ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ลพบุรี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 138 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 139 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.72
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านคลองสาริกา 45
3 6.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 93.33
0 0.00
45 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 62
2 3.23
4 6.45
53 85.48
1 1.61
2 3.23
0 0.00
62 100.00%
3  โรงเรียนวัดดำรงบุล 200
30 15.00
55 27.50
55 27.50
34 17.00
26 13.00
0 0.00
200 100.00%
4  โรงเรียนบ้านซับจำปา 158
23 14.56
18 11.39
56 35.44
14 8.86
0 0.00
47 29.75
111 70.25%
5  โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 205
28 13.66
19 9.27
14 6.83
43 20.98
24 11.71
77 37.56
128 62.44%
6  โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์ 53
28 52.83
0 0.00
4 7.55
0 0.00
1 1.89
20 37.74
33 62.26%
7  โรงเรียนบ้านศรีเมือง 41
3 7.32
6 14.63
6 14.63
5 12.20
3 7.32
18 43.90
23 56.10%
8  โรงเรียนบ้านห้วยนา 37
11 29.73
0 0.00
8 21.62
0 0.00
0 0.00
18 48.65
19 51.35%
9  โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ 166
10 6.02
5 3.01
25 15.06
15 9.04
30 18.07
81 48.80
85 51.20%
10  โรงเรียนบ้านมะกอกหวาน 245
43 17.55
25 10.20
25 10.20
15 6.12
9 3.67
128 52.24
117 47.76%
11  โรงเรียนบ้านห้วยเขว้า 57
9 15.79
4 7.02
13 22.81
1 1.75
0 0.00
30 52.63
27 47.37%
12  โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ 1129
54 4.78
37 3.28
265 23.47
151 13.37
21 1.86
601 53.23
528 46.77%
13  โรงเรียนบ้านหนองเสมา 99
3 3.03
10 10.10
10 10.10
14 14.14
9 9.09
53 53.54
46 46.46%
14  โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา 275
14 5.09
15 5.45
33 12.00
32 11.64
30 10.91
151 54.91
124 45.09%
15  โรงเรียนบ้านท่ามะนาว 150
16 10.67
13 8.67
25 16.67
13 8.67
0 0.00
83 55.33
67 44.67%
16  โรงเรียนบ้านเกาะรัง 279
23 8.24
39 13.98
43 15.41
3 1.08
12 4.30
159 56.99
120 43.01%
17  โรงเรียนบ้านเขาแหลม 171
12 7.02
7 4.09
13 7.60
19 11.11
20 11.70
100 58.48
71 41.52%
18  โรงเรียนบ้านด่านจันทร์ 82
4 4.88
7 8.54
16 19.51
5 6.10
1 1.22
49 59.76
33 40.24%
19  โรงเรียนบ้านลำโป่งเพชร 97
12 12.37
7 7.22
15 15.46
4 4.12
1 1.03
58 59.79
39 40.21%
20  โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ 126
7 5.56
6 4.76
34 26.98
3 2.38
0 0.00
76 60.32
50 39.68%
21  โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 424
55 12.97
27 6.37
36 8.49
18 4.25
30 7.08
258 60.85
166 39.15%
22  โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม 157
17 10.83
22 14.01
19 12.10
2 1.27
1 0.64
96 61.15
61 38.85%
23  โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น 200
14 7.00
5 2.50
17 8.50
19 9.50
22 11.00
123 61.50
77 38.50%
24  โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์ 132
14 10.61
13 9.85
9 6.82
14 10.61
0 0.00
82 62.12
50 37.88%
25  โรงเรียนบ้านพุกะชัด 148
26 17.57
12 8.11
11 7.43
7 4.73
0 0.00
92 62.16
56 37.84%
26  โรงเรียนบ้านสระเพลง 161
16 9.94
9 5.59
35 21.74
0 0.00
0 0.00
101 62.73
60 37.27%
27  โรงเรียนบ้านซับหินขวาง 110
14 12.73
15 13.64
9 8.18
2 1.82
0 0.00
70 63.64
40 36.36%
28  โรงเรียนบ้านลำสนธิ 77
11 14.29
2 2.60
6 7.79
6 7.79
3 3.90
49 63.64
28 36.36%
29  โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 56
9 16.07
2 3.57
1 1.79
6 10.71
2 3.57
36 64.29
20 35.71%
30  โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ 255
17 6.67
12 4.71
54 21.18
7 2.75
0 0.00
165 64.71
90 35.29%
31  โรงเรียนบ้านวังทอง 321
17 5.30
12 3.74
48 14.95
8 2.49
27 8.41
209 65.11
112 34.89%
32  โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม 182
20 10.99
10 5.49
32 17.58
0 0.00
0 0.00
120 65.93
62 34.07%
33  โรงเรียนบ้านดงน้อย(สระโบสถ์) 165
2 1.21
9 5.45
21 12.73
7 4.24
17 10.30
109 66.06
56 33.94%
34  โรงเรียนบ้านทุ่งดินแดง 80
7 8.75
5 6.25
11 13.75
2 2.50
2 2.50
53 66.25
27 33.75%
35  โรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์ 138
8 5.80
11 7.97
19 13.77
3 2.17
5 3.62
92 66.67
46 33.33%
36  โรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรี 125
13 10.40
4 3.20
19 15.20
4 3.20
0 0.00
85 68.00
40 32.00%
37  โรงเรียนบ้านใหม่โสพิมพ์ 135
13 9.63
3 2.22
17 12.59
10 7.41
0 0.00
92 68.15
43 31.85%
38  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 102
10 9.80
2 1.96
19 18.63
0 0.00
1 0.98
70 68.63
32 31.37%
39  โรงเรียนบ้านสันตะลุง 83
12 14.46
0 0.00
14 16.87
0 0.00
0 0.00
57 68.67
26 31.33%
40  โรงเรียนบ้านซับงูเหลือม 74
9 12.16
6 8.11
8 10.81
0 0.00
0 0.00
51 68.92
23 31.08%
41  โรงเรียนช่องสาริกา 141
7 4.96
13 9.22
8 5.67
7 4.96
8 5.67
98 69.50
43 30.50%
42  โรงเรียนบ้านหนองไก่ห้าว 21
3 14.29
0 0.00
3 14.29
0 0.00
0 0.00
15 71.43
6 28.57%
43  โรงเรียนบ้านแหลมชนแดน 98
6 6.12
5 5.10
17 17.35
0 0.00
0 0.00
70 71.43
28 28.57%
44  โรงเรียนบ้านสวนมะเดื่อ 91
8 8.79
5 5.49
10 10.99
2 2.20
0 0.00
66 72.53
25 27.47%
45  โรงเรียนบ้านเขาราบ 125
3 2.40
1 0.80
23 18.40
4 3.20
3 2.40
91 72.80
34 27.20%
46  โรงเรียนบ้านคลอง 167
11 6.59
0 0.00
32 19.16
2 1.20
0 0.00
122 73.05
45 26.95%
47  โรงเรียนบ้านหนองไทร 52
6 11.54
5 9.62
0 0.00
0 0.00
3 5.77
38 73.08
14 26.92%
48  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 100(บ้านคันนาหิน) 101
0 0.00
0 0.00
13 12.87
14 13.86
0 0.00
74 73.27
27 26.73%
49  โรงเรียนบ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์ 135
10 7.41
6 4.44
19 14.07
1 0.74
0 0.00
99 73.33
36 26.67%
50  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 162
18 11.11
0 0.00
24 14.81
0 0.00
0 0.00
120 74.07
42 25.93%
51  โรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง 112
2 1.79
3 2.68
24 21.43
0 0.00
0 0.00
83 74.11
29 25.89%
52  โรงเรียนบ้านม่วงค่อม 366
30 8.20
13 3.55
48 13.11
1 0.27
1 0.27
273 74.59
93 25.41%
53  โรงเรียนบ้านหนองจาน 83
8 9.64
5 6.02
8 9.64
0 0.00
0 0.00
62 74.70
21 25.30%
54  โรงเรียนบ้านทะเลทอง 91
7 7.69
2 2.20
14 15.38
0 0.00
0 0.00
68 74.73
23 25.27%
55  โรงเรียนบ้านบัวชุม 280
10 3.57
9 3.21
51 18.21
0 0.00
0 0.00
210 75.00
70 25.00%
56  โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 124
6 4.84
4 3.23
8 6.45
5 4.03
8 6.45
93 75.00
31 25.00%
57  โรงเรียนบ้านไร่ทรัพย์เจริญ 40
0 0.00
1 2.50
9 22.50
0 0.00
0 0.00
30 75.00
10 25.00%
58  โรงเรียนบ้านซับเค้าแมว 85
8 9.41
0 0.00
13 15.29
0 0.00
0 0.00
64 75.29
21 24.71%
59  โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน 177
9 5.08
16 9.04
9 5.08
7 3.95
2 1.13
134 75.71
43 24.29%
60  โรงเรียนบ้านท่าดินดำ 198
8 4.04
0 0.00
29 14.65
11 5.56
0 0.00
150 75.76
48 24.24%
61  โรงเรียนวัดหนองนา 161
11 6.83
7 4.35
19 11.80
2 1.24
0 0.00
122 75.78
39 24.22%
62  โรงเรียนบ้านดีลัง 247
12 4.86
6 2.43
12 4.86
6 2.43
23 9.31
188 76.11
59 23.89%
63  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 39
2 5.13
2 5.13
2 5.13
3 7.69
0 0.00
30 76.92
9 23.08%
64  โรงเรียนบ้านมหาโพธิ 128
7 5.47
6 4.69
12 9.38
4 3.13
0 0.00
99 77.34
29 22.66%
65  โรงเรียนบ้านโคกแสมสาร 201
12 5.97
0 0.00
15 7.46
0 0.00
18 8.96
156 77.61
45 22.39%
66  โรงเรียนพรหมรังษี 351
8 2.28
28 7.98
37 10.54
3 0.85
2 0.57
273 77.78
78 22.22%
67  โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง 59
0 0.00
0 0.00
13 22.03
0 0.00
0 0.00
46 77.97
13 22.03%
68  โรงเรียนบ้านท่าหลวง 46
5 10.87
0 0.00
5 10.87
0 0.00
0 0.00
36 78.26
10 21.74%
69  โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม 130
8 6.15
5 3.85
11 8.46
4 3.08
0 0.00
102 78.46
28 21.54%
70  โรงเรียนบ้านเขายายกะตา 128
14 10.94
0 0.00
13 10.16
0 0.00
0 0.00
101 78.91
27 21.09%
71  โรงเรียนวัดหนองตามิ่ง 364
18 4.95
22 6.04
36 9.89
0 0.00
0 0.00
288 79.12
76 20.88%
72  โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗ 326
8 2.45
12 3.68
43 13.19
5 1.53
0 0.00
258 79.14
68 20.86%
73  โรงเรียนบ้านวังแขม 73
3 4.11
2 2.74
10 13.70
0 0.00
0 0.00
58 79.45
15 20.55%
74  โรงเรียนซอย 26 สาย 4 ซ้าย 98
9 9.18
1 1.02
5 5.10
1 1.02
3 3.06
79 80.61
19 19.39%
75  โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 187
10 5.35
10 5.35
13 6.95
3 1.60
0 0.00
151 80.75
36 19.25%
76  โรงเรียนบ้านห้วยดีเลิศ 58
3 5.17
0 0.00
8 13.79
0 0.00
0 0.00
47 81.03
11 18.97%
77  โรงเรียนบ้านดงน้อย 85
3 3.53
0 0.00
13 15.29
0 0.00
0 0.00
69 81.18
16 18.82%
78  โรงเรียนบ้านซับโศก 138
7 5.07
6 4.35
5 3.62
4 2.90
3 2.17
113 81.88
25 18.12%
79  โรงเรียนบ้านทะเลวังวัด 102
0 0.00
0 0.00
18 17.65
0 0.00
0 0.00
84 82.35
18 17.65%
80  โรงเรียนชุมชนบ้านชัยบาดาล 127
4 3.15
1 0.79
14 11.02
3 2.36
0 0.00
105 82.68
22 17.32%
81  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 81
6 7.41
0 0.00
8 9.88
0 0.00
0 0.00
67 82.72
14 17.28%
82  โรงเรียนบ้านยางราก 229
3 1.31
7 3.06
27 11.79
0 0.00
1 0.44
191 83.41
38 16.59%
83  โรงเรียนบ้านยางโทน 73
0 0.00
6 8.22
6 8.22
0 0.00
0 0.00
61 83.56
12 16.44%
84  โรงเรียนซอย 12 สาย 4 ซ้าย 64
6 9.38
0 0.00
4 6.25
0 0.00
0 0.00
54 84.38
10 15.63%
85  โรงเรียนบ้านท่ามะกอก 40
0 0.00
3 7.50
3 7.50
0 0.00
0 0.00
34 85.00
6 15.00%
86  โรงเรียนบ้านนาโสม 60
1 1.67
3 5.00
4 6.67
1 1.67
0 0.00
51 85.00
9 15.00%
87  โรงเรียนบ้านเนินทอง 41
0 0.00
0 0.00
5 12.20
1 2.44
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
88  โรงเรียนบ้านธงชัยสามัคคี 77
0 0.00
4 5.19
7 9.09
0 0.00
0 0.00
66 85.71
11 14.29%
89  โรงเรียนบ้านหัวลำ 217
7 3.23
6 2.76
9 4.15
8 3.69
1 0.46
186 85.71
31 14.29%
90  โรงเรียนบ้านท่ากรวด 117
7 5.98
0 0.00
9 7.69
0 0.00
0 0.00
101 86.32
16 13.68%
91  โรงเรียนบ้านห้วยสาราม 59
1 1.69
3 5.08
3 5.08
1 1.69
0 0.00
51 86.44
8 13.56%
92  โรงเรียนบ้านกุดตาเพชร 227
10 4.41
5 2.20
4 1.76
9 3.96
2 0.88
197 86.78
30 13.22%
93  โรงเรียนบ้านเขาหมูมัน 46
0 0.00
0 0.00
6 13.04
0 0.00
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
94  โรงเรียนบ้านเขาตะแคง 93
0 0.00
3 3.23
5 5.38
3 3.23
1 1.08
81 87.10
12 12.90%
95  โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ (บ้านหนองรี) 462
8 1.73
11 2.38
16 3.46
10 2.16
13 2.81
404 87.45
58 12.55%
96  โรงเรียนอนุบาลโคกเจริญ 224
4 1.79
4 1.79
14 6.25
6 2.68
0 0.00
196 87.50
28 12.50%
97  โรงเรียนบ้านหนองปีกนก 65
2 3.08
2 3.08
1 1.54
2 3.08
1 1.54
57 87.69
8 12.31%
98  โรงเรียนบ้านเขารวก 101
2 1.98
3 2.97
6 5.94
0 0.00
0 0.00
90 89.11
11 10.89%
99  โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง 102
3 2.94
3 2.94
5 4.90
0 0.00
0 0.00
91 89.22
11 10.78%
100  โรงเรียนซอย 19 สาย 2 ขวา 122
5 4.10
0 0.00
6 4.92
2 1.64
0 0.00
109 89.34
13 10.66%
101  โรงเรียนบ้านราษฎร์บำรุง 88
2 2.27
2 2.27
5 5.68
0 0.00
0 0.00
79 89.77
9 10.23%
102  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 188
3 1.60
0 0.00
16 8.51
0 0.00
0 0.00
169 89.89
19 10.11%
103  โรงเรียนบ้านหนองขาม 50
1 2.00
0 0.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
104  โรงเรียนบ้านซับไทร 41
0 0.00
1 2.44
0 0.00
2 4.88
1 2.44
37 90.24
4 9.76%
105  โรงเรียนบ้านห้วยสะอาด 52
1 1.92
1 1.92
2 3.85
0 0.00
1 1.92
47 90.38
5 9.62%
106  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 53
1 1.89
3 5.66
0 0.00
0 0.00
1 1.89
48 90.57
5 9.43%
107  โรงเรียนบ้านบ่อคู่ 141
8 5.67
5 3.55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
128 90.78
13 9.22%
108  โรงเรียนบ้านลำโกฎิทอง 83
0 0.00
1 1.20
6 7.23
0 0.00
0 0.00
76 91.57
7 8.43%
109  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 86
2 2.33
1 1.16
3 3.49
1 1.16
0 0.00
79 91.86
7 8.14%
110  โรงเรียนบ้านหนองบง 88
3 3.41
1 1.14
3 3.41
0 0.00
0 0.00
81 92.05
7 7.95%
111  โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา 119
2 1.68
3 2.52
2 1.68
1 0.84
1 0.84
110 92.44
9 7.56%
112  โรงเรียนซอย 16 สาย 3 ซ้าย 40
0 0.00
3 7.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
113  โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 40
1 2.50
0 0.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
114  โรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้าง 83
0 0.00
1 1.20
3 3.61
1 1.20
0 0.00
78 93.98
5 6.02%
115  โรงเรียนวัดศิริบรรพต 34
0 0.00
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
32 94.12
2 5.88%
116  โรงเรียนบ้านซับผาสุก 71
0 0.00
0 0.00
2 2.82
2 2.82
0 0.00
67 94.37
4 5.63%
117  โรงเรียนบ้านหนองเกตุ 40
0 0.00
1 2.50
1 2.50
0 0.00
0 0.00
38 95.00
2 5.00%
118  โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย 125
3 2.40
0 0.00
1 0.80
0 0.00
2 1.60
119 95.20
6 4.80%
119  โรงเรียนบ้านป่าเขว้า 85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 3.53
1 1.18
81 95.29
4 4.71%
120  โรงเรียนบ้านเขาขวาง 108
1 0.93
1 0.93
2 1.85
1 0.93
0 0.00
103 95.37
5 4.63%
121  โรงเรียนบ้านวังก้านเหลือง 73
1 1.37
2 2.74
0 0.00
0 0.00
0 0.00
70 95.89
3 4.11%
122  โรงเรียนบ้านสหพันธ์อ่างทอง 50
0 0.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
48 96.00
2 4.00%
123  โรงเรียนบ้านบ่อน้ำ 52
0 0.00
0 0.00
2 3.85
0 0.00
0 0.00
50 96.15
2 3.85%
124  โรงเรียนบ้านท่าตะโก 81
0 0.00
0 0.00
3 3.70
0 0.00
0 0.00
78 96.30
3 3.70%
125  โรงเรียนบ้านเหวตาบัว 209
0 0.00
0 0.00
3 1.44
2 0.96
0 0.00
204 97.61
5 2.39%
126  โรงเรียนบ้านคลองกลุ่ม 59
0 0.00
0 0.00
1 1.69
0 0.00
0 0.00
58 98.31
1 1.69%
127  โรงเรียนซอย 17 สาย 2 ซ้าย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
128  โรงเรียนบ้านดงดินแดง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
129  โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว 91
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
91 100.00
0 0.00%
130  โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ 201
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
201 100.00
0 0.00%
131  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
132  โรงเรียนบ้านโกรกรกฟ้า 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
133  โรงเรียนบ้านใหม่ทรัพย์เจริญ 78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
78 100.00
0 0.00%
134  โรงเรียนบ้านโค้งรถไฟ 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00%
135  โรงเรียนวัดโคกสลุง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
136  โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
137  โรงเรียนวัดมณีศรีโสภณ 94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
94 100.00
0 0.00%
138  โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,628 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,037 5.88
เตี้ย  743 4.21
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,997 11.33
ผอมและเตี้ย  635 3.60
อ้วนและเตี้ย  441 2.50
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,775 72.47
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,853 คน


27.53%


Powered By www.thaieducation.net