ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุรินทร์ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 218 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 218 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านขุมดิน 153
36 23.53
55 35.95
23 15.03
21 13.73
18 11.76
0 0.00
153 100.00%
2  โรงเรียนบ้านตาเพชร 34
31 91.18
0 0.00
3 8.82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 100.00%
3  โรงเรียนบ้านทิพย์นวด 156
93 59.62
2 1.28
24 15.38
27 17.31
10 6.41
0 0.00
156 100.00%
4  โรงเรียนบ้านธรรมษา 81
40 49.38
14 17.28
13 16.05
7 8.64
7 8.64
0 0.00
81 100.00%
5  โรงเรียนบ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) 75
72 96.00
0 0.00
1 1.33
0 0.00
0 0.00
2 2.67
73 97.33%
6  โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี 30
2 6.67
9 30.00
9 30.00
6 20.00
3 10.00
1 3.33
29 96.67%
7  โรงเรียนบ้านหัวนา 140
53 37.86
27 19.29
16 11.43
27 19.29
4 2.86
13 9.29
127 90.71%
8  โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) 142
122 85.92
0 0.00
4 2.82
0 0.00
0 0.00
16 11.27
126 88.73%
9  โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 131
92 70.23
0 0.00
8 6.11
10 7.63
0 0.00
21 16.03
110 83.97%
10  โรงเรียนบ้านกระเบื้อง 112
29 25.89
36 32.14
11 9.82
16 14.29
1 0.89
19 16.96
93 83.04%
11  โรงเรียนบ้านบะ 233
47 20.17
25 10.73
22 9.44
52 22.32
47 20.17
40 17.17
193 82.83%
12  โรงเรียนบ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) 118
91 77.12
0 0.00
3 2.54
0 0.00
0 0.00
24 20.34
94 79.66%
13  โรงเรียนบ้านหนองตอ-บัวเสียว 61
11 18.03
5 8.20
13 21.31
10 16.39
8 13.11
14 22.95
47 77.05%
14  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 95
25 26.32
13 13.68
15 15.79
7 7.37
12 12.63
23 24.21
72 75.79%
15  โรงเรียนบ้านอาจญา 98
16 16.33
6 6.12
15 15.31
22 22.45
12 12.24
27 27.55
71 72.45%
16  โรงเรียนบ้านขาม 160
20 12.50
27 16.88
24 15.00
20 12.50
20 12.50
49 30.63
111 69.38%
17  โรงเรียนบ้านน้ำคำ 156
34 21.79
10 6.41
11 7.05
40 25.64
13 8.33
48 30.77
108 69.23%
18  โรงเรียนบ้านลุงปุง 303
68 22.44
48 15.84
40 13.20
20 6.60
33 10.89
94 31.02
209 68.98%
19  โรงเรียนบ้านนาดี 215
143 66.51
0 0.00
5 2.33
0 0.00
0 0.00
67 31.16
148 68.84%
20  โรงเรียนบ้านนาวอง 73
24 32.88
8 10.96
3 4.11
8 10.96
7 9.59
23 31.51
50 68.49%
21  โรงเรียนบ้านโพนดวน 167
12 7.19
16 9.58
21 12.57
28 16.77
37 22.16
53 31.74
114 68.26%
22  โรงเรียนบ้านหนองระฆัง 114
9 7.89
11 9.65
13 11.40
20 17.54
24 21.05
37 32.46
77 67.54%
23  โรงเรียนบ้านโคกสูง 70
15 21.43
11 15.71
9 12.86
7 10.00
3 4.29
25 35.71
45 64.29%
24  โรงเรียนบ้านทุ่งโก 88
17 19.32
16 18.18
7 7.95
9 10.23
5 5.68
34 38.64
54 61.36%
25  โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 232
37 15.95
25 10.78
36 15.52
25 10.78
19 8.19
90 38.79
142 61.21%
26  โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี 620
60 9.68
38 6.13
204 32.90
18 2.90
51 8.23
249 40.16
371 59.84%
27  โรงเรียนบ้านโนนสัง 29
5 17.24
6 20.69
6 20.69
0 0.00
0 0.00
12 41.38
17 58.62%
28  โรงเรียนบ้านทับโพธิ์วิทยา 161
82 50.93
0 0.00
7 4.35
0 0.00
5 3.11
67 41.61
94 58.39%
29  โรงเรียนบ้านโนนสูง 127
22 17.32
16 12.60
17 13.39
9 7.09
9 7.09
54 42.52
73 57.48%
30  โรงเรียนบ้านสร้างบก 121
12 9.92
11 9.09
16 13.22
14 11.57
16 13.22
52 42.98
69 57.02%
31  โรงเรียนบ้านดอนแรด 154
10 6.49
11 7.14
16 10.39
18 11.69
27 17.53
72 46.75
82 53.25%
32  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 66
10 15.15
7 10.61
5 7.58
4 6.06
9 13.64
31 46.97
35 53.03%
33  โรงเรียนบ้านโนนเปือย 100
19 19.00
6 6.00
13 13.00
2 2.00
13 13.00
47 47.00
53 53.00%
34  โรงเรียนบ้านบุตาโสม 38
8 21.05
5 13.16
7 18.42
0 0.00
0 0.00
18 47.37
20 52.63%
35  โรงเรียนบ้านโพนโก 97
17 17.53
4 4.12
10 10.31
12 12.37
8 8.25
46 47.42
51 52.58%
36  โรงเรียนบ้านผือน้อย 99
11 11.11
8 8.08
11 11.11
10 10.10
12 12.12
47 47.47
52 52.53%
37  โรงเรียนบ้านหนองคูใหญ่ 86
16 18.60
14 16.28
12 13.95
1 1.16
1 1.16
42 48.84
44 51.16%
38  โรงเรียนบ้านอ้อตลิ่งชัน 172
43 25.00
19 11.05
10 5.81
11 6.40
2 1.16
87 50.58
85 49.42%
39  โรงเรียนบ้านท่าศิลา 162
28 17.28
16 9.88
20 12.35
16 9.88
0 0.00
82 50.62
80 49.38%
40  โรงเรียนบ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) 162
19 11.73
22 13.58
19 11.73
8 4.94
11 6.79
83 51.23
79 48.77%
41  โรงเรียนไตรคามวิทยา 158
23 14.56
13 8.23
22 13.92
11 6.96
8 5.06
81 51.27
77 48.73%
42  โรงเรียนบ้านขามโพนทัน 105
13 12.38
12 11.43
14 13.33
11 10.48
0 0.00
55 52.38
50 47.62%
43  โรงเรียนบ้านศรีณรงค์ 106
14 13.21
11 10.38
12 11.32
13 12.26
0 0.00
56 52.83
50 47.17%
44  โรงเรียนบ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) 147
12 8.16
8 5.44
14 9.52
20 13.61
15 10.20
78 53.06
69 46.94%
45  โรงเรียนบ้านโนนจาน 75
15 20.00
9 12.00
5 6.67
6 8.00
0 0.00
40 53.33
35 46.67%
46  โรงเรียนบ้านโนนระเวียง 71
21 29.58
11 15.49
1 1.41
0 0.00
0 0.00
38 53.52
33 46.48%
47  โรงเรียนบ้านหนองหิน 125
18 14.40
16 12.80
8 6.40
12 9.60
4 3.20
67 53.60
58 46.40%
48  โรงเรียนบ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) 162
19 11.73
18 11.11
11 6.79
15 9.26
12 7.41
87 53.70
75 46.30%
49  โรงเรียนบ้านหนองไม้ถี่ 72
7 9.72
17 23.61
9 12.50
0 0.00
0 0.00
39 54.17
33 45.83%
50  โรงเรียนบ้านกาพระ 97
16 16.49
10 10.31
12 12.37
4 4.12
2 2.06
53 54.64
44 45.36%
51  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม 54
10 18.52
4 7.41
2 3.70
5 9.26
3 5.56
30 55.56
24 44.44%
52  โรงเรียนโรงเรียนบ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล) 179
31 17.32
22 12.29
21 11.73
5 2.79
0 0.00
100 55.87
79 44.13%
53  โรงเรียนบ้านทัพไทย 46
18 39.13
0 0.00
2 4.35
0 0.00
0 0.00
26 56.52
20 43.48%
54  โรงเรียนบ้านม่วงหวาน 54
15 27.78
4 7.41
2 3.70
2 3.70
0 0.00
31 57.41
23 42.59%
55  โรงเรียนบ้านแสนสุข 81
11 13.58
0 0.00
12 14.81
8 9.88
3 3.70
47 58.02
34 41.98%
56  โรงเรียนบ้านงิ้ว 22
3 13.64
2 9.09
2 9.09
1 4.55
1 4.55
13 59.09
9 40.91%
57  โรงเรียนบ้านดงเค็ง 62
11 17.74
6 9.68
2 3.23
6 9.68
0 0.00
37 59.68
25 40.32%
58  โรงเรียนบ้านโพธิ์ห้วย 150
56 37.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 2.67
90 60.00
60 40.00%
59  โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน 266
34 12.78
27 10.15
30 11.28
15 5.64
0 0.00
160 60.15
106 39.85%
60  โรงเรียนบ้านหนองแวง(โนนนารายณ์) 127
16 12.60
9 7.09
17 13.39
6 4.72
2 1.57
77 60.63
50 39.37%
61  โรงเรียนบ้านโพนครก 183
12 6.56
8 4.37
29 15.85
12 6.56
8 4.37
114 62.30
69 37.70%
62  โรงเรียนบ้านธาตุ 118
19 16.10
10 8.47
15 12.71
0 0.00
0 0.00
74 62.71
44 37.29%
63  โรงเรียนบ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) 217
37 17.05
31 14.29
12 5.53
0 0.00
0 0.00
137 63.13
80 36.87%
64  โรงเรียนบ้านม่วงหนองตาด 60
6 10.00
3 5.00
9 15.00
2 3.33
2 3.33
38 63.33
22 36.67%
65  โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 54
11 20.37
4 7.41
3 5.56
1 1.85
0 0.00
35 64.81
19 35.19%
66  โรงเรียนบ้านม่วงมูล 69
2 2.90
10 14.49
5 7.25
2 2.90
5 7.25
45 65.22
24 34.78%
67  โรงเรียนบ้านสำโรง(โนนนารายณ์) 176
24 13.64
17 9.66
5 2.84
10 5.68
5 2.84
115 65.34
61 34.66%
68  โรงเรียนบ้านกะทะ 107
17 15.89
12 11.21
3 2.80
5 4.67
0 0.00
70 65.42
37 34.58%
69  โรงเรียนบ้านเบิด 206
37 17.96
11 5.34
19 9.22
4 1.94
0 0.00
135 65.53
71 34.47%
70  โรงเรียนรัตนวิทยาคม 99
8 8.08
12 12.12
12 12.12
2 2.02
0 0.00
65 65.66
34 34.34%
71  โรงเรียนบ้านหนองเทพ 175
10 5.71
14 8.00
13 7.43
10 5.71
13 7.43
115 65.71
60 34.29%
72  โรงเรียนบ้านขี้เหล็กโนนจาน 129
25 19.38
3 2.33
11 8.53
1 0.78
4 3.10
85 65.89
44 34.11%
73  โรงเรียนบ้านหาญฮี 141
11 7.80
16 11.35
18 12.77
3 2.13
0 0.00
93 65.96
48 34.04%
74  โรงเรียนบ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) 123
20 16.26
13 10.57
8 6.50
0 0.00
0 0.00
82 66.67
41 33.33%
75  โรงเรียนบ้านทับน้อย 51
9 17.65
0 0.00
8 15.69
0 0.00
0 0.00
34 66.67
17 33.33%
76  โรงเรียนบ้านหมากมี่ 160
28 17.50
13 8.13
1 0.63
1 0.63
10 6.25
107 66.88
53 33.13%
77  โรงเรียนบ้านดู่ 139
15 10.79
10 7.19
18 12.95
3 2.16
0 0.00
93 66.91
46 33.09%
78  โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ 172
19 11.05
18 10.47
16 9.30
3 1.74
0 0.00
116 67.44
56 32.56%
79  โรงเรียนบ้านชายทุ่ง 65
8 12.31
1 1.54
4 6.15
5 7.69
3 4.62
44 67.69
21 32.31%
80  โรงเรียนบ้านหนองอีดำ 121
22 18.18
10 8.26
6 4.96
0 0.00
0 0.00
83 68.60
38 31.40%
81  โรงเรียนโพนทองพิทยาคม 122
3 2.46
0 0.00
1 0.82
29 23.77
5 4.10
84 68.85
38 31.15%
82  โรงเรียนบ้านปอหมัน 87
6 6.90
8 9.20
12 13.79
1 1.15
0 0.00
60 68.97
27 31.03%
83  โรงเรียนบ้านจาน 149
20 13.42
13 8.72
10 6.71
2 1.34
1 0.67
103 69.13
46 30.87%
84  โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา) 312
14 4.49
5 1.60
29 9.29
19 6.09
29 9.29
216 69.23
96 30.77%
85  โรงเรียนบ้านโคกกุง 39
1 2.56
3 7.69
8 20.51
0 0.00
0 0.00
27 69.23
12 30.77%
86  โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 144
9 6.25
13 9.03
20 13.89
2 1.39
0 0.00
100 69.44
44 30.56%
87  โรงเรียนบ้านสำโรงประชารัฐ 178
14 7.87
15 8.43
18 10.11
0 0.00
6 3.37
125 70.22
53 29.78%
88  โรงเรียนบ้านโพนขวาว 90
10 11.11
6 6.67
4 4.44
2 2.22
4 4.44
64 71.11
26 28.89%
89  โรงเรียนไตรคามสามัคคี 111
7 6.31
12 10.81
3 2.70
7 6.31
3 2.70
79 71.17
32 28.83%
90  โรงเรียนสนมศึกษาคาร 335
15 4.48
14 4.18
42 12.54
0 0.00
25 7.46
239 71.34
96 28.66%
91  โรงเรียนปทุมมาศวิทยา 279
32 11.47
5 1.79
18 6.45
10 3.58
14 5.02
200 71.68
79 28.32%
92  โรงเรียนบ้านบึง-ยางประชาสรรค์ 152
24 15.79
7 4.61
9 5.92
1 0.66
2 1.32
109 71.71
43 28.29%
93  โรงเรียนบ้านโสกแดง 39
7 17.95
0 0.00
4 10.26
0 0.00
0 0.00
28 71.79
11 28.21%
94  โรงเรียนบ้านหนองขุนศรี 167
10 5.99
4 2.40
19 11.38
12 7.19
2 1.20
120 71.86
47 28.14%
95  โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา 118
13 11.02
7 5.93
13 11.02
0 0.00
0 0.00
85 72.03
33 27.97%
96  โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) 440
20 4.55
12 2.73
61 13.86
17 3.86
13 2.95
317 72.05
123 27.95%
97  โรงเรียนบ้านบุผาง 69
5 7.25
2 2.90
5 7.25
7 10.14
0 0.00
50 72.46
19 27.54%
98  โรงเรียนบ้านสะเอิง 138
8 5.80
1 0.72
29 21.01
0 0.00
0 0.00
100 72.46
38 27.54%
99  โรงเรียนบ้านขุนหาญ 66
4 6.06
2 3.03
2 3.03
6 9.09
4 6.06
48 72.73
18 27.27%
100  โรงเรียนบ้านไผ่ (วันครู 2503) 110
1 0.91
9 8.18
11 10.00
1 0.91
8 7.27
80 72.73
30 27.27%
101  โรงเรียนบ้านตากลาง 115
8 6.96
11 9.57
7 6.09
5 4.35
0 0.00
84 73.04
31 26.96%
102  โรงเรียนบ้านกุดมะโน 30
2 6.67
4 13.33
1 3.33
1 3.33
0 0.00
22 73.33
8 26.67%
103  โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม 94
5 5.32
6 6.38
7 7.45
4 4.26
3 3.19
69 73.40
25 26.60%
104  โรงเรียนสนวนโคกเม็ก 68
3 4.41
4 5.88
10 14.71
1 1.47
0 0.00
50 73.53
18 26.47%
105  โรงเรียนบ้านหนองอียอ 302
22 7.28
20 6.62
37 12.25
0 0.00
0 0.00
223 73.84
79 26.16%
106  โรงเรียนบ้านตึกชุม 207
2 0.97
9 4.35
33 15.94
9 4.35
1 0.48
153 73.91
54 26.09%
107  โรงเรียนบ้านยางกระจับ 188
20 10.64
6 3.19
10 5.32
8 4.26
5 2.66
139 73.94
49 26.06%
108  โรงเรียนบ้านไกลเสนียด 96
8 8.33
9 9.38
4 4.17
4 4.17
0 0.00
71 73.96
25 26.04%
109  โรงเรียนผาแดงวิทยา 107
16 14.95
7 6.54
3 2.80
1 0.93
0 0.00
80 74.77
27 25.23%
110  โรงเรียนบ้านช่องยางชุม 147
6 4.08
14 9.52
13 8.84
2 1.36
2 1.36
110 74.83
37 25.17%
111  โรงเรียนบ้านน้ำสร้าง-นางเภา 52
7 13.46
3 5.77
3 5.77
0 0.00
0 0.00
39 75.00
13 25.00%
112  โรงเรียนบ้านเซียงซิน - โนนดู่ 105
10 9.52
5 4.76
11 10.48
0 0.00
0 0.00
79 75.24
26 24.76%
113  โรงเรียนวัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ) 210
19 9.05
22 10.48
5 2.38
4 1.90
2 0.95
158 75.24
52 24.76%
114  โรงเรียนบ้านกระสัง 77
1 1.30
2 2.60
16 20.78
0 0.00
0 0.00
58 75.32
19 24.68%
115  โรงเรียนบ้านหนองคู 106
9 8.49
9 8.49
5 4.72
3 2.83
0 0.00
80 75.47
26 24.53%
116  โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 33
3 9.09
1 3.03
4 12.12
0 0.00
0 0.00
25 75.76
8 24.24%
117  โรงเรียนบ้านเมืองไผ่กระท่ม 71
5 7.04
5 7.04
3 4.23
4 5.63
0 0.00
54 76.06
17 23.94%
118  โรงเรียนบ้านแคนน้อย 88
4 4.55
4 4.55
5 5.68
5 5.68
3 3.41
67 76.14
21 23.86%
119  โรงเรียนบ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) 97
14 14.43
2 2.06
5 5.15
2 2.06
0 0.00
74 76.29
23 23.71%
120  โรงเรียนบ้านโนนโพ 106
13 12.26
3 2.83
5 4.72
4 3.77
0 0.00
81 76.42
25 23.58%
121  โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ 85
9 10.59
2 2.35
7 8.24
1 1.18
1 1.18
65 76.47
20 23.53%
122  โรงเรียนบ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) 175
10 5.71
8 4.57
7 4.00
16 9.14
0 0.00
134 76.57
41 23.43%
123  โรงเรียนบ้านสะทืด 52
4 7.69
4 7.69
4 7.69
0 0.00
0 0.00
40 76.92
12 23.08%
124  โรงเรียนบ้านผำ 126
12 9.52
8 6.35
9 7.14
0 0.00
0 0.00
97 76.98
29 23.02%
125  โรงเรียนบ้านตาทิตย์ 72
8 11.11
4 5.56
2 2.78
2 2.78
0 0.00
56 77.78
16 22.22%
126  โรงเรียนบ้านยางชุม 146
10 6.85
7 4.79
13 8.90
2 1.37
0 0.00
114 78.08
32 21.92%
127  โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ 169
21 12.43
7 4.14
8 4.73
0 0.00
0 0.00
133 78.70
36 21.30%
128  โรงเรียนบ้านเหล่า (ท่าตูม) 67
8 11.94
0 0.00
6 8.96
0 0.00
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
129  โรงเรียนบ้านนานวน 195
16 8.21
13 6.67
3 1.54
7 3.59
1 0.51
155 79.49
40 20.51%
130  โรงเรียนชุมชนบ้านซาด 348
24 6.90
7 2.01
40 11.49
0 0.00
0 0.00
277 79.60
71 20.40%
131  โรงเรียนบ้านอาพืด 109
10 9.17
3 2.75
5 4.59
4 3.67
0 0.00
87 79.82
22 20.18%
132  โรงเรียนบ้านภูดิน 71
3 4.23
3 4.23
4 5.63
2 2.82
2 2.82
57 80.28
14 19.72%
133  โรงเรียนบ้านอาเลา 107
12 11.21
0 0.00
9 8.41
0 0.00
0 0.00
86 80.37
21 19.63%
134  โรงเรียนบ้านขวาวโค้ง 97
6 6.19
5 5.15
4 4.12
3 3.09
1 1.03
78 80.41
19 19.59%
135  โรงเรียนบ้านเมืองแก 143
3 2.10
8 5.59
17 11.89
0 0.00
0 0.00
115 80.42
28 19.58%
136  โรงเรียนบ้านนาอุดม 46
1 2.17
1 2.17
5 10.87
2 4.35
0 0.00
37 80.43
9 19.57%
137  โรงเรียนบ้านหนองพิมาน 77
9 11.69
1 1.30
5 6.49
0 0.00
0 0.00
62 80.52
15 19.48%
138  โรงเรียนบ้านแต้-หนองบก 73
2 2.74
0 0.00
9 12.33
1 1.37
2 2.74
59 80.82
14 19.18%
139  โรงเรียนบ้านหนองแวง(ท่าตูม) 91
6 6.59
3 3.30
7 7.69
1 1.10
0 0.00
74 81.32
17 18.68%
140  โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด 166
7 4.22
5 3.01
16 9.64
3 1.81
0 0.00
135 81.33
31 18.67%
141  โรงเรียนบ้านโพนทา 59
4 6.78
4 6.78
2 3.39
1 1.69
0 0.00
48 81.36
11 18.64%
142  โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 113
6 5.31
7 6.19
4 3.54
4 3.54
0 0.00
92 81.42
21 18.58%
143  โรงเรียนบ้านระเวียง 191
16 8.38
11 5.76
6 3.14
2 1.05
0 0.00
156 81.68
35 18.32%
144  โรงเรียนบ้านค้อ 121
6 4.96
2 1.65
5 4.13
5 4.13
4 3.31
99 81.82
22 18.18%
145  โรงเรียนบ้านม่วงน้อย 44
2 4.55
2 4.55
4 9.09
0 0.00
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
146  โรงเรียนบ้านโนนทราย 61
6 9.84
1 1.64
3 4.92
1 1.64
0 0.00
50 81.97
11 18.03%
147  โรงเรียนบ้านโสมน 80
4 5.00
1 1.25
9 11.25
0 0.00
0 0.00
66 82.50
14 17.50%
148  โรงเรียนบ้านโนนเซียง 63
3 4.76
2 3.17
4 6.35
1 1.59
1 1.59
52 82.54
11 17.46%
149  โรงเรียนบ้านตระมูง 230
22 9.57
15 6.52
3 1.30
0 0.00
0 0.00
190 82.61
40 17.39%
150  โรงเรียนบ้านบัว 69
3 4.35
0 0.00
9 13.04
0 0.00
0 0.00
57 82.61
12 17.39%
151  โรงเรียนบ้านปราสาท 83
3 3.61
4 4.82
5 6.02
2 2.41
0 0.00
69 83.13
14 16.87%
152  โรงเรียนบ้านแข้ด่อน-หนองบัว 61
6 9.84
0 0.00
3 4.92
1 1.64
0 0.00
51 83.61
10 16.39%
153  โรงเรียนบ้านยาง 153
11 7.19
8 5.23
3 1.96
3 1.96
0 0.00
128 83.66
25 16.34%
154  โรงเรียนบ้านผักไหม 166
9 5.42
9 5.42
9 5.42
0 0.00
0 0.00
139 83.73
27 16.27%
155  โรงเรียนบ้านตั้งใจ 99
9 9.09
1 1.01
6 6.06
0 0.00
0 0.00
83 83.84
16 16.16%
156  โรงเรียนบ้านสายสนอง 25
2 8.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 84.00
4 16.00%
157  โรงเรียนบ้านหนองผือ 75
2 2.67
0 0.00
5 6.67
5 6.67
0 0.00
63 84.00
12 16.00%
158  โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา 144
10 6.94
3 2.08
2 1.39
7 4.86
1 0.69
121 84.03
23 15.97%
159  โรงเรียนบ้านคำผง 178
14 7.87
6 3.37
8 4.49
0 0.00
0 0.00
150 84.27
28 15.73%
160  โรงเรียนบ้านหนองหลวง 140
14 10.00
0 0.00
8 5.71
0 0.00
0 0.00
118 84.29
22 15.71%
161  โรงเรียนบ้านขุนไชยทอง 51
5 9.80
2 3.92
1 1.96
0 0.00
0 0.00
43 84.31
8 15.69%
162  โรงเรียนบ้านยางขามเฒ่า 110
7 6.36
4 3.64
6 5.45
0 0.00
0 0.00
93 84.55
17 15.45%
163  โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ 130
7 5.38
5 3.85
6 4.62
2 1.54
0 0.00
110 84.62
20 15.38%
164  โรงเรียนบ้านสวนหม่อน 72
6 8.33
2 2.78
3 4.17
0 0.00
0 0.00
61 84.72
11 15.28%
165  โรงเรียนบ้านระหาร 146
9 6.16
5 3.42
7 4.79
0 0.00
0 0.00
125 85.62
21 14.38%
166  โรงเรียนบ้านบัลลังก์พงสวาย 77
4 5.19
0 0.00
7 9.09
0 0.00
0 0.00
66 85.71
11 14.29%
167  โรงเรียนบ้านหนองตาด 135
12 8.89
2 1.48
3 2.22
0 0.00
2 1.48
116 85.93
19 14.07%
168  โรงเรียนบ้านอีโสดหนองผาง 65
7 10.77
0 0.00
2 3.08
0 0.00
0 0.00
56 86.15
9 13.85%
169  โรงเรียนบ้านม่วงหมาก 54
5 9.26
1 1.85
1 1.85
0 0.00
0 0.00
47 87.04
7 12.96%
170  โรงเรียนบ้านหนองกระทุงตากแดด 70
3 4.29
0 0.00
6 8.57
0 0.00
0 0.00
61 87.14
9 12.86%
171  โรงเรียนบ้านตลุงโนนกอก 104
1 0.96
1 0.96
10 9.62
1 0.96
0 0.00
91 87.50
13 12.50%
172  โรงเรียนบ้านพิงพวย 64
0 0.00
4 6.25
4 6.25
0 0.00
0 0.00
56 87.50
8 12.50%
173  โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 64
4 6.25
3 4.69
1 1.56
0 0.00
0 0.00
56 87.50
8 12.50%
174  โรงเรียนบ้านโพนม่วง 210
16 7.62
2 0.95
6 2.86
2 0.95
0 0.00
184 87.62
26 12.38%
175  โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี 373
34 9.12
0 0.00
12 3.22
0 0.00
0 0.00
327 87.67
46 12.33%
176  โรงเรียนบ้านโนนจำปา 82
5 6.10
2 2.44
3 3.66
0 0.00
0 0.00
72 87.80
10 12.20%
177  โรงเรียนบ้านเหล่าม่วงโนนตาล 74
2 2.70
2 2.70
4 5.41
1 1.35
0 0.00
65 87.84
9 12.16%
178  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก( โนนนารายณ์) 116
2 1.72
5 4.31
7 6.03
0 0.00
0 0.00
102 87.93
14 12.07%
179  โรงเรียนบ้านตาฮะ 116
3 2.59
3 2.59
5 4.31
3 2.59
0 0.00
102 87.93
14 12.07%
180  โรงเรียนบ้านหนองแสง 26
0 0.00
0 0.00
3 11.54
0 0.00
0 0.00
23 88.46
3 11.54%
181  โรงเรียนบ้านเป้า 72
5 6.94
0 0.00
2 2.78
1 1.39
0 0.00
64 88.89
8 11.11%
182  โรงเรียนบ้านบัวโคก 194
10 5.15
0 0.00
8 4.12
0 0.00
3 1.55
173 89.18
21 10.82%
183  โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 152
16 10.53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
136 89.47
16 10.53%
184  โรงเรียนบ้านแก 362
11 3.04
13 3.59
11 3.04
2 0.55
1 0.28
324 89.50
38 10.50%
185  โรงเรียนบ้านขะยูง 105
3 2.86
0 0.00
7 6.67
1 0.95
0 0.00
94 89.52
11 10.48%
186  โรงเรียนบ้านสำโรง(ท่าตูม) 134
2 1.49
1 0.75
10 7.46
0 0.00
1 0.75
120 89.55
14 10.45%
187  โรงเรียนบ้านนานวล 127
0 0.00
4 3.15
9 7.09
0 0.00
0 0.00
114 89.76
13 10.24%
188  โรงเรียนบ้านปรีง 168
7 4.17
5 2.98
3 1.79
0 0.00
1 0.60
152 90.48
16 9.52%
189  โรงเรียนบ้านตานบ 103
4 3.88
1 0.97
3 2.91
1 0.97
0 0.00
94 91.26
9 8.74%
190  โรงเรียนบ้านทิพย์เนตร 23
1 4.35
1 4.35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 91.30
2 8.70%
191  โรงเรียนบ้านบอน 74
4 5.41
0 0.00
2 2.70
0 0.00
0 0.00
68 91.89
6 8.11%
192  โรงเรียนบ้านหัวงัว 185
5 2.70
0 0.00
10 5.41
0 0.00
0 0.00
170 91.89
15 8.11%
193  โรงเรียนบ้านศาลา 50
2 4.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
46 92.00
4 8.00%
194  โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) 138
3 2.17
3 2.17
3 2.17
1 0.72
0 0.00
128 92.75
10 7.25%
195  โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 83
2 2.41
0 0.00
4 4.82
0 0.00
0 0.00
77 92.77
6 7.23%
196  โรงเรียนบ้านนาศรีสุข 86
5 5.81
0 0.00
1 1.16
0 0.00
0 0.00
80 93.02
6 6.98%
197  โรงเรียนบ้านสาโรช 75
1 1.33
0 0.00
0 0.00
4 5.33
0 0.00
70 93.33
5 6.67%
198  โรงเรียนบ้านโพนงอย 30
2 6.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 93.33
2 6.67%
199  โรงเรียนบ้านหนองครก 78
1 1.28
2 2.56
0 0.00
0 0.00
2 2.56
73 93.59
5 6.41%
200  โรงเรียนบ้านยางบ่ออี 80
0 0.00
1 1.25
4 5.00
0 0.00
0 0.00
75 93.75
5 6.25%
201  โรงเรียนบ้านเฉนียง 52
1 1.92
1 1.92
1 1.92
0 0.00
0 0.00
49 94.23
3 5.77%
202  โรงเรียนบ้านสำโรง(ชุมพลบุรี) 116
2 1.72
0 0.00
4 3.45
0 0.00
0 0.00
110 94.83
6 5.17%
203  โรงเรียนสามัคคีศึกษา 59
1 1.69
1 1.69
1 1.69
0 0.00
0 0.00
56 94.92
3 5.08%
204  โรงเรียนบ้านหนองกา 242
7 2.89
0 0.00
5 2.07
0 0.00
0 0.00
230 95.04
12 4.96%
205  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 129
3 2.33
1 0.78
2 1.55
0 0.00
0 0.00
123 95.35
6 4.65%
206  โรงเรียนหัวพี 67
1 1.49
0 0.00
2 2.99
0 0.00
0 0.00
64 95.52
3 4.48%
207  โรงเรียนบ้านอาคุณ 112
2 1.79
0 0.00
2 1.79
0 0.00
0 0.00
108 96.43
4 3.57%
208  โรงเรียนบ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) 286
3 1.05
3 1.05
1 0.35
1 0.35
1 0.35
277 96.85
9 3.15%
209  โรงเรียนบ้านจันทร์งาม 33
0 0.00
0 0.00
1 3.03
0 0.00
0 0.00
32 96.97
1 3.03%
210  โรงเรียนบ้านหนองบึง 33
0 0.00
0 0.00
1 3.03
0 0.00
0 0.00
32 96.97
1 3.03%
211  โรงเรียนบ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร) 216
2 0.93
1 0.46
1 0.46
1 0.46
1 0.46
210 97.22
6 2.78%
212  โรงเรียนบ้านนางเข็ม 74
0 0.00
1 1.35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
73 98.65
1 1.35%
213  โรงเรียนบ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) 39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 100.00
0 0.00%
214  โรงเรียนบ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) 136
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
136 100.00
0 0.00%
215  โรงเรียนบ้านหนองคูน้อย 70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
70 100.00
0 0.00%
216  โรงเรียนบ้านหนองบัวงาม 119
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
119 100.00
0 0.00%
217  โรงเรียนบ้านหนองหว้า "คุรุราษฎร์เสริมวิทย์" 103
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
103 100.00
0 0.00%
218  โรงเรียนบ้านแคนดำ 84
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
84 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  26,597 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  3,175 11.94
เตี้ย  1,495 5.62
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,115 7.95
ผอมและเตี้ย  979 3.68
อ้วนและเตี้ย  708 2.66
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,125 68.15
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,472 คน


31.85%


Powered By www.thaieducation.net