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
184 100.00
0 0.00%
195  โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 428
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
428 100.00
0 0.00%
196  โรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจ 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 100.00
0 0.00%
197  โรงเรียนบ้านสลักได 0
1 0.00
0 0.00
1 0.00
0 0.00
1 0.00
-3 0.00
3 0.00%
198  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 151
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
151 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  29,334 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,049 6.99
เตี้ย  1,645 5.61
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,768 6.03
ผอมและเตี้ย  1,285 4.38
อ้วนและเตี้ย  722 2.46
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,865 74.54
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,469 คน


25.46%


Powered By www.thaieducation.net