ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 111 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 111 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านบุสูง 133
40 30.08
29 21.80
26 19.55
23 17.29
15 11.28
0 0.00
133 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 39
29 74.36
5 12.82
5 12.82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 100.00%
3  โรงเรียนบ้านโคกลาน 24
19 79.17
1 4.17
1 4.17
2 8.33
1 4.17
0 0.00
24 100.00%
4  โรงเรียนวัดราษฎร์รังษี 164
37 22.56
24 14.63
65 39.63
20 12.20
18 10.98
0 0.00
164 100.00%
5  โรงเรียนบ้านโนนหัวบึง 45
34 75.56
0 0.00
4 8.89
0 0.00
0 0.00
7 15.56
38 84.44%
6  โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี 184
33 17.93
26 14.13
22 11.96
21 11.41
23 12.50
59 32.07
125 67.93%
7  โรงเรียนวัดปากน้ำ 56
31 55.36
2 3.57
3 5.36
2 3.57
0 0.00
18 32.14
38 67.86%
8  โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 42
7 16.67
5 11.90
9 21.43
4 9.52
1 2.38
16 38.10
26 61.90%
9  โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา 158
24 15.19
32 20.25
1 0.63
16 10.13
6 3.80
79 50.00
79 50.00%
10  โรงเรียนบ้านวังบัวทอง 69
9 13.04
8 11.59
13 18.84
4 5.80
0 0.00
35 50.72
34 49.28%
11  โรงเรียนบ้านบุเสี้ยว 131
38 29.01
9 6.87
11 8.40
4 3.05
1 0.76
68 51.91
63 48.09%
12  โรงเรียนบ้านวังกวาง 118
3 2.54
17 14.41
15 12.71
19 16.10
0 0.00
64 54.24
54 45.76%
13  โรงเรียนอนุบาลนาดี 230
23 10.00
11 4.78
30 13.04
9 3.91
30 13.04
127 55.22
103 44.78%
14  โรงเรียนบ้านพระปรง 176
23 13.07
14 7.95
17 9.66
12 6.82
11 6.25
99 56.25
77 43.75%
15  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 44
7 15.91
7 15.91
3 6.82
0 0.00
0 0.00
27 61.36
17 38.64%
16  โรงเรียนบ้านทับลาน 260
34 13.08
28 10.77
14 5.38
24 9.23
0 0.00
160 61.54
100 38.46%
17  โรงเรียนบ้านเขากระแต 102
16 15.69
2 1.96
11 10.78
10 9.80
0 0.00
63 61.76
39 38.24%
18  โรงเรียนบ้านหนองสัง(ไลอุทิศ) 100
4 4.00
10 10.00
20 20.00
4 4.00
0 0.00
62 62.00
38 38.00%
19  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งแฝก 64
5 7.81
10 15.63
5 7.81
4 6.25
0 0.00
40 62.50
24 37.50%
20  โรงเรียนบ้านหนองบัว 72
9 12.50
9 12.50
6 8.33
1 1.39
1 1.39
46 63.89
26 36.11%
21  โรงเรียนบ้านหนองจิก 86
9 10.47
7 8.14
8 9.30
7 8.14
0 0.00
55 63.95
31 36.05%
22  โรงเรียนวัดรัตนชมภู 81
6 7.41
10 12.35
11 13.58
1 1.23
1 1.23
52 64.20
29 35.80%
23  โรงเรียนบ้านกระเดียง 76
8 10.53
12 15.79
5 6.58
2 2.63
0 0.00
49 64.47
27 35.53%
24  โรงเรียนบ้านหนองมันปลา 49
4 8.16
3 6.12
4 8.16
3 6.12
3 6.12
32 65.31
17 34.69%
25  โรงเรียนบ้านเขาด้วน 179
28 15.64
13 7.26
19 10.61
2 1.12
0 0.00
117 65.36
62 34.64%
26  โรงเรียนบ้านปราสาท 61
2 3.28
9 14.75
9 14.75
0 0.00
1 1.64
40 65.57
21 34.43%
27  โรงเรียนโรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ 231
27 11.69
21 9.09
16 6.93
15 6.49
0 0.00
152 65.80
79 34.20%
28  โรงเรียนบ้านหนองโดน 97
17 17.53
8 8.25
8 8.25
0 0.00
0 0.00
64 65.98
33 34.02%
29  โรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร 108
7 6.48
8 7.41
14 12.96
3 2.78
3 2.78
73 67.59
35 32.41%
30  โรงเรียนบ้านทด 62
8 12.90
5 8.06
7 11.29
0 0.00
0 0.00
42 67.74
20 32.26%
31  โรงเรียนบ้านหนองอนามัย 87
9 10.34
0 0.00
19 21.84
0 0.00
0 0.00
59 67.82
28 32.18%
32  โรงเรียนวัดปากแพรก 47
5 10.64
3 6.38
4 8.51
2 4.26
1 2.13
32 68.09
15 31.91%
33  โรงเรียนวัดเกาะแดง 57
6 10.53
3 5.26
6 10.53
2 3.51
1 1.75
39 68.42
18 31.58%
34  โรงเรียนวัดสระดู่(บู่บำรุงวิทย์) 219
11 5.02
4 1.83
40 18.26
10 4.57
3 1.37
151 68.95
68 31.05%
35  โรงเรียนบ้านคลองตาหมื่น 97
3 3.09
1 1.03
11 11.34
3 3.09
12 12.37
67 69.07
30 30.93%
36  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 63
3 4.76
2 3.17
8 12.70
0 0.00
6 9.52
44 69.84
19 30.16%
37  โรงเรียนบ้านวังรี 90
12 13.33
4 4.44
7 7.78
4 4.44
0 0.00
63 70.00
27 30.00%
38  โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร 145
6 4.14
4 2.76
13 8.97
10 6.90
10 6.90
102 70.34
43 29.66%
39  โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 122
10 8.20
6 4.92
19 15.57
0 0.00
1 0.82
86 70.49
36 29.51%
40  โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ 94
6 6.38
5 5.32
14 14.89
2 2.13
0 0.00
67 71.28
27 28.72%
41  โรงเรียนบ้านคลองระกำ 102
6 5.88
4 3.92
10 9.80
2 1.96
6 5.88
74 72.55
28 27.45%
42  โรงเรียนบ้านหนองตลาด 51
9 17.65
4 7.84
0 0.00
1 1.96
0 0.00
37 72.55
14 27.45%
43  โรงเรียนบ้าน ก.ม.80 279
11 3.94
9 3.23
37 13.26
9 3.23
10 3.58
203 72.76
76 27.24%
44  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 158
13 8.23
1 0.63
15 9.49
13 8.23
1 0.63
115 72.78
43 27.22%
45  โรงเรียนบ้านไทยเจริญ 128
12 9.38
14 10.94
6 4.69
2 1.56
0 0.00
94 73.44
34 26.56%
46  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 156
11 7.05
1 0.64
26 16.67
3 1.92
0 0.00
115 73.72
41 26.28%
47  โรงเรียนวัดวัฒนารังษี 121
10 8.26
8 6.61
10 8.26
1 0.83
2 1.65
90 74.38
31 25.62%
48  โรงเรียนบ้านหินเทิน 168
13 7.74
7 4.17
23 13.69
0 0.00
0 0.00
125 74.40
43 25.60%
49  โรงเรียนบ้านไผ่ 114
6 5.26
6 5.26
14 12.28
3 2.63
0 0.00
85 74.56
29 25.44%
50  โรงเรียนบ้านท่าอุดม 122
11 9.02
0 0.00
20 16.39
0 0.00
0 0.00
91 74.59
31 25.41%
51  โรงเรียนบ้านโคกสั้น 146
15 10.27
5 3.42
16 10.96
1 0.68
0 0.00
109 74.66
37 25.34%
52  โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ 93
8 8.60
4 4.30
8 8.60
0 0.00
3 3.23
70 75.27
23 24.73%
53  โรงเรียนบ้านชำโสม 115
4 3.48
5 4.35
10 8.70
9 7.83
0 0.00
87 75.65
28 24.35%
54  โรงเรียนบ้านโคกกระท้อน 116
5 4.31
3 2.59
18 15.52
1 0.86
0 0.00
89 76.72
27 23.28%
55  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) 319
27 8.46
8 2.51
26 8.15
5 1.57
8 2.51
245 76.80
74 23.20%
56  โรงเรียนวัดโคกขี้เหล็ก 106
6 5.66
1 0.94
17 16.04
0 0.00
0 0.00
82 77.36
24 22.64%
57  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 67
5 7.46
5 7.46
3 4.48
2 2.99
0 0.00
52 77.61
15 22.39%
58  โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว 344
15 4.36
15 4.36
40 11.63
5 1.45
0 0.00
269 78.20
75 21.80%
59  โรงเรียนบ้านคลองตามั่น 88
4 4.55
4 4.55
11 12.50
0 0.00
0 0.00
69 78.41
19 21.59%
60  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ 483
22 4.55
17 3.52
54 11.18
0 0.00
6 1.24
384 79.50
99 20.50%
61  โรงเรียนวัดโคกป่าแพง 211
12 5.69
4 1.90
26 12.32
1 0.47
0 0.00
168 79.62
43 20.38%
62  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 105
3 2.86
4 3.81
11 10.48
3 2.86
0 0.00
84 80.00
21 20.00%
63  โรงเรียนวัดตันทาราม 35
2 5.71
0 0.00
3 8.57
2 5.71
0 0.00
28 80.00
7 20.00%
64  โรงเรียนบ้านท่าสะตือ 173
10 5.78
5 2.89
18 10.40
0 0.00
0 0.00
140 80.92
33 19.08%
65  โรงเรียนบ้านคลองเจ้าแรง 43
1 2.33
0 0.00
7 16.28
0 0.00
0 0.00
35 81.40
8 18.60%
66  โรงเรียนวัดเนาวรัตนาราม 17
0 0.00
1 5.88
2 11.76
0 0.00
0 0.00
14 82.35
3 17.65%
67  โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ 213
17 7.98
11 5.16
9 4.23
0 0.00
0 0.00
176 82.63
37 17.37%
68  โรงเรียนวัดศรีสวัสดิ์ 122
4 3.28
7 5.74
8 6.56
2 1.64
0 0.00
101 82.79
21 17.21%
69  โรงเรียนบ้านเขาดิน (ประชาอุทิศ) 12
0 0.00
0 0.00
2 16.67
0 0.00
0 0.00
10 83.33
2 16.67%
70  โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 39
0 0.00
3 7.69
3 7.69
0 0.00
0 0.00
33 84.62
6 15.38%
71  โรงเรียนวัดสารวนาราม 117
4 3.42
6 5.13
8 6.84
0 0.00
0 0.00
99 84.62
18 15.38%
72  โรงเรียนบ้านวังดินสอ 274
12 4.38
10 3.65
11 4.01
3 1.09
6 2.19
232 84.67
42 15.33%
73  โรงเรียนวัดโคกอุดม 347
19 5.48
13 3.75
12 3.46
3 0.86
5 1.44
295 85.01
52 14.99%
74  โรงเรียนบ้านคลองอุดม 108
7 6.48
0 0.00
9 8.33
0 0.00
0 0.00
92 85.19
16 14.81%
75  โรงเรียนบรรหารวิทยา 271
25 9.23
0 0.00
15 5.54
0 0.00
0 0.00
231 85.24
40 14.76%
76  โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง 191
5 2.62
8 4.19
10 5.24
5 2.62
0 0.00
163 85.34
28 14.66%
77  โรงเรียนบ้านคลองร่วม 103
1 0.97
2 1.94
5 4.85
0 0.00
7 6.80
88 85.44
15 14.56%
78  โรงเรียนบ้านแก่งดินสอ 159
3 1.89
3 1.89
15 9.43
2 1.26
0 0.00
136 85.53
23 14.47%
79  โรงเรียนวัดเนินสูง 90
5 5.56
4 4.44
4 4.44
0 0.00
0 0.00
77 85.56
13 14.44%
80  โรงเรียนชุมชนบ้านสำพันตา 152
5 3.29
0 0.00
16 10.53
0 0.00
0 0.00
131 86.18
21 13.82%
81  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 153
9 5.88
6 3.92
6 3.92
0 0.00
0 0.00
132 86.27
21 13.73%
82  โรงเรียนบ้านอุดมบรรพต 130
3 2.31
3 2.31
10 7.69
0 0.00
0 0.00
114 87.69
16 12.31%
83  โรงเรียนบ้านหนองแหน 122
3 2.46
5 4.10
7 5.74
0 0.00
0 0.00
107 87.70
15 12.30%
84  โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย 156
5 3.21
3 1.92
8 5.13
3 1.92
0 0.00
137 87.82
19 12.18%
85  โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์อรุณอนุสรณ์ 87
4 4.60
3 3.45
5 5.75
-1 -1.15
-1 -1.15
77 88.51
10 11.49%
86  โรงเรียนบ้านโคกกระจง 61
0 0.00
0 0.00
6 9.84
1 1.64
0 0.00
54 88.52
7 11.48%
87  โรงเรียนบ้านวังมะกรูด 123
0 0.00
3 2.44
6 4.88
5 4.07
0 0.00
109 88.62
14 11.38%
88  โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 53
1 1.89
1 1.89
4 7.55
0 0.00
0 0.00
47 88.68
6 11.32%
89  โรงเรียนบ้านคลองหันแดง 125
4 3.20
4 3.20
6 4.80
0 0.00
0 0.00
111 88.80
14 11.20%
90  โรงเรียนบ้านโนนสูง 134
7 5.22
2 1.49
5 3.73
0 0.00
0 0.00
120 89.55
14 10.45%
91  โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง 279
12 4.30
7 2.51
5 1.79
5 1.79
0 0.00
250 89.61
29 10.39%
92  โรงเรียนบ้านคลองมะไฟ 135
2 1.48
2 1.48
8 5.93
1 0.74
0 0.00
122 90.37
13 9.63%
93  โรงเรียนสหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย 115
4 3.48
0 0.00
5 4.35
1 0.87
0 0.00
105 91.30
10 8.70%
94  โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ 359
14 3.90
9 2.51
8 2.23
0 0.00
0 0.00
328 91.36
31 8.64%
95  โรงเรียนบ้านขุนศรี 141
0 0.00
1 0.71
9 6.38
2 1.42
0 0.00
129 91.49
12 8.51%
96  โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก 62
2 3.23
3 4.84
0 0.00
0 0.00
0 0.00
57 91.94
5 8.06%
97  โรงเรียนวัดหาดสูง 128
0 0.00
0 0.00
10 7.81
0 0.00
0 0.00
118 92.19
10 7.81%
98  โรงเรียนวัดรัตนโชติการาม 59
2 3.39
0 0.00
2 3.39
0 0.00
0 0.00
55 93.22
4 6.78%
99  โรงเรียนวัดวังหวาย 48
0 0.00
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
45 93.75
3 6.25%
100  โรงเรียนบ่อทองวิทยา 143
0 0.00
0 0.00
8 5.59
0 0.00
0 0.00
135 94.41
8 5.59%
101  โรงเรียนบ้านซ่ง 55
3 5.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
52 94.55
3 5.45%
102  โรงเรียนบ้านโคกหอม 37
2 5.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 94.59
2 5.41%
103  โรงเรียนบ้านหนองนาใน 105
0 0.00
0 0.00
2 1.90
3 2.86
0 0.00
100 95.24
5 4.76%
104  โรงเรียนบ้านเขาปูน 85
1 1.18
1 1.18
2 2.35
0 0.00
0 0.00
81 95.29
4 4.71%
105  โรงเรียนบ้านนาคลองกลาง 50
1 2.00
0 0.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
48 96.00
2 4.00%
106  โรงเรียนบ้านตรอกปลาไหล 167
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 3.59
0 0.00
161 96.41
6 3.59%
107  โรงเรียนบ้านแก่ง 58
2 3.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
56 96.55
2 3.45%
108  โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข 96
0 0.00
0 0.00
2 2.08
0 0.00
1 1.04
93 96.88
3 3.13%
109  โรงเรียนบ้านหนองหอย 101
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 1.98
1 0.99
98 97.03
3 2.97%
110  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 81
0 0.00
0 0.00
1 1.23
0 0.00
0 0.00
80 98.77
1 1.23%
111  โรงเรียนวัดย่านรี 7
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  13,775 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,041 7.56
เตี้ย  632 4.59
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,210 8.78
ผอมและเตี้ย  351 2.55
อ้วนและเตี้ย  204 1.48
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,337 75.04
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,438 คน


24.96%


Powered By www.thaieducation.net