ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุรินทร์ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 218 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 176 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 80.73
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านตาเพชร 33
13 39.39
3 9.09
4 12.12
13 39.39
0 0.00
0 0.00
33 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหัวนา 130
13 10.00
19 14.62
31 23.85
27 20.77
40 30.77
0 0.00
130 100.00%
3  โรงเรียนบ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) 219
53 24.20
47 21.46
28 12.79
59 26.94
22 10.05
10 4.57
209 95.43%
4  โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 35
5 14.29
16 45.71
7 20.00
4 11.43
1 2.86
2 5.71
33 94.29%
5  โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 51
21 41.18
8 15.69
7 13.73
7 13.73
0 0.00
8 15.69
43 84.31%
6  โรงเรียนบ้านอาจญา 99
16 16.16
6 6.06
15 15.15
22 22.22
12 12.12
28 28.28
71 71.72%
7  โรงเรียนบ้านระเวียง 185
38 20.54
31 16.76
3 1.62
55 29.73
3 1.62
55 29.73
130 70.27%
8  โรงเรียนบ้านหนองไม้ถี่ 74
5 6.76
10 13.51
6 8.11
15 20.27
16 21.62
22 29.73
52 70.27%
9  โรงเรียนบ้านสำโรง(โนนนารายณ์) 172
45 26.16
42 24.42
12 6.98
8 4.65
10 5.81
55 31.98
117 68.02%
10  โรงเรียนบ้านหมากมี่ 167
25 14.97
25 14.97
19 11.38
25 14.97
19 11.38
54 32.34
113 67.66%
11  โรงเรียนบ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) 100
25 25.00
19 19.00
10 10.00
11 11.00
0 0.00
35 35.00
65 65.00%
12  โรงเรียนบ้านหนองคูน้อย 77
14 18.18
14 18.18
7 9.09
14 18.18
1 1.30
27 35.06
50 64.94%
13  โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี 643
19 2.95
32 4.98
49 7.62
117 18.20
191 29.70
235 36.55
408 63.45%
14  โรงเรียนบ้านทัพไทย 44
19 43.18
0 0.00
7 15.91
0 0.00
0 0.00
18 40.91
26 59.09%
15  โรงเรียนบ้านม่วงหนองตาด 61
11 18.03
8 13.11
9 14.75
7 11.48
1 1.64
25 40.98
36 59.02%
16  โรงเรียนบ้านโคกกุง 31
6 19.35
3 9.68
7 22.58
1 3.23
0 0.00
14 45.16
17 54.84%
17  โรงเรียนบ้านดอนแรด 156
22 14.10
8 5.13
22 14.10
5 3.21
28 17.95
71 45.51
85 54.49%
18  โรงเรียนบ้านแต้-หนองบก 75
6 8.00
8 10.67
11 14.67
7 9.33
5 6.67
38 50.67
37 49.33%
19  โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ 77
23 29.87
1 1.30
13 16.88
0 0.00
0 0.00
40 51.95
37 48.05%
20  โรงเรียนบ้านหนองอีดำ 119
22 18.49
15 12.61
6 5.04
9 7.56
3 2.52
64 53.78
55 46.22%
21  โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) 430
44 10.23
44 10.23
31 7.21
25 5.81
50 11.63
236 54.88
194 45.12%
22  โรงเรียนบ้านช่องยางชุม 163
14 8.59
9 5.52
15 9.20
16 9.82
13 7.98
96 58.90
67 41.10%
23  โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี 153
18 11.76
20 13.07
7 4.58
12 7.84
4 2.61
92 60.13
61 39.87%
24  โรงเรียนบ้านหาญฮี 133
23 17.29
10 7.52
10 7.52
4 3.01
6 4.51
80 60.15
53 39.85%
25  โรงเรียนบ้านดู่ 126
25 19.84
19 15.08
2 1.59
4 3.17
0 0.00
76 60.32
50 39.68%
26  โรงเรียนบ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) 34
11 32.35
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
21 61.76
13 38.24%
27  โรงเรียนบ้านธรรมษา 78
6 7.69
8 10.26
7 8.97
5 6.41
3 3.85
49 62.82
29 37.18%
28  โรงเรียนบ้านบุตาโสม 46
5 10.87
5 10.87
3 6.52
4 8.70
0 0.00
29 63.04
17 36.96%
29  โรงเรียนบ้านค้อ 110
13 11.82
8 7.27
14 12.73
4 3.64
1 0.91
70 63.64
40 36.36%
30  โรงเรียนโรงเรียนบ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล) 170
31 18.24
4 2.35
18 10.59
8 4.71
0 0.00
109 64.12
61 35.88%
31  โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ 124
19 15.32
11 8.87
8 6.45
6 4.84
0 0.00
80 64.52
44 35.48%
32  โรงเรียนบ้านหนองขุนศรี 166
25 15.06
6 3.61
21 12.65
5 3.01
1 0.60
108 65.06
58 34.94%
33  โรงเรียนวัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ) 196
7 3.57
32 16.33
18 9.18
7 3.57
2 1.02
130 66.33
66 33.67%
34  โรงเรียนบ้านทิพย์นวด 160
14 8.75
7 4.38
15 9.38
4 2.50
13 8.13
107 66.88
53 33.13%
35  โรงเรียนบ้านระหาร 145
7 4.83
13 8.97
13 8.97
14 9.66
1 0.69
97 66.90
48 33.10%
36  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 58
6 10.34
4 6.90
6 10.34
3 5.17
0 0.00
39 67.24
19 32.76%
37  โรงเรียนบ้านลุงปุง 292
35 11.99
14 4.79
30 10.27
12 4.11
4 1.37
197 67.47
95 32.53%
38  โรงเรียนไตรคามสามัคคี 108
13 12.04
10 9.26
11 10.19
1 0.93
0 0.00
73 67.59
35 32.41%
39  โรงเรียนบ้านผือน้อย 99
16 16.16
5 5.05
5 5.05
6 6.06
0 0.00
67 67.68
32 32.32%
40  โรงเรียนบ้านอีโสดหนองผาง 65
10 15.38
5 7.69
3 4.62
2 3.08
1 1.54
44 67.69
21 32.31%
41  โรงเรียนบ้านหนองเทพ 173
45 26.01
4 2.31
6 3.47
0 0.00
0 0.00
118 68.21
55 31.79%
42  โรงเรียนไตรคามวิทยา 153
11 7.19
15 9.80
20 13.07
2 1.31
0 0.00
105 68.63
48 31.37%
43  โรงเรียนบ้านผักไหม 158
20 12.66
12 7.59
15 9.49
2 1.27
0 0.00
109 68.99
49 31.01%
44  โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 144
21 14.58
0 0.00
23 15.97
0 0.00
0 0.00
100 69.44
44 30.56%
45  โรงเรียนบ้านตึกชุม 214
3 1.40
13 6.07
43 20.09
2 0.93
3 1.40
150 70.09
64 29.91%
46  โรงเรียนบ้านอ้อตลิ่งชัน 165
18 10.91
9 5.45
6 3.64
10 6.06
6 3.64
116 70.30
49 29.70%
47  โรงเรียนบ้านโคกสูง 78
10 12.82
2 2.56
8 10.26
3 3.85
0 0.00
55 70.51
23 29.49%
48  โรงเรียนโพนทองพิทยาคม 118
4 3.39
9 7.63
12 10.17
9 7.63
0 0.00
84 71.19
34 28.81%
49  โรงเรียนบ้านหนองแสง 28
5 17.86
0 0.00
3 10.71
0 0.00
0 0.00
20 71.43
8 28.57%
50  โรงเรียนบ้านขวาวโค้ง 113
6 5.31
13 11.50
5 4.42
6 5.31
2 1.77
81 71.68
32 28.32%
51  โรงเรียนปทุมมาศวิทยา 253
18 7.11
7 2.77
22 8.70
12 4.74
12 4.74
182 71.94
71 28.06%
52  โรงเรียนบ้านเหล่าม่วงโนนตาล 65
1 1.54
7 10.77
10 15.38
0 0.00
0 0.00
47 72.31
18 27.69%
53  โรงเรียนบ้านบัวโคก 199
20 10.05
4 2.01
20 10.05
7 3.52
4 2.01
144 72.36
55 27.64%
54  โรงเรียนบ้านกะทะ 105
6 5.71
10 9.52
6 5.71
7 6.67
0 0.00
76 72.38
29 27.62%
55  โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา) 275
17 6.18
0 0.00
41 14.91
12 4.36
5 1.82
200 72.73
75 27.27%
56  โรงเรียนบ้านบุผาง 63
7 11.11
0 0.00
5 7.94
5 7.94
0 0.00
46 73.02
17 26.98%
57  โรงเรียนชุมชนบ้านซาด 356
30 8.43
6 1.69
55 15.45
2 0.56
2 0.56
261 73.31
95 26.69%
58  โรงเรียนบ้านขามโพนทัน 105
7 6.67
5 4.76
13 12.38
3 2.86
0 0.00
77 73.33
28 26.67%
59  โรงเรียนบ้านกระสัง 80
1 1.25
0 0.00
7 8.75
11 13.75
2 2.50
59 73.75
21 26.25%
60  โรงเรียนบ้านขุนหาญ 77
2 2.60
4 5.19
2 2.60
6 7.79
6 7.79
57 74.03
20 25.97%
61  โรงเรียนบ้านโนนเปือย 90
0 0.00
0 0.00
16 17.78
6 6.67
1 1.11
67 74.44
23 25.56%
62  โรงเรียนบ้านสวนหม่อน 64
5 7.81
5 7.81
3 4.69
3 4.69
0 0.00
48 75.00
16 25.00%
63  โรงเรียนบ้านหนองพิมาน 64
7 10.94
3 4.69
6 9.38
0 0.00
0 0.00
48 75.00
16 25.00%
64  โรงเรียนบ้านหนองแวง(ท่าตูม) 84
5 5.95
4 4.76
3 3.57
5 5.95
4 4.76
63 75.00
21 25.00%
65  โรงเรียนบ้านโพนครก 184
16 8.70
6 3.26
20 10.87
2 1.09
2 1.09
138 75.00
46 25.00%
66  โรงเรียนบ้านบะ 220
30 13.64
7 3.18
17 7.73
0 0.00
0 0.00
166 75.45
54 24.55%
67  โรงเรียนบ้านทับน้อย 45
3 6.67
1 2.22
7 15.56
0 0.00
0 0.00
34 75.56
11 24.44%
68  โรงเรียนบ้านสำโรงประชารัฐ 164
15 9.15
12 7.32
13 7.93
0 0.00
0 0.00
124 75.61
40 24.39%
69  โรงเรียนบ้านโสมน 78
4 5.13
2 2.56
12 15.38
1 1.28
0 0.00
59 75.64
19 24.36%
70  โรงเรียนหัวพี 79
4 5.06
0 0.00
15 18.99
0 0.00
0 0.00
60 75.95
19 24.05%
71  โรงเรียนบ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) 167
28 16.77
3 1.80
8 4.79
1 0.60
0 0.00
127 76.05
40 23.95%
72  โรงเรียนบ้านดงเค็ง 63
7 11.11
1 1.59
5 7.94
2 3.17
0 0.00
48 76.19
15 23.81%
73  โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา 136
17 12.50
2 1.47
10 7.35
3 2.21
0 0.00
104 76.47
32 23.53%
74  โรงเรียนรัตนวิทยาคม 98
7 7.14
2 2.04
11 11.22
2 2.04
1 1.02
75 76.53
23 23.47%
75  โรงเรียนบ้านหัวงัว 179
14 7.82
10 5.59
8 4.47
6 3.35
4 2.23
137 76.54
42 23.46%
76  โรงเรียนบ้านคำผง 180
16 8.89
21 11.67
5 2.78
0 0.00
0 0.00
138 76.67
42 23.33%
77  โรงเรียนบ้านนาดี 202
32 15.84
0 0.00
15 7.43
0 0.00
0 0.00
155 76.73
47 23.27%
78  โรงเรียนบ้านปอหมัน 86
8 9.30
0 0.00
11 12.79
0 0.00
1 1.16
66 76.74
20 23.26%
79  โรงเรียนบ้านยาง 158
7 4.43
8 5.06
9 5.70
7 4.43
5 3.16
122 77.22
36 22.78%
80  โรงเรียนบ้านยางชุม 148
15 10.14
1 0.68
17 11.49
0 0.00
0 0.00
115 77.70
33 22.30%
81  โรงเรียนบ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) 274
38 13.87
20 7.30
3 1.09
0 0.00
0 0.00
213 77.74
61 22.26%
82  โรงเรียนบ้านขี้เหล็กโนนจาน 133
16 12.03
5 3.76
7 5.26
1 0.75
0 0.00
104 78.20
29 21.80%
83  โรงเรียนบ้านนาอุดม 46
5 10.87
0 0.00
5 10.87
0 0.00
0 0.00
36 78.26
10 21.74%
84  โรงเรียนบ้านธาตุ 125
11 8.80
7 5.60
9 7.20
0 0.00
0 0.00
98 78.40
27 21.60%
85  โรงเรียนบ้านแคนน้อย 79
5 6.33
5 6.33
2 2.53
5 6.33
0 0.00
62 78.48
17 21.52%
86  โรงเรียนบ้านศรีณรงค์ 113
6 5.31
0 0.00
18 15.93
0 0.00
0 0.00
89 78.76
24 21.24%
87  โรงเรียนบ้านตาฮะ 106
4 3.77
4 3.77
7 6.60
0 0.00
7 6.60
84 79.25
22 20.75%
88  โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม 82
4 4.88
3 3.66
6 7.32
2 2.44
2 2.44
65 79.27
17 20.73%
89  โรงเรียนบ้านหนองตาด 118
9 7.63
3 2.54
12 10.17
0 0.00
0 0.00
94 79.66
24 20.34%
90  โรงเรียนบ้านอาเลา 99
9 9.09
5 5.05
4 4.04
2 2.02
0 0.00
79 79.80
20 20.20%
91  โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 240
15 6.25
11 4.58
19 7.92
3 1.25
0 0.00
192 80.00
48 20.00%
92  โรงเรียนบ้านเฉนียง 50
6 12.00
2 4.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
93  โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ 170
8 4.71
6 3.53
14 8.24
2 1.18
3 1.76
137 80.59
33 19.41%
94  โรงเรียนบ้านหนองคูใหญ่ 83
5 6.02
0 0.00
9 10.84
0 0.00
2 2.41
67 80.72
16 19.28%
95  โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) 131
9 6.87
4 3.05
9 6.87
2 1.53
1 0.76
106 80.92
25 19.08%
96  โรงเรียนบ้านตลุงโนนกอก 105
2 1.90
6 5.71
12 11.43
0 0.00
0 0.00
85 80.95
20 19.05%
97  โรงเรียนบ้านสะเอิง 132
8 6.06
1 0.76
15 11.36
1 0.76
0 0.00
107 81.06
25 18.94%
98  โรงเรียนบ้านแก 338
23 6.80
10 2.96
13 3.85
18 5.33
0 0.00
274 81.07
64 18.93%
99  โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด 166
5 3.01
11 6.63
14 8.43
1 0.60
0 0.00
135 81.33
31 18.67%
100  โรงเรียนบ้านโพนทา 54
4 7.41
1 1.85
3 5.56
2 3.70
0 0.00
44 81.48
10 18.52%
101  โรงเรียนบ้านนานวน 203
12 5.91
6 2.96
10 4.93
2 0.99
6 2.96
167 82.27
36 17.73%
102  โรงเรียนบ้านม่วงน้อย 34
2 5.88
1 2.94
2 5.88
1 2.94
0 0.00
28 82.35
6 17.65%
103  โรงเรียนบ้านหนองผือ 72
3 4.17
0 0.00
3 4.17
5 6.94
1 1.39
60 83.33
12 16.67%
104  โรงเรียนบ้านหนองคู 110
4 3.64
5 4.55
9 8.18
0 0.00
0 0.00
92 83.64
18 16.36%
105  โรงเรียนบ้านหนองตอ-บัวเสียว 74
3 4.05
2 2.70
6 8.11
1 1.35
0 0.00
62 83.78
12 16.22%
106  โรงเรียนบ้านยางกระจับ 173
9 5.20
4 2.31
15 8.67
0 0.00
0 0.00
145 83.82
28 16.18%
107  โรงเรียนบ้านโนนจาน 76
5 6.58
2 2.63
5 6.58
0 0.00
0 0.00
64 84.21
12 15.79%
108  โรงเรียนบ้านหนองแวง(โนนนารายณ์) 121
12 9.92
0 0.00
1 0.83
6 4.96
0 0.00
102 84.30
19 15.70%
109  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก( โนนนารายณ์) 116
7 6.03
5 4.31
6 5.17
0 0.00
0 0.00
98 84.48
18 15.52%
110  โรงเรียนบ้านนาศรีสุข 85
12 14.12
0 0.00
1 1.18
0 0.00
0 0.00
72 84.71
13 15.29%
111  โรงเรียนบ้านทับโพธิ์วิทยา 157
8 5.10
3 1.91
11 7.01
2 1.27
0 0.00
133 84.71
24 15.29%
112  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 119
6 5.04
0 0.00
6 5.04
6 5.04
0 0.00
101 84.87
18 15.13%
113  โรงเรียนบ้านบึง-ยางประชาสรรค์ 139
2 1.44
3 2.16
10 7.19
5 3.60
1 0.72
118 84.89
21 15.11%
114  โรงเรียนบ้านเหล่า (ท่าตูม) 60
5 8.33
1 1.67
2 3.33
1 1.67
0 0.00
51 85.00
9 15.00%
115  โรงเรียนบ้านโนนโพ 103
2 1.94
3 2.91
8 7.77
2 1.94
0 0.00
88 85.44
15 14.56%
116  โรงเรียนบ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) 167
13 7.78
0 0.00
11 6.59
0 0.00
0 0.00
143 85.63
24 14.37%
117  โรงเรียนบ้านโนนจำปา 77
2 2.60
3 3.90
6 7.79
0 0.00
0 0.00
66 85.71
11 14.29%
118  โรงเรียนบ้านเซียงซิน - โนนดู่ 107
6 5.61
0 0.00
8 7.48
0 0.00
1 0.93
92 85.98
15 14.02%
119  โรงเรียนบ้านเมืองแก 131
3 2.29
3 2.29
6 4.58
6 4.58
0 0.00
113 86.26
18 13.74%
120  โรงเรียนบ้านสายสนอง 22
0 0.00
0 0.00
3 13.64
0 0.00
0 0.00
19 86.36
3 13.64%
121  โรงเรียนบ้านแสนสุข 88
2 2.27
2 2.27
8 9.09
0 0.00
0 0.00
76 86.36
12 13.64%
122  โรงเรียนบ้านทุ่งโก 89
7 7.87
2 2.25
2 2.25
0 0.00
1 1.12
77 86.52
12 13.48%
123  โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 113
6 5.31
0 0.00
9 7.96
0 0.00
0 0.00
98 86.73
15 13.27%
124  โรงเรียนบ้านจาน 139
2 1.44
0 0.00
16 11.51
0 0.00
0 0.00
121 87.05
18 12.95%
125  โรงเรียนบ้านน้ำสร้าง-นางเภา 55
3 5.45
1 1.82
2 3.64
0 0.00
1 1.82
48 87.27
7 12.73%
126  โรงเรียนบ้านตากลาง 111
2 1.80
3 2.70
7 6.31
2 1.80
0 0.00
97 87.39
14 12.61%
127  โรงเรียนบ้านสำโรง(ท่าตูม) 127
0 0.00
15 11.81
0 0.00
1 0.79
0 0.00
111 87.40
16 12.60%
128  โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี 375
24 6.40
8 2.13
15 4.00
0 0.00
0 0.00
328 87.47
47 12.53%
129  โรงเรียนบ้านตานบ 101
3 2.97
2 1.98
7 6.93
0 0.00
0 0.00
89 88.12
12 11.88%
130  โรงเรียนบ้านม่วงมูล 68
0 0.00
0 0.00
6 8.82
0 0.00
2 2.94
60 88.24
8 11.76%
131  โรงเรียนบ้านโนนสูง 121
4 3.31
4 3.31
6 4.96
0 0.00
0 0.00
107 88.43
14 11.57%
132  โรงเรียนบ้านตระมูง 225
0 0.00
11 4.89
12 5.33
3 1.33
0 0.00
199 88.44
26 11.56%
133  โรงเรียนบ้านโพนขวาว 78
0 0.00
0 0.00
4 5.13
1 1.28
4 5.13
69 88.46
9 11.54%
134  โรงเรียนบ้านสร้างบก 113
6 5.31
2 1.77
3 2.65
2 1.77
0 0.00
100 88.50
13 11.50%
135  โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) 148
4 2.70
0 0.00
10 6.76
2 1.35
1 0.68
131 88.51
17 11.49%
136  โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน 254
7 2.76
3 1.18
18 7.09
1 0.39
0 0.00
225 88.58
29 11.42%
137  โรงเรียนบ้านหนองหลวง 136
1 0.74
1 0.74
9 6.62
4 2.94
0 0.00
121 88.97
15 11.03%
138  โรงเรียนบ้านยางขามเฒ่า 93
0 0.00
6 6.45
3 3.23
1 1.08
0 0.00
83 89.25
10 10.75%
139  โรงเรียนบ้านขุมดิน 146
3 2.05
1 0.68
0 0.00
7 4.79
4 2.74
131 89.73
15 10.27%
140  โรงเรียนบ้านท่าศิลา 160
3 1.88
2 1.25
5 3.13
4 2.50
2 1.25
144 90.00
16 10.00%
141  โรงเรียนบ้านเป้า 70
3 4.29
0 0.00
3 4.29
1 1.43
0 0.00
63 90.00
7 10.00%
142  โรงเรียนบ้านโนนสัง 31
0 0.00
0 0.00
3 9.68
0 0.00
0 0.00
28 90.32
3 9.68%
143  โรงเรียนบ้านบัว 73
2 2.74
0 0.00
5 6.85
0 0.00
0 0.00
66 90.41
7 9.59%
144  โรงเรียนบ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) 130
3 2.31
0 0.00
9 6.92
0 0.00
0 0.00
118 90.77
12 9.23%
145  โรงเรียนบ้านทิพย์เนตร 22
0 0.00
2 9.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
146  โรงเรียนบ้านหนองครก 66
0 0.00
2 3.03
2 3.03
2 3.03
0 0.00
60 90.91
6 9.09%
147  โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 89
2 2.25
2 2.25
4 4.49
0 0.00
0 0.00
81 91.01
8 8.99%
148  โรงเรียนบ้านกุดมะโน 35
2 5.71
0 0.00
1 2.86
0 0.00
0 0.00
32 91.43
3 8.57%
149  โรงเรียนบ้านขุนไชยทอง 47
2 4.26
2 4.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
150  โรงเรียนบ้านงิ้ว 25
0 0.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
23 92.00
2 8.00%
151  โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ 165
7 4.24
0 0.00
6 3.64
0 0.00
0 0.00
152 92.12
13 7.88%
152  โรงเรียนบ้านปราสาท 77
0 0.00
2 2.60
1 1.30
0 0.00
3 3.90
71 92.21
6 7.79%
153  โรงเรียนบ้านแคนดำ 74
0 0.00
0 0.00
4 5.41
0 0.00
1 1.35
69 93.24
5 6.76%
154  โรงเรียนบ้านสาโรช 78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 6.41
0 0.00
73 93.59
5 6.41%
155  โรงเรียนบ้านจันทร์งาม 32
0 0.00
0 0.00
2 6.25
0 0.00
0 0.00
30 93.75
2 6.25%
156  โรงเรียนบ้านบอน 65
1 1.54
0 0.00
3 4.62
0 0.00
0 0.00
61 93.85
4 6.15%
157  โรงเรียนบ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) 120
1 0.83
0 0.00
6 5.00
0 0.00
0 0.00
113 94.17
7 5.83%
158  โรงเรียนบ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร) 200
2 1.00
1 0.50
8 4.00
0 0.00
0 0.00
189 94.50
11 5.50%
159  โรงเรียนบ้านหนองกา 231
7 3.03
0 0.00
5 2.16
0 0.00
0 0.00
219 94.81
12 5.19%
160  โรงเรียนสามัคคีศึกษา 58
1 1.72
0 0.00
2 3.45
0 0.00
0 0.00
55 94.83
3 5.17%
161  โรงเรียนบ้านโพนม่วง 201
7 3.48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 1.49
191 95.02
10 4.98%
162  โรงเรียนบ้านเมืองไผ่กระท่ม 61
0 0.00
1 1.64
0 0.00
2 3.28
0 0.00
58 95.08
3 4.92%
163  โรงเรียนบ้านอาคุณ 105
5 4.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
100 95.24
5 4.76%
164  โรงเรียนบ้านนางเข็ม 65
0 0.00
0 0.00
2 3.08
1 1.54
0 0.00
62 95.38
3 4.62%
165  โรงเรียนบ้านปรีง 161
2 1.24
2 1.24
2 1.24
0 0.00
1 0.62
154 95.65
7 4.35%
166  โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 147
0 0.00
3 2.04
2 1.36
0 0.00
0 0.00
142 96.60
5 3.40%
167  โรงเรียนบ้านยางบ่ออี 66
0 0.00
0 0.00
2 3.03
0 0.00
0 0.00
64 96.97
2 3.03%
168  โรงเรียนบ้านหนองบึง 33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 3.03
32 96.97
1 3.03%
169  โรงเรียนบ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) 125
0 0.00
0 0.00
1 0.80
2 1.60
0 0.00
122 97.60
3 2.40%
170  โรงเรียนบ้านภูดิน 61
1 1.64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
60 98.36
1 1.64%
171  โรงเรียนบ้านม่วงหมาก 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
172  โรงเรียนบ้านหนองหว้า "คุรุราษฎร์เสริมวิทย์" 100
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
100 100.00
0 0.00%
173  โรงเรียนบ้านหนองอียอ 299
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
299 100.00
0 0.00%
174  โรงเรียนบ้านแข้ด่อน-หนองบัว 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
175  โรงเรียนบ้านโสกแดง 38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 100.00
0 0.00%
176  โรงเรียนสนวนโคกเม็ก 62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
62 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  21,557 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,668 7.74
เตี้ย  982 4.56
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,574 7.30
ผอมและเตี้ย  802 3.72
อ้วนและเตี้ย  559 2.59
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,972 74.09
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,585 คน


25.91%


Powered By www.thaieducation.net