ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กำแพงเพชร เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 204 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 139 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 68.14
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านจิกคันช้อน 5
0 0.00
0 0.00
3 60.00
2 40.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00%
2  โรงเรียนบ้านน้ำโท้ง 13
4 30.77
2 15.38
2 15.38
3 23.08
2 15.38
0 0.00
13 100.00%
3  โรงเรียนบ้านสระสิงห์โต 111
57 51.35
29 26.13
25 22.52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
111 100.00%
4  โรงเรียนบ้านหนองตากล้า 70
17 24.29
15 21.43
19 27.14
8 11.43
11 15.71
0 0.00
70 100.00%
5  โรงเรียนบ้านโนนโก 37
24 64.86
2 5.41
1 2.70
1 2.70
0 0.00
9 24.32
28 75.68%
6  โรงเรียนบ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์) 86
7 8.14
30 34.88
16 18.60
2 2.33
7 8.14
24 27.91
62 72.09%
7  โรงเรียนบ้านนาบ่อคำ 86
56 65.12
0 0.00
5 5.81
0 0.00
0 0.00
25 29.07
61 70.93%
8  โรงเรียนบ้านหนองแขม 71
4 5.63
3 4.23
16 22.54
7 9.86
19 26.76
22 30.99
49 69.01%
9  โรงเรียนบ้านคุยป่ายาง 111
2 1.80
7 6.31
21 18.92
9 8.11
28 25.23
44 39.64
67 60.36%
10  โรงเรียนบ้านท่าเสากระโดง 141
7 4.96
3 2.13
2 1.42
39 27.66
34 24.11
56 39.72
85 60.28%
11  โรงเรียนปราสาทอนุสรณ์ 155
22 14.19
17 10.97
25 16.13
20 12.90
7 4.52
64 41.29
91 58.71%
12  โรงเรียนวัฒนราษฎร์ศึกษา 192
31 16.15
25 13.02
27 14.06
16 8.33
12 6.25
81 42.19
111 57.81%
13  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 72
3 4.17
3 4.17
15 20.83
6 8.33
14 19.44
31 43.06
41 56.94%
14  โรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์ 153
35 22.88
12 7.84
13 8.50
3 1.96
12 7.84
78 50.98
75 49.02%
15  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 249
6 2.41
13 5.22
13 5.22
26 10.44
64 25.70
127 51.00
122 49.00%
16  โรงเรียนบ้านหนองโสน 127
18 14.17
9 7.09
25 19.69
0 0.00
4 3.15
71 55.91
56 44.09%
17  โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง 78
8 10.26
8 10.26
8 10.26
9 11.54
0 0.00
45 57.69
33 42.31%
18  โรงเรียนบ้านทรายทอง 81
18 22.22
3 3.70
12 14.81
1 1.23
0 0.00
47 58.02
34 41.98%
19  โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1473
154 10.45
17 1.15
129 8.76
171 11.61
146 9.91
856 58.11
617 41.89%
20  โรงเรียนบ้านปางขนุน 209
20 9.57
18 8.61
25 11.96
15 7.18
9 4.31
122 58.37
87 41.63%
21  โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ 75
7 9.33
5 6.67
13 17.33
2 2.67
4 5.33
44 58.67
31 41.33%
22  โรงเรียนจำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา 97
10 10.31
12 12.37
8 8.25
6 6.19
3 3.09
58 59.79
39 40.21%
23  โรงเรียนสิริแก้วเจริญ 120
7 5.83
5 4.17
12 10.00
10 8.33
14 11.67
72 60.00
48 40.00%
24  โรงเรียนบ้านคุยป่ารัง 43
7 16.28
7 16.28
1 2.33
1 2.33
1 2.33
26 60.47
17 39.53%
25  โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย 122
17 13.93
8 6.56
22 18.03
0 0.00
0 0.00
75 61.48
47 38.52%
26  โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) 127
22 17.32
0 0.00
26 20.47
0 0.00
0 0.00
79 62.20
48 37.80%
27  โรงเรียนบ้านเนินกรอย 93
6 6.45
0 0.00
16 17.20
6 6.45
7 7.53
58 62.37
35 37.63%
28  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง) 41
5 12.20
2 4.88
8 19.51
0 0.00
0 0.00
26 63.41
15 36.59%
29  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล) 203
5 2.46
14 6.90
19 9.36
16 7.88
20 9.85
129 63.55
74 36.45%
30  โรงเรียนบ้านจิกลาด 26
3 11.54
3 11.54
2 7.69
1 3.85
0 0.00
17 65.38
9 34.62%
31  โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล 97
9 9.28
1 1.03
10 10.31
2 2.06
11 11.34
64 65.98
33 34.02%
32  โรงเรียนบ้านวังมะค่า 65
7 10.77
7 10.77
7 10.77
1 1.54
0 0.00
43 66.15
22 33.85%
33  โรงเรียนบ้านแก้วสุวรรณ 86
4 4.65
5 5.81
9 10.47
2 2.33
9 10.47
57 66.28
29 33.72%
34  โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี 163
22 13.50
9 5.52
21 12.88
0 0.00
0 0.00
111 68.10
52 31.90%
35  โรงเรียนนิยมราษฎร์วิทยา 82
11 13.41
0 0.00
15 18.29
0 0.00
0 0.00
56 68.29
26 31.71%
36  โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา 512
31 6.05
38 7.42
41 8.01
21 4.10
31 6.05
350 68.36
162 31.64%
37  โรงเรียนบ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์) 61
10 16.39
0 0.00
9 14.75
0 0.00
0 0.00
42 68.85
19 31.15%
38  โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย 165
14 8.48
8 4.85
26 15.76
2 1.21
1 0.61
114 69.09
51 30.91%
39  โรงเรียนบ้านคลองเรือ 39
6 15.38
6 15.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 69.23
12 30.77%
40  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5 105
9 8.57
7 6.67
14 13.33
1 0.95
1 0.95
73 69.52
32 30.48%
41  โรงเรียนบ้านเขาน้ำเพชร 109
8 7.34
7 6.42
5 4.59
5 4.59
6 5.50
78 71.56
31 28.44%
42  โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 74
2 2.70
9 12.16
10 13.51
0 0.00
0 0.00
53 71.62
21 28.38%
43  โรงเรียนบ้านวังชมภู 93
5 5.38
0 0.00
20 21.51
1 1.08
0 0.00
67 72.04
26 27.96%
44  โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม 68
4 5.88
5 7.35
4 5.88
3 4.41
3 4.41
49 72.06
19 27.94%
45  โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ 226
14 6.19
7 3.10
14 6.19
11 4.87
17 7.52
163 72.12
63 27.88%
46  โรงเรียนบ้านวังโขน 82
4 4.88
6 7.32
6 7.32
6 7.32
0 0.00
60 73.17
22 26.83%
47  โรงเรียนบ้านคลองห้วยทราย 23
0 0.00
2 8.70
3 13.04
1 4.35
0 0.00
17 73.91
6 26.09%
48  โรงเรียนบ้านดงซ่อม 146
4 2.74
12 8.22
6 4.11
9 6.16
7 4.79
108 73.97
38 26.03%
49  โรงเรียนบ้านมอสมบัติ 157
20 12.74
5 3.18
10 6.37
4 2.55
1 0.64
117 74.52
40 25.48%
50  โรงเรียนบ้านคุยบ้านโอง 56
3 5.36
1 1.79
10 17.86
0 0.00
0 0.00
42 75.00
14 25.00%
51  โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ 144
6 4.17
8 5.56
17 11.81
5 3.47
0 0.00
108 75.00
36 25.00%
52  โรงเรียนบ้านคลองเมือง 93
18 19.35
0 0.00
5 5.38
0 0.00
0 0.00
70 75.27
23 24.73%
53  โรงเรียนอนุบาลไทรงาม 726
59 8.13
46 6.34
25 3.44
25 3.44
23 3.17
548 75.48
178 24.52%
54  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล) 158
4 2.53
22 13.92
9 5.70
3 1.90
0 0.00
120 75.95
38 24.05%
55  โรงเรียนบ้านดาดทองเจริญ 104
8 7.69
6 5.77
11 10.58
0 0.00
0 0.00
79 75.96
25 24.04%
56  โรงเรียนบ้านไร่ดง 42
0 0.00
0 0.00
10 23.81
0 0.00
0 0.00
32 76.19
10 23.81%
57  โรงเรียนบ้านพานทอง 72
5 6.94
5 6.94
4 5.56
2 2.78
1 1.39
55 76.39
17 23.61%
58  โรงเรียนบ้านสมอโคน 30
3 10.00
0 0.00
3 10.00
1 3.33
0 0.00
23 76.67
7 23.33%
59  โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) 193
25 12.95
2 1.04
8 4.15
8 4.15
2 1.04
148 76.68
45 23.32%
60  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส 112
12 10.71
0 0.00
14 12.50
0 0.00
0 0.00
86 76.79
26 23.21%
61  โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา 216
7 3.24
11 5.09
27 12.50
2 0.93
0 0.00
169 78.24
47 21.76%
62  โรงเรียนบ้านบึงกระดาน 65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 7.69
9 13.85
51 78.46
14 21.54%
63  โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำตก 42
3 7.14
0 0.00
3 7.14
3 7.14
0 0.00
33 78.57
9 21.43%
64  โรงเรียนบ้านหัวยาง 42
3 7.14
2 4.76
4 9.52
0 0.00
0 0.00
33 78.57
9 21.43%
65  โรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) 251
8 3.19
19 7.57
25 9.96
0 0.00
1 0.40
198 78.88
53 21.12%
66  โรงเรียนบ้านสุรเดชสามัคคี 43
2 4.65
1 2.33
6 13.95
0 0.00
0 0.00
34 79.07
9 20.93%
67  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 136
4 2.94
5 3.68
13 9.56
2 1.47
4 2.94
108 79.41
28 20.59%
68  โรงเรียนบ้านหนองรี 108
7 6.48
5 4.63
4 3.70
4 3.70
2 1.85
86 79.63
22 20.37%
69  โรงเรียนบ้านบางลาด 231
24 10.39
5 2.16
12 5.19
5 2.16
0 0.00
185 80.09
46 19.91%
70  โรงเรียนบ้านเขาวังเยี่ยม 135
10 7.41
4 2.96
12 8.89
0 0.00
0 0.00
109 80.74
26 19.26%
71  โรงเรียนชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) 151
20 13.25
6 3.97
3 1.99
0 0.00
0 0.00
122 80.79
29 19.21%
72  โรงเรียนหนองลวกราษฎร์บำรุง 179
4 2.23
4 2.23
25 13.97
1 0.56
0 0.00
145 81.01
34 18.99%
73  โรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจน 167
4 2.40
11 6.59
16 9.58
0 0.00
0 0.00
136 81.44
31 18.56%
74  โรงเรียนประชารัฐพัฒนา 153
23 15.03
4 2.61
0 0.00
1 0.65
0 0.00
125 81.70
28 18.30%
75  โรงเรียนบ้านหนองหัววัว 172
9 5.23
1 0.58
8 4.65
4 2.33
9 5.23
141 81.98
31 18.02%
76  โรงเรียนบ้านวังตะแบก 56
0 0.00
0 0.00
10 17.86
0 0.00
0 0.00
46 82.14
10 17.86%
77  โรงเรียนบ้านน้ำดิบมะพร้าว 141
7 4.96
9 6.38
9 6.38
0 0.00
0 0.00
116 82.27
25 17.73%
78  โรงเรียนบ้านบ่อตาโพธิ์ 23
0 0.00
0 0.00
4 17.39
0 0.00
0 0.00
19 82.61
4 17.39%
79  โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ 104
2 1.92
6 5.77
6 5.77
4 3.85
0 0.00
86 82.69
18 17.31%
80  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 166
11 6.63
0 0.00
11 6.63
4 2.41
2 1.20
138 83.13
28 16.87%
81  โรงเรียนบ้านเทพนคร 139
8 5.76
3 2.16
11 7.91
0 0.00
0 0.00
117 84.17
22 15.83%
82  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 64
4 6.25
1 1.56
4 6.25
1 1.56
0 0.00
54 84.38
10 15.63%
83  โรงเรียนสหวิทยาคม 126
5 3.97
0 0.00
13 10.32
1 0.79
0 0.00
107 84.92
19 15.08%
84  โรงเรียนบ้านหนองหญ้ามุ้ง 61
0 0.00
2 3.28
7 11.48
0 0.00
0 0.00
52 85.25
9 14.75%
85  โรงเรียนบ้านไผ่ตาสุ่ม 130
7 5.38
0 0.00
12 9.23
0 0.00
0 0.00
111 85.38
19 14.62%
86  โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 123
6 4.88
4 3.25
6 4.88
1 0.81
0 0.00
106 86.18
17 13.82%
87  โรงเรียนบ้านหนองปากดง 73
2 2.74
2 2.74
6 8.22
0 0.00
0 0.00
63 86.30
10 13.70%
88  โรงเรียนบ้านตอรัง 126
7 5.56
3 2.38
7 5.56
0 0.00
0 0.00
109 86.51
17 13.49%
89  โรงเรียนบ้านชัยภูมิ 179
11 6.15
5 2.79
7 3.91
1 0.56
0 0.00
155 86.59
24 13.41%
90  โรงเรียนบ้านเกศกาสร 150
10 6.67
2 1.33
8 5.33
0 0.00
0 0.00
130 86.67
20 13.33%
91  โรงเรียนบ้านไร่ลำปาง 39
0 0.00
3 7.69
2 5.13
0 0.00
0 0.00
34 87.18
5 12.82%
92  โรงเรียนบ้านป่าถั่ว 111
2 1.80
1 0.90
11 9.91
0 0.00
0 0.00
97 87.39
14 12.61%
93  โรงเรียนบ้านไร่ 105
2 1.90
0 0.00
8 7.62
3 2.86
0 0.00
92 87.62
13 12.38%
94  โรงเรียนบ้านเขาคีริส 81
1 1.23
2 2.47
5 6.17
2 2.47
0 0.00
71 87.65
10 12.35%
95  โรงเรียนบ้านแคทอง 49
0 0.00
0 0.00
2 4.08
0 0.00
4 8.16
43 87.76
6 12.24%
96  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม) 124
4 3.23
1 0.81
3 2.42
3 2.42
4 3.23
109 87.90
15 12.10%
97  โรงเรียนบ้านลานช้างท่าว 60
0 0.00
0 0.00
7 11.67
0 0.00
0 0.00
53 88.33
7 11.67%
98  โรงเรียนบ้านบึงพิไกร 440
19 4.32
0 0.00
32 7.27
0 0.00
0 0.00
389 88.41
51 11.59%
99  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 69
0 0.00
0 0.00
8 11.59
0 0.00
0 0.00
61 88.41
8 11.59%
100  โรงเรียนบ้านคลองห้วยยั้ง 78
3 3.85
1 1.28
4 5.13
0 0.00
1 1.28
69 88.46
9 11.54%
101  โรงเรียนวัดโพธาราม 63
1 1.59
1 1.59
4 6.35
1 1.59
0 0.00
56 88.89
7 11.11%
102  โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน 210
5 2.38
4 1.90
6 2.86
4 1.90
4 1.90
187 89.05
23 10.95%
103  โรงเรียนบ้านลานกระทิง 124
1 0.81
4 3.23
7 5.65
1 0.81
0 0.00
111 89.52
13 10.48%
104  โรงเรียนบ้านบึงทับแรต 127
4 3.15
9 7.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
114 89.76
13 10.24%
105  โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ 105
4 3.81
1 0.95
5 4.76
0 0.00
0 0.00
95 90.48
10 9.52%
106  โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 289
7 2.42
5 1.73
15 5.19
0 0.00
0 0.00
262 90.66
27 9.34%
107  โรงเรียนบ้านหนองแดน 175
2 1.14
0 0.00
5 2.86
4 2.29
4 2.29
160 91.43
15 8.57%
108  โรงเรียนบ้านทุ่งสวน 94
4 4.26
2 2.13
1 1.06
1 1.06
0 0.00
86 91.49
8 8.51%
109  โรงเรียนบ้านท่าเสลี่ยง 73
5 6.85
0 0.00
0 0.00
1 1.37
0 0.00
67 91.78
6 8.22%
110  โรงเรียนยางเลียงราษฎร์พัฒนา 73
2 2.74
0 0.00
4 5.48
0 0.00
0 0.00
67 91.78
6 8.22%
111  โรงเรียนบ้านเนินสำราญราษฎร์พัฒนา 77
4 5.19
0 0.00
2 2.60
0 0.00
0 0.00
71 92.21
6 7.79%
112  โรงเรียนบ้านวังประดา 88
3 3.41
1 1.14
2 2.27
0 0.00
0 0.00
82 93.18
6 6.82%
113  โรงเรียนบ้านเทียมเจริญ 31
0 0.00
1 3.23
1 3.23
0 0.00
0 0.00
29 93.55
2 6.45%
114  โรงเรียนบ้านเกาะพิมูล 79
0 0.00
0 0.00
5 6.33
0 0.00
0 0.00
74 93.67
5 6.33%
115  โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง 82
0 0.00
0 0.00
5 6.10
0 0.00
0 0.00
77 93.90
5 6.10%
116  โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว 165
1 0.61
1 0.61
8 4.85
0 0.00
0 0.00
155 93.94
10 6.06%
117  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์) 135
8 5.93
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
127 94.07
8 5.93%
118  โรงเรียนบ้านลานหิน 139
6 4.32
2 1.44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
131 94.24
8 5.76%
119  โรงเรียนบ้านหร่ายการ้อง 38
0 0.00
0 0.00
2 5.26
0 0.00
0 0.00
36 94.74
2 5.26%
120  โรงเรียนบ้านดงตาจันทร์ 125
0 0.00
0 0.00
3 2.40
3 2.40
0 0.00
119 95.20
6 4.80%
121  โรงเรียนบ้านลานตาบัว 148
1 0.68
0 0.00
6 4.05
0 0.00
0 0.00
141 95.27
7 4.73%
122  โรงเรียนบ้านโพธิ์สวัสดิ์ 130
2 1.54
1 0.77
2 1.54
0 0.00
0 0.00
125 96.15
5 3.85%
123  โรงเรียนหนองบัวราษฎร์บำรุง 85
0 0.00
0 0.00
3 3.53
0 0.00
0 0.00
82 96.47
3 3.53%
124  โรงเรียนบ้านโขมงหัก 117
2 1.71
0 0.00
1 0.85
1 0.85
0 0.00
113 96.58
4 3.42%
125  โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี 115
1 0.87
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 1.74
112 97.39
3 2.61%
126  โรงเรียนบ้านหนองขาม 123
0 0.00
1 0.81
2 1.63
0 0.00
0 0.00
120 97.56
3 2.44%
127  โรงเรียนบ้านโกสัมพี(วิเศษน้อมมิตรอนุกูล) 61
0 0.00
0 0.00
1 1.64
0 0.00
0 0.00
60 98.36
1 1.64%
128  โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 190
0 0.00
0 0.00
2 1.05
0 0.00
1 0.53
187 98.42
3 1.58%
129  โรงเรียนบ้านหนองมะเกาะ 86
0 0.00
0 0.00
1 1.16
0 0.00
0 0.00
85 98.84
1 1.16%
130  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
131  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย) 68
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
68 100.00
0 0.00%
132  โรงเรียนบ้านช่องลม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
133  โรงเรียนบ้านจันทิมา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
134  โรงเรียนบ้านลานสะเดา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
135  โรงเรียนบ้านหนองกรด 67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
67 100.00
0 0.00%
136  โรงเรียนบ้านหนองเต่าสามัคคี 44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 100.00
0 0.00%
137  โรงเรียนบ้านเด่นพระ 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 100.00
0 0.00%
138  โรงเรียนบ้านเก่า 71
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
71 100.00
0 0.00%
139  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,162 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,211 7.06
เตี้ย  652 3.80
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,329 7.74
ผอมและเตี้ย  556 3.24
อ้วนและเตี้ย  578 3.37
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,836 74.79
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,326 คน


25.21%


Powered By www.thaieducation.net