ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นราธิวาส เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 148 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 148 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านกูแว 90
23 25.56
1 1.11
32 35.56
34 37.78
0 0.00
0 0.00
90 100.00%
2  โรงเรียนบ้านบาตง 168
1 0.60
32 19.05
8 4.76
19 11.31
108 64.29
0 0.00
168 100.00%
3  โรงเรียนบ้านกําปงปีแซ 107
15 14.02
45 42.06
11 10.28
12 11.21
12 11.21
12 11.21
95 88.79%
4  โรงเรียนบ้านคอลอกาเว 900
105 11.67
140 15.56
174 19.33
33 3.67
273 30.33
175 19.44
725 80.56%
5  โรงเรียนบ้านบาโงปูโละ 414
70 16.91
77 18.60
1 0.24
104 25.12
77 18.60
85 20.53
329 79.47%
6  โรงเรียนบ้านดาฮง 196
101 51.53
40 20.41
6 3.06
0 0.00
0 0.00
49 25.00
147 75.00%
7  โรงเรียนบ้านบือแนนากอ 58
18 31.03
18 31.03
4 6.90
3 5.17
0 0.00
15 25.86
43 74.14%
8  โรงเรียนบ้านดูกู 164
43 26.22
27 16.46
7 4.27
28 17.07
3 1.83
56 34.15
108 65.85%
9  โรงเรียนบ้านต้นตาล 244
71 29.10
43 17.62
10 4.10
33 13.52
0 0.00
87 35.66
157 64.34%
10  โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร(ไพโรจน์วิทยา) 403
58 14.39
50 12.41
51 12.66
48 11.91
51 12.66
145 35.98
258 64.02%
11  โรงเรียนบ้านโคกพะยอม 278
61 21.94
25 8.99
5 1.80
53 19.06
30 10.79
104 37.41
174 62.59%
12  โรงเรียนบ้านบูเกะกอตอ 144
30 20.83
22 15.28
12 8.33
14 9.72
12 8.33
54 37.50
90 62.50%
13  โรงเรียนบ้านกาโดะ 189
22 11.64
16 8.47
13 6.88
38 20.11
27 14.29
73 38.62
116 61.38%
14  โรงเรียนบ้านปาหนัน 419
20 4.77
127 30.31
38 9.07
65 15.51
5 1.19
164 39.14
255 60.86%
15  โรงเรียนบ้านละหาน 190
23 12.11
37 19.47
17 8.95
21 11.05
10 5.26
82 43.16
108 56.84%
16  โรงเรียนบ้านบือเล็งใต้ 124
31 25.00
21 16.94
11 8.87
7 5.65
0 0.00
54 43.55
70 56.45%
17  โรงเรียนบ้านฮูแตทูวอ 147
10 6.80
15 10.20
9 6.12
25 17.01
22 14.97
66 44.90
81 55.10%
18  โรงเรียนบ้านกูแบสาลอ 160
48 30.00
11 6.88
7 4.38
11 6.88
11 6.88
72 45.00
88 55.00%
19  โรงเรียนบ้านลาเมาะ 148
45 30.41
20 13.51
3 2.03
13 8.78
0 0.00
67 45.27
81 54.73%
20  โรงเรียนบ้านปะลุกาสาเมาะ 247
51 20.65
48 19.43
4 1.62
26 10.53
4 1.62
114 46.15
133 53.85%
21  โรงเรียนบ้านตามุง 138
11 7.97
49 35.51
2 1.45
6 4.35
5 3.62
65 47.10
73 52.90%
22  โรงเรียนบ้านยือลอ 266
28 10.53
79 29.70
9 3.38
10 3.76
11 4.14
129 48.50
137 51.50%
23  โรงเรียนบ้านสุเป๊ะ 224
52 23.21
19 8.48
9 4.02
33 14.73
1 0.45
110 49.11
114 50.89%
24  โรงเรียนบ้านจอเบาะ 68
12 17.65
10 14.71
4 5.88
4 5.88
4 5.88
34 50.00
34 50.00%
25  โรงเรียนบ้านคลอแระ 173
46 26.59
39 22.54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
88 50.87
85 49.13%
26  โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะบาตู 74
14 18.92
13 17.57
5 6.76
3 4.05
1 1.35
38 51.35
36 48.65%
27  โรงเรียนบ้านลาเวง 220
42 19.09
40 18.18
7 3.18
16 7.27
1 0.45
114 51.82
106 48.18%
28  โรงเรียนน้ำตกปาโจ (วันครู 2501) 124
23 18.55
29 23.39
6 4.84
0 0.00
0 0.00
66 53.23
58 46.77%
29  โรงเรียนบ้านโคกสยา 174
33 18.97
33 18.97
12 6.90
3 1.72
0 0.00
93 53.45
81 46.55%
30  โรงเรียนบ้านปาลอบาต๊ะ 146
10 6.85
29 19.86
13 8.90
11 7.53
4 2.74
79 54.11
67 45.89%
31  โรงเรียนบ้านกลูบี 451
62 13.75
54 11.97
0 0.00
79 17.52
8 1.77
248 54.99
203 45.01%
32  โรงเรียนบ้านซือเลาะ 169
26 15.38
25 14.79
3 1.78
22 13.02
0 0.00
93 55.03
76 44.97%
33  โรงเรียนบ้านยะบะ(อุปการวิทยา) 610
78 12.79
66 10.82
74 12.13
56 9.18
0 0.00
336 55.08
274 44.92%
34  โรงเรียนบ้านมะยูง 125
13 10.40
18 14.40
4 3.20
14 11.20
5 4.00
71 56.80
54 43.20%
35  โรงเรียนบ้านลาเมาะฮีเล 148
11 7.43
24 16.22
2 1.35
26 17.57
0 0.00
85 57.43
63 42.57%
36  โรงเรียนบ้านกูยิ 137
10 7.30
28 20.44
8 5.84
9 6.57
0 0.00
82 59.85
55 40.15%
37  โรงเรียนบ้านลุโบะดาโต๊ะ 234
19 8.12
27 11.54
31 13.25
16 6.84
0 0.00
141 60.26
93 39.74%
38  โรงเรียนวัดพนาสณฑ์ 148
15 10.14
17 11.49
5 3.38
21 14.19
0 0.00
90 60.81
58 39.19%
39  โรงเรียนบ้านทอน 431
62 14.39
41 9.51
20 4.64
20 4.64
22 5.10
266 61.72
165 38.28%
40  โรงเรียนบ้านกาเยาะมาตี 202
28 13.86
28 13.86
6 2.97
14 6.93
0 0.00
126 62.38
76 37.62%
41  โรงเรียนบ้านยารอ 161
17 10.56
10 6.21
13 8.07
20 12.42
0 0.00
101 62.73
60 37.27%
42  โรงเรียนบ้านบลูกาฮีเล 163
2 1.23
2 1.23
1 0.61
34 20.86
21 12.88
103 63.19
60 36.81%
43  โรงเรียนบ้านบูเกะบากง 383
68 17.75
48 12.53
15 3.92
9 2.35
0 0.00
243 63.45
140 36.55%
44  โรงเรียนบ้านยี่งอ 452
57 12.61
98 21.68
8 1.77
1 0.22
0 0.00
288 63.72
164 36.28%
45  โรงเรียนบ้านรือเสาะ 163
3 1.84
36 22.09
4 2.45
16 9.82
0 0.00
104 63.80
59 36.20%
46  โรงเรียนบ้านยือลาแป 344
22 6.40
30 8.72
15 4.36
37 10.76
20 5.81
220 63.95
124 36.05%
47  โรงเรียนบ้านกาแร 191
13 6.81
10 5.24
9 4.71
20 10.47
16 8.38
123 64.40
68 35.60%
48  โรงเรียนบ้านไอร์แยง 303
31 10.23
44 14.52
5 1.65
24 7.92
3 0.99
196 64.69
107 35.31%
49  โรงเรียนบ้านสะแนะ 90
7 7.78
6 6.67
6 6.67
6 6.67
6 6.67
59 65.56
31 34.44%
50  โรงเรียนบ้านเปล 61
5 8.20
8 13.11
6 9.84
2 3.28
0 0.00
40 65.57
21 34.43%
51  โรงเรียนบ้านตอหลัง 64
11 17.19
4 6.25
2 3.13
3 4.69
2 3.13
42 65.63
22 34.38%
52  โรงเรียนบ้านบือราเป๊ะ 198
19 9.60
28 14.14
20 10.10
1 0.51
0 0.00
130 65.66
68 34.34%
53  โรงเรียนบ้านสวนพลู 180
20 11.11
14 7.78
15 8.33
10 5.56
2 1.11
119 66.11
61 33.89%
54  โรงเรียนบ้านบางมะนาว 231
20 8.66
17 7.36
19 8.23
21 9.09
0 0.00
154 66.67
77 33.33%
55  โรงเรียนบ้านกูยิ 239
21 8.79
23 9.62
9 3.77
19 7.95
7 2.93
160 66.95
79 33.05%
56  โรงเรียนบ้านดือแย 79
12 15.19
9 11.39
1 1.27
4 5.06
0 0.00
53 67.09
26 32.91%
57  โรงเรียนบ้านลูโบะบายะ 146
17 11.64
13 8.90
7 4.79
11 7.53
0 0.00
98 67.12
48 32.88%
58  โรงเรียนบ้านกาบุ๊ 137
23 16.79
11 8.03
2 1.46
9 6.57
0 0.00
92 67.15
45 32.85%
59  โรงเรียนบ้านไร่พญา 192
18 9.38
6 3.13
13 6.77
26 13.54
0 0.00
129 67.19
63 32.81%
60  โรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ 986
176 17.85
41 4.16
76 7.71
27 2.74
3 0.30
663 67.24
323 32.76%
61  โรงเรียนบ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์ 92
13 14.13
6 6.52
10 10.87
1 1.09
0 0.00
62 67.39
30 32.61%
62  โรงเรียนบ้านค่าย 401
44 10.97
32 7.98
4 1.00
24 5.99
25 6.23
272 67.83
129 32.17%
63  โรงเรียนบ้านโต๊ะนอ 113
16 14.16
12 10.62
8 7.08
0 0.00
0 0.00
77 68.14
36 31.86%
64  โรงเรียนบ้านบือเจ๊าะ 135
9 6.67
17 12.59
12 8.89
5 3.70
0 0.00
92 68.15
43 31.85%
65  โรงเรียนบ้านพนาทักษิณ 121
16 13.22
12 9.92
9 7.44
1 0.83
0 0.00
83 68.60
38 31.40%
66  โรงเรียนบ้านอีนอ 141
28 19.86
8 5.67
2 1.42
6 4.26
0 0.00
97 68.79
44 31.21%
67  โรงเรียนวัดกําแพง 68
4 5.88
9 13.24
8 11.76
0 0.00
0 0.00
47 69.12
21 30.88%
68  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 10 117
8 6.84
16 13.68
12 10.26
0 0.00
0 0.00
81 69.23
36 30.77%
69  โรงเรียนบ้านบือแนปีแย 140
23 16.43
8 5.71
6 4.29
3 2.14
3 2.14
97 69.29
43 30.71%
70  โรงเรียนบ้านรามา 114
19 16.67
12 10.53
4 3.51
0 0.00
0 0.00
79 69.30
35 30.70%
71  โรงเรียนบ้านปะลุกานากอ 131
18 13.74
16 12.21
0 0.00
6 4.58
0 0.00
91 69.47
40 30.53%
72  โรงเรียนวัดโคกโก 146
17 11.64
5 3.42
10 6.85
12 8.22
0 0.00
102 69.86
44 30.14%
73  โรงเรียนบ้านนาดา 231
16 6.93
37 16.02
9 3.90
7 3.03
0 0.00
162 70.13
69 29.87%
74  โรงเรียนสามัคคีวิทยา 91
4 4.40
7 7.69
10 10.99
2 2.20
4 4.40
64 70.33
27 29.67%
75  โรงเรียนบ้านทุ่งโต๊ะดัง 108
20 18.52
4 3.70
6 5.56
2 1.85
0 0.00
76 70.37
32 29.63%
76  โรงเรียนบ้านยาบี 122
17 13.93
6 4.92
11 9.02
1 0.82
1 0.82
86 70.49
36 29.51%
77  โรงเรียนบ้านหัวเขา 143
14 9.79
14 9.79
11 7.69
3 2.10
0 0.00
101 70.63
42 29.37%
78  โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ 378
34 8.99
24 6.35
18 4.76
21 5.56
10 2.65
271 71.69
107 28.31%
79  โรงเรียนบ้านโคกแมแน 118
21 17.80
5 4.24
4 3.39
3 2.54
0 0.00
85 72.03
33 27.97%
80  โรงเรียนบ้านบลูกาสนอ 242
27 11.16
22 9.09
5 2.07
11 4.55
2 0.83
175 72.31
67 27.69%
81  โรงเรียนบ้านสุไหงบาลา 188
15 7.98
24 12.77
8 4.26
5 2.66
0 0.00
136 72.34
52 27.66%
82  โรงเรียนบ้านปูตะ 123
13 10.57
5 4.07
14 11.38
2 1.63
0 0.00
89 72.36
34 27.64%
83  โรงเรียนบ้านตันหยง 280
14 5.00
49 17.50
8 2.86
4 1.43
2 0.71
203 72.50
77 27.50%
84  โรงเรียนวัดเชิงเขา(แดงอุทิศ) 158
7 4.43
12 7.59
9 5.70
14 8.86
1 0.63
115 72.78
43 27.22%
85  โรงเรียนประชาวิทยรังสรรค์ 160
15 9.38
13 8.13
5 3.13
8 5.00
2 1.25
117 73.13
43 26.88%
86  โรงเรียนบ้านจะแลเกาะ 113
0 0.00
0 0.00
17 15.04
6 5.31
6 5.31
84 74.34
29 25.66%
87  โรงเรียนบ้านบลูกา 78
10 12.82
2 2.56
0 0.00
8 10.26
0 0.00
58 74.36
20 25.64%
88  โรงเรียนบ้านสุไหงบาตู 121
23 19.01
1 0.83
6 4.96
1 0.83
0 0.00
90 74.38
31 25.62%
89  โรงเรียนบ้านบริจ๊ะ 99
7 7.07
8 8.08
4 4.04
6 6.06
0 0.00
74 74.75
25 25.25%
90  โรงเรียนบ้านแคนา 161
17 10.56
7 4.35
7 4.35
7 4.35
2 1.24
121 75.16
40 24.84%
91  โรงเรียนบ้านสาวอ 105
10 9.52
10 9.52
2 1.90
2 1.90
2 1.90
79 75.24
26 24.76%
92  โรงเรียนบ้านปูลากาป๊ะ 163
10 6.13
16 9.82
14 8.59
0 0.00
0 0.00
123 75.46
40 24.54%
93  โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1406
110 7.82
52 3.70
60 4.27
64 4.55
59 4.20
1061 75.46
345 24.54%
94  โรงเรียนบ้านเขาตันหยง(มิตรภาพที่ 153) 283
18 6.36
28 9.89
19 6.71
3 1.06
1 0.35
214 75.62
69 24.38%
95  โรงเรียนบ้านตะโละแน็ง 70
5 7.14
2 2.86
3 4.29
5 7.14
2 2.86
53 75.71
17 24.29%
96  โรงเรียนบ้านกาเด็ง 198
19 9.60
17 8.59
10 5.05
2 1.01
0 0.00
150 75.76
48 24.24%
97  โรงเรียนสว่างวัฒนา 95
11 11.58
4 4.21
4 4.21
4 4.21
0 0.00
72 75.79
23 24.21%
98  โรงเรียนบ้านทุ่งคา 117
7 5.98
15 12.82
5 4.27
1 0.85
0 0.00
89 76.07
28 23.93%
99  โรงเรียนบ้านยาแลเบาะ 57
9 15.79
2 3.51
1 1.75
0 0.00
1 1.75
44 77.19
13 22.81%
100  โรงเรียนบ้านอาตะบือเระ 207
15 7.25
19 9.18
12 5.80
1 0.48
0 0.00
160 77.29
47 22.71%
101  โรงเรียนบ้านลุโบะปาเระ 207
16 7.73
19 9.18
3 1.45
6 2.90
2 0.97
161 77.78
46 22.22%
102  โรงเรียนบ้านตายา 212
15 7.08
23 10.85
9 4.25
0 0.00
0 0.00
165 77.83
47 22.17%
103  โรงเรียนบ้านยะลูตง(ประชุมวิทยาสาร) 334
25 7.49
18 5.39
31 9.28
0 0.00
0 0.00
260 77.84
74 22.16%
104  โรงเรียนบ้านดือแยหะยี 213
19 8.92
26 12.21
1 0.47
0 0.00
0 0.00
167 78.40
46 21.60%
105  โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ 87
4 4.60
14 16.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
69 79.31
18 20.69%
106  โรงเรียนวัดลําภู 126
3 2.38
10 7.94
4 3.17
6 4.76
3 2.38
100 79.37
26 20.63%
107  โรงเรียนบ้านทําเนียบ 110
6 5.45
10 9.09
3 2.73
3 2.73
0 0.00
88 80.00
22 20.00%
108  โรงเรียนบ้านโคกตีเต 40
0 0.00
2 5.00
6 15.00
0 0.00
0 0.00
32 80.00
8 20.00%
109  โรงเรียนบ้านแยะ 221
9 4.07
22 9.95
11 4.98
2 0.90
0 0.00
177 80.09
44 19.91%
110  โรงเรียนบ้านฮูแตยือลอ 171
20 11.70
6 3.51
2 1.17
5 2.92
1 0.58
137 80.12
34 19.88%
111  โรงเรียนเมืองนราธิวาส 791
62 7.84
58 7.33
27 3.41
6 0.76
0 0.00
638 80.66
153 19.34%
112  โรงเรียนบ้านป่าไผ่ 105
16 15.24
0 0.00
0 0.00
4 3.81
0 0.00
85 80.95
20 19.05%
113  โรงเรียนบ้านจูดแดง 164
0 0.00
18 10.98
5 3.05
5 3.05
2 1.22
134 81.71
30 18.29%
114  โรงเรียนบ้านโคกศิลา 137
7 5.11
16 11.68
2 1.46
0 0.00
0 0.00
112 81.75
25 18.25%
115  โรงเรียนบ้านตะมะยูง 73
5 6.85
2 2.74
5 6.85
0 0.00
1 1.37
60 82.19
13 17.81%
116  โรงเรียนบ้านจืองา 97
6 6.19
10 10.31
0 0.00
0 0.00
1 1.03
80 82.47
17 17.53%
117  โรงเรียนบ้านตะโละมีญอ 221
14 6.33
12 5.43
6 2.71
3 1.36
2 0.90
184 83.26
37 16.74%
118  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9 85
4 4.71
6 7.06
4 4.71
0 0.00
0 0.00
71 83.53
14 16.47%
119  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา10(บ้านใหม่) 234
10 4.27
24 10.26
3 1.28
0 0.00
1 0.43
196 83.76
38 16.24%
120  โรงเรียนบ้านสาคร 254
22 8.66
3 1.18
11 4.33
4 1.57
0 0.00
214 84.25
40 15.75%
121  โรงเรียนบ้านมือและห์ 175
5 2.86
10 5.71
8 4.57
4 2.29
0 0.00
148 84.57
27 15.43%
122  โรงเรียนบ้านตะโละบาลอ 113
6 5.31
7 6.19
4 3.54
0 0.00
0 0.00
96 84.96
17 15.04%
123  โรงเรียนบ้านบือแรง 156
4 2.56
3 1.92
5 3.21
7 4.49
3 1.92
134 85.90
22 14.10%
124  โรงเรียนบ้านบูกิ๊ตยือแร 213
13 6.10
14 6.57
0 0.00
3 1.41
0 0.00
183 85.92
30 14.08%
125  โรงเรียนชุมชนสัมพันธ์บ้านลาโละ 223
7 3.14
11 4.93
11 4.93
2 0.90
0 0.00
192 86.10
31 13.90%
126  โรงเรียนบ้านมะนังปันยัง 144
0 0.00
14 9.72
6 4.17
0 0.00
0 0.00
124 86.11
20 13.89%
127  โรงเรียนบ้านกะลูแป 199
8 4.02
12 6.03
5 2.51
2 1.01
0 0.00
172 86.43
27 13.57%
128  โรงเรียนบ้านบือเระ 118
6 5.08
4 3.39
4 3.39
2 1.69
0 0.00
102 86.44
16 13.56%
129  โรงเรียนบ้านบาโงปะแต 388
20 5.15
6 1.55
10 2.58
7 1.80
7 1.80
338 87.11
50 12.89%
130  โรงเรียนประชาพัฒนา 169
5 2.96
5 2.96
4 2.37
5 2.96
2 1.18
148 87.57
21 12.43%
131  โรงเรียนบ้านบากง 212
11 5.19
4 1.89
7 3.30
4 1.89
0 0.00
186 87.74
26 12.26%
132  โรงเรียนบ้านปลักปลา 260
31 11.92
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
229 88.08
31 11.92%
133  โรงเรียนบ้านอีโยะ 129
2 1.55
2 1.55
4 3.10
3 2.33
4 3.10
114 88.37
15 11.63%
134  โรงเรียนบ้านสายน้ำทิพย์ 130
0 0.00
11 8.46
0 0.00
4 3.08
0 0.00
115 88.46
15 11.54%
135  โรงเรียนบ้านจือแร 159
0 0.00
18 11.32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
141 88.68
18 11.32%
136  โรงเรียนบ้านศาลาลูกไก่ 72
3 4.17
3 4.17
1 1.39
1 1.39
0 0.00
64 88.89
8 11.11%
137  โรงเรียนบ้านกาแนะ 218
18 8.26
5 2.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
195 89.45
23 10.55%
138  โรงเรียนบ้านบูเกะสูดอ 192
7 3.65
4 2.08
6 3.13
2 1.04
0 0.00
173 90.10
19 9.90%
139  โรงเรียนบ้านนาโอน 53
2 3.77
2 3.77
0 0.00
1 1.89
0 0.00
48 90.57
5 9.43%
140  โรงเรียนบ้านปะลุกาแปเราะ 148
5 3.38
4 2.70
2 1.35
2 1.35
0 0.00
135 91.22
13 8.78%
141  โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี 207
0 0.00
0 0.00
17 8.21
0 0.00
0 0.00
190 91.79
17 8.21%
142  โรงเรียนบ้านปูซูตีฆอ 117
2 1.71
2 1.71
3 2.56
2 1.71
0 0.00
108 92.31
9 7.69%
143  โรงเรียนบ้านบาตูฯ มิตรภาพที่ 66 506
19 3.75
17 3.36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
470 92.89
36 7.11%
144  โรงเรียนบ้านโคกสุมุ 113
3 2.65
1 0.88
1 0.88
3 2.65
0 0.00
105 92.92
8 7.08%
145  โรงเรียนบ้านทรายขาว 102
1 0.98
0 0.00
2 1.96
2 1.96
0 0.00
97 95.10
5 4.90%
146  โรงเรียนบ้านนากอ(มะดากะอุทิศ) 183
3 1.64
1 0.55
3 1.64
1 0.55
0 0.00
175 95.63
8 4.37%
147  โรงเรียนบ้านลูโบะบูโละ 249
3 1.20
1 0.40
0 0.00
1 0.40
2 0.80
242 97.19
7 2.81%
148  โรงเรียนบ้านกูเล็ง 209
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
209 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  30,188 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  3,153 10.44
เตี้ย  2,959 9.80
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,492 4.94
ผอมและเตี้ย  1,603 5.31
อ้วนและเตี้ย  941 3.12
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,040 66.38
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 10,148 คน


33.62%


Powered By www.thaieducation.net