ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครสวรรค์ เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 197 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 197 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านกระทุ่มทอง 121
13 10.74
11 9.09
26 21.49
6 4.96
37 30.58
28 23.14
93 76.86%
2  โรงเรียนบ้านหนองขาม 38
7 18.42
2 5.26
12 31.58
2 5.26
3 7.89
12 31.58
26 68.42%
3  โรงเรียนม่วงน้อยประชาสามัคคี 57
10 17.54
3 5.26
10 17.54
7 12.28
9 15.79
18 31.58
39 68.42%
4  โรงเรียนบ้านหนองหลวง 141
41 29.08
32 22.70
16 11.35
0 0.00
0 0.00
52 36.88
89 63.12%
5  โรงเรียนวัดหนองสีนวล 128
10 7.81
6 4.69
21 16.41
16 12.50
27 21.09
48 37.50
80 62.50%
6  โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส 274
29 10.58
14 5.11
69 25.18
12 4.38
32 11.68
118 43.07
156 56.93%
7  โรงเรียนบ้านหนองจิก 62
10 16.13
13 20.97
9 14.52
3 4.84
0 0.00
27 43.55
35 56.45%
8  โรงเรียนวัดหนองปลาไหล 32
9 28.13
3 9.38
6 18.75
0 0.00
0 0.00
14 43.75
18 56.25%
9  โรงเรียนบ้านตะคร้อ(รัฐประชาชนูทิศ) 215
13 6.05
8 3.72
63 29.30
3 1.40
31 14.42
97 45.12
118 54.88%
10  โรงเรียนบ้านตุ๊กแก 89
11 12.36
4 4.49
23 25.84
2 2.25
7 7.87
42 47.19
47 52.81%
11  โรงเรียนวัดจันเสน 175
23 13.14
14 8.00
32 18.29
12 6.86
8 4.57
86 49.14
89 50.86%
12  โรงเรียนชุมชนบ้านเขาใบไม้ 40
2 5.00
7 17.50
6 15.00
2 5.00
3 7.50
20 50.00
20 50.00%
13  โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 4
1 25.00
0 0.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
2 50.00
2 50.00%
14  โรงเรียนบ้านลำพยนต์ 118
12 10.17
9 7.63
24 20.34
4 3.39
9 7.63
60 50.85
58 49.15%
15  โรงเรียนบ้านสระละมาน(รัฐประชาสามัคคี) 29
2 6.90
0 0.00
11 37.93
0 0.00
1 3.45
15 51.72
14 48.28%
16  โรงเรียนวัดห้วยลำไย 56
13 23.21
5 8.93
9 16.07
0 0.00
0 0.00
29 51.79
27 48.21%
17  โรงเรียนวัดท่าตะโก 108
11 10.19
8 7.41
14 12.96
11 10.19
6 5.56
58 53.70
50 46.30%
18  โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อ 80
10 12.50
9 11.25
18 22.50
0 0.00
0 0.00
43 53.75
37 46.25%
19  โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1305
64 4.90
25 1.92
250 19.16
89 6.82
172 13.18
705 54.02
600 45.98%
20  โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ) 217
22 10.14
29 13.36
17 7.83
22 10.14
7 3.23
120 55.30
97 44.70%
21  โรงเรียนอุดมพัฒนา 179
22 12.29
14 7.82
33 18.44
10 5.59
0 0.00
100 55.87
79 44.13%
22  โรงเรียนบ้านทับลุ่มประชาพัฒนา 50
9 18.00
1 2.00
9 18.00
3 6.00
0 0.00
28 56.00
22 44.00%
23  โรงเรียนบ้านลาดตะกุด(สูงทองกาญจนาประชานุสรณ์) 50
8 16.00
3 6.00
11 22.00
0 0.00
0 0.00
28 56.00
22 44.00%
24  โรงเรียนบ้านตะกุดภิบาล 103
11 10.68
0 0.00
14 13.59
11 10.68
9 8.74
58 56.31
45 43.69%
25  โรงเรียนวัดสำโรงชัย 90
18 20.00
2 2.22
18 20.00
1 1.11
0 0.00
51 56.67
39 43.33%
26  โรงเรียนบ้านไทรงาม 19
1 5.26
0 0.00
7 36.84
0 0.00
0 0.00
11 57.89
8 42.11%
27  โรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล 124
16 12.90
4 3.23
26 20.97
6 4.84
0 0.00
72 58.06
52 41.94%
28  โรงเรียนวัดเขาดุม 41
5 12.20
5 12.20
6 14.63
0 0.00
1 2.44
24 58.54
17 41.46%
29  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 90
9 10.00
7 7.78
15 16.67
2 2.22
4 4.44
53 58.89
37 41.11%
30  โรงเรียนบ้านโคกมะขวิด 62
9 14.52
1 1.61
12 19.35
1 1.61
2 3.23
37 59.68
25 40.32%
31  โรงเรียนวัดลาดทิพยรส 75
13 17.33
0 0.00
13 17.33
3 4.00
1 1.33
45 60.00
30 40.00%
32  โรงเรียนบ้านหนองสุขสันต์ 49
7 14.29
6 12.24
5 10.20
1 2.04
0 0.00
30 61.22
19 38.78%
33  โรงเรียนอนุบาลตากฟ้า 234
25 10.68
10 4.27
23 9.83
8 3.42
23 9.83
145 61.97
89 38.03%
34  โรงเรียนวัดช่องแค 82
8 9.76
5 6.10
13 15.85
5 6.10
0 0.00
51 62.20
31 37.80%
35  โรงเรียนบ้านหนองบัวตากลาน 88
11 12.50
7 7.95
13 14.77
2 2.27
0 0.00
55 62.50
33 37.50%
36  โรงเรียนบ้านวังคาง 78
4 5.13
0 0.00
25 32.05
0 0.00
0 0.00
49 62.82
29 37.18%
37  โรงเรียนบ้านราษฎร์อุปถัมภ์ 49
5 10.20
1 2.04
11 22.45
1 2.04
0 0.00
31 63.27
18 36.73%
38  โรงเรียนวัดประชาสรรค์ 41
7 17.07
5 12.20
3 7.32
0 0.00
0 0.00
26 63.41
15 36.59%
39  โรงเรียนบ้านดงมัน 83
19 22.89
0 0.00
9 10.84
0 0.00
2 2.41
53 63.86
30 36.14%
40  โรงเรียนชุมชนบ้านชุมพล 97
8 8.25
3 3.09
23 23.71
0 0.00
1 1.03
62 63.92
35 36.08%
41  โรงเรียนบ้านหัวเขาตาคลี 61
14 22.95
0 0.00
8 13.11
0 0.00
0 0.00
39 63.93
22 36.07%
42  โรงเรียนวัดวาปีรัตนาราม 34
2 5.88
4 11.76
5 14.71
0 0.00
1 2.94
22 64.71
12 35.29%
43  โรงเรียนบ้านร่องหอย 100
8 8.00
4 4.00
21 21.00
1 1.00
1 1.00
65 65.00
35 35.00%
44  โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง 80
11 13.75
1 1.25
13 16.25
0 0.00
3 3.75
52 65.00
28 35.00%
45  โรงเรียนบ้านหนองพังพวย 86
20 23.26
0 0.00
10 11.63
0 0.00
0 0.00
56 65.12
30 34.88%
46  โรงเรียนบ้านโพนทอง 112
25 22.32
0 0.00
14 12.50
0 0.00
0 0.00
73 65.18
39 34.82%
47  โรงเรียนอนุบาลตาคลี(ทหารอากาศบำรุง) 127
10 7.87
6 4.72
28 22.05
0 0.00
0 0.00
83 65.35
44 34.65%
48  โรงเรียนวัดเวฬุวัน 125
16 12.80
4 3.20
20 16.00
3 2.40
0 0.00
82 65.60
43 34.40%
49  โรงเรียนบ้านท่าเรือ 32
0 0.00
2 6.25
9 28.13
0 0.00
0 0.00
21 65.63
11 34.38%
50  โรงเรียนบ้านไตรคีรี 70
5 7.14
2 2.86
17 24.29
0 0.00
0 0.00
46 65.71
24 34.29%
51  โรงเรียนบ้านหนองพิกุล(วิชิตนาคอุปถัมถ์) 38
6 15.79
5 13.16
2 5.26
0 0.00
0 0.00
25 65.79
13 34.21%
52  โรงเรียนบ้านหนองดู่ 158
16 10.13
0 0.00
36 22.78
1 0.63
0 0.00
105 66.46
53 33.54%
53  โรงเรียนน้ำสาดเหนือ 51
2 3.92
3 5.88
12 23.53
0 0.00
0 0.00
34 66.67
17 33.33%
54  โรงเรียนบ้านดงจันทำ 3
0 0.00
0 0.00
1 33.33
0 0.00
0 0.00
2 66.67
1 33.33%
55  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 78
6 7.69
5 6.41
15 19.23
0 0.00
0 0.00
52 66.67
26 33.33%
56  โรงเรียนวัดห้วยธารทหาร 27
2 7.41
0 0.00
7 25.93
0 0.00
0 0.00
18 66.67
9 33.33%
57  โรงเรียนบ้านชะลอมแหน 145
7 4.83
4 2.76
35 24.14
1 0.69
0 0.00
98 67.59
47 32.41%
58  โรงเรียนบ้านช่องคีรี 28
4 14.29
2 7.14
2 7.14
0 0.00
1 3.57
19 67.86
9 32.14%
59  โรงเรียนบ้านเขาดิน 112
20 17.86
0 0.00
16 14.29
0 0.00
0 0.00
76 67.86
36 32.14%
60  โรงเรียนวัดพนมเศษ 163
10 6.13
3 1.84
38 23.31
0 0.00
0 0.00
112 68.71
51 31.29%
61  โรงเรียนบ้านตะคร้อลาด 16
1 6.25
0 0.00
2 12.50
2 12.50
0 0.00
11 68.75
5 31.25%
62  โรงเรียนวังวิทยา 122
15 12.30
4 3.28
17 13.93
1 0.82
1 0.82
84 68.85
38 31.15%
63  โรงเรียนบ้านหนองแอก 52
3 5.77
1 1.92
11 21.15
1 1.92
0 0.00
36 69.23
16 30.77%
64  โรงเรียนวัดตาคลี(นิปุณทองคำประชาสรรค์) 154
12 7.79
5 3.25
30 19.48
0 0.00
0 0.00
107 69.48
47 30.52%
65  โรงเรียนบ้านวังบ่อ(ราษฎร์เจริญ) 59
5 8.47
1 1.69
12 20.34
0 0.00
0 0.00
41 69.49
18 30.51%
66  โรงเรียนวัดหนองโพ(นิวาสานุสรณ์) 120
10 8.33
4 3.33
19 15.83
3 2.50
0 0.00
84 70.00
36 30.00%
67  โรงเรียนวัดห้วยดุก 50
2 4.00
12 24.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
35 70.00
15 30.00%
68  โรงเรียนวันครู(2504) 40
3 7.50
0 0.00
9 22.50
0 0.00
0 0.00
28 70.00
12 30.00%
69  โรงเรียนบ้านพนมรอก 147
9 6.12
1 0.68
24 16.33
10 6.80
0 0.00
103 70.07
44 29.93%
70  โรงเรียนบ้านเทวฤทธิ์พันลึก(ศรีอุบลอุปถัมภ์) 107
11 10.28
5 4.67
14 13.08
2 1.87
0 0.00
75 70.09
32 29.91%
71  โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล) 101
9 8.91
4 3.96
17 16.83
0 0.00
0 0.00
71 70.30
30 29.70%
72  โรงเรียนบ้านลาด(ราษฎร์บำรุง) 54
4 7.41
3 5.56
4 7.41
5 9.26
0 0.00
38 70.37
16 29.63%
73  โรงเรียนบ้านวังข่อย 203
17 8.37
5 2.46
34 16.75
3 1.48
1 0.49
143 70.44
60 29.56%
74  โรงเรียนบ้านหนองสะเอ้ง 85
5 5.88
2 2.35
18 21.18
0 0.00
0 0.00
60 70.59
25 29.41%
75  โรงเรียนวัดสายลำโพงกลาง 51
7 13.73
0 0.00
6 11.76
1 1.96
1 1.96
36 70.59
15 29.41%
76  โรงเรียนบ้านห้วยตะโก 62
4 6.45
0 0.00
14 22.58
0 0.00
0 0.00
44 70.97
18 29.03%
77  โรงเรียนบ้านวังใหญ่(ราษฎร์บำรุง) 38
2 5.26
1 2.63
7 18.42
0 0.00
1 2.63
27 71.05
11 28.95%
78  โรงเรียนบ้านคลองกำลัง 170
16 9.41
10 5.88
23 13.53
0 0.00
0 0.00
121 71.18
49 28.82%
79  โรงเรียนห้วยวารีใต้ 21
0 0.00
1 4.76
4 19.05
1 4.76
0 0.00
15 71.43
6 28.57%
80  โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 90
6 6.67
5 5.56
11 12.22
3 3.33
0 0.00
65 72.22
25 27.78%
81  โรงเรียนบ้านวังทองประชานุกูล 41
1 2.44
1 2.44
8 19.51
1 2.44
0 0.00
30 73.17
11 26.83%
82  โรงเรียนบ้านปากดง 42
1 2.38
2 4.76
8 19.05
0 0.00
0 0.00
31 73.81
11 26.19%
83  โรงเรียนคลองแปดประชาสรรค์ 23
1 4.35
1 4.35
4 17.39
0 0.00
0 0.00
17 73.91
6 26.09%
84  โรงเรียนบ้านเขาขวาง 23
1 4.35
1 4.35
3 13.04
1 4.35
0 0.00
17 73.91
6 26.09%
85  โรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือ(รัฐประชาชนูทิศ) 161
13 8.07
7 4.35
12 7.45
6 3.73
4 2.48
119 73.91
42 26.09%
86  โรงเรียนวัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์) 116
5 4.31
0 0.00
25 21.55
0 0.00
0 0.00
86 74.14
30 25.86%
87  โรงเรียนบ้านนาขอม 159
8 5.03
3 1.89
30 18.87
0 0.00
0 0.00
118 74.21
41 25.79%
88  โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 925
39 4.22
22 2.38
173 18.70
2 0.22
1 0.11
688 74.38
237 25.62%
89  โรงเรียนบ้านพระพุทธบาทประสาธน์วิทย์ 47
0 0.00
3 6.38
9 19.15
0 0.00
0 0.00
35 74.47
12 25.53%
90  โรงเรียนบ้านเทพสถาพร 51
6 11.76
0 0.00
7 13.73
0 0.00
0 0.00
38 74.51
13 25.49%
91  โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 87
0 0.00
8 9.20
13 14.94
1 1.15
0 0.00
65 74.71
22 25.29%
92  โรงเรียนน้ำสาดกลาง 72
2 2.78
1 1.39
15 20.83
0 0.00
0 0.00
54 75.00
18 25.00%
93  โรงเรียนบ้านสระเกตุโมรี 8
1 12.50
0 0.00
1 12.50
0 0.00
0 0.00
6 75.00
2 25.00%
94  โรงเรียนบ้านไร่ศรัทธาราษฎร์ 4
1 25.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00%
95  โรงเรียนวัดเขาเจดีย์ 4
1 25.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00%
96  โรงเรียนบ้านเขานางต่วม 210
20 9.52
8 3.81
23 10.95
1 0.48
0 0.00
158 75.24
52 24.76%
97  โรงเรียนบ้านเขาปูน 61
4 6.56
2 3.28
8 13.11
1 1.64
0 0.00
46 75.41
15 24.59%
98  โรงเรียนบ้านห้วยหอม 53
4 7.55
2 3.77
5 9.43
1 1.89
1 1.89
40 75.47
13 24.53%
99  โรงเรียนบ้านหนองเนิน 49
3 6.12
0 0.00
5 10.20
2 4.08
2 4.08
37 75.51
12 24.49%
100  โรงเรียนบ้านโคกสะอาดสาขามั่นวิทยา 37
4 10.81
2 5.41
2 5.41
1 2.70
0 0.00
28 75.68
9 24.32%
101  โรงเรียนบ้านหนองกะเปา 50
4 8.00
1 2.00
5 10.00
2 4.00
0 0.00
38 76.00
12 24.00%
102  โรงเรียนบ้านตะเฆ่ค่าย 92
8 8.70
0 0.00
14 15.22
0 0.00
0 0.00
70 76.09
22 23.91%
103  โรงเรียนชุมชนวัดหัวถนนใต้(นิยุตประชาสรรค์) 172
9 5.23
0 0.00
20 11.63
5 2.91
7 4.07
131 76.16
41 23.84%
104  โรงเรียนบ้านโค้งสวอง 80
5 6.25
6 7.50
8 10.00
0 0.00
0 0.00
61 76.25
19 23.75%
105  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุประชาพัฒนา 73
5 6.85
0 0.00
10 13.70
1 1.37
1 1.37
56 76.71
17 23.29%
106  โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 744
22 2.96
9 1.21
106 14.25
36 4.84
0 0.00
571 76.75
173 23.25%
107  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 13
2 15.38
0 0.00
1 7.69
0 0.00
0 0.00
10 76.92
3 23.08%
108  โรงเรียนวัดหนองหม้อ 50
6 12.00
0 0.00
3 6.00
2 4.00
0 0.00
39 78.00
11 22.00%
109  โรงเรียนบ้านพุมะค่า 37
2 5.41
0 0.00
5 13.51
1 2.70
0 0.00
29 78.38
8 21.62%
110  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำลาด 114
5 4.39
2 1.75
17 14.91
0 0.00
0 0.00
90 78.95
24 21.05%
111  โรงเรียนบ้านเขาหินกลิ้ง 76
9 11.84
4 5.26
3 3.95
0 0.00
0 0.00
60 78.95
16 21.05%
112  โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท 119
10 8.40
4 3.36
10 8.40
1 0.84
0 0.00
94 78.99
25 21.01%
113  โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย 226
9 3.98
5 2.21
29 12.83
3 1.33
1 0.44
179 79.20
47 20.80%
114  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 126
2 1.59
1 0.79
23 18.25
0 0.00
0 0.00
100 79.37
26 20.63%
115  โรงเรียนวัดวังแรต 44
0 0.00
0 0.00
9 20.45
0 0.00
0 0.00
35 79.55
9 20.45%
116  โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้ 89
5 5.62
1 1.12
11 12.36
0 0.00
1 1.12
71 79.78
18 20.22%
117  โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี 151
9 5.96
5 3.31
10 6.62
3 1.99
3 1.99
121 80.13
30 19.87%
118  โรงเรียนบ้านปากง่าม 51
6 11.76
0 0.00
4 7.84
0 0.00
0 0.00
41 80.39
10 19.61%
119  โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธิ์ฯ) 93
5 5.38
0 0.00
13 13.98
0 0.00
0 0.00
75 80.65
18 19.35%
120  โรงเรียนวัดป่าเรไร 93
4 4.30
1 1.08
12 12.90
1 1.08
0 0.00
75 80.65
18 19.35%
121  โรงเรียนสระงาม 186
17 9.14
0 0.00
19 10.22
0 0.00
0 0.00
150 80.65
36 19.35%
122  โรงเรียนวัดหนองตะโก 52
1 1.92
0 0.00
8 15.38
1 1.92
0 0.00
42 80.77
10 19.23%
123  โรงเรียนบ้านเขาธรรมบท 85
4 4.71
0 0.00
10 11.76
1 1.18
1 1.18
69 81.18
16 18.82%
124  โรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือ 186
16 8.60
1 0.54
18 9.68
0 0.00
0 0.00
151 81.18
35 18.82%
125  โรงเรียนบ้านหนองปล้องโพช 48
2 4.17
0 0.00
5 10.42
2 4.17
0 0.00
39 81.25
9 18.75%
126  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 16
0 0.00
0 0.00
2 12.50
0 0.00
1 6.25
13 81.25
3 18.75%
127  โรงเรียนบ้านหนองเต็งรัง 75
4 5.33
1 1.33
9 12.00
0 0.00
0 0.00
61 81.33
14 18.67%
128  โรงเรียนบ้านห้วยถั่วใต้ 75
6 8.00
3 4.00
3 4.00
1 1.33
1 1.33
61 81.33
14 18.67%
129  โรงเรียนบ้านอุดมธัญญา 39
1 2.56
1 2.56
5 12.82
0 0.00
0 0.00
32 82.05
7 17.95%
130  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 146
12 8.22
5 3.42
6 4.11
3 2.05
0 0.00
120 82.19
26 17.81%
131  โรงเรียนบ้านสระแก้ว 85
6 7.06
0 0.00
5 5.88
3 3.53
1 1.18
70 82.35
15 17.65%
132  โรงเรียนบ้านคลองบอน 154
12 7.79
2 1.30
12 7.79
1 0.65
0 0.00
127 82.47
27 17.53%
133  โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 97
5 5.15
0 0.00
12 12.37
0 0.00
0 0.00
80 82.47
17 17.53%
134  โรงเรียนบ้านเขามะเกลือ 105
10 9.52
0 0.00
8 7.62
0 0.00
0 0.00
87 82.86
18 17.14%
135  โรงเรียนวัดวังมหากร 6
0 0.00
0 0.00
1 16.67
0 0.00
0 0.00
5 83.33
1 16.67%
136  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 49
3 6.12
0 0.00
5 10.20
0 0.00
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
137  โรงเรียนบ้านหลักสิบเก้าสามัคคี 50
3 6.00
2 4.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
138  โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ 102
5 4.90
2 1.96
8 7.84
1 0.98
0 0.00
86 84.31
16 15.69%
139  โรงเรียนบ้านบ่อไทยสามัคคี 46
5 10.87
0 0.00
2 4.35
0 0.00
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
140  โรงเรียนบ้านหนองกระโดน 46
1 2.17
1 2.17
4 8.70
1 2.17
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
141  โรงเรียนบ้านเขาดิน(ประชานุกูล) 46
2 4.35
2 4.35
3 6.52
0 0.00
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
142  โรงเรียนบ้านสายน้ำทิพย์ 40
2 5.00
1 2.50
2 5.00
1 2.50
0 0.00
34 85.00
6 15.00%
143  โรงเรียนบ้านใหม่วารีเย็น 74
2 2.70
0 0.00
9 12.16
0 0.00
0 0.00
63 85.14
11 14.86%
144  โรงเรียนบ้านคลองลาน 81
2 2.47
3 3.70
7 8.64
0 0.00
0 0.00
69 85.19
12 14.81%
145  โรงเรียนบ้านวังแรง 34
2 5.88
0 0.00
3 8.82
0 0.00
0 0.00
29 85.29
5 14.71%
146  โรงเรียนบ้านชอนเดื่อ(สำนักงานสลากกิน) 63
3 4.76
0 0.00
5 7.94
1 1.59
0 0.00
54 85.71
9 14.29%
147  โรงเรียนวัดช่องแกระ 56
0 0.00
0 0.00
7 12.50
1 1.79
0 0.00
48 85.71
8 14.29%
148  โรงเรียนวัดเขาฝา 78
4 5.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 8.97
67 85.90
11 14.10%
149  โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ) 179
7 3.91
0 0.00
18 10.06
0 0.00
0 0.00
154 86.03
25 13.97%
150  โรงเรียนบ้านทำนบ 72
4 5.56
2 2.78
1 1.39
3 4.17
0 0.00
62 86.11
10 13.89%
151  โรงเรียนบ้านหนองตาราม 29
0 0.00
0 0.00
4 13.79
0 0.00
0 0.00
25 86.21
4 13.79%
152  โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลิ่นอุปถัมภ์) 144
4 2.78
3 2.08
6 4.17
0 0.00
6 4.17
125 86.81
19 13.19%
153  โรงเรียนบ้านคลองตักน้ำ 23
1 4.35
0 0.00
2 8.70
0 0.00
0 0.00
20 86.96
3 13.04%
154  โรงเรียนวัดหนองคูน้อย 77
4 5.19
0 0.00
6 7.79
0 0.00
0 0.00
67 87.01
10 12.99%
155  โรงเรียนวัดหนองเบน 85
6 7.06
0 0.00
5 5.88
0 0.00
0 0.00
74 87.06
11 12.94%
156  โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ 71
2 2.82
1 1.41
6 8.45
0 0.00
0 0.00
62 87.32
9 12.68%
157  โรงเรียนบ้านกกกว้าว 40
2 5.00
0 0.00
1 2.50
0 0.00
2 5.00
35 87.50
5 12.50%
158  โรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) 179
9 5.03
6 3.35
7 3.91
0 0.00
0 0.00
157 87.71
22 12.29%
159  โรงเรียนวัดทุ่งทะเลทราย 34
1 2.94
0 0.00
3 8.82
0 0.00
0 0.00
30 88.24
4 11.76%
160  โรงเรียนบ้านโคกกระดี่ 62
0 0.00
4 6.45
3 4.84
0 0.00
0 0.00
55 88.71
7 11.29%
161  โรงเรียนบ้านวังน้ำลัด(สหราษฎร์รังสฤษฏ์) 18
0 0.00
0 0.00
2 11.11
0 0.00
0 0.00
16 88.89
2 11.11%
162  โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม(สนานทองคำประชาสรรค์) 45
1 2.22
3 6.67
1 2.22
0 0.00
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
163  โรงเรียนบ้านเขาค้างคาว 83
6 7.23
0 0.00
2 2.41
0 0.00
1 1.20
74 89.16
9 10.84%
164  โรงเรียนวัดหนองหญ้ารังกา 75
0 0.00
0 0.00
7 9.33
1 1.33
0 0.00
67 89.33
8 10.67%
165  โรงเรียนบ้านพุนกยูง 59
0 0.00
2 3.39
2 3.39
2 3.39
0 0.00
53 89.83
6 10.17%
166  โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่ง 89
0 0.00
0 0.00
9 10.11
0 0.00
0 0.00
80 89.89
9 10.11%
167  โรงเรียนบ้านดำรงรักษ์(ประชาอุทิศ) 159
3 1.89
3 1.89
5 3.14
3 1.89
2 1.26
143 89.94
16 10.06%
168  โรงเรียนบ้านวังโพรง 50
1 2.00
0 0.00
0 0.00
2 4.00
2 4.00
45 90.00
5 10.00%
169  โรงเรียนบ้านโคกกร่าง 91
5 5.49
0 0.00
4 4.40
0 0.00
0 0.00
82 90.11
9 9.89%
170  โรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วม 152
8 5.26
2 1.32
5 3.29
0 0.00
0 0.00
137 90.13
15 9.87%
171  โรงเรียนบ้านหนองสะแกยาว 68
2 2.94
1 1.47
3 4.41
0 0.00
0 0.00
62 91.18
6 8.82%
172  โรงเรียนวัดเขาวง 47
3 6.38
0 0.00
1 2.13
0 0.00
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
173  โรงเรียนวัดดอนคา 181
5 2.76
3 1.66
2 1.10
2 1.10
2 1.10
167 92.27
14 7.73%
174  โรงเรียนวัดหนองไผ่ไพศาลี(สวัสดิ์อรุณอุปถัมภ์) 65
1 1.54
0 0.00
3 4.62
1 1.54
0 0.00
60 92.31
5 7.69%
175  โรงเรียนวัดถ้ำผาสุขใจ 68
3 4.41
0 0.00
2 2.94
0 0.00
0 0.00
63 92.65
5 7.35%
176  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 56
0 0.00
0 0.00
3 5.36
0 0.00
1 1.79
52 92.86
4 7.14%
177  โรงเรียนวัดท่าสุ่ม 84
0 0.00
0 0.00
3 3.57
0 0.00
3 3.57
78 92.86
6 7.14%
178  โรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา 155
4 2.58
2 1.29
3 1.94
1 0.65
1 0.65
144 92.90
11 7.10%
179  โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 57
0 0.00
1 1.75
3 5.26
0 0.00
0 0.00
53 92.98
4 7.02%
180  โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 88
4 4.55
1 1.14
1 1.14
0 0.00
0 0.00
82 93.18
6 6.82%
181  โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 119
3 2.52
0 0.00
5 4.20
0 0.00
0 0.00
111 93.28
8 6.72%
182  โรงเรียนวัดบ่อนิมิต 15
1 6.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 93.33
1 6.67%
183  โรงเรียนวัดหนองเสือ 48
1 2.08
0 0.00
2 4.17
0 0.00
0 0.00
45 93.75
3 6.25%
184  โรงเรียนวิฑูรย์ประชารักษ์ 32
0 0.00
0 0.00
2 6.25
0 0.00
0 0.00
30 93.75
2 6.25%
185  โรงเรียนบ้านวังกระโดนน้อย 91
1 1.10
1 1.10
3 3.30
0 0.00
0 0.00
86 94.51
5 5.49%
186  โรงเรียนบ้านเนินบ่อทอง 132
0 0.00
0 0.00
7 5.30
0 0.00
0 0.00
125 94.70
7 5.30%
187  โรงเรียนบ้านหนองสีซอ 58
0 0.00
0 0.00
3 5.17
0 0.00
0 0.00
55 94.83
3 5.17%
188  โรงเรียนบ้านล้ำเจริญ 39
0 0.00
1 2.56
1 2.56
0 0.00
0 0.00
37 94.87
2 5.13%
189  โรงเรียนบ้านเนินประดู่(คุรุราษฎร์วิทยา) 21
1 4.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 95.24
1 4.76%
190  โรงเรียนบ้านวังกระโดนใหญ่ 115
2 1.74
0 0.00
3 2.61
0 0.00
0 0.00
110 95.65
5 4.35%
191  โรงเรียนบ้านรังงาม 80
1 1.25
0 0.00
2 2.50
0 0.00
0 0.00
77 96.25
3 3.75%
192  โรงเรียนบ้านไร่ประชาสรรค์ 81
1 1.23
0 0.00
2 2.47
0 0.00
0 0.00
78 96.30
3 3.70%
193  โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง 7
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 100.00
0 0.00%
194  โรงเรียนบ้านพุม่วง 9
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 100.00
0 0.00%
195  โรงเรียนรวมมิตรวิทยา(คังคะเกตุอุปถัมภ์) 39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 100.00
0 0.00%
196  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00%
197  โรงเรียนเกาะแก้วสามัคคี 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,731 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,322 7.06
เตี้ย  547 2.92
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,510 13.40
ผอมและเตี้ย  387 2.07
อ้วนและเตี้ย  457 2.44
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,508 72.12
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,223 คน


27.88%


Powered By www.thaieducation.net