ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นราธิวาส เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 75 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 75 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านนิบง 190
61 32.11
57 30.00
6 3.16
49 25.79
4 2.11
13 6.84
177 93.16%
2  โรงเรียนราชพัฒนา 78
28 35.90
4 5.13
4 5.13
28 35.90
2 2.56
12 15.38
66 84.62%
3  โรงเรียนบ้านปาเซ 85
23 27.06
22 25.88
6 7.06
9 10.59
0 0.00
25 29.41
60 70.59%
4  โรงเรียนบ้านบละแต 100
21 21.00
13 13.00
15 15.00
11 11.00
2 2.00
38 38.00
62 62.00%
5  โรงเรียนบ้านสิโป 234
49 20.94
44 18.80
22 9.40
26 11.11
0 0.00
93 39.74
141 60.26%
6  โรงเรียนบ้านกาเด็ง 316
15 4.75
48 15.19
14 4.43
56 17.72
57 18.04
126 39.87
190 60.13%
7  โรงเรียนบ้านจูโวะ 189
40 21.16
15 7.94
11 5.82
19 10.05
20 10.58
84 44.44
105 55.56%
8  โรงเรียนไอยรานุสรณ์ 245
6 2.45
118 48.16
1 0.41
8 3.27
3 1.22
109 44.49
136 55.51%
9  โรงเรียนบ้านบูกิต 213
11 5.16
20 9.39
19 8.92
31 14.55
33 15.49
99 46.48
114 53.52%
10  โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง 263
42 15.97
42 15.97
8 3.04
47 17.87
0 0.00
124 47.15
139 52.85%
11  โรงเรียนประชาบํารุง 102
24 23.53
16 15.69
2 1.96
8 7.84
3 2.94
49 48.04
53 51.96%
12  โรงเรียนบ้านทํานบ 166
24 14.46
28 16.87
8 4.82
18 10.84
2 1.20
86 51.81
80 48.19%
13  โรงเรียนบ้านบาโงระนะ 153
18 11.76
41 26.80
5 3.27
3 1.96
0 0.00
86 56.21
67 43.79%
14  โรงเรียนผดุงมาตร 295
58 19.66
41 13.90
8 2.71
17 5.76
5 1.69
166 56.27
129 43.73%
15  โรงเรียนบ้านตาโงะ 193
42 21.76
31 16.06
5 2.59
3 1.55
3 1.55
109 56.48
84 43.52%
16  โรงเรียนอนุบาลระแงะ 616
73 11.85
57 9.25
60 9.74
44 7.14
32 5.19
350 56.82
266 43.18%
17  โรงเรียนบ้านลาไม 164
30 18.29
22 13.41
14 8.54
2 1.22
0 0.00
96 58.54
68 41.46%
18  โรงเรียนบ้านโคก 261
25 9.58
27 10.34
5 1.92
49 18.77
1 0.38
154 59.00
107 41.00%
19  โรงเรียนบ้านตันหยงลิมอ 86
11 12.79
10 11.63
3 3.49
10 11.63
0 0.00
52 60.47
34 39.53%
20  โรงเรียนบ้านตะโละ 207
36 17.39
22 10.63
1 0.48
18 8.70
1 0.48
129 62.32
78 37.68%
21  โรงเรียนชุมชนสหพัฒนา 454
43 9.47
38 8.37
15 3.30
42 9.25
32 7.05
284 62.56
170 37.44%
22  โรงเรียนบ้านฮูลู 215
7 3.26
15 6.98
14 6.51
18 8.37
25 11.63
136 63.26
79 36.74%
23  โรงเรียนบ้านเขาแก้ว 177
24 13.56
21 11.86
0 0.00
18 10.17
0 0.00
114 64.41
63 35.59%
24  โรงเรียนบ้านไอปาเซ 85
9 10.59
9 10.59
3 3.53
8 9.41
1 1.18
55 64.71
30 35.29%
25  โรงเรียนบ้านยานิง 335
72 21.49
31 9.25
8 2.39
6 1.79
1 0.30
217 64.78
118 35.22%
26  โรงเรียนบ้านน้ำหอม 184
15 8.15
32 17.39
10 5.43
5 2.72
0 0.00
122 66.30
62 33.70%
27  โรงเรียนบ้านปารี 348
24 6.90
23 6.61
10 2.87
60 17.24
0 0.00
231 66.38
117 33.62%
28  โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะเยาะ 147
11 7.48
11 7.48
9 6.12
10 6.80
8 5.44
98 66.67
49 33.33%
29  โรงเรียนบ้านกาแย 295
32 10.85
42 14.24
12 4.07
11 3.73
1 0.34
197 66.78
98 33.22%
30  โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะบาตู 141
2 1.42
30 21.28
9 6.38
2 1.42
3 2.13
95 67.38
46 32.62%
31  โรงเรียนบ้านบาโงกูโบ 128
24 18.75
15 11.72
2 1.56
0 0.00
0 0.00
87 67.97
41 32.03%
32  โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 406
25 6.16
30 7.39
33 8.13
22 5.42
20 4.93
276 67.98
130 32.02%
33  โรงเรียนราชประสงค์ 132
20 15.15
0 0.00
0 0.00
21 15.91
0 0.00
91 68.94
41 31.06%
34  โรงเรียนบ้านบำรุงวิทย์ 296
23 7.77
15 5.07
20 6.76
15 5.07
14 4.73
209 70.61
87 29.39%
35  โรงเรียนบ้านบองอ 218
17 7.80
20 9.17
23 10.55
0 0.00
0 0.00
158 72.48
60 27.52%
36  โรงเรียนบ้านกาลิซา 618
43 6.96
54 8.74
27 4.37
36 5.83
10 1.62
448 72.49
170 27.51%
37  โรงเรียนบ้านเจ๊ะเก 313
25 7.99
33 10.54
7 2.24
20 6.39
0 0.00
228 72.84
85 27.16%
38  โรงเรียนบ้านกอแนะเหนือ 138
16 11.59
16 11.59
5 3.62
0 0.00
0 0.00
101 73.19
37 26.81%
39  โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ 116
8 6.90
8 6.90
11 9.48
2 1.72
2 1.72
85 73.28
31 26.72%
40  โรงเรียนบ้านมะรือโบตก 300
9 3.00
52 17.33
11 3.67
4 1.33
2 0.67
222 74.00
78 26.00%
41  โรงเรียนวัดร่อน 86
8 9.30
10 11.63
4 4.65
0 0.00
0 0.00
64 74.42
22 25.58%
42  โรงเรียนบ้านไอร์โซ 313
18 5.75
50 15.97
11 3.51
1 0.32
0 0.00
233 74.44
80 25.56%
43  โรงเรียนบ้านจะแนะ 952
75 7.88
62 6.51
28 2.94
63 6.62
11 1.16
713 74.89
239 25.11%
44  โรงเรียนร่วมจิตต์ประชา 209
12 5.74
32 15.31
7 3.35
1 0.48
0 0.00
157 75.12
52 24.88%
45  โรงเรียนบ้านน้ำวน 117
7 5.98
8 6.84
14 11.97
0 0.00
0 0.00
88 75.21
29 24.79%
46  โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 470
44 9.36
8 1.70
16 3.40
27 5.74
20 4.26
355 75.53
115 24.47%
47  โรงเรียนบ้านไอสะเตียร์ 340
29 8.53
19 5.59
9 2.65
18 5.29
6 1.76
259 76.18
81 23.82%
48  โรงเรียนบ้านไอกรอส 194
11 5.67
29 14.95
2 1.03
0 0.00
0 0.00
152 78.35
42 21.65%
49  โรงเรียนบ้านแมะแซ 199
13 6.53
17 8.54
7 3.52
6 3.02
0 0.00
156 78.39
43 21.61%
50  โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109 129
2 1.55
3 2.33
22 17.05
0 0.00
0 0.00
102 79.07
27 20.93%
51  โรงเรียนบ้านยะออ 106
5 4.72
7 6.60
10 9.43
0 0.00
0 0.00
84 79.25
22 20.75%
52  โรงเรียนบ้านบาโงสะโต 174
10 5.75
9 5.17
9 5.17
5 2.87
3 1.72
138 79.31
36 20.69%
53  โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 378
21 5.56
38 10.05
11 2.91
0 0.00
6 1.59
302 79.89
76 20.11%
54  โรงเรียนบ้านบาตาปาเซ 197
10 5.08
0 0.00
14 7.11
15 7.61
0 0.00
158 80.20
39 19.80%
55  โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ 334
19 5.69
12 3.59
20 5.99
7 2.10
7 2.10
269 80.54
65 19.46%
56  โรงเรียนบ้านตือกอ 117
4 3.42
6 5.13
4 3.42
6 5.13
2 1.71
95 81.20
22 18.80%
57  โรงเรียนบ้านบระเอ็ง 149
12 8.05
5 3.36
4 2.68
6 4.03
1 0.67
121 81.21
28 18.79%
58  โรงเรียนบ้านเขาพระ 150
5 3.33
9 6.00
14 9.33
0 0.00
0 0.00
122 81.33
28 18.67%
59  โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต 148
9 6.08
10 6.76
3 2.03
5 3.38
0 0.00
121 81.76
27 18.24%
60  โรงเรียนบ้านตราแด๊ะ 176
11 6.25
11 6.25
10 5.68
0 0.00
0 0.00
144 81.82
32 18.18%
61  โรงเรียนบ้านสาเมาะ 539
36 6.68
19 3.53
19 3.53
22 4.08
2 0.37
441 81.82
98 18.18%
62  โรงเรียนบ้านรือเปาะ 187
11 5.88
13 6.95
7 3.74
2 1.07
0 0.00
154 82.35
33 17.65%
63  โรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง 221
12 5.43
14 6.33
11 4.98
1 0.45
0 0.00
183 82.81
38 17.19%
64  โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง 142
8 5.63
4 2.82
0 0.00
11 7.75
0 0.00
119 83.80
23 16.20%
65  โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128 395
20 5.06
6 1.52
7 1.77
24 6.08
7 1.77
331 83.80
64 16.20%
66  โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะดีแย 121
8 6.61
7 5.79
3 2.48
1 0.83
0 0.00
102 84.30
19 15.70%
67  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 155
9 5.81
7 4.52
2 1.29
5 3.23
0 0.00
132 85.16
23 14.84%
68  โรงเรียนบ้านริแง 324
14 4.32
10 3.09
7 2.16
12 3.70
5 1.54
276 85.19
48 14.81%
69  โรงเรียนบ้านแกแม 120
9 7.50
0 0.00
8 6.67
0 0.00
0 0.00
103 85.83
17 14.17%
70  โรงเรียนบ้านบ่อทอง 230
12 5.22
7 3.04
0 0.00
13 5.65
0 0.00
198 86.09
32 13.91%
71  โรงเรียนบ้านบาโง 109
1 0.92
9 8.26
2 1.83
1 0.92
0 0.00
96 88.07
13 11.93%
72  โรงเรียนบ้านดุซงยอ 460
11 2.39
8 1.74
9 1.96
8 1.74
8 1.74
416 90.43
44 9.57%
73  โรงเรียนบ้านบือนังกือเปาะ 114
1 0.88
1 0.88
0 0.00
7 6.14
0 0.00
105 92.11
9 7.89%
74  โรงเรียนบ้านละหาร 183
5 2.73
8 4.37
1 0.55
0 0.00
0 0.00
169 92.35
14 7.65%
75  โรงเรียนบ้านสะโล 202
2 0.99
1 0.50
11 5.45
0 0.00
1 0.50
187 92.57
15 7.43%

 

จำนวนนักเรียน  17,642 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,570 8.90
เตี้ย  1,632 9.25
เริ่มอ้วน=>อ้วน  752 4.26
ผอมและเตี้ย  1,023 5.80
อ้วนและเตี้ย  366 2.07
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,299 69.71
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,343 คน


30.29%


Powered By www.thaieducation.net