ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครราชสีมา เขต 7
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 225 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 225 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านตลาดประดู่ 31
6 19.35
2 6.45
8 25.81
0 0.00
1 3.23
14 45.16
17 54.84%
2  โรงเรียนสัมพันธมิตรวิทยา 45
14 31.11
0 0.00
10 22.22
0 0.00
0 0.00
21 46.67
24 53.33%
3  โรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคี 136
38 27.94
6 4.41
28 20.59
0 0.00
0 0.00
64 47.06
72 52.94%
4  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 59
4 6.78
5 8.47
14 23.73
3 5.08
5 8.47
28 47.46
31 52.54%
5  โรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยา 74
17 22.97
2 2.70
11 14.86
1 1.35
0 0.00
43 58.11
31 41.89%
6  โรงเรียนบ้านดอนลำดวน 126
12 9.52
15 11.90
20 15.87
1 0.79
4 3.17
74 58.73
52 41.27%
7  โรงเรียนบ้านหนองห่าง 38
3 7.89
0 0.00
10 26.32
2 5.26
0 0.00
23 60.53
15 39.47%
8  โรงเรียนบ้านหนองดู่ 59
7 11.86
0 0.00
16 27.12
0 0.00
0 0.00
36 61.02
23 38.98%
9  โรงเรียนบ้านหนองข่าวิทยานุสรณ์ 63
9 14.29
0 0.00
15 23.81
0 0.00
0 0.00
39 61.90
24 38.10%
10  โรงเรียนวัดบ้านทุ่งรี 73
18 24.66
1 1.37
8 10.96
0 0.00
0 0.00
46 63.01
27 36.99%
11  โรงเรียนวัดบ้านหนองคู 55
5 9.09
3 5.45
12 21.82
0 0.00
0 0.00
35 63.64
20 36.36%
12  โรงเรียนบ้านละหานสามัคคี 131
11 8.40
3 2.29
16 12.21
5 3.82
12 9.16
84 64.12
47 35.88%
13  โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา 98
9 9.18
9 9.18
15 15.31
2 2.04
0 0.00
63 64.29
35 35.71%
14  โรงเรียนกุลโน 814
116 14.25
44 5.41
116 14.25
8 0.98
1 0.12
529 64.99
285 35.01%
15  โรงเรียนบ้านชีวาน 80
12 15.00
4 5.00
10 12.50
1 1.25
1 1.25
52 65.00
28 35.00%
16  โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ 63
11 17.46
1 1.59
10 15.87
0 0.00
0 0.00
41 65.08
22 34.92%
17  โรงเรียนเมืองยาง"คุรุราษฎร์อุทิศ" 173
20 11.56
6 3.47
34 19.65
0 0.00
0 0.00
113 65.32
60 34.68%
18  โรงเรียนบ้านฝาง 32
8 25.00
0 0.00
3 9.38
0 0.00
0 0.00
21 65.63
11 34.38%
19  โรงเรียนบ้านทับควาย 41
11 26.83
1 2.44
2 4.88
0 0.00
0 0.00
27 65.85
14 34.15%
20  โรงเรียนบ้านดอนหวาย 75
14 18.67
0 0.00
11 14.67
0 0.00
0 0.00
50 66.67
25 33.33%
21  โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี 132
15 11.36
9 6.82
11 8.33
6 4.55
3 2.27
88 66.67
44 33.33%
22  โรงเรียนวัดบ้านหนองสะแบง 27
4 14.81
0 0.00
5 18.52
0 0.00
0 0.00
18 66.67
9 33.33%
23  โรงเรียนบ้านมาบป่าแดง 77
8 10.39
4 5.19
11 14.29
2 2.60
0 0.00
52 67.53
25 32.47%
24  โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 1205
84 6.97
37 3.07
186 15.44
38 3.15
38 3.15
822 68.22
383 31.78%
25  โรงเรียนหนองม่วงหนองแวง 82
16 19.51
0 0.00
10 12.20
0 0.00
0 0.00
56 68.29
26 31.71%
26  โรงเรียนห้วยบงวิทยา 99
2 2.02
7 7.07
20 20.20
1 1.01
1 1.01
68 68.69
31 31.31%
27  โรงเรียนบ้านละโว้ 173
20 11.56
0 0.00
31 17.92
1 0.58
2 1.16
119 68.79
54 31.21%
28  โรงเรียนบ้านกระทุ่มราย 87
2 2.30
6 6.90
10 11.49
9 10.34
0 0.00
60 68.97
27 31.03%
29  โรงเรียนบ้านดอนวัว 39
6 15.38
1 2.56
5 12.82
0 0.00
0 0.00
27 69.23
12 30.77%
30  โรงเรียนวัดจันทนาราม 143
15 10.49
0 0.00
29 20.28
0 0.00
0 0.00
99 69.23
44 30.77%
31  โรงเรียนเมืองจากวิทยา 135
23 17.04
0 0.00
18 13.33
0 0.00
0 0.00
94 69.63
41 30.37%
32  โรงเรียนปราสาทหินนางรำ 33
5 15.15
2 6.06
2 6.06
1 3.03
0 0.00
23 69.70
10 30.30%
33  โรงเรียนบ้านลำทะเมนชัย 126
13 10.32
5 3.97
20 15.87
0 0.00
0 0.00
88 69.84
38 30.16%
34  โรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนิน 94
10 10.64
0 0.00
16 17.02
2 2.13
0 0.00
66 70.21
28 29.79%
35  โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร 61
10 16.39
0 0.00
7 11.48
1 1.64
0 0.00
43 70.49
18 29.51%
36  โรงเรียนบ้านหนองแวง(ลำทะเมนชัย) 78
13 16.67
1 1.28
8 10.26
1 1.28
0 0.00
55 70.51
23 29.49%
37  โรงเรียนพิมายสามัคคี 1 441
27 6.12
15 3.40
85 19.27
2 0.45
0 0.00
312 70.75
129 29.25%
38  โรงเรียนบ้านฉกาจช่องโค 96
1 1.04
3 3.13
24 25.00
0 0.00
0 0.00
68 70.83
28 29.17%
39  โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม 111
15 13.51
5 4.50
8 7.21
0 0.00
4 3.60
79 71.17
32 28.83%
40  โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม 94
9 9.57
8 8.51
7 7.45
3 3.19
0 0.00
67 71.28
27 28.72%
41  โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจง 144
7 4.86
9 6.25
15 10.42
10 6.94
0 0.00
103 71.53
41 28.47%
42  โรงเรียนบ้านพุทรา 325
33 10.15
5 1.54
53 16.31
1 0.31
0 0.00
233 71.69
92 28.31%
43  โรงเรียนบ้านโนนตะแบก 57
7 12.28
0 0.00
8 14.04
1 1.75
0 0.00
41 71.93
16 28.07%
44  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 6 94
3 3.19
2 2.13
21 22.34
0 0.00
0 0.00
68 72.34
26 27.66%
45  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก 204
29 14.22
14 6.86
11 5.39
0 0.00
2 0.98
148 72.55
56 27.45%
46  โรงเรียนจารย์ตำรา 135
21 15.56
1 0.74
15 11.11
0 0.00
0 0.00
98 72.59
37 27.41%
47  โรงเรียนช่องแมวพิทยา 125
8 6.40
5 4.00
20 16.00
1 0.80
0 0.00
91 72.80
34 27.20%
48  โรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์ 162
18 11.11
3 1.85
23 14.20
0 0.00
0 0.00
118 72.84
44 27.16%
49  โรงเรียนบ้านหญ้าคา 163
9 5.52
0 0.00
10 6.13
7 4.29
18 11.04
119 73.01
44 26.99%
50  โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง 90
10 11.11
0 0.00
14 15.56
0 0.00
0 0.00
66 73.33
24 26.67%
51  โรงเรียนบ้านป่าตะแบง 49
4 8.16
0 0.00
9 18.37
0 0.00
0 0.00
36 73.47
13 26.53%
52  โรงเรียนบ้านจาบ 68
3 4.41
0 0.00
15 22.06
0 0.00
0 0.00
50 73.53
18 26.47%
53  โรงเรียนบ้านท่าหลวง 136
21 15.44
0 0.00
15 11.03
0 0.00
0 0.00
100 73.53
36 26.47%
54  โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุง 121
8 6.61
11 9.09
13 10.74
0 0.00
0 0.00
89 73.55
32 26.45%
55  โรงเรียนบ้านดงหลบใหม่สามัคคีวิทยา 125
9 7.20
10 8.00
4 3.20
5 4.00
5 4.00
92 73.60
33 26.40%
56  โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา 91
14 15.38
4 4.40
5 5.49
1 1.10
0 0.00
67 73.63
24 26.37%
57  โรงเรียนบ้านหนองบัว 149
6 4.03
0 0.00
33 22.15
0 0.00
0 0.00
110 73.83
39 26.17%
58  โรงเรียนบ้านหนองโดนรกฟ้า 82
0 0.00
0 0.00
21 25.61
0 0.00
0 0.00
61 74.39
21 25.61%
59  โรงเรียนบ้านนาดี 40
6 15.00
0 0.00
4 10.00
0 0.00
0 0.00
30 75.00
10 25.00%
60  โรงเรียนวัดบ้านนางิ้ว 68
3 4.41
5 7.35
6 8.82
2 2.94
1 1.47
51 75.00
17 25.00%
61  โรงเรียนอรพิมวิทยา 112
3 2.68
7 6.25
18 16.07
0 0.00
0 0.00
84 75.00
28 25.00%
62  โรงเรียนบ้านหนองตะคลอง 77
1 1.30
0 0.00
14 18.18
4 5.19
0 0.00
58 75.32
19 24.68%
63  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 73
1 1.37
5 6.85
12 16.44
0 0.00
0 0.00
55 75.34
18 24.66%
64  โรงเรียนวัดบ้านโคกสีโนนรัง 53
7 13.21
0 0.00
6 11.32
0 0.00
0 0.00
40 75.47
13 24.53%
65  โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา 184
19 10.33
6 3.26
19 10.33
1 0.54
0 0.00
139 75.54
45 24.46%
66  โรงเรียนชุมชนประทาย 869
77 8.86
28 3.22
107 12.31
0 0.00
0 0.00
657 75.60
212 24.40%
67  โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา 412
19 4.61
8 1.94
69 16.75
4 0.97
0 0.00
312 75.73
100 24.27%
68  โรงเรียนบ้านซาด 54
1 1.85
3 5.56
8 14.81
1 1.85
0 0.00
41 75.93
13 24.07%
69  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 4 234
21 8.97
8 3.42
17 7.26
5 2.14
5 2.14
178 76.07
56 23.93%
70  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยายล 105
11 10.48
0 0.00
14 13.33
0 0.00
0 0.00
80 76.19
25 23.81%
71  โรงเรียนบ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์) 143
7 4.90
5 3.50
19 13.29
2 1.40
1 0.70
109 76.22
34 23.78%
72  โรงเรียนบ้านคล้า 51
3 5.88
1 1.96
7 13.73
1 1.96
0 0.00
39 76.47
12 23.53%
73  โรงเรียนบ้านโนนสูง 120
6 5.00
6 5.00
11 9.17
5 4.17
0 0.00
92 76.67
28 23.33%
74  โรงเรียนบ้านยางวิทยา 202
14 6.93
7 3.47
25 12.38
0 0.00
1 0.50
155 76.73
47 23.27%
75  โรงเรียนบ้านศาลา 82
6 7.32
2 2.44
11 13.41
0 0.00
0 0.00
63 76.83
19 23.17%
76  โรงเรียนบ้านโนนปีบ 26
1 3.85
0 0.00
5 19.23
0 0.00
0 0.00
20 76.92
6 23.08%
77  โรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยม 78
4 5.13
0 0.00
13 16.67
1 1.28
0 0.00
60 76.92
18 23.08%
78  โรงเรียนราษฎร์สโมสร 243
8 3.29
3 1.23
43 17.70
1 0.41
1 0.41
187 76.95
56 23.05%
79  โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย(คุรุสังฆประชาบำรุง) 87
7 8.05
0 0.00
13 14.94
0 0.00
0 0.00
67 77.01
20 22.99%
80  โรงเรียนบ้านหนองแสง 48
2 4.17
0 0.00
1 2.08
0 0.00
8 16.67
37 77.08
11 22.92%
81  โรงเรียนบ้านตลาดไทร 83
6 7.23
1 1.20
12 14.46
0 0.00
0 0.00
64 77.11
19 22.89%
82  โรงเรียนบ้านมะกอก 128
6 4.69
6 4.69
16 12.50
0 0.00
1 0.78
99 77.34
29 22.66%
83  โรงเรียนบ้านโคกเพชร 93
11 11.83
0 0.00
10 10.75
0 0.00
0 0.00
72 77.42
21 22.58%
84  โรงเรียนบ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี 116
5 4.31
3 2.59
17 14.66
1 0.86
0 0.00
90 77.59
26 22.41%
85  โรงเรียนบ้านหนองพลวง 95
10 10.53
3 3.16
7 7.37
1 1.05
0 0.00
74 77.89
21 22.11%
86  โรงเรียนบ้านหนองแวงสามัคคี 86
6 6.98
2 2.33
9 10.47
2 2.33
0 0.00
67 77.91
19 22.09%
87  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 3 127
8 6.30
0 0.00
19 14.96
1 0.79
0 0.00
99 77.95
28 22.05%
88  โรงเรียนวัดบ้านหนองขาม 50
4 8.00
1 2.00
6 12.00
0 0.00
0 0.00
39 78.00
11 22.00%
89  โรงเรียนบ้านสะแกงาม 101
2 1.98
5 4.95
15 14.85
0 0.00
0 0.00
79 78.22
22 21.78%
90  โรงเรียนบ้านดอนยาว 124
14 11.29
2 1.61
10 8.06
1 0.81
0 0.00
97 78.23
27 21.77%
91  โรงเรียนบ้านวังม่วง 60
0 0.00
0 0.00
11 18.33
0 0.00
2 3.33
47 78.33
13 21.67%
92  โรงเรียนบ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา 111
6 5.41
2 1.80
15 13.51
1 0.90
0 0.00
87 78.38
24 21.62%
93  โรงเรียนบ้านโนนพุทรา 116
10 8.62
4 3.45
11 9.48
0 0.00
0 0.00
91 78.45
25 21.55%
94  โรงเรียนหนองกุงวันชาติ 56
3 5.36
2 3.57
6 10.71
0 0.00
1 1.79
44 78.57
12 21.43%
95  โรงเรียนโนนตูม 140
8 5.71
1 0.71
21 15.00
0 0.00
0 0.00
110 78.57
30 21.43%
96  โรงเรียนมะค่าสามัคคี 173
13 7.51
6 3.47
18 10.40
0 0.00
0 0.00
136 78.61
37 21.39%
97  โรงเรียนบ้านหนองพลวงน้อย 61
1 1.64
1 1.64
11 18.03
0 0.00
0 0.00
48 78.69
13 21.31%
98  โรงเรียนบ้านดงประชานุกูล 268
18 6.72
5 1.87
32 11.94
2 0.75
0 0.00
211 78.73
57 21.27%
99  โรงเรียนสระประดู่ 99
2 2.02
1 1.01
18 18.18
0 0.00
0 0.00
78 78.79
21 21.21%
100  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 2 223
9 4.04
4 1.79
34 15.25
0 0.00
0 0.00
176 78.92
47 21.08%
101  โรงเรียนอาสนาราม 133
9 6.77
2 1.50
16 12.03
0 0.00
1 0.75
105 78.95
28 21.05%
102  โรงเรียนบ้านใหม่ฉมวก 100
5 5.00
1 1.00
14 14.00
1 1.00
0 0.00
79 79.00
21 21.00%
103  โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง 143
8 5.59
0 0.00
22 15.38
0 0.00
0 0.00
113 79.02
30 20.98%
104  โรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ 167
9 5.39
8 4.79
18 10.78
0 0.00
0 0.00
132 79.04
35 20.96%
105  โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 158
23 14.56
1 0.63
9 5.70
0 0.00
0 0.00
125 79.11
33 20.89%
106  โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 139
11 7.91
3 2.16
15 10.79
0 0.00
0 0.00
110 79.14
29 20.86%
107  โรงเรียนคูเตยราษฎร์สามัคคี 53
0 0.00
3 5.66
8 15.09
0 0.00
0 0.00
42 79.25
11 20.75%
108  โรงเรียนบ้านถนน 53
0 0.00
0 0.00
10 18.87
1 1.89
0 0.00
42 79.25
11 20.75%
109  โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม 58
1 1.72
2 3.45
9 15.52
0 0.00
0 0.00
46 79.31
12 20.69%
110  โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ 213
15 7.04
10 4.69
9 4.23
6 2.82
4 1.88
169 79.34
44 20.66%
111  โรงเรียนบ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) 194
22 11.34
0 0.00
16 8.25
2 1.03
0 0.00
154 79.38
40 20.62%
112  โรงเรียนวังหินประชาสรรค์ 165
8 4.85
1 0.61
25 15.15
0 0.00
0 0.00
131 79.39
34 20.61%
113  โรงเรียนบ้านหนองขาม 171
5 2.92
5 2.92
22 12.87
3 1.75
0 0.00
136 79.53
35 20.47%
114  โรงเรียนจตุคามพิทยาคม 88
6 6.82
0 0.00
12 13.64
0 0.00
0 0.00
70 79.55
18 20.45%
115  โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 49
2 4.08
0 0.00
8 16.33
0 0.00
0 0.00
39 79.59
10 20.41%
116  โรงเรียนบ้านดอนเขว้า 157
1 0.64
3 1.91
28 17.83
0 0.00
0 0.00
125 79.62
32 20.38%
117  โรงเรียนบ้านหนองตาด 108
3 2.78
2 1.85
15 13.89
2 1.85
0 0.00
86 79.63
22 20.37%
118  โรงเรียนรวมมิตรพัฒนา 74
0 0.00
0 0.00
15 20.27
0 0.00
0 0.00
59 79.73
15 20.27%
119  โรงเรียนพิกุลทอง 377
19 5.04
10 2.65
45 11.94
0 0.00
1 0.27
302 80.11
75 19.89%
120  โรงเรียนโนนขุยสามัคคี 76
0 0.00
3 3.95
11 14.47
0 0.00
1 1.32
61 80.26
15 19.74%
121  โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล) 112
11 9.82
3 2.68
6 5.36
2 1.79
0 0.00
90 80.36
22 19.64%
122  โรงเรียนบ้านประสุข 223
14 6.28
3 1.35
25 11.21
1 0.45
0 0.00
180 80.72
43 19.28%
123  โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว 78
1 1.28
1 1.28
13 16.67
0 0.00
0 0.00
63 80.77
15 19.23%
124  โรงเรียนบ้านตะบอง "เจริญราษฎร์อุทิศ" 286
22 7.69
4 1.40
27 9.44
1 0.35
0 0.00
232 81.12
54 18.88%
125  โรงเรียนบ้านดอนแซะ 136
8 5.88
4 2.94
13 9.56
0 0.00
0 0.00
111 81.62
25 18.38%
126  โรงเรียนท่าลาด 305
13 4.26
7 2.30
36 11.80
0 0.00
0 0.00
249 81.64
56 18.36%
127  โรงเรียนวัดโชติการาม 296
14 4.73
4 1.35
36 12.16
0 0.00
0 0.00
242 81.76
54 18.24%
128  โรงเรียนดอนใหญ่พัฒนา 33
0 0.00
0 0.00
5 15.15
1 3.03
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
129  โรงเรียนบ้านเตยประชาบำรุง 154
7 4.55
2 1.30
19 12.34
0 0.00
0 0.00
126 81.82
28 18.18%
130  โรงเรียนวัดวังน้ำ 149
7 4.70
0 0.00
18 12.08
2 1.34
0 0.00
122 81.88
27 18.12%
131  โรงเรียนบ้านกล้วย 166
9 5.42
4 2.41
15 9.04
2 1.20
0 0.00
136 81.93
30 18.07%
132  โรงเรียนชุมชนโนนแดง 439
13 2.96
5 1.14
59 13.44
2 0.46
0 0.00
360 82.00
79 18.00%
133  โรงเรียนแกสำโรงวิทยา 84
1 1.19
2 2.38
12 14.29
0 0.00
0 0.00
69 82.14
15 17.86%
134  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 45
1 2.22
0 0.00
7 15.56
0 0.00
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
135  โรงเรียนวัดบ้านถนนโพธิ์ 62
2 3.23
2 3.23
7 11.29
0 0.00
0 0.00
51 82.26
11 17.74%
136  โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ 164
8 4.88
1 0.61
16 9.76
3 1.83
1 0.61
135 82.32
29 17.68%
137  โรงเรียนบ้านโนนรัง 204
5 2.45
14 6.86
17 8.33
0 0.00
0 0.00
168 82.35
36 17.65%
138  โรงเรียนสองห้องแวงน้อยวิทยา 103
0 0.00
3 2.91
15 14.56
0 0.00
0 0.00
85 82.52
18 17.48%
139  โรงเรียนบ้านคึมหญ้านาง 46
0 0.00
0 0.00
5 10.87
3 6.52
0 0.00
38 82.61
8 17.39%
140  โรงเรียนบ้านหนองจานใต้ 174
7 4.02
0 0.00
23 13.22
0 0.00
0 0.00
144 82.76
30 17.24%
141  โรงเรียนบ้านสำพะเนียง 123
3 2.44
1 0.81
17 13.82
0 0.00
0 0.00
102 82.93
21 17.07%
142  โรงเรียนหนองกรดวิทยา 48
2 4.17
0 0.00
6 12.50
0 0.00
0 0.00
40 83.33
8 16.67%
143  โรงเรียนบ้านโนนตาเถร 48
2 4.17
2 4.17
4 8.33
0 0.00
0 0.00
40 83.33
8 16.67%
144  โรงเรียนบ้านหนองยาง 79
5 6.33
0 0.00
8 10.13
0 0.00
0 0.00
66 83.54
13 16.46%
145  โรงเรียนเพชรหนองขาม 173
7 4.05
0 0.00
21 12.14
0 0.00
0 0.00
145 83.82
28 16.18%
146  โรงเรียนบ้านโคกขาม(นาคพัฒนา) 155
8 5.16
1 0.65
12 7.74
4 2.58
0 0.00
130 83.87
25 16.13%
147  โรงเรียนท่าเรือวิทยา 112
6 5.36
0 0.00
12 10.71
0 0.00
0 0.00
94 83.93
18 16.07%
148  โรงเรียนบ้านดอนสามัคคี 50
2 4.00
2 4.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
149  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา82(โคกตองเจริญ) 157
12 7.64
3 1.91
10 6.37
0 0.00
0 0.00
132 84.08
25 15.92%
150  โรงเรียนบ้านนางโทพัฒนา 146
7 4.79
8 5.48
4 2.74
2 1.37
2 1.37
123 84.25
23 15.75%
151  โรงเรียนบ้านโนนยอ 274
14 5.11
0 0.00
29 10.58
0 0.00
0 0.00
231 84.31
43 15.69%
152  โรงเรียนบ้านพะงาดวิทยา 179
4 2.23
2 1.12
22 12.29
0 0.00
0 0.00
151 84.36
28 15.64%
153  โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน 199
9 4.52
7 3.52
15 7.54
0 0.00
0 0.00
168 84.42
31 15.58%
154  โรงเรียนวัดบ้านหนองเดิ่น 45
1 2.22
2 4.44
4 8.89
0 0.00
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
155  โรงเรียนบ้านท่าแดง 45
2 4.44
0 0.00
3 6.67
2 4.44
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
156  โรงเรียนบ้านโนนภิบาลโคกกลาง 103
5 4.85
1 0.97
10 9.71
0 0.00
0 0.00
87 84.47
16 15.53%
157  โรงเรียนบ้านหนองจานกุดกี่สามัคคี 97
2 2.06
0 0.00
13 13.40
0 0.00
0 0.00
82 84.54
15 15.46%
158  โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา 149
4 2.68
0 0.00
14 9.40
5 3.36
0 0.00
126 84.56
23 15.44%
159  โรงเรียนบ้านกระเบื้องวิทยาคาร 144
5 3.47
3 2.08
14 9.72
0 0.00
0 0.00
122 84.72
22 15.28%
160  โรงเรียนบ้านใหม่ปฎิรูป 145
12 8.28
1 0.69
9 6.21
0 0.00
0 0.00
123 84.83
22 15.17%
161  โรงเรียนบ้านลุงตามัน 272
13 4.78
6 2.21
22 8.09
0 0.00
0 0.00
231 84.93
41 15.07%
162  โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ 113
3 2.65
1 0.88
13 11.50
0 0.00
0 0.00
96 84.96
17 15.04%
163  โรงเรียนบ้านโนนโชงโลง 167
3 1.80
5 2.99
17 10.18
0 0.00
0 0.00
142 85.03
25 14.97%
164  โรงเรียนบ้านสว่างนาดี 41
0 0.00
1 2.44
5 12.20
0 0.00
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
165  โรงเรียนบ้านหนองนกคู่ 96
4 4.17
4 4.17
5 5.21
1 1.04
0 0.00
82 85.42
14 14.58%
166  โรงเรียนบ้านขุยวิทยา 175
10 5.71
4 2.29
11 6.29
0 0.00
0 0.00
150 85.71
25 14.29%
167  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนหาดวิทยา 98
4 4.08
3 3.06
5 5.10
2 2.04
0 0.00
84 85.71
14 14.29%
168  โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 63
0 0.00
1 1.59
6 9.52
2 3.17
0 0.00
54 85.71
9 14.29%
169  โรงเรียนบ้านเตยกระโตน 107
7 6.54
1 0.93
7 6.54
0 0.00
0 0.00
92 85.98
15 14.02%
170  โรงเรียนบ้านหนองแวง(ประทาย) 100
1 1.00
2 2.00
10 10.00
1 1.00
0 0.00
86 86.00
14 14.00%
171  โรงเรียนวัดบ้านหนองกก 58
3 5.17
1 1.72
4 6.90
0 0.00
0 0.00
50 86.21
8 13.79%
172  โรงเรียนวัดบ้านโคกเพ็ดหนองไม้ตายพิทยา 44
2 4.55
0 0.00
4 9.09
0 0.00
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
173  โรงเรียนบ้านม่วงขามประชารักษ์ 59
0 0.00
0 0.00
8 13.56
0 0.00
0 0.00
51 86.44
8 13.56%
174  โรงเรียนบ้านหินแร่หนองนกเป็ดวิทยา 59
2 3.39
0 0.00
4 6.78
2 3.39
0 0.00
51 86.44
8 13.56%
175  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 5 126
2 1.59
0 0.00
15 11.90
0 0.00
0 0.00
109 86.51
17 13.49%
176  โรงเรียนบ้านกระเบื้อง 52
1 1.92
2 3.85
4 7.69
0 0.00
0 0.00
45 86.54
7 13.46%
177  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 75
4 5.33
3 4.00
1 1.33
2 2.67
0 0.00
65 86.67
10 13.33%
178  โรงเรียนหนองบัวลอย 75
2 2.67
2 2.67
6 8.00
0 0.00
0 0.00
65 86.67
10 13.33%
179  โรงเรียนดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี 46
1 2.17
1 2.17
4 8.70
0 0.00
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
180  โรงเรียนบ้านฝาผนัง 31
1 3.23
0 0.00
3 9.68
0 0.00
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
181  โรงเรียนหนองปรือแดง(ศิริราษฎร์ปการ) 55
4 7.27
0 0.00
3 5.45
0 0.00
0 0.00
48 87.27
7 12.73%
182  โรงเรียนบ้านไพล 119
1 0.84
1 0.84
13 10.92
0 0.00
0 0.00
104 87.39
15 12.61%
183  โรงเรียนบ้านโนนตำหนัก 73
4 5.48
0 0.00
5 6.85
0 0.00
0 0.00
64 87.67
9 12.33%
184  โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชาสามัคคี 123
6 4.88
4 3.25
5 4.07
0 0.00
0 0.00
108 87.80
15 12.20%
185  โรงเรียนวัดปลักแรต 143
1 0.70
3 2.10
13 9.09
0 0.00
0 0.00
126 88.11
17 11.89%
186  โรงเรียนบ้านหนองบง 51
0 0.00
0 0.00
5 9.80
1 1.96
0 0.00
45 88.24
6 11.76%
187  โรงเรียนบ้านโนนเพชรพิทยาคม 85
5 5.88
0 0.00
5 5.88
0 0.00
0 0.00
75 88.24
10 11.76%
188  โรงเรียนดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา) 88
2 2.27
0 0.00
8 9.09
0 0.00
0 0.00
78 88.64
10 11.36%
189  โรงเรียนบ้านดงบัง(สว่างวิทยา) 170
1 0.59
6 3.53
12 7.06
0 0.00
0 0.00
151 88.82
19 11.18%
190  โรงเรียนบ้านขามขุนร่ม 82
2 2.44
0 0.00
7 8.54
0 0.00
0 0.00
73 89.02
9 10.98%
191  โรงเรียนบ้านตะคร้อ 82
2 2.44
0 0.00
7 8.54
0 0.00
0 0.00
73 89.02
9 10.98%
192  โรงเรียนวัดบ้านตำแย 128
2 1.56
2 1.56
9 7.03
1 0.78
0 0.00
114 89.06
14 10.94%
193  โรงเรียนตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยา 138
7 5.07
3 2.17
5 3.62
0 0.00
0 0.00
123 89.13
15 10.87%
194  โรงเรียนบ้านหนองโน(คุรุราษฎร์พัฒนา) 46
2 4.35
0 0.00
3 6.52
0 0.00
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
195  โรงเรียนบ้านประทาย 94
1 1.06
0 0.00
9 9.57
0 0.00
0 0.00
84 89.36
10 10.64%
196  โรงเรียนบ้านขามใต้ 38
0 0.00
1 2.63
3 7.89
0 0.00
0 0.00
34 89.47
4 10.53%
197  โรงเรียนบ้านโคกล่ามขี้เหล็ก 50
3 6.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
198  โรงเรียนวัดบ้านขี้เหล็ก 40
2 5.00
0 0.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
36 90.00
4 10.00%
199  โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง 52
2 3.85
1 1.92
2 3.85
0 0.00
0 0.00
47 90.38
5 9.62%
200  โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง 157
2 1.27
0 0.00
13 8.28
0 0.00
0 0.00
142 90.45
15 9.55%
201  โรงเรียนบ้านหวายโนนโพธิ์ 74
0 0.00
2 2.70
5 6.76
0 0.00
0 0.00
67 90.54
7 9.46%
202  โรงเรียนโนนเพ็ดวิทยา 65
4 6.15
0 0.00
2 3.08
0 0.00
0 0.00
59 90.77
6 9.23%
203  โรงเรียนหนองบัวรีราษฎร์อุทิศ 295
8 2.71
3 1.02
14 4.75
0 0.00
0 0.00
270 91.53
25 8.47%
204  โรงเรียนท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์) 119
1 0.84
0 0.00
8 6.72
1 0.84
0 0.00
109 91.60
10 8.40%
205  โรงเรียนบ้านลุงประดู่ 36
0 0.00
0 0.00
3 8.33
0 0.00
0 0.00
33 91.67
3 8.33%
206  โรงเรียนดอนมัน 122
0 0.00
0 0.00
5 4.10
3 2.46
2 1.64
112 91.80
10 8.20%
207  โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ 110
1 0.91
1 0.91
7 6.36
0 0.00
0 0.00
101 91.82
9 8.18%
208  โรงเรียนประโดกสามัคคี 66
0 0.00
0 0.00
5 7.58
0 0.00
0 0.00
61 92.42
5 7.58%
209  โรงเรียนอัมพวันวิทยา 27
0 0.00
0 0.00
2 7.41
0 0.00
0 0.00
25 92.59
2 7.41%
210  โรงเรียนบ้านโนนตาสุดวิทยาสรรค์ 42
0 0.00
0 0.00
3 7.14
0 0.00
0 0.00
39 92.86
3 7.14%
211  โรงเรียนบ้านโนนไม้งาม 70
3 4.29
0 0.00
2 2.86
0 0.00
0 0.00
65 92.86
5 7.14%
212  โรงเรียนบ้านหันเตย 80
2 2.50
1 1.25
2 2.50
0 0.00
0 0.00
75 93.75
5 6.25%
213  โรงเรียนบ้านโสกดู่ 34
1 2.94
1 2.94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 94.12
2 5.88%
214  โรงเรียนหนองปรือแก้ว 37
1 2.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.70
35 94.59
2 5.41%
215  โรงเรียนโนนสมบูรณ์หนองมะเขือ 19
1 5.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 94.74
1 5.26%
216  โรงเรียนบ้านหนองโป่ง(ราษฎร์บำรุง) 118
0 0.00
0 0.00
6 5.08
0 0.00
0 0.00
112 94.92
6 5.08%
217  โรงเรียนบ้านหนองบัวนาค 87
0 0.00
0 0.00
4 4.60
0 0.00
0 0.00
83 95.40
4 4.60%
218  โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ 214
1 0.47
0 0.00
8 3.74
0 0.00
0 0.00
205 95.79
9 4.21%
219  โรงเรียนบ้านหนองโสน 49
0 0.00
2 4.08
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 95.92
2 4.08%
220  โรงเรียนบ้านทุ่งมนวิทยาคาร 79
0 0.00
0 0.00
3 3.80
0 0.00
0 0.00
76 96.20
3 3.80%
221  โรงเรียนวัดบ้านตะเภาหนุน 81
0 0.00
0 0.00
3 3.70
0 0.00
0 0.00
78 96.30
3 3.70%
222  โรงเรียนบ้านละเลิงหิน 59
1 1.69
1 1.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
57 96.61
2 3.39%
223  โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร 247
0 0.00
0 0.00
5 2.02
0 0.00
0 0.00
242 97.98
5 2.02%
224  โรงเรียนบ้านช่องแมว 132
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 1.52
130 98.48
2 1.52%
225  โรงเรียนวัดบ้านหินตั้ง 55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
55 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  27,984 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,760 6.29
เตี้ย  627 2.24
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,231 11.55
ผอมและเตี้ย  213 0.76
อ้วนและเตี้ย  133 0.48
ไม่มีภาวะโภชนาการ  22,020 78.69
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,964 คน


21.31%


Powered By www.thaieducation.net