ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 189 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 155 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 82.01
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนชุมชนบ้านหน้าเขา 112
31 27.68
3 2.68
48 42.86
30 26.79
0 0.00
0 0.00
112 100.00%
2  โรงเรียนบ้านโคกวัด 86
15 17.44
21 24.42
24 27.91
13 15.12
13 15.12
0 0.00
86 100.00%
3  โรงเรียนวัดศิลาราย 139
6 4.32
0 0.00
133 95.68
0 0.00
0 0.00
0 0.00
139 100.00%
4  โรงเรียนบ้านแพรกกลาง 116
13 11.21
5 4.31
53 45.69
5 4.31
6 5.17
34 29.31
82 70.69%
5  โรงเรียนวัดกะโสม 198
25 12.63
16 8.08
34 17.17
10 5.05
50 25.25
63 31.82
135 68.18%
6  โรงเรียนบ้านวังเต่า 100
25 25.00
20 20.00
15 15.00
0 0.00
5 5.00
35 35.00
65 65.00%
7  โรงเรียนบ้านนาเกิดผล 73
13 17.81
10 13.70
12 16.44
7 9.59
4 5.48
27 36.99
46 63.01%
8  โรงเรียนบ้านทอนวังปราง 117
13 11.11
18 15.38
26 22.22
9 7.69
7 5.98
44 37.61
73 62.39%
9  โรงเรียนบ้านบางรูป 201
5 2.49
27 13.43
11 5.47
32 15.92
44 21.89
82 40.80
119 59.20%
10  โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ 280
15 5.36
20 7.14
47 16.79
35 12.50
42 15.00
121 43.21
159 56.79%
11  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 163
28 17.18
19 11.66
20 12.27
14 8.59
3 1.84
79 48.47
84 51.53%
12  โรงเรียนวัดควนสระบัว 115
14 12.17
14 12.17
22 19.13
7 6.09
0 0.00
58 50.43
57 49.57%
13  โรงเรียนบ้านวังธน 65
14 21.54
9 13.85
7 10.77
1 1.54
0 0.00
34 52.31
31 47.69%
14  โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 326
14 4.29
15 4.60
93 28.53
29 8.90
4 1.23
171 52.45
155 47.55%
15  โรงเรียนบ้านห้วยปริก 192
14 7.29
15 7.81
42 21.88
4 2.08
16 8.33
101 52.60
91 47.40%
16  โรงเรียนชุมชนวัดสำโรง 214
8 3.74
21 9.81
15 7.01
27 12.62
30 14.02
113 52.80
101 47.20%
17  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1104
74 6.70
31 2.81
184 16.67
105 9.51
119 10.78
591 53.53
513 46.47%
18  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 10 254
40 15.75
18 7.09
41 16.14
16 6.30
2 0.79
137 53.94
117 46.06%
19  โรงเรียนวัดเสม็ดจวน 202
12 5.94
21 10.40
38 18.81
7 3.47
10 4.95
114 56.44
88 43.56%
20  โรงเรียนบ้านคลองโอม 98
11 11.22
7 7.14
16 16.33
7 7.14
1 1.02
56 57.14
42 42.86%
21  โรงเรียนฉวาง 136
6 4.41
12 8.82
35 25.74
2 1.47
3 2.21
78 57.35
58 42.65%
22  โรงเรียนบ้านกันละ 46
1 2.17
0 0.00
18 39.13
0 0.00
0 0.00
27 58.70
19 41.30%
23  โรงเรียนวัดวิสุทธิวงศ์ 53
6 11.32
1 1.89
10 18.87
0 0.00
4 7.55
32 60.38
21 39.62%
24  โรงเรียนบ้านน้ำตก 72
4 5.56
4 5.56
11 15.28
7 9.72
2 2.78
44 61.11
28 38.89%
25  โรงเรียนวัดวังหีบ 93
3 3.23
4 4.30
13 13.98
6 6.45
10 10.75
57 61.29
36 38.71%
26  โรงเรียนบ้านหาดทรายแก้ว 75
1 1.33
2 2.67
11 14.67
2 2.67
13 17.33
46 61.33
29 38.67%
27  โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา (ไพรสณฑ์พิศิษฐ์) 457
36 7.88
21 4.60
64 14.00
23 5.03
32 7.00
281 61.49
176 38.51%
28  โรงเรียนวัดนางเอื้อย 78
1 1.28
5 6.41
24 30.77
0 0.00
0 0.00
48 61.54
30 38.46%
29  โรงเรียนบ้านนาใหญ่ 73
6 8.22
5 6.85
9 12.33
4 5.48
4 5.48
45 61.64
28 38.36%
30  โรงเรียนวัดโคกเมรุ 73
12 16.44
5 6.85
8 10.96
3 4.11
0 0.00
45 61.64
28 38.36%
31  โรงเรียนบ้านนาพา 128
23 17.97
5 3.91
17 13.28
3 2.34
0 0.00
80 62.50
48 37.50%
32  โรงเรียนบ้านก่องาม 89
10 11.24
0 0.00
23 25.84
0 0.00
0 0.00
56 62.92
33 37.08%
33  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยูงงาม 96
2 2.08
3 3.13
10 10.42
10 10.42
10 10.42
61 63.54
35 36.46%
34  โรงเรียนวัดควนสูง 187
6 3.21
5 2.67
13 6.95
20 10.70
24 12.83
119 63.64
68 36.36%
35  โรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง 516
33 6.40
58 11.24
54 10.47
21 4.07
18 3.49
332 64.34
184 35.66%
36  โรงเรียนวัดหาดสูง 135
17 12.59
7 5.19
21 15.56
3 2.22
0 0.00
87 64.44
48 35.56%
37  โรงเรียนบ้านหนองท่อม 211
16 7.58
16 7.58
15 7.11
10 4.74
18 8.53
136 64.45
75 35.55%
38  โรงเรียนวัดเขากลาย 133
20 15.04
0 0.00
21 15.79
0 0.00
4 3.01
88 66.17
45 33.83%
39  โรงเรียนวัดคงคาเจริญ 125
3 2.40
0 0.00
26 20.80
11 8.80
2 1.60
83 66.40
42 33.60%
40  โรงเรียนวัดโบราณาราม 224
11 4.91
19 8.48
37 16.52
7 3.13
0 0.00
150 66.96
74 33.04%
41  โรงเรียนบ้านบ่อปลา 129
15 11.63
8 6.20
16 12.40
0 0.00
3 2.33
87 67.44
42 32.56%
42  โรงเรียนโสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 173
27 15.61
0 0.00
27 15.61
2 1.16
0 0.00
117 67.63
56 32.37%
43  โรงเรียนบ้านนาพรุ 65
1 1.54
4 6.15
11 16.92
2 3.08
3 4.62
44 67.69
21 32.31%
44  โรงเรียนบ้านโคกมะขาม 186
27 14.52
24 12.90
8 4.30
0 0.00
1 0.54
126 67.74
60 32.26%
45  โรงเรียนบ้านเกาะยวน 132
18 13.64
0 0.00
24 18.18
0 0.00
0 0.00
90 68.18
42 31.82%
46  โรงเรียนวัดลำนาว 866
61 7.04
49 5.66
120 13.86
32 3.70
13 1.50
591 68.24
275 31.76%
47  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 136
9 6.62
0 0.00
34 25.00
0 0.00
0 0.00
93 68.38
43 31.62%
48  โรงเรียนวัดหน้าเขา 712
14 1.97
25 3.51
132 18.54
24 3.37
30 4.21
487 68.40
225 31.60%
49  โรงเรียนบ้านคุ้งวังวัว 29
3 10.34
0 0.00
6 20.69
0 0.00
0 0.00
20 68.97
9 31.03%
50  โรงเรียนบ้านนาตำเสา 217
35 16.13
10 4.61
20 9.22
2 0.92
0 0.00
150 69.12
67 30.88%
51  โรงเรียนวัดท่ายาง 503
26 5.17
32 6.36
30 5.96
11 2.19
56 11.13
348 69.18
155 30.82%
52  โรงเรียนวัดควนส้าน 186
15 8.06
15 8.06
25 13.44
2 1.08
0 0.00
129 69.35
57 30.65%
53  โรงเรียนวัดวังขรี 43
6 13.95
2 4.65
5 11.63
0 0.00
0 0.00
30 69.77
13 30.23%
54  โรงเรียนวัดทุ่งนาใหม่ 126
11 8.73
0 0.00
24 19.05
2 1.59
1 0.79
88 69.84
38 30.16%
55  โรงเรียนวัดนิคมคีรี 93
6 6.45
0 0.00
19 20.43
3 3.23
0 0.00
65 69.89
28 30.11%
56  โรงเรียนบ้านวังตลับ 117
7 5.98
4 3.42
23 19.66
0 0.00
1 0.85
82 70.09
35 29.91%
57  โรงเรียนบ้านคลองสาย 27
1 3.70
3 11.11
3 11.11
0 0.00
1 3.70
19 70.37
8 29.63%
58  โรงเรียนบ้านนาปราน 54
7 12.96
0 0.00
9 16.67
0 0.00
0 0.00
38 70.37
16 29.63%
59  โรงเรียนบ้านนาเส 323
22 6.81
0 0.00
63 19.50
8 2.48
1 0.31
229 70.90
94 29.10%
60  โรงเรียนวัดเขาโร 215
17 7.91
10 4.65
29 13.49
6 2.79
0 0.00
153 71.16
62 28.84%
61  โรงเรียนวัดมะนาวหวาน 181
14 7.73
6 3.31
30 16.57
0 0.00
2 1.10
129 71.27
52 28.73%
62  โรงเรียนบ้านจันดี 129
5 3.88
5 3.88
20 15.50
7 5.43
0 0.00
92 71.32
37 28.68%
63  โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ 357
27 7.56
0 0.00
22 6.16
28 7.84
25 7.00
255 71.43
102 28.57%
64  โรงเรียนองค์การสวนยาง 3 116
8 6.90
0 0.00
18 15.52
7 6.03
0 0.00
83 71.55
33 28.45%
65  โรงเรียนวัดควนยูง 102
2 1.96
9 8.82
15 14.71
3 2.94
0 0.00
73 71.57
29 28.43%
66  โรงเรียนบ้านนา 180
14 7.78
8 4.44
18 10.00
8 4.44
3 1.67
129 71.67
51 28.33%
67  โรงเรียนวัดควน 92
8 8.70
0 0.00
18 19.57
0 0.00
0 0.00
66 71.74
26 28.26%
68  โรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง 270
17 6.30
10 3.70
25 9.26
19 7.04
4 1.48
195 72.22
75 27.78%
69  โรงเรียนวัดวังหิน 130
10 7.69
8 6.15
12 9.23
6 4.62
0 0.00
94 72.31
36 27.69%
70  โรงเรียนวัดใหม่ 87
4 4.60
4 4.60
10 11.49
6 6.90
0 0.00
63 72.41
24 27.59%
71  โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม 131
4 3.05
9 6.87
23 17.56
0 0.00
0 0.00
95 72.52
36 27.48%
72  โรงเรียนบ้านคลองงา 131
3 2.29
0 0.00
33 25.19
0 0.00
0 0.00
95 72.52
36 27.48%
73  โรงเรียนบ้านควนอวดพัน 114
8 7.02
3 2.63
14 12.28
3 2.63
3 2.63
83 72.81
31 27.19%
74  โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล 493
29 5.88
25 5.07
75 15.21
0 0.00
4 0.81
360 73.02
133 26.98%
75  โรงเรียนบ้านหนองปลิง 161
20 12.42
0 0.00
21 13.04
0 0.00
1 0.62
119 73.91
42 26.09%
76  โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ 119
4 3.36
9 7.56
18 15.13
0 0.00
0 0.00
88 73.95
31 26.05%
77  โรงเรียนวัดมะปรางงาม 224
5 2.23
1 0.45
46 20.54
4 1.79
2 0.89
166 74.11
58 25.89%
78  โรงเรียนบ้านพอโกบ 121
11 9.09
4 3.31
16 13.22
0 0.00
0 0.00
90 74.38
31 25.62%
79  โรงเรียนบ้านบ่อมอง 207
17 8.21
5 2.42
30 14.49
1 0.48
0 0.00
154 74.40
53 25.60%
80  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว 98
5 5.10
5 5.10
11 11.22
3 3.06
1 1.02
73 74.49
25 25.51%
81  โรงเรียนวัดเทวสิทธิ์ 259
19 7.34
24 9.27
9 3.47
9 3.47
5 1.93
193 74.52
66 25.48%
82  โรงเรียนบ้านคลองปีก 87
5 5.75
6 6.90
5 5.75
3 3.45
3 3.45
65 74.71
22 25.29%
83  โรงเรียนบ้านคลองขุด 139
5 3.60
3 2.16
26 18.71
0 0.00
0 0.00
105 75.54
34 24.46%
84  โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน 90
6 6.67
2 2.22
12 13.33
2 2.22
0 0.00
68 75.56
22 24.44%
85  โรงเรียนมหาราช ๓ 193
5 2.59
10 5.18
7 3.63
15 7.77
10 5.18
146 75.65
47 24.35%
86  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 144
10 6.94
8 5.56
17 11.81
0 0.00
0 0.00
109 75.69
35 24.31%
87  โรงเรียนวัดสวนพิกุล 62
6 9.68
2 3.23
6 9.68
1 1.61
0 0.00
47 75.81
15 24.19%
88  โรงเรียนวัดไม้เรียง 339
8 2.36
5 1.47
66 19.47
3 0.88
0 0.00
257 75.81
82 24.19%
89  โรงเรียนวัดมังคลาราม 211
12 5.69
9 4.27
26 12.32
4 1.90
0 0.00
160 75.83
51 24.17%
90  โรงเรียนบ้านควนลำภู 143
6 4.20
2 1.40
23 16.08
3 2.10
0 0.00
109 76.22
34 23.78%
91  โรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว 106
11 10.38
4 3.77
9 8.49
1 0.94
0 0.00
81 76.42
25 23.58%
92  โรงเรียนบ้านวังหิน 78
4 5.13
0 0.00
14 17.95
0 0.00
0 0.00
60 76.92
18 23.08%
93  โรงเรียนองค์การสวนยาง 1 52
3 5.77
3 5.77
6 11.54
0 0.00
0 0.00
40 76.92
12 23.08%
94  โรงเรียนวัดขนาน 171
9 5.26
13 7.60
17 9.94
0 0.00
0 0.00
132 77.19
39 22.81%
95  โรงเรียนบ้านกุยเหนือ 79
0 0.00
3 3.80
15 18.99
0 0.00
0 0.00
61 77.22
18 22.78%
96  โรงเรียนบ้านปากน้ำ 167
8 4.79
2 1.20
23 13.77
4 2.40
1 0.60
129 77.25
38 22.75%
97  โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ 238
11 4.62
6 2.52
28 11.76
4 1.68
4 1.68
185 77.73
53 22.27%
98  โรงเรียนวัดประดิษฐาราม 279
25 8.96
10 3.58
26 9.32
1 0.36
0 0.00
217 77.78
62 22.22%
99  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 329
7 2.13
17 5.17
49 14.89
0 0.00
0 0.00
256 77.81
73 22.19%
100  โรงเรียนบ้านไสโป๊ะ 77
5 6.49
0 0.00
12 15.58
0 0.00
0 0.00
60 77.92
17 22.08%
101  โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 597
0 0.00
51 8.54
79 13.23
0 0.00
0 0.00
467 78.22
130 21.78%
102  โรงเรียนบ้านสวน 93
2 2.15
2 2.15
12 12.90
4 4.30
0 0.00
73 78.49
20 21.51%
103  โรงเรียนบ้านบนควน 222
13 5.86
14 6.31
18 8.11
2 0.90
0 0.00
175 78.83
47 21.17%
104  โรงเรียนวัดมุขธาราม(วัดปากท่าซอง) 52
5 9.62
0 0.00
4 7.69
0 0.00
2 3.85
41 78.85
11 21.15%
105  โรงเรียนบ้านไสโคกเกาะ 147
9 6.12
3 2.04
19 12.93
0 0.00
0 0.00
116 78.91
31 21.09%
106  โรงเรียนวัดควนชม 253
13 5.14
0 0.00
22 8.70
10 3.95
7 2.77
201 79.45
52 20.55%
107  โรงเรียนบ้านกรุงหยันใต้ 112
7 6.25
4 3.57
2 1.79
10 8.93
0 0.00
89 79.46
23 20.54%
108  โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด 354
19 5.37
27 7.63
21 5.93
5 1.41
0 0.00
282 79.66
72 20.34%
109  โรงเรียนวัดหนองดี 168
8 4.76
0 0.00
23 13.69
1 0.60
2 1.19
134 79.76
34 20.24%
110  โรงเรียนบ้านจำปา 125
9 7.20
0 0.00
16 12.80
0 0.00
0 0.00
100 80.00
25 20.00%
111  โรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218 117
3 2.56
0 0.00
20 17.09
0 0.00
0 0.00
94 80.34
23 19.66%
112  โรงเรียนวัดก้างปลา 403
3 0.74
11 2.73
61 15.14
3 0.74
1 0.25
324 80.40
79 19.60%
113  โรงเรียนบ้านบางปรน 114
10 8.77
2 1.75
10 8.77
0 0.00
0 0.00
92 80.70
22 19.30%
114  โรงเรียนบ้านบางตะเภา 333
27 8.11
4 1.20
27 8.11
4 1.20
2 0.60
269 80.78
64 19.22%
115  โรงเรียนบ้านนาท่อม 146
7 4.79
1 0.68
16 10.96
4 2.74
0 0.00
118 80.82
28 19.18%
116  โรงเรียนบ้านไสเตาอ้อย 136
4 2.94
5 3.68
12 8.82
3 2.21
2 1.47
110 80.88
26 19.12%
117  โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก 158
3 1.90
10 6.33
17 10.76
0 0.00
0 0.00
128 81.01
30 18.99%
118  โรงเรียนบ้านปลายรา 207
4 1.93
0 0.00
33 15.94
0 0.00
0 0.00
170 82.13
37 17.87%
119  โรงเรียนบ้านวังยาว 120
5 4.17
4 3.33
9 7.50
3 2.50
0 0.00
99 82.50
21 17.50%
120  โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน 156
5 3.21
5 3.21
11 7.05
3 1.92
3 1.92
129 82.69
27 17.31%
121  โรงเรียนบ้านไร่มุสลิม 136
3 2.21
10 7.35
9 6.62
1 0.74
0 0.00
113 83.09
23 16.91%
122  โรงเรียนวัดเกาะสระ 126
2 1.59
4 3.17
15 11.90
0 0.00
0 0.00
105 83.33
21 16.67%
123  โรงเรียนวัดโคกหาด 204
10 4.90
4 1.96
20 9.80
0 0.00
0 0.00
170 83.33
34 16.67%
124  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 125
0 0.00
0 0.00
5 4.00
14 11.20
0 0.00
106 84.80
19 15.20%
125  โรงเรียนบ้านห้วยรื่น 108
5 4.63
3 2.78
8 7.41
0 0.00
0 0.00
92 85.19
16 14.81%
126  โรงเรียนวัดหลักช้าง 61
2 3.28
0 0.00
7 11.48
0 0.00
0 0.00
52 85.25
9 14.75%
127  โรงเรียนบ้านไสส้าน 178
8 4.49
4 2.25
8 4.49
6 3.37
0 0.00
152 85.39
26 14.61%
128  โรงเรียนบ้านนาเหนือ 115
6 5.22
5 4.35
0 0.00
5 4.35
0 0.00
99 86.09
16 13.91%
129  โรงเรียนบ้านเกาะปราง 137
4 2.92
3 2.19
12 8.76
0 0.00
0 0.00
118 86.13
19 13.87%
130  โรงเรียนวัดควนยูง 65
2 3.08
0 0.00
4 6.15
3 4.62
0 0.00
56 86.15
9 13.85%
131  โรงเรียนบ้านควนประ 98
7 7.14
0 0.00
4 4.08
2 2.04
0 0.00
85 86.73
13 13.27%
132  โรงเรียนวัดยางค้อม 102
0 0.00
0 0.00
11 10.78
2 1.96
0 0.00
89 87.25
13 12.75%
133  โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม 260
16 6.15
0 0.00
7 2.69
0 0.00
10 3.85
227 87.31
33 12.69%
134  โรงเรียนบ้านวังยวน 308
7 2.27
6 1.95
12 3.90
14 4.55
0 0.00
269 87.34
39 12.66%
135  โรงเรียนสมสรร 95
2 2.11
1 1.05
7 7.37
2 2.11
0 0.00
83 87.37
12 12.63%
136  โรงเรียนบ้านปากแพรก 259
10 3.86
6 2.32
16 6.18
0 0.00
0 0.00
227 87.64
32 12.36%
137  โรงเรียนบ้านโคกยาง 90
4 4.44
0 0.00
7 7.78
0 0.00
0 0.00
79 87.78
11 12.22%
138  โรงเรียนวัดมะเฟือง 90
6 6.67
0 0.00
4 4.44
1 1.11
0 0.00
79 87.78
11 12.22%
139  โรงเรียนบ้านสวนอาย 51
2 3.92
1 1.96
3 5.88
0 0.00
0 0.00
45 88.24
6 11.76%
140  โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร 262
11 4.20
3 1.15
9 3.44
3 1.15
2 0.76
234 89.31
28 10.69%
141  โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ 55
2 3.64
1 1.82
2 3.64
0 0.00
0 0.00
50 90.91
5 9.09%
142  โรงเรียนบ้านไทรงาม 70
3 4.29
0 0.00
3 4.29
0 0.00
0 0.00
64 91.43
6 8.57%
143  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 38(บ้านน้ำร้อน) 47
1 2.13
1 2.13
1 2.13
0 0.00
1 2.13
43 91.49
4 8.51%
144  โรงเรียนบ้านพูน 98
0 0.00
0 0.00
8 8.16
0 0.00
0 0.00
90 91.84
8 8.16%
145  โรงเรียนบ้านเขาวง 65
0 0.00
1 1.54
0 0.00
1 1.54
3 4.62
60 92.31
5 7.69%
146  โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี 53
1 1.89
0 0.00
3 5.66
0 0.00
0 0.00
49 92.45
4 7.55%
147  โรงเรียนบ้านปลายคลองเพรง 83
0 0.00
0 0.00
2 2.41
2 2.41
2 2.41
77 92.77
6 7.23%
148  โรงเรียนบ้านหนองยาง 106
2 1.89
0 0.00
5 4.72
0 0.00
0 0.00
99 93.40
7 6.60%
149  โรงเรียนบ้านควนตม 31
0 0.00
0 0.00
2 6.45
0 0.00
0 0.00
29 93.55
2 6.45%
150  โรงเรียนวัดจันดี 869
19 2.19
15 1.73
15 1.73
6 0.69
0 0.00
814 93.67
55 6.33%
151  โรงเรียนบ้านคอกช้าง 129
3 2.33
3 2.33
2 1.55
0 0.00
0 0.00
121 93.80
8 6.20%
152  โรงเรียนพรรณราชลเขต 90
2 2.22
0 0.00
2 2.22
0 0.00
0 0.00
86 95.56
4 4.44%
153  โรงเรียนบ้านชายคลอง 258
2 0.78
0 0.00
6 2.33
0 0.00
0 0.00
250 96.90
8 3.10%
154  โรงเรียนบ้านคลองกุย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
155  โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  27,010 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,613 5.97
เตี้ย  1,122 4.15
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,471 12.85
ผอมและเตี้ย  843 3.12
อ้วนและเตี้ย  715 2.65
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,246 71.26
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,764 คน


28.74%


Powered By www.thaieducation.net