ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครราชสีมา เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 143 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 143 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านส้มมิตรภาพที่93 63
15 23.81
6 9.52
16 25.40
10 15.87
5 7.94
11 17.46
52 82.54%
2  โรงเรียนบ้านคอหงษ์ 50
8 16.00
4 8.00
10 20.00
4 8.00
10 20.00
14 28.00
36 72.00%
3  โรงเรียนบ้านพลจลก 162
29 17.90
30 18.52
11 6.79
30 18.52
11 6.79
51 31.48
111 68.52%
4  โรงเรียนบ้านดงพลอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 539) 53
7 13.21
18 33.96
7 13.21
0 0.00
2 3.77
19 35.85
34 64.15%
5  โรงเรียนบ้านคนชุม 102
11 10.78
4 3.92
18 17.65
15 14.71
16 15.69
38 37.25
64 62.75%
6  โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงค์คงฤทธิ์อนุสรณ์) 94
16 17.02
6 6.38
25 26.60
5 5.32
3 3.19
39 41.49
55 58.51%
7  โรงเรียนโคกเพชรสระมโนรา 134
11 8.21
8 5.97
19 14.18
20 14.93
17 12.69
59 44.03
75 55.97%
8  โรงเรียนบ้านบิง(สุประชาจูงกลางนุสสรณ์ 115
15 13.04
6 5.22
9 7.83
21 18.26
11 9.57
53 46.09
62 53.91%
9  โรงเรียนบ้านทุ่งกระโดน 47
7 14.89
6 12.77
8 17.02
4 8.51
0 0.00
22 46.81
25 53.19%
10  โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) 890
70 7.87
76 8.54
212 23.82
30 3.37
85 9.55
417 46.85
473 53.15%
11  โรงเรียนบ้านจอหอ 465
28 6.02
25 5.38
75 16.13
53 11.40
66 14.19
218 46.88
247 53.12%
12  โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 239
34 14.23
20 8.37
41 17.15
12 5.02
17 7.11
115 48.12
124 51.88%
13  โรงเรียนบ้านกล้วยจอหอ 137
19 13.87
16 11.68
22 16.06
13 9.49
0 0.00
67 48.91
70 51.09%
14  โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์3ฯ 57
2 3.51
2 3.51
10 17.54
4 7.02
10 17.54
29 50.88
28 49.12%
15  โรงเรียนบ้านหนองจำปา 74
19 25.68
0 0.00
15 20.27
2 2.70
0 0.00
38 51.35
36 48.65%
16  โรงเรียนบ้านมาบมะค่า 105
11 10.48
10 9.52
16 15.24
9 8.57
5 4.76
54 51.43
51 48.57%
17  โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1827
107 5.86
30 1.64
364 19.92
137 7.50
235 12.86
954 52.22
873 47.78%
18  โรงเรียนบ้านเสลาถั่วแปบ 89
13 14.61
2 2.25
4 4.49
21 23.60
1 1.12
48 53.93
41 46.07%
19  โรงเรียนเคหะประชาสามัคคี 554
48 8.66
37 6.68
47 8.48
20 3.61
99 17.87
303 54.69
251 45.31%
20  โรงเรียนบ้านคล้าโนนคราม 59
15 25.42
1 1.69
10 16.95
0 0.00
0 0.00
33 55.93
26 44.07%
21  โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด 138
28 20.29
7 5.07
19 13.77
5 3.62
0 0.00
79 57.25
59 42.75%
22  โรงเรียนบ้านพะไล 223
19 8.52
2 0.90
30 13.45
26 11.66
18 8.07
128 57.40
95 42.60%
23  โรงเรียนสามัคคีรถไฟ 105
6 5.71
10 9.52
22 20.95
5 4.76
0 0.00
62 59.05
43 40.95%
24  โรงเรียนบ้านด่านเกวียน 52
11 21.15
0 0.00
10 19.23
0 0.00
0 0.00
31 59.62
21 40.38%
25  โรงเรียนบ้านหนองอ้อ 57
8 14.04
4 7.02
6 10.53
5 8.77
0 0.00
34 59.65
23 40.35%
26  โรงเรียนบ้านหนองพลวง 195
28 14.36
7 3.59
33 16.92
4 2.05
6 3.08
117 60.00
78 40.00%
27  โรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา 205
9 4.39
7 3.41
44 21.46
8 3.90
13 6.34
124 60.49
81 39.51%
28  โรงเรียนบ้านด่านทองหลาง 162
11 6.79
10 6.17
30 18.52
11 6.79
0 0.00
100 61.73
62 38.27%
29  โรงเรียนบ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณฯ) 129
13 10.08
13 10.08
17 13.18
5 3.88
1 0.78
80 62.02
49 37.98%
30  โรงเรียนสวนหม่อน 578
30 5.19
25 4.33
46 7.96
50 8.65
68 11.76
359 62.11
219 37.89%
31  โรงเรียนบ้านขามชั่งโค 74
6 8.11
0 0.00
15 20.27
7 9.46
0 0.00
46 62.16
28 37.84%
32  โรงเรียนบ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี) 61
4 6.56
7 11.48
10 16.39
1 1.64
1 1.64
38 62.30
23 37.70%
33  โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) 213
31 14.55
18 8.45
31 14.55
0 0.00
0 0.00
133 62.44
80 37.56%
34  โรงเรียนบ้านหนองแจง 55
13 23.64
2 3.64
4 7.27
1 1.82
0 0.00
35 63.64
20 36.36%
35  โรงเรียนบ้านไพ 87
15 17.24
8 9.20
8 9.20
0 0.00
0 0.00
56 64.37
31 35.63%
36  โรงเรียนบ้านหนองรังกา 124
15 12.10
17 13.71
8 6.45
3 2.42
1 0.81
80 64.52
44 35.48%
37  โรงเรียนบ้านคอนน้อย 65
5 7.69
6 9.23
12 18.46
0 0.00
0 0.00
42 64.62
23 35.38%
38  โรงเรียนบ้านหนองนา 68
7 10.29
2 2.94
9 13.24
6 8.82
0 0.00
44 64.71
24 35.29%
39  โรงเรียนบ้านด่านติง 91
13 14.29
0 0.00
19 20.88
0 0.00
0 0.00
59 64.84
32 35.16%
40  โรงเรียนบ้านหนองปรู 260
19 7.31
13 5.00
45 17.31
12 4.62
1 0.38
170 65.38
90 34.62%
41  โรงเรียนบึงสาลี 118
8 6.78
7 5.93
22 18.64
1 0.85
2 1.69
78 66.10
40 33.90%
42  โรงเรียนบ้านหนองตะไก้(ประชาพัฒนา) 37
0 0.00
6 16.22
6 16.22
0 0.00
0 0.00
25 67.57
12 32.43%
43  โรงเรียนอนุบาลตลาดแค 381
17 4.46
18 4.72
64 16.80
24 6.30
0 0.00
258 67.72
123 32.28%
44  โรงเรียนบ้านหนองพลวงใหญ่ 123
6 4.88
6 4.88
27 21.95
0 0.00
0 0.00
84 68.29
39 31.71%
45  โรงเรียนบ้านโคกสูง 288
24 8.33
3 1.04
61 21.18
3 1.04
0 0.00
197 68.40
91 31.60%
46  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 147
15 10.20
7 4.76
23 15.65
0 0.00
1 0.68
101 68.71
46 31.29%
47  โรงเรียนบ้านลำเชิงไกร 45
4 8.89
0 0.00
8 17.78
2 4.44
0 0.00
31 68.89
14 31.11%
48  โรงเรียนบ้านละลมโพธิ์ 74
2 2.70
4 5.41
17 22.97
0 0.00
0 0.00
51 68.92
23 31.08%
49  โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 4335
200 4.61
55 1.27
1058 24.41
13 0.30
11 0.25
2998 69.16
1337 30.84%
50  โรงเรียนบ้านภูเขาลาด 208
20 9.62
5 2.40
37 17.79
1 0.48
0 0.00
145 69.71
63 30.29%
51  โรงเรียนบ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฎร์วิทยา) 163
5 3.07
8 4.91
16 9.82
18 11.04
1 0.61
115 70.55
48 29.45%
52  โรงเรียนวัดสระแก้ว 2288
173 7.56
40 1.75
441 19.27
2 0.09
4 0.17
1628 71.15
660 28.85%
53  โรงเรียนชุมชนบ้านประโดก-โคกไผ่ 184
3 1.63
10 5.43
35 19.02
5 2.72
0 0.00
131 71.20
53 28.80%
54  โรงเรียนบ้านสะพาน 108
13 12.04
4 3.70
10 9.26
4 3.70
0 0.00
77 71.30
31 28.70%
55  โรงเรียนบ้านต่างตา 166
15 9.04
4 2.41
28 16.87
0 0.00
0 0.00
119 71.69
47 28.31%
56  โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร 92
6 6.52
3 3.26
6 6.52
5 5.43
6 6.52
66 71.74
26 28.26%
57  โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง 192
16 8.33
19 9.90
18 9.38
0 0.00
0 0.00
139 72.40
53 27.60%
58  โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 419
34 8.11
15 3.58
58 13.84
7 1.67
0 0.00
305 72.79
114 27.21%
59  โรงเรียนบ้านโตนด 166
3 1.81
4 2.41
35 21.08
2 1.20
1 0.60
121 72.89
45 27.11%
60  โรงเรียนบ้านเกรียมโนนสำโรง 111
9 8.11
0 0.00
21 18.92
0 0.00
0 0.00
81 72.97
30 27.03%
61  โรงเรียนบ้านลองตอง 238
11 4.62
9 3.78
41 17.23
1 0.42
2 0.84
174 73.11
64 26.89%
62  โรงเรียนบ้านหัวทะเล 149
10 6.71
5 3.36
21 14.09
2 1.34
1 0.67
110 73.83
39 26.17%
63  โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง 125
7 5.60
13 10.40
9 7.20
3 2.40
0 0.00
93 74.40
32 25.60%
64  โรงเรียนบ้านบึงสาร 281
21 7.47
9 3.20
34 12.10
7 2.49
0 0.00
210 74.73
71 25.27%
65  โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม 151
8 5.30
4 2.65
26 17.22
0 0.00
0 0.00
113 74.83
38 25.17%
66  โรงเรียนบ้านพะเนา 68
0 0.00
4 5.88
13 19.12
0 0.00
0 0.00
51 75.00
17 25.00%
67  โรงเรียนอ่างหนองแหนประชาสามัคคี 140
7 5.00
2 1.43
24 17.14
2 1.43
0 0.00
105 75.00
35 25.00%
68  โรงเรียนอ่างห้วยยาง 199
6 3.02
9 4.52
20 10.05
8 4.02
5 2.51
151 75.88
48 24.12%
69  โรงเรียนบ้านบึงทับช้าง 133
0 0.00
8 6.02
24 18.05
0 0.00
0 0.00
101 75.94
32 24.06%
70  โรงเรียนบ้านศรีสุข(คุรุราษฎร์สามัคคี) 212
7 3.30
8 3.77
27 12.74
4 1.89
5 2.36
161 75.94
51 24.06%
71  โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก 179
9 5.03
8 4.47
22 12.29
4 2.23
0 0.00
136 75.98
43 24.02%
72  โรงเรียนบ้านเปลาะปลอเมืองที(ประชารัฐสามัคคี) 105
11 10.48
3 2.86
11 10.48
0 0.00
0 0.00
80 76.19
25 23.81%
73  โรงเรียนบ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา) 185
12 6.49
7 3.78
16 8.65
5 2.70
4 2.16
141 76.22
44 23.78%
74  โรงเรียนบ้านดอนม่วง 111
6 5.41
4 3.60
11 9.91
5 4.50
0 0.00
85 76.58
26 23.42%
75  โรงเรียนบ้านหมื่นไวย 95
3 3.16
6 6.32
13 13.68
0 0.00
0 0.00
73 76.84
22 23.16%
76  โรงเรียนบ้านหนองม้า 175
13 7.43
5 2.86
21 12.00
1 0.57
0 0.00
135 77.14
40 22.86%
77  โรงเรียนบ้านขนายดี(ประชารัฐบำรุง) 44
6 13.64
1 2.27
3 6.82
0 0.00
0 0.00
34 77.27
10 22.73%
78  โรงเรียนสุขานารี 2903
170 5.86
50 1.72
431 14.85
4 0.14
1 0.03
2247 77.40
656 22.60%
79  โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) 290
36 12.41
1 0.34
27 9.31
0 0.00
0 0.00
226 77.93
64 22.07%
80  โรงเรียนบ้านมะรุม 162
9 5.56
4 2.47
17 10.49
4 2.47
1 0.62
127 78.40
35 21.60%
81  โรงเรียนบ้านดอนขวาง 284
11 3.87
15 5.28
34 11.97
0 0.00
0 0.00
224 78.87
60 21.13%
82  โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ 237
13 5.49
8 3.38
24 10.13
5 2.11
0 0.00
187 78.90
50 21.10%
83  โรงเรียนบ้านพุดซา 82
5 6.10
0 0.00
12 14.63
0 0.00
0 0.00
65 79.27
17 20.73%
84  โรงเรียนบ้านบึงตะโก 155
10 6.45
1 0.65
14 9.03
6 3.87
1 0.65
123 79.35
32 20.65%
85  โรงเรียนบ้านยางน้อยหัวสิบ 78
3 3.85
3 3.85
10 12.82
0 0.00
0 0.00
62 79.49
16 20.51%
86  โรงเรียนไตรคามสามัคคี 93
7 7.53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 12.90
74 79.57
19 20.43%
87  โรงเรียนบ้านหนองระเวียง 64
3 4.69
0 0.00
10 15.63
0 0.00
0 0.00
51 79.69
13 20.31%
88  โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน 223
11 4.93
10 4.48
21 9.42
2 0.90
1 0.45
178 79.82
45 20.18%
89  โรงเรียนบ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์) 75
3 4.00
3 4.00
3 4.00
3 4.00
3 4.00
60 80.00
15 20.00%
90  โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง 146
18 12.33
1 0.68
9 6.16
1 0.68
0 0.00
117 80.14
29 19.86%
91  โรงเรียนบ้านหนองสมอประชาพัฒนา 172
6 3.49
5 2.91
20 11.63
2 1.16
1 0.58
138 80.23
34 19.77%
92  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 66
2 3.03
0 0.00
1 1.52
10 15.15
0 0.00
53 80.30
13 19.70%
93  โรงเรียนบ้านโนนมะกอก 57
1 1.75
2 3.51
8 14.04
0 0.00
0 0.00
46 80.70
11 19.30%
94  โรงเรียนบ้านหญ้าคา ว.ท.อ. 104
7 6.73
3 2.88
10 9.62
0 0.00
0 0.00
84 80.77
20 19.23%
95  โรงเรียนกันเกราพิทยาคม 131
3 2.29
1 0.76
20 15.27
1 0.76
0 0.00
106 80.92
25 19.08%
96  โรงเรียนบ้านขามเฒ่า 63
2 3.17
2 3.17
8 12.70
0 0.00
0 0.00
51 80.95
12 19.05%
97  โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์) 111
8 7.21
6 5.41
7 6.31
0 0.00
0 0.00
90 81.08
21 18.92%
98  โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ 290
14 4.83
7 2.41
32 11.03
0 0.00
0 0.00
237 81.72
53 18.28%
99  โรงเรียนบ้านยองแยง 50
3 6.00
2 4.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
41 82.00
9 18.00%
100  โรงเรียนบ้านวังม่วง 39
2 5.13
0 0.00
4 10.26
1 2.56
0 0.00
32 82.05
7 17.95%
101  โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 396
13 3.28
11 2.78
24 6.06
12 3.03
11 2.78
325 82.07
71 17.93%
102  โรงเรียนทหารอากาศบำรุง 140
6 4.29
0 0.00
17 12.14
1 0.71
1 0.71
115 82.14
25 17.86%
103  โรงเรียนบ้านเดิ่นหัวบึงวิทยา 56
2 3.57
2 3.57
6 10.71
0 0.00
0 0.00
46 82.14
10 17.86%
104  โรงเรียนเสนานุเคราะห์ 1247
23 1.84
57 4.57
110 8.82
19 1.52
12 0.96
1026 82.28
221 17.72%
105  โรงเรียนบ้านดอนผวา 102
3 2.94
2 1.96
13 12.75
0 0.00
0 0.00
84 82.35
18 17.65%
106  โรงเรียนบ้านระกาย 177
7 3.95
3 1.69
21 11.86
0 0.00
0 0.00
146 82.49
31 17.51%
107  โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ 183
6 3.28
3 1.64
23 12.57
0 0.00
0 0.00
151 82.51
32 17.49%
108  โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 109
6 5.50
0 0.00
13 11.93
0 0.00
0 0.00
90 82.57
19 17.43%
109  โรงเรียนบ้านหญ้าคาเหนือ 23
0 0.00
1 4.35
2 8.70
1 4.35
0 0.00
19 82.61
4 17.39%
110  โรงเรียนบ้านหนองบัว(สหรัฐพิบูลประชาสรรค์) 46
0 0.00
0 0.00
8 17.39
0 0.00
0 0.00
38 82.61
8 17.39%
111  โรงเรียนบ้านทับช้าง 179
4 2.23
1 0.56
25 13.97
0 0.00
1 0.56
148 82.68
31 17.32%
112  โรงเรียนบ้านกระเพรา 35
0 0.00
0 0.00
5 14.29
1 2.86
0 0.00
29 82.86
6 17.14%
113  โรงเรียนบ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา) 141
3 2.13
9 6.38
12 8.51
0 0.00
0 0.00
117 82.98
24 17.02%
114  โรงเรียนบ้านโนนมันเทศ 66
5 7.58
2 3.03
4 6.06
0 0.00
0 0.00
55 83.33
11 16.67%
115  โรงเรียนบ้านดอนชมพู(สังฆประชานุเคราะห์) 122
4 3.28
0 0.00
16 13.11
0 0.00
0 0.00
102 83.61
20 16.39%
116  โรงเรียนบ้านเปราะหอมพัฒนา 51
4 7.84
0 0.00
4 7.84
0 0.00
0 0.00
43 84.31
8 15.69%
117  โรงเรียนบ้านปราสาท(สุวรรณราษฎร์ฯ) 64
3 4.69
1 1.56
6 9.38
0 0.00
0 0.00
54 84.38
10 15.63%
118  โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์) 193
9 4.66
4 2.07
16 8.29
1 0.52
0 0.00
163 84.46
30 15.54%
119  โรงเรียนบ้านหนองโจด 52
0 0.00
0 0.00
8 15.38
0 0.00
0 0.00
44 84.62
8 15.38%
120  โรงเรียนบ้านถนนถั่ว(กองทัพบกประชาสามัคคี) 158
4 2.53
0 0.00
20 12.66
0 0.00
0 0.00
134 84.81
24 15.19%
121  โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์) 210
18 8.57
0 0.00
11 5.24
1 0.48
0 0.00
180 85.71
30 14.29%
122  โรงเรียนบ้านไพล(ไตรมิตรสามัคคี) 113
5 4.42
3 2.65
6 5.31
1 0.88
1 0.88
97 85.84
16 14.16%
123  โรงเรียนบึงพญาปราบ 128
8 6.25
3 2.34
7 5.47
0 0.00
0 0.00
110 85.94
18 14.06%
124  โรงเรียนบ้านซาด 52
1 1.92
0 0.00
6 11.54
0 0.00
0 0.00
45 86.54
7 13.46%
125  โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา) 97
4 4.12
0 0.00
9 9.28
0 0.00
0 0.00
84 86.60
13 13.40%
126  โรงเรียนบ้านจันอัด 99
5 5.05
0 0.00
8 8.08
0 0.00
0 0.00
86 86.87
13 13.13%
127  โรงเรียนบ้านหนองพลอง 84
3 3.57
2 2.38
6 7.14
0 0.00
0 0.00
73 86.90
11 13.10%
128  โรงเรียนประชาสามัคคี 325
17 5.23
0 0.00
25 7.69
0 0.00
0 0.00
283 87.08
42 12.92%
129  โรงเรียนบ้านฝ้ายนาตมส้มป่อย 42
0 0.00
0 0.00
5 11.90
0 0.00
0 0.00
37 88.10
5 11.90%
130  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 137
6 4.38
0 0.00
10 7.30
0 0.00
0 0.00
121 88.32
16 11.68%
131  โรงเรียนบ้านหนองตาคง 337
10 2.97
0 0.00
29 8.61
0 0.00
0 0.00
298 88.43
39 11.57%
132  โรงเรียนดอนท้าววิทยา 157
3 1.91
0 0.00
15 9.55
0 0.00
0 0.00
139 88.54
18 11.46%
133  โรงเรียนวัดโคกพรมตั้งตรงจิตร๗ 101
0 0.00
0 0.00
11 10.89
0 0.00
0 0.00
90 89.11
11 10.89%
134  โรงเรียนบ้านโกรกเดือนห้า 76
4 5.26
0 0.00
4 5.26
0 0.00
0 0.00
68 89.47
8 10.53%
135  โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก 286
5 1.75
5 1.75
10 3.50
5 1.75
5 1.75
256 89.51
30 10.49%
136  โรงเรียนบ้านธารปราสาท 148
0 0.00
0 0.00
15 10.14
0 0.00
0 0.00
133 89.86
15 10.14%
137  โรงเรียนบ้านหนองเป็ดน้ำ (สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) 100
2 2.00
4 4.00
3 3.00
0 0.00
0 0.00
91 91.00
9 9.00%
138  โรงเรียนบ้านเมืองที 76
2 2.63
0 0.00
4 5.26
0 0.00
0 0.00
70 92.11
6 7.89%
139  โรงเรียนบ้านกระโดน 123
2 1.63
0 0.00
3 2.44
0 0.00
1 0.81
117 95.12
6 4.88%
140  โรงเรียนบ้านมะค่า 47
0 0.00
2 4.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 95.74
2 4.26%
141  โรงเรียนโพธารามพิทยาคม 134
2 1.49
0 0.00
1 0.75
0 0.00
0 0.00
131 97.76
3 2.24%
142  โรงเรียนบ้านหลักร้อย 393
0 0.00
2 0.51
3 0.76
0 0.00
0 0.00
388 98.73
5 1.27%
143  โรงเรียนบ้านโคกไผ่-ขนาย 5
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  33,178 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,032 6.12
เตี้ย  1,029 3.10
เริ่มอ้วน=>อ้วน  4,954 14.93
ผอมและเตี้ย  769 2.32
อ้วนและเตี้ย  797 2.40
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,597 71.12
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 9,581 คน


28.88%


Powered By www.thaieducation.net