ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 153 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 15 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 9.80
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียน บ้านกระเดื่อง 61
11 18.03
6 9.84
6 9.84
3 4.92
5 8.20
30 49.18
31 50.82%
2  โรงเรียน บ้านโนนตุ่นประชาบำรุง 49
10 20.41
6 12.24
2 4.08
3 6.12
0 0.00
28 57.14
21 42.86%
3  โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 23
3 13.04
3 13.04
2 8.70
0 0.00
0 0.00
15 65.22
8 34.78%
4  โรงเรียนบ้านโนนลาน 84
5 5.95
3 3.57
9 10.71
2 2.38
2 2.38
63 75.00
21 25.00%
5  โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร 81
2 2.47
2 2.47
5 6.17
4 4.94
7 8.64
61 75.31
20 24.69%
6  โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย 88
8 9.09
3 3.41
9 10.23
1 1.14
0 0.00
67 76.14
21 23.86%
7  โรงเรียนบ้านห้วยเตยพัฒนา 50
6 12.00
0 0.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
8  โรงเรียน บ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ 18
2 11.11
0 0.00
1 5.56
0 0.00
0 0.00
15 83.33
3 16.67%
9  โรงเรียน ห้วยหว้าวิทยาคม 76
0 0.00
0 0.00
3 3.95
0 0.00
7 9.21
66 86.84
10 13.16%
10  โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร 104
1 0.96
1 0.96
7 6.73
2 1.92
0 0.00
93 89.42
11 10.58%
11  โรงเรียนบ้านไก่นา 10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 10.00
9 90.00
1 10.00%
12  โรงเรียนหนองชาดพิทยาคม 116
3 2.59
1 0.86
2 1.72
0 0.00
4 3.45
106 91.38
10 8.62%
13  โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ 94
0 0.00
2 2.13
5 5.32
0 0.00
0 0.00
87 92.55
7 7.45%
14  โรงเรียนบ้านโนนค้อ 79
0 0.00
0 0.00
4 5.06
0 0.00
0 0.00
75 94.94
4 5.06%
15  โรงเรียนหนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  933 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  51 5.47
เตี้ย  27 2.89
เริ่มอ้วน=>อ้วน  59 6.32
ผอมและเตี้ย  15 1.61
อ้วนและเตี้ย  26 2.79
ไม่มีภาวะโภชนาการ  755 80.92
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 178 คน


19.08%


Powered By www.thaieducation.net