ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุรินทร์ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 218 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 215 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 98.62
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านตาเพชร 29
25 86.21
0 0.00
4 13.79
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 100.00%
2  โรงเรียนบ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) 75
61 81.33
10 13.33
1 1.33
3 4.00
0 0.00
0 0.00
75 100.00%
3  โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 145
13 8.97
7 4.83
54 37.24
40 27.59
31 21.38
0 0.00
145 100.00%
4  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 95
14 14.74
2 2.11
7 7.37
72 75.79
0 0.00
0 0.00
95 100.00%
5  โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 33
9 27.27
10 30.30
7 21.21
6 18.18
1 3.03
0 0.00
33 100.00%
6  โรงเรียนบ้านผือน้อย 101
27 26.73
27 26.73
18 17.82
19 18.81
9 8.91
1 0.99
100 99.01%
7  โรงเรียนบ้านหนองไม้ถี่ 71
5 7.04
15 21.13
3 4.23
20 28.17
18 25.35
10 14.08
61 85.92%
8  โรงเรียนบ้านหนองคูน้อย 70
12 17.14
12 17.14
4 5.71
24 34.29
4 5.71
14 20.00
56 80.00%
9  โรงเรียนบ้านสำโรง(โนนนารายณ์) 175
30 17.14
39 22.29
22 12.57
29 16.57
15 8.57
40 22.86
135 77.14%
10  โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 53
25 47.17
6 11.32
5 9.43
4 7.55
0 0.00
13 24.53
40 75.47%
11  โรงเรียนบ้านหมากมี่ 136
23 16.91
11 8.09
13 9.56
32 23.53
23 16.91
34 25.00
102 75.00%
12  โรงเรียนบ้านอาจญา 98
16 16.33
6 6.12
15 15.31
22 22.45
12 12.24
27 27.55
71 72.45%
13  โรงเรียนบ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) 120
83 69.17
0 0.00
3 2.50
0 0.00
0 0.00
34 28.33
86 71.67%
14  โรงเรียนบ้านหัวนา 140
47 33.57
22 15.71
11 7.86
17 12.14
2 1.43
41 29.29
99 70.71%
15  โรงเรียนบ้านหนองหิน 113
10 8.85
13 11.50
4 3.54
23 20.35
17 15.04
46 40.71
67 59.29%
16  โรงเรียนบ้านเหล่าม่วงโนนตาล 71
26 36.62
4 5.63
6 8.45
5 7.04
1 1.41
29 40.85
42 59.15%
17  โรงเรียนบ้านโพนครก 183
26 14.21
23 12.57
25 13.66
16 8.74
17 9.29
76 41.53
107 58.47%
18  โรงเรียนบ้านขี้เหล็กโนนจาน 129
24 18.60
4 3.10
7 5.43
28 21.71
11 8.53
55 42.64
74 57.36%
19  โรงเรียนบ้านทับโพธิ์วิทยา 162
80 49.38
0 0.00
7 4.32
0 0.00
4 2.47
71 43.83
91 56.17%
20  โรงเรียนบ้านบุตาโสม 38
8 21.05
5 13.16
5 13.16
3 7.89
0 0.00
17 44.74
21 55.26%
21  โรงเรียนบ้านนาวอง 73
13 17.81
8 10.96
5 6.85
7 9.59
7 9.59
33 45.21
40 54.79%
22  โรงเรียนบ้านหนองคูใหญ่ 88
16 18.18
16 18.18
12 13.64
2 2.27
1 1.14
41 46.59
47 53.41%
23  โรงเรียนบ้านม่วงหวาน 58
30 51.72
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 48.28
30 51.72%
24  โรงเรียนบ้านโนนเปือย 99
17 17.17
6 6.06
13 13.13
2 2.02
12 12.12
49 49.49
50 50.51%
25  โรงเรียนบ้านขุนหาญ 68
7 10.29
4 5.88
4 5.88
11 16.18
8 11.76
34 50.00
34 50.00%
26  โรงเรียนบ้านทิพย์นวด 156
14 8.97
12 7.69
24 15.38
10 6.41
17 10.90
79 50.64
77 49.36%
27  โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน 266
34 12.78
27 10.15
30 11.28
15 5.64
23 8.65
137 51.50
129 48.50%
28  โรงเรียนบ้านขาม 162
13 8.02
25 15.43
15 9.26
17 10.49
8 4.94
84 51.85
78 48.15%
29  โรงเรียนบ้านบัลลังก์พงสวาย 77
12 15.58
14 18.18
5 6.49
6 7.79
0 0.00
40 51.95
37 48.05%
30  โรงเรียนบ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) 144
12 8.33
8 5.56
14 9.72
20 13.89
15 10.42
75 52.08
69 47.92%
31  โรงเรียนบ้านตระมูง 231
108 46.75
0 0.00
1 0.43
0 0.00
0 0.00
122 52.81
109 47.19%
32  โรงเรียนบ้านศรีณรงค์ 106
14 13.21
11 10.38
12 11.32
13 12.26
0 0.00
56 52.83
50 47.17%
33  โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) 136
47 34.56
7 5.15
6 4.41
3 2.21
0 0.00
73 53.68
63 46.32%
34  โรงเรียนบ้านโคกกุง 37
3 8.11
4 10.81
7 18.92
3 8.11
0 0.00
20 54.05
17 45.95%
35  โรงเรียนบ้านหนองครก 77
13 16.88
4 5.19
8 10.39
4 5.19
6 7.79
42 54.55
35 45.45%
36  โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ 84
19 22.62
7 8.33
9 10.71
3 3.57
0 0.00
46 54.76
38 45.24%
37  โรงเรียนบ้านม่วงหนองตาด 60
7 11.67
6 10.00
8 13.33
6 10.00
0 0.00
33 55.00
27 45.00%
38  โรงเรียนบ้านโนนระเวียง 67
13 19.40
7 10.45
2 2.99
6 8.96
2 2.99
37 55.22
30 44.78%
39  โรงเรียนบ้านกาพระ 97
15 15.46
10 10.31
12 12.37
4 4.12
2 2.06
54 55.67
43 44.33%
40  โรงเรียนบ้านโพนโก 97
14 14.43
2 2.06
9 9.28
10 10.31
8 8.25
54 55.67
43 44.33%
41  โรงเรียนบ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) 161
14 8.70
16 9.94
16 9.94
13 8.07
12 7.45
90 55.90
71 44.10%
42  โรงเรียนบ้านทุ่งโก 89
15 16.85
12 13.48
5 5.62
6 6.74
1 1.12
50 56.18
39 43.82%
43  โรงเรียนบ้านโนนสูง 127
18 14.17
12 9.45
15 11.81
5 3.94
5 3.94
72 56.69
55 43.31%
44  โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม 95
10 10.53
6 6.32
5 5.26
13 13.68
7 7.37
54 56.84
41 43.16%
45  โรงเรียนบ้านธรรมษา 82
15 18.29
3 3.66
10 12.20
4 4.88
3 3.66
47 57.32
35 42.68%
46  โรงเรียนบ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) 216
38 17.59
25 11.57
8 3.70
13 6.02
8 3.70
124 57.41
92 42.59%
47  โรงเรียนบ้านผักไหม 160
24 15.00
13 8.13
22 13.75
7 4.38
2 1.25
92 57.50
68 42.50%
48  โรงเรียนบ้านอ้อตลิ่งชัน 172
27 15.70
19 11.05
10 5.81
12 6.98
5 2.91
99 57.56
73 42.44%
49  โรงเรียนบ้านโคกสูง 71
9 12.68
7 9.86
8 11.27
4 5.63
2 2.82
41 57.75
30 42.25%
50  โรงเรียนบ้านทัพไทย 45
17 37.78
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
26 57.78
19 42.22%
51  โรงเรียนบ้านดู่ 136
14 10.29
23 16.91
15 11.03
5 3.68
0 0.00
79 58.09
57 41.91%
52  โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี 626
10 1.60
17 2.72
93 14.86
27 4.31
110 17.57
369 58.95
257 41.05%
53  โรงเรียนโรงเรียนบ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล) 179
30 16.76
21 11.73
17 9.50
4 2.23
0 0.00
107 59.78
72 40.22%
54  โรงเรียนบ้านระเวียง 191
36 18.85
22 11.52
14 7.33
2 1.05
0 0.00
117 61.26
74 38.74%
55  โรงเรียนบ้านขวาวโค้ง 101
13 12.87
5 4.95
7 6.93
13 12.87
1 0.99
62 61.39
39 38.61%
56  โรงเรียนสนมศึกษาคาร 332
14 4.22
10 3.01
46 13.86
30 9.04
26 7.83
206 62.05
126 37.95%
57  โรงเรียนไตรคามวิทยา 156
15 9.62
11 7.05
18 11.54
8 5.13
7 4.49
97 62.18
59 37.82%
58  โรงเรียนบ้านหนองเทพ 178
53 29.78
3 1.69
9 5.06
0 0.00
0 0.00
113 63.48
65 36.52%
59  โรงเรียนบ้านงิ้ว 22
3 13.64
2 9.09
2 9.09
0 0.00
1 4.55
14 63.64
8 36.36%
60  โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) 444
28 6.31
27 6.08
75 16.89
8 1.80
21 4.73
285 64.19
159 35.81%
61  โรงเรียนบ้านหนองขุนศรี 164
21 12.80
6 3.66
21 12.80
10 6.10
0 0.00
106 64.63
58 35.37%
62  โรงเรียนวัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ) 211
12 5.69
26 12.32
13 6.16
16 7.58
6 2.84
138 65.40
73 34.60%
63  โรงเรียนบ้านดอนแรด 146
5 3.42
9 6.16
21 14.38
1 0.68
14 9.59
96 65.75
50 34.25%
64  โรงเรียนบ้านโพธิ์ห้วย 150
46 30.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 2.67
100 66.67
50 33.33%
65  โรงเรียนบ้านหนองแวง(โนนนารายณ์) 126
16 12.70
10 7.94
14 11.11
1 0.79
0 0.00
85 67.46
41 32.54%
66  โรงเรียนบ้านหนองพิมาน 75
14 18.67
0 0.00
7 9.33
0 0.00
3 4.00
51 68.00
24 32.00%
67  โรงเรียนไตรคามสามัคคี 113
11 9.73
12 10.62
7 6.19
6 5.31
0 0.00
77 68.14
36 31.86%
68  โรงเรียนบ้านหนองอีดำ 120
22 18.33
10 8.33
6 5.00
0 0.00
0 0.00
82 68.33
38 31.67%
69  โรงเรียนบ้านขุมดิน 153
19 12.42
4 2.61
13 8.50
5 3.27
7 4.58
105 68.63
48 31.37%
70  โรงเรียนบ้านกะทะ 96
10 10.42
9 9.38
6 6.25
4 4.17
1 1.04
66 68.75
30 31.25%
71  โรงเรียนบ้านบัว 71
14 19.72
0 0.00
8 11.27
0 0.00
0 0.00
49 69.01
22 30.99%
72  โรงเรียนบ้านสำโรงประชารัฐ 172
23 13.37
16 9.30
14 8.14
0 0.00
0 0.00
119 69.19
53 30.81%
73  โรงเรียนบ้านนาดี 222
41 18.47
11 4.95
16 7.21
0 0.00
0 0.00
154 69.37
68 30.63%
74  โรงเรียนบ้านเบิด 207
34 16.43
9 4.35
17 8.21
3 1.45
0 0.00
144 69.57
63 30.43%
75  โรงเรียนบ้านธาตุ 119
16 13.45
8 6.72
12 10.08
0 0.00
0 0.00
83 69.75
36 30.25%
76  โรงเรียนบ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) 100
16 16.00
11 11.00
1 1.00
2 2.00
0 0.00
70 70.00
30 30.00%
77  โรงเรียนบ้านนาศรีสุข 87
20 22.99
2 2.30
3 3.45
0 0.00
1 1.15
61 70.11
26 29.89%
78  โรงเรียนบ้านเหล่า (ท่าตูม) 67
15 22.39
1 1.49
3 4.48
1 1.49
0 0.00
47 70.15
20 29.85%
79  โรงเรียนบ้านม่วงหมาก 54
8 14.81
1 1.85
4 7.41
2 3.70
1 1.85
38 70.37
16 29.63%
80  โรงเรียนบ้านแสนสุข 81
4 4.94
3 3.70
13 16.05
3 3.70
1 1.23
57 70.37
24 29.63%
81  โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี 142
12 8.45
9 6.34
8 5.63
8 5.63
5 3.52
100 70.42
42 29.58%
82  โรงเรียนรัตนวิทยาคม 97
4 4.12
3 3.09
5 5.15
8 8.25
8 8.25
69 71.13
28 28.87%
83  โรงเรียนบ้านจาน 149
19 12.75
12 8.05
12 8.05
0 0.00
0 0.00
106 71.14
43 28.86%
84  โรงเรียนปทุมมาศวิทยา 272
25 9.19
4 1.47
25 9.19
10 3.68
13 4.78
195 71.69
77 28.31%
85  โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ 130
18 13.85
6 4.62
9 6.92
3 2.31
0 0.00
94 72.31
36 27.69%
86  โรงเรียนบ้านตึกชุม 206
5 2.43
12 5.83
32 15.53
6 2.91
2 0.97
149 72.33
57 27.67%
87  โรงเรียนบ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) 162
9 5.56
12 7.41
22 13.58
1 0.62
0 0.00
118 72.84
44 27.16%
88  โรงเรียนบ้านกุดมะโน 30
2 6.67
4 13.33
1 3.33
1 3.33
0 0.00
22 73.33
8 26.67%
89  โรงเรียนบ้านนานวน 197
13 6.60
19 9.64
19 9.64
0 0.00
0 0.00
146 74.11
51 25.89%
90  โรงเรียนบ้านช่องยางชุม 148
4 2.70
13 8.78
14 9.46
2 1.35
5 3.38
110 74.32
38 25.68%
91  โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา) 302
11 3.64
3 0.99
24 7.95
15 4.97
24 7.95
225 74.50
77 25.50%
92  โรงเรียนโพนทองพิทยาคม 122
3 2.46
0 0.00
1 0.82
20 16.39
7 5.74
91 74.59
31 25.41%
93  โรงเรียนบ้านหัวงัว 186
19 10.22
6 3.23
13 6.99
9 4.84
0 0.00
139 74.73
47 25.27%
94  โรงเรียนบ้านแต้-หนองบก 76
6 7.89
3 3.95
7 9.21
2 2.63
1 1.32
57 75.00
19 25.00%
95  โรงเรียนบ้านตากลาง 114
8 7.02
8 7.02
7 6.14
5 4.39
0 0.00
86 75.44
28 24.56%
96  โรงเรียนบ้านโพนดวน 167
11 6.59
15 8.98
6 3.59
8 4.79
1 0.60
126 75.45
41 24.55%
97  โรงเรียนบ้านขามโพนทัน 103
7 6.80
7 6.80
7 6.80
4 3.88
0 0.00
78 75.73
25 24.27%
98  โรงเรียนบ้านโพนขวาว 91
8 8.79
5 5.49
3 3.30
2 2.20
4 4.40
69 75.82
22 24.18%
99  โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ 172
13 7.56
14 8.14
12 6.98
2 1.16
0 0.00
131 76.16
41 23.84%
100  โรงเรียนบ้านโนนโพ 106
13 12.26
3 2.83
5 4.72
4 3.77
0 0.00
81 76.42
25 23.58%
101  โรงเรียนบ้านตาฮะ 116
8 6.90
5 4.31
8 6.90
6 5.17
0 0.00
89 76.72
27 23.28%
102  โรงเรียนบ้านเฉนียง 52
9 17.31
1 1.92
2 3.85
0 0.00
0 0.00
40 76.92
12 23.08%
103  โรงเรียนบ้านสวนหม่อน 67
3 4.48
4 5.97
3 4.48
3 4.48
2 2.99
52 77.61
15 22.39%
104  โรงเรียนบ้านบะ 228
19 8.33
13 5.70
17 7.46
2 0.88
0 0.00
177 77.63
51 22.37%
105  โรงเรียนบ้านหนองอียอ 303
23 7.59
18 5.94
26 8.58
0 0.00
0 0.00
236 77.89
67 22.11%
106  โรงเรียนบ้านค้อ 119
6 5.04
5 4.20
5 4.20
7 5.88
3 2.52
93 78.15
26 21.85%
107  โรงเรียนบ้านโนนจำปา 81
5 6.17
2 2.47
3 3.70
4 4.94
3 3.70
64 79.01
17 20.99%
108  โรงเรียนบ้านหาญฮี 134
9 6.72
7 5.22
7 5.22
4 2.99
1 0.75
106 79.10
28 20.90%
109  โรงเรียนบ้านไกลเสนียด 96
5 5.21
4 4.17
7 7.29
2 2.08
2 2.08
76 79.17
20 20.83%
110  โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี 375
35 9.33
8 2.13
34 9.07
0 0.00
0 0.00
298 79.47
77 20.53%
111  โรงเรียนบ้านกระสัง 78
2 2.56
2 2.56
12 15.38
0 0.00
0 0.00
62 79.49
16 20.51%
112  โรงเรียนบ้านคำผง 178
13 7.30
13 7.30
10 5.62
0 0.00
0 0.00
142 79.78
36 20.22%
113  โรงเรียนบ้านลุงปุง 295
16 5.42
10 3.39
22 7.46
7 2.37
4 1.36
236 80.00
59 20.00%
114  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม 55
6 10.91
0 0.00
5 9.09
0 0.00
0 0.00
44 80.00
11 20.00%
115  โรงเรียนบ้านสะเอิง 137
5 3.65
0 0.00
22 16.06
0 0.00
0 0.00
110 80.29
27 19.71%
116  โรงเรียนบ้านน้ำสร้าง-นางเภา 56
3 5.36
3 5.36
2 3.57
1 1.79
2 3.57
45 80.36
11 19.64%
117  โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 231
7 3.03
8 3.46
29 12.55
0 0.00
0 0.00
187 80.95
44 19.05%
118  โรงเรียนบ้านนาอุดม 48
1 2.08
1 2.08
5 10.42
2 4.17
0 0.00
39 81.25
9 18.75%
119  โรงเรียนบ้านโสมน 80
4 5.00
1 1.25
9 11.25
0 0.00
1 1.25
65 81.25
15 18.75%
120  โรงเรียนบ้านโพนทา 59
4 6.78
4 6.78
2 3.39
1 1.69
0 0.00
48 81.36
11 18.64%
121  โรงเรียนบ้านหนองคู 103
2 1.94
5 4.85
12 11.65
0 0.00
0 0.00
84 81.55
19 18.45%
122  โรงเรียนบ้านปอหมัน 87
3 3.45
5 5.75
8 9.20
0 0.00
0 0.00
71 81.61
16 18.39%
123  โรงเรียนบ้านม่วงมูล 67
3 4.48
3 4.48
6 8.96
0 0.00
0 0.00
55 82.09
12 17.91%
124  โรงเรียนบ้านทิพย์เนตร 23
1 4.35
1 4.35
0 0.00
2 8.70
0 0.00
19 82.61
4 17.39%
125  โรงเรียนบ้านแคนน้อย 87
3 3.45
3 3.45
3 3.45
3 3.45
3 3.45
72 82.76
15 17.24%
126  โรงเรียนบ้านตานบ 101
5 4.95
0 0.00
12 11.88
0 0.00
0 0.00
84 83.17
17 16.83%
127  โรงเรียนบ้านท่าศิลา 162
14 8.64
4 2.47
9 5.56
0 0.00
0 0.00
135 83.33
27 16.67%
128  โรงเรียนบ้านอาเลา 102
7 6.86
1 0.98
7 6.86
2 1.96
0 0.00
85 83.33
17 16.67%
129  โรงเรียนบ้านยางกระจับ 188
8 4.26
17 9.04
6 3.19
0 0.00
0 0.00
157 83.51
31 16.49%
130  โรงเรียนบ้านทับน้อย 49
1 2.04
0 0.00
7 14.29
0 0.00
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
131  โรงเรียนบ้านยางชุม 142
8 5.63
4 2.82
10 7.04
1 0.70
0 0.00
119 83.80
23 16.20%
132  โรงเรียนบ้านตั้งใจ 99
9 9.09
1 1.01
6 6.06
0 0.00
0 0.00
83 83.84
16 16.16%
133  โรงเรียนบ้านศาลา 50
3 6.00
3 6.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
134  โรงเรียนบ้านหนองผือ 75
2 2.67
0 0.00
5 6.67
5 6.67
0 0.00
63 84.00
12 16.00%
135  โรงเรียนบ้านโนนเซียง 63
3 4.76
1 1.59
4 6.35
1 1.59
1 1.59
53 84.13
10 15.87%
136  โรงเรียนบ้านบัวโคก 196
12 6.12
3 1.53
12 6.12
0 0.00
4 2.04
165 84.18
31 15.82%
137  โรงเรียนบ้านโนนจาน 76
4 5.26
3 3.95
2 2.63
2 2.63
1 1.32
64 84.21
12 15.79%
138  โรงเรียนชุมชนบ้านซาด 349
15 4.30
9 2.58
31 8.88
0 0.00
0 0.00
294 84.24
55 15.76%
139  โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด 165
6 3.64
3 1.82
16 9.70
1 0.61
0 0.00
139 84.24
26 15.76%
140  โรงเรียนบ้านหนองระฆัง 115
6 5.22
7 6.09
5 4.35
0 0.00
0 0.00
97 84.35
18 15.65%
141  โรงเรียนบ้านเมืองแก 141
4 2.84
4 2.84
7 4.96
7 4.96
0 0.00
119 84.40
22 15.60%
142  โรงเรียนบ้านตลุงโนนกอก 104
0 0.00
5 4.81
11 10.58
0 0.00
0 0.00
88 84.62
16 15.38%
143  โรงเรียนบ้านไผ่ (วันครู 2503) 106
0 0.00
6 5.66
6 5.66
0 0.00
4 3.77
90 84.91
16 15.09%
144  โรงเรียนบ้านเซียงซิน - โนนดู่ 108
5 4.63
2 1.85
6 5.56
3 2.78
0 0.00
92 85.19
16 14.81%
145  โรงเรียนบ้านดงเค็ง 62
2 3.23
2 3.23
2 3.23
2 3.23
1 1.61
53 85.48
9 14.52%
146  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 64
1 1.56
2 3.13
6 9.38
0 0.00
0 0.00
55 85.94
9 14.06%
147  โรงเรียนบ้านสร้างบก 122
9 7.38
2 1.64
5 4.10
-2 -1.64
3 2.46
105 86.07
17 13.93%
148  โรงเรียนบ้านชายทุ่ง 65
5 7.69
4 6.15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
56 86.15
9 13.85%
149  โรงเรียนบ้านยางขามเฒ่า 109
3 2.75
4 3.67
8 7.34
0 0.00
0 0.00
94 86.24
15 13.76%
150  โรงเรียนบ้านสะทืด 52
2 3.85
2 3.85
3 5.77
0 0.00
0 0.00
45 86.54
7 13.46%
151  โรงเรียนบ้านโพนม่วง 210
16 7.62
2 0.95
8 3.81
2 0.95
0 0.00
182 86.67
28 13.33%
152  โรงเรียนบ้านเป้า 69
5 7.25
0 0.00
3 4.35
1 1.45
0 0.00
60 86.96
9 13.04%
153  โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา 143
8 5.59
1 0.70
2 1.40
6 4.20
1 0.70
125 87.41
18 12.59%
154  โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 64
4 6.25
3 4.69
1 1.56
0 0.00
0 0.00
56 87.50
8 12.50%
155  โรงเรียนบ้านระหาร 146
5 3.42
4 2.74
0 0.00
3 2.05
6 4.11
128 87.67
18 12.33%
156  โรงเรียนบ้านอีโสดหนองผาง 65
3 4.62
2 3.08
3 4.62
0 0.00
0 0.00
57 87.69
8 12.31%
157  โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 150
9 6.00
1 0.67
3 2.00
5 3.33
0 0.00
132 88.00
18 12.00%
158  โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 113
3 2.65
4 3.54
3 2.65
2 1.77
1 0.88
100 88.50
13 11.50%
159  โรงเรียนบ้านแข้ด่อน-หนองบัว 61
3 4.92
0 0.00
3 4.92
1 1.64
0 0.00
54 88.52
7 11.48%
160  โรงเรียนบ้านม่วงน้อย 44
1 2.27
1 2.27
3 6.82
0 0.00
0 0.00
39 88.64
5 11.36%
161  โรงเรียนบ้านน้ำคำ 159
10 6.29
8 5.03
0 0.00
0 0.00
0 0.00
141 88.68
18 11.32%
162  โรงเรียนบ้านหนองตาด 133
5 3.76
1 0.75
9 6.77
0 0.00
0 0.00
118 88.72
15 11.28%
163  โรงเรียนบ้านนานวล 127
2 1.57
4 3.15
8 6.30
0 0.00
0 0.00
113 88.98
14 11.02%
164  โรงเรียนบ้านขะยูง 105
3 2.86
0 0.00
7 6.67
1 0.95
0 0.00
94 89.52
11 10.48%
165  โรงเรียนบ้านโนนสัง 29
0 0.00
0 0.00
3 10.34
0 0.00
0 0.00
26 89.66
3 10.34%
166  โรงเรียนบ้านแก 362
9 2.49
11 3.04
13 3.59
2 0.55
2 0.55
325 89.78
37 10.22%
167  โรงเรียนบ้านขุนไชยทอง 49
3 6.12
2 4.08
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 89.80
5 10.20%
168  โรงเรียนบ้านบุผาง 69
3 4.35
1 1.45
3 4.35
0 0.00
0 0.00
62 89.86
7 10.14%
169  โรงเรียนบ้านหนองหลวง 139
0 0.00
3 2.16
11 7.91
0 0.00
0 0.00
125 89.93
14 10.07%
170  โรงเรียนบ้านภูดิน 70
3 4.29
3 4.29
1 1.43
0 0.00
0 0.00
63 90.00
7 10.00%
171  โรงเรียนบ้านกระเบื้อง 111
7 6.31
1 0.90
1 0.90
2 1.80
0 0.00
100 90.09
11 9.91%
172  โรงเรียนบ้านอาพืด 111
4 3.60
2 1.80
5 4.50
0 0.00
0 0.00
100 90.09
11 9.91%
173  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 123
8 6.50
2 1.63
2 1.63
0 0.00
0 0.00
111 90.24
12 9.76%
174  โรงเรียนบ้านยาง 154
4 2.60
6 3.90
2 1.30
2 1.30
1 0.65
139 90.26
15 9.74%
175  โรงเรียนบ้านสำโรง(ท่าตูม) 134
1 0.75
1 0.75
11 8.21
0 0.00
0 0.00
121 90.30
13 9.70%
176  โรงเรียนบ้านบอน 75
4 5.33
0 0.00
3 4.00
0 0.00
0 0.00
68 90.67
7 9.33%
177  โรงเรียนบ้านสาโรช 75
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 6.67
2 2.67
68 90.67
7 9.33%
178  โรงเรียนบ้านหนองแวง(ท่าตูม) 91
3 3.30
-2 -2.20
4 4.40
1 1.10
2 2.20
83 91.21
8 8.79%
179  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก( โนนนารายณ์) 114
5 4.39
3 2.63
2 1.75
0 0.00
0 0.00
104 91.23
10 8.77%
180  โรงเรียนบ้านหนองกระทุงตากแดด 70
2 2.86
0 0.00
3 4.29
1 1.43
0 0.00
64 91.43
6 8.57%
181  โรงเรียนบ้านสายสนอง 24
0 0.00
0 0.00
2 8.33
0 0.00
0 0.00
22 91.67
2 8.33%
182  โรงเรียนบ้านโนนทราย 61
1 1.64
0 0.00
2 3.28
2 3.28
0 0.00
56 91.80
5 8.20%
183  โรงเรียนบ้านบึง-ยางประชาสรรค์ 152
4 2.63
0 0.00
7 4.61
1 0.66
0 0.00
140 92.11
12 7.89%
184  โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 84
2 2.38
0 0.00
4 4.76
0 0.00
0 0.00
78 92.86
6 7.14%
185  โรงเรียนบ้านยางบ่ออี 76
0 0.00
0 0.00
4 5.26
1 1.32
0 0.00
71 93.42
5 6.58%
186  โรงเรียนบ้านโพนงอย 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 3.23
1 3.23
29 93.55
2 6.45%
187  โรงเรียนบ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) 175
3 1.71
7 4.00
1 0.57
0 0.00
0 0.00
164 93.71
11 6.29%
188  โรงเรียนบ้านปรีง 167
5 2.99
0 0.00
3 1.80
1 0.60
1 0.60
157 94.01
10 5.99%
189  โรงเรียนบ้านจันทร์งาม 34
0 0.00
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
32 94.12
2 5.88%
190  โรงเรียนบ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) 123
4 3.25
0 0.00
3 2.44
0 0.00
0 0.00
116 94.31
7 5.69%
191  โรงเรียนบ้านนางเข็ม 72
2 2.78
0 0.00
2 2.78
0 0.00
0 0.00
68 94.44
4 5.56%
192  โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 130
3 2.31
0 0.00
4 3.08
0 0.00
0 0.00
123 94.62
7 5.38%
193  โรงเรียนบ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) 39
0 0.00
0 0.00
2 5.13
0 0.00
0 0.00
37 94.87
2 5.13%
194  โรงเรียนสามัคคีศึกษา 59
1 1.69
1 1.69
1 1.69
0 0.00
0 0.00
56 94.92
3 5.08%
195  โรงเรียนบ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) 286
4 1.40
4 1.40
5 1.75
0 0.00
0 0.00
273 95.45
13 4.55%
196  โรงเรียนหัวพี 68
0 0.00
0 0.00
3 4.41
0 0.00
0 0.00
65 95.59
3 4.41%
197  โรงเรียนบ้านอาคุณ 114
2 1.75
0 0.00
3 2.63
0 0.00
0 0.00
109 95.61
5 4.39%
198  โรงเรียนบ้านตาทิตย์ 75
0 0.00
0 0.00
1 1.33
0 0.00
2 2.67
72 96.00
3 4.00%
199  โรงเรียนบ้านปราสาท 83
0 0.00
0 0.00
3 3.61
0 0.00
0 0.00
80 96.39
3 3.61%
200  โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ 168
0 0.00
0 0.00
6 3.57
0 0.00
0 0.00
162 96.43
6 3.57%
201  โรงเรียนบ้านหนองกา 243
5 2.06
0 0.00
3 1.23
0 0.00
0 0.00
235 96.71
8 3.29%
202  โรงเรียนบ้านหนองบึง 34
0 0.00
0 0.00
1 2.94
0 0.00
0 0.00
33 97.06
1 2.94%
203  โรงเรียนบ้านเมืองไผ่กระท่ม 69
1 1.45
0 0.00
1 1.45
0 0.00
0 0.00
67 97.10
2 2.90%
204  โรงเรียนบ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร) 214
2 0.93
0 0.00
4 1.87
0 0.00
0 0.00
208 97.20
6 2.80%
205  โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) 141
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 0.71
1 0.71
139 98.58
2 1.42%
206  โรงเรียนบ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) 136
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
136 100.00
0 0.00%
207  โรงเรียนบ้านสำโรง(ชุมพลบุรี) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
208  โรงเรียนบ้านหนองบัวงาม 120
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
120 100.00
0 0.00%
209  โรงเรียนบ้านหนองตอ-บัวเสียว 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
210  โรงเรียนบ้านหนองหว้า "คุรุราษฎร์เสริมวิทย์" 102
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
102 100.00
0 0.00%
211  โรงเรียนบ้านหนองแสง 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 100.00
0 0.00%
212  โรงเรียนบ้านแคนดำ 79
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
79 100.00
0 0.00%
213  โรงเรียนบ้านโสกแดง 40
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
40 100.00
0 0.00%
214  โรงเรียนสนวนโคกเม็ก 70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
70 100.00
0 0.00%
215  โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา 121
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
121 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  26,111 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,466 9.44
เตี้ย  1,245 4.77
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,876 7.18
ผอมและเตี้ย  950 3.64
อ้วนและเตี้ย  648 2.48
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,926 72.48
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,185 คน


27.52%


Powered By www.thaieducation.net