ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุรินทร์ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 218 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 218 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านตาเพชร 34
31 91.18
0 0.00
3 8.82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 100.00%
2  โรงเรียนบ้านทิพย์นวด 156
101 64.74
2 1.28
24 15.38
19 12.18
10 6.41
0 0.00
156 100.00%
3  โรงเรียนบ้านหนองตอ-บัวเสียว 61
6 9.84
0 0.00
30 49.18
4 6.56
21 34.43
0 0.00
61 100.00%
4  โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี 28
2 7.14
8 28.57
9 32.14
6 21.43
2 7.14
1 3.57
27 96.43%
5  โรงเรียนบ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) 75
70 93.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 6.67
70 93.33%
6  โรงเรียนบ้านธรรมษา 81
34 41.98
11 13.58
12 14.81
8 9.88
5 6.17
11 13.58
70 86.42%
7  โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) 142
117 82.39
0 0.00
4 2.82
0 0.00
0 0.00
21 14.79
121 85.21%
8  โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 131
92 70.23
0 0.00
7 5.34
1 0.76
9 6.87
22 16.79
109 83.21%
9  โรงเรียนบ้านกระเบื้อง 110
25 22.73
32 29.09
11 10.00
15 13.64
1 0.91
26 23.64
84 76.36%
10  โรงเรียนบ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) 118
84 71.19
0 0.00
3 2.54
0 0.00
0 0.00
31 26.27
87 73.73%
11  โรงเรียนบ้านอาจญา 98
16 16.33
6 6.12
15 15.31
22 22.45
12 12.24
27 27.55
71 72.45%
12  โรงเรียนบ้านหัวนา 140
47 33.57
22 15.71
11 7.86
17 12.14
2 1.43
41 29.29
99 70.71%
13  โรงเรียนบ้านนาวอง 73
23 31.51
8 10.96
4 5.48
9 12.33
7 9.59
22 30.14
51 69.86%
14  โรงเรียนบ้านน้ำคำ 156
34 21.79
10 6.41
11 7.05
40 25.64
13 8.33
48 30.77
108 69.23%
15  โรงเรียนบ้านนาดี 215
137 63.72
0 0.00
8 3.72
0 0.00
0 0.00
70 32.56
145 67.44%
16  โรงเรียนบ้านหนองระฆัง 115
9 7.83
11 9.57
13 11.30
20 17.39
24 20.87
38 33.04
77 66.96%
17  โรงเรียนบ้านโคกสูง 70
13 18.57
11 15.71
11 15.71
7 10.00
3 4.29
25 35.71
45 64.29%
18  โรงเรียนบ้านขาม 160
15 9.38
25 15.63
24 15.00
19 11.88
15 9.38
62 38.75
98 61.25%
19  โรงเรียนบ้านลุงปุง 303
51 16.83
36 11.88
51 16.83
22 7.26
22 7.26
121 39.93
182 60.07%
20  โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี 620
60 9.68
38 6.13
204 32.90
18 2.90
51 8.23
249 40.16
371 59.84%
21  โรงเรียนบ้านโพนดวน 167
10 5.99
14 8.38
20 11.98
23 13.77
31 18.56
69 41.32
98 58.68%
22  โรงเรียนบ้านทับโพธิ์วิทยา 161
76 47.20
0 0.00
12 7.45
0 0.00
4 2.48
69 42.86
92 57.14%
23  โรงเรียนบ้านอ้อตลิ่งชัน 172
43 25.00
24 13.95
12 6.98
11 6.40
6 3.49
76 44.19
96 55.81%
24  โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 233
29 12.45
21 9.01
39 16.74
22 9.44
19 8.15
103 44.21
130 55.79%
25  โรงเรียนบ้านหนองคูใหญ่ 88
16 18.18
16 18.18
12 13.64
2 2.27
1 1.14
41 46.59
47 53.41%
26  โรงเรียนบ้านดอนแรด 154
10 6.49
11 7.14
16 10.39
18 11.69
27 17.53
72 46.75
82 53.25%
27  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 66
10 15.15
7 10.61
5 7.58
4 6.06
9 13.64
31 46.97
35 53.03%
28  โรงเรียนบ้านโนนสัง 29
4 13.79
5 17.24
6 20.69
0 0.00
0 0.00
14 48.28
15 51.72%
29  โรงเรียนบ้านสร้างบก 121
11 9.09
11 9.09
14 11.57
12 9.92
14 11.57
59 48.76
62 51.24%
30  โรงเรียนบ้านผือน้อย 99
10 10.10
6 6.06
12 12.12
10 10.10
12 12.12
49 49.49
50 50.51%
31  โรงเรียนบ้านทุ่งโก 88
15 17.05
13 14.77
6 6.82
7 7.95
3 3.41
44 50.00
44 50.00%
32  โรงเรียนบ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) 144
12 8.33
8 5.56
14 9.72
20 13.89
15 10.42
75 52.08
69 47.92%
33  โรงเรียนบ้านศรีณรงค์ 106
14 13.21
11 10.38
12 11.32
13 12.26
0 0.00
56 52.83
50 47.17%
34  โรงเรียนบ้านโนนเปือย 100
17 17.00
6 6.00
12 12.00
2 2.00
10 10.00
53 53.00
47 47.00%
35  โรงเรียนบ้านโนนจาน 75
15 20.00
9 12.00
5 6.67
6 8.00
0 0.00
40 53.33
35 46.67%
36  โรงเรียนบ้านท่าศิลา 161
25 15.53
15 9.32
20 12.42
14 8.70
0 0.00
87 54.04
74 45.96%
37  โรงเรียนบ้านหนองไม้ถี่ 72
7 9.72
17 23.61
9 12.50
0 0.00
0 0.00
39 54.17
33 45.83%
38  โรงเรียนสนมศึกษาคาร 332
15 4.52
12 3.61
43 12.95
27 8.13
54 16.27
181 54.52
151 45.48%
39  โรงเรียนบ้านกาพระ 97
16 16.49
10 10.31
12 12.37
4 4.12
2 2.06
53 54.64
44 45.36%
40  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 95
19 20.00
14 14.74
10 10.53
0 0.00
0 0.00
52 54.74
43 45.26%
41  โรงเรียนบ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) 162
15 9.26
16 9.88
16 9.88
13 8.02
12 7.41
90 55.56
72 44.44%
42  โรงเรียนบ้านโพนโก 97
14 14.43
2 2.06
9 9.28
10 10.31
8 8.25
54 55.67
43 44.33%
43  โรงเรียนบ้านโนนสูง 127
18 14.17
12 9.45
15 11.81
5 3.94
5 3.94
72 56.69
55 43.31%
44  โรงเรียนบ้านหนองหิน 125
16 12.80
15 12.00
8 6.40
10 8.00
4 3.20
72 57.60
53 42.40%
45  โรงเรียนบ้านทัพไทย 45
17 37.78
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
26 57.78
19 42.22%
46  โรงเรียนโรงเรียนบ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล) 178
30 16.85
21 11.80
19 10.67
5 2.81
0 0.00
103 57.87
75 42.13%
47  โรงเรียนบ้านโนนระเวียง 68
18 26.47
8 11.76
2 2.94
0 0.00
0 0.00
40 58.82
28 41.18%
48  โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ 81
13 16.05
5 6.17
10 12.35
3 3.70
2 2.47
48 59.26
33 40.74%
49  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม 54
8 14.81
4 7.41
3 5.56
4 7.41
3 5.56
32 59.26
22 40.74%
50  โรงเรียนบ้านขามโพนทัน 104
11 10.58
10 9.62
12 11.54
9 8.65
0 0.00
62 59.62
42 40.38%
51  โรงเรียนไตรคามวิทยา 158
18 11.39
11 6.96
19 12.03
8 5.06
7 4.43
95 60.13
63 39.87%
52  โรงเรียนบ้านธาตุ 119
20 16.81
11 9.24
16 13.45
0 0.00
0 0.00
72 60.50
47 39.50%
53  โรงเรียนบ้านทิพย์เนตร 23
0 0.00
2 8.70
0 0.00
7 30.43
0 0.00
14 60.87
9 39.13%
54  โรงเรียนไตรคามสามัคคี 111
7 6.31
12 10.81
2 1.80
13 11.71
9 8.11
68 61.26
43 38.74%
55  โรงเรียนบ้านโพธิ์ห้วย 150
54 36.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 2.67
92 61.33
58 38.67%
56  โรงเรียนบ้านแสนสุข 81
9 11.11
0 0.00
13 16.05
6 7.41
3 3.70
50 61.73
31 38.27%
57  โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน 265
30 11.32
26 9.81
30 11.32
14 5.28
0 0.00
165 62.26
100 37.74%
58  โรงเรียนบ้านทับน้อย 51
8 15.69
0 0.00
11 21.57
0 0.00
0 0.00
32 62.75
19 37.25%
59  โรงเรียนบ้านม่วงหวาน 54
9 16.67
6 11.11
2 3.70
3 5.56
0 0.00
34 62.96
20 37.04%
60  โรงเรียนบ้านงิ้ว 22
3 13.64
2 9.09
2 9.09
0 0.00
1 4.55
14 63.64
8 36.36%
61  โรงเรียนบ้านบะ 233
13 5.58
11 4.72
12 5.15
24 10.30
23 9.87
150 64.38
83 35.62%
62  โรงเรียนบ้านสำโรง(โนนนารายณ์) 176
24 13.64
17 9.66
5 2.84
10 5.68
5 2.84
115 65.34
61 34.66%
63  โรงเรียนบ้านเบิด 206
37 17.96
11 5.34
19 9.22
4 1.94
0 0.00
135 65.53
71 34.47%
64  โรงเรียนบ้านหนองเทพ 175
10 5.71
14 8.00
13 7.43
10 5.71
13 7.43
115 65.71
60 34.29%
65  โรงเรียนบ้านแต้-หนองบก 73
7 9.59
3 4.11
9 12.33
2 2.74
4 5.48
48 65.75
25 34.25%
66  โรงเรียนบ้านบุตาโสม 38
4 10.53
2 5.26
7 18.42
0 0.00
0 0.00
25 65.79
13 34.21%
67  โรงเรียนบ้านขี้เหล็กโนนจาน 129
25 19.38
3 2.33
11 8.53
1 0.78
4 3.10
85 65.89
44 34.11%
68  โรงเรียนบ้านหาญฮี 136
10 7.35
16 11.76
17 12.50
3 2.21
0 0.00
90 66.18
46 33.82%
69  โรงเรียนบ้านดู่ 139
15 10.79
10 7.19
17 12.23
3 2.16
0 0.00
94 67.63
45 32.37%
70  โรงเรียนบ้านดงเค็ง 62
8 12.90
5 8.06
2 3.23
5 8.06
0 0.00
42 67.74
20 32.26%
71  โรงเรียนบ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) 217
30 13.82
26 11.98
13 5.99
0 0.00
0 0.00
148 68.20
69 31.80%
72  โรงเรียนบ้านขุมดิน 153
19 12.42
4 2.61
13 8.50
5 3.27
7 4.58
105 68.63
48 31.37%
73  โรงเรียนบ้านหนองพิมาน 75
14 18.67
0 0.00
7 9.33
0 0.00
2 2.67
52 69.33
23 30.67%
74  โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 144
9 6.25
13 9.03
20 13.89
2 1.39
0 0.00
100 69.44
44 30.56%
75  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 130
17 13.08
5 3.85
3 2.31
11 8.46
3 2.31
91 70.00
39 30.00%
76  โรงเรียนบ้านหนองแวง(โนนนารายณ์) 127
9 7.09
6 4.72
19 14.96
3 2.36
1 0.79
89 70.08
38 29.92%
77  โรงเรียนบ้านเหล่า (ท่าตูม) 67
9 13.43
3 4.48
5 7.46
3 4.48
0 0.00
47 70.15
20 29.85%
78  โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 54
8 14.81
4 7.41
3 5.56
1 1.85
0 0.00
38 70.37
16 29.63%
79  โรงเรียนรัตนวิทยาคม 98
6 6.12
10 10.20
10 10.20
2 2.04
0 0.00
70 71.43
28 28.57%
80  โรงเรียนปทุมมาศวิทยา 279
26 9.32
5 1.79
24 8.60
10 3.58
14 5.02
200 71.68
79 28.32%
81  โรงเรียนบ้านโคกกุง 39
1 2.56
3 7.69
7 17.95
0 0.00
0 0.00
28 71.79
11 28.21%
82  โรงเรียนบ้านหนองอีดำ 121
20 16.53
9 7.44
5 4.13
0 0.00
0 0.00
87 71.90
34 28.10%
83  โรงเรียนผาแดงวิทยา 108
15 13.89
10 9.26
2 1.85
3 2.78
0 0.00
78 72.22
30 27.78%
84  โรงเรียนบ้านตึกชุม 206
4 1.94
13 6.31
33 16.02
6 2.91
1 0.49
149 72.33
57 27.67%
85  โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม 94
5 5.32
6 6.38
8 8.51
4 4.26
3 3.19
68 72.34
26 27.66%
86  โรงเรียนบ้านบุผาง 69
5 7.25
2 2.90
5 7.25
7 10.14
0 0.00
50 72.46
19 27.54%
87  โรงเรียนบ้านชายทุ่ง 66
6 9.09
1 1.52
4 6.06
4 6.06
3 4.55
48 72.73
18 27.27%
88  โรงเรียนบ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) 162
9 5.56
12 7.41
22 13.58
1 0.62
0 0.00
118 72.84
44 27.16%
89  โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) 440
19 4.32
12 2.73
59 13.41
16 3.64
12 2.73
322 73.18
118 26.82%
90  โรงเรียนบ้านสะเอิง 138
8 5.80
1 0.72
28 20.29
0 0.00
0 0.00
101 73.19
37 26.81%
91  โรงเรียนบ้านกุดมะโน 30
2 6.67
4 13.33
1 3.33
1 3.33
0 0.00
22 73.33
8 26.67%
92  โรงเรียนบ้านสำโรงประชารัฐ 178
14 7.87
15 8.43
15 8.43
0 0.00
3 1.69
131 73.60
47 26.40%
93  โรงเรียนบ้านหมากมี่ 160
24 15.00
1 0.63
0 0.00
10 6.25
7 4.38
118 73.75
42 26.25%
94  โรงเรียนบ้านหนองอียอ 302
22 7.28
20 6.62
37 12.25
0 0.00
0 0.00
223 73.84
79 26.16%
95  โรงเรียนบ้านเมืองไผ่กระท่ม 69
5 7.25
5 7.25
4 5.80
4 5.80
0 0.00
51 73.91
18 26.09%
96  โรงเรียนบ้านกระสัง 77
1 1.30
3 3.90
16 20.78
0 0.00
0 0.00
57 74.03
20 25.97%
97  โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา) 312
12 3.85
4 1.28
25 8.01
15 4.81
25 8.01
231 74.04
81 25.96%
98  โรงเรียนบ้านยางกระจับ 187
19 10.16
6 3.21
10 5.35
8 4.28
5 2.67
139 74.33
48 25.67%
99  โรงเรียนโพนทองพิทยาคม 122
3 2.46
0 0.00
1 0.82
20 16.39
7 5.74
91 74.59
31 25.41%
100  โรงเรียนบ้านหนองคู 103
9 8.74
9 8.74
5 4.85
3 2.91
0 0.00
77 74.76
26 25.24%
101  โรงเรียนบ้านกะทะ 107
12 11.21
8 7.48
3 2.80
4 3.74
0 0.00
80 74.77
27 25.23%
102  โรงเรียนบ้านช่องยางชุม 147
6 4.08
14 9.52
13 8.84
2 1.36
2 1.36
110 74.83
37 25.17%
103  โรงเรียนบ้านม่วงหนองตาด 60
3 5.00
2 3.33
7 11.67
2 3.33
1 1.67
45 75.00
15 25.00%
104  โรงเรียนบ้านหนองขุนศรี 165
9 5.45
4 2.42
16 9.70
10 6.06
2 1.21
124 75.15
41 24.85%
105  โรงเรียนบ้านจาน 149
17 11.41
11 7.38
9 6.04
0 0.00
0 0.00
112 75.17
37 24.83%
106  โรงเรียนวัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ) 210
19 9.05
22 10.48
5 2.38
4 1.90
2 0.95
158 75.24
52 24.76%
107  โรงเรียนบ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) 123
12 9.76
10 8.13
8 6.50
0 0.00
0 0.00
93 75.61
30 24.39%
108  โรงเรียนบ้านตากลาง 115
8 6.96
8 6.96
7 6.09
5 4.35
0 0.00
87 75.65
28 24.35%
109  โรงเรียนบ้านม่วงมูล 66
2 3.03
6 9.09
3 4.55
2 3.03
3 4.55
50 75.76
16 24.24%
110  โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 33
3 9.09
1 3.03
4 12.12
0 0.00
0 0.00
25 75.76
8 24.24%
111  โรงเรียนบ้านโพนขวาว 91
8 8.79
5 5.49
3 3.30
2 2.20
4 4.40
69 75.82
22 24.18%
112  โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ 172
13 7.56
14 8.14
12 6.98
2 1.16
0 0.00
131 76.16
41 23.84%
113  โรงเรียนบ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) 97
14 14.43
2 2.06
5 5.15
2 2.06
0 0.00
74 76.29
23 23.71%
114  โรงเรียนบ้านโนนโพ 106
13 12.26
3 2.83
5 4.72
4 3.77
0 0.00
81 76.42
25 23.58%
115  โรงเรียนบ้านสายสนอง 26
2 7.69
2 7.69
1 3.85
0 0.00
1 3.85
20 76.92
6 23.08%
116  โรงเรียนบ้านผำ 126
12 9.52
8 6.35
9 7.14
0 0.00
0 0.00
97 76.98
29 23.02%
117  โรงเรียนบ้านน้ำสร้าง-นางเภา 53
5 9.43
4 7.55
3 5.66
0 0.00
0 0.00
41 77.36
12 22.64%
118  โรงเรียนบ้านตาทิตย์ 72
8 11.11
4 5.56
2 2.78
2 2.78
0 0.00
56 77.78
16 22.22%
119  โรงเรียนบ้านค้อ 119
6 5.04
5 4.20
5 4.20
7 5.88
3 2.52
93 78.15
26 21.85%
120  โรงเรียนบ้านปอหมัน 87
4 4.60
6 6.90
9 10.34
0 0.00
0 0.00
68 78.16
19 21.84%
121  โรงเรียนบ้านโพนครก 183
9 4.92
4 2.19
9 4.92
9 4.92
8 4.37
144 78.69
39 21.31%
122  โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ 169
21 12.43
7 4.14
8 4.73
0 0.00
0 0.00
133 78.70
36 21.30%
123  โรงเรียนบ้านเมืองแก 142
3 2.11
8 5.63
19 13.38
0 0.00
0 0.00
112 78.87
30 21.13%
124  โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา 119
9 7.56
6 5.04
10 8.40
0 0.00
0 0.00
94 78.99
25 21.01%
125  โรงเรียนบ้านขุนหาญ 67
2 2.99
2 2.99
2 2.99
4 5.97
4 5.97
53 79.10
14 20.90%
126  โรงเรียนบ้านเซียงซิน - โนนดู่ 106
9 8.49
4 3.77
9 8.49
0 0.00
0 0.00
84 79.25
22 20.75%
127  โรงเรียนชุมชนบ้านซาด 348
24 6.90
7 2.01
41 11.78
0 0.00
0 0.00
276 79.31
72 20.69%
128  โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด 165
13 7.88
5 3.03
13 7.88
3 1.82
0 0.00
131 79.39
34 20.61%
129  โรงเรียนบ้านภูดิน 70
3 4.29
3 4.29
4 5.71
2 2.86
2 2.86
56 80.00
14 20.00%
130  โรงเรียนบ้านขวาวโค้ง 97
6 6.19
5 5.15
4 4.12
3 3.09
1 1.03
78 80.41
19 19.59%
131  โรงเรียนบ้านนาอุดม 46
1 2.17
1 2.17
5 10.87
2 4.35
0 0.00
37 80.43
9 19.57%
132  โรงเรียนบ้านอาพืด 109
9 8.26
3 2.75
5 4.59
4 3.67
0 0.00
88 80.73
21 19.27%
133  โรงเรียนสนวนโคกเม็ก 68
2 2.94
3 4.41
7 10.29
1 1.47
0 0.00
55 80.88
13 19.12%
134  โรงเรียนบ้านบึง-ยางประชาสรรค์ 152
13 8.55
5 3.29
8 5.26
1 0.66
2 1.32
123 80.92
29 19.08%
135  โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 150
10 6.67
4 2.67
14 9.33
0 0.00
0 0.00
122 81.33
28 18.67%
136  โรงเรียนบ้านโพนทา 59
4 6.78
4 6.78
2 3.39
1 1.69
0 0.00
48 81.36
11 18.64%
137  โรงเรียนบ้านอาเลา 102
11 10.78
0 0.00
8 7.84
0 0.00
0 0.00
83 81.37
19 18.63%
138  โรงเรียนบ้านนานวน 195
15 7.69
12 6.15
2 1.03
6 3.08
1 0.51
159 81.54
36 18.46%
139  โรงเรียนบ้านบัว 71
4 5.63
0 0.00
9 12.68
0 0.00
0 0.00
58 81.69
13 18.31%
140  โรงเรียนบ้านหนองแวง(ท่าตูม) 89
6 6.74
2 2.25
7 7.87
1 1.12
0 0.00
73 82.02
16 17.98%
141  โรงเรียนบ้านตระมูง 230
22 9.57
15 6.52
3 1.30
0 0.00
0 0.00
190 82.61
40 17.39%
142  โรงเรียนบ้านตลุงโนนกอก 104
2 1.92
1 0.96
8 7.69
1 0.96
6 5.77
86 82.69
18 17.31%
143  โรงเรียนบ้านสะทืด 52
3 5.77
3 5.77
3 5.77
0 0.00
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
144  โรงเรียนบ้านแคนน้อย 88
3 3.41
3 3.41
3 3.41
3 3.41
3 3.41
73 82.95
15 17.05%
145  โรงเรียนบ้านปราสาท 83
3 3.61
4 4.82
5 6.02
2 2.41
0 0.00
69 83.13
14 16.87%
146  โรงเรียนบ้านยาง 153
11 7.19
8 5.23
3 1.96
3 1.96
0 0.00
128 83.66
25 16.34%
147  โรงเรียนบ้านตั้งใจ 99
9 9.09
1 1.01
6 6.06
0 0.00
0 0.00
83 83.84
16 16.16%
148  โรงเรียนบ้านหนองผือ 75
2 2.67
0 0.00
5 6.67
5 6.67
0 0.00
63 84.00
12 16.00%
149  โรงเรียนบ้านม่วงน้อย 44
2 4.55
1 2.27
4 9.09
0 0.00
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
150  โรงเรียนบ้านโนนเซียง 63
3 4.76
2 3.17
3 4.76
1 1.59
1 1.59
53 84.13
10 15.87%
151  โรงเรียนบ้านหนองหลวง 140
14 10.00
0 0.00
8 5.71
0 0.00
0 0.00
118 84.29
22 15.71%
152  โรงเรียนบ้านคำผง 178
13 7.30
6 3.37
8 4.49
0 0.00
0 0.00
151 84.83
27 15.17%
153  โรงเรียนบ้านไผ่ (วันครู 2503) 106
0 0.00
6 5.66
6 5.66
0 0.00
4 3.77
90 84.91
16 15.09%
154  โรงเรียนบ้านโสกแดง 40
3 7.50
0 0.00
3 7.50
0 0.00
0 0.00
34 85.00
6 15.00%
155  โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ 130
7 5.38
5 3.85
5 3.85
2 1.54
0 0.00
111 85.38
19 14.62%
156  โรงเรียนบ้านหนองตาด 135
12 8.89
2 1.48
3 2.22
0 0.00
2 1.48
116 85.93
19 14.07%
157  โรงเรียนบ้านสวนหม่อน 67
4 5.97
2 2.99
3 4.48
0 0.00
0 0.00
58 86.57
9 13.43%
158  โรงเรียนบ้านบัลลังก์พงสวาย 76
2 2.63
0 0.00
8 10.53
0 0.00
0 0.00
66 86.84
10 13.16%
159  โรงเรียนบ้านม่วงหมาก 54
5 9.26
1 1.85
1 1.85
0 0.00
0 0.00
47 87.04
7 12.96%
160  โรงเรียนบ้านหนองกระทุงตากแดด 70
3 4.29
0 0.00
6 8.57
0 0.00
0 0.00
61 87.14
9 12.86%
161  โรงเรียนบ้านผักไหม 166
8 4.82
4 2.41
9 5.42
0 0.00
0 0.00
145 87.35
21 12.65%
162  โรงเรียนบ้านนานวล 127
3 2.36
4 3.15
9 7.09
0 0.00
0 0.00
111 87.40
16 12.60%
163  โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา 143
8 5.59
1 0.70
2 1.40
6 4.20
1 0.70
125 87.41
18 12.59%
164  โรงเรียนบ้านพิงพวย 64
0 0.00
4 6.25
4 6.25
0 0.00
0 0.00
56 87.50
8 12.50%
165  โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 64
4 6.25
3 4.69
1 1.56
0 0.00
0 0.00
56 87.50
8 12.50%
166  โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 113
4 3.54
4 3.54
3 2.65
2 1.77
1 0.88
99 87.61
14 12.39%
167  โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี 373
31 8.31
0 0.00
15 4.02
0 0.00
0 0.00
327 87.67
46 12.33%
168  โรงเรียนบ้านโนนจำปา 82
5 6.10
2 2.44
3 3.66
0 0.00
0 0.00
72 87.80
10 12.20%
169  โรงเรียนบ้านเหล่าม่วงโนนตาล 74
2 2.70
2 2.70
4 5.41
1 1.35
0 0.00
65 87.84
9 12.16%
170  โรงเรียนบ้านตาฮะ 116
3 2.59
3 2.59
5 4.31
3 2.59
0 0.00
102 87.93
14 12.07%
171  โรงเรียนบ้านยางขามเฒ่า 108
5 4.63
3 2.78
5 4.63
0 0.00
0 0.00
95 87.96
13 12.04%
172  โรงเรียนบ้านบอน 75
5 6.67
0 0.00
4 5.33
0 0.00
0 0.00
66 88.00
9 12.00%
173  โรงเรียนบ้านโพนม่วง 210
15 7.14
2 0.95
6 2.86
0 0.00
2 0.95
185 88.10
25 11.90%
174  โรงเรียนบ้านหนองแสง 26
0 0.00
0 0.00
3 11.54
0 0.00
0 0.00
23 88.46
3 11.54%
175  โรงเรียนบ้านแข้ด่อน-หนองบัว 61
3 4.92
0 0.00
3 4.92
1 1.64
0 0.00
54 88.52
7 11.48%
176  โรงเรียนบ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) 175
3 1.71
1 0.57
7 4.00
3 1.71
6 3.43
155 88.57
20 11.43%
177  โรงเรียนบ้านโสมน 80
3 3.75
0 0.00
6 7.50
0 0.00
0 0.00
71 88.75
9 11.25%
178  โรงเรียนบ้านอีโสดหนองผาง 65
4 6.15
0 0.00
3 4.62
0 0.00
0 0.00
58 89.23
7 10.77%
179  โรงเรียนบ้านแก 362
11 3.04
13 3.59
11 3.04
2 0.55
1 0.28
324 89.50
38 10.50%
180  โรงเรียนบ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร) 210
2 0.95
0 0.00
19 9.05
0 0.00
1 0.48
188 89.52
22 10.48%
181  โรงเรียนบ้านขะยูง 105
3 2.86
0 0.00
7 6.67
1 0.95
0 0.00
94 89.52
11 10.48%
182  โรงเรียนบ้านไกลเสนียด 96
4 4.17
2 2.08
1 1.04
3 3.13
0 0.00
86 89.58
10 10.42%
183  โรงเรียนบ้านขุนไชยทอง 50
3 6.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
184  โรงเรียนบ้านโนนทราย 61
2 3.28
1 1.64
2 3.28
1 1.64
0 0.00
55 90.16
6 9.84%
185  โรงเรียนบ้านสำโรง(ท่าตูม) 134
1 0.75
1 0.75
11 8.21
0 0.00
0 0.00
121 90.30
13 9.70%
186  โรงเรียนบ้านยางชุม 146
4 2.74
0 0.00
9 6.16
1 0.68
0 0.00
132 90.41
14 9.59%
187  โรงเรียนบ้านบัวโคก 196
6 3.06
0 0.00
9 4.59
0 0.00
3 1.53
178 90.82
18 9.18%
188  โรงเรียนบ้านระหาร 146
5 3.42
5 3.42
3 2.05
0 0.00
0 0.00
133 91.10
13 8.90%
189  โรงเรียนบ้านระเวียง 191
7 3.66
5 2.62
4 2.09
1 0.52
0 0.00
174 91.10
17 8.90%
190  โรงเรียนบ้านหัวงัว 184
6 3.26
0 0.00
10 5.43
0 0.00
0 0.00
168 91.30
16 8.70%
191  โรงเรียนบ้านเป้า 72
4 5.56
0 0.00
1 1.39
1 1.39
0 0.00
66 91.67
6 8.33%
192  โรงเรียนบ้านศาลา 50
2 4.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
46 92.00
4 8.00%
193  โรงเรียนบ้านตานบ 103
3 2.91
0 0.00
4 3.88
1 0.97
0 0.00
95 92.23
8 7.77%
194  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก( โนนนารายณ์) 116
0 0.00
3 2.59
6 5.17
0 0.00
0 0.00
107 92.24
9 7.76%
195  โรงเรียนหัวพี 67
1 1.49
0 0.00
4 5.97
0 0.00
0 0.00
62 92.54
5 7.46%
196  โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 83
2 2.41
0 0.00
4 4.82
0 0.00
0 0.00
77 92.77
6 7.23%
197  โรงเรียนบ้านหนองบัวงาม 119
8 6.72
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
111 93.28
8 6.72%
198  โรงเรียนบ้านสาโรช 75
1 1.33
0 0.00
0 0.00
4 5.33
0 0.00
70 93.33
5 6.67%
199  โรงเรียนบ้านโพนงอย 30
0 0.00
2 6.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 93.33
2 6.67%
200  โรงเรียนบ้านหนองครก 78
1 1.28
2 2.56
0 0.00
0 0.00
2 2.56
73 93.59
5 6.41%
201  โรงเรียนบ้านยางบ่ออี 80
0 0.00
1 1.25
4 5.00
0 0.00
0 0.00
75 93.75
5 6.25%
202  โรงเรียนบ้านเฉนียง 52
0 0.00
1 1.92
2 3.85
0 0.00
0 0.00
49 94.23
3 5.77%
203  โรงเรียนบ้านปรีง 168
4 2.38
3 1.79
1 0.60
0 0.00
1 0.60
159 94.64
9 5.36%
204  โรงเรียนบ้านสำโรง(ชุมพลบุรี) 117
2 1.71
0 0.00
4 3.42
0 0.00
0 0.00
111 94.87
6 5.13%
205  โรงเรียนสามัคคีศึกษา 59
1 1.69
1 1.69
1 1.69
0 0.00
0 0.00
56 94.92
3 5.08%
206  โรงเรียนบ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) 286
4 1.40
4 1.40
5 1.75
0 0.00
0 0.00
273 95.45
13 4.55%
207  โรงเรียนบ้านอาคุณ 112
2 1.79
0 0.00
3 2.68
0 0.00
0 0.00
107 95.54
5 4.46%
208  โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) 137
2 1.46
2 1.46
2 1.46
0 0.00
0 0.00
131 95.62
6 4.38%
209  โรงเรียนบ้านหนองคูน้อย 70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 4.29
67 95.71
3 4.29%
210  โรงเรียนบ้านนาศรีสุข 86
2 2.33
0 0.00
1 1.16
0 0.00
0 0.00
83 96.51
3 3.49%
211  โรงเรียนบ้านหนองกา 244
5 2.05
0 0.00
3 1.23
0 0.00
0 0.00
236 96.72
8 3.28%
212  โรงเรียนบ้านจันทร์งาม 33
0 0.00
0 0.00
1 3.03
0 0.00
0 0.00
32 96.97
1 3.03%
213  โรงเรียนบ้านนางเข็ม 73
0 0.00
1 1.37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
72 98.63
1 1.37%
214  โรงเรียนบ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) 39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 100.00
0 0.00%
215  โรงเรียนบ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) 136
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
136 100.00
0 0.00%
216  โรงเรียนบ้านหนองบึง 34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 100.00
0 0.00%
217  โรงเรียนบ้านหนองหว้า "คุรุราษฎร์เสริมวิทย์" 103
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
103 100.00
0 0.00%
218  โรงเรียนบ้านแคนดำ 80
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
80 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  26,538 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,839 10.70
เตี้ย  1,283 4.83
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,088 7.87
ผอมและเตี้ย  866 3.26
อ้วนและเตี้ย  677 2.55
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,785 70.79
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,753 คน


29.21%


Powered By www.thaieducation.net