ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กำแพงเพชร เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 204 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 84 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 41.18
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านสระสิงห์โต 114
44 38.60
23 20.18
26 22.81
7 6.14
14 12.28
0 0.00
114 100.00%
2  โรงเรียนบ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์) 89
16 17.98
25 28.09
24 26.97
1 1.12
0 0.00
23 25.84
66 74.16%
3  โรงเรียนบ้านน้ำโท้ง 15
3 20.00
3 20.00
1 6.67
2 13.33
1 6.67
5 33.33
10 66.67%
4  โรงเรียนบ้านหนองแขม 69
6 8.70
4 5.80
15 21.74
5 7.25
14 20.29
25 36.23
44 63.77%
5  โรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์ 146
31 21.23
15 10.27
26 17.81
4 2.74
8 5.48
62 42.47
84 57.53%
6  โรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) 238
18 7.56
13 5.46
36 15.13
31 13.03
29 12.18
111 46.64
127 53.36%
7  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 166
10 6.02
30 18.07
16 9.64
16 9.64
15 9.04
79 47.59
87 52.41%
8  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 52
10 19.23
5 9.62
7 13.46
5 9.62
0 0.00
25 48.08
27 51.92%
9  โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1483
182 12.27
24 1.62
388 26.16
18 1.21
132 8.90
739 49.83
744 50.17%
10  โรงเรียนบ้านดงซ่อม 142
26 18.31
12 8.45
16 11.27
9 6.34
8 5.63
71 50.00
71 50.00%
11  โรงเรียนบ้านโนนสมอ 61
17 27.87
7 11.48
4 6.56
1 1.64
0 0.00
32 52.46
29 47.54%
12  โรงเรียนบ้านคุยป่ายาง 129
8 6.20
1 0.78
24 18.60
4 3.10
24 18.60
68 52.71
61 47.29%
13  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 80
7 8.75
0 0.00
13 16.25
7 8.75
10 12.50
43 53.75
37 46.25%
14  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล) 190
13 6.84
8 4.21
22 11.58
22 11.58
19 10.00
106 55.79
84 44.21%
15  โรงเรียนบ้านคุยประดู่ 70
4 5.71
11 15.71
12 17.14
2 2.86
1 1.43
40 57.14
30 42.86%
16  โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม 71
5 7.04
6 8.45
7 9.86
6 8.45
3 4.23
44 61.97
27 38.03%
17  โรงเรียนบ้านทรายทอง 79
15 18.99
3 3.80
11 13.92
1 1.27
0 0.00
49 62.03
30 37.97%
18  โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ 76
6 7.89
6 7.89
7 9.21
5 6.58
4 5.26
48 63.16
28 36.84%
19  โรงเรียนบ้านหนองหญ้ามุ้ง 61
6 9.84
2 3.28
11 18.03
2 3.28
0 0.00
40 65.57
21 34.43%
20  โรงเรียนบ้านบึงลูกนก 51
5 9.80
2 3.92
7 13.73
3 5.88
0 0.00
34 66.67
17 33.33%
21  โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย 124
14 11.29
0 0.00
16 12.90
4 3.23
7 5.65
83 66.94
41 33.06%
22  โรงเรียนบ้านวังโขน 88
10 11.36
2 2.27
9 10.23
3 3.41
4 4.55
60 68.18
28 31.82%
23  โรงเรียนบ้านมอสมบัติ 154
22 14.29
10 6.49
14 9.09
1 0.65
0 0.00
107 69.48
47 30.52%
24  โรงเรียนบ้านหนองโสน 124
13 10.48
10 8.06
13 10.48
0 0.00
0 0.00
88 70.97
36 29.03%
25  โรงเรียนบ้านเมืองพาน 28
3 10.71
1 3.57
3 10.71
1 3.57
0 0.00
20 71.43
8 28.57%
26  โรงเรียนบ้านหนองหัววัว 165
9 5.45
11 6.67
10 6.06
9 5.45
8 4.85
118 71.52
47 28.48%
27  โรงเรียนบ้านคุยมะม่วง 101
5 4.95
2 1.98
16 15.84
4 3.96
0 0.00
74 73.27
27 26.73%
28  โรงเรียนอนุบาลไทรงาม 763
43 5.64
53 6.95
107 14.02
0 0.00
0 0.00
560 73.39
203 26.61%
29  โรงเรียนห้วยใหญ่ยางงาม 62
0 0.00
0 0.00
6 9.68
10 16.13
0 0.00
46 74.19
16 25.81%
30  โรงเรียนบ้านไร่ 105
5 4.76
3 2.86
13 12.38
6 5.71
0 0.00
78 74.29
27 25.71%
31  โรงเรียนบ้านคุยบ้านโอง 45
2 4.44
1 2.22
7 15.56
1 2.22
0 0.00
34 75.56
11 24.44%
32  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม) 108
6 5.56
6 5.56
6 5.56
3 2.78
5 4.63
82 75.93
26 24.07%
33  โรงเรียนหนองลวกราษฎร์บำรุง 193
5 2.59
8 4.15
33 17.10
0 0.00
0 0.00
147 76.17
46 23.83%
34  โรงเรียนบ้านหนองเต่าสามัคคี 51
0 0.00
4 7.84
7 13.73
0 0.00
1 1.96
39 76.47
12 23.53%
35  โรงเรียนนิยมราษฎร์วิทยา 81
5 6.17
0 0.00
14 17.28
0 0.00
0 0.00
62 76.54
19 23.46%
36  โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) 179
20 11.17
2 1.12
17 9.50
2 1.12
0 0.00
138 77.09
41 22.91%
37  โรงเรียนบ้านบางลาด 221
18 8.14
3 1.36
27 12.22
2 0.90
0 0.00
171 77.38
50 22.62%
38  โรงเรียนบ้านสุรเดชสามัคคี 41
0 0.00
0 0.00
7 17.07
2 4.88
0 0.00
32 78.05
9 21.95%
39  โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา 531
12 2.26
33 6.21
40 7.53
9 1.69
22 4.14
415 78.15
116 21.85%
40  โรงเรียนบ้านชัยภูมิ 155
5 3.23
6 3.87
8 5.16
5 3.23
9 5.81
122 78.71
33 21.29%
41  โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว 146
4 2.74
0 0.00
24 16.44
3 2.05
0 0.00
115 78.77
31 21.23%
42  โรงเรียนบ้านเกศกาสร 151
24 15.89
1 0.66
7 4.64
0 0.00
0 0.00
119 78.81
32 21.19%
43  โรงเรียนบ้านท่าเสลี่ยง 71
0 0.00
0 0.00
15 21.13
0 0.00
0 0.00
56 78.87
15 21.13%
44  โรงเรียนบ้านลานสะเดา 215
10 4.65
11 5.12
22 10.23
0 0.00
0 0.00
172 80.00
43 20.00%
45  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 127
8 6.30
8 6.30
7 5.51
2 1.57
0 0.00
102 80.31
25 19.69%
46  โรงเรียนบ้านเขาน้ำเพชร 98
4 4.08
4 4.08
9 9.18
2 2.04
0 0.00
79 80.61
19 19.39%
47  โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) 129
8 6.20
0 0.00
11 8.53
6 4.65
0 0.00
104 80.62
25 19.38%
48  โรงเรียนบ้านเทพนคร 127
5 3.94
3 2.36
16 12.60
0 0.00
0 0.00
103 81.10
24 18.90%
49  โรงเรียนจำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา 87
5 5.75
2 2.30
5 5.75
3 3.45
1 1.15
71 81.61
16 18.39%
50  โรงเรียนบ้านดาดทองเจริญ 106
2 1.89
5 4.72
12 11.32
0 0.00
0 0.00
87 82.08
19 17.92%
51  โรงเรียนบ้านคลองเมือง 90
1 1.11
0 0.00
14 15.56
1 1.11
0 0.00
74 82.22
16 17.78%
52  โรงเรียนบ้านคุยป่ารัง 46
5 10.87
0 0.00
3 6.52
0 0.00
0 0.00
38 82.61
8 17.39%
53  โรงเรียนคลองใหญ่วิทยา 102
7 6.86
7 6.86
0 0.00
0 0.00
1 0.98
87 85.29
15 14.71%
54  โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล 114
6 5.26
2 1.75
6 5.26
1 0.88
1 0.88
98 85.96
16 14.04%
55  โรงเรียนบ้านคลองเรือ 29
2 6.90
1 3.45
1 3.45
0 0.00
0 0.00
25 86.21
4 13.79%
56  โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน 182
5 2.75
6 3.30
5 2.75
4 2.20
5 2.75
157 86.26
25 13.74%
57  โรงเรียนบ้านน้ำดิบมะพร้าว 117
7 5.98
3 2.56
6 5.13
0 0.00
0 0.00
101 86.32
16 13.68%
58  โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาสน์ 61
0 0.00
0 0.00
8 13.11
0 0.00
0 0.00
53 86.89
8 13.11%
59  โรงเรียนบ้านไร่ลำปาง 46
1 2.17
0 0.00
3 6.52
2 4.35
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
60  โรงเรียนบ้านหนองปากดง 109
0 0.00
4 3.67
6 5.50
4 3.67
0 0.00
95 87.16
14 12.84%
61  โรงเรียนบ้านไผ่ตาสุ่ม 128
5 3.91
0 0.00
11 8.59
0 0.00
0 0.00
112 87.50
16 12.50%
62  โรงเรียนบ้านหนองรี 121
4 3.31
3 2.48
4 3.31
3 2.48
1 0.83
106 87.60
15 12.40%
63  โรงเรียนบ้านเนินสำราญราษฎร์พัฒนา 72
4 5.56
0 0.00
4 5.56
0 0.00
0 0.00
64 88.89
8 11.11%
64  โรงเรียนบ้านวังไม้แดง 127
4 3.15
2 1.57
6 4.72
1 0.79
1 0.79
113 88.98
14 11.02%
65  โรงเรียนบ้านหนองตากล้า 73
4 5.48
0 0.00
3 4.11
0 0.00
1 1.37
65 89.04
8 10.96%
66  โรงเรียนบ้านวังชะโอน 180
2 1.11
3 1.67
9 5.00
5 2.78
-1 -0.56
162 90.00
18 10.00%
67  โรงเรียนบ้านแคทอง 50
0 0.00
0 0.00
2 4.00
2 4.00
1 2.00
45 90.00
5 10.00%
68  โรงเรียนบ้านไทยทวี 41
2 4.88
0 0.00
1 2.44
0 0.00
1 2.44
37 90.24
4 9.76%
69  โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 113
0 0.00
0 0.00
11 9.73
0 0.00
0 0.00
102 90.27
11 9.73%
70  โรงเรียนบ้านโกสัมพี(วิเศษน้อมมิตรอนุกูล) 57
0 0.00
2 3.51
3 5.26
0 0.00
0 0.00
52 91.23
5 8.77%
71  โรงเรียนบ้านจิกคันช้อน 46
0 0.00
0 0.00
4 8.70
0 0.00
0 0.00
42 91.30
4 8.70%
72  โรงเรียนยางเลียงราษฎร์พัฒนา 71
2 2.82
0 0.00
4 5.63
0 0.00
0 0.00
65 91.55
6 8.45%
73  โรงเรียนบ้านช่องลม 38
0 0.00
0 0.00
3 7.89
0 0.00
0 0.00
35 92.11
3 7.89%
74  โรงเรียนบ้านลานกระทิง 112
2 1.79
0 0.00
5 4.46
1 0.89
0 0.00
104 92.86
8 7.14%
75  โรงเรียนบ้านวังประดา 88
1 1.14
0 0.00
4 4.55
0 0.00
0 0.00
83 94.32
5 5.68%
76  โรงเรียนหนองบัวราษฎร์บำรุง 89
3 3.37
0 0.00
1 1.12
0 0.00
0 0.00
85 95.51
4 4.49%
77  โรงเรียนบ้านทุ่งสวน 95
1 1.05
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 3.16
91 95.79
4 4.21%
78  โรงเรียนบ้านตอรัง 120
0 0.00
0 0.00
4 3.33
0 0.00
0 0.00
116 96.67
4 3.33%
79  โรงเรียนบ้านเก่า 66
0 0.00
0 0.00
1 1.52
1 1.52
0 0.00
64 96.97
2 3.03%
80  โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี 110
1 0.91
0 0.00
2 1.82
0 0.00
0 0.00
107 97.27
3 2.73%
81  โรงเรียนปราสาทอนุสรณ์ 152
3 1.97
1 0.66
0 0.00
0 0.00
0 0.00
148 97.37
4 2.63%
82  โรงเรียนบ้านลานตาบัว 135
0 0.00
0 0.00
1 0.74
0 0.00
0 0.00
134 99.26
1 0.74%
83  โรงเรียนบ้านดงตาจันทร์ 125
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
125 100.00
0 0.00%
84  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
63 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  11,126 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  771 6.93
เตี้ย  423 3.80
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,309 11.77
ผอมและเตี้ย  254 2.28
อ้วนและเตี้ย  353 3.17
ไม่มีภาวะโภชนาการ  8,016 72.05
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,110 คน


27.95%


Powered By www.thaieducation.net