ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ตาก เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 121 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 121 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้ 50
23 46.00
0 0.00
14 28.00
8 16.00
5 10.00
0 0.00
50 100.00%
2  โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด สาขาบ้านห้วยจะกือ 55
4 7.27
1 1.82
0 0.00
50 90.91
0 0.00
0 0.00
55 100.00%
3  โรงเรียนบ้านแม่จวาง 336
250 74.40
64 19.05
8 2.38
11 3.27
3 0.89
0 0.00
336 100.00%
4  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 594
54 9.09
106 17.85
36 6.06
160 26.94
125 21.04
113 19.02
481 80.98%
5  โรงเรียนบ้านแม่ตาว 389
63 16.20
41 10.54
114 29.31
24 6.17
33 8.48
114 29.31
275 70.69%
6  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 809
156 19.28
263 32.51
33 4.08
65 8.03
21 2.60
271 33.50
538 66.50%
7  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 497
29 5.84
206 41.45
8 1.61
21 4.23
43 8.65
190 38.23
307 61.77%
8  โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 147
22 14.97
5 3.40
13 8.84
27 18.37
18 12.24
62 42.18
85 57.82%
9  โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 556
79 14.21
172 30.94
41 7.37
4 0.72
4 0.72
256 46.04
300 53.96%
10  โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี สาขาบ้านสามยอดดอย 223
18 8.07
65 29.15
14 6.28
15 6.73
2 0.90
109 48.88
114 51.12%
11  โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ 464
29 6.25
113 24.35
14 3.02
70 15.09
11 2.37
227 48.92
237 51.08%
12  โรงเรียนบ้านยะพอ 323
18 5.57
120 37.15
14 4.33
7 2.17
0 0.00
164 50.77
159 49.23%
13  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 876
139 15.87
132 15.07
62 7.08
55 6.28
39 4.45
449 51.26
427 48.74%
14  โรงเรียนบ้านขุนห้วยช่องแคบ 160
44 27.50
19 11.88
5 3.13
4 2.50
1 0.63
87 54.38
73 45.63%
15  โรงเรียนบ้านแม่ตื่น 476
101 21.22
78 16.39
15 3.15
18 3.78
4 0.84
260 54.62
216 45.38%
16  โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด 140
15 10.71
19 13.57
9 6.43
17 12.14
3 2.14
77 55.00
63 45.00%
17  โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 156
26 16.67
17 10.90
13 8.33
12 7.69
2 1.28
86 55.13
70 44.87%
18  โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 292
12 4.11
13 4.45
34 11.64
25 8.56
47 16.10
161 55.14
131 44.86%
19  โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย 202
22 10.89
24 11.88
11 5.45
19 9.41
14 6.93
112 55.45
90 44.55%
20  โรงเรียนบ้านแม่ออกผารู 207
21 10.14
56 27.05
3 1.45
5 2.42
7 3.38
115 55.56
92 44.44%
21  โรงเรียนบ้านปรอผาโด้ 289
32 11.07
55 19.03
12 4.15
11 3.81
17 5.88
162 56.06
127 43.94%
22  โรงเรียนบ้านแม่สละ 214
15 7.01
47 21.96
15 7.01
12 5.61
5 2.34
120 56.07
94 43.93%
23  โรงเรียนบ้านช่องแคบ 161
14 8.70
16 9.94
34 21.12
3 1.86
2 1.24
92 57.14
69 42.86%
24  โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดา 370
23 6.22
109 29.46
10 2.70
16 4.32
0 0.00
212 57.30
158 42.70%
25  โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) 776
47 6.06
87 11.21
38 4.90
119 15.34
33 4.25
452 58.25
324 41.75%
26  โรงเรียนบ้านห้วยบง 138
21 15.22
5 3.62
26 18.84
5 3.62
0 0.00
81 58.70
57 41.30%
27  โรงเรียนบ้านแม่โพ 141
18 12.77
4 2.84
4 2.84
22 15.60
8 5.67
85 60.28
56 39.72%
28  โรงเรียนบ้านแม่ปะเหนือ 189
14 7.41
15 7.94
7 3.70
38 20.11
0 0.00
115 60.85
74 39.15%
29  โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี 444
58 13.06
45 10.14
23 5.18
22 4.95
25 5.63
271 61.04
173 38.96%
30  โรงเรียนบ้านแม่ละเมา 188
27 14.36
11 5.85
31 16.49
4 2.13
0 0.00
115 61.17
73 38.83%
31  โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง 184
5 2.72
16 8.70
14 7.61
19 10.33
15 8.15
115 62.50
69 37.50%
32  โรงเรียนบ้านค้างภิบาล 200
28 14.00
21 10.50
18 9.00
2 1.00
4 2.00
127 63.50
73 36.50%
33  โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ 172
13 7.56
30 17.44
10 5.81
6 3.49
2 1.16
111 64.53
61 35.47%
34  โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 679
88 12.96
120 17.67
26 3.83
0 0.00
0 0.00
445 65.54
234 34.46%
35  โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก 443
23 5.19
21 4.74
47 10.61
21 4.74
36 8.13
295 66.59
148 33.41%
36  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง 219
11 5.02
35 15.98
27 12.33
0 0.00
0 0.00
146 66.67
73 33.33%
37  โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1073
34 3.17
49 4.57
142 13.23
83 7.74
46 4.29
719 67.01
354 32.99%
38  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 สาขาบ้านพะดี 171
18 10.53
37 21.64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
116 67.84
55 32.16%
39  โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ 223
12 5.38
25 11.21
13 5.83
17 7.62
4 1.79
152 68.16
71 31.84%
40  โรงเรียนบ้านกล้อทอ 531
59 11.11
91 17.14
9 1.69
8 1.51
1 0.19
363 68.36
168 31.64%
41  โรงเรียนญาณวิศิษฎ์ 263
17 6.46
45 17.11
18 6.84
2 0.76
0 0.00
181 68.82
82 31.18%
42  โรงเรียนบ้านพะละ 74
11 14.86
4 5.41
7 9.46
1 1.35
0 0.00
51 68.92
23 31.08%
43  โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 798
136 17.04
58 7.27
12 1.50
39 4.89
0 0.00
553 69.30
245 30.70%
44  โรงเรียนบ้านแม่ระเมิงสาขาตะพิเดอ 82
0 0.00
25 30.49
0 0.00
0 0.00
0 0.00
57 69.51
25 30.49%
45  โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้ 238
22 9.24
16 6.72
9 3.78
16 6.72
9 3.78
166 69.75
72 30.25%
46  โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 863
52 6.03
130 15.06
71 8.23
0 0.00
3 0.35
607 70.34
256 29.66%
47  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 309
13 4.21
66 21.36
9 2.91
3 0.97
0 0.00
218 70.55
91 29.45%
48  โรงเรียนบ้านแม่พลู 575
82 14.26
68 11.83
0 0.00
18 3.13
0 0.00
407 70.78
168 29.22%
49  โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง 521
23 4.41
44 8.45
47 9.02
14 2.69
14 2.69
379 72.74
142 27.26%
50  โรงเรียนบ้านหนองหลวง 118
10 8.47
4 3.39
13 11.02
0 0.00
5 4.24
86 72.88
32 27.12%
51  โรงเรียนอรุณเมธา 467
60 12.85
43 9.21
10 2.14
10 2.14
2 0.43
342 73.23
125 26.77%
52  โรงเรียนบ้านแม่กาษา 214
23 10.75
5 2.34
29 13.55
0 0.00
0 0.00
157 73.36
57 26.64%
53  โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน 313
7 2.24
5 1.60
37 11.82
12 3.83
22 7.03
230 73.48
83 26.52%
54  โรงเรียนบ้านห้วยนกกก 565
25 4.42
37 6.55
18 3.19
33 5.84
33 5.84
419 74.16
146 25.84%
55  โรงเรียนบ้านปางส้าน 204
12 5.88
9 4.41
28 13.73
1 0.49
2 0.98
152 74.51
52 25.49%
56  โรงเรียนบ้านทีกะเป่อ 110
3 2.73
7 6.36
3 2.73
7 6.36
8 7.27
82 74.55
28 25.45%
57  โรงเรียนบ้านห้วยนกแล 439
46 10.48
19 4.33
43 9.79
2 0.46
1 0.23
328 74.72
111 25.28%
58  โรงเรียนบ้านหนองบัว 1027
67 6.52
148 14.41
30 2.92
9 0.88
4 0.39
769 74.88
258 25.12%
59  โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ 160
12 7.50
11 6.88
15 9.38
2 1.25
0 0.00
120 75.00
40 25.00%
60  โรงเรียนบ้านธงชัย 137
8 5.84
25 18.25
1 0.73
0 0.00
0 0.00
103 75.18
34 24.82%
61  โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว 377
21 5.57
16 4.24
54 14.32
0 0.00
0 0.00
286 75.86
91 24.14%
62  โรงเรียนสามัคคีวิทยา 315
12 3.81
21 6.67
33 10.48
9 2.86
1 0.32
239 75.87
76 24.13%
63  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 194
14 7.22
12 6.19
15 7.73
4 2.06
0 0.00
149 76.80
45 23.20%
64  โรงเรียนแม่สอด 724
40 5.52
9 1.24
99 13.67
14 1.93
5 0.69
557 76.93
167 23.07%
65  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 976
50 5.12
43 4.41
105 10.76
9 0.92
15 1.54
754 77.25
222 22.75%
66  โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 885
50 5.65
85 9.60
9 1.02
50 5.65
5 0.56
686 77.51
199 22.49%
67  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย 166
15 9.04
14 8.43
7 4.22
1 0.60
0 0.00
129 77.71
37 22.29%
68  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 320
16 5.00
14 4.38
17 5.31
13 4.06
11 3.44
249 77.81
71 22.19%
69  โรงเรียนบ้านห้วยหินฝน 140
8 5.71
10 7.14
13 9.29
0 0.00
0 0.00
109 77.86
31 22.14%
70  โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ 147
6 4.08
14 9.52
4 2.72
4 2.72
4 2.72
115 78.23
32 21.77%
71  โรงเรียนบ้านแม่กุเหนือ 161
8 4.97
10 6.21
17 10.56
0 0.00
0 0.00
126 78.26
35 21.74%
72  โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ 651
29 4.45
51 7.83
33 5.07
28 4.30
0 0.00
510 78.34
141 21.66%
73  โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม 195
18 9.23
18 9.23
4 2.05
2 1.03
0 0.00
153 78.46
42 21.54%
74  โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ 144
11 7.64
13 9.03
4 2.78
3 2.08
0 0.00
113 78.47
31 21.53%
75  โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ต้าน 163
2 1.23
13 7.98
17 10.43
1 0.61
2 1.23
128 78.53
35 21.47%
76  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 414
19 4.59
55 13.29
5 1.21
7 1.69
2 0.48
326 78.74
88 21.26%
77  โรงเรียนบ้านแม่สละเหนือ 288
10 3.47
24 8.33
23 7.99
4 1.39
0 0.00
227 78.82
61 21.18%
78  โรงเรียนบ้านน้ำหอม 142
12 8.45
5 3.52
2 1.41
11 7.75
0 0.00
112 78.87
30 21.13%
79  โรงเรียนบ้านปูแป้ 73
11 15.07
0 0.00
4 5.48
0 0.00
0 0.00
58 79.45
15 20.55%
80  โรงเรียนบ้านอู่หู่ 333
14 4.20
13 3.90
13 3.90
15 4.50
13 3.90
265 79.58
68 20.42%
81  โรงเรียนบ้านวังผา 243
19 7.82
11 4.53
14 5.76
5 2.06
0 0.00
194 79.84
49 20.16%
82  โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า 124
3 2.42
11 8.87
10 8.06
0 0.00
1 0.81
99 79.84
25 20.16%
83  โรงเรียนบ้านมอเกอ 242
14 5.79
24 9.92
8 3.31
1 0.41
1 0.41
194 80.17
48 19.83%
84  โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา 425
18 4.24
46 10.82
4 0.94
9 2.12
5 1.18
343 80.71
82 19.29%
85  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6 175
16 9.14
8 4.57
3 1.71
3 1.71
3 1.71
142 81.14
33 18.86%
86  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง 611
17 2.78
29 4.75
28 4.58
21 3.44
20 3.27
496 81.18
115 18.82%
87  โรงเรียนบ้านหมื่นฤาชัย 395
14 3.54
38 9.62
19 4.81
2 0.51
0 0.00
322 81.52
73 18.48%
88  โรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำ 386
12 3.11
26 6.74
8 2.07
24 6.22
0 0.00
316 81.87
70 18.13%
89  โรงเรียนบ้านแม่ละมุ้งวิทยา 192
5 2.60
17 8.85
10 5.21
2 1.04
0 0.00
158 82.29
34 17.71%
90  โรงเรียนบ้านห้วยนกกกสาขาบ้านจ่อคี 129
8 6.20
6 4.65
1 0.78
7 5.43
0 0.00
107 82.95
22 17.05%
91  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 198
6 3.03
6 3.03
21 10.61
0 0.00
0 0.00
165 83.33
33 16.67%
92  โรงเรียนบ้านแม่กุหลวง 78
7 8.97
4 5.13
2 2.56
0 0.00
0 0.00
65 83.33
13 16.67%
93  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ออกฮู 390
15 3.85
42 10.77
7 1.79
0 0.00
0 0.00
326 83.59
64 16.41%
94  โรงเรียนบ้านขุนห้วยนกแล 100
5 5.00
7 7.00
3 3.00
1 1.00
0 0.00
84 84.00
16 16.00%
95  โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ 150
5 3.33
9 6.00
6 4.00
4 2.67
0 0.00
126 84.00
24 16.00%
96  โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ 59
6 10.17
0 0.00
3 5.08
0 0.00
0 0.00
50 84.75
9 15.25%
97  โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ 141
2 1.42
9 6.38
9 6.38
1 0.71
0 0.00
120 85.11
21 14.89%
98  โรงเรียนบ้านแม่อมกิ 210
0 0.00
12 5.71
11 5.24
8 3.81
0 0.00
179 85.24
31 14.76%
99  โรงเรียนบ้านแม่ปะ 174
5 2.87
9 5.17
10 5.75
1 0.57
0 0.00
149 85.63
25 14.37%
100  โรงเรียนบ้านเซอทะ 188
10 5.32
6 3.19
4 2.13
2 1.06
4 2.13
162 86.17
26 13.83%
101  โรงเรียนบ้านไม้กะพง 185
1 0.54
10 5.41
10 5.41
3 1.62
0 0.00
161 87.03
24 12.97%
102  โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ 277
8 2.89
13 4.69
10 3.61
2 0.72
1 0.36
243 87.73
34 12.27%
103  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 353
19 5.38
9 2.55
9 2.55
6 1.70
0 0.00
310 87.82
43 12.18%
104  โรงเรียนบ้านสามหมื่น 226
12 5.31
6 2.65
9 3.98
0 0.00
0 0.00
199 88.05
27 11.95%
105  โรงเรียนบ้านท่าอาจ 482
33 6.85
17 3.53
5 1.04
0 0.00
0 0.00
427 88.59
55 11.41%
106  โรงเรียนบ้านปูเต้อ 195
8 4.10
9 4.62
4 2.05
1 0.51
0 0.00
173 88.72
22 11.28%
107  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61 (บ้านห้วยยะอุ) 174
6 3.45
1 0.57
5 2.87
6 3.45
1 0.57
155 89.08
19 10.92%
108  โรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่า 106
4 3.77
2 1.89
4 3.77
0 0.00
1 0.94
95 89.62
11 10.38%
109  โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น 114
1 0.88
0 0.00
8 7.02
0 0.00
0 0.00
105 92.11
9 7.89%
110  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 127
4 3.15
4 3.15
2 1.57
0 0.00
0 0.00
117 92.13
10 7.87%
111  โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ 197
7 3.55
0 0.00
8 4.06
0 0.00
0 0.00
182 92.39
15 7.61%
112  โรงเรียนบ้านถ้ำผาโด้ 217
3 1.38
4 1.84
2 0.92
3 1.38
2 0.92
203 93.55
14 6.45%
113  โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1984
24 1.21
33 1.66
17 0.86
4 0.20
2 0.10
1904 95.97
80 4.03%
114  โรงเรียนบ้านป่าไร่ 251
7 2.79
1 0.40
0 0.00
1 0.40
0 0.00
242 96.41
9 3.59%
115  โรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่ง 206
4 1.94
1 0.49
0 0.00
0 0.00
0 0.00
201 97.57
5 2.43%
116  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 131
2 1.53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
129 98.47
2 1.53%
117  โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
118  โรงเรียนบ้านจกปก 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
119  โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3 104
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
104 100.00
0 0.00%
120  โรงเรียนบ้านแม่กลองน้อย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
121  โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  37,981 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  3,010 7.93
เตี้ย  3,992 10.51
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,119 5.58
ผอมและเตี้ย  1,486 3.91
อ้วนและเตี้ย  782 2.06
ไม่มีภาวะโภชนาการ  26,592 70.01
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 11,389 คน


29.99%


Powered By www.thaieducation.net