ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 158 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 158 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 241
16 6.64
19 7.88
16 6.64
105 43.57
20 8.30
65 26.97
176 73.03%
2  โรงเรียนวัดเชิงท่า 99
18 18.18
7 7.07
19 19.19
15 15.15
6 6.06
34 34.34
65 65.66%
3  โรงเรียนวัดโพธิ์ 48
5 10.42
5 10.42
13 27.08
4 8.33
4 8.33
17 35.42
31 64.58%
4  โรงเรียนวัดธรรมนาวา 405
83 20.49
39 9.63
73 18.02
27 6.67
28 6.91
155 38.27
250 61.73%
5  โรงเรียนวัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร) 105
2 1.90
16 15.24
23 21.90
9 8.57
11 10.48
44 41.90
61 58.10%
6  โรงเรียนวัดประดู่โลกเชษฐ์ 28
3 10.71
1 3.57
8 28.57
1 3.57
2 7.14
13 46.43
15 53.57%
7  โรงเรียนราษฎร์บํารุง 156
33 21.15
19 12.18
13 8.33
16 10.26
1 0.64
74 47.44
82 52.56%
8  โรงเรียนวัดกระแชง 127
17 13.39
8 6.30
32 25.20
4 3.15
2 1.57
64 50.39
63 49.61%
9  โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์) 167
30 17.96
3 1.80
21 12.57
9 5.39
9 5.39
95 56.89
72 43.11%
10  โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์) 392
27 6.89
16 4.08
90 22.96
9 2.30
27 6.89
223 56.89
169 43.11%
11  โรงเรียนวัดราษฎร์ปุณณาราม 85
12 14.12
0 0.00
22 25.88
1 1.18
0 0.00
50 58.82
35 41.18%
12  โรงเรียนวัดโบสถ์(ศุภพิทยาคาร) 102
12 11.76
2 1.96
19 18.63
1 0.98
8 7.84
60 58.82
42 41.18%
13  โรงเรียนเชียงรากน้อย 783
17 2.17
39 4.98
70 8.94
76 9.71
120 15.33
461 58.88
322 41.12%
14  โรงเรียนคชเวกวิทยา 47
12 25.53
0 0.00
6 12.77
0 0.00
1 2.13
28 59.57
19 40.43%
15  โรงเรียนวัดนาคู (จันทศึกษาคาร) 95
7 7.37
10 10.53
21 22.11
0 0.00
0 0.00
57 60.00
38 40.00%
16  โรงเรียนวัดทางยาว 88
11 12.50
1 1.14
17 19.32
4 4.55
0 0.00
55 62.50
33 37.50%
17  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 3 (วัดบางไทร) 35
3 8.57
2 5.71
8 22.86
0 0.00
0 0.00
22 62.86
13 37.14%
18  โรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม 130
11 8.46
11 8.46
10 7.69
10 7.69
5 3.85
83 63.85
47 36.15%
19  โรงเรียนวัดนาคสโมสร (โบราณญาณบํารุง) 56
0 0.00
5 8.93
15 26.79
0 0.00
0 0.00
36 64.29
20 35.71%
20  โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) 369
14 3.79
28 7.59
52 14.09
7 1.90
28 7.59
240 65.04
129 34.96%
21  โรงเรียนวัดดอนพัฒนาราม 110
17 15.45
3 2.73
17 15.45
1 0.91
0 0.00
72 65.45
38 34.55%
22  โรงเรียนวัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) 112
6 5.36
12 10.71
17 15.18
1 0.89
2 1.79
74 66.07
38 33.93%
23  โรงเรียนโคกตาพรหม 66
5 7.58
3 4.55
14 21.21
0 0.00
0 0.00
44 66.67
22 33.33%
24  โรงเรียนวัดโพธิ์ 147
17 11.56
11 7.48
20 13.61
0 0.00
0 0.00
99 67.35
48 32.65%
25  โรงเรียนลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ) 127
14 11.02
0 0.00
26 20.47
0 0.00
0 0.00
87 68.50
40 31.50%
26  โรงเรียนวัดแก้วสุวรรณ 78
5 6.41
1 1.28
17 21.79
0 0.00
1 1.28
54 69.23
24 30.77%
27  โรงเรียนวัดบ้านสร้าง 557
17 3.05
2 0.36
65 11.67
23 4.13
64 11.49
386 69.30
171 30.70%
28  โรงเรียนวัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา) 75
0 0.00
1 1.33
18 24.00
4 5.33
0 0.00
52 69.33
23 30.67%
29  โรงเรียนวัดเชิงเลน 279
28 10.04
20 7.17
37 13.26
0 0.00
0 0.00
194 69.53
85 30.47%
30  โรงเรียนวัดคู้สลอด 116
12 10.34
1 0.86
19 16.38
2 1.72
1 0.86
81 69.83
35 30.17%
31  โรงเรียนวัดบางซ้ายใน 146
11 7.53
10 6.85
9 6.16
12 8.22
2 1.37
102 69.86
44 30.14%
32  โรงเรียนวัดเทพมงคล 83
0 0.00
0 0.00
12 14.46
4 4.82
9 10.84
58 69.88
25 30.12%
33  โรงเรียนวัดท่าดินแดง 77
8 10.39
0 0.00
9 11.69
6 7.79
0 0.00
54 70.13
23 29.87%
34  โรงเรียนวัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) 88
3 3.41
3 3.41
11 12.50
1 1.14
8 9.09
62 70.45
26 29.55%
35  โรงเรียนวัดย่านอ่างทอง (นิยมประมุข) 31
1 3.23
3 9.68
5 16.13
0 0.00
0 0.00
22 70.97
9 29.03%
36  โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร) 195
22 11.28
7 3.59
27 13.85
0 0.00
0 0.00
139 71.28
56 28.72%
37  โรงเรียนลาดงาวิทยาคม (ปลั่ง ฤกษ์จารี) 86
2 2.33
1 1.16
19 22.09
2 2.33
0 0.00
62 72.09
24 27.91%
38  โรงเรียนวัดสามเรือน 87
14 16.09
0 0.00
10 11.49
0 0.00
0 0.00
63 72.41
24 27.59%
39  โรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดใน 77
7 9.09
0 0.00
14 18.18
0 0.00
0 0.00
56 72.73
21 27.27%
40  โรงเรียนวัดฤกษ์บุญมี 70
3 4.29
2 2.86
12 17.14
2 2.86
0 0.00
51 72.86
19 27.14%
41  โรงเรียนวัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา) 53
8 15.09
1 1.89
5 9.43
0 0.00
0 0.00
39 73.58
14 26.42%
42  โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม 129
1 0.78
3 2.33
29 22.48
1 0.78
0 0.00
95 73.64
34 26.36%
43  โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) 99
8 8.08
2 2.02
14 14.14
2 2.02
0 0.00
73 73.74
26 26.26%
44  โรงเรียนวัดสนามไชย 133
11 8.27
2 1.50
12 9.02
4 3.01
5 3.76
99 74.44
34 25.56%
45  โรงเรียนวัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร) 250
11 4.40
0 0.00
33 13.20
0 0.00
19 7.60
187 74.80
63 25.20%
46  โรงเรียนวัดบันลือธรรม(ลำกะประชารัฐ) 36
4 11.11
0 0.00
5 13.89
0 0.00
0 0.00
27 75.00
9 25.00%
47  โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร 361
36 9.97
4 1.11
49 13.57
0 0.00
0 0.00
272 75.35
89 24.65%
48  โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) 152
19 12.50
5 3.29
13 8.55
0 0.00
0 0.00
115 75.66
37 24.34%
49  โรงเรียนจรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57) 50
2 4.00
3 6.00
7 14.00
0 0.00
0 0.00
38 76.00
12 24.00%
50  โรงเรียนวัดอู่ตะเภา 46
3 6.52
0 0.00
8 17.39
0 0.00
0 0.00
35 76.09
11 23.91%
51  โรงเรียนวัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์) 91
5 5.49
4 4.40
12 13.19
0 0.00
0 0.00
70 76.92
21 23.08%
52  โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ 256
28 10.94
12 4.69
14 5.47
1 0.39
3 1.17
198 77.34
58 22.66%
53  โรงเรียนวัดอินทอารี(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์289) 94
7 7.45
8 8.51
3 3.19
3 3.19
0 0.00
73 77.66
21 22.34%
54  โรงเรียนวัดโคก (ภู่พิพัฒน์บำเพ็ญ) 54
2 3.70
0 0.00
10 18.52
0 0.00
0 0.00
42 77.78
12 22.22%
55  โรงเรียนรอซีดี 300
13 4.33
16 5.33
26 8.67
11 3.67
0 0.00
234 78.00
66 22.00%
56  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่) 183
8 4.37
18 9.84
14 7.65
0 0.00
0 0.00
143 78.14
40 21.86%
57  โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง 129
6 4.65
4 3.10
18 13.95
0 0.00
0 0.00
101 78.29
28 21.71%
58  โรงเรียนวิทยานนท์ 241
12 4.98
3 1.24
28 11.62
9 3.73
0 0.00
189 78.42
52 21.58%
59  โรงเรียนวัดสุทธาวาส 85
4 4.71
5 5.88
7 8.24
2 2.35
0 0.00
67 78.82
18 21.18%
60  โรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา) 72
4 5.56
3 4.17
6 8.33
2 2.78
0 0.00
57 79.17
15 20.83%
61  โรงเรียนประชากรรังสฤษฏ์ 77
2 2.60
5 6.49
9 11.69
0 0.00
0 0.00
61 79.22
16 20.78%
62  โรงเรียนวัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร) 461
29 6.29
14 3.04
52 11.28
0 0.00
0 0.00
366 79.39
95 20.61%
63  โรงเรียนวัดโบสถ์ 138
9 6.52
0 0.00
19 13.77
0 0.00
0 0.00
110 79.71
28 20.29%
64  โรงเรียนวัดไชยภูมิ 252
12 4.76
15 5.95
16 6.35
5 1.98
3 1.19
201 79.76
51 20.24%
65  โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 844
54 6.40
52 6.16
31 3.67
24 2.84
9 1.07
674 79.86
170 20.14%
66  โรงเรียนวัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร) 125
3 2.40
20 16.00
1 0.80
0 0.00
0 0.00
101 80.80
24 19.20%
67  โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) 115
11 9.57
9 7.83
2 1.74
0 0.00
0 0.00
93 80.87
22 19.13%
68  โรงเรียนวัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล) 63
2 3.17
0 0.00
10 15.87
0 0.00
0 0.00
51 80.95
12 19.05%
69  โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์ 119
3 2.52
1 0.84
18 15.13
0 0.00
0 0.00
97 81.51
22 18.49%
70  โรงเรียนรุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์ 157
6 3.82
1 0.64
11 7.01
11 7.01
0 0.00
128 81.53
29 18.47%
71  โรงเรียนวัดขวิด 115
2 1.74
0 0.00
19 16.52
0 0.00
0 0.00
94 81.74
21 18.26%
72  โรงเรียนวัดเจ้าแปดทรงไตรย์ 77
5 6.49
1 1.30
8 10.39
0 0.00
0 0.00
63 81.82
14 18.18%
73  โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) 298
26 8.72
13 4.36
13 4.36
2 0.67
0 0.00
244 81.88
54 18.12%
74  โรงเรียนบางไทร 144
6 4.17
11 7.64
6 4.17
2 1.39
1 0.69
118 81.94
26 18.06%
75  โรงเรียนวัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์) 183
12 6.56
0 0.00
21 11.48
0 0.00
0 0.00
150 81.97
33 18.03%
76  โรงเรียนวัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์) 28
0 0.00
3 10.71
1 3.57
1 3.57
0 0.00
23 82.14
5 17.86%
77  โรงเรียนวัดบางกะทิง(พิศิษฐ์วิทยาคาร) 23
0 0.00
0 0.00
4 17.39
0 0.00
0 0.00
19 82.61
4 17.39%
78  โรงเรียนคู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์) 83
3 3.61
1 1.20
9 10.84
1 1.20
0 0.00
69 83.13
14 16.87%
79  โรงเรียนศรีบางไทร 311
2 0.64
9 2.89
39 12.54
2 0.64
0 0.00
259 83.28
52 16.72%
80  โรงเรียนวัดใหม่หนองคต (ราษฎร์แต่งตั้ง) 24
0 0.00
0 0.00
4 16.67
0 0.00
0 0.00
20 83.33
4 16.67%
81  โรงเรียนวัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา) 181
5 2.76
3 1.66
19 10.50
2 1.10
1 0.55
151 83.43
30 16.57%
82  โรงเรียนวัดปิ่นแก้ว 67
4 5.97
0 0.00
7 10.45
0 0.00
0 0.00
56 83.58
11 16.42%
83  โรงเรียนวัดสง่างาม 86
5 5.81
4 4.65
4 4.65
1 1.16
0 0.00
72 83.72
14 16.28%
84  โรงเรียนวัดแจ้ง 88
2 2.27
3 3.41
9 10.23
0 0.00
0 0.00
74 84.09
14 15.91%
85  โรงเรียนวัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์) 179
9 5.03
5 2.79
14 7.82
0 0.00
0 0.00
151 84.36
28 15.64%
86  โรงเรียนวัดบางบาล 32
1 3.13
1 3.13
2 6.25
1 3.13
0 0.00
27 84.38
5 15.63%
87  โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) 577
31 5.37
9 1.56
43 7.45
6 1.04
1 0.17
487 84.40
90 15.60%
88  โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ 257
14 5.45
15 5.84
8 3.11
2 0.78
1 0.39
217 84.44
40 15.56%
89  โรงเรียนวัดโบสถ์สมพรชัย 155
6 3.87
6 3.87
12 7.74
0 0.00
0 0.00
131 84.52
24 15.48%
90  โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร 280
13 4.64
9 3.21
9 3.21
9 3.21
3 1.07
237 84.64
43 15.36%
91  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 67
3 4.48
2 2.99
3 4.48
2 2.99
0 0.00
57 85.07
10 14.93%
92  โรงเรียนวัดทำใหม่ 94
8 8.51
4 4.26
0 0.00
2 2.13
0 0.00
80 85.11
14 14.89%
93  โรงเรียนวัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบำรุง) 47
1 2.13
1 2.13
5 10.64
0 0.00
0 0.00
40 85.11
7 14.89%
94  โรงเรียนวัดเปรมปรีชา 81
3 3.70
2 2.47
6 7.41
1 1.23
0 0.00
69 85.19
12 14.81%
95  โรงเรียนสามัคคีวิทยา 27
1 3.70
0 0.00
3 11.11
0 0.00
0 0.00
23 85.19
4 14.81%
96  โรงเรียนวัดบ้านกลิ้ง 68
5 7.35
1 1.47
3 4.41
1 1.47
0 0.00
58 85.29
10 14.71%
97  โรงเรียนบ้านบางกระสั้น (โรงงานกระดาษอุปถัมภ์) 354
15 4.24
0 0.00
37 10.45
0 0.00
0 0.00
302 85.31
52 14.69%
98  โรงเรียนจุฬาราษฎร์วิทยา 48
1 2.08
0 0.00
5 10.42
0 0.00
1 2.08
41 85.42
7 14.58%
99  โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง 144
9 6.25
1 0.69
9 6.25
2 1.39
0 0.00
123 85.42
21 14.58%
100  โรงเรียนคอตัน 98
1 1.02
0 0.00
10 10.20
3 3.06
0 0.00
84 85.71
14 14.29%
101  โรงเรียนวัดตาลานเหนือ 63
3 4.76
2 3.17
4 6.35
0 0.00
0 0.00
54 85.71
9 14.29%
102  โรงเรียนวัดบ้านแค 169
13 7.69
5 2.96
5 2.96
1 0.59
0 0.00
145 85.80
24 14.20%
103  โรงเรียนวัดกระโดงทอง (พิบูลประสิทธิ์) 163
12 7.36
6 3.68
4 2.45
1 0.61
0 0.00
140 85.89
23 14.11%
104  โรงเรียนวัดบ้านแพน 284
16 5.63
8 2.82
13 4.58
3 1.06
0 0.00
244 85.92
40 14.08%
105  โรงเรียนชุมชนวัดบางซ้ายนอก 159
2 1.26
2 1.26
16 10.06
2 1.26
0 0.00
137 86.16
22 13.84%
106  โรงเรียนวัดไทรโสภณ (ปราสาททองโอสถสงเคราะห์) 58
0 0.00
1 1.72
7 12.07
0 0.00
0 0.00
50 86.21
8 13.79%
107  โรงเรียนวัดตรีพาราสีมาเขต 95
0 0.00
3 3.16
10 10.53
0 0.00
0 0.00
82 86.32
13 13.68%
108  โรงเรียนราษฎร์ศุภประดิษฐ์ 89
2 2.25
0 0.00
9 10.11
1 1.12
0 0.00
77 86.52
12 13.48%
109  โรงเรียนวัดรางจระเข้ 52
0 0.00
0 0.00
4 7.69
3 5.77
0 0.00
45 86.54
7 13.46%
110  โรงเรียนวัดตะกู (เมตตาชนูปการ) 67
2 2.99
1 1.49
5 7.46
1 1.49
0 0.00
58 86.57
9 13.43%
111  โรงเรียนวัดศรีโพธิ์ (เริงทรัพย์วิทยาคาร) 46
3 6.52
0 0.00
3 6.52
0 0.00
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
112  โรงเรียนประสิทธิ์วิทยา 39
2 5.13
3 7.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 87.18
5 12.82%
113  โรงเรียนสินสังวาลย์อุทิศ 63
1 1.59
0 0.00
7 11.11
0 0.00
0 0.00
55 87.30
8 12.70%
114  โรงเรียนวัดวังชะโด 95
3 3.16
3 3.16
6 6.32
0 0.00
0 0.00
83 87.37
12 12.63%
115  โรงเรียนวัดจรเข้ไล่ 152
4 2.63
1 0.66
14 9.21
0 0.00
0 0.00
133 87.50
19 12.50%
116  โรงเรียนวัดสุนทราราม 107
2 1.87
4 3.74
7 6.54
0 0.00
0 0.00
94 87.85
13 12.15%
117  โรงเรียนวัดสามเพลง 83
0 0.00
1 1.20
9 10.84
0 0.00
0 0.00
73 87.95
10 12.05%
118  โรงเรียนวัดกอไผ่ (ปฏิพัทธ์สหราษฎร์) 59
1 1.69
0 0.00
6 10.17
0 0.00
0 0.00
52 88.14
7 11.86%
119  โรงเรียนวัดสามตุ่ม 121
5 4.13
4 3.31
5 4.13
0 0.00
0 0.00
107 88.43
14 11.57%
120  โรงเรียนวัดน้ำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต) 104
0 0.00
0 0.00
12 11.54
0 0.00
0 0.00
92 88.46
12 11.54%
121  โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์) 165
3 1.82
0 0.00
9 5.45
3 1.82
4 2.42
146 88.48
19 11.52%
122  โรงเรียนวัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษา) 64
0 0.00
0 0.00
6 9.38
1 1.56
0 0.00
57 89.06
7 10.94%
123  โรงเรียนวัดโพธิ์แตงใต้ 64
0 0.00
0 0.00
6 9.38
1 1.56
0 0.00
57 89.06
7 10.94%
124  โรงเรียนวัดกลาง 102
4 3.92
0 0.00
3 2.94
4 3.92
0 0.00
91 89.22
11 10.78%
125  โรงเรียนบ้านพลับ (วิสุทธิวังราช) 159
8 5.03
1 0.63
8 5.03
0 0.00
0 0.00
142 89.31
17 10.69%
126  โรงเรียนวัดหลักชัย(ประชาบรรลือฤทธิ์ ) 125
10 8.00
0 0.00
3 2.40
0 0.00
0 0.00
112 89.60
13 10.40%
127  โรงเรียนบ้านเชียงรากน้อย 179
6 3.35
2 1.12
10 5.59
0 0.00
0 0.00
161 89.94
18 10.06%
128  โรงเรียนวัดลาดระโหง 70
0 0.00
0 0.00
7 10.00
0 0.00
0 0.00
63 90.00
7 10.00%
129  โรงเรียนวัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์) 80
2 2.50
2 2.50
2 2.50
1 1.25
1 1.25
72 90.00
8 10.00%
130  โรงเรียนวัดสุคนธาราม 235
8 3.40
5 2.13
10 4.26
0 0.00
0 0.00
212 90.21
23 9.79%
131  โรงเรียนวัดศิริสุขาราม 41
1 2.44
1 2.44
2 4.88
0 0.00
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
132  โรงเรียนวัดยม 167
1 0.60
0 0.00
15 8.98
0 0.00
0 0.00
151 90.42
16 9.58%
133  โรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์ 116
3 2.59
2 1.72
6 5.17
0 0.00
0 0.00
105 90.52
11 9.48%
134  โรงเรียนปราสาททองวิทยา 573
10 1.75
12 2.09
31 5.41
1 0.17
0 0.00
519 90.58
54 9.42%
135  โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์) 88
4 4.55
1 1.14
3 3.41
0 0.00
0 0.00
80 90.91
8 9.09%
136  โรงเรียนสัตตปทุมบำรุง 56
1 1.79
0 0.00
4 7.14
0 0.00
0 0.00
51 91.07
5 8.93%
137  โรงเรียนบ้านบางพลี (บุศย์บูรณะ) 35
0 0.00
0 0.00
1 2.86
2 5.71
0 0.00
32 91.43
3 8.57%
138  โรงเรียนวัดอนุกุญชราราม 70
1 1.43
4 5.71
0 0.00
1 1.43
0 0.00
64 91.43
6 8.57%
139  โรงเรียนวัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์) 121
2 1.65
0 0.00
8 6.61
0 0.00
0 0.00
111 91.74
10 8.26%
140  โรงเรียนวัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร) 37
1 2.70
1 2.70
0 0.00
0 0.00
1 2.70
34 91.89
3 8.11%
141  โรงเรียนวัดมฤคทายวัน 173
6 3.47
2 1.16
6 3.47
0 0.00
0 0.00
159 91.91
14 8.09%
142  โรงเรียนวัดบางเคียน 164
4 2.44
1 0.61
8 4.88
0 0.00
0 0.00
151 92.07
13 7.93%
143  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 101
1 0.99
0 0.00
7 6.93
0 0.00
0 0.00
93 92.08
8 7.92%
144  โรงเรียนวัดใหม่ต้านทาน 38
1 2.63
0 0.00
2 5.26
0 0.00
0 0.00
35 92.11
3 7.89%
145  โรงเรียนชายนาพัฒนา (สำเนียง สนิทอุปถัมภ์) 65
1 1.54
0 0.00
4 6.15
0 0.00
0 0.00
60 92.31
5 7.69%
146  โรงเรียนวัดบันไดช้าง 27
0 0.00
2 7.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 92.59
2 7.41%
147  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา) 71
3 4.23
0 0.00
2 2.82
0 0.00
0 0.00
66 92.96
5 7.04%
148  โรงเรียนวัดปราสาททอง 62
1 1.61
1 1.61
1 1.61
1 1.61
0 0.00
58 93.55
4 6.45%
149  โรงเรียนวัดปทุมวัน (โสนิกรประชาอนุสรณ์) 69
1 1.45
2 2.90
1 1.45
0 0.00
0 0.00
65 94.20
4 5.80%
150  โรงเรียนวัดท่าซุงทักษิณาราม (เอิบ มหาเดชน์อุปถัมภ์) 35
1 2.86
1 2.86
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 94.29
2 5.71%
151  โรงเรียนวัดสุทธิรุจิราราม 177
0 0.00
0 0.00
10 5.65
0 0.00
0 0.00
167 94.35
10 5.65%
152  โรงเรียนวัดบุญกันนาวาส 19
0 0.00
0 0.00
1 5.26
0 0.00
0 0.00
18 94.74
1 5.26%
153  โรงเรียนวัดหัวเวียง 133
0 0.00
0 0.00
3 2.26
0 0.00
4 3.01
126 94.74
7 5.26%
154  โรงเรียนวัดเศวตศิลาราม 58
0 0.00
0 0.00
2 3.45
1 1.72
0 0.00
55 94.83
3 5.17%
155  โรงเรียนวัดไม้ตราสมาชิการาม 161
1 0.62
0 0.00
4 2.48
0 0.00
0 0.00
156 96.89
5 3.11%
156  โรงเรียนวัดไทรน้อย 35
1 2.86
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 97.14
1 2.86%
157  โรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด 93
0 0.00
0 0.00
1 1.08
0 0.00
0 0.00
92 98.92
1 1.08%
158  โรงเรียนวัดใหม่ (ประพิตรประชาคาร) 35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  21,677 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,198 5.53
เตี้ย  709 3.27
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,072 9.56
ผอมและเตี้ย  499 2.30
อ้วนและเตี้ย  416 1.92
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,783 77.42
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,894 คน


22.58%


Powered By www.thaieducation.net