ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครราชสีมา เขต 5
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 213 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 213 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านวังยายทอง 155
114 73.55
8 5.16
33 21.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
155 100.00%
2  โรงเรียนบ้านสำนักพิมาน 34
7 20.59
7 20.59
13 38.24
4 11.76
3 8.82
0 0.00
34 100.00%
3  โรงเรียนบ้านหนองแจง 20
10 50.00
2 10.00
5 25.00
3 15.00
0 0.00
0 0.00
20 100.00%
4  โรงเรียนบ้านเก่า-บ้านน้อย 60
7 11.67
2 3.33
17 28.33
9 15.00
17 28.33
8 13.33
52 86.67%
5  โรงเรียนบ้านปราสาท 107
22 20.56
9 8.41
15 14.02
19 17.76
13 12.15
29 27.10
78 72.90%
6  โรงเรียนบ้านดอน 51
9 17.65
14 27.45
7 13.73
6 11.76
1 1.96
14 27.45
37 72.55%
7  โรงเรียนบ้านหนองสาร 67
22 32.84
6 8.96
9 13.43
9 13.43
2 2.99
19 28.36
48 71.64%
8  โรงเรียนบ้านฝายโบสถ์ 61
4 6.56
6 9.84
10 16.39
10 16.39
12 19.67
19 31.15
42 68.85%
9  โรงเรียนบ้านทำนบเทวดา 14
2 14.29
0 0.00
7 50.00
0 0.00
0 0.00
5 35.71
9 64.29%
10  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์(ขามสะแกแสง) 77
8 10.39
9 11.69
16 20.78
2 2.60
14 18.18
28 36.36
49 63.64%
11  โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ 111
3 2.70
11 9.91
19 17.12
14 12.61
20 18.02
44 39.64
67 60.36%
12  โรงเรียนชุมชนบ้านกุดม่วง 133
42 31.58
12 9.02
12 9.02
14 10.53
0 0.00
53 39.85
80 60.15%
13  โรงเรียนบ้านซินหนองเขวา 174
30 17.24
21 12.07
27 15.52
13 7.47
12 6.90
71 40.80
103 59.20%
14  โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ 366
35 9.56
13 3.55
56 15.30
47 12.84
58 15.85
157 42.90
209 57.10%
15  โรงเรียนบ้านโนนเมือง 121
41 33.88
2 1.65
19 15.70
5 4.13
0 0.00
54 44.63
67 55.37%
16  โรงเรียนบ้านหนองกก(พระทองคำ) 45
7 15.56
0 0.00
14 31.11
3 6.67
0 0.00
21 46.67
24 53.33%
17  โรงเรียนบ้านห้วยหุงเกลือ 126
3 2.38
2 1.59
30 23.81
10 7.94
22 17.46
59 46.83
67 53.17%
18  โรงเรียนบ้านบึงปรือ 158
21 13.29
6 3.80
20 12.66
21 13.29
16 10.13
74 46.84
84 53.16%
19  โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข 85
9 10.59
2 2.35
12 14.12
11 12.94
11 12.94
40 47.06
45 52.94%
20  โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ 96
23 23.96
7 7.29
14 14.58
6 6.25
0 0.00
46 47.92
50 52.08%
21  โรงเรียนด่านขุนทด 1018
53 5.21
63 6.19
156 15.32
116 11.39
137 13.46
493 48.43
525 51.57%
22  โรงเรียนบ้านดอนใหญ่หนองโสน 135
13 9.63
16 11.85
30 22.22
8 5.93
2 1.48
66 48.89
69 51.11%
23  โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ 237
27 11.39
8 3.38
33 13.92
13 5.49
40 16.88
116 48.95
121 51.05%
24  โรงเรียนบ้านกุดสระแก้ว 117
16 13.68
7 5.98
14 11.97
12 10.26
10 8.55
58 49.57
59 50.43%
25  โรงเรียนบ้านพันชนะ 80
10 12.50
7 8.75
7 8.75
7 8.75
9 11.25
40 50.00
40 50.00%
26  โรงเรียนบ้านเมืองตะโก 16
5 31.25
0 0.00
3 18.75
0 0.00
0 0.00
8 50.00
8 50.00%
27  โรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียด(ประชานุกูลวิทยา) 101
13 12.87
7 6.93
25 24.75
1 0.99
2 1.98
53 52.48
48 47.52%
28  โรงเรียนบ้านพันดุง 93
1 1.08
3 3.23
16 17.20
4 4.30
19 20.43
50 53.76
43 46.24%
29  โรงเรียนบ้านห้วยบง 183
10 5.46
9 4.92
28 15.30
14 7.65
22 12.02
100 54.64
83 45.36%
30  โรงเรียนบ้านมาบกราด 56
10 17.86
8 14.29
5 8.93
2 3.57
0 0.00
31 55.36
25 44.64%
31  โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา 140
24 17.14
6 4.29
26 18.57
6 4.29
0 0.00
78 55.71
62 44.29%
32  โรงเรียนบ้านหินดาด 240
37 15.42
26 10.83
16 6.67
17 7.08
7 2.92
137 57.08
103 42.92%
33  โรงเรียนบ้านกุดจิกหนองแห้ว 21
2 9.52
0 0.00
7 33.33
0 0.00
0 0.00
12 57.14
9 42.86%
34  โรงเรียนบ้านจะบู 42
5 11.90
8 19.05
5 11.90
0 0.00
0 0.00
24 57.14
18 42.86%
35  โรงเรียนบ้านมะเกลือโกรกกระสัง 28
7 25.00
0 0.00
4 14.29
0 0.00
1 3.57
16 57.14
12 42.86%
36  โรงเรียนบ้านโพนไพล 119
4 3.36
8 6.72
14 11.76
11 9.24
14 11.76
68 57.14
51 42.86%
37  โรงเรียนบ้านหนองแวง 157
4 2.55
6 3.82
26 16.56
10 6.37
20 12.74
91 57.96
66 42.04%
38  โรงเรียนวัดกุดพิมาน 50
1 2.00
2 4.00
9 18.00
3 6.00
6 12.00
29 58.00
21 42.00%
39  โรงเรียนโนนไทย 503
38 7.55
45 8.95
96 19.09
12 2.39
19 3.78
293 58.25
210 41.75%
40  โรงเรียนบ้านหาญ 131
9 6.87
5 3.82
35 26.72
1 0.76
3 2.29
78 59.54
53 40.46%
41  โรงเรียนบ้านหนองสรวง 315
37 11.75
24 7.62
63 20.00
3 0.95
0 0.00
188 59.68
127 40.32%
42  โรงเรียนบ้านหนองบัวละคร 124
9 7.26
13 10.48
18 14.52
5 4.03
5 4.03
74 59.68
50 40.32%
43  โรงเรียนบ้านนารายณ์ 212
44 20.75
12 5.66
26 12.26
2 0.94
1 0.47
127 59.91
85 40.09%
44  โรงเรียนบ้านโคกแฝก 71
6 8.45
2 2.82
7 9.86
8 11.27
5 7.04
43 60.56
28 39.44%
45  โรงเรียนบ้านหนองละมั่ง 140
12 8.57
3 2.14
35 25.00
3 2.14
2 1.43
85 60.71
55 39.29%
46  โรงเรียนบ้านโนนมะเกลือ 83
7 8.43
6 7.23
13 15.66
3 3.61
3 3.61
51 61.45
32 38.55%
47  โรงเรียนบ้านหนองหอย 117
7 5.98
12 10.26
26 22.22
0 0.00
0 0.00
72 61.54
45 38.46%
48  โรงเรียนบ้านหนองแหน 29
4 13.79
0 0.00
7 24.14
0 0.00
0 0.00
18 62.07
11 37.93%
49  โรงเรียนบ้านเมืองนาท 123
25 20.33
0 0.00
21 17.07
0 0.00
0 0.00
77 62.60
46 37.40%
50  โรงเรียนบ้านทองหลาง 70
14 20.00
1 1.43
9 12.86
2 2.86
0 0.00
44 62.86
26 37.14%
51  โรงเรียนบ้านโกรกช้างน้อย 62
17 27.42
3 4.84
3 4.84
0 0.00
0 0.00
39 62.90
23 37.10%
52  โรงเรียนบ้านใหม่ชัยพฤกษ์ 41
1 2.44
4 9.76
9 21.95
1 2.44
0 0.00
26 63.41
15 36.59%
53  โรงเรียนบ้านดอนสระจันทร์ 36
7 19.44
0 0.00
4 11.11
1 2.78
1 2.78
23 63.89
13 36.11%
54  โรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่น 72
4 5.56
2 2.78
8 11.11
6 8.33
6 8.33
46 63.89
26 36.11%
55  โรงเรียนบ้านบึงอ้อ(ปุ่นอุปถัมภ์) 40
4 10.00
2 5.00
8 20.00
0 0.00
0 0.00
26 65.00
14 35.00%
56  โรงเรียนบ้านกะพี้ 69
3 4.35
5 7.25
16 23.19
0 0.00
0 0.00
45 65.22
24 34.78%
57  โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก 179
13 7.26
17 9.50
28 15.64
2 1.12
2 1.12
117 65.36
62 34.64%
58  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์(เทพารักษ์) 133
9 6.77
8 6.02
23 17.29
5 3.76
1 0.75
87 65.41
46 34.59%
59  โรงเรียนบ้านหนองปรือ(ขามสะแกแสง) 35
8 22.86
0 0.00
4 11.43
0 0.00
0 0.00
23 65.71
12 34.29%
60  โรงเรียนบึงคำคู 105
11 10.48
2 1.90
23 21.90
0 0.00
0 0.00
69 65.71
36 34.29%
61  โรงเรียนบ้านวัง(สายอนุกูล) 94
11 11.70
3 3.19
15 15.96
3 3.19
0 0.00
62 65.96
32 34.04%
62  โรงเรียนบ้านหนองดุม 136
3 2.21
6 4.41
16 11.76
9 6.62
12 8.82
90 66.18
46 33.82%
63  โรงเรียนบ้านหนองสะแก 77
6 7.79
4 5.19
16 20.78
0 0.00
0 0.00
51 66.23
26 33.77%
64  โรงเรียนบ้านขามทะเลสอ 84
2 2.38
4 4.76
19 22.62
3 3.57
0 0.00
56 66.67
28 33.33%
65  โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 12
2 16.67
1 8.33
1 8.33
0 0.00
0 0.00
8 66.67
4 33.33%
66  โรงเรียนบ้านป่าเพกา 33
4 12.12
0 0.00
7 21.21
0 0.00
0 0.00
22 66.67
11 33.33%
67  โรงเรียนบ้านหนองบง 117
4 3.42
4 3.42
23 19.66
4 3.42
4 3.42
78 66.67
39 33.33%
68  โรงเรียนบ้านโคกแขวน 60
1 1.67
1 1.67
7 11.67
11 18.33
0 0.00
40 66.67
20 33.33%
69  โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) 202
21 10.40
8 3.96
33 16.34
5 2.48
0 0.00
135 66.83
67 33.17%
70  โรงเรียนบ้านห้วย 28
3 10.71
2 7.14
3 10.71
0 0.00
1 3.57
19 67.86
9 32.14%
71  โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย 140
13 9.29
4 2.86
11 7.86
8 5.71
9 6.43
95 67.86
45 32.14%
72  โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา 131
11 8.40
0 0.00
23 17.56
8 6.11
0 0.00
89 67.94
42 32.06%
73  โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง 82
8 9.76
7 8.54
7 8.54
4 4.88
0 0.00
56 68.29
26 31.71%
74  โรงเรียนบ้านซับพลู 109
6 5.50
8 7.34
8 7.34
7 6.42
5 4.59
75 68.81
34 31.19%
75  โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 61
6 9.84
1 1.64
9 14.75
2 3.28
1 1.64
42 68.85
19 31.15%
76  โรงเรียนบ้านโนนเมือง(เยี่ยมประชาสรรค์) 61
7 11.48
3 4.92
7 11.48
2 3.28
0 0.00
42 68.85
19 31.15%
77  โรงเรียนบ้านท่าขี้เหล็ก 74
3 4.05
3 4.05
14 18.92
0 0.00
3 4.05
51 68.92
23 31.08%
78  โรงเรียนถนนสุรนารายณ์(คุรุรัฐประชาสรรค์) 425
18 4.24
50 11.76
19 4.47
26 6.12
19 4.47
293 68.94
132 31.06%
79  โรงเรียนบ้านนา 203
28 13.79
4 1.97
28 13.79
2 0.99
0 0.00
141 69.46
62 30.54%
80  โรงเรียนบัวปุ่นสันเทียะอนุสรณ์ 56
5 8.93
3 5.36
5 8.93
2 3.57
2 3.57
39 69.64
17 30.36%
81  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 143
12 8.39
8 5.59
21 14.69
2 1.40
0 0.00
100 69.93
43 30.07%
82  โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน 193
5 2.59
7 3.63
45 23.32
1 0.52
0 0.00
135 69.95
58 30.05%
83  โรงเรียนบ้านโนนพุทรา 104
9 8.65
0 0.00
21 20.19
1 0.96
0 0.00
73 70.19
31 29.81%
84  โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี 94
5 5.32
2 2.13
21 22.34
0 0.00
0 0.00
66 70.21
28 29.79%
85  โรงเรียนบ้านบุตะโก 74
8 10.81
0 0.00
13 17.57
1 1.35
0 0.00
52 70.27
22 29.73%
86  โรงเรียนบ้านโนนระเวียง 58
7 12.07
1 1.72
9 15.52
0 0.00
0 0.00
41 70.69
17 29.31%
87  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็ม 99
11 11.11
8 8.08
8 8.08
2 2.02
0 0.00
70 70.71
29 29.29%
88  โรงเรียนศิริบ้านไร่ 41
2 4.88
1 2.44
9 21.95
0 0.00
0 0.00
29 70.73
12 29.27%
89  โรงเรียนไชยณรงค์วิทยา 24
2 8.33
0 0.00
4 16.67
1 4.17
0 0.00
17 70.83
7 29.17%
90  โรงเรียนบ้านหนองกกตลุกผักไร 107
10 9.35
7 6.54
3 2.80
8 7.48
3 2.80
76 71.03
31 28.97%
91  โรงเรียนบ้านด่านกรงกราง 97
8 8.25
3 3.09
16 16.49
1 1.03
0 0.00
69 71.13
28 28.87%
92  โรงเรียนบ้านวังโป่ง 108
7 6.48
4 3.70
17 15.74
1 0.93
2 1.85
77 71.30
31 28.70%
93  โรงเรียนบ้านบัลลังก์สะอาด 46
0 0.00
0 0.00
11 23.91
0 0.00
2 4.35
33 71.74
13 28.26%
94  โรงเรียนบ้านคลองขามป้อม 94
13 13.83
1 1.06
11 11.70
0 0.00
1 1.06
68 72.34
26 27.66%
95  โรงเรียนบ้านห้วยสามขา 105
8 7.62
7 6.67
8 7.62
6 5.71
0 0.00
76 72.38
29 27.62%
96  โรงเรียนบ้านกุดนางทอหูก 150
10 6.67
4 2.67
27 18.00
0 0.00
0 0.00
109 72.67
41 27.33%
97  โรงเรียนบ้านหินหล่อง 55
1 1.82
3 5.45
11 20.00
0 0.00
0 0.00
40 72.73
15 27.27%
98  โรงเรียนบ้านหนองขุยคูเมือง 48
5 10.42
1 2.08
7 14.58
0 0.00
0 0.00
35 72.92
13 27.08%
99  โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา) 101
4 3.96
0 0.00
23 22.77
0 0.00
0 0.00
74 73.27
27 26.73%
100  โรงเรียนบ้านงิ้ว 49
5 10.20
1 2.04
4 8.16
0 0.00
3 6.12
36 73.47
13 26.53%
101  โรงเรียนบ้านทรงธรรม 83
7 8.43
1 1.20
14 16.87
0 0.00
0 0.00
61 73.49
22 26.51%
102  โรงเรียนวัดหนองกราด(สังวรอุปถัมภ์) 174
1 0.57
8 4.60
37 21.26
0 0.00
0 0.00
128 73.56
46 26.44%
103  โรงเรียนบ้านบุเขว้า 140
9 6.43
3 2.14
17 12.14
0 0.00
8 5.71
103 73.57
37 26.43%
104  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ 221
28 12.67
15 6.79
12 5.43
2 0.90
1 0.45
163 73.76
58 26.24%
105  โรงเรียนบ้านกำปัง 44
3 6.82
1 2.27
7 15.91
0 0.00
0 0.00
33 75.00
11 25.00%
106  โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ 89
7 7.87
0 0.00
15 16.85
0 0.00
0 0.00
67 75.28
22 24.72%
107  โรงเรียนบ้านหนองกก(ขามทะเลสอ) 69
1 1.45
0 0.00
16 23.19
0 0.00
0 0.00
52 75.36
17 24.64%
108  โรงเรียนบ้านกระดาน(รัฐประชาสรรค์) 61
3 4.92
3 4.92
8 13.11
0 0.00
1 1.64
46 75.41
15 24.59%
109  โรงเรียนบ้านหนองแดง 45
3 6.67
2 4.44
6 13.33
0 0.00
0 0.00
34 75.56
11 24.44%
110  โรงเรียนบ้านเกาะลอย 37
2 5.41
1 2.70
6 16.22
0 0.00
0 0.00
28 75.68
9 24.32%
111  โรงเรียนบ้านคลองแค 125
8 6.40
6 4.80
8 6.40
1 0.80
7 5.60
95 76.00
30 24.00%
112  โรงเรียนบ้านหนุก 67
7 10.45
1 1.49
5 7.46
2 2.99
1 1.49
51 76.12
16 23.88%
113  โรงเรียนบ้านเมืองเก่า 59
0 0.00
0 0.00
14 23.73
0 0.00
0 0.00
45 76.27
14 23.73%
114  โรงเรียนบ้านแปรง 152
12 7.89
6 3.95
16 10.53
2 1.32
0 0.00
116 76.32
36 23.68%
115  โรงเรียนบ้านกุดไผ่ 55
0 0.00
0 0.00
12 21.82
1 1.82
0 0.00
42 76.36
13 23.64%
116  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต 90
0 0.00
7 7.78
14 15.56
0 0.00
0 0.00
69 76.67
21 23.33%
117  โรงเรียนบ้านซับยาง 99
7 7.07
0 0.00
6 6.06
4 4.04
6 6.06
76 76.77
23 23.23%
118  โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 138
4 2.90
1 0.72
11 7.97
7 5.07
9 6.52
106 76.81
32 23.19%
119  โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) 279
14 5.02
7 2.51
34 12.19
9 3.23
0 0.00
215 77.06
64 22.94%
120  โรงเรียนบ้านดอนมุกมัน 70
1 1.43
1 1.43
13 18.57
0 0.00
1 1.43
54 77.14
16 22.86%
121  โรงเรียนบ้านหนองกระเทียมใต้ 32
1 3.13
0 0.00
5 15.63
1 3.13
0 0.00
25 78.13
7 21.88%
122  โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาสี 55
3 5.45
3 5.45
4 7.27
1 1.82
1 1.82
43 78.18
12 21.82%
123  โรงเรียนวัดสระจรเข้(โนนไทย) 92
11 11.96
1 1.09
6 6.52
2 2.17
0 0.00
72 78.26
20 21.74%
124  โรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา) 93
5 5.38
2 2.15
13 13.98
0 0.00
0 0.00
73 78.49
20 21.51%
125  โรงเรียนบ้านเสมา 89
8 8.99
5 5.62
6 6.74
0 0.00
0 0.00
70 78.65
19 21.35%
126  โรงเรียนบ้านโคกกระบือ 52
0 0.00
4 7.69
7 13.46
0 0.00
0 0.00
41 78.85
11 21.15%
127  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 19
0 0.00
0 0.00
4 21.05
0 0.00
0 0.00
15 78.95
4 21.05%
128  โรงเรียนบ้านเขื่อน(ท่าพระประชาสรรค์) 38
3 7.89
0 0.00
5 13.16
0 0.00
0 0.00
30 78.95
8 21.05%
129  โรงเรียนบ้านหินลาด 53
1 1.89
1 1.89
9 16.98
0 0.00
0 0.00
42 79.25
11 20.75%
130  โรงเรียนบ้านค้างพลู 164
7 4.27
4 2.44
23 14.02
0 0.00
0 0.00
130 79.27
34 20.73%
131  โรงเรียนวัดกุดน้ำใส 44
2 4.55
0 0.00
6 13.64
1 2.27
0 0.00
35 79.55
9 20.45%
132  โรงเรียนบ้านจาน 201
12 5.97
8 3.98
20 9.95
1 0.50
0 0.00
160 79.60
41 20.40%
133  โรงเรียนบ้านหญ้าคาโนนแจง 74
10 13.51
0 0.00
5 6.76
0 0.00
0 0.00
59 79.73
15 20.27%
134  โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ 622
42 6.75
21 3.38
62 9.97
0 0.00
0 0.00
497 79.90
125 20.10%
135  โรงเรียนบ้านตะคร้อ 155
1 0.65
1 0.65
28 18.06
1 0.65
0 0.00
124 80.00
31 20.00%
136  โรงเรียนบ้านหนองกราดน้อย 80
4 5.00
2 2.50
7 8.75
1 1.25
2 2.50
64 80.00
16 20.00%
137  โรงเรียนบ้านหนองจาน 156
9 5.77
4 2.56
15 9.62
3 1.92
0 0.00
125 80.13
31 19.87%
138  โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง 117
7 5.98
6 5.13
10 8.55
0 0.00
0 0.00
94 80.34
23 19.66%
139  โรงเรียนบ้านมะเริง 56
4 7.14
1 1.79
5 8.93
0 0.00
1 1.79
45 80.36
11 19.64%
140  โรงเรียนบ้านป่ารังงาม 72
2 2.78
4 5.56
6 8.33
2 2.78
0 0.00
58 80.56
14 19.44%
141  โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง 665
33 4.96
4 0.60
82 12.33
10 1.50
0 0.00
536 80.60
129 19.40%
142  โรงเรียนบ้านห้วยโนนพฤกษ์ 62
2 3.23
1 1.61
8 12.90
0 0.00
1 1.61
50 80.65
12 19.35%
143  โรงเรียนบ้านตะเคียน 203
6 2.96
6 2.96
27 13.30
0 0.00
0 0.00
164 80.79
39 19.21%
144  โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 58
2 3.45
4 6.90
5 8.62
0 0.00
0 0.00
47 81.03
11 18.97%
145  โรงเรียนบ้านโนนตาล 211
2 0.95
4 1.90
34 16.11
0 0.00
0 0.00
171 81.04
40 18.96%
146  โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม 122
2 1.64
1 0.82
20 16.39
0 0.00
0 0.00
99 81.15
23 18.85%
147  โรงเรียนบ้านเหนือทัพรั้ง 134
5 3.73
1 0.75
19 14.18
0 0.00
0 0.00
109 81.34
25 18.66%
148  โรงเรียนบ้านคู(ประชาอุปถัมภ์) 70
2 2.86
0 0.00
11 15.71
0 0.00
0 0.00
57 81.43
13 18.57%
149  โรงเรียนบ้านโจด(ท้าวสุรนารีอนุสรณ์4) 76
6 7.89
1 1.32
7 9.21
0 0.00
0 0.00
62 81.58
14 18.42%
150  โรงเรียนบ้านหลุง(ใหม่บุรพาคม) 196
5 2.55
7 3.57
24 12.24
0 0.00
0 0.00
160 81.63
36 18.37%
151  โรงเรียนบ้านโตนดพูนผลวิทยา 104
5 4.81
0 0.00
14 13.46
0 0.00
0 0.00
85 81.73
19 18.27%
152  โรงเรียนบ้านหนองกระโดนดอนมะเกลือสามัคคี 72
2 2.78
0 0.00
11 15.28
0 0.00
0 0.00
59 81.94
13 18.06%
153  โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว 50
3 6.00
0 0.00
6 12.00
0 0.00
0 0.00
41 82.00
9 18.00%
154  โรงเรียนเทพคงคา 50
2 4.00
0 0.00
7 14.00
0 0.00
0 0.00
41 82.00
9 18.00%
155  โรงเรียนบ้านอ้อไพล 139
13 9.35
8 5.76
4 2.88
0 0.00
0 0.00
114 82.01
25 17.99%
156  โรงเรียนบ้านหนองพลวง 102
6 5.88
4 3.92
3 2.94
0 0.00
5 4.90
84 82.35
18 17.65%
157  โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์) 180
4 2.22
4 2.22
21 11.67
1 0.56
1 0.56
149 82.78
31 17.22%
158  โรงเรียนบ้านโนนหวาย 93
3 3.23
2 2.15
11 11.83
0 0.00
0 0.00
77 82.80
16 17.20%
159  โรงเรียนบ้านโป่งกระสัง 76
5 6.58
1 1.32
5 6.58
1 1.32
1 1.32
63 82.89
13 17.11%
160  โรงเรียนบ้านถนนหัก 41
1 2.44
1 2.44
5 12.20
0 0.00
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
161  โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง(โกศลสงเคราะห์) 155
5 3.23
0 0.00
15 9.68
1 0.65
5 3.23
129 83.23
26 16.77%
162  โรงเรียนบ้านหนองหัน 6
1 16.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 83.33
1 16.67%
163  โรงเรียนบ้านโคกหนองไผ่ 30
1 3.33
2 6.67
2 6.67
0 0.00
0 0.00
25 83.33
5 16.67%
164  โรงเรียนบ้านบุสายออ(บุญเขตบริหาร) 43
4 9.30
1 2.33
2 4.65
0 0.00
0 0.00
36 83.72
7 16.28%
165  โรงเรียนบ้านหนองกระเทียมเหนือ 87
7 8.05
0 0.00
6 6.90
1 1.15
0 0.00
73 83.91
14 16.09%
166  โรงเรียนบึงพัฒนาประชาร่วมจิต 19
0 0.00
0 0.00
3 15.79
0 0.00
0 0.00
16 84.21
3 15.79%
167  โรงเรียนบ้านโนนเต็ง 89
3 3.37
2 2.25
9 10.11
0 0.00
0 0.00
75 84.27
14 15.73%
168  โรงเรียนบ้านหนองตะครอง 70
0 0.00
0 0.00
11 15.71
0 0.00
0 0.00
59 84.29
11 15.71%
169  โรงเรียนบ้านโนนผักชี 134
8 5.97
5 3.73
4 2.99
2 1.49
2 1.49
113 84.33
21 15.67%
170  โรงเรียนบ้านโนนสง่า 128
4 3.13
7 5.47
9 7.03
0 0.00
0 0.00
108 84.38
20 15.63%
171  โรงเรียนบ้านสระตอง 52
3 5.77
2 3.85
3 5.77
0 0.00
0 0.00
44 84.62
8 15.38%
172  โรงเรียนบ้านโกรกกระหาด 39
1 2.56
0 0.00
3 7.69
2 5.13
0 0.00
33 84.62
6 15.38%
173  โรงเรียนบ้านโนนทอง 80
4 5.00
2 2.50
6 7.50
0 0.00
0 0.00
68 85.00
12 15.00%
174  โรงเรียนบ้านดอนขวาง 139
5 3.60
2 1.44
12 8.63
1 0.72
0 0.00
119 85.61
20 14.39%
175  โรงเรียนบ้านโนน 63
0 0.00
0 0.00
8 12.70
1 1.59
0 0.00
54 85.71
9 14.29%
176  โรงเรียนวัดสระจรเข้(ด่านขุนทด) 176
4 2.27
0 0.00
18 10.23
0 0.00
3 1.70
151 85.80
25 14.20%
177  โรงเรียนบ้านสำโรง 100
1 1.00
2 2.00
11 11.00
0 0.00
0 0.00
86 86.00
14 14.00%
178  โรงเรียนบ้านสระแจง 79
5 6.33
0 0.00
5 6.33
1 1.27
0 0.00
68 86.08
11 13.92%
179  โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา 215
12 5.58
4 1.86
13 6.05
0 0.00
0 0.00
186 86.51
29 13.49%
180  โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล 30
0 0.00
1 3.33
3 10.00
0 0.00
0 0.00
26 86.67
4 13.33%
181  โรงเรียนบ้านคูเมือง 128
8 6.25
0 0.00
9 7.03
0 0.00
0 0.00
111 86.72
17 13.28%
182  โรงเรียนบ้านหิงห้อย 98
9 9.18
1 1.02
2 2.04
1 1.02
0 0.00
85 86.73
13 13.27%
183  โรงเรียนบุ่งสะอาดวัฒนา 68
3 4.41
0 0.00
6 8.82
0 0.00
0 0.00
59 86.76
9 13.24%
184  โรงเรียนบ้านครึมม่วง 91
2 2.20
3 3.30
7 7.69
0 0.00
0 0.00
79 86.81
12 13.19%
185  โรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา 144
3 2.08
2 1.39
12 8.33
2 1.39
0 0.00
125 86.81
19 13.19%
186  โรงเรียนบ้านหนองปรือ(ด่านขุนทด) 107
1 0.93
2 1.87
11 10.28
0 0.00
0 0.00
93 86.92
14 13.08%
187  โรงเรียนบ้านดอนด่านใน 161
1 0.62
1 0.62
15 9.32
2 1.24
2 1.24
140 86.96
21 13.04%
188  โรงเรียนชายพะเนาหนองโพธิ์ 24
1 4.17
0 0.00
2 8.33
0 0.00
0 0.00
21 87.50
3 12.50%
189  โรงเรียนบ้านบุระไหว 32
1 3.13
0 0.00
3 9.38
0 0.00
0 0.00
28 87.50
4 12.50%
190  โรงเรียนมาบกราดวิทยา 179
7 3.91
4 2.23
11 6.15
0 0.00
0 0.00
157 87.71
22 12.29%
191  โรงเรียนบ้านประดู่งาม 50
2 4.00
2 4.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
44 88.00
6 12.00%
192  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย 446
18 4.04
0 0.00
35 7.85
0 0.00
0 0.00
393 88.12
53 11.88%
193  โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ 156
3 1.92
5 3.21
10 6.41
0 0.00
0 0.00
138 88.46
18 11.54%
194  โรงเรียนบ้านเจริญผล 146
2 1.37
1 0.68
10 6.85
0 0.00
1 0.68
132 90.41
14 9.59%
195  โรงเรียนสระพระขมาดไพร 201
4 1.99
1 0.50
14 6.97
0 0.00
0 0.00
182 90.55
19 9.45%
196  โรงเรียนบ้านใหม่ศรีสุข 54
0 0.00
0 0.00
5 9.26
0 0.00
0 0.00
49 90.74
5 9.26%
197  โรงเรียนบ้านโค้งตะคร้อ 33
0 0.00
0 0.00
3 9.09
0 0.00
0 0.00
30 90.91
3 9.09%
198  โรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี 2) 122
5 4.10
0 0.00
4 3.28
0 0.00
2 1.64
111 90.98
11 9.02%
199  โรงเรียนบ้านถนนโพธิ์ 167
6 3.59
0 0.00
7 4.19
1 0.60
0 0.00
153 91.62
14 8.38%
200  โรงเรียนบ้านสะพานหิน 123
1 0.81
0 0.00
9 7.32
0 0.00
0 0.00
113 91.87
10 8.13%
201  โรงเรียนบ้านโกรกลึก 127
1 0.79
0 0.00
9 7.09
0 0.00
0 0.00
117 92.13
10 7.87%
202  โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี 156
1 0.64
1 0.64
10 6.41
0 0.00
0 0.00
144 92.31
12 7.69%
203  โรงเรียนบ้านสระพัง 93
1 1.08
0 0.00
3 3.23
3 3.23
0 0.00
86 92.47
7 7.53%
204  โรงเรียนบ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์) 40
0 0.00
0 0.00
3 7.50
0 0.00
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
205  โรงเรียนบ้านหนองไทร 109
5 4.59
1 0.92
1 0.92
0 0.00
0 0.00
102 93.58
7 6.42%
206  โรงเรียนบ้านหินเพิง 47
2 4.26
0 0.00
1 2.13
0 0.00
0 0.00
44 93.62
3 6.38%
207  โรงเรียนบ้านหนองกลางดอน 33
0 0.00
0 0.00
2 6.06
0 0.00
0 0.00
31 93.94
2 6.06%
208  โรงเรียนบ้านละเลิงพิมาน 94
2 2.13
0 0.00
0 0.00
1 1.06
2 2.13
89 94.68
5 5.32%
209  โรงเรียนบ้านมะค่าดอนทะยิง 62
1 1.61
0 0.00
2 3.23
0 0.00
0 0.00
59 95.16
3 4.84%
210  โรงเรียนบ้านศิลาร่วมสามัคคี 125
0 0.00
0 0.00
3 2.40
0 0.00
1 0.80
121 96.80
4 3.20%
211  โรงเรียนศรีชลสินธุ์ 97
0 0.00
0 0.00
3 3.09
0 0.00
0 0.00
94 96.91
3 3.09%
212  โรงเรียนบ้านวังสนวน 122
0 0.00
0 0.00
2 1.64
0 0.00
0 0.00
120 98.36
2 1.64%
213  โรงเรียนบ้านตลุกชั่งโค 7
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  24,000 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,760 7.33
เตี้ย  896 3.73
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,021 12.59
ผอมและเตี้ย  676 2.82
อ้วนและเตี้ย  669 2.79
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,978 70.74
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,022 คน


29.26%


Powered By www.thaieducation.net