ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ลพบุรี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 138 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 139 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.72
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองขาม 61
17 27.87
12 19.67
8 13.11
12 19.67
12 19.67
0 0.00
61 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 56
14 25.00
14 25.00
8 14.29
12 21.43
8 14.29
0 0.00
56 100.00%
3  โรงเรียนบ้านหนองไทร 51
14 27.45
8 15.69
9 17.65
12 23.53
8 15.69
0 0.00
51 100.00%
4  โรงเรียนบ้านห้วยสาราม 57
6 10.53
16 28.07
17 29.82
8 14.04
5 8.77
5 8.77
52 91.23%
5  โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์ 127
20 15.75
17 13.39
14 11.02
33 25.98
22 17.32
21 16.54
106 83.46%
6  โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 205
31 15.12
20 9.76
16 7.80
51 24.88
36 17.56
51 24.88
154 75.12%
7  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 115
20 17.39
20 17.39
16 13.91
15 13.04
14 12.17
30 26.09
85 73.91%
8  โรงเรียนบ้านเขาแหลม 171
22 12.87
12 7.02
19 11.11
34 19.88
31 18.13
53 30.99
118 69.01%
9  โรงเรียนบ้านซับจำปา 159
28 17.61
10 6.29
28 17.61
24 15.09
16 10.06
53 33.33
106 66.67%
10  โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 65
9 13.85
2 3.08
9 13.85
11 16.92
11 16.92
23 35.38
42 64.62%
11  โรงเรียนบ้านดงดินแดง 120
22 18.33
15 12.50
12 10.00
10 8.33
12 10.00
49 40.83
71 59.17%
12  โรงเรียนบ้านศรีเมือง 42
6 14.29
4 9.52
13 30.95
0 0.00
0 0.00
19 45.24
23 54.76%
13  โรงเรียนบ้านหนองเสมา 106
4 3.77
15 14.15
11 10.38
17 16.04
10 9.43
49 46.23
57 53.77%
14  โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ 1148
108 9.41
107 9.32
141 12.28
107 9.32
141 12.28
544 47.39
604 52.61%
15  โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ 257
18 7.00
19 7.39
41 15.95
20 7.78
34 13.23
125 48.64
132 51.36%
16  โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม 139
18 12.95
14 10.07
31 22.30
3 2.16
1 0.72
72 51.80
67 48.20%
17  โรงเรียนบ้านเกาะรัง 278
21 7.55
24 8.63
58 20.86
10 3.60
21 7.55
144 51.80
134 48.20%
18  โรงเรียนบ้านดงน้อย 83
7 8.43
1 1.20
17 20.48
4 4.82
11 13.25
43 51.81
40 48.19%
19  โรงเรียนบ้านมะกอกหวาน 246
44 17.89
25 10.16
26 10.57
15 6.10
8 3.25
128 52.03
118 47.97%
20  โรงเรียนวัดมณีศรีโสภณ 95
20 21.05
12 12.63
7 7.37
5 5.26
1 1.05
50 52.63
45 47.37%
21  โรงเรียนบ้านทุ่งดินแดง 81
10 12.35
6 7.41
12 14.81
6 7.41
3 3.70
44 54.32
37 45.68%
22  โรงเรียนบ้านสันตะลุง 81
12 14.81
6 7.41
0 0.00
10 12.35
9 11.11
44 54.32
37 45.68%
23  โรงเรียนบ้านบัวชุม 280
20 7.14
8 2.86
35 12.50
28 10.00
35 12.50
154 55.00
126 45.00%
24  โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา 275
10 3.64
14 5.09
35 12.73
28 10.18
36 13.09
152 55.27
123 44.73%
25  โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม 328
32 9.76
32 9.76
49 14.94
31 9.45
2 0.61
182 55.49
146 44.51%
26  โรงเรียนบ้านลำโป่งเพชร 97
14 14.43
7 7.22
16 16.49
4 4.12
1 1.03
55 56.70
42 43.30%
27  โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง 56
5 8.93
2 3.57
17 30.36
0 0.00
0 0.00
32 57.14
24 42.86%
28  โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน 177
15 8.47
19 10.73
24 13.56
10 5.65
7 3.95
102 57.63
75 42.37%
29  โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์ 53
6 11.32
3 5.66
9 16.98
3 5.66
1 1.89
31 58.49
22 41.51%
30  โรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรี 128
17 13.28
12 9.38
20 15.63
3 2.34
1 0.78
75 58.59
53 41.41%
31  โรงเรียนบ้านห้วยนา 34
2 5.88
6 17.65
5 14.71
1 2.94
0 0.00
20 58.82
14 41.18%
32  โรงเรียนบ้านด่านจันทร์ 82
4 4.88
7 8.54
16 19.51
5 6.10
1 1.22
49 59.76
33 40.24%
33  โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม 157
20 12.74
23 14.65
16 10.19
3 1.91
1 0.64
94 59.87
63 40.13%
34  โรงเรียนบ้านซับงูเหลือม 73
11 15.07
6 8.22
12 16.44
0 0.00
0 0.00
44 60.27
29 39.73%
35  โรงเรียนบ้านวังก้านเหลือง 60
3 5.00
5 8.33
14 23.33
0 0.00
1 1.67
37 61.67
23 38.33%
36  โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม 181
32 17.68
2 1.10
35 19.34
0 0.00
0 0.00
112 61.88
69 38.12%
37  โรงเรียนบ้านกุดตาเพชร 230
23 10.00
20 8.70
4 1.74
18 7.83
20 8.70
145 63.04
85 36.96%
38  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 41
3 7.32
6 14.63
2 4.88
4 9.76
0 0.00
26 63.41
15 36.59%
39  โรงเรียนบ้านคลอง 160
31 19.38
6 3.75
7 4.38
11 6.88
3 1.88
102 63.75
58 36.25%
40  โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 133
21 15.79
9 6.77
14 10.53
3 2.26
1 0.75
85 63.91
48 36.09%
41  โรงเรียนบ้านซับหินขวาง 110
13 11.82
10 9.09
12 10.91
3 2.73
1 0.91
71 64.55
39 35.45%
42  โรงเรียนบ้านห้วยเขว้า 57
5 8.77
3 5.26
9 15.79
0 0.00
2 3.51
38 66.67
19 33.33%
43  โรงเรียนวัดโคกสลุง 317
44 13.88
20 6.31
38 11.99
3 0.95
0 0.00
212 66.88
105 33.12%
44  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 161
16 9.94
4 2.48
22 13.66
7 4.35
4 2.48
108 67.08
53 32.92%
45  โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 126
9 7.14
8 6.35
9 7.14
8 6.35
7 5.56
85 67.46
41 32.54%
46  โรงเรียนบ้านสวนมะเดื่อ 90
6 6.67
7 7.78
11 12.22
5 5.56
0 0.00
61 67.78
29 32.22%
47  โรงเรียนบ้านวังทอง 323
28 8.67
15 4.64
16 4.95
24 7.43
20 6.19
220 68.11
103 31.89%
48  โรงเรียนบ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์ 127
10 7.87
10 7.87
20 15.75
0 0.00
0 0.00
87 68.50
40 31.50%
49  โรงเรียนวัดดำรงบุล 226
12 5.31
5 2.21
19 8.41
15 6.64
20 8.85
155 68.58
71 31.42%
50  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 100(บ้านคันนาหิน) 116
16 13.79
2 1.72
16 13.79
2 1.72
0 0.00
80 68.97
36 31.03%
51  โรงเรียนบ้านแหลมชนแดน 100
5 5.00
3 3.00
23 23.00
0 0.00
0 0.00
69 69.00
31 31.00%
52  โรงเรียนบ้านสระเพลง 178
6 3.37
17 9.55
29 16.29
0 0.00
0 0.00
126 70.79
52 29.21%
53  โรงเรียนบ้านเขารวก 103
3 2.91
5 4.85
22 21.36
0 0.00
0 0.00
73 70.87
30 29.13%
54  โรงเรียนบ้านห้วยดีเลิศ 55
3 5.45
4 7.27
3 5.45
4 7.27
2 3.64
39 70.91
16 29.09%
55  โรงเรียนบ้านไร่ทรัพย์เจริญ 42
4 9.52
4 9.52
3 7.14
1 2.38
0 0.00
30 71.43
12 28.57%
56  โรงเรียนบ้านซับโศก 142
9 6.34
7 4.93
9 6.34
9 6.34
6 4.23
102 71.83
40 28.17%
57  โรงเรียนบ้านยางราก 232
2 0.86
15 6.47
34 14.66
5 2.16
9 3.88
167 71.98
65 28.02%
58  โรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์ 133
4 3.01
5 3.76
20 15.04
3 2.26
5 3.76
96 72.18
37 27.82%
59  โรงเรียนบ้านโกรกรกฟ้า 90
6 6.67
4 4.44
15 16.67
0 0.00
0 0.00
65 72.22
25 27.78%
60  โรงเรียนบ้านหนองไก่ห้าว 22
3 13.64
0 0.00
3 13.64
0 0.00
0 0.00
16 72.73
6 27.27%
61  โรงเรียนช่องสาริกา 145
5 3.45
5 3.45
10 6.90
8 5.52
11 7.59
106 73.10
39 26.90%
62  โรงเรียนซอย 16 สาย 3 ซ้าย 38
6 15.79
2 5.26
2 5.26
0 0.00
0 0.00
28 73.68
10 26.32%
63  โรงเรียนพรหมรังษี 356
14 3.93
30 8.43
35 9.83
12 3.37
1 0.28
264 74.16
92 25.84%
64  โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 418
28 6.70
13 3.11
65 15.55
1 0.24
0 0.00
311 74.40
107 25.60%
65  โรงเรียนซอย 26 สาย 4 ซ้าย 102
10 9.80
8 7.84
7 6.86
1 0.98
0 0.00
76 74.51
26 25.49%
66  โรงเรียนบ้านหนองจาน 83
8 9.64
5 6.02
8 9.64
0 0.00
0 0.00
62 74.70
21 25.30%
67  โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗ 327
10 3.06
8 2.45
19 5.81
16 4.89
29 8.87
245 74.92
82 25.08%
68  โรงเรียนบ้านธงชัยสามัคคี 76
6 7.89
6 7.89
6 7.89
1 1.32
0 0.00
57 75.00
19 25.00%
69  โรงเรียนวัดหนองนา 161
12 7.45
7 4.35
19 11.80
2 1.24
0 0.00
121 75.16
40 24.84%
70  โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ 125
4 3.20
9 7.20
17 13.60
1 0.80
0 0.00
94 75.20
31 24.80%
71  โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ 225
12 5.33
11 4.89
8 3.56
1 0.44
23 10.22
170 75.56
55 24.44%
72  โรงเรียนบ้านเขายายกะตา 119
16 13.45
0 0.00
13 10.92
0 0.00
0 0.00
90 75.63
29 24.37%
73  โรงเรียนบ้านพุกะชัด 153
15 9.80
5 3.27
17 11.11
0 0.00
0 0.00
116 75.82
37 24.18%
74  โรงเรียนบ้านดีลัง 247
12 4.86
4 1.62
12 4.86
8 3.24
23 9.31
188 76.11
59 23.89%
75  โรงเรียนบ้านมหาโพธิ 123
13 10.57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 13.01
94 76.42
29 23.58%
76  โรงเรียนบ้านหนองบง 87
13 14.94
0 0.00
0 0.00
7 8.05
0 0.00
67 77.01
20 22.99%
77  โรงเรียนบ้านท่าตะโก 83
7 8.43
4 4.82
8 9.64
0 0.00
0 0.00
64 77.11
19 22.89%
78  โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ 162
14 8.64
6 3.70
9 5.56
5 3.09
3 1.85
125 77.16
37 22.84%
79  โรงเรียนวัดหนองตามิ่ง 365
20 5.48
22 6.03
41 11.23
0 0.00
0 0.00
282 77.26
83 22.74%
80  โรงเรียนบ้านเขาราบ 125
9 7.20
2 1.60
17 13.60
0 0.00
0 0.00
97 77.60
28 22.40%
81  โรงเรียนบ้านโคกแสมสาร 215
8 3.72
11 5.12
12 5.58
17 7.91
0 0.00
167 77.67
48 22.33%
82  โรงเรียนซอย 17 สาย 2 ซ้าย 80
4 5.00
4 5.00
2 2.50
4 5.00
3 3.75
63 78.75
17 21.25%
83  โรงเรียนบ้านม่วงค่อม 386
14 3.63
12 3.11
53 13.73
0 0.00
0 0.00
307 79.53
79 20.47%
84  โรงเรียนบ้านคลองสาริกา 49
4 8.16
0 0.00
4 8.16
2 4.08
0 0.00
39 79.59
10 20.41%
85  โรงเรียนบ้านดงน้อย(สระโบสถ์) 169
3 1.78
5 2.96
15 8.88
0 0.00
11 6.51
135 79.88
34 20.12%
86  โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง 100
5 5.00
7 7.00
8 8.00
0 0.00
0 0.00
80 80.00
20 20.00%
87  โรงเรียนบ้านวังแขม 76
3 3.95
2 2.63
10 13.16
0 0.00
0 0.00
61 80.26
15 19.74%
88  โรงเรียนบ้านยางโทน 78
3 3.85
7 8.97
5 6.41
0 0.00
0 0.00
63 80.77
15 19.23%
89  โรงเรียนบ้านใหม่โสพิมพ์ 138
10 7.25
6 4.35
2 1.45
8 5.80
0 0.00
112 81.16
26 18.84%
90  โรงเรียนบ้านทะเลทอง 87
3 3.45
0 0.00
13 14.94
0 0.00
0 0.00
71 81.61
16 18.39%
91  โรงเรียนอนุบาลโคกเจริญ 223
15 6.73
6 2.69
20 8.97
0 0.00
0 0.00
182 81.61
41 18.39%
92  โรงเรียนบ้านลำสนธิ 77
4 5.19
2 2.60
4 5.19
3 3.90
1 1.30
63 81.82
14 18.18%
93  โรงเรียนบ้านเขาตะแคง 91
2 2.20
1 1.10
5 5.49
3 3.30
5 5.49
75 82.42
16 17.58%
94  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 57
3 5.26
4 7.02
3 5.26
0 0.00
0 0.00
47 82.46
10 17.54%
95  โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น 227
11 4.85
7 3.08
17 7.49
2 0.88
0 0.00
190 83.70
37 16.30%
96  โรงเรียนบ้านราษฎร์บำรุง 86
6 6.98
5 5.81
3 3.49
0 0.00
0 0.00
72 83.72
14 16.28%
97  โรงเรียนบ้านท่ากรวด 117
7 5.98
2 1.71
4 3.42
2 1.71
4 3.42
98 83.76
19 16.24%
98  โรงเรียนบ้านบ่อคู่ 149
12 8.05
3 2.01
9 6.04
0 0.00
0 0.00
125 83.89
24 16.11%
99  โรงเรียนบ้านทะเลวังวัด 95
3 3.16
0 0.00
12 12.63
0 0.00
0 0.00
80 84.21
15 15.79%
100  โรงเรียนบ้านท่ามะนาว 159
5 3.14
6 3.77
6 3.77
6 3.77
2 1.26
134 84.28
25 15.72%
101  โรงเรียนบ้านหัวลำ 217
8 3.69
7 3.23
8 3.69
9 4.15
2 0.92
183 84.33
34 15.67%
102  โรงเรียนบ้านห้วยสะอาด 52
4 7.69
1 1.92
2 3.85
0 0.00
1 1.92
44 84.62
8 15.38%
103  โรงเรียนบ้านเขาหมูมัน 52
1 1.92
1 1.92
6 11.54
0 0.00
0 0.00
44 84.62
8 15.38%
104  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 92
0 0.00
0 0.00
14 15.22
0 0.00
0 0.00
78 84.78
14 15.22%
105  โรงเรียนบ้านท่ามะกอก 40
0 0.00
3 7.50
3 7.50
0 0.00
0 0.00
34 85.00
6 15.00%
106  โรงเรียนบ้านเนินทอง 41
4 9.76
0 0.00
2 4.88
0 0.00
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
107  โรงเรียนบ้านท่าหลวง 55
3 5.45
0 0.00
5 9.09
0 0.00
0 0.00
47 85.45
8 14.55%
108  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 81
4 4.94
0 0.00
7 8.64
0 0.00
0 0.00
70 86.42
11 13.58%
109  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 61
0 0.00
1 1.64
6 9.84
0 0.00
1 1.64
53 86.89
8 13.11%
110  โรงเรียนบ้านลำโกฎิทอง 79
1 1.27
2 2.53
5 6.33
2 2.53
0 0.00
69 87.34
10 12.66%
111  โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย 128
8 6.25
3 2.34
4 3.13
0 0.00
1 0.78
112 87.50
16 12.50%
112  โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 64
2 3.13
0 0.00
5 7.81
1 1.56
0 0.00
56 87.50
8 12.50%
113  โรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง 120
3 2.50
0 0.00
12 10.00
0 0.00
0 0.00
105 87.50
15 12.50%
114  โรงเรียนบ้านซับไทร 41
0 0.00
2 4.88
1 2.44
2 4.88
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
115  โรงเรียนวัดศิริบรรพต 33
0 0.00
0 0.00
4 12.12
0 0.00
0 0.00
29 87.88
4 12.12%
116  โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา 112
2 1.79
1 0.89
3 2.68
7 6.25
0 0.00
99 88.39
13 11.61%
117  โรงเรียนบ้านซับเค้าแมว 87
3 3.45
3 3.45
4 4.60
0 0.00
0 0.00
77 88.51
10 11.49%
118  โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 181
10 5.52
0 0.00
10 5.52
0 0.00
0 0.00
161 88.95
20 11.05%
119  โรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้าง 83
1 1.20
2 2.41
5 6.02
0 0.00
0 0.00
75 90.36
8 9.64%
120  โรงเรียนซอย 19 สาย 2 ขวา 129
1 0.78
1 0.78
10 7.75
0 0.00
0 0.00
117 90.70
12 9.30%
121  โรงเรียนบ้านสหพันธ์อ่างทอง 44
0 0.00
0 0.00
3 6.82
1 2.27
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
122  โรงเรียนชุมชนบ้านชัยบาดาล 133
8 6.02
2 1.50
1 0.75
1 0.75
0 0.00
121 90.98
12 9.02%
123  โรงเรียนบ้านใหม่ทรัพย์เจริญ 88
2 2.27
0 0.00
3 3.41
2 2.27
0 0.00
81 92.05
7 7.95%
124  โรงเรียนซอย 12 สาย 4 ซ้าย 64
2 3.13
2 3.13
0 0.00
0 0.00
1 1.56
59 92.19
5 7.81%
125  โรงเรียนบ้านซับผาสุก 72
0 0.00
0 0.00
3 4.17
2 2.78
0 0.00
67 93.06
5 6.94%
126  โรงเรียนบ้านโค้งรถไฟ 30
0 0.00
0 0.00
1 3.33
1 3.33
0 0.00
28 93.33
2 6.67%
127  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 184
7 3.80
0 0.00
5 2.72
0 0.00
0 0.00
172 93.48
12 6.52%
128  โรงเรียนบ้านท่าดินดำ 200
2 1.00
2 1.00
7 3.50
0 0.00
0 0.00
189 94.50
11 5.50%
129  โรงเรียนบ้านหนองเกตุ 37
0 0.00
1 2.70
1 2.70
0 0.00
0 0.00
35 94.59
2 5.41%
130  โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ (บ้านหนองรี) 461
3 0.65
4 0.87
8 1.74
3 0.65
5 1.08
438 95.01
23 4.99%
131  โรงเรียนบ้านเหวตาบัว 124
3 2.42
0 0.00
3 2.42
0 0.00
0 0.00
118 95.16
6 4.84%
132  โรงเรียนบ้านคลองกลุ่ม 63
1 1.59
1 1.59
1 1.59
0 0.00
0 0.00
60 95.24
3 4.76%
133  โรงเรียนบ้านป่าเขว้า 85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 3.53
1 1.18
81 95.29
4 4.71%
134  โรงเรียนบ้านบ่อน้ำ 53
0 0.00
0 0.00
2 3.77
0 0.00
0 0.00
51 96.23
2 3.77%
135  โรงเรียนบ้านเขาขวาง 108
1 0.93
1 0.93
2 1.85
0 0.00
0 0.00
104 96.30
4 3.70%
136  โรงเรียนบ้านหนองปีกนก 69
1 1.45
1 1.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
67 97.10
2 2.90%
137  โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว 104
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
104 100.00
0 0.00%
138  โรงเรียนบ้านนาโสม 60
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
60 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,944 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,388 7.33
เตี้ย  992 5.24
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,852 9.78
ผอมและเตี้ย  804 4.24
อ้วนและเตี้ย  744 3.93
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,164 69.49
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,780 คน


30.51%


Powered By www.thaieducation.net