ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กำแพงเพชร เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 204 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 168 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 82.35
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านจิกคันช้อน 4
0 0.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00%
2  โรงเรียนบ้านสระสิงห์โต 115
60 52.17
27 23.48
16 13.91
9 7.83
3 2.61
0 0.00
115 100.00%
3  โรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์ 153
17 11.11
36 23.53
26 16.99
27 17.65
25 16.34
22 14.38
131 85.62%
4  โรงเรียนบ้านทรงธรรม 191
30 15.71
19 9.95
40 20.94
18 9.42
43 22.51
41 21.47
150 78.53%
5  โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1486
106 7.13
23 1.55
384 25.84
129 8.68
500 33.65
344 23.15
1142 76.85%
6  โรงเรียนบ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์) 86
7 8.14
30 34.88
16 18.60
2 2.33
7 8.14
24 27.91
62 72.09%
7  โรงเรียนบ้านท่าเสากระโดง 135
17 12.59
13 9.63
9 6.67
28 20.74
20 14.81
48 35.56
87 64.44%
8  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง) 39
7 17.95
2 5.13
15 38.46
0 0.00
0 0.00
15 38.46
24 61.54%
9  โรงเรียนบ้านน้ำโท้ง 15
3 20.00
3 20.00
1 6.67
2 13.33
0 0.00
6 40.00
9 60.00%
10  โรงเรียนวัฒนราษฎร์ศึกษา 188
31 16.49
25 13.30
27 14.36
16 8.51
12 6.38
77 40.96
111 59.04%
11  โรงเรียนบ้านปางขนุน 212
29 13.68
25 11.79
33 15.57
25 11.79
7 3.30
93 43.87
119 56.13%
12  โรงเรียนบ้านหนองเต่าสามัคคี 46
4 8.70
0 0.00
14 30.43
7 15.22
0 0.00
21 45.65
25 54.35%
13  โรงเรียนจำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา 91
8 8.79
22 24.18
10 10.99
6 6.59
2 2.20
43 47.25
48 52.75%
14  โรงเรียนบ้านช่องลม 35
6 17.14
3 8.57
2 5.71
4 11.43
3 8.57
17 48.57
18 51.43%
15  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 74
4 5.41
1 1.35
15 20.27
5 6.76
13 17.57
36 48.65
38 51.35%
16  โรงเรียนบ้านหนองแดน 159
23 14.47
19 11.95
17 10.69
15 9.43
6 3.77
79 49.69
80 50.31%
17  โรงเรียนบ้านคุยป่ายาง 129
2 1.55
6 4.65
20 15.50
9 6.98
27 20.93
65 50.39
64 49.61%
18  โรงเรียนบ้านเนินกรอย 91
7 7.69
0 0.00
18 19.78
15 16.48
5 5.49
46 50.55
45 49.45%
19  โรงเรียนสิริแก้วเจริญ 120
9 7.50
4 3.33
15 12.50
13 10.83
15 12.50
64 53.33
56 46.67%
20  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล) 190
14 7.37
8 4.21
22 11.58
22 11.58
20 10.53
104 54.74
86 45.26%
21  โรงเรียนบ้านแก้วสุวรรณ 86
1 1.16
1 1.16
21 24.42
15 17.44
0 0.00
48 55.81
38 44.19%
22  โรงเรียนบ้านคุยประดู่ 68
4 5.88
11 16.18
12 17.65
2 2.94
1 1.47
38 55.88
30 44.12%
23  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 51
7 13.73
5 9.80
5 9.80
5 9.80
0 0.00
29 56.86
22 43.14%
24  โรงเรียนบ้านวังไม้แดง 127
4 3.15
5 3.94
17 13.39
12 9.45
16 12.60
73 57.48
54 42.52%
25  โรงเรียนบ้านทรายทอง 81
18 22.22
3 3.70
12 14.81
1 1.23
0 0.00
47 58.02
34 41.98%
26  โรงเรียนบ้านหนองละมั่งทอง 50
11 22.00
1 2.00
5 10.00
3 6.00
0 0.00
30 60.00
20 40.00%
27  โรงเรียนบ้านเมืองพาน 28
5 17.86
1 3.57
4 14.29
1 3.57
0 0.00
17 60.71
11 39.29%
28  โรงเรียนบ้านหนองแขม 69
5 7.25
6 8.70
3 4.35
10 14.49
3 4.35
42 60.87
27 39.13%
29  โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ 75
5 6.67
5 6.67
13 17.33
2 2.67
4 5.33
46 61.33
29 38.67%
30  โรงเรียนบ้านวังทอง 154
7 4.55
22 14.29
23 14.94
5 3.25
2 1.30
95 61.69
59 38.31%
31  โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว 147
27 18.37
4 2.72
23 15.65
2 1.36
0 0.00
91 61.90
56 38.10%
32  โรงเรียนบ้านดงซ่อม 144
17 11.81
7 4.86
5 3.47
14 9.72
11 7.64
90 62.50
54 37.50%
33  โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง 81
7 8.64
5 6.17
9 11.11
9 11.11
0 0.00
51 62.96
30 37.04%
34  โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ 151
18 11.92
11 7.28
12 7.95
10 6.62
4 2.65
96 63.58
55 36.42%
35  โรงเรียนบ้านหนองทอง 55
5 9.09
4 7.27
5 9.09
4 7.27
2 3.64
35 63.64
20 36.36%
36  โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย 124
14 11.29
0 0.00
16 12.90
4 3.23
11 8.87
79 63.71
45 36.29%
37  โรงเรียนบ้านคุยป่ารัง 46
7 15.22
7 15.22
0 0.00
1 2.17
1 2.17
30 65.22
16 34.78%
38  โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย 146
12 8.22
9 6.16
22 15.07
5 3.42
0 0.00
98 67.12
48 32.88%
39  โรงเรียนบ้านชัยภูมิ 157
9 5.73
11 7.01
11 7.01
9 5.73
11 7.01
106 67.52
51 32.48%
40  โรงเรียนวัดคูยาง 1678
115 6.85
42 2.50
365 21.75
7 0.42
12 0.72
1137 67.76
541 32.24%
41  โรงเรียนบ้านหนองโสน 121
13 10.74
8 6.61
14 11.57
0 0.00
4 3.31
82 67.77
39 32.23%
42  โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี 163
22 13.50
9 5.52
21 12.88
0 0.00
0 0.00
111 68.10
52 31.90%
43  โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา 509
31 6.09
38 7.47
41 8.06
21 4.13
31 6.09
347 68.17
162 31.83%
44  โรงเรียนบ้านมอสมบัติ 154
21 13.64
13 8.44
15 9.74
0 0.00
0 0.00
105 68.18
49 31.82%
45  โรงเรียนบ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์) 61
11 18.03
0 0.00
8 13.11
0 0.00
0 0.00
42 68.85
19 31.15%
46  โรงเรียนบ้านจิกลาด 26
2 7.69
3 11.54
2 7.69
1 3.85
0 0.00
18 69.23
8 30.77%
47  โรงเรียนบ้านหนองสะแก 128
12 9.38
8 6.25
11 8.59
8 6.25
0 0.00
89 69.53
39 30.47%
48  โรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) 237
17 7.17
18 7.59
33 13.92
3 1.27
1 0.42
165 69.62
72 30.38%
49  โรงเรียนบ้านคลองเรือ 30
4 13.33
5 16.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 70.00
9 30.00%
50  โรงเรียนบ้านเขาน้ำเพชร 108
7 6.48
4 3.70
8 7.41
7 6.48
6 5.56
76 70.37
32 29.63%
51  โรงเรียนบ้านวังชมภู 99
9 9.09
5 5.05
14 14.14
1 1.01
0 0.00
70 70.71
29 29.29%
52  โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ 227
16 7.05
6 2.64
18 7.93
9 3.96
17 7.49
161 70.93
66 29.07%
53  โรงเรียนบ้านหนองรี 111
12 10.81
8 7.21
3 2.70
8 7.21
1 0.90
79 71.17
32 28.83%
54  โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด 115
4 3.48
9 7.83
15 13.04
5 4.35
0 0.00
82 71.30
33 28.70%
55  โรงเรียนบ้านหนองหัววัว 164
8 4.88
12 7.32
10 6.10
9 5.49
8 4.88
117 71.34
47 28.66%
56  โรงเรียนบ้านคลองห้วยทราย 7
0 0.00
0 0.00
1 14.29
1 14.29
0 0.00
5 71.43
2 28.57%
57  โรงเรียนบ้านอินทรานุสรณ์ 28
5 17.86
0 0.00
3 10.71
0 0.00
0 0.00
20 71.43
8 28.57%
58  โรงเรียนนิยมราษฎร์วิทยา 81
10 12.35
0 0.00
13 16.05
0 0.00
0 0.00
58 71.60
23 28.40%
59  โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 74
2 2.70
9 12.16
10 13.51
0 0.00
0 0.00
53 71.62
21 28.38%
60  โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ 134
16 11.94
6 4.48
16 11.94
0 0.00
0 0.00
96 71.64
38 28.36%
61  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส 110
2 1.82
13 11.82
13 11.82
3 2.73
0 0.00
79 71.82
31 28.18%
62  โรงเรียนบ้านบึงทับแรต 114
18 15.79
2 1.75
12 10.53
0 0.00
0 0.00
82 71.93
32 28.07%
63  โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม 68
4 5.88
5 7.35
4 5.88
3 4.41
3 4.41
49 72.06
19 27.94%
64  โรงเรียนบ้านพานทอง 69
4 5.80
2 2.90
4 5.80
4 5.80
5 7.25
50 72.46
19 27.54%
65  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 171
7 4.09
0 0.00
33 19.30
6 3.51
0 0.00
125 73.10
46 26.90%
66  โรงเรียนบ้านเกาะสะบ้า 56
4 7.14
4 7.14
7 12.50
0 0.00
0 0.00
41 73.21
15 26.79%
67  โรงเรียนบ้านบ่อตาโพธิ์ 15
0 0.00
0 0.00
4 26.67
0 0.00
0 0.00
11 73.33
4 26.67%
68  โรงเรียนบ้านลานหิน 135
6 4.44
10 7.41
14 10.37
6 4.44
0 0.00
99 73.33
36 26.67%
69  โรงเรียนบ้านบางลาด 223
26 11.66
11 4.93
14 6.28
7 3.14
0 0.00
165 73.99
58 26.01%
70  โรงเรียนบ้านคุยมะม่วง 104
2 1.92
3 2.88
20 19.23
2 1.92
0 0.00
77 74.04
27 25.96%
71  โรงเรียนบ้านไร่ 105
5 4.76
3 2.86
13 12.38
6 5.71
0 0.00
78 74.29
27 25.71%
72  โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำตก 36
3 8.33
0 0.00
4 11.11
2 5.56
0 0.00
27 75.00
9 25.00%
73  โรงเรียนบ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์) 125
5 4.00
17 13.60
9 7.20
0 0.00
0 0.00
94 75.20
31 24.80%
74  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5 102
7 6.86
5 4.90
13 12.75
0 0.00
0 0.00
77 75.49
25 24.51%
75  โรงเรียนบ้านคุยบ้านโอง 45
2 4.44
1 2.22
8 17.78
0 0.00
0 0.00
34 75.56
11 24.44%
76  โรงเรียนบ้านสุรเดชสามัคคี 41
2 4.88
1 2.44
7 17.07
0 0.00
0 0.00
31 75.61
10 24.39%
77  โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล 112
8 7.14
2 1.79
16 14.29
1 0.89
0 0.00
85 75.89
27 24.11%
78  โรงเรียนอนุบาลไทรงาม 755
61 8.08
46 6.09
28 3.71
24 3.18
22 2.91
574 76.03
181 23.97%
79  โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) 186
22 11.83
3 1.61
7 3.76
11 5.91
1 0.54
142 76.34
44 23.66%
80  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 250
14 5.60
19 7.60
3 1.20
14 5.60
8 3.20
192 76.80
58 23.20%
81  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล) 160
2 1.25
4 2.50
19 11.88
6 3.75
6 3.75
123 76.88
37 23.13%
82  โรงเรียนบ้านเขาคีริส 70
2 2.86
3 4.29
9 12.86
2 2.86
0 0.00
54 77.14
16 22.86%
83  โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน 180
11 6.11
10 5.56
10 5.56
8 4.44
2 1.11
139 77.22
41 22.78%
84  โรงเรียนบ้านเขาวังเยี่ยม 137
1 0.73
5 3.65
16 11.68
2 1.46
7 5.11
106 77.37
31 22.63%
85  โรงเรียนยอดประชาสรรค์ 45
3 6.67
2 4.44
4 8.89
1 2.22
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
86  โรงเรียนบ้านบึงลูกนก 50
4 8.00
2 4.00
4 8.00
1 2.00
0 0.00
39 78.00
11 22.00%
87  โรงเรียนบ้านวังโขน 82
6 7.32
6 7.32
3 3.66
3 3.66
0 0.00
64 78.05
18 21.95%
88  โรงเรียนบ้านไร่ดง 41
2 4.88
1 2.44
6 14.63
0 0.00
0 0.00
32 78.05
9 21.95%
89  โรงเรียนหนองบัวราษฎร์บำรุง 87
10 11.49
2 2.30
7 8.05
0 0.00
0 0.00
68 78.16
19 21.84%
90  โรงเรียนบ้านเด่นพระ 46
3 6.52
3 6.52
2 4.35
2 4.35
0 0.00
36 78.26
10 21.74%
91  โรงเรียนบ้านหร่ายการ้อง 37
0 0.00
0 0.00
8 21.62
0 0.00
0 0.00
29 78.38
8 21.62%
92  โรงเรียนบ้านคลองเมือง 93
5 5.38
0 0.00
13 13.98
0 0.00
2 2.15
73 78.49
20 21.51%
93  โรงเรียนบ้านหัวยาง 42
3 7.14
2 4.76
4 9.52
0 0.00
0 0.00
33 78.57
9 21.43%
94  โรงเรียนบ้านหนองหญ้ามุ้ง 61
6 9.84
0 0.00
3 4.92
4 6.56
0 0.00
48 78.69
13 21.31%
95  โรงเรียนบ้านวังมะค่า 52
6 11.54
0 0.00
5 9.62
0 0.00
0 0.00
41 78.85
11 21.15%
96  โรงเรียนปราสาทอนุสรณ์ 152
12 7.89
3 1.97
7 4.61
10 6.58
0 0.00
120 78.95
32 21.05%
97  โรงเรียนหนองลวกราษฎร์บำรุง 186
4 2.15
5 2.69
29 15.59
0 0.00
0 0.00
148 79.57
38 20.43%
98  โรงเรียนบ้านสมอโคน 25
2 8.00
0 0.00
2 8.00
1 4.00
0 0.00
20 80.00
5 20.00%
99  โรงเรียนบ้านไทยทวี 45
4 8.89
4 8.89
1 2.22
0 0.00
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
100  โรงเรียนห้วยใหญ่ยางงาม 67
7 10.45
0 0.00
4 5.97
0 0.00
2 2.99
54 80.60
13 19.40%
101  โรงเรียนชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) 151
20 13.25
6 3.97
3 1.99
0 0.00
0 0.00
122 80.79
29 19.21%
102  โรงเรียนบ้านดาดทองเจริญ 101
6 5.94
3 2.97
10 9.90
0 0.00
0 0.00
82 81.19
19 18.81%
103  โรงเรียนบ้านลานไผ่ 161
8 4.97
12 7.45
10 6.21
0 0.00
0 0.00
131 81.37
30 18.63%
104  โรงเรียนบ้านลานดอกไม้ 66
4 6.06
1 1.52
5 7.58
1 1.52
1 1.52
54 81.82
12 18.18%
105  โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 283
14 4.95
15 5.30
22 7.77
0 0.00
0 0.00
232 81.98
51 18.02%
106  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 128
8 6.25
3 2.34
10 7.81
1 0.78
1 0.78
105 82.03
23 17.97%
107  โรงเรียนบ้านเทพนคร 130
6 4.62
2 1.54
15 11.54
0 0.00
0 0.00
107 82.31
23 17.69%
108  โรงเรียนบ้านน้ำดิบมะพร้าว 121
2 1.65
8 6.61
11 9.09
0 0.00
0 0.00
100 82.64
21 17.36%
109  โรงเรียนบ้านโนนโก 36
5 13.89
0 0.00
1 2.78
0 0.00
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
110  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม) 111
10 9.01
5 4.50
3 2.70
0 0.00
0 0.00
93 83.78
18 16.22%
111  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 87
3 3.45
2 2.30
9 10.34
0 0.00
0 0.00
73 83.91
14 16.09%
112  โรงเรียนบ้านตอรัง 115
4 3.48
0 0.00
14 12.17
0 0.00
0 0.00
97 84.35
18 15.65%
113  โรงเรียนสหวิทยาคม 126
5 3.97
0 0.00
13 10.32
1 0.79
0 0.00
107 84.92
19 15.08%
114  โรงเรียนบ้านนาบ่อคำ 73
3 4.11
0 0.00
8 10.96
0 0.00
0 0.00
62 84.93
11 15.07%
115  โรงเรียนบ้านลานกระทิง 108
4 3.70
3 2.78
8 7.41
1 0.93
0 0.00
92 85.19
16 14.81%
116  โรงเรียนคลองใหญ่วิทยา 102
7 6.86
0 0.00
7 6.86
1 0.98
0 0.00
87 85.29
15 14.71%
117  โรงเรียนบ้านเกศกาสร 139
10 7.19
2 1.44
8 5.76
0 0.00
0 0.00
119 85.61
20 14.39%
118  โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ 105
7 6.67
1 0.95
5 4.76
2 1.90
0 0.00
90 85.71
15 14.29%
119  โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ 105
4 3.81
4 3.81
6 5.71
1 0.95
0 0.00
90 85.71
15 14.29%
120  โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา 206
2 0.97
0 0.00
10 4.85
14 6.80
2 0.97
178 86.41
28 13.59%
121  โรงเรียนบ้านบึงกระดาน 53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.77
5 9.43
46 86.79
7 13.21%
122  โรงเรียนบ้านไผ่ตาสุ่ม 130
6 4.62
0 0.00
11 8.46
0 0.00
0 0.00
113 86.92
17 13.08%
123  โรงเรียนบ้านวังเฉลียง 39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 12.82
0 0.00
34 87.18
5 12.82%
124  โรงเรียนยั่งยืนราษฎร์วิทยา 127
3 2.36
2 1.57
10 7.87
1 0.79
0 0.00
111 87.40
16 12.60%
125  โรงเรียนบ้านท่าเสลี่ยง 64
0 0.00
0 0.00
8 12.50
0 0.00
0 0.00
56 87.50
8 12.50%
126  โรงเรียนบ้านลานทอง 97
2 2.06
0 0.00
10 10.31
0 0.00
0 0.00
85 87.63
12 12.37%
127  โรงเรียนบ้านเกาะพิมูล 65
0 0.00
0 0.00
8 12.31
0 0.00
0 0.00
57 87.69
8 12.31%
128  โรงเรียนบ้านแคทอง 49
0 0.00
0 0.00
2 4.08
0 0.00
4 8.16
43 87.76
6 12.24%
129  โรงเรียนบ้านป่าถั่ว 123
3 2.44
2 1.63
10 8.13
0 0.00
0 0.00
108 87.80
15 12.20%
130  โรงเรียนบ้านไร่ลำปาง 42
2 4.76
0 0.00
3 7.14
0 0.00
0 0.00
37 88.10
5 11.90%
131  โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาสน์ 61
0 0.00
0 0.00
6 9.84
1 1.64
0 0.00
54 88.52
7 11.48%
132  โรงเรียนวัดโพธาราม 62
2 3.23
1 1.61
3 4.84
0 0.00
1 1.61
55 88.71
7 11.29%
133  โรงเรียนบ้านลานช้างท่าว 54
2 3.70
0 0.00
4 7.41
0 0.00
0 0.00
48 88.89
6 11.11%
134  โรงเรียนบ้านวังตะแบก 61
0 0.00
0 0.00
6 9.84
0 0.00
0 0.00
55 90.16
6 9.84%
135  โรงเรียนบ้านเนินสำราญราษฎร์พัฒนา 73
4 5.48
0 0.00
3 4.11
0 0.00
0 0.00
66 90.41
7 9.59%
136  โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) 127
4 3.15
0 0.00
8 6.30
0 0.00
0 0.00
115 90.55
12 9.45%
137  โรงเรียนบ้านเทียมเจริญ 32
1 3.13
0 0.00
2 6.25
0 0.00
0 0.00
29 90.63
3 9.38%
138  โรงเรียนบ้านบึงพิไกร 445
16 3.60
8 1.80
17 3.82
0 0.00
0 0.00
404 90.79
41 9.21%
139  โรงเรียนบ้านคลองห้วยยั้ง 78
2 2.56
1 1.28
3 3.85
0 0.00
1 1.28
71 91.03
7 8.97%
140  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์) 112
10 8.93
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
102 91.07
10 8.93%
141  โรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจน 169
7 4.14
1 0.59
7 4.14
0 0.00
0 0.00
154 91.12
15 8.88%
142  โรงเรียนประชารัฐพัฒนา 153
3 1.96
2 1.31
5 3.27
2 1.31
1 0.65
140 91.50
13 8.50%
143  โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 110
4 3.64
0 0.00
5 4.55
0 0.00
0 0.00
101 91.82
9 8.18%
144  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 62
0 0.00
0 0.00
5 8.06
0 0.00
0 0.00
57 91.94
5 8.06%
145  โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง 77
1 1.30
0 0.00
5 6.49
0 0.00
0 0.00
71 92.21
6 7.79%
146  โรงเรียนบ้านลานตาบัว 132
1 0.76
0 0.00
8 6.06
0 0.00
0 0.00
123 93.18
9 6.82%
147  โรงเรียนบ้านทุ่งสวน 98
2 2.04
0 0.00
4 4.08
0 0.00
0 0.00
92 93.88
6 6.12%
148  โรงเรียนบ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์) 98
2 2.04
0 0.00
2 2.04
1 1.02
1 1.02
92 93.88
6 6.12%
149  โรงเรียนบ้านโพธิ์สวัสดิ์ 131
4 3.05
1 0.76
2 1.53
1 0.76
0 0.00
123 93.89
8 6.11%
150  โรงเรียนบ้านวังประดา 86
0 0.00
0 0.00
5 5.81
0 0.00
0 0.00
81 94.19
5 5.81%
151  โรงเรียนบ้านโขมงหัก 122
2 1.64
1 0.82
2 1.64
1 0.82
1 0.82
115 94.26
7 5.74%
152  โรงเรียนบ้านหนองตากล้า 72
0 0.00
0 0.00
2 2.78
1 1.39
1 1.39
68 94.44
4 5.56%
153  โรงเรียนบ้านโกสัมพี(วิเศษน้อมมิตรอนุกูล) 59
0 0.00
1 1.69
2 3.39
0 0.00
0 0.00
56 94.92
3 5.08%
154  โรงเรียนบ้านดงตาจันทร์ 129
0 0.00
2 1.55
3 2.33
1 0.78
0 0.00
123 95.35
6 4.65%
155  โรงเรียนบ้านหนองขาม 123
0 0.00
0 0.00
5 4.07
0 0.00
0 0.00
118 95.93
5 4.07%
156  โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี 110
1 0.91
0 0.00
3 2.73
0 0.00
0 0.00
106 96.36
4 3.64%
157  โรงเรียนบ้านเก่า 64
0 0.00
2 3.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
62 96.88
2 3.13%
158  โรงเรียนบ้านหนองมะเกาะ 83
0 0.00
0 0.00
2 2.41
0 0.00
0 0.00
81 97.59
2 2.41%
159  โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 190
0 0.00
0 0.00
2 1.05
0 0.00
0 0.00
188 98.95
2 1.05%
160  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
161  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย) 55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
55 100.00
0 0.00%
162  โรงเรียนบ้านจันทิมา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
163  โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง 0
3 0.00
2 0.00
2 0.00
0 0.00
0 0.00
-7 0.00
7 0.00%
164  โรงเรียนบ้านหนองกรด 61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 100.00
0 0.00%
165  โรงเรียนบ้านลานสะเดา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
166  โรงเรียนบ้านหนองปากดง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
167  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
62 100.00
0 0.00%
168  โรงเรียนยางเลียงราษฎร์พัฒนา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  20,728 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,418 6.84
เตี้ย  879 4.24
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,294 11.07
ผอมและเตี้ย  714 3.44
อ้วนและเตี้ย  931 4.49
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,492 69.92
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,236 คน


30.08%


Powered By www.thaieducation.net