ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กำแพงเพชร เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 182 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 184 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 101.10
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านระหานประชาศึกษา 31
0 0.00
24 77.42
5 16.13
2 6.45
0 0.00
0 0.00
31 100.00%
2  โรงเรียนอนุบาลวังไทร 231
20 8.66
16 6.93
48 20.78
44 19.05
62 26.84
41 17.75
190 82.25%
3  โรงเรียนคีรีวงศ์วัฒนา 80
5 6.25
10 12.50
15 18.75
13 16.25
15 18.75
22 27.50
58 72.50%
4  โรงเรียนบ้านหนองช้างงาม 80
21 26.25
15 18.75
11 13.75
0 0.00
1 1.25
32 40.00
48 60.00%
5  โรงเรียนบ้านชายเคือง 159
19 11.95
20 12.58
18 11.32
20 12.58
17 10.69
65 40.88
94 59.12%
6  โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 758
98 12.93
33 4.35
85 11.21
131 17.28
73 9.63
338 44.59
420 55.41%
7  โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) 202
16 7.92
4 1.98
28 13.86
20 9.90
32 15.84
102 50.50
100 49.50%
8  โรงเรียนบ้านส่องตาแล 155
20 12.90
10 6.45
16 10.32
7 4.52
16 10.32
86 55.48
69 44.52%
9  โรงเรียนบ้านชุมนาก 115
29 25.22
5 4.35
13 11.30
2 1.74
0 0.00
66 57.39
49 42.61%
10  โรงเรียนบ้านคลองมดแดง สาขาป่าคา 216
8 3.70
41 18.98
4 1.85
36 16.67
2 0.93
125 57.87
91 42.13%
11  โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี 253
18 7.11
6 2.37
37 14.62
21 8.30
24 9.49
147 58.10
106 41.90%
12  โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 73
9 12.33
2 2.74
11 15.07
7 9.59
1 1.37
43 58.90
30 41.10%
13  โรงเรียนบ้านโคกเลาะ 100
12 12.00
11 11.00
14 14.00
3 3.00
1 1.00
59 59.00
41 41.00%
14  โรงเรียนบ้านโนนพลวง 44
1 2.27
10 22.73
6 13.64
1 2.27
0 0.00
26 59.09
18 40.91%
15  โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์ 86
9 10.47
6 6.98
12 13.95
3 3.49
5 5.81
51 59.30
35 40.70%
16  โรงเรียนบ้านห้วยแก้วสามัคคีธรรม 64
5 7.81
4 6.25
14 21.88
2 3.13
0 0.00
39 60.94
25 39.06%
17  โรงเรียนบ้านเกาะตาล 82
18 21.95
3 3.66
10 12.20
0 0.00
0 0.00
51 62.20
31 37.80%
18  โรงเรียนทุ่งน้อยพัฒนา 64
0 0.00
6 9.38
0 0.00
13 20.31
5 7.81
40 62.50
24 37.50%
19  โรงเรียนบ้านท่าพุทรา 152
8 5.26
1 0.66
15 9.87
9 5.92
24 15.79
95 62.50
57 37.50%
20  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ 27
2 7.41
4 14.81
4 14.81
0 0.00
0 0.00
17 62.96
10 37.04%
21  โรงเรียนบ้านคลองมดแดง สาขาบ้านใหม่ชุมนุมไทร 125
9 7.20
26 20.80
9 7.20
2 1.60
0 0.00
79 63.20
46 36.80%
22  โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง 272
28 10.29
11 4.04
44 16.18
13 4.78
0 0.00
176 64.71
96 35.29%
23  โรงเรียนบ้านทะเลพัฒนา 54
10 18.52
3 5.56
6 11.11
0 0.00
0 0.00
35 64.81
19 35.19%
24  โรงเรียนบ้านช่องลม 55
6 10.91
2 3.64
9 16.36
2 3.64
0 0.00
36 65.45
19 34.55%
25  โรงเรียนบ้านบึงลาด 56
3 5.36
2 3.57
14 25.00
0 0.00
0 0.00
37 66.07
19 33.93%
26  โรงเรียนบ้านบึงเสือเต้น 134
12 8.96
9 6.72
24 17.91
0 0.00
0 0.00
89 66.42
45 33.58%
27  โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ 108
14 12.96
0 0.00
22 20.37
0 0.00
0 0.00
72 66.67
36 33.33%
28  โรงเรียนบ้านโพธิ์เอน 127
10 7.87
7 5.51
25 19.69
0 0.00
0 0.00
85 66.93
42 33.07%
29  โรงเรียนบ้านวังน้ำ 72
7 9.72
0 0.00
9 12.50
0 0.00
7 9.72
49 68.06
23 31.94%
30  โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 606
30 4.95
30 4.95
63 10.40
51 8.42
19 3.14
413 68.15
193 31.85%
31  โรงเรียนบ้านสามเรือน 121
15 12.40
2 1.65
18 14.88
3 2.48
0 0.00
83 68.60
38 31.40%
32  โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์ 93
2 2.15
6 6.45
21 22.58
0 0.00
0 0.00
64 68.82
29 31.18%
33  โรงเรียนบ้านหนองจอก 138
8 5.80
3 2.17
9 6.52
11 7.97
12 8.70
95 68.84
43 31.16%
34  โรงเรียนบ้านหนองชะแอน 127
10 7.87
1 0.79
27 21.26
1 0.79
0 0.00
88 69.29
39 30.71%
35  โรงเรียนวัดฤกษ์หร่ายสามัคคี 72
5 6.94
5 6.94
4 5.56
5 6.94
3 4.17
50 69.44
22 30.56%
36  โรงเรียนบ้านสามขา 82
3 3.66
2 2.44
20 24.39
0 0.00
0 0.00
57 69.51
25 30.49%
37  โรงเรียนบ้านวังล้อมรำลึก 23
4 17.39
2 8.70
1 4.35
0 0.00
0 0.00
16 69.57
7 30.43%
38  โรงเรียนบ้านสระตาพรม 56
1 1.79
2 3.57
13 23.21
1 1.79
0 0.00
39 69.64
17 30.36%
39  โรงเรียนบ้านร้อยไร่ 47
7 14.89
0 0.00
7 14.89
0 0.00
0 0.00
33 70.21
14 29.79%
40  โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง 209
9 4.31
2 0.96
36 17.22
5 2.39
10 4.78
147 70.33
62 29.67%
41  โรงเรียนบ้านมอแดง(สิงห์ทองประชาสรรค์) 48
2 4.17
4 8.33
8 16.67
0 0.00
0 0.00
34 70.83
14 29.17%
42  โรงเรียนบ้านคลองแขยง 55
2 3.64
4 7.27
10 18.18
0 0.00
0 0.00
39 70.91
16 29.09%
43  โรงเรียนวัดปรีชาราษฎร์บำรุง 153
12 7.84
2 1.31
17 11.11
6 3.92
7 4.58
109 71.24
44 28.76%
44  โรงเรียนบ้านหนองหิน 77
7 9.09
0 0.00
10 12.99
4 5.19
1 1.30
55 71.43
22 28.57%
45  โรงเรียนบ้านแปลงสี่ 158
7 4.43
22 13.92
11 6.96
5 3.16
0 0.00
113 71.52
45 28.48%
46  โรงเรียนบ้านมอเจริญ 128
10 7.81
10 7.81
15 11.72
1 0.78
0 0.00
92 71.88
36 28.13%
47  โรงเรียนวัดน้อยวรลักษณ์ 43
2 4.65
0 0.00
9 20.93
1 2.33
0 0.00
31 72.09
12 27.91%
48  โรงเรียนบ้านถนนน้อย 175
7 4.00
12 6.86
29 16.57
0 0.00
0 0.00
127 72.57
48 27.43%
49  โรงเรียนบ้านบึงสำราญ 173
22 12.72
3 1.73
21 12.14
0 0.00
0 0.00
127 73.41
46 26.59%
50  โรงเรียนบ้านถนนงาม (มิตรภาพที่ 27) 121
3 2.48
5 4.13
24 19.83
0 0.00
0 0.00
89 73.55
32 26.45%
51  โรงเรียนวัดหนองเหมือด 124
0 0.00
6 4.84
7 5.65
6 4.84
13 10.48
92 74.19
32 25.81%
52  โรงเรียนสักงามประชาสรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์37) 124
17 13.71
5 4.03
9 7.26
1 0.81
0 0.00
92 74.19
32 25.81%
53  โรงเรียนบ้านคลองปลาสร้อย 35
5 14.29
1 2.86
2 5.71
0 0.00
1 2.86
26 74.29
9 25.71%
54  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 86
3 3.49
1 1.16
16 18.60
2 2.33
0 0.00
64 74.42
22 25.58%
55  โรงเรียนบ้านแม่ลาด 43
5 11.63
2 4.65
4 9.30
0 0.00
0 0.00
32 74.42
11 25.58%
56  โรงเรียนบ้านหนองบอน 114
6 5.26
5 4.39
6 5.26
6 5.26
6 5.26
85 74.56
29 25.44%
57  โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 143
5 3.50
5 3.50
17 11.89
2 1.40
7 4.90
107 74.83
36 25.17%
58  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 44
1 2.27
1 2.27
8 18.18
1 2.27
0 0.00
33 75.00
11 25.00%
59  โรงเรียนบ้านไผ่ยาวสามัคคี 76
10 13.16
0 0.00
9 11.84
0 0.00
0 0.00
57 75.00
19 25.00%
60  โรงเรียนพิบูลวิทยาคาร 96
3 3.13
3 3.13
17 17.71
1 1.04
0 0.00
72 75.00
24 25.00%
61  โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี 109
7 6.42
6 5.50
5 4.59
8 7.34
1 0.92
82 75.23
27 24.77%
62  โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม 85
4 4.71
2 2.35
7 8.24
2 2.35
6 7.06
64 75.29
21 24.71%
63  โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ 142
6 4.23
9 6.34
19 13.38
1 0.70
0 0.00
107 75.35
35 24.65%
64  โรงเรียนบ้านดงเจริญ 106
17 16.04
0 0.00
9 8.49
0 0.00
0 0.00
80 75.47
26 24.53%
65  โรงเรียนบ้านอุดมสามัคคี 119
5 4.20
5 4.20
9 7.56
4 3.36
6 5.04
90 75.63
29 24.37%
66  โรงเรียนบ้านสามแยก 70
4 5.71
2 2.86
11 15.71
0 0.00
0 0.00
53 75.71
17 24.29%
67  โรงเรียนบ้านคลองพลูประชาสรรค์ 95
4 4.21
8 8.42
11 11.58
0 0.00
0 0.00
72 75.79
23 24.21%
68  โรงเรียนบ้านคลองไพร 75
11 14.67
0 0.00
7 9.33
0 0.00
0 0.00
57 76.00
18 24.00%
69  โรงเรียนบ้านศรีอุดมธัญญะ 42
4 9.52
0 0.00
5 11.90
1 2.38
0 0.00
32 76.19
10 23.81%
70  โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร(วันครู 2504) 59
3 5.08
0 0.00
11 18.64
0 0.00
0 0.00
45 76.27
14 23.73%
71  โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 191
19 9.95
4 2.09
19 9.95
1 0.52
2 1.05
146 76.44
45 23.56%
72  โรงเรียนบ้านมอเจริญ สาขาบ้านใหม่เชียงราย 47
2 4.26
0 0.00
9 19.15
0 0.00
0 0.00
36 76.60
11 23.40%
73  โรงเรียนบ้านกระโดนเตี้ย 60
5 8.33
3 5.00
3 5.00
1 1.67
2 3.33
46 76.67
14 23.33%
74  โรงเรียนบ้านวังน้ำพัฒนา 108
10 9.26
6 5.56
8 7.41
1 0.93
0 0.00
83 76.85
25 23.15%
75  โรงเรียนบ้านศรีไพศาล 52
3 5.77
1 1.92
8 15.38
0 0.00
0 0.00
40 76.92
12 23.08%
76  โรงเรียนบ้านจอมทองพัฒนา 109
4 3.67
4 3.67
17 15.60
0 0.00
0 0.00
84 77.06
25 22.94%
77  โรงเรียนบ้านโนนตารอด 70
7 10.00
1 1.43
8 11.43
0 0.00
0 0.00
54 77.14
16 22.86%
78  โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ 133
5 3.76
3 2.26
10 7.52
7 5.26
5 3.76
103 77.44
30 22.56%
79  โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา 138
12 8.70
8 5.80
8 5.80
2 1.45
1 0.72
107 77.54
31 22.46%
80  โรงเรียนบ้านปากคลองลาน 134
20 14.93
3 2.24
5 3.73
2 1.49
0 0.00
104 77.61
30 22.39%
81  โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี 68
0 0.00
4 5.88
10 14.71
0 0.00
1 1.47
53 77.94
15 22.06%
82  โรงเรียนบ้านพัดโบก 155
9 5.81
2 1.29
23 14.84
0 0.00
0 0.00
121 78.06
34 21.94%
83  โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 114
12 10.53
4 3.51
6 5.26
1 0.88
2 1.75
89 78.07
25 21.93%
84  โรงเรียนบ้านคลองเตย 128
3 2.34
4 3.13
21 16.41
0 0.00
0 0.00
100 78.13
28 21.88%
85  โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ 159
10 6.29
3 1.89
12 7.55
4 2.52
5 3.14
125 78.62
34 21.38%
86  โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ 136
10 7.35
10 7.35
8 5.88
1 0.74
0 0.00
107 78.68
29 21.32%
87  โรงเรียนอ่างทองราษฎร์วิทยา 80
6 7.50
3 3.75
8 10.00
0 0.00
0 0.00
63 78.75
17 21.25%
88  โรงเรียนบ้านไร่ใหม่ 85
2 2.35
0 0.00
14 16.47
2 2.35
0 0.00
67 78.82
18 21.18%
89  โรงเรียนบ้านห้วยน้อย 52
3 5.77
1 1.92
7 13.46
0 0.00
0 0.00
41 78.85
11 21.15%
90  โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ 124
6 4.84
3 2.42
13 10.48
4 3.23
0 0.00
98 79.03
26 20.97%
91  โรงเรียนวัดคลองเจริญ 120
4 3.33
7 5.83
12 10.00
1 0.83
1 0.83
95 79.17
25 20.83%
92  โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า 192
11 5.73
4 2.08
25 13.02
0 0.00
0 0.00
152 79.17
40 20.83%
93  โรงเรียนบ้านหัวรัง 155
11 7.10
8 5.16
12 7.74
1 0.65
0 0.00
123 79.35
32 20.65%
94  โรงเรียนวัดพัฒนราษฎร์บำรุง 49
1 2.04
1 2.04
8 16.33
0 0.00
0 0.00
39 79.59
10 20.41%
95  โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 203
11 5.42
3 1.48
27 13.30
0 0.00
0 0.00
162 79.80
41 20.20%
96  โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย 204
6 2.94
7 3.43
26 12.75
2 0.98
0 0.00
163 79.90
41 20.10%
97  โรงเรียนบ้านคลองน้ำไหลใต้ 125
9 7.20
4 3.20
11 8.80
1 0.80
0 0.00
100 80.00
25 20.00%
98  โรงเรียนบ้านเขาพริกไทย 105
9 8.57
0 0.00
12 11.43
0 0.00
0 0.00
84 80.00
21 20.00%
99  โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 215
12 5.58
0 0.00
30 13.95
1 0.47
0 0.00
172 80.00
43 20.00%
100  โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา 106
2 1.89
5 4.72
13 12.26
1 0.94
0 0.00
85 80.19
21 19.81%
101  โรงเรียนบ้านคอปล้อง 76
1 1.32
5 6.58
9 11.84
0 0.00
0 0.00
61 80.26
15 19.74%
102  โรงเรียนบ้านมาบคล้า 61
2 3.28
0 0.00
10 16.39
0 0.00
0 0.00
49 80.33
12 19.67%
103  โรงเรียนบ้านซับใหญ่ศึกษานารีอนุสรณ์ 5 56
4 7.14
0 0.00
7 12.50
0 0.00
0 0.00
45 80.36
11 19.64%
104  โรงเรียนอนุบาลทุ่งทราย(บ้านหนองนกชุม) 138
11 7.97
1 0.72
15 10.87
0 0.00
0 0.00
111 80.43
27 19.57%
105  โรงเรียนบ้านวังตาช่วย 160
5 3.13
4 2.50
11 6.88
0 0.00
11 6.88
129 80.63
31 19.38%
106  โรงเรียนบ้านบ่อทอง 31
1 3.23
0 0.00
5 16.13
0 0.00
0 0.00
25 80.65
6 19.35%
107  โรงเรียนวัดอุเบกขาราม 93
9 9.68
0 0.00
9 9.68
0 0.00
0 0.00
75 80.65
18 19.35%
108  โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 83
6 7.23
4 4.82
2 2.41
4 4.82
0 0.00
67 80.72
16 19.28%
109  โรงเรียนวชิรสารศึกษา 148
1 0.68
4 2.70
23 15.54
0 0.00
0 0.00
120 81.08
28 18.92%
110  โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข 90
2 2.22
2 2.22
8 8.89
3 3.33
2 2.22
73 81.11
17 18.89%
111  โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์พัฒนา 129
5 3.88
7 5.43
10 7.75
2 1.55
0 0.00
105 81.40
24 18.60%
112  โรงเรียนบ้านเพชรมงคล 156
14 8.97
2 1.28
13 8.33
0 0.00
0 0.00
127 81.41
29 18.59%
113  โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 119
1 0.84
0 0.00
21 17.65
0 0.00
0 0.00
97 81.51
22 18.49%
114  โรงเรียนบ้านเพชรนิยม 122
8 6.56
3 2.46
10 8.20
0 0.00
1 0.82
100 81.97
22 18.03%
115  โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา 139
0 0.00
2 1.44
23 16.55
0 0.00
0 0.00
114 82.01
25 17.99%
116  โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี 145
7 4.83
5 3.45
14 9.66
0 0.00
0 0.00
119 82.07
26 17.93%
117  โรงเรียนบ้านวังหัวแหวนพัฒนา 67
2 2.99
3 4.48
4 5.97
3 4.48
0 0.00
55 82.09
12 17.91%
118  โรงเรียนบ้านวังน้ำซึม 96
5 5.21
0 0.00
9 9.38
3 3.13
0 0.00
79 82.29
17 17.71%
119  โรงเรียนบ้านศรีทองสามัคคี 98
8 8.16
0 0.00
6 6.12
0 0.00
3 3.06
81 82.65
17 17.35%
120  โรงเรียนบ้านปางมะนาว 87
4 4.60
4 4.60
7 8.05
0 0.00
0 0.00
72 82.76
15 17.24%
121  โรงเรียนบ้านป่าเหียง 64
4 6.25
0 0.00
4 6.25
0 0.00
3 4.69
53 82.81
11 17.19%
122  โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 59
3 5.08
0 0.00
5 8.47
1 1.69
1 1.69
49 83.05
10 16.95%
123  โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 65
0 0.00
0 0.00
8 12.31
2 3.08
1 1.54
54 83.08
11 16.92%
124  โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี 143
6 4.20
6 4.20
10 6.99
1 0.70
1 0.70
119 83.22
24 16.78%
125  โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข สาขาบ้านคลองปิ่นโตประชาสามัคคี 36
3 8.33
0 0.00
3 8.33
0 0.00
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
126  โรงเรียนวัดแสงอุทัย 66
4 6.06
3 4.55
3 4.55
1 1.52
0 0.00
55 83.33
11 16.67%
127  โรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึง 128
4 3.13
0 0.00
17 13.28
0 0.00
0 0.00
107 83.59
21 16.41%
128  โรงเรียนบ้านท่าขึ้น 166
9 5.42
7 4.22
11 6.63
0 0.00
0 0.00
139 83.73
27 16.27%
129  โรงเรียนบ้านเปาะสวอง 80
0 0.00
0 0.00
3 3.75
4 5.00
6 7.50
67 83.75
13 16.25%
130  โรงเรียนบ้านวังบัว 216
8 3.70
0 0.00
27 12.50
0 0.00
0 0.00
181 83.80
35 16.20%
131  โรงเรียนบ้านหัวเสลา 137
4 2.92
2 1.46
15 10.95
0 0.00
1 0.73
115 83.94
22 16.06%
132  โรงเรียนบ้านนิคม 50
0 0.00
1 2.00
7 14.00
0 0.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
133  โรงเรียนบ้านหาดชะอม 64
1 1.56
1 1.56
8 12.50
0 0.00
0 0.00
54 84.38
10 15.63%
134  โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง 164
5 3.05
4 2.44
5 3.05
10 6.10
1 0.61
139 84.76
25 15.24%
135  โรงเรียนบ้านโป่งแต้ 40
0 0.00
0 0.00
6 15.00
0 0.00
0 0.00
34 85.00
6 15.00%
136  โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง 140
2 1.43
4 2.86
10 7.14
3 2.14
2 1.43
119 85.00
21 15.00%
137  โรงเรียนบ้านปางตาไว 147
9 6.12
8 5.44
5 3.40
0 0.00
0 0.00
125 85.03
22 14.97%
138  โรงเรียนบ้านคลองสะพานช้าง 108
4 3.70
8 7.41
4 3.70
0 0.00
0 0.00
92 85.19
16 14.81%
139  โรงเรียนบ้านคลองยาง 62
5 8.06
0 0.00
4 6.45
0 0.00
0 0.00
53 85.48
9 14.52%
140  โรงเรียนบ้านวังน้ำพัฒนา สาขาบ้านบ่อหิน 14
0 0.00
0 0.00
2 14.29
0 0.00
0 0.00
12 85.71
2 14.29%
141  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 114
1 0.88
1 0.88
14 12.28
0 0.00
0 0.00
98 85.96
16 14.04%
142  โรงเรียนบ้านวังตะล่อม 86
2 2.33
0 0.00
10 11.63
0 0.00
0 0.00
74 86.05
12 13.95%
143  โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต 188
10 5.32
0 0.00
16 8.51
0 0.00
0 0.00
162 86.17
26 13.83%
144  โรงเรียนบ้านคลองแขยงวิทยา 138
11 7.97
6 4.35
2 1.45
0 0.00
0 0.00
119 86.23
19 13.77%
145  โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง 253
5 1.98
4 1.58
20 7.91
2 0.79
3 1.19
219 86.56
34 13.44%
146  โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ 186
1 0.54
7 3.76
16 8.60
1 0.54
0 0.00
161 86.56
25 13.44%
147  โรงเรียนบ้านปางลับแล 46
2 4.35
0 0.00
4 8.70
0 0.00
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
148  โรงเรียนบ้านศรีเกษตรพัฒนา 85
5 5.88
1 1.18
5 5.88
0 0.00
0 0.00
74 87.06
11 12.94%
149  โรงเรียนบ้านเขาน้ำอุ่น 94
1 1.06
0 0.00
10 10.64
1 1.06
0 0.00
82 87.23
12 12.77%
150  โรงเรียนอนุบาลบึงสามัคคี(บ้านทุ่งสนุ่น) 166
6 3.61
4 2.41
4 2.41
2 1.20
5 3.01
145 87.35
21 12.65%
151  โรงเรียนบ้านจิตตมาสพัฒนา 103
3 2.91
1 0.97
9 8.74
0 0.00
0 0.00
90 87.38
13 12.62%
152  โรงเรียนบ้านวังน้ำแดง 112
4 3.57
1 0.89
9 8.04
0 0.00
0 0.00
98 87.50
14 12.50%
153  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 128
1 0.78
1 0.78
9 7.03
2 1.56
3 2.34
112 87.50
16 12.50%
154  โรงเรียนอนุบาลขาณุวรลักษบุรี 49
3 6.12
0 0.00
1 2.04
0 0.00
2 4.08
43 87.76
6 12.24%
155  โรงเรียนบ้านวังชะโอน 140
7 5.00
1 0.71
9 6.43
0 0.00
0 0.00
123 87.86
17 12.14%
156  โรงเรียนบ้านไผ่งาม 59
4 6.78
1 1.69
1 1.69
1 1.69
0 0.00
52 88.14
7 11.86%
157  โรงเรียนบ้านวังพลับ 95
1 1.05
2 2.11
5 5.26
0 0.00
3 3.16
84 88.42
11 11.58%
158  โรงเรียนบ้านคลองสุขใจ 220
4 1.82
1 0.45
12 5.45
2 0.91
6 2.73
195 88.64
25 11.36%
159  โรงเรียนบ้านคลองขุด 54
2 3.70
1 1.85
3 5.56
0 0.00
0 0.00
48 88.89
6 11.11%
160  โรงเรียนบ้านกระบวยทอง 18
0 0.00
0 0.00
2 11.11
0 0.00
0 0.00
16 88.89
2 11.11%
161  โรงเรียนบ้านรังแถว 54
2 3.70
0 0.00
4 7.41
0 0.00
0 0.00
48 88.89
6 11.11%
162  โรงเรียนบ้านหนองคล้าพงษ์ทอง 63
0 0.00
6 9.52
1 1.59
0 0.00
0 0.00
56 88.89
7 11.11%
163  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 82
2 2.44
2 2.44
4 4.88
1 1.22
0 0.00
73 89.02
9 10.98%
164  โรงเรียนบ้านตากฟ้าพัฒนา 71
1 1.41
0 0.00
3 4.23
1 1.41
2 2.82
64 90.14
7 9.86%
165  โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน 93
0 0.00
0 0.00
9 9.68
0 0.00
0 0.00
84 90.32
9 9.68%
166  โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ สาขาบ้านคลองสมุย 55
0 0.00
1 1.82
4 7.27
0 0.00
0 0.00
50 90.91
5 9.09%
167  โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 99
4 4.04
0 0.00
5 5.05
0 0.00
0 0.00
90 90.91
9 9.09%
168  โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 35
0 0.00
0 0.00
3 8.57
0 0.00
0 0.00
32 91.43
3 8.57%
169  โรงเรียนประชารักษ์ศึกษา 49
0 0.00
0 0.00
4 8.16
0 0.00
0 0.00
45 91.84
4 8.16%
170  โรงเรียนรอดนิลวิทยา 121
8 6.61
0 0.00
0 0.00
1 0.83
0 0.00
112 92.56
9 7.44%
171  โรงเรียนบ้านเกาะฝ้าย (ราษฎร์อุทิศวิทยาคาร) 43
1 2.33
1 2.33
1 2.33
0 0.00
0 0.00
40 93.02
3 6.98%
172  โรงเรียนบ้านหนองโมก 72
2 2.78
3 4.17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
67 93.06
5 6.94%
173  โรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนา 74
0 0.00
0 0.00
4 5.41
1 1.35
0 0.00
69 93.24
5 6.76%
174  โรงเรียนบ้านทุ่งหันตรา 63
0 0.00
0 0.00
4 6.35
0 0.00
0 0.00
59 93.65
4 6.35%
175  โรงเรียนบ้านดงเย็น 84
3 3.57
0 0.00
2 2.38
0 0.00
0 0.00
79 94.05
5 5.95%
176  โรงเรียนบ้านวังเจ้า 68
2 2.94
0 0.00
2 2.94
0 0.00
0 0.00
64 94.12
4 5.88%
177  โรงเรียนวัดพิกุลทอง 78
0 0.00
1 1.28
0 0.00
2 2.56
1 1.28
74 94.87
4 5.13%
178  โรงเรียนบ้านช้างคับ 81
1 1.23
0 0.00
3 3.70
0 0.00
0 0.00
77 95.06
4 4.94%
179  โรงเรียนบ้านท่ามะเขือ 88
1 1.14
0 0.00
3 3.41
0 0.00
0 0.00
84 95.45
4 4.55%
180  โรงเรียนบ้านคลองมดแดง 106
0 0.00
1 0.94
3 2.83
0 0.00
0 0.00
102 96.23
4 3.77%
181  โรงเรียนบ้านหนองทองหล่อ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
182  โรงเรียนอนุบาลทรายทองวัฒนา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  19,940 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,196 6.00
เตี้ย  712 3.57
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,076 10.41
ผอมและเตี้ย  567 2.84
อ้วนและเตี้ย  454 2.28
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,935 74.90
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,005 คน


25.10%


Powered By www.thaieducation.net