ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุรินทร์ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 292 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 173 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 59.25
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบึงวิทยาคาร 165
40 24.24
21 12.73
26 15.76
24 14.55
14 8.48
40 24.24
125 75.76%
2  โรงเรียนบ้านกันเตรียง 218
31 14.22
40 18.35
7 3.21
22 10.09
32 14.68
86 39.45
132 60.55%
3  โรงเรียนบ้านวารไพรศรี 63
14 22.22
13 20.63
11 17.46
0 0.00
0 0.00
25 39.68
38 60.32%
4  โรงเรียนบ้านหนองกุง 44
6 13.64
2 4.55
5 11.36
5 11.36
7 15.91
19 43.18
25 56.82%
5  โรงเรียนบ้านจักจรูก 101
10 9.90
9 8.91
8 7.92
19 18.81
8 7.92
47 46.53
54 53.47%
6  โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 2512
209 8.32
117 4.66
234 9.32
320 12.74
354 14.09
1278 50.88
1234 49.12%
7  โรงเรียนบ้านกระดาน 176
9 5.11
16 9.09
11 6.25
28 15.91
17 9.66
95 53.98
81 46.02%
8  โรงเรียนบ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ) 331
52 15.71
43 12.99
45 13.60
9 2.72
1 0.30
181 54.68
150 45.32%
9  โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" 1419
61 4.30
46 3.24
184 12.97
107 7.54
230 16.21
791 55.74
628 44.26%
10  โรงเรียนบ้านคาบ 250
44 17.60
21 8.40
13 5.20
18 7.20
12 4.80
142 56.80
108 43.20%
11  โรงเรียนบ้านกันแสง 91
22 24.18
5 5.49
5 5.49
7 7.69
0 0.00
52 57.14
39 42.86%
12  โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง 211
37 17.54
15 7.11
27 12.80
8 3.79
0 0.00
124 58.77
87 41.23%
13  โรงเรียนบ้านหนองคูสะแบะ 154
16 10.39
15 9.74
27 17.53
5 3.25
0 0.00
91 59.09
63 40.91%
14  โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์ 179
10 5.59
17 9.50
41 22.91
4 2.23
0 0.00
107 59.78
72 40.22%
15  โรงเรียนบ้านจอมพระ 646
33 5.11
34 5.26
111 17.18
17 2.63
62 9.60
389 60.22
257 39.78%
16  โรงเรียนบ้านจบก 68
2 2.94
3 4.41
3 4.41
5 7.35
14 20.59
41 60.29
27 39.71%
17  โรงเรียนบ้านศรีราชา 68
8 11.76
5 7.35
8 11.76
3 4.41
3 4.41
41 60.29
27 39.71%
18  โรงเรียนบ้านกะลัน 172
17 9.88
21 12.21
28 16.28
1 0.58
1 0.58
104 60.47
68 39.53%
19  โรงเรียนบ้านประปืด 140
16 11.43
2 1.43
11 7.86
16 11.43
8 5.71
87 62.14
53 37.86%
20  โรงเรียนบ้านโคกเกาะ 114
8 7.02
8 7.02
15 13.16
5 4.39
6 5.26
72 63.16
42 36.84%
21  โรงเรียนบ้านราม 263
33 12.55
20 7.60
24 9.13
14 5.32
5 1.90
167 63.50
96 36.50%
22  โรงเรียนเมืองที 255
19 7.45
27 10.59
10 3.92
27 10.59
10 3.92
162 63.53
93 36.47%
23  โรงเรียนบ้านกรูดหนองซำ 147
20 13.61
11 7.48
6 4.08
11 7.48
5 3.40
94 63.95
53 36.05%
24  โรงเรียนบ้านรัตนะ 197
27 13.71
16 8.12
24 12.18
4 2.03
0 0.00
126 63.96
71 36.04%
25  โรงเรียนบ้านสวายไตรภูมิ 137
17 12.41
3 2.19
9 6.57
2 1.46
18 13.14
88 64.23
49 35.77%
26  โรงเรียนอมรินทร์ราษฎร์วิทยา 173
7 4.05
10 5.78
12 6.94
17 9.83
15 8.67
112 64.74
61 35.26%
27  โรงเรียนสะโนวิทยา 188
9 4.79
6 3.19
20 10.64
23 12.23
5 2.66
125 66.49
63 33.51%
28  โรงเรียนการุญวิทยา 111
18 16.22
5 4.50
13 11.71
1 0.90
0 0.00
74 66.67
37 33.33%
29  โรงเรียนบ้านหนองท่ม 60
8 13.33
0 0.00
2 3.33
9 15.00
1 1.67
40 66.67
20 33.33%
30  โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร 266
51 19.17
18 6.77
18 6.77
1 0.38
0 0.00
178 66.92
88 33.08%
31  โรงเรียนบ้านชุมแสง 154
21 13.64
20 12.99
9 5.84
0 0.00
0 0.00
104 67.53
50 32.47%
32  โรงเรียนบ้านโชกใต้ 164
16 9.76
18 10.98
16 9.76
1 0.61
0 0.00
113 68.90
51 31.10%
33  โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ 293
12 4.10
13 4.44
14 4.78
25 8.53
27 9.22
202 68.94
91 31.06%
34  โรงเรียนบ้านกระออม 92
13 14.13
7 7.61
0 0.00
8 8.70
0 0.00
64 69.57
28 30.43%
35  โรงเรียนรุ่งรัฐวิทยา 69
9 13.04
5 7.25
6 8.70
1 1.45
0 0.00
48 69.57
21 30.43%
36  โรงเรียนบ้านนาบัว 180
10 5.56
5 2.78
14 7.78
11 6.11
14 7.78
126 70.00
54 30.00%
37  โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา 164
4 2.44
1 0.61
19 11.59
5 3.05
20 12.20
115 70.12
49 29.88%
38  โรงเรียนบ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง) 144
33 22.92
4 2.78
6 4.17
0 0.00
0 0.00
101 70.14
43 29.86%
39  โรงเรียนบ้านนาเกา 133
17 12.78
0 0.00
20 15.04
1 0.75
0 0.00
95 71.43
38 28.57%
40  โรงเรียนบ้านบุอาไร 21
2 9.52
1 4.76
3 14.29
0 0.00
0 0.00
15 71.43
6 28.57%
41  โรงเรียนบ้านบึงขวาง 159
12 7.55
12 7.55
9 5.66
5 3.14
7 4.40
114 71.70
45 28.30%
42  โรงเรียนบ้านเปรียง 128
6 4.69
3 2.34
18 14.06
4 3.13
5 3.91
92 71.88
36 28.13%
43  โรงเรียนบ้านพันษี 175
21 12.00
8 4.57
11 6.29
9 5.14
0 0.00
126 72.00
49 28.00%
44  โรงเรียนบ้านห้วยโนนเจริญ 54
2 3.70
3 5.56
10 18.52
0 0.00
0 0.00
39 72.22
15 27.78%
45  โรงเรียนบ้านนาสม(วิไลราษฎร์ศึกษา) 87
7 8.05
12 13.79
4 4.60
1 1.15
0 0.00
63 72.41
24 27.59%
46  โรงเรียนบ้านกะทม(ร่วนวิทยา) 136
11 8.09
6 4.41
14 10.29
6 4.41
0 0.00
99 72.79
37 27.21%
47  โรงเรียนบ้านสำโรง 133
25 18.80
3 2.26
7 5.26
1 0.75
0 0.00
97 72.93
36 27.07%
48  โรงเรียนบ้านสามโค 63
6 9.52
0 0.00
11 17.46
0 0.00
0 0.00
46 73.02
17 26.98%
49  โรงเรียนบ้านผือ 102
8 7.84
5 4.90
9 8.82
3 2.94
2 1.96
75 73.53
27 26.47%
50  โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี) 160
9 5.63
10 6.25
15 9.38
8 5.00
0 0.00
118 73.75
42 26.25%
51  โรงเรียนบ้านนาเสือก 81
6 7.41
2 2.47
10 12.35
1 1.23
2 2.47
60 74.07
21 25.93%
52  โรงเรียนบ้านหนองจิก 66
2 3.03
3 4.55
12 18.18
0 0.00
0 0.00
49 74.24
17 25.76%
53  โรงเรียนบ้านกรวดนาฮัง (เข็มแก้วบำรุง) 113
10 8.85
1 0.88
14 12.39
3 2.65
1 0.88
84 74.34
29 25.66%
54  โรงเรียนบ้านโคกยาง(บุญรอด-บอนอุทิศ) 94
4 4.26
5 5.32
9 9.57
4 4.26
2 2.13
70 74.47
24 25.53%
55  โรงเรียนบ้านโดนโอก 106
19 17.92
8 7.55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
79 74.53
27 25.47%
56  โรงเรียนบ้านแสลงพันบุณเยิง 130
5 3.85
6 4.62
15 11.54
3 2.31
4 3.08
97 74.62
33 25.38%
57  โรงเรียนบ้านทุ่งราม(รามรุ่งอรชัย) 95
12 12.63
7 7.37
5 5.26
0 0.00
0 0.00
71 74.74
24 25.26%
58  โรงเรียนบ้านขนวน 111
15 13.51
6 5.41
7 6.31
0 0.00
0 0.00
83 74.77
28 25.23%
59  โรงเรียนบ้านแกสระใหญ่ 72
7 9.72
0 0.00
4 5.56
6 8.33
1 1.39
54 75.00
18 25.00%
60  โรงเรียนบ้านกุดหวาย(สาขาบ้านแก่นเมธี) 37
3 8.11
1 2.70
5 13.51
0 0.00
0 0.00
28 75.68
9 24.32%
61  โรงเรียนบ้านสมบูรณ์(ปัญจวิทยา) 118
17 14.41
10 8.47
0 0.00
1 0.85
0 0.00
90 76.27
28 23.73%
62  โรงเรียนบ้านเมืองลีง 115
5 4.35
0 0.00
13 11.30
9 7.83
0 0.00
88 76.52
27 23.48%
63  โรงเรียนบ้านหมื่นศรีน้อย 81
11 13.58
0 0.00
7 8.64
1 1.23
0 0.00
62 76.54
19 23.46%
64  โรงเรียนบ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์ 94
10 10.64
1 1.06
7 7.45
3 3.19
1 1.06
72 76.60
22 23.40%
65  โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) 236
10 4.24
14 5.93
20 8.47
9 3.81
2 0.85
181 76.69
55 23.31%
66  โรงเรียนบ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บำรุง) 109
9 8.26
3 2.75
11 10.09
2 1.83
0 0.00
84 77.06
25 22.94%
67  โรงเรียนบ้านหนองพญา 44
5 11.36
1 2.27
4 9.09
0 0.00
0 0.00
34 77.27
10 22.73%
68  โรงเรียนบ้านประทุนอายอง 239
19 7.95
11 4.60
18 7.53
2 0.84
4 1.67
185 77.41
54 22.59%
69  โรงเรียนบ้านขามราษฎร์วิทยาคม 72
8 11.11
3 4.17
3 4.17
2 2.78
0 0.00
56 77.78
16 22.22%
70  โรงเรียนบ้านม่วงทรัพย์โกฏิ 59
7 11.86
3 5.08
2 3.39
1 1.69
0 0.00
46 77.97
13 22.03%
71  โรงเรียนบ้านพันธุลี 73
6 8.22
3 4.11
4 5.48
2 2.74
1 1.37
57 78.08
16 21.92%
72  โรงเรียนบ้านหนองยาง 161
11 6.83
11 6.83
11 6.83
2 1.24
0 0.00
126 78.26
35 21.74%
73  โรงเรียนบ้านระกาสังแก 143
5 3.50
3 2.10
6 4.20
8 5.59
9 6.29
112 78.32
31 21.68%
74  โรงเรียนบ้านอู่โลก 127
10 7.87
5 3.94
7 5.51
5 3.94
0 0.00
100 78.74
27 21.26%
75  โรงเรียนเสกวิทยาคม 113
8 7.08
6 5.31
9 7.96
1 0.88
0 0.00
89 78.76
24 21.24%
76  โรงเรียนบ้านค้อ 52
1 1.92
1 1.92
9 17.31
0 0.00
0 0.00
41 78.85
11 21.15%
77  โรงเรียนบ้านบึง(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 253) 53
3 5.66
1 1.89
6 11.32
1 1.89
0 0.00
42 79.25
11 20.75%
78  โรงเรียนบ้านโคกเพชร 82
8 9.76
2 2.44
3 3.66
0 0.00
4 4.88
65 79.27
17 20.73%
79  โรงเรียนบ้านกุดหวาย 214
12 5.61
11 5.14
20 9.35
1 0.47
0 0.00
170 79.44
44 20.56%
80  โรงเรียนบ้านทวารไพร 172
12 6.98
4 2.33
17 9.88
1 0.58
1 0.58
137 79.65
35 20.35%
81  โรงเรียนบ้านสลักได 170
12 7.06
12 7.06
10 5.88
0 0.00
0 0.00
136 80.00
34 20.00%
82  โรงเรียนบ้านอาวุธ 60
9 15.00
1 1.67
1 1.67
1 1.67
0 0.00
48 80.00
12 20.00%
83  โรงเรียนบ้านกะทม(คุณรสนิมิต) 166
11 6.63
2 1.20
18 10.84
2 1.20
0 0.00
133 80.12
33 19.88%
84  โรงเรียนบ้านว่าน 68
2 2.94
2 2.94
5 7.35
4 5.88
0 0.00
55 80.88
13 19.12%
85  โรงเรียนบ้านไถงตรง 110
4 3.64
0 0.00
17 15.45
0 0.00
0 0.00
89 80.91
21 19.09%
86  โรงเรียนบ้านภูดินหนองตะครอง 142
8 5.63
5 3.52
12 8.45
2 1.41
0 0.00
115 80.99
27 19.01%
87  โรงเรียนบ้านอำปึลสนวน 202
18 8.91
6 2.97
12 5.94
2 0.99
0 0.00
164 81.19
38 18.81%
88  โรงเรียนบ้านอันโนง 75
6 8.00
7 9.33
1 1.33
0 0.00
0 0.00
61 81.33
14 18.67%
89  โรงเรียนบ้านขะเนก 217
6 2.76
5 2.30
21 9.68
4 1.84
4 1.84
177 81.57
40 18.43%
90  โรงเรียนบ้านนาสาม(เกียรติประชา) 216
17 7.87
6 2.78
11 5.09
5 2.31
0 0.00
177 81.94
39 18.06%
91  โรงเรียนบ้านจังเอิดหนองแมว 50
1 2.00
0 0.00
3 6.00
4 8.00
1 2.00
41 82.00
9 18.00%
92  โรงเรียนบ้านหนองกง 50
3 6.00
2 4.00
2 4.00
1 2.00
1 2.00
41 82.00
9 18.00%
93  โรงเรียนบ้านดงถาวร 186
9 4.84
13 6.99
10 5.38
1 0.54
0 0.00
153 82.26
33 17.74%
94  โรงเรียนบ้านจันรม 187
15 8.02
0 0.00
18 9.63
0 0.00
0 0.00
154 82.35
33 17.65%
95  โรงเรียนบ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร) 159
6 3.77
7 4.40
12 7.55
3 1.89
0 0.00
131 82.39
28 17.61%
96  โรงเรียนบ้านแกใหญ่ 273
8 2.93
8 2.93
32 11.72
0 0.00
0 0.00
225 82.42
48 17.58%
97  โรงเรียนบ้านแสลงพันธ์ 172
10 5.81
8 4.65
10 5.81
2 1.16
0 0.00
142 82.56
30 17.44%
98  โรงเรียนบ้านใหม่ 115
5 4.35
4 3.48
5 4.35
4 3.48
2 1.74
95 82.61
20 17.39%
99  โรงเรียนบ้านใต้ฆ้องโนนจิก 64
3 4.69
1 1.56
5 7.81
0 0.00
2 3.13
53 82.81
11 17.19%
100  โรงเรียนบ้านระเวียง 140
11 7.86
1 0.71
4 2.86
4 2.86
4 2.86
116 82.86
24 17.14%
101  โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา 82
5 6.10
4 4.88
5 6.10
0 0.00
0 0.00
68 82.93
14 17.07%
102  โรงเรียนบ้านหนองจอก 206
5 2.43
16 7.77
14 6.80
0 0.00
0 0.00
171 83.01
35 16.99%
103  โรงเรียนบ้านสดอ 207
11 5.31
11 5.31
7 3.38
4 1.93
2 0.97
172 83.09
35 16.91%
104  โรงเรียนวัดประสพ 142
11 7.75
3 2.11
6 4.23
4 2.82
0 0.00
118 83.10
24 16.90%
105  โรงเรียนบ้านโชกเหนือ 137
0 0.00
9 6.57
12 8.76
2 1.46
0 0.00
114 83.21
23 16.79%
106  โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 698
27 3.87
23 3.30
62 8.88
3 0.43
0 0.00
583 83.52
115 16.48%
107  โรงเรียนบ้านส้มป่อย 68
3 4.41
3 4.41
3 4.41
2 2.94
0 0.00
57 83.82
11 16.18%
108  โรงเรียนบ้านขอนแก่น 112
2 1.79
0 0.00
16 14.29
0 0.00
0 0.00
94 83.93
18 16.07%
109  โรงเรียนบ้านตระเปียงเตีย 169
9 5.33
4 2.37
7 4.14
4 2.37
3 1.78
142 84.02
27 15.98%
110  โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล 195
12 6.15
1 0.51
15 7.69
0 0.00
3 1.54
164 84.10
31 15.90%
111  โรงเรียนบ้านเทนมีย์ 133
10 7.52
1 0.75
8 6.02
1 0.75
1 0.75
112 84.21
21 15.79%
112  โรงเรียนบ้านดู่อาราง 165
14 8.48
0 0.00
6 3.64
0 0.00
6 3.64
139 84.24
26 15.76%
113  โรงเรียนบ้านแจรน(ปอเกีย-พลินอุทิศ 1) 116
7 6.03
3 2.59
3 2.59
3 2.59
2 1.72
98 84.48
18 15.52%
114  โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) 258
6 2.33
9 3.49
18 6.98
2 0.78
5 1.94
218 84.50
40 15.50%
115  โรงเรียนบ้านสังแก 117
6 5.13
4 3.42
6 5.13
2 1.71
0 0.00
99 84.62
18 15.38%
116  โรงเรียนบ้านหนองกับ 150
13 8.67
3 2.00
7 4.67
0 0.00
0 0.00
127 84.67
23 15.33%
117  โรงเรียนบ้านตาอ็อง 98
5 5.10
2 2.04
8 8.16
0 0.00
0 0.00
83 84.69
15 15.31%
118  โรงเรียนจตุรมิตรวิทยา 165
7 4.24
7 4.24
7 4.24
4 2.42
0 0.00
140 84.85
25 15.15%
119  โรงเรียนบ้านตรำดม 174
8 4.60
6 3.45
3 1.72
7 4.02
2 1.15
148 85.06
26 14.94%
120  โรงเรียนบ้านทัพกระบือ 244
17 6.97
10 4.10
3 1.23
3 1.23
3 1.23
208 85.25
36 14.75%
121  โรงเรียนบ้านโคกกระเพอ 82
11 13.41
0 0.00
1 1.22
0 0.00
0 0.00
70 85.37
12 14.63%
122  โรงเรียนบ้านจารพัต 260
11 4.23
8 3.08
19 7.31
0 0.00
0 0.00
222 85.38
38 14.62%
123  โรงเรียนบ้านโคกสำโรง 89
6 6.74
0 0.00
7 7.87
0 0.00
0 0.00
76 85.39
13 14.61%
124  โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร 180
7 3.89
3 1.67
16 8.89
0 0.00
0 0.00
154 85.56
26 14.44%
125  โรงเรียนบ้านหนองสนิท 105
6 5.71
0 0.00
0 0.00
2 1.90
7 6.67
90 85.71
15 14.29%
126  โรงเรียนบ้านศรีตะวัน(ราษฎร์สามัคคี) 171
7 4.09
0 0.00
12 7.02
3 1.75
2 1.17
147 85.96
24 14.04%
127  โรงเรียนบ้านหนองแคน 72
6 8.33
0 0.00
4 5.56
0 0.00
0 0.00
62 86.11
10 13.89%
128  โรงเรียนบ้านโคกลำดวน 232
12 5.17
0 0.00
11 4.74
8 3.45
1 0.43
200 86.21
32 13.79%
129  โรงเรียนบ้านมะลูจรุงหนองปรีง 66
2 3.03
2 3.03
4 6.06
1 1.52
0 0.00
57 86.36
9 13.64%
130  โรงเรียนบ้านบุทม 118
6 5.08
5 4.24
3 2.54
2 1.69
0 0.00
102 86.44
16 13.56%
131  โรงเรียนบ้านโนนถ่อน 38
1 2.63
1 2.63
2 5.26
0 0.00
1 2.63
33 86.84
5 13.16%
132  โรงเรียนบ้านหนองดุม 191
6 3.14
0 0.00
11 5.76
0 0.00
8 4.19
166 86.91
25 13.09%
133  โรงเรียนบ้านบุฤๅษี 131
10 7.63
4 3.05
3 2.29
0 0.00
0 0.00
114 87.02
17 12.98%
134  โรงเรียนบ้านแตล 226
9 3.98
3 1.33
12 5.31
2 0.88
2 0.88
198 87.61
28 12.39%
135  โรงเรียนบ้านหนองอีเลิง 163
3 1.84
1 0.61
16 9.82
0 0.00
0 0.00
143 87.73
20 12.27%
136  โรงเรียนทวีคามวิทยา 58
3 5.17
0 0.00
4 6.90
0 0.00
0 0.00
51 87.93
7 12.07%
137  โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) 142
2 1.41
0 0.00
11 7.75
4 2.82
0 0.00
125 88.03
17 11.97%
138  โรงเรียนบ้านดู่โศกโคกสะอาด 87
6 6.90
0 0.00
4 4.60
0 0.00
0 0.00
77 88.51
10 11.49%
139  โรงเรียนบ้านบุแกรง-ตะเคียน(ปานอุทิศวิทยา) 70
3 4.29
1 1.43
3 4.29
0 0.00
1 1.43
62 88.57
8 11.43%
140  โรงเรียนบ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ 3) 175
6 3.43
6 3.43
2 1.14
6 3.43
0 0.00
155 88.57
20 11.43%
141  โรงเรียนบ้านประทัดบุอาลอ 159
11 6.92
3 1.89
3 1.89
0 0.00
1 0.63
141 88.68
18 11.32%
142  โรงเรียนบ้านระเภาว์ 106
2 1.89
4 3.77
2 1.89
2 1.89
2 1.89
94 88.68
12 11.32%
143  โรงเรียนบ้านจารย์ 128
2 1.56
3 2.34
5 3.91
4 3.13
0 0.00
114 89.06
14 10.94%
144  โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว 74
1 1.35
0 0.00
7 9.46
0 0.00
0 0.00
66 89.19
8 10.81%
145  โรงเรียนบ้านลุมพุก(จันทรศึกษา) 38
1 2.63
0 0.00
3 7.89
0 0.00
0 0.00
34 89.47
4 10.53%
146  โรงเรียนบ้านตาเพชร 105
4 3.81
0 0.00
7 6.67
0 0.00
0 0.00
94 89.52
11 10.48%
147  โรงเรียนบ้านระหาร 67
2 2.99
5 7.46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
60 89.55
7 10.45%
148  โรงเรียนบ้านโนนลี 48
2 4.17
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
43 89.58
5 10.42%
149  โรงเรียนบ้านเพี้ยราม 231
4 1.73
2 0.87
15 6.49
3 1.30
0 0.00
207 89.61
24 10.39%
150  โรงเรียนบ้านโคกพระ 101
3 2.97
1 0.99
4 3.96
1 0.99
1 0.99
91 90.10
10 9.90%
151  โรงเรียนราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง) 124
8 6.45
0 0.00
4 3.23
0 0.00
0 0.00
112 90.32
12 9.68%
152  โรงเรียนบ้านตากแดด 125
2 1.60
0 0.00
9 7.20
1 0.80
0 0.00
113 90.40
12 9.60%
153  โรงเรียนสามัคคีวิทยา 64
4 6.25
0 0.00
2 3.13
0 0.00
0 0.00
58 90.63
6 9.38%
154  โรงเรียนบ้านตางมาง 146
4 2.74
3 2.05
2 1.37
4 2.74
0 0.00
133 91.10
13 8.90%
155  โรงเรียนบ้านพะเนา 60
0 0.00
3 5.00
2 3.33
0 0.00
0 0.00
55 91.67
5 8.33%
156  โรงเรียนบ้านระวี 37
1 2.70
0 0.00
2 5.41
0 0.00
0 0.00
34 91.89
3 8.11%
157  โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์ 82
1 1.22
0 0.00
5 6.10
0 0.00
0 0.00
76 92.68
6 7.32%
158  โรงเรียนบ้านฉันเพล 139
1 0.72
0 0.00
9 6.47
0 0.00
0 0.00
129 92.81
10 7.19%
159  โรงเรียนบ้านตาเมาะ 70
0 0.00
0 0.00
5 7.14
0 0.00
0 0.00
65 92.86
5 7.14%
160  โรงเรียนบ้านหนองพลวง 88
3 3.41
1 1.14
2 2.27
0 0.00
0 0.00
82 93.18
6 6.82%
161  โรงเรียนบ้านดินแดง 59
1 1.69
0 0.00
3 5.08
0 0.00
0 0.00
55 93.22
4 6.78%
162  โรงเรียนบ้านกาเกาะ 63
0 0.00
0 0.00
4 6.35
0 0.00
0 0.00
59 93.65
4 6.35%
163  โรงเรียนบ้านกาเจาะกุดทองหนองไผ่ 73
0 0.00
0 0.00
4 5.48
0 0.00
0 0.00
69 94.52
4 5.48%
164  โรงเรียนบ้านโชค 95
0 0.00
0 0.00
5 5.26
0 0.00
0 0.00
90 94.74
5 5.26%
165  โรงเรียนบ้านระไซร์สองชั้น 98
2 2.04
1 1.02
2 2.04
0 0.00
0 0.00
93 94.90
5 5.10%
166  โรงเรียนบ้านหัวแรต 124
3 2.42
2 1.61
1 0.81
0 0.00
0 0.00
118 95.16
6 4.84%
167  โรงเรียนบ้านอาแวะ 107
0 0.00
0 0.00
5 4.67
0 0.00
0 0.00
102 95.33
5 4.67%
168  โรงเรียนบ้านประสิทธิ์ธนู(ปอเกีย-พลินอุทิศ 2) 112
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 4.46
107 95.54
5 4.46%
169  โรงเรียนดรุณวิทยากร 80
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 3.75
77 96.25
3 3.75%
170  โรงเรียนบ้านกระแสร์อุดมท่าโคราช 71
2 2.82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
69 97.18
2 2.82%
171  โรงเรียนบ้านสกร็อม(ประสาทศีลสามัคคี) 38
0 0.00
0 0.00
1 2.63
0 0.00
0 0.00
37 97.37
1 2.63%
172  โรงเรียนบ้านอังกัญ-โคกบรรเลง 121
0 0.00
0 0.00
1 0.83
2 1.65
0 0.00
118 97.52
3 2.48%
173  โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง 417
5 1.20
0 0.00
4 0.96
0 0.00
0 0.00
408 97.84
9 2.16%

 

จำนวนนักเรียน  27,356 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,892 6.92
เตี้ย  1,108 4.05
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,122 7.76
ผอมและเตี้ย  1,014 3.71
อ้วนและเตี้ย  1,010 3.69
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,210 73.88
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,146 คน


26.12%


Powered By www.thaieducation.net