ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุรินทร์ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 292 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 220 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 75.34
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบึงวิทยาคาร 163
42 25.77
24 14.72
29 17.79
25 15.34
15 9.20
28 17.18
135 82.82%
2  โรงเรียนบ้านกระดาน 177
11 6.21
16 9.04
15 8.47
37 20.90
32 18.08
66 37.29
111 62.71%
3  โรงเรียนบ้านสวาย 742
96 12.94
69 9.30
185 24.93
36 4.85
41 5.53
315 42.45
427 57.55%
4  โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" 1419
61 4.30
46 3.24
317 22.34
17 1.20
334 23.54
644 45.38
775 54.62%
5  โรงเรียนบ้านนาสาม(เกียรติประชา) 214
30 14.02
16 7.48
19 8.88
33 15.42
17 7.94
99 46.26
115 53.74%
6  โรงเรียนบ้านจักจรูก 101
10 9.90
9 8.91
8 7.92
19 18.81
8 7.92
47 46.53
54 53.47%
7  โรงเรียนบ้านหนองกระดาน 62
9 14.52
0 0.00
24 38.71
0 0.00
0 0.00
29 46.77
33 53.23%
8  โรงเรียนบ้านบ่อน้ำใส 125
14 11.20
11 8.80
8 6.40
25 20.00
8 6.40
59 47.20
66 52.80%
9  โรงเรียนบ้านปะนอยไถง 164
21 12.80
13 7.93
29 17.68
9 5.49
14 8.54
78 47.56
86 52.44%
10  โรงเรียนบ้านกันเตรียง 218
34 15.60
43 19.72
7 3.21
23 10.55
7 3.21
104 47.71
114 52.29%
11  โรงเรียนบ้านวารไพรศรี 63
7 11.11
10 15.87
15 23.81
0 0.00
0 0.00
31 49.21
32 50.79%
12  โรงเรียนบ้านเล้าข้าว 75
14 18.67
7 9.33
8 10.67
7 9.33
2 2.67
37 49.33
38 50.67%
13  โรงเรียนบ้านหนองคู 228
43 18.86
29 12.72
12 5.26
12 5.26
19 8.33
113 49.56
115 50.44%
14  โรงเรียนบ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี) 82
8 9.76
4 4.88
6 7.32
13 15.85
10 12.20
41 50.00
41 50.00%
15  โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 2513
211 8.40
118 4.70
238 9.47
331 13.17
357 14.21
1258 50.06
1255 49.94%
16  โรงเรียนบ้านชุมแสง 152
22 14.47
25 16.45
12 7.89
14 9.21
2 1.32
77 50.66
75 49.34%
17  โรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา) 140
26 18.57
20 14.29
10 7.14
11 7.86
0 0.00
73 52.14
67 47.86%
18  โรงเรียนบ้านศรีราชา 68
8 11.76
6 8.82
5 7.35
12 17.65
1 1.47
36 52.94
32 47.06%
19  โรงเรียนรุ่งรัฐวิทยา 69
15 21.74
5 7.25
11 15.94
1 1.45
0 0.00
37 53.62
32 46.38%
20  โรงเรียนบ้านหนองกุง 44
6 13.64
2 4.55
5 11.36
5 11.36
2 4.55
24 54.55
20 45.45%
21  โรงเรียนบ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ) 331
52 15.71
43 12.99
45 13.60
9 2.72
1 0.30
181 54.68
150 45.32%
22  โรงเรียนบ้านตะคร้อ 106
25 23.58
18 16.98
2 1.89
3 2.83
0 0.00
58 54.72
48 45.28%
23  โรงเรียนบ้านหนองขนาด 100
13 13.00
8 8.00
9 9.00
8 8.00
7 7.00
55 55.00
45 45.00%
24  โรงเรียนบ้านบึงขวาง 159
15 9.43
19 11.95
10 6.29
15 9.43
10 6.29
90 56.60
69 43.40%
25  โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา 167
17 10.18
11 6.59
3 1.80
28 16.77
13 7.78
95 56.89
72 43.11%
26  โรงเรียนบ้านกันแสง 91
22 24.18
5 5.49
5 5.49
7 7.69
0 0.00
52 57.14
39 42.86%
27  โรงเรียนบ้านสำโรงนาดี 262
14 5.34
24 9.16
6 2.29
38 14.50
30 11.45
150 57.25
112 42.75%
28  โรงเรียนอมรินทร์ราษฎร์วิทยา 173
9 5.20
10 5.78
17 9.83
18 10.40
18 10.40
101 58.38
72 41.62%
29  โรงเรียนบ้านราม 269
87 32.34
0 0.00
24 8.92
0 0.00
0 0.00
158 58.74
111 41.26%
30  โรงเรียนบ้านคาบ 249
43 17.27
20 8.03
19 7.63
12 4.82
8 3.21
147 59.04
102 40.96%
31  โรงเรียนบ้านหนองคูสะแบะ 154
16 10.39
15 9.74
27 17.53
5 3.25
0 0.00
91 59.09
63 40.91%
32  โรงเรียนบ้านอนันต์(ชูศรีราษฎร์สามัคคี) 186
22 11.83
36 19.35
13 6.99
4 2.15
0 0.00
111 59.68
75 40.32%
33  โรงเรียนบ้านจอมพระ 646
33 5.11
34 5.26
111 17.18
17 2.63
62 9.60
389 60.22
257 39.78%
34  โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์ 179
13 7.26
13 7.26
41 22.91
4 2.23
0 0.00
108 60.34
71 39.66%
35  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 101
10 9.90
7 6.93
13 12.87
4 3.96
6 5.94
61 60.40
40 39.60%
36  โรงเรียนบ้านนาบัว 180
20 11.11
16 8.89
23 12.78
9 5.00
2 1.11
110 61.11
70 38.89%
37  โรงเรียนบ้านนาเสือก 81
6 7.41
2 2.47
20 24.69
1 1.23
2 2.47
50 61.73
31 38.27%
38  โรงเรียนบ้านกรวดนาฮัง (เข็มแก้วบำรุง) 108
10 9.26
2 1.85
28 25.93
1 0.93
0 0.00
67 62.04
41 37.96%
39  โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 78
9 11.54
0 0.00
9 11.54
11 14.10
0 0.00
49 62.82
29 37.18%
40  โรงเรียนการุญวิทยา 108
19 17.59
6 5.56
14 12.96
1 0.93
0 0.00
68 62.96
40 37.04%
41  โรงเรียนเมืองที 255
19 7.45
27 10.59
10 3.92
27 10.59
10 3.92
162 63.53
93 36.47%
42  โรงเรียนบ้านดู่ 299
18 6.02
21 7.02
11 3.68
33 11.04
26 8.70
190 63.55
109 36.45%
43  โรงเรียนบ้านโดนโอก 107
9 8.41
14 13.08
7 6.54
5 4.67
4 3.74
68 63.55
39 36.45%
44  โรงเรียนบ้านรัตนะ 198
27 13.64
16 8.08
24 12.12
4 2.02
0 0.00
127 64.14
71 35.86%
45  โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ 293
14 4.78
17 5.80
13 4.44
31 10.58
30 10.24
188 64.16
105 35.84%
46  โรงเรียนบ้านบุทม 115
11 9.57
8 6.96
9 7.83
12 10.43
0 0.00
75 65.22
40 34.78%
47  โรงเรียนบ้านโชกใต้ 164
20 12.20
18 10.98
15 9.15
3 1.83
1 0.61
107 65.24
57 34.76%
48  โรงเรียนบ้านสวายไตรภูมิ 137
17 12.41
3 2.19
7 5.11
2 1.46
18 13.14
90 65.69
47 34.31%
49  โรงเรียนบ้านแจรน(ปอเกีย-พลินอุทิศ 1) 116
19 16.38
6 5.17
6 5.17
6 5.17
2 1.72
77 66.38
39 33.62%
50  โรงเรียนสะโนวิทยา 188
9 4.79
6 3.19
20 10.64
23 12.23
5 2.66
125 66.49
63 33.51%
51  โรงเรียนบ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง) 145
37 25.52
4 2.76
6 4.14
0 0.00
0 0.00
98 67.59
47 32.41%
52  โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร 266
50 18.80
19 7.14
16 6.02
1 0.38
0 0.00
180 67.67
86 32.33%
53  โรงเรียนบ้านแสรออ 228
31 13.60
29 12.72
2 0.88
0 0.00
11 4.82
155 67.98
73 32.02%
54  โรงเรียนบ้านกระออม 93
14 15.05
7 7.53
0 0.00
8 8.60
0 0.00
64 68.82
29 31.18%
55  โรงเรียนบ้านโคกเกาะ 114
9 7.89
16 14.04
4 3.51
4 3.51
2 1.75
79 69.30
35 30.70%
56  โรงเรียนบ้านทุ่งนาค 99
11 11.11
7 7.07
6 6.06
5 5.05
1 1.01
69 69.70
30 30.30%
57  โรงเรียนอนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) 299
5 1.67
9 3.01
26 8.70
14 4.68
35 11.71
210 70.23
89 29.77%
58  โรงเรียนบ้านสำโรง 128
26 20.31
3 2.34
8 6.25
1 0.78
0 0.00
90 70.31
38 29.69%
59  โรงเรียนบ้านหนองจิก 66
2 3.03
5 7.58
12 18.18
0 0.00
0 0.00
47 71.21
19 28.79%
60  โรงเรียนบ้านนาเกา 133
17 12.78
0 0.00
18 13.53
1 0.75
2 1.50
95 71.43
38 28.57%
61  โรงเรียนบ้านจังเอิดหนองแมว 50
6 12.00
4 8.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
36 72.00
14 28.00%
62  โรงเรียนบ้านใหม่ 104
18 17.31
1 0.96
10 9.62
0 0.00
0 0.00
75 72.12
29 27.88%
63  โรงเรียนบ้านหนองพญา 44
10 22.73
1 2.27
1 2.27
0 0.00
0 0.00
32 72.73
12 27.27%
64  โรงเรียนบ้านขนวน 111
15 13.51
6 5.41
9 8.11
0 0.00
0 0.00
81 72.97
30 27.03%
65  โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี) 160
10 6.25
11 6.88
12 7.50
7 4.38
3 1.88
117 73.13
43 26.88%
66  โรงเรียนบ้านตาเปาว์ 142
9 6.34
3 2.11
21 14.79
4 2.82
1 0.70
104 73.24
38 26.76%
67  โรงเรียนบ้านเมืองลีง 116
11 9.48
3 2.59
13 11.21
3 2.59
1 0.86
85 73.28
31 26.72%
68  โรงเรียนบ้านอันโนง 75
9 12.00
8 10.67
3 4.00
0 0.00
0 0.00
55 73.33
20 26.67%
69  โรงเรียนบ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์ 94
13 13.83
1 1.06
7 7.45
3 3.19
1 1.06
69 73.40
25 26.60%
70  โรงเรียนบ้านเขวา(เทพอนุสรณ์) 49
6 12.24
4 8.16
3 6.12
0 0.00
0 0.00
36 73.47
13 26.53%
71  โรงเรียนบ้านเปรียง 129
6 4.65
3 2.33
19 14.73
4 3.10
2 1.55
95 73.64
34 26.36%
72  โรงเรียนบ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา 190
13 6.84
17 8.95
20 10.53
0 0.00
0 0.00
140 73.68
50 26.32%
73  โรงเรียนบ้านพันษี 175
26 14.86
9 5.14
11 6.29
0 0.00
0 0.00
129 73.71
46 26.29%
74  โรงเรียนบ้านขยอง 42
10 23.81
1 2.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 73.81
11 26.19%
75  โรงเรียนบ้านนาสม(วิไลราษฎร์ศึกษา) 84
7 8.33
12 14.29
3 3.57
0 0.00
0 0.00
62 73.81
22 26.19%
76  โรงเรียนบ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร) 158
16 10.13
5 3.16
13 8.23
7 4.43
0 0.00
117 74.05
41 25.95%
77  โรงเรียนบ้านสมบูรณ์(ปัญจวิทยา) 120
19 15.83
11 9.17
0 0.00
1 0.83
0 0.00
89 74.17
31 25.83%
78  โรงเรียนบ้านกะทม(ร่วนวิทยา) 136
7 5.15
2 1.47
11 8.09
9 6.62
6 4.41
101 74.26
35 25.74%
79  โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 227
26 11.45
3 1.32
13 5.73
11 4.85
5 2.20
169 74.45
58 25.55%
80  โรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร 204
8 3.92
1 0.49
20 9.80
16 7.84
7 3.43
152 74.51
52 25.49%
81  โรงเรียนบ้านหนองบัว 102
9 8.82
0 0.00
11 10.78
6 5.88
0 0.00
76 74.51
26 25.49%
82  โรงเรียนบ้านทุ่งราม(รามรุ่งอรชัย) 95
12 12.63
7 7.37
5 5.26
0 0.00
0 0.00
71 74.74
24 25.26%
83  โรงเรียนบ้านลุมพุก(จันทรศึกษา) 36
1 2.78
4 11.11
2 5.56
2 5.56
0 0.00
27 75.00
9 25.00%
84  โรงเรียนบ้านกะลัน 172
13 7.56
11 6.40
17 9.88
1 0.58
0 0.00
130 75.58
42 24.42%
85  โรงเรียนบ้านขอนแก่น 112
12 10.71
1 0.89
14 12.50
0 0.00
0 0.00
85 75.89
27 24.11%
86  โรงเรียนบ้านห้วยโนนเจริญ 54
2 3.70
4 7.41
7 12.96
0 0.00
0 0.00
41 75.93
13 24.07%
87  โรงเรียนบ้านยางเตี้ย 234
12 5.13
6 2.56
14 5.98
15 6.41
9 3.85
178 76.07
56 23.93%
88  โรงเรียนบ้านสนวนนางแก้ว 90
8 8.89
4 4.44
6 6.67
2 2.22
1 1.11
69 76.67
21 23.33%
89  โรงเรียนบ้านพันธุลี 73
6 8.22
4 5.48
4 5.48
2 2.74
1 1.37
56 76.71
17 23.29%
90  โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 3266
121 3.70
141 4.32
205 6.28
143 4.38
146 4.47
2510 76.85
756 23.15%
91  โรงเรียนบ้านประสิทธิ์ธนู(ปอเกีย-พลินอุทิศ 2) 113
10 8.85
7 6.19
6 5.31
0 0.00
3 2.65
87 76.99
26 23.01%
92  โรงเรียนบ้านหนองยาง 161
11 6.83
11 6.83
13 8.07
2 1.24
0 0.00
124 77.02
37 22.98%
93  โรงเรียนบ้านแกน้อย 122
18 14.75
4 3.28
6 4.92
0 0.00
0 0.00
94 77.05
28 22.95%
94  โรงเรียนบ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บำรุง) 109
9 8.26
3 2.75
11 10.09
2 1.83
0 0.00
84 77.06
25 22.94%
95  โรงเรียนบ้านสลักได 172
14 8.14
14 8.14
11 6.40
0 0.00
0 0.00
133 77.33
39 22.67%
96  โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา 270
17 6.30
14 5.19
7 2.59
14 5.19
9 3.33
209 77.41
61 22.59%
97  โรงเรียนบ้านม่วงทรัพย์โกฏิ 58
7 12.07
3 5.17
2 3.45
1 1.72
0 0.00
45 77.59
13 22.41%
98  โรงเรียนบ้านดงมัน 152
7 4.61
11 7.24
16 10.53
0 0.00
0 0.00
118 77.63
34 22.37%
99  โรงเรียนบ้านจันรม 184
18 9.78
5 2.72
18 9.78
0 0.00
0 0.00
143 77.72
41 22.28%
100  โรงเรียนบ้านสามโค 64
0 0.00
0 0.00
9 14.06
4 6.25
1 1.56
50 78.13
14 21.88%
101  โรงเรียนบ้านระกาสังแก 143
5 3.50
3 2.10
6 4.20
8 5.59
9 6.29
112 78.32
31 21.68%
102  โรงเรียนบ้านกุดหวาย(สาขาบ้านแก่นเมธี) 37
3 8.11
0 0.00
5 13.51
0 0.00
0 0.00
29 78.38
8 21.62%
103  โรงเรียนบ้านโคกกรวด 37
3 8.11
1 2.70
2 5.41
2 5.41
0 0.00
29 78.38
8 21.62%
104  โรงเรียนบ้านตระแบก 125
12 9.60
6 4.80
9 7.20
0 0.00
0 0.00
98 78.40
27 21.60%
105  โรงเรียนบ้านทวารไพร 172
18 10.47
5 2.91
13 7.56
0 0.00
1 0.58
135 78.49
37 21.51%
106  โรงเรียนบ้านระเวียง 140
14 10.00
0 0.00
6 4.29
5 3.57
5 3.57
110 78.57
30 21.43%
107  โรงเรียนบ้านอู่โลก 127
10 7.87
5 3.94
7 5.51
5 3.94
0 0.00
100 78.74
27 21.26%
108  โรงเรียนบ้านค้อ 52
1 1.92
1 1.92
9 17.31
0 0.00
0 0.00
41 78.85
11 21.15%
109  โรงเรียนบ้านสกร็อม(ประสาทศีลสามัคคี) 38
3 7.89
0 0.00
4 10.53
1 2.63
0 0.00
30 78.95
8 21.05%
110  โรงเรียนบ้านบรมสุข 148
9 6.08
4 2.70
5 3.38
13 8.78
0 0.00
117 79.05
31 20.95%
111  โรงเรียนบ้านแสลงพันบุณเยิง 130
1 0.77
5 3.85
15 11.54
1 0.77
5 3.85
103 79.23
27 20.77%
112  โรงเรียนบ้านโคกเพชร 82
5 6.10
5 6.10
7 8.54
0 0.00
0 0.00
65 79.27
17 20.73%
113  โรงเรียนทวีคามวิทยา 58
5 8.62
1 1.72
5 8.62
1 1.72
0 0.00
46 79.31
12 20.69%
114  โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) 258
16 6.20
8 3.10
29 11.24
0 0.00
0 0.00
205 79.46
53 20.54%
115  โรงเรียนบ้านใต้ฆ้องโนนจิก 64
3 4.69
0 0.00
7 10.94
3 4.69
0 0.00
51 79.69
13 20.31%
116  โรงเรียนบ้านกุดหวาย 215
15 6.98
6 2.79
16 7.44
5 2.33
1 0.47
172 80.00
43 20.00%
117  โรงเรียนบ้านอาวุธ 60
9 15.00
1 1.67
1 1.67
1 1.67
0 0.00
48 80.00
12 20.00%
118  โรงเรียนเสกวิทยาคม 113
8 7.08
5 4.42
9 7.96
0 0.00
0 0.00
91 80.53
22 19.47%
119  โรงเรียนอนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์) 372
19 5.11
10 2.69
34 9.14
9 2.42
0 0.00
300 80.65
72 19.35%
120  โรงเรียนบ้านภูดินหนองตะครอง 140
9 6.43
6 4.29
10 7.14
2 1.43
0 0.00
113 80.71
27 19.29%
121  โรงเรียนบ้านว่าน 68
2 2.94
2 2.94
5 7.35
4 5.88
0 0.00
55 80.88
13 19.12%
122  โรงเรียนบ้านศรีตะวัน(ราษฎร์สามัคคี) 168
9 5.36
0 0.00
14 8.33
6 3.57
3 1.79
136 80.95
32 19.05%
123  โรงเรียนบ้านขะเนก 222
6 2.70
5 2.25
23 10.36
4 1.80
4 1.80
180 81.08
42 18.92%
124  โรงเรียนบ้านคอโค 502
47 9.36
20 3.98
22 4.38
6 1.20
0 0.00
407 81.08
95 18.92%
125  โรงเรียนบ้านประทุนอายอง 222
22 9.91
1 0.45
18 8.11
0 0.00
1 0.45
180 81.08
42 18.92%
126  โรงเรียนบ้านดงถาวร 186
15 8.06
4 2.15
15 8.06
1 0.54
0 0.00
151 81.18
35 18.82%
127  โรงเรียนบ้านอำปึลสนวน 202
18 8.91
6 2.97
12 5.94
2 0.99
0 0.00
164 81.19
38 18.81%
128  โรงเรียนบ้านเทนมีย์ 133
12 9.02
2 1.50
10 7.52
0 0.00
1 0.75
108 81.20
25 18.80%
129  โรงเรียนบ้านโนนลี 48
3 6.25
1 2.08
5 10.42
0 0.00
0 0.00
39 81.25
9 18.75%
130  โรงเรียนบ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์) 200
19 9.50
5 2.50
8 4.00
2 1.00
3 1.50
163 81.50
37 18.50%
131  โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล 195
25 12.82
0 0.00
11 5.64
0 0.00
0 0.00
159 81.54
36 18.46%
132  โรงเรียนบ้านกันตรง 76
7 9.21
0 0.00
7 9.21
0 0.00
0 0.00
62 81.58
14 18.42%
133  โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 164
14 8.54
9 5.49
7 4.27
0 0.00
0 0.00
134 81.71
30 18.29%
134  โรงเรียนบ้านแสลงพันธ์ 170
10 5.88
9 5.29
10 5.88
2 1.18
0 0.00
139 81.76
31 18.24%
135  โรงเรียนบ้านหนองสนิท 105
2 1.90
0 0.00
0 0.00
8 7.62
9 8.57
86 81.90
19 18.10%
136  โรงเรียนบ้านขามราษฎร์วิทยาคม 72
6 8.33
4 5.56
3 4.17
0 0.00
0 0.00
59 81.94
13 18.06%
137  โรงเรียนบ้านโคกลำดวน 231
18 7.79
0 0.00
9 3.90
13 5.63
1 0.43
190 82.25
41 17.75%
138  โรงเรียนบ้านโดนออง 181
11 6.08
12 6.63
7 3.87
2 1.10
0 0.00
149 82.32
32 17.68%
139  โรงเรียนบ้านหนองกง 51
3 5.88
2 3.92
2 3.92
1 1.96
1 1.96
42 82.35
9 17.65%
140  โรงเรียนบ้านโคกอาโพน 17
0 0.00
0 0.00
1 5.88
0 0.00
2 11.76
14 82.35
3 17.65%
141  โรงเรียนบ้านจารพัต 260
17 6.54
11 4.23
17 6.54
0 0.00
0 0.00
215 82.69
45 17.31%
142  โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา 81
5 6.17
4 4.94
0 0.00
1 1.23
4 4.94
67 82.72
14 17.28%
143  โรงเรียนบ้านกะทม(คุณรสนิมิต) 168
5 2.98
0 0.00
24 14.29
0 0.00
0 0.00
139 82.74
29 17.26%
144  โรงเรียนบ้านตลาดตาโหมก 83
8 9.64
0 0.00
6 7.23
0 0.00
0 0.00
69 83.13
14 16.87%
145  โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 701
29 4.14
23 3.28
63 8.99
3 0.43
0 0.00
583 83.17
118 16.83%
146  โรงเรียนบ้านทุ่งรูง 156
9 5.77
7 4.49
10 6.41
0 0.00
0 0.00
130 83.33
26 16.67%
147  โรงเรียนบ้านม่วง 84
6 7.14
3 3.57
5 5.95
0 0.00
0 0.00
70 83.33
14 16.67%
148  โรงเรียนบ้านหนองกับ 150
14 9.33
3 2.00
8 5.33
0 0.00
0 0.00
125 83.33
25 16.67%
149  โรงเรียนบ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ 3) 174
15 8.62
6 3.45
5 2.87
2 1.15
1 0.57
145 83.33
29 16.67%
150  โรงเรียนบ้านโชกเหนือ 138
0 0.00
9 6.52
12 8.70
2 1.45
0 0.00
115 83.33
23 16.67%
151  โรงเรียนบ้านสดอ 205
12 5.85
11 5.37
5 2.44
4 1.95
2 0.98
171 83.41
34 16.59%
152  โรงเรียนวัดประสพ 139
11 7.91
2 1.44
6 4.32
4 2.88
0 0.00
116 83.45
23 16.55%
153  โรงเรียนบ้านระหาร 67
7 10.45
2 2.99
2 2.99
0 0.00
0 0.00
56 83.58
11 16.42%
154  โรงเรียนบ้านตางมาง 147
11 7.48
7 4.76
3 2.04
3 2.04
0 0.00
123 83.67
24 16.33%
155  โรงเรียนบ้านหมื่นศรีน้อย 80
0 0.00
5 6.25
5 6.25
3 3.75
0 0.00
67 83.75
13 16.25%
156  โรงเรียนบ้านส้มป่อย 68
3 4.41
3 4.41
3 4.41
2 2.94
0 0.00
57 83.82
11 16.18%
157  โรงเรียนบ้านตาอ็อง 99
5 5.05
2 2.02
9 9.09
0 0.00
0 0.00
83 83.84
16 16.16%
158  โรงเรียนบ้านแกใหญ่ 273
6 2.20
7 2.56
25 9.16
6 2.20
0 0.00
229 83.88
44 16.12%
159  โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร 180
4 2.22
8 4.44
0 0.00
5 2.78
12 6.67
151 83.89
29 16.11%
160  โรงเรียนบ้านหัวตะพาน 180
0 0.00
17 9.44
12 6.67
0 0.00
0 0.00
151 83.89
29 16.11%
161  โรงเรียนบ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์) 146
12 8.22
0 0.00
4 2.74
0 0.00
7 4.79
123 84.25
23 15.75%
162  โรงเรียนอุปัชฌาย์พวนอุทิศ 89
0 0.00
0 0.00
14 15.73
0 0.00
0 0.00
75 84.27
14 15.73%
163  โรงเรียนบ้านประปืด 140
9 6.43
0 0.00
13 9.29
0 0.00
0 0.00
118 84.29
22 15.71%
164  โรงเรียนบ้านหนองแคน 72
7 9.72
0 0.00
3 4.17
0 0.00
1 1.39
61 84.72
11 15.28%
165  โรงเรียนบ้านดู่อาราง 165
10 6.06
3 1.82
5 3.03
7 4.24
0 0.00
140 84.85
25 15.15%
166  โรงเรียนบ้านเพี้ยราม 231
11 4.76
4 1.73
14 6.06
4 1.73
2 0.87
196 84.85
35 15.15%
167  โรงเรียนบ้านบุอาไร 20
2 10.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 85.00
3 15.00%
168  โรงเรียนบ้านโคกเมือง 187
5 2.67
5 2.67
7 3.74
6 3.21
5 2.67
159 85.03
28 14.97%
169  โรงเรียนบ้านหนองจอก 206
3 1.46
16 7.77
11 5.34
0 0.00
0 0.00
176 85.44
30 14.56%
170  โรงเรียนบ้านตรำดม 172
7 4.07
6 3.49
2 1.16
7 4.07
2 1.16
148 86.05
24 13.95%
171  โรงเรียนบ้านสังแก 117
5 4.27
3 2.56
6 5.13
2 1.71
0 0.00
101 86.32
16 13.68%
172  โรงเรียนบ้านมะลูจรุงหนองปรีง 66
2 3.03
2 3.03
4 6.06
1 1.52
0 0.00
57 86.36
9 13.64%
173  โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา 156
3 1.92
2 1.28
14 8.97
2 1.28
0 0.00
135 86.54
21 13.46%
174  โรงเรียนบ้านบึง(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 253) 53
1 1.89
1 1.89
4 7.55
1 1.89
0 0.00
46 86.79
7 13.21%
175  โรงเรียนบ้านหนองดุม 191
6 3.14
0 0.00
11 5.76
0 0.00
8 4.19
166 86.91
25 13.09%
176  โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) 237
7 2.95
6 2.53
7 2.95
8 3.38
3 1.27
206 86.92
31 13.08%
177  โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 154
6 3.90
4 2.60
8 5.19
1 0.65
1 0.65
134 87.01
20 12.99%
178  โรงเรียนบ้านบุฤๅษี 131
10 7.63
4 3.05
3 2.29
0 0.00
0 0.00
114 87.02
17 12.98%
179  โรงเรียนบ้านหนองอีเลิง 163
7 4.29
0 0.00
14 8.59
0 0.00
0 0.00
142 87.12
21 12.88%
180  โรงเรียนบ้านโคกพระ 101
9 8.91
0 0.00
3 2.97
2 1.98
-1 -0.99
88 87.13
13 12.87%
181  โรงเรียนบ้านบุแกรง-ตะเคียน(ปานอุทิศวิทยา) 70
3 4.29
3 4.29
3 4.29
0 0.00
0 0.00
61 87.14
9 12.86%
182  โรงเรียนบ้านกาเกาะ 63
2 3.17
3 4.76
3 4.76
0 0.00
0 0.00
55 87.30
8 12.70%
183  โรงเรียนสามัคคีวิทยา 64
5 7.81
0 0.00
3 4.69
0 0.00
0 0.00
56 87.50
8 12.50%
184  โรงเรียนบ้านจารย์ 130
2 1.54
4 3.08
5 3.85
5 3.85
0 0.00
114 87.69
16 12.31%
185  โรงเรียนบ้านตั้งใจ 68
2 2.94
0 0.00
6 8.82
0 0.00
0 0.00
60 88.24
8 11.76%
186  โรงเรียนบ้านระเภาว์ 106
2 1.89
4 3.77
2 1.89
2 1.89
2 1.89
94 88.68
12 11.32%
187  โรงเรียนบ้านระวี 36
2 5.56
0 0.00
2 5.56
0 0.00
0 0.00
32 88.89
4 11.11%
188  โรงเรียนบ้านละหุ่งหนองกก 72
1 1.39
2 2.78
5 6.94
0 0.00
0 0.00
64 88.89
8 11.11%
189  โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ 306
4 1.31
4 1.31
18 5.88
3 0.98
4 1.31
273 89.22
33 10.78%
190  โรงเรียนบ้านสะโน 103
3 2.91
4 3.88
2 1.94
1 0.97
1 0.97
92 89.32
11 10.68%
191  โรงเรียนบ้านดู่โศกโคกสะอาด 87
4 4.60
0 0.00
5 5.75
0 0.00
0 0.00
78 89.66
9 10.34%
192  โรงเรียนบ้านตระเปียงเตีย 170
8 4.71
3 1.76
4 2.35
2 1.18
0 0.00
153 90.00
17 10.00%
193  โรงเรียนบ้านพะเนา 60
0 0.00
3 5.00
3 5.00
0 0.00
0 0.00
54 90.00
6 10.00%
194  โรงเรียนบ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา 60
0 0.00
1 1.67
5 8.33
0 0.00
0 0.00
54 90.00
6 10.00%
195  โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว 74
1 1.35
0 0.00
6 8.11
0 0.00
0 0.00
67 90.54
7 9.46%
196  โรงเรียนบ้านตากูก 130
4 3.08
2 1.54
6 4.62
0 0.00
0 0.00
118 90.77
12 9.23%
197  โรงเรียนบ้านตากแดด 124
0 0.00
0 0.00
10 8.06
1 0.81
0 0.00
113 91.13
11 8.87%
198  โรงเรียนราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง) 124
6 4.84
0 0.00
5 4.03
0 0.00
0 0.00
113 91.13
11 8.87%
199  โรงเรียนบ้านพม่า 58
1 1.72
1 1.72
3 5.17
0 0.00
0 0.00
53 91.38
5 8.62%
200  โรงเรียนบ้านโนนถ่อน 36
0 0.00
2 5.56
0 0.00
1 2.78
0 0.00
33 91.67
3 8.33%
201  โรงเรียนบ้านหนองผือโนนแคน 87
2 2.30
0 0.00
5 5.75
0 0.00
0 0.00
80 91.95
7 8.05%
202  โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) 142
2 1.41
0 0.00
7 4.93
2 1.41
0 0.00
131 92.25
11 7.75%
203  โรงเรียนจตุรมิตรวิทยา 165
2 1.21
4 2.42
6 3.64
0 0.00
0 0.00
153 92.73
12 7.27%
204  โรงเรียนบ้านขวาวใหญ่ 70
0 0.00
0 0.00
4 5.71
0 0.00
1 1.43
65 92.86
5 7.14%
205  โรงเรียนบ้านตาเมาะ 70
0 0.00
0 0.00
5 7.14
0 0.00
0 0.00
65 92.86
5 7.14%
206  โรงเรียนบ้านตาเพชร 102
0 0.00
0 0.00
7 6.86
0 0.00
0 0.00
95 93.14
7 6.86%
207  โรงเรียนบ้านกาเจาะกุดทองหนองไผ่ 73
0 0.00
0 0.00
5 6.85
0 0.00
0 0.00
68 93.15
5 6.85%
208  โรงเรียนบ้านระไซร์ 133
2 1.50
2 1.50
4 3.01
1 0.75
0 0.00
124 93.23
9 6.77%
209  โรงเรียนบ้านหนองพลวง 88
3 3.41
1 1.14
1 1.14
0 0.00
0 0.00
83 94.32
5 5.68%
210  โรงเรียนบ้านกระแสร์อุดมท่าโคราช 71
3 4.23
1 1.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
67 94.37
4 5.63%
211  โรงเรียนบ้านระกา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 74) 142
1 0.70
1 0.70
6 4.23
0 0.00
0 0.00
134 94.37
8 5.63%
212  โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 127
2 1.57
1 0.79
4 3.15
0 0.00
0 0.00
120 94.49
7 5.51%
213  โรงเรียนบ้านผือ 100
0 0.00
0 0.00
5 5.00
0 0.00
0 0.00
95 95.00
5 5.00%
214  โรงเรียนบ้านหัวแรต 124
3 2.42
2 1.61
1 0.81
0 0.00
0 0.00
118 95.16
6 4.84%
215  โรงเรียนบ้านโชค 95
0 0.00
0 0.00
4 4.21
0 0.00
0 0.00
91 95.79
4 4.21%
216  โรงเรียนดรุณวิทยากร 83
0 0.00
0 0.00
3 3.61
0 0.00
0 0.00
80 96.39
3 3.61%
217  โรงเรียนบ้านดินแดง 59
1 1.69
0 0.00
1 1.69
0 0.00
0 0.00
57 96.61
2 3.39%
218  โรงเรียนบ้านระไซร์สองชั้น 98
0 0.00
2 2.04
1 1.02
0 0.00
0 0.00
95 96.94
3 3.06%
219  โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง 417
6 1.44
0 0.00
5 1.20
0 0.00
0 0.00
406 97.36
11 2.64%
220  โรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น 71
1 1.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
70 98.59
1 1.41%

 

จำนวนนักเรียน  38,251 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,844 7.44
เตี้ย  1,748 4.57
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,124 8.17
ผอมและเตี้ย  1,465 3.83
อ้วนและเตี้ย  1,472 3.85
ไม่มีภาวะโภชนาการ  27,598 72.15
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 10,653 คน


27.85%


Powered By www.thaieducation.net