ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุรินทร์ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 218 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 105 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 48.17
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านตาเพชร 33
17 51.52
3 9.09
4 12.12
9 27.27
0 0.00
0 0.00
33 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 35
4 11.43
21 60.00
10 28.57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 100.00%
3  โรงเรียนบ้านแต้-หนองบก 75
8 10.67
7 9.33
23 30.67
14 18.67
23 30.67
0 0.00
75 100.00%
4  โรงเรียนบ้านหมากมี่ 131
28 21.37
28 21.37
13 9.92
28 21.37
13 9.92
21 16.03
110 83.97%
5  โรงเรียนบ้านอาจญา 99
16 16.16
6 6.06
15 15.15
22 22.22
12 12.12
28 28.28
71 71.72%
6  โรงเรียนบ้านสำโรง(โนนนารายณ์) 170
37 21.76
20 11.76
34 20.00
15 8.82
11 6.47
53 31.18
117 68.82%
7  โรงเรียนบ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) 100
25 25.00
19 19.00
10 10.00
11 11.00
0 0.00
35 35.00
65 65.00%
8  โรงเรียนวัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ) 197
30 15.23
40 20.30
11 5.58
23 11.68
18 9.14
75 38.07
122 61.93%
9  โรงเรียนบ้านผือน้อย 96
20 20.83
10 10.42
10 10.42
11 11.46
7 7.29
38 39.58
58 60.42%
10  โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ 77
34 44.16
1 1.30
10 12.99
0 0.00
0 0.00
32 41.56
45 58.44%
11  โรงเรียนบ้านทัพไทย 45
18 40.00
0 0.00
7 15.56
0 0.00
0 0.00
20 44.44
25 55.56%
12  โรงเรียนบ้านขุนหาญ 76
9 11.84
6 7.89
3 3.95
15 19.74
9 11.84
34 44.74
42 55.26%
13  โรงเรียนบ้านดอนแรด 156
22 14.10
8 5.13
22 14.10
5 3.21
28 17.95
71 45.51
85 54.49%
14  โรงเรียนบ้านดู่ 127
15 11.81
31 24.41
14 11.02
7 5.51
1 0.79
59 46.46
68 53.54%
15  โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) 431
46 10.67
40 9.28
44 10.21
22 5.10
36 8.35
243 56.38
188 43.62%
16  โรงเรียนบ้านหนองอีดำ 118
21 17.80
14 11.86
5 4.24
8 6.78
3 2.54
67 56.78
51 43.22%
17  โรงเรียนบ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) 219
37 16.89
24 10.96
12 5.48
15 6.85
2 0.91
129 58.90
90 41.10%
18  โรงเรียนบ้านหาญฮี 133
20 15.04
9 6.77
11 8.27
5 3.76
7 5.26
81 60.90
52 39.10%
19  โรงเรียนบ้านธรรมษา 78
10 12.82
6 7.69
6 7.69
4 5.13
4 5.13
48 61.54
30 38.46%
20  โรงเรียนบ้านหนองแวง(โนนนารายณ์) 120
26 21.67
0 0.00
13 10.83
7 5.83
0 0.00
74 61.67
46 38.33%
21  โรงเรียนไตรคามสามัคคี 107
21 19.63
7 6.54
12 11.21
1 0.93
0 0.00
66 61.68
41 38.32%
22  โรงเรียนบ้านนาศรีสุข 85
12 14.12
10 11.76
3 3.53
7 8.24
0 0.00
53 62.35
32 37.65%
23  โรงเรียนบ้านบัว 73
5 6.85
1 1.37
19 26.03
0 0.00
0 0.00
48 65.75
25 34.25%
24  โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ 125
17 13.60
11 8.80
8 6.40
6 4.80
0 0.00
83 66.40
42 33.60%
25  โรงเรียนบ้านโนนเปือย 90
11 12.22
6 6.67
12 13.33
0 0.00
1 1.11
60 66.67
30 33.33%
26  โรงเรียนบ้านหนองเทพ 173
46 26.59
5 2.89
5 2.89
0 0.00
0 0.00
117 67.63
56 32.37%
27  โรงเรียนบ้านม่วงน้อย 34
4 11.76
2 5.88
5 14.71
0 0.00
0 0.00
23 67.65
11 32.35%
28  โรงเรียนไตรคามวิทยา 153
11 7.19
15 9.80
20 13.07
2 1.31
0 0.00
105 68.63
48 31.37%
29  โรงเรียนบ้านทิพย์นวด 159
13 8.18
8 5.03
14 8.81
5 3.14
9 5.66
110 69.18
49 30.82%
30  โรงเรียนบ้านบุตาโสม 46
3 6.52
5 10.87
3 6.52
3 6.52
0 0.00
32 69.57
14 30.43%
31  โรงเรียนบ้านโคกสูง 79
10 12.66
3 3.80
8 10.13
3 3.80
0 0.00
55 69.62
24 30.38%
32  โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 90
7 7.78
7 7.78
4 4.44
5 5.56
3 3.33
64 71.11
26 28.89%
33  โรงเรียนบ้านขามโพนทัน 105
7 6.67
5 4.76
15 14.29
3 2.86
0 0.00
75 71.43
30 28.57%
34  โรงเรียนบ้านบุผาง 63
12 19.05
0 0.00
5 7.94
1 1.59
0 0.00
45 71.43
18 28.57%
35  โรงเรียนบ้านหนองแสง 28
3 10.71
3 10.71
0 0.00
0 0.00
2 7.14
20 71.43
8 28.57%
36  โรงเรียนบ้านกะทะ 103
6 5.83
10 9.71
6 5.83
7 6.80
0 0.00
74 71.84
29 28.16%
37  โรงเรียนปทุมมาศวิทยา 253
18 7.11
7 2.77
22 8.70
12 4.74
12 4.74
182 71.94
71 28.06%
38  โรงเรียนบ้านเหล่าม่วงโนนตาล 65
1 1.54
7 10.77
10 15.38
0 0.00
0 0.00
47 72.31
18 27.69%
39  โรงเรียนบ้านบะ 221
34 15.38
10 4.52
15 6.79
2 0.90
0 0.00
160 72.40
61 27.60%
40  โรงเรียนบ้านโสมน 79
3 3.80
2 2.53
15 18.99
1 1.27
0 0.00
58 73.42
21 26.58%
41  โรงเรียนบ้านโพนครก 187
16 8.56
6 3.21
21 11.23
3 1.60
2 1.07
139 74.33
48 25.67%
42  โรงเรียนบ้านตึกชุม 213
5 2.35
5 2.35
41 19.25
1 0.47
2 0.94
159 74.65
54 25.35%
43  โรงเรียนบ้านทับน้อย 45
3 6.67
1 2.22
7 15.56
0 0.00
0 0.00
34 75.56
11 24.44%
44  โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 144
7 4.86
0 0.00
28 19.44
0 0.00
0 0.00
109 75.69
35 24.31%
45  โรงเรียนบ้านคำผง 180
17 9.44
21 11.67
5 2.78
0 0.00
0 0.00
137 76.11
43 23.89%
46  โรงเรียนบ้านหนองแวง(ท่าตูม) 84
5 5.95
4 4.76
3 3.57
4 4.76
4 4.76
64 76.19
20 23.81%
47  โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา 136
12 8.82
2 1.47
12 8.82
5 3.68
0 0.00
105 77.21
31 22.79%
48  โรงเรียนบ้านกระสัง 80
7 8.75
3 3.75
4 5.00
2 2.50
2 2.50
62 77.50
18 22.50%
49  โรงเรียนบ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) 276
38 13.77
20 7.25
3 1.09
0 0.00
0 0.00
215 77.90
61 22.10%
50  โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) 132
6 4.55
9 6.82
11 8.33
3 2.27
0 0.00
103 78.03
29 21.97%
51  โรงเรียนบ้านสวนหม่อน 64
5 7.81
4 6.25
3 4.69
2 3.13
0 0.00
50 78.13
14 21.88%
52  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 57
8 14.04
0 0.00
4 7.02
0 0.00
0 0.00
45 78.95
12 21.05%
53  โรงเรียนบ้านศรีณรงค์ 114
6 5.26
2 1.75
16 14.04
0 0.00
0 0.00
90 78.95
24 21.05%
54  โรงเรียนบ้านแคนดำ 74
7 9.46
0 0.00
8 10.81
0 0.00
0 0.00
59 79.73
15 20.27%
55  โรงเรียนบ้านอาเลา 99
9 9.09
5 5.05
4 4.04
2 2.02
0 0.00
79 79.80
20 20.20%
56  โรงเรียนบ้านเฉนียง 50
6 12.00
2 4.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
57  โรงเรียนบ้านยางชุม 149
8 5.37
5 3.36
16 10.74
0 0.00
0 0.00
120 80.54
29 19.46%
58  โรงเรียนบ้านหนองคูใหญ่ 83
5 6.02
0 0.00
9 10.84
0 0.00
2 2.41
67 80.72
16 19.28%
59  โรงเรียนบ้านหนองพิมาน 63
3 4.76
3 4.76
5 7.94
1 1.59
0 0.00
51 80.95
12 19.05%
60  โรงเรียนบ้านสะเอิง 132
8 6.06
1 0.76
15 11.36
1 0.76
0 0.00
107 81.06
25 18.94%
61  โรงเรียนบ้านโพนทา 53
4 7.55
1 1.89
3 5.66
2 3.77
0 0.00
43 81.13
10 18.87%
62  โรงเรียนบ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) 34
4 11.76
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
28 82.35
6 17.65%
63  โรงเรียนบ้านหนองตอ-บัวเสียว 68
5 7.35
2 2.94
3 4.41
1 1.47
1 1.47
56 82.35
12 17.65%
64  โรงเรียนรัตนวิทยาคม 97
5 5.15
1 1.03
11 11.34
0 0.00
0 0.00
80 82.47
17 17.53%
65  โรงเรียนบ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) 128
8 6.25
0 0.00
14 10.94
0 0.00
0 0.00
106 82.81
22 17.19%
66  โรงเรียนบ้านม่วงหมาก 54
4 7.41
3 5.56
2 3.70
0 0.00
0 0.00
45 83.33
9 16.67%
67  โรงเรียนบ้านธาตุ 125
8 6.40
5 4.00
7 5.60
0 0.00
0 0.00
105 84.00
20 16.00%
68  โรงเรียนบ้านยางกระจับ 172
8 4.65
4 2.33
15 8.72
0 0.00
0 0.00
145 84.30
27 15.70%
69  โรงเรียนบ้านดงเค็ง 64
3 4.69
2 3.13
2 3.13
1 1.56
2 3.13
54 84.38
10 15.63%
70  โรงเรียนบ้านทับโพธิ์วิทยา 157
8 5.10
3 1.91
11 7.01
2 1.27
0 0.00
133 84.71
24 15.29%
71  โรงเรียนบ้านหนองผือ 73
4 5.48
0 0.00
4 5.48
3 4.11
0 0.00
62 84.93
11 15.07%
72  โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด 166
6 3.61
8 4.82
11 6.63
0 0.00
0 0.00
141 84.94
25 15.06%
73  โรงเรียนบ้านบึง-ยางประชาสรรค์ 140
2 1.43
3 2.14
9 6.43
5 3.57
2 1.43
119 85.00
21 15.00%
74  โรงเรียนบ้านโนนโพ 103
2 1.94
3 2.91
8 7.77
2 1.94
0 0.00
88 85.44
15 14.56%
75  โรงเรียนบ้านโนนจำปา 77
2 2.60
3 3.90
6 7.79
0 0.00
0 0.00
66 85.71
11 14.29%
76  โรงเรียนบ้านสำโรง(ท่าตูม) 127
1 0.79
0 0.00
16 12.60
1 0.79
0 0.00
109 85.83
18 14.17%
77  โรงเรียนบ้านเมืองแก 132
3 2.27
3 2.27
6 4.55
6 4.55
0 0.00
114 86.36
18 13.64%
78  โรงเรียนบ้านตานบ 100
5 5.00
1 1.00
7 7.00
0 0.00
0 0.00
87 87.00
13 13.00%
79  โรงเรียนบ้านตากลาง 115
2 1.74
3 2.61
7 6.09
2 1.74
0 0.00
101 87.83
14 12.17%
80  โรงเรียนบ้านตระมูง 229
0 0.00
11 4.80
12 5.24
3 1.31
1 0.44
202 88.21
27 11.79%
81  โรงเรียนบ้านยางขามเฒ่า 94
1 1.06
5 5.32
5 5.32
0 0.00
0 0.00
83 88.30
11 11.70%
82  โรงเรียนบ้านโนนสูง 120
4 3.33
4 3.33
6 5.00
0 0.00
0 0.00
106 88.33
14 11.67%
83  โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) 148
4 2.70
0 0.00
10 6.76
2 1.35
1 0.68
131 88.51
17 11.49%
84  โรงเรียนบ้านสำโรง(ชุมพลบุรี) 134
4 2.99
4 2.99
6 4.48
1 0.75
0 0.00
119 88.81
15 11.19%
85  โรงเรียนบ้านนางเข็ม 65
3 4.62
1 1.54
3 4.62
0 0.00
0 0.00
58 89.23
7 10.77%
86  โรงเรียนบ้านขุมดิน 147
3 2.04
1 0.68
0 0.00
7 4.76
4 2.72
132 89.80
15 10.20%
87  โรงเรียนบ้านขี้เหล็กโนนจาน 135
0 0.00
6 4.44
7 5.19
0 0.00
0 0.00
122 90.37
13 9.63%
88  โรงเรียนบ้านหนองครก 66
0 0.00
2 3.03
2 3.03
2 3.03
0 0.00
60 90.91
6 9.09%
89  โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 146
3 2.05
6 4.11
4 2.74
0 0.00
0 0.00
133 91.10
13 8.90%
90  โรงเรียนบ้านกุดมะโน 35
2 5.71
0 0.00
1 2.86
0 0.00
0 0.00
32 91.43
3 8.57%
91  โรงเรียนบ้านขุนไชยทอง 47
2 4.26
2 4.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
92  โรงเรียนบ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) 166
4 2.41
0 0.00
10 6.02
0 0.00
0 0.00
152 91.57
14 8.43%
93  โรงเรียนบ้านงิ้ว 24
0 0.00
0 0.00
2 8.33
0 0.00
0 0.00
22 91.67
2 8.33%
94  โรงเรียนบ้านสร้างบก 110
3 2.73
2 1.82
4 3.64
0 0.00
0 0.00
101 91.82
9 8.18%
95  โรงเรียนบ้านท่าศิลา 158
6 3.80
2 1.27
4 2.53
0 0.00
0 0.00
146 92.41
12 7.59%
96  โรงเรียนบ้านเป้า 68
1 1.47
0 0.00
3 4.41
1 1.47
0 0.00
63 92.65
5 7.35%
97  โรงเรียนบ้านสาโรช 77
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 6.49
0 0.00
72 93.51
5 6.49%
98  โรงเรียนบ้านบอน 65
2 3.08
0 0.00
1 1.54
1 1.54
0 0.00
61 93.85
4 6.15%
99  โรงเรียนสามัคคีศึกษา 58
1 1.72
0 0.00
2 3.45
0 0.00
0 0.00
55 94.83
3 5.17%
100  โรงเรียนบ้านอาคุณ 103
5 4.85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
98 95.15
5 4.85%
101  โรงเรียนบ้านยางบ่ออี 65
0 0.00
0 0.00
2 3.08
0 0.00
0 0.00
63 96.92
2 3.08%
102  โรงเรียนบ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) 125
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 0.80
1 0.80
123 98.40
2 1.60%
103  โรงเรียนบ้านโพนม่วง 201
0 0.00
0 0.00
2 1.00
0 0.00
0 0.00
199 99.00
2 1.00%
104  โรงเรียนบ้านหนองอียอ 300
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
300 100.00
0 0.00%
105  โรงเรียนสนวนโคกเม็ก 61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  11,941 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,000 8.37
เตี้ย  601 5.03
เริ่มอ้วน=>อ้วน  925 7.75
ผอมและเตี้ย  351 2.94
อ้วนและเตี้ย  225 1.88
ไม่มีภาวะโภชนาการ  8,839 74.02
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,102 คน


25.98%


Powered By www.thaieducation.net