ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุรินทร์ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 218 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 216 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 99.08
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านตาเพชร 29
25 86.21
0 0.00
4 13.79
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 100.00%
2  โรงเรียนบ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) 75
60 80.00
10 13.33
5 6.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
75 100.00%
3  โรงเรียนบ้านพิงพวย 64
18 28.13
19 29.69
7 10.94
13 20.31
7 10.94
0 0.00
64 100.00%
4  โรงเรียนบ้านม่วงหวาน 58
58 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
58 100.00%
5  โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 145
17 11.72
5 3.45
49 33.79
48 33.10
26 17.93
0 0.00
145 100.00%
6  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 95
7 7.37
7 7.37
13 13.68
68 71.58
0 0.00
0 0.00
95 100.00%
7  โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 34
8 23.53
11 32.35
8 23.53
3 8.82
3 8.82
1 2.94
33 97.06%
8  โรงเรียนบ้านหนองไม้ถี่ 70
5 7.14
15 21.43
3 4.29
20 28.57
18 25.71
9 12.86
61 87.14%
9  โรงเรียนบ้านหนองคูน้อย 70
14 20.00
13 18.57
3 4.29
27 38.57
1 1.43
12 17.14
58 82.86%
10  โรงเรียนบ้านสำโรง(โนนนารายณ์) 175
34 19.43
35 20.00
19 10.86
30 17.14
17 9.71
40 22.86
135 77.14%
11  โรงเรียนบ้านอาจญา 98
16 16.33
6 6.12
15 15.31
22 22.45
12 12.24
27 27.55
71 72.45%
12  โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 53
23 43.40
6 11.32
5 9.43
4 7.55
0 0.00
15 28.30
38 71.70%
13  โรงเรียนบ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) 120
83 69.17
0 0.00
3 2.50
0 0.00
0 0.00
34 28.33
86 71.67%
14  โรงเรียนบ้านหมากมี่ 136
19 13.97
9 6.62
13 9.56
32 23.53
22 16.18
41 30.15
95 69.85%
15  โรงเรียนบ้านตระมูง 231
142 61.47
0 0.00
3 1.30
0 0.00
0 0.00
86 37.23
145 62.77%
16  โรงเรียนบ้านนาวอง 72
15 20.83
8 11.11
5 6.94
8 11.11
7 9.72
29 40.28
43 59.72%
17  โรงเรียนบ้านหนองหิน 113
10 8.85
13 11.50
4 3.54
23 20.35
17 15.04
46 40.71
67 59.29%
18  โรงเรียนบ้านทัพไทย 44
22 50.00
0 0.00
4 9.09
0 0.00
0 0.00
18 40.91
26 59.09%
19  โรงเรียนบ้านม่วงหนองตาด 61
11 18.03
8 13.11
9 14.75
7 11.48
1 1.64
25 40.98
36 59.02%
20  โรงเรียนบ้านทับโพธิ์วิทยา 162
80 49.38
0 0.00
7 4.32
0 0.00
4 2.47
71 43.83
91 56.17%
21  โรงเรียนบ้านหัวนา 140
40 28.57
16 11.43
7 5.00
12 8.57
1 0.71
64 45.71
76 54.29%
22  โรงเรียนบ้านเหล่าม่วงโนนตาล 71
23 32.39
3 4.23
6 8.45
5 7.04
1 1.41
33 46.48
38 53.52%
23  โรงเรียนบ้านหนองคูใหญ่ 88
23 26.14
9 10.23
12 13.64
2 2.27
1 1.14
41 46.59
47 53.41%
24  โรงเรียนบ้านบุตาโสม 39
7 17.95
5 12.82
6 15.38
2 5.13
0 0.00
19 48.72
20 51.28%
25  โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน 266
34 12.78
27 10.15
30 11.28
15 5.64
30 11.28
130 48.87
136 51.13%
26  โรงเรียนบ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) 162
19 11.73
22 13.58
11 6.79
8 4.94
19 11.73
83 51.23
79 48.77%
27  โรงเรียนบ้านทิพย์นวด 150
14 9.33
12 8.00
20 13.33
10 6.67
17 11.33
77 51.33
73 48.67%
28  โรงเรียนบ้านโคกกุง 37
4 10.81
4 10.81
7 18.92
3 8.11
0 0.00
19 51.35
18 48.65%
29  โรงเรียนบ้านขี้เหล็กโนนจาน 127
14 11.02
3 2.36
12 9.45
17 13.39
15 11.81
66 51.97
61 48.03%
30  โรงเรียนบ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) 144
12 8.33
8 5.56
14 9.72
20 13.89
15 10.42
75 52.08
69 47.92%
31  โรงเรียนบ้านขาม 163
13 7.98
22 13.50
18 11.04
16 9.82
9 5.52
85 52.15
78 47.85%
32  โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) 136
47 34.56
7 5.15
4 2.94
3 2.21
0 0.00
75 55.15
61 44.85%
33  โรงเรียนบ้านโนนระเวียง 67
12 17.91
8 11.94
3 4.48
4 5.97
3 4.48
37 55.22
30 44.78%
34  โรงเรียนบ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) 160
11 6.88
16 10.00
19 11.88
13 8.13
12 7.50
89 55.63
71 44.38%
35  โรงเรียนบ้านโพนครก 183
20 10.93
16 8.74
23 12.57
12 6.56
10 5.46
102 55.74
81 44.26%
36  โรงเรียนบ้านบัลลังก์พงสวาย 77
11 14.29
12 15.58
5 6.49
6 7.79
0 0.00
43 55.84
34 44.16%
37  โรงเรียนบ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) 215
38 17.67
25 11.63
9 4.19
13 6.05
8 3.72
122 56.74
93 43.26%
38  โรงเรียนบ้านโนนเปือย 99
11 11.11
3 3.03
17 17.17
4 4.04
7 7.07
57 57.58
42 42.42%
39  โรงเรียนบ้านดู่ 136
14 10.29
23 16.91
15 11.03
5 3.68
0 0.00
79 58.09
57 41.91%
40  โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี 626
10 1.60
17 2.72
93 14.86
27 4.31
110 17.57
369 58.95
257 41.05%
41  โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ 83
16 19.28
8 9.64
10 12.05
0 0.00
0 0.00
49 59.04
34 40.96%
42  โรงเรียนบ้านโคกสูง 71
8 11.27
7 9.86
8 11.27
4 5.63
2 2.82
42 59.15
29 40.85%
43  โรงเรียนโรงเรียนบ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล) 179
30 16.76
21 11.73
17 9.50
4 2.23
0 0.00
107 59.78
72 40.22%
44  โรงเรียนบ้านโพนโก 97
12 12.37
2 2.06
8 8.25
8 8.25
8 8.25
59 60.82
38 39.18%
45  โรงเรียนบ้านอ้อตลิ่งชัน 172
21 12.21
18 10.47
7 4.07
11 6.40
10 5.81
105 61.05
67 38.95%
46  โรงเรียนบ้านขวาวโค้ง 101
13 12.87
5 4.95
7 6.93
13 12.87
1 0.99
62 61.39
39 38.61%
47  โรงเรียนไตรคามวิทยา 156
15 9.62
11 7.05
18 11.54
8 5.13
7 4.49
97 62.18
59 37.82%
48  โรงเรียนบ้านหนองเทพ 178
53 29.78
3 1.69
9 5.06
0 0.00
0 0.00
113 63.48
65 36.52%
49  โรงเรียนบ้านงิ้ว 22
3 13.64
2 9.09
2 9.09
0 0.00
1 4.55
14 63.64
8 36.36%
50  โรงเรียนบ้านผักไหม 160
14 8.75
11 6.88
20 12.50
9 5.63
3 1.88
103 64.38
57 35.63%
51  โรงเรียนบ้านหนองขุนศรี 164
21 12.80
6 3.66
21 12.80
8 4.88
2 1.22
106 64.63
58 35.37%
52  โรงเรียนบ้านดอนแรด 146
5 3.42
9 6.16
21 14.38
1 0.68
14 9.59
96 65.75
50 34.25%
53  โรงเรียนบ้านกาพระ 97
10 10.31
8 8.25
11 11.34
3 3.09
1 1.03
64 65.98
33 34.02%
54  โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) 443
27 6.09
25 5.64
69 15.58
8 1.81
21 4.74
293 66.14
150 33.86%
55  โรงเรียนบ้านหนองแวง(โนนนารายณ์) 126
13 10.32
8 6.35
15 11.90
4 3.17
1 0.79
85 67.46
41 32.54%
56  โรงเรียนบ้านโนนสูง 120
12 10.00
7 5.83
13 10.83
4 3.33
3 2.50
81 67.50
39 32.50%
57  โรงเรียนบ้านบัว 71
15 21.13
0 0.00
8 11.27
0 0.00
0 0.00
48 67.61
23 32.39%
58  โรงเรียนบ้านช่องยางชุม 163
14 8.59
9 5.52
15 9.20
4 2.45
10 6.13
111 68.10
52 31.90%
59  โรงเรียนบ้านกะทะ 96
10 10.42
9 9.38
6 6.25
4 4.17
1 1.04
66 68.75
30 31.25%
60  โรงเรียนวัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ) 207
10 4.83
24 11.59
11 5.31
14 6.76
4 1.93
144 69.57
63 30.43%
61  โรงเรียนบ้านแสนสุข 79
4 5.06
3 3.80
13 16.46
3 3.80
1 1.27
55 69.62
24 30.38%
62  โรงเรียนบ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) 100
16 16.00
11 11.00
1 1.00
2 2.00
0 0.00
70 70.00
30 30.00%
63  โรงเรียนบ้านเหล่า (ท่าตูม) 67
14 20.90
1 1.49
0 0.00
1 1.49
4 5.97
47 70.15
20 29.85%
64  โรงเรียนบ้านม่วงหมาก 54
8 14.81
1 1.85
4 7.41
2 3.70
1 1.85
38 70.37
16 29.63%
65  โรงเรียนบ้านเบิด 207
31 14.98
10 4.83
17 8.21
3 1.45
0 0.00
146 70.53
61 29.47%
66  โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม 92
9 9.78
6 6.52
4 4.35
4 4.35
4 4.35
65 70.65
27 29.35%
67  โรงเรียนบ้านทุ่งโก 89
14 15.73
5 5.62
2 2.25
3 3.37
2 2.25
63 70.79
26 29.21%
68  โรงเรียนบ้านสำโรงประชารัฐ 173
20 11.56
16 9.25
14 8.09
0 0.00
0 0.00
123 71.10
50 28.90%
69  โรงเรียนบ้านโพธิ์ห้วย 150
39 26.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 2.67
107 71.33
43 28.67%
70  โรงเรียนบ้านบะ 228
17 7.46
25 10.96
15 6.58
4 1.75
4 1.75
163 71.49
65 28.51%
71  โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี 142
12 8.45
9 6.34
7 4.93
7 4.93
5 3.52
102 71.83
40 28.17%
72  โรงเรียนบ้านโพนดวน 167
14 8.38
10 5.99
8 4.79
7 4.19
8 4.79
120 71.86
47 28.14%
73  โรงเรียนบ้านธรรมษา 82
8 9.76
2 2.44
9 10.98
2 2.44
2 2.44
59 71.95
23 28.05%
74  โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ 130
18 13.85
6 4.62
9 6.92
3 2.31
0 0.00
94 72.31
36 27.69%
75  โรงเรียนบ้านนาดี 222
37 16.67
10 4.50
14 6.31
0 0.00
0 0.00
161 72.52
61 27.48%
76  โรงเรียนบ้านนาศรีสุข 88
20 22.73
1 1.14
2 2.27
0 0.00
1 1.14
64 72.73
24 27.27%
77  โรงเรียนบ้านผือน้อย 96
8 8.33
9 9.38
9 9.38
0 0.00
0 0.00
70 72.92
26 27.08%
78  โรงเรียนปทุมมาศวิทยา 272
23 8.46
4 1.47
24 8.82
10 3.68
12 4.41
199 73.16
73 26.84%
79  โรงเรียนบ้านน้ำสร้าง-นางเภา 56
3 5.36
3 5.36
4 7.14
2 3.57
3 5.36
41 73.21
15 26.79%
80  โรงเรียนบ้านกุดมะโน 30
2 6.67
4 13.33
1 3.33
1 3.33
0 0.00
22 73.33
8 26.67%
81  โรงเรียนบ้านหัวงัว 186
17 9.14
5 2.69
18 9.68
8 4.30
0 0.00
138 74.19
48 25.81%
82  โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา) 300
11 3.67
3 1.00
24 8.00
13 4.33
23 7.67
226 75.33
74 24.67%
83  โรงเรียนบ้านตากลาง 114
8 7.02
8 7.02
7 6.14
5 4.39
0 0.00
86 75.44
28 24.56%
84  โรงเรียนบ้านขามโพนทัน 103
7 6.80
6 5.83
7 6.80
5 4.85
0 0.00
78 75.73
25 24.27%
85  โรงเรียนบ้านโพนขวาว 91
8 8.79
5 5.49
3 3.30
2 2.20
4 4.40
69 75.82
22 24.18%
86  โรงเรียนบ้านตาฮะ 116
6 5.17
5 4.31
7 6.03
5 4.31
5 4.31
88 75.86
28 24.14%
87  โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ 172
13 7.56
14 8.14
12 6.98
2 1.16
0 0.00
131 76.16
41 23.84%
88  โรงเรียนบ้านหนองอีดำ 122
14 11.48
10 8.20
4 3.28
1 0.82
0 0.00
93 76.23
29 23.77%
89  โรงเรียนรัตนวิทยาคม 97
7 7.22
4 4.12
9 9.28
2 2.06
1 1.03
74 76.29
23 23.71%
90  โรงเรียนบ้านแต้-หนองบก 76
5 6.58
3 3.95
6 7.89
1 1.32
3 3.95
58 76.32
18 23.68%
91  โรงเรียนบ้านโนนโพ 106
13 12.26
3 2.83
5 4.72
4 3.77
0 0.00
81 76.42
25 23.58%
92  โรงเรียนบ้านหนองอียอ 303
25 8.25
19 6.27
27 8.91
0 0.00
0 0.00
232 76.57
71 23.43%
93  โรงเรียนบ้านจาน 149
16 10.74
9 6.04
7 4.70
1 0.67
1 0.67
115 77.18
34 22.82%
94  โรงเรียนบ้านตั้งใจ 93
9 9.68
1 1.08
11 11.83
0 0.00
0 0.00
72 77.42
21 22.58%
95  โรงเรียนบ้านตึกชุม 209
4 1.91
10 4.78
26 12.44
5 2.39
2 0.96
162 77.51
47 22.49%
96  โรงเรียนบ้านธาตุ 118
10 8.47
6 5.08
10 8.47
0 0.00
0 0.00
92 77.97
26 22.03%
97  โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 231
8 3.46
14 6.06
24 10.39
4 1.73
0 0.00
181 78.35
50 21.65%
98  โรงเรียนบ้านค้อ 121
6 4.96
5 4.13
5 4.13
7 5.79
3 2.48
95 78.51
26 21.49%
99  โรงเรียนบ้านสะเอิง 135
5 3.70
0 0.00
24 17.78
0 0.00
0 0.00
106 78.52
29 21.48%
100  โรงเรียนบ้านหนองพิมาน 75
12 16.00
0 0.00
1 1.33
0 0.00
3 4.00
59 78.67
16 21.33%
101  โรงเรียนโพนทองพิทยาคม 122
2 1.64
0 0.00
1 0.82
16 13.11
7 5.74
96 78.69
26 21.31%
102  โรงเรียนชุมชนบ้านซาด 249
14 5.62
8 3.21
31 12.45
0 0.00
0 0.00
196 78.71
53 21.29%
103  โรงเรียนบ้านม่วงมูล 67
3 4.48
3 4.48
8 11.94
0 0.00
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
104  โรงเรียนบ้านนานวน 197
11 5.58
15 7.61
15 7.61
0 0.00
0 0.00
156 79.19
41 20.81%
105  โรงเรียนสนมศึกษาคาร 332
22 6.63
15 4.52
10 3.01
10 3.01
12 3.61
263 79.22
69 20.78%
106  โรงเรียนบ้านกระสัง 78
2 2.56
2 2.56
12 15.38
0 0.00
0 0.00
62 79.49
16 20.51%
107  โรงเรียนบ้านหาญฮี 132
8 6.06
7 5.30
7 5.30
4 3.03
1 0.76
105 79.55
27 20.45%
108  โรงเรียนบ้านปอหมัน 87
3 3.45
5 5.75
9 10.34
0 0.00
0 0.00
70 80.46
17 19.54%
109  โรงเรียนไตรคามสามัคคี 113
7 6.19
7 6.19
5 4.42
3 2.65
0 0.00
91 80.53
22 19.47%
110  โรงเรียนบ้านโสมน 79
4 5.06
1 1.27
9 11.39
0 0.00
1 1.27
64 81.01
15 18.99%
111  โรงเรียนบ้านโพนทา 58
4 6.90
4 6.90
2 3.45
1 1.72
0 0.00
47 81.03
11 18.97%
112  โรงเรียนบ้านขุนหาญ 69
3 4.35
1 1.45
2 2.90
4 5.80
3 4.35
56 81.16
13 18.84%
113  โรงเรียนบ้านนาอุดม 48
1 2.08
1 2.08
5 10.42
2 4.17
0 0.00
39 81.25
9 18.75%
114  โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี 375
31 8.27
8 2.13
31 8.27
0 0.00
0 0.00
305 81.33
70 18.67%
115  โรงเรียนบ้านโนนจำปา 81
4 4.94
1 1.23
3 3.70
3 3.70
4 4.94
66 81.48
15 18.52%
116  โรงเรียนบ้านหนองคู 103
2 1.94
5 4.85
12 11.65
0 0.00
0 0.00
84 81.55
19 18.45%
117  โรงเรียนบ้านทับน้อย 49
1 2.04
0 0.00
8 16.33
0 0.00
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
118  โรงเรียนบ้านทิพย์เนตร 22
1 4.55
2 9.09
0 0.00
1 4.55
0 0.00
18 81.82
4 18.18%
119  โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 150
14 9.33
3 2.00
3 2.00
6 4.00
1 0.67
123 82.00
27 18.00%
120  โรงเรียนบ้านลุงปุง 295
14 4.75
10 3.39
18 6.10
6 2.03
4 1.36
243 82.37
52 17.63%
121  โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด 165
6 3.64
2 1.21
18 10.91
2 1.21
1 0.61
136 82.42
29 17.58%
122  โรงเรียนบ้านหนองตอ-บัวเสียว 63
3 4.76
2 3.17
1 1.59
3 4.76
2 3.17
52 82.54
11 17.46%
123  โรงเรียนบ้านเฉนียง 52
6 11.54
1 1.92
2 3.85
0 0.00
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
124  โรงเรียนบ้านแคนน้อย 87
3 3.45
3 3.45
3 3.45
3 3.45
3 3.45
72 82.76
15 17.24%
125  โรงเรียนบ้านโนนจาน 76
4 5.26
3 3.95
3 3.95
2 2.63
1 1.32
63 82.89
13 17.11%
126  โรงเรียนบ้านเมืองแก 141
4 2.84
4 2.84
8 5.67
8 5.67
0 0.00
117 82.98
24 17.02%
127  โรงเรียนบ้านตานบ 102
7 6.86
0 0.00
10 9.80
0 0.00
0 0.00
85 83.33
17 16.67%
128  โรงเรียนบ้านอาเลา 102
7 6.86
0 0.00
8 7.84
2 1.96
0 0.00
85 83.33
17 16.67%
129  โรงเรียนบ้านตลุงโนนกอก 104
0 0.00
5 4.81
12 11.54
0 0.00
0 0.00
87 83.65
17 16.35%
130  โรงเรียนบ้านหนองผือ 75
2 2.67
0 0.00
5 6.67
5 6.67
0 0.00
63 84.00
12 16.00%
131  โรงเรียนบ้านไผ่ (วันครู 2503) 105
0 0.00
6 5.71
6 5.71
0 0.00
4 3.81
89 84.76
16 15.24%
132  โรงเรียนบ้านคำผง 178
10 5.62
9 5.06
8 4.49
0 0.00
0 0.00
151 84.83
27 15.17%
133  โรงเรียนบ้านหนองแสง 27
2 7.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 7.41
23 85.19
4 14.81%
134  โรงเรียนบ้านหนองระฆัง 115
5 4.35
7 6.09
5 4.35
0 0.00
0 0.00
98 85.22
17 14.78%
135  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม 55
4 7.27
0 0.00
4 7.27
0 0.00
0 0.00
47 85.45
8 14.55%
136  โรงเรียนบ้านศรีณรงค์ 106
14 13.21
0 0.00
0 0.00
1 0.94
0 0.00
91 85.85
15 14.15%
137  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 64
1 1.56
2 3.13
6 9.38
0 0.00
0 0.00
55 85.94
9 14.06%
138  โรงเรียนบ้านท่าศิลา 164
10 6.10
5 3.05
5 3.05
0 0.00
3 1.83
141 85.98
23 14.02%
139  โรงเรียนบ้านศาลา 50
3 6.00
2 4.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
140  โรงเรียนบ้านโนนเซียง 66
3 4.55
3 4.55
2 3.03
1 1.52
0 0.00
57 86.36
9 13.64%
141  โรงเรียนบ้านโพนม่วง 210
16 7.62
2 0.95
8 3.81
2 0.95
0 0.00
182 86.67
28 13.33%
142  โรงเรียนบ้านยางชุม 142
6 4.23
4 2.82
8 5.63
0 0.00
0 0.00
124 87.32
18 12.68%
143  โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา 143
8 5.59
1 0.70
2 1.40
6 4.20
1 0.70
125 87.41
18 12.59%
144  โรงเรียนบ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร) 216
4 1.85
1 0.46
22 10.19
0 0.00
0 0.00
189 87.50
27 12.50%
145  โรงเรียนบ้านยางกระจับ 184
7 3.80
4 2.17
12 6.52
0 0.00
0 0.00
161 87.50
23 12.50%
146  โรงเรียนบ้านสร้างบก 145
6 4.14
3 2.07
5 3.45
2 1.38
2 1.38
127 87.59
18 12.41%
147  โรงเรียนบ้านระหาร 146
5 3.42
4 2.74
0 0.00
3 2.05
6 4.11
128 87.67
18 12.33%
148  โรงเรียนบ้านสำโรง(ชุมพลบุรี) 117
3 2.56
3 2.56
8 6.84
0 0.00
0 0.00
103 88.03
14 11.97%
149  โรงเรียนบ้านสะทืด 52
1 1.92
2 3.85
3 5.77
0 0.00
0 0.00
46 88.46
6 11.54%
150  โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 113
3 2.65
4 3.54
3 2.65
2 1.77
1 0.88
100 88.50
13 11.50%
151  โรงเรียนบ้านแข้ด่อน-หนองบัว 61
3 4.92
0 0.00
3 4.92
1 1.64
0 0.00
54 88.52
7 11.48%
152  โรงเรียนบ้านขะยูง 105
4 3.81
0 0.00
7 6.67
0 0.00
1 0.95
93 88.57
12 11.43%
153  โรงเรียนบ้านม่วงน้อย 44
1 2.27
1 2.27
3 6.82
0 0.00
0 0.00
39 88.64
5 11.36%
154  โรงเรียนบ้านหนองตาด 133
5 3.76
1 0.75
9 6.77
0 0.00
0 0.00
118 88.72
15 11.28%
155  โรงเรียนบ้านบัวโคก 198
11 5.56
0 0.00
9 4.55
0 0.00
2 1.01
176 88.89
22 11.11%
156  โรงเรียนบ้านนานวล 127
2 1.57
4 3.15
8 6.30
0 0.00
0 0.00
113 88.98
14 11.02%
157  โรงเรียนบ้านอีโสดหนองผาง 65
2 3.08
2 3.08
3 4.62
0 0.00
0 0.00
58 89.23
7 10.77%
158  โรงเรียนบ้านสวนหม่อน 67
2 2.99
1 1.49
3 4.48
1 1.49
0 0.00
60 89.55
7 10.45%
159  โรงเรียนบ้านไกลเสนียด 96
2 2.08
1 1.04
5 5.21
1 1.04
1 1.04
86 89.58
10 10.42%
160  โรงเรียนบ้านโนนสัง 29
0 0.00
0 0.00
3 10.34
0 0.00
0 0.00
26 89.66
3 10.34%
161  โรงเรียนบ้านขุนไชยทอง 49
3 6.12
1 2.04
1 2.04
0 0.00
0 0.00
44 89.80
5 10.20%
162  โรงเรียนบ้านบุผาง 69
3 4.35
1 1.45
3 4.35
0 0.00
0 0.00
62 89.86
7 10.14%
163  โรงเรียนบ้านเป้า 69
4 5.80
0 0.00
2 2.90
1 1.45
0 0.00
62 89.86
7 10.14%
164  โรงเรียนบ้านกระเบื้อง 109
7 6.42
1 0.92
1 0.92
2 1.83
0 0.00
98 89.91
11 10.09%
165  โรงเรียนบ้านหนองหลวง 139
0 0.00
3 2.16
11 7.91
0 0.00
0 0.00
125 89.93
14 10.07%
166  โรงเรียนบ้านยางขามเฒ่า 110
1 0.91
5 4.55
5 4.55
0 0.00
0 0.00
99 90.00
11 10.00%
167  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 123
8 6.50
2 1.63
2 1.63
0 0.00
0 0.00
111 90.24
12 9.76%
168  โรงเรียนบ้านโนนทราย 62
0 0.00
0 0.00
4 6.45
2 3.23
0 0.00
56 90.32
6 9.68%
169  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก( โนนนารายณ์) 114
5 4.39
4 3.51
2 1.75
0 0.00
0 0.00
103 90.35
11 9.65%
170  โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 63
3 4.76
3 4.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
171  โรงเรียนบ้านเซียงซิน - โนนดู่ 106
4 3.77
0 0.00
6 5.66
0 0.00
0 0.00
96 90.57
10 9.43%
172  โรงเรียนบ้านระเวียง 191
11 5.76
7 3.66
0 0.00
0 0.00
0 0.00
173 90.58
18 9.42%
173  โรงเรียนบ้านสาโรช 75
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 6.67
2 2.67
68 90.67
7 9.33%
174  โรงเรียนบ้านหนองครก 77
1 1.30
3 3.90
2 2.60
1 1.30
0 0.00
70 90.91
7 9.09%
175  โรงเรียนบ้านสำโรง(ท่าตูม) 134
1 0.75
1 0.75
10 7.46
0 0.00
0 0.00
122 91.04
12 8.96%
176  โรงเรียนบ้านภูดิน 70
2 2.86
2 2.86
2 2.86
0 0.00
0 0.00
64 91.43
6 8.57%
177  โรงเรียนบ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) 175
8 4.57
0 0.00
7 4.00
0 0.00
0 0.00
160 91.43
15 8.57%
178  โรงเรียนบ้านสายสนอง 24
0 0.00
0 0.00
2 8.33
0 0.00
0 0.00
22 91.67
2 8.33%
179  โรงเรียนบ้านขุมดิน 146
7 4.79
1 0.68
4 2.74
0 0.00
0 0.00
134 91.78
12 8.22%
180  โรงเรียนบ้านอาพืด 111
3 2.70
1 0.90
5 4.50
0 0.00
0 0.00
102 91.89
9 8.11%
181  โรงเรียนบ้านชายทุ่ง 64
1 1.56
1 1.56
3 4.69
0 0.00
0 0.00
59 92.19
5 7.81%
182  โรงเรียนบ้านแก 362
7 1.93
8 2.21
10 2.76
0 0.00
2 0.55
335 92.54
27 7.46%
183  โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 84
2 2.38
0 0.00
4 4.76
0 0.00
0 0.00
78 92.86
6 7.14%
184  โรงเรียนบ้านหนองกระทุงตากแดด 70
2 2.86
1 1.43
2 2.86
0 0.00
0 0.00
65 92.86
5 7.14%
185  โรงเรียนบ้านหนองแวง(ท่าตูม) 88
0 0.00
2 2.27
4 4.55
0 0.00
0 0.00
82 93.18
6 6.82%
186  โรงเรียนบ้านบึง-ยางประชาสรรค์ 152
3 1.97
0 0.00
6 3.95
1 0.66
0 0.00
142 93.42
10 6.58%
187  โรงเรียนบ้านยางบ่ออี 76
0 0.00
0 0.00
4 5.26
1 1.32
0 0.00
71 93.42
5 6.58%
188  โรงเรียนบ้านเมืองไผ่กระท่ม 61
1 1.64
1 1.64
2 3.28
0 0.00
0 0.00
57 93.44
4 6.56%
189  โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ 168
0 0.00
0 0.00
11 6.55
0 0.00
0 0.00
157 93.45
11 6.55%
190  โรงเรียนบ้านโพนงอย 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 3.23
1 3.23
29 93.55
2 6.45%
191  โรงเรียนบ้านน้ำคำ 159
8 5.03
2 1.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
149 93.71
10 6.29%
192  โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 130
3 2.31
0 0.00
5 3.85
0 0.00
0 0.00
122 93.85
8 6.15%
193  โรงเรียนบ้านปรีง 167
5 2.99
0 0.00
3 1.80
1 0.60
1 0.60
157 94.01
10 5.99%
194  โรงเรียนบ้านจันทร์งาม 34
0 0.00
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
32 94.12
2 5.88%
195  โรงเรียนบ้านยาง 154
3 1.95
4 2.60
1 0.65
1 0.65
0 0.00
145 94.16
9 5.84%
196  โรงเรียนบ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) 39
0 0.00
0 0.00
2 5.13
0 0.00
0 0.00
37 94.87
2 5.13%
197  โรงเรียนสามัคคีศึกษา 59
1 1.69
1 1.69
1 1.69
0 0.00
0 0.00
56 94.92
3 5.08%
198  โรงเรียนบ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) 286
4 1.40
4 1.40
6 2.10
0 0.00
0 0.00
272 95.10
14 4.90%
199  โรงเรียนหัวพี 68
0 0.00
0 0.00
3 4.41
0 0.00
0 0.00
65 95.59
3 4.41%
200  โรงเรียนบ้านอาคุณ 114
2 1.75
0 0.00
3 2.63
0 0.00
0 0.00
109 95.61
5 4.39%
201  โรงเรียนบ้านนางเข็ม 72
1 1.39
0 0.00
2 2.78
0 0.00
0 0.00
69 95.83
3 4.17%
202  โรงเรียนบ้านตาทิตย์ 75
0 0.00
0 0.00
1 1.33
0 0.00
2 2.67
72 96.00
3 4.00%
203  โรงเรียนบ้านบอน 75
0 0.00
0 0.00
3 4.00
0 0.00
0 0.00
72 96.00
3 4.00%
204  โรงเรียนบ้านปราสาท 83
0 0.00
0 0.00
3 3.61
0 0.00
0 0.00
80 96.39
3 3.61%
205  โรงเรียนบ้านหนองบึง 34
0 0.00
0 0.00
1 2.94
0 0.00
0 0.00
33 97.06
1 2.94%
206  โรงเรียนบ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) 126
1 0.79
0 0.00
2 1.59
0 0.00
0 0.00
123 97.62
3 2.38%
207  โรงเรียนบ้านหนองกา 233
3 1.29
0 0.00
1 0.43
0 0.00
0 0.00
229 98.28
4 1.72%
208  โรงเรียนบ้านดงเค็ง 62
0 0.00
1 1.61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 98.39
1 1.61%
209  โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) 141
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 0.71
1 0.71
139 98.58
2 1.42%
210  โรงเรียนบ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) 136
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
136 100.00
0 0.00%
211  โรงเรียนบ้านหนองบัวงาม 120
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
120 100.00
0 0.00%
212  โรงเรียนบ้านหนองหว้า "คุรุราษฎร์เสริมวิทย์" 99
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
99 100.00
0 0.00%
213  โรงเรียนบ้านแคนดำ 79
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
79 100.00
0 0.00%
214  โรงเรียนบ้านโสกแดง 40
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
40 100.00
0 0.00%
215  โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา 121
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
121 100.00
0 0.00%
216  โรงเรียนสนวนโคกเม็ก 70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
70 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  26,228 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,341 8.93
เตี้ย  1,132 4.32
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,777 6.78
ผอมและเตี้ย  846 3.23
อ้วนและเตี้ย  650 2.48
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,482 74.28
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,746 คน


25.72%


Powered By www.thaieducation.net