ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุรินทร์ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 218 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 204 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 93.58
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านตาเพชร 33
13 39.39
3 9.09
4 12.12
13 39.39
0 0.00
0 0.00
33 100.00%
2  โรงเรียนบ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) 73
64 87.67
5 6.85
4 5.48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
73 100.00%
3  โรงเรียนบ้านม่วงหวาน 55
55 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
55 100.00%
4  โรงเรียนบ้านพิงพวย 70
17 24.29
21 30.00
6 8.57
19 27.14
7 10.00
0 0.00
70 100.00%
5  โรงเรียนบ้านหัวนา 130
13 10.00
19 14.62
31 23.85
27 20.77
40 30.77
0 0.00
130 100.00%
6  โรงเรียนบ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) 219
53 24.20
47 21.46
28 12.79
59 26.94
22 10.05
10 4.57
209 95.43%
7  โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 35
5 14.29
16 45.71
7 20.00
4 11.43
1 2.86
2 5.71
33 94.29%
8  โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 51
21 41.18
8 15.69
7 13.73
7 13.73
0 0.00
8 15.69
43 84.31%
9  โรงเรียนบ้านอาจญา 99
16 16.16
6 6.06
15 15.15
22 22.22
12 12.12
28 28.28
71 71.72%
10  โรงเรียนบ้านระเวียง 185
38 20.54
31 16.76
3 1.62
55 29.73
3 1.62
55 29.73
130 70.27%
11  โรงเรียนบ้านหนองไม้ถี่ 74
5 6.76
10 13.51
6 8.11
15 20.27
16 21.62
22 29.73
52 70.27%
12  โรงเรียนบ้านสำโรง(โนนนารายณ์) 172
45 26.16
42 24.42
12 6.98
8 4.65
10 5.81
55 31.98
117 68.02%
13  โรงเรียนบ้านหมากมี่ 167
25 14.97
25 14.97
19 11.38
25 14.97
19 11.38
54 32.34
113 67.66%
14  โรงเรียนบ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) 100
25 25.00
19 19.00
10 10.00
11 11.00
0 0.00
35 35.00
65 65.00%
15  โรงเรียนบ้านหนองคูน้อย 77
14 18.18
14 18.18
7 9.09
14 18.18
1 1.30
27 35.06
50 64.94%
16  โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี 643
19 2.95
32 4.98
49 7.62
117 18.20
191 29.70
235 36.55
408 63.45%
17  โรงเรียนบ้านทัพไทย 44
19 43.18
0 0.00
7 15.91
0 0.00
0 0.00
18 40.91
26 59.09%
18  โรงเรียนบ้านม่วงหนองตาด 61
11 18.03
8 13.11
9 14.75
7 11.48
1 1.64
25 40.98
36 59.02%
19  โรงเรียนบ้านโคกกุง 31
6 19.35
3 9.68
7 22.58
1 3.23
0 0.00
14 45.16
17 54.84%
20  โรงเรียนบ้านดอนแรด 156
22 14.10
8 5.13
22 14.10
5 3.21
28 17.95
71 45.51
85 54.49%
21  โรงเรียนบ้านแต้-หนองบก 75
6 8.00
8 10.67
11 14.67
7 9.33
5 6.67
38 50.67
37 49.33%
22  โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ 77
23 29.87
1 1.30
13 16.88
0 0.00
0 0.00
40 51.95
37 48.05%
23  โรงเรียนบ้านกาพระ 99
33 33.33
4 4.04
5 5.05
4 4.04
1 1.01
52 52.53
47 47.47%
24  โรงเรียนบ้านหนองอีดำ 119
22 18.49
15 12.61
6 5.04
9 7.56
3 2.52
64 53.78
55 46.22%
25  โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) 430
44 10.23
44 10.23
31 7.21
25 5.81
50 11.63
236 54.88
194 45.12%
26  โรงเรียนบ้านโพนดวน 164
25 15.24
13 7.93
15 9.15
16 9.76
0 0.00
95 57.93
69 42.07%
27  โรงเรียนบ้านช่องยางชุม 163
14 8.59
9 5.52
15 9.20
16 9.82
13 7.98
96 58.90
67 41.10%
28  โรงเรียนบ้านโพนโก 98
12 12.24
2 2.04
8 8.16
8 8.16
10 10.20
58 59.18
40 40.82%
29  โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี 153
18 11.76
20 13.07
7 4.58
12 7.84
4 2.61
92 60.13
61 39.87%
30  โรงเรียนบ้านหาญฮี 133
23 17.29
10 7.52
10 7.52
4 3.01
6 4.51
80 60.15
53 39.85%
31  โรงเรียนบ้านดู่ 126
25 19.84
19 15.08
2 1.59
4 3.17
0 0.00
76 60.32
50 39.68%
32  โรงเรียนบ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) 34
11 32.35
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
21 61.76
13 38.24%
33  โรงเรียนบ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) 142
10 7.04
5 3.52
17 11.97
15 10.56
6 4.23
89 62.68
53 37.32%
34  โรงเรียนบ้านธรรมษา 78
6 7.69
8 10.26
7 8.97
5 6.41
3 3.85
49 62.82
29 37.18%
35  โรงเรียนบ้านบุตาโสม 46
5 10.87
5 10.87
3 6.52
4 8.70
0 0.00
29 63.04
17 36.96%
36  โรงเรียนบ้านค้อ 110
13 11.82
8 7.27
14 12.73
4 3.64
1 0.91
70 63.64
40 36.36%
37  โรงเรียนโรงเรียนบ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล) 170
31 18.24
4 2.35
18 10.59
8 4.71
0 0.00
109 64.12
61 35.88%
38  โรงเรียนบ้านหนองหิน 112
4 3.57
8 7.14
4 3.57
12 10.71
12 10.71
72 64.29
40 35.71%
39  โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ 124
19 15.32
11 8.87
8 6.45
6 4.84
0 0.00
80 64.52
44 35.48%
40  โรงเรียนบ้านหนองขุนศรี 166
25 15.06
6 3.61
21 12.65
5 3.01
1 0.60
108 65.06
58 34.94%
41  โรงเรียนวัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ) 196
7 3.57
32 16.33
18 9.18
7 3.57
2 1.02
130 66.33
66 33.67%
42  โรงเรียนบ้านทิพย์นวด 160
14 8.75
7 4.38
15 9.38
4 2.50
13 8.13
107 66.88
53 33.13%
43  โรงเรียนบ้านระหาร 145
7 4.83
13 8.97
13 8.97
14 9.66
1 0.69
97 66.90
48 33.10%
44  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 58
6 10.34
4 6.90
6 10.34
3 5.17
0 0.00
39 67.24
19 32.76%
45  โรงเรียนบ้านลุงปุง 292
35 11.99
14 4.79
30 10.27
12 4.11
4 1.37
197 67.47
95 32.53%
46  โรงเรียนไตรคามสามัคคี 108
13 12.04
10 9.26
11 10.19
1 0.93
0 0.00
73 67.59
35 32.41%
47  โรงเรียนบ้านผือน้อย 99
16 16.16
5 5.05
5 5.05
6 6.06
0 0.00
67 67.68
32 32.32%
48  โรงเรียนบ้านอีโสดหนองผาง 65
10 15.38
5 7.69
3 4.62
2 3.08
1 1.54
44 67.69
21 32.31%
49  โรงเรียนบ้านหนองเทพ 173
45 26.01
4 2.31
6 3.47
0 0.00
0 0.00
118 68.21
55 31.79%
50  โรงเรียนไตรคามวิทยา 153
11 7.19
15 9.80
20 13.07
2 1.31
0 0.00
105 68.63
48 31.37%
51  โรงเรียนบ้านผักไหม 158
20 12.66
12 7.59
15 9.49
2 1.27
0 0.00
109 68.99
49 31.01%
52  โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 144
21 14.58
0 0.00
23 15.97
0 0.00
0 0.00
100 69.44
44 30.56%
53  โรงเรียนบ้านตึกชุม 214
3 1.40
13 6.07
43 20.09
2 0.93
3 1.40
150 70.09
64 29.91%
54  โรงเรียนบ้านอ้อตลิ่งชัน 165
18 10.91
9 5.45
6 3.64
10 6.06
6 3.64
116 70.30
49 29.70%
55  โรงเรียนบ้านโคกสูง 78
10 12.82
2 2.56
8 10.26
3 3.85
0 0.00
55 70.51
23 29.49%
56  โรงเรียนโพนทองพิทยาคม 118
4 3.39
9 7.63
12 10.17
9 7.63
0 0.00
84 71.19
34 28.81%
57  โรงเรียนบ้านหนองแสง 28
5 17.86
0 0.00
3 10.71
0 0.00
0 0.00
20 71.43
8 28.57%
58  โรงเรียนบ้านขวาวโค้ง 113
6 5.31
13 11.50
5 4.42
6 5.31
2 1.77
81 71.68
32 28.32%
59  โรงเรียนบ้านบัลลังก์พงสวาย 64
5 7.81
6 9.38
6 9.38
1 1.56
0 0.00
46 71.88
18 28.13%
60  โรงเรียนปทุมมาศวิทยา 253
18 7.11
7 2.77
22 8.70
12 4.74
12 4.74
182 71.94
71 28.06%
61  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม 50
7 14.00
0 0.00
7 14.00
0 0.00
0 0.00
36 72.00
14 28.00%
62  โรงเรียนบ้านเหล่าม่วงโนนตาล 65
1 1.54
7 10.77
10 15.38
0 0.00
0 0.00
47 72.31
18 27.69%
63  โรงเรียนบ้านบัวโคก 199
20 10.05
4 2.01
20 10.05
7 3.52
4 2.01
144 72.36
55 27.64%
64  โรงเรียนบ้านกะทะ 105
6 5.71
10 9.52
6 5.71
7 6.67
0 0.00
76 72.38
29 27.62%
65  โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา) 275
17 6.18
0 0.00
41 14.91
12 4.36
5 1.82
200 72.73
75 27.27%
66  โรงเรียนบ้านบุผาง 63
7 11.11
0 0.00
5 7.94
5 7.94
0 0.00
46 73.02
17 26.98%
67  โรงเรียนบ้านเบิด 204
18 8.82
3 1.47
34 16.67
0 0.00
0 0.00
149 73.04
55 26.96%
68  โรงเรียนชุมชนบ้านซาด 356
30 8.43
6 1.69
55 15.45
2 0.56
2 0.56
261 73.31
95 26.69%
69  โรงเรียนบ้านขามโพนทัน 105
7 6.67
5 4.76
13 12.38
3 2.86
0 0.00
77 73.33
28 26.67%
70  โรงเรียนบ้านกระสัง 80
1 1.25
0 0.00
7 8.75
11 13.75
2 2.50
59 73.75
21 26.25%
71  โรงเรียนบ้านขุนหาญ 77
2 2.60
4 5.19
2 2.60
6 7.79
6 7.79
57 74.03
20 25.97%
72  โรงเรียนบ้านโนนระเวียง 62
6 9.68
3 4.84
2 3.23
4 6.45
1 1.61
46 74.19
16 25.81%
73  โรงเรียนบ้านโนนเปือย 90
0 0.00
0 0.00
16 17.78
6 6.67
1 1.11
67 74.44
23 25.56%
74  โรงเรียนบ้านสวนหม่อน 64
5 7.81
5 7.81
3 4.69
3 4.69
0 0.00
48 75.00
16 25.00%
75  โรงเรียนบ้านหนองพิมาน 64
7 10.94
3 4.69
6 9.38
0 0.00
0 0.00
48 75.00
16 25.00%
76  โรงเรียนบ้านหนองแวง(ท่าตูม) 84
5 5.95
4 4.76
3 3.57
5 5.95
4 4.76
63 75.00
21 25.00%
77  โรงเรียนบ้านโพนครก 184
16 8.70
6 3.26
20 10.87
2 1.09
2 1.09
138 75.00
46 25.00%
78  โรงเรียนบ้านสำโรง(ชุมพลบุรี) 134
16 11.94
10 7.46
4 2.99
3 2.24
0 0.00
101 75.37
33 24.63%
79  โรงเรียนบ้านบะ 220
30 13.64
7 3.18
17 7.73
0 0.00
0 0.00
166 75.45
54 24.55%
80  โรงเรียนบ้านทับน้อย 45
3 6.67
1 2.22
7 15.56
0 0.00
0 0.00
34 75.56
11 24.44%
81  โรงเรียนบ้านสำโรงประชารัฐ 164
15 9.15
12 7.32
13 7.93
0 0.00
0 0.00
124 75.61
40 24.39%
82  โรงเรียนบ้านโสมน 78
4 5.13
2 2.56
12 15.38
1 1.28
0 0.00
59 75.64
19 24.36%
83  โรงเรียนหัวพี 79
4 5.06
0 0.00
15 18.99
0 0.00
0 0.00
60 75.95
19 24.05%
84  โรงเรียนบ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) 167
28 16.77
3 1.80
8 4.79
1 0.60
0 0.00
127 76.05
40 23.95%
85  โรงเรียนบ้านดงเค็ง 63
7 11.11
1 1.59
5 7.94
2 3.17
0 0.00
48 76.19
15 23.81%
86  โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา 136
17 12.50
2 1.47
10 7.35
3 2.21
0 0.00
104 76.47
32 23.53%
87  โรงเรียนรัตนวิทยาคม 98
7 7.14
2 2.04
11 11.22
2 2.04
1 1.02
75 76.53
23 23.47%
88  โรงเรียนบ้านหัวงัว 179
14 7.82
10 5.59
8 4.47
6 3.35
4 2.23
137 76.54
42 23.46%
89  โรงเรียนบ้านคำผง 180
16 8.89
21 11.67
5 2.78
0 0.00
0 0.00
138 76.67
42 23.33%
90  โรงเรียนบ้านนาดี 202
32 15.84
0 0.00
15 7.43
0 0.00
0 0.00
155 76.73
47 23.27%
91  โรงเรียนบ้านปอหมัน 86
8 9.30
0 0.00
11 12.79
0 0.00
1 1.16
66 76.74
20 23.26%
92  โรงเรียนบ้านยาง 158
7 4.43
8 5.06
9 5.70
7 4.43
5 3.16
122 77.22
36 22.78%
93  โรงเรียนบ้านตั้งใจ 93
9 9.68
1 1.08
11 11.83
0 0.00
0 0.00
72 77.42
21 22.58%
94  โรงเรียนบ้านยางชุม 148
15 10.14
1 0.68
17 11.49
0 0.00
0 0.00
115 77.70
33 22.30%
95  โรงเรียนบ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) 274
38 13.87
20 7.30
3 1.09
0 0.00
0 0.00
213 77.74
61 22.26%
96  โรงเรียนบ้านขี้เหล็กโนนจาน 133
16 12.03
5 3.76
7 5.26
1 0.75
0 0.00
104 78.20
29 21.80%
97  โรงเรียนบ้านนาอุดม 46
5 10.87
0 0.00
5 10.87
0 0.00
0 0.00
36 78.26
10 21.74%
98  โรงเรียนบ้านธาตุ 125
11 8.80
7 5.60
9 7.20
0 0.00
0 0.00
98 78.40
27 21.60%
99  โรงเรียนบ้านแคนน้อย 79
5 6.33
5 6.33
2 2.53
5 6.33
0 0.00
62 78.48
17 21.52%
100  โรงเรียนบ้านศรีณรงค์ 113
6 5.31
0 0.00
18 15.93
0 0.00
0 0.00
89 78.76
24 21.24%
101  โรงเรียนบ้านตาฮะ 106
4 3.77
4 3.77
7 6.60
0 0.00
7 6.60
84 79.25
22 20.75%
102  โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม 82
4 4.88
3 3.66
6 7.32
2 2.44
2 2.44
65 79.27
17 20.73%
103  โรงเรียนบ้านหนองตาด 118
9 7.63
3 2.54
12 10.17
0 0.00
0 0.00
94 79.66
24 20.34%
104  โรงเรียนบ้านอาเลา 99
9 9.09
5 5.05
4 4.04
2 2.02
0 0.00
79 79.80
20 20.20%
105  โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 240
15 6.25
11 4.58
19 7.92
3 1.25
0 0.00
192 80.00
48 20.00%
106  โรงเรียนบ้านเฉนียง 50
6 12.00
2 4.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
107  โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ 170
8 4.71
6 3.53
14 8.24
2 1.18
3 1.76
137 80.59
33 19.41%
108  โรงเรียนบ้านหนองคูใหญ่ 83
5 6.02
0 0.00
9 10.84
0 0.00
2 2.41
67 80.72
16 19.28%
109  โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) 131
9 6.87
4 3.05
9 6.87
2 1.53
1 0.76
106 80.92
25 19.08%
110  โรงเรียนบ้านตลุงโนนกอก 105
2 1.90
6 5.71
12 11.43
0 0.00
0 0.00
85 80.95
20 19.05%
111  โรงเรียนบ้านสะเอิง 132
8 6.06
1 0.76
15 11.36
1 0.76
0 0.00
107 81.06
25 18.94%
112  โรงเรียนบ้านแก 338
23 6.80
10 2.96
13 3.85
18 5.33
0 0.00
274 81.07
64 18.93%
113  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 96
1 1.04
2 2.08
15 15.63
0 0.00
0 0.00
78 81.25
18 18.75%
114  โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด 166
5 3.01
11 6.63
14 8.43
1 0.60
0 0.00
135 81.33
31 18.67%
115  โรงเรียนบ้านโพนทา 54
4 7.41
1 1.85
3 5.56
2 3.70
0 0.00
44 81.48
10 18.52%
116  โรงเรียนบ้านสะทืด 50
1 2.00
5 10.00
2 4.00
1 2.00
0 0.00
41 82.00
9 18.00%
117  โรงเรียนบ้านนานวน 203
12 5.91
6 2.96
10 4.93
2 0.99
6 2.96
167 82.27
36 17.73%
118  โรงเรียนบ้านม่วงน้อย 34
2 5.88
1 2.94
2 5.88
1 2.94
0 0.00
28 82.35
6 17.65%
119  โรงเรียนสนมศึกษาคาร 349
26 7.45
8 2.29
18 5.16
6 1.72
3 0.86
288 82.52
61 17.48%
120  โรงเรียนบ้านหนองผือ 72
3 4.17
0 0.00
3 4.17
5 6.94
1 1.39
60 83.33
12 16.67%
121  โรงเรียนบ้านหนองคู 110
4 3.64
5 4.55
9 8.18
0 0.00
0 0.00
92 83.64
18 16.36%
122  โรงเรียนบ้านหนองตอ-บัวเสียว 74
3 4.05
2 2.70
6 8.11
1 1.35
0 0.00
62 83.78
12 16.22%
123  โรงเรียนบ้านยางกระจับ 173
9 5.20
4 2.31
15 8.67
0 0.00
0 0.00
145 83.82
28 16.18%
124  โรงเรียนบ้านโนนจาน 76
5 6.58
2 2.63
5 6.58
0 0.00
0 0.00
64 84.21
12 15.79%
125  โรงเรียนบ้านไกลเสนียด 95
3 3.16
4 4.21
2 2.11
4 4.21
2 2.11
80 84.21
15 15.79%
126  โรงเรียนบ้านหนองแวง(โนนนารายณ์) 121
12 9.92
0 0.00
1 0.83
6 4.96
0 0.00
102 84.30
19 15.70%
127  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก( โนนนารายณ์) 116
7 6.03
5 4.31
6 5.17
0 0.00
0 0.00
98 84.48
18 15.52%
128  โรงเรียนบ้านนาศรีสุข 85
12 14.12
0 0.00
1 1.18
0 0.00
0 0.00
72 84.71
13 15.29%
129  โรงเรียนบ้านทับโพธิ์วิทยา 157
8 5.10
3 1.91
11 7.01
2 1.27
0 0.00
133 84.71
24 15.29%
130  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 119
6 5.04
0 0.00
6 5.04
6 5.04
0 0.00
101 84.87
18 15.13%
131  โรงเรียนบ้านบึง-ยางประชาสรรค์ 139
2 1.44
3 2.16
10 7.19
5 3.60
1 0.72
118 84.89
21 15.11%
132  โรงเรียนบ้านเหล่า (ท่าตูม) 60
5 8.33
1 1.67
2 3.33
1 1.67
0 0.00
51 85.00
9 15.00%
133  โรงเรียนบ้านโนนโพ 103
2 1.94
3 2.91
8 7.77
2 1.94
0 0.00
88 85.44
15 14.56%
134  โรงเรียนบ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) 167
13 7.78
0 0.00
11 6.59
0 0.00
0 0.00
143 85.63
24 14.37%
135  โรงเรียนบ้านโนนจำปา 77
2 2.60
3 3.90
6 7.79
0 0.00
0 0.00
66 85.71
11 14.29%
136  โรงเรียนบ้านโนนทราย 63
1 1.59
0 0.00
3 4.76
3 4.76
2 3.17
54 85.71
9 14.29%
137  โรงเรียนบ้านเซียงซิน - โนนดู่ 107
6 5.61
0 0.00
8 7.48
0 0.00
1 0.93
92 85.98
15 14.02%
138  โรงเรียนบ้านเมืองแก 131
3 2.29
3 2.29
6 4.58
6 4.58
0 0.00
113 86.26
18 13.74%
139  โรงเรียนบ้านชายทุ่ง 44
2 4.55
0 0.00
2 4.55
2 4.55
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
140  โรงเรียนบ้านสายสนอง 22
0 0.00
0 0.00
3 13.64
0 0.00
0 0.00
19 86.36
3 13.64%
141  โรงเรียนบ้านแสนสุข 88
2 2.27
2 2.27
8 9.09
0 0.00
0 0.00
76 86.36
12 13.64%
142  โรงเรียนบ้านทุ่งโก 89
7 7.87
2 2.25
2 2.25
0 0.00
1 1.12
77 86.52
12 13.48%
143  โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 113
6 5.31
0 0.00
9 7.96
0 0.00
0 0.00
98 86.73
15 13.27%
144  โรงเรียนบ้านจาน 139
2 1.44
0 0.00
16 11.51
0 0.00
0 0.00
121 87.05
18 12.95%
145  โรงเรียนบ้านน้ำสร้าง-นางเภา 55
3 5.45
1 1.82
2 3.64
0 0.00
1 1.82
48 87.27
7 12.73%
146  โรงเรียนบ้านตากลาง 111
2 1.80
3 2.70
7 6.31
2 1.80
0 0.00
97 87.39
14 12.61%
147  โรงเรียนบ้านสำโรง(ท่าตูม) 127
0 0.00
15 11.81
0 0.00
1 0.79
0 0.00
111 87.40
16 12.60%
148  โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี 375
24 6.40
8 2.13
15 4.00
0 0.00
0 0.00
328 87.47
47 12.53%
149  โรงเรียนบ้านนานวล 121
0 0.00
3 2.48
1 0.83
10 8.26
1 0.83
106 87.60
15 12.40%
150  โรงเรียนบ้านศาลา 50
0 0.00
0 0.00
5 10.00
1 2.00
0 0.00
44 88.00
6 12.00%
151  โรงเรียนบ้านตานบ 101
3 2.97
2 1.98
7 6.93
0 0.00
0 0.00
89 88.12
12 11.88%
152  โรงเรียนบ้านม่วงมูล 68
0 0.00
0 0.00
6 8.82
0 0.00
2 2.94
60 88.24
8 11.76%
153  โรงเรียนบ้านโนนสูง 121
4 3.31
4 3.31
6 4.96
0 0.00
0 0.00
107 88.43
14 11.57%
154  โรงเรียนบ้านตระมูง 225
0 0.00
11 4.89
12 5.33
3 1.33
0 0.00
199 88.44
26 11.56%
155  โรงเรียนบ้านโพนขวาว 78
0 0.00
0 0.00
4 5.13
1 1.28
4 5.13
69 88.46
9 11.54%
156  โรงเรียนบ้านสร้างบก 113
6 5.31
2 1.77
3 2.65
2 1.77
0 0.00
100 88.50
13 11.50%
157  โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) 148
4 2.70
0 0.00
10 6.76
2 1.35
1 0.68
131 88.51
17 11.49%
158  โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน 254
7 2.76
3 1.18
18 7.09
1 0.39
0 0.00
225 88.58
29 11.42%
159  โรงเรียนบ้านหนองหลวง 136
1 0.74
1 0.74
9 6.62
4 2.94
0 0.00
121 88.97
15 11.03%
160  โรงเรียนบ้านยางขามเฒ่า 93
0 0.00
6 6.45
3 3.23
1 1.08
0 0.00
83 89.25
10 10.75%
161  โรงเรียนบ้านขุมดิน 146
3 2.05
1 0.68
0 0.00
7 4.79
4 2.74
131 89.73
15 10.27%
162  โรงเรียนบ้านท่าศิลา 160
3 1.88
2 1.25
5 3.13
4 2.50
2 1.25
144 90.00
16 10.00%
163  โรงเรียนบ้านเป้า 70
3 4.29
0 0.00
3 4.29
1 1.43
0 0.00
63 90.00
7 10.00%
164  โรงเรียนบ้านโนนสัง 31
0 0.00
0 0.00
3 9.68
0 0.00
0 0.00
28 90.32
3 9.68%
165  โรงเรียนบ้านบัว 73
2 2.74
0 0.00
5 6.85
0 0.00
0 0.00
66 90.41
7 9.59%
166  โรงเรียนบ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) 130
3 2.31
0 0.00
9 6.92
0 0.00
0 0.00
118 90.77
12 9.23%
167  โรงเรียนบ้านทิพย์เนตร 22
0 0.00
2 9.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
168  โรงเรียนบ้านหนองครก 66
0 0.00
2 3.03
2 3.03
2 3.03
0 0.00
60 90.91
6 9.09%
169  โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 89
2 2.25
2 2.25
4 4.49
0 0.00
0 0.00
81 91.01
8 8.99%
170  โรงเรียนบ้านขะยูง 101
2 1.98
0 0.00
7 6.93
0 0.00
0 0.00
92 91.09
9 8.91%
171  โรงเรียนบ้านกุดมะโน 35
2 5.71
0 0.00
1 2.86
0 0.00
0 0.00
32 91.43
3 8.57%
172  โรงเรียนบ้านขุนไชยทอง 47
2 4.26
2 4.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
173  โรงเรียนบ้านงิ้ว 25
0 0.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
23 92.00
2 8.00%
174  โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ 165
7 4.24
0 0.00
6 3.64
0 0.00
0 0.00
152 92.12
13 7.88%
175  โรงเรียนบ้านปราสาท 77
0 0.00
2 2.60
1 1.30
0 0.00
3 3.90
71 92.21
6 7.79%
176  โรงเรียนบ้านโนนเซียง 65
1 1.54
1 1.54
2 3.08
1 1.54
0 0.00
60 92.31
5 7.69%
177  โรงเรียนบ้านน้ำคำ 159
10 6.29
2 1.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
147 92.45
12 7.55%
178  โรงเรียนบ้านแคนดำ 74
0 0.00
0 0.00
4 5.41
0 0.00
1 1.35
69 93.24
5 6.76%
179  โรงเรียนบ้านสาโรช 78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 6.41
0 0.00
73 93.59
5 6.41%
180  โรงเรียนบ้านอาพืด 111
3 2.70
3 2.70
1 0.90
0 0.00
0 0.00
104 93.69
7 6.31%
181  โรงเรียนบ้านจันทร์งาม 32
0 0.00
0 0.00
2 6.25
0 0.00
0 0.00
30 93.75
2 6.25%
182  โรงเรียนบ้านบอน 65
1 1.54
0 0.00
3 4.62
0 0.00
0 0.00
61 93.85
4 6.15%
183  โรงเรียนบ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) 120
1 0.83
0 0.00
6 5.00
0 0.00
0 0.00
113 94.17
7 5.83%
184  โรงเรียนบ้านไผ่ (วันครู 2503) 124
3 2.42
0 0.00
0 0.00
4 3.23
0 0.00
117 94.35
7 5.65%
185  โรงเรียนบ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร) 200
2 1.00
1 0.50
8 4.00
0 0.00
0 0.00
189 94.50
11 5.50%
186  โรงเรียนบ้านหนองกา 231
7 3.03
0 0.00
5 2.16
0 0.00
0 0.00
219 94.81
12 5.19%
187  โรงเรียนสามัคคีศึกษา 58
1 1.72
0 0.00
2 3.45
0 0.00
0 0.00
55 94.83
3 5.17%
188  โรงเรียนบ้านโพนม่วง 201
7 3.48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 1.49
191 95.02
10 4.98%
189  โรงเรียนบ้านเมืองไผ่กระท่ม 61
0 0.00
1 1.64
0 0.00
2 3.28
0 0.00
58 95.08
3 4.92%
190  โรงเรียนบ้านอาคุณ 105
5 4.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
100 95.24
5 4.76%
191  โรงเรียนบ้านนางเข็ม 65
0 0.00
0 0.00
2 3.08
1 1.54
0 0.00
62 95.38
3 4.62%
192  โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 130
0 0.00
0 0.00
6 4.62
0 0.00
0 0.00
124 95.38
6 4.62%
193  โรงเรียนบ้านปรีง 161
2 1.24
2 1.24
2 1.24
0 0.00
1 0.62
154 95.65
7 4.35%
194  โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 147
0 0.00
3 2.04
2 1.36
0 0.00
0 0.00
142 96.60
5 3.40%
195  โรงเรียนบ้านยางบ่ออี 66
0 0.00
0 0.00
2 3.03
0 0.00
0 0.00
64 96.97
2 3.03%
196  โรงเรียนบ้านหนองบึง 33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 3.03
32 96.97
1 3.03%
197  โรงเรียนบ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) 125
0 0.00
0 0.00
1 0.80
2 1.60
0 0.00
122 97.60
3 2.40%
198  โรงเรียนบ้านภูดิน 61
1 1.64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
60 98.36
1 1.64%
199  โรงเรียนบ้านม่วงหมาก 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
200  โรงเรียนบ้านหนองหว้า "คุรุราษฎร์เสริมวิทย์" 100
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
100 100.00
0 0.00%
201  โรงเรียนบ้านหนองอียอ 299
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
299 100.00
0 0.00%
202  โรงเรียนบ้านแข้ด่อน-หนองบัว 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
203  โรงเรียนบ้านโสกแดง 38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 100.00
0 0.00%
204  โรงเรียนสนวนโคกเม็ก 62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
62 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  24,535 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,002 8.16
เตี้ย  1,091 4.45
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,761 7.18
ผอมและเตี้ย  916 3.73
อ้วนและเตี้ย  604 2.46
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,161 74.02
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,374 คน


25.98%


Powered By www.thaieducation.net